Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по икономическата политика
Kомисия по икономическата политика
16/07/2004 първо гласуване

  СТАНОВИЩЕ
  по законопроект № 402-01-28/28.06.2004 г.
  за изменение и допълнение на Закона за експортното застраховане,
  внесен от Министерския съвет
  СТАНОВИЩЕ
  по законопроект № 402-01-28/28.06.2004 г.
  за изменение и допълнение на Закона за експортното застраховане,
  внесен от Министерския съвет
  На заседанието, проведено на 14 юли 2004 г., с участието на
  представители на вносителя, Комисията по икономическата политика разгледа
  законопроекта за изменение и допълнение на Закона за експортното
  застраховане.
  Представеният законопроект усъвършенства действащата нормативна
  уредба за застраховане на експортни кредити за сметка на държавата и създава
  условия за увеличаване на застрахователния капацитет на “Българска агенция за
  експортно застраховане” АД (“БАЕЗ” АД).
  Предлаганите промени ще позволят да се реализира подкрепата на
  държавата по отношение на експорта. Със законопроекта се предвижда
  въвеждане на коефициент, като застрахователният капацитет на “БАЕЗ” АД
  няма да е ограничен до размера на средствата от бюджета, а ще представлява
  общ размер на средства, който не може да надвишава сумата на предвидения
  размер на средствата от бюджета, увеличена с коефициент, одобрен от
  Министерския съвет. Посочената схема е заимствана от уредбата на Чехия и
  Полша. Законопроектът изменя функциите на Междуведомствения съвет по
  експортно застраховане, като позволява по-голяма оперативност на “БАЕЗ” АД,
  без да ограничава контрола на държавата. В законопроекта се въвежда
  изменение на дефинициите за “пазарни” и “непазарни” рискове, което
  съответства на Съобщение на Европейската комисия до държавите - членки на
  Европейския съюз за изменение на комюникето съгласно чл. 93, (1) от Договора
  за създаване на Европейската общност по приложение на чл. 92 и 93 от
  договора към застраховането на краткосрочни експортни кредити. Следва се
  основния принцип, уреден в Съобщението на европейската комисия, държавата
  да подкрепя застраховането срещу “непазарни” рискове, а при “пазарни”
  рискове да се намесва по изключение.
  В дискусията по законопроекта бяха поставени въпросите за
  определенията на “пазарни” и “непазарни” рискове.
  В резултат на проведеното гласуване Комисията по икономическата
  политика единодушно предлага на Народното събрание да приеме на първо
  четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за експортното
  застраховане, внесен от Министерския съвет.
  14 ЮЛИ 2004 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума