Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по икономическата политика
Kомисия по икономическата политика
17/09/2004 второ гласуване

  ДОКЛАД
  по законопроект № 402-01-28/28.06.2004 г.
  за изменение и допълнение на Закона за експортното застраховане,
  внесен от Министерския съвет
  за ВТОРО четене
  ДОКЛАД
  по законопроект № 402-01-28/28.06.2004 г.
  за изменение и допълнение на Закона за експортното застраховане,
  внесен от Министерския съвет
  за ВТОРО четене
  На заседанието, проведено на 15 септември 2004 г., с участието на вносителя,
  Комисията по икономическата политика обсъди законопроекта за изменение и
  допълнение на Закона за експортното застраховане, постъпилото писмено
  предложение на народен представител, както и предложенията, направени по време на
  дискусията.
  Комисията по икономическата политика предлага на Народното събрание да
  обсъди следния
  ЗАКОН
  за изменение и допълнение на Закона за експортното застраховане
  (Обн., ДВ, бр. 61 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 112 от 2001 г.)
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона
  § 1. В чл. 1 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите “кредити, гаранции и финансови загуби” се заменят с
  “експортни рискове, посочени в чл. 3, ал. 1”.
  2. В ал. 2 думата “нетърговски” се заменя с “политически”.
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя

  2
  § 2. Член 3 се изменя така:
  “Чл. 3. (1) Дейността за сметка на държавата по този закон обхваща
  застраховане и презастраховане на непазарен риск, включително следните експортни
  рискове:
  1 финансиране на износа на български стоки и услуги,
  2. български инвестиции в чужбина срещу политически риск;
  3. банкови кредити, предназначени за реализиране на български инвестиции в
  чужбина;
  4. банкови гаранции, свързани с осъществяване на износ на български стоки,
  както и извършването на услуги, или свързани с изпълнението на проекти с
  международно финансиране;
  5. предекспортно финансиране;
  6. презастраховане на застрахователни договори за рискове по
  т. 1-5 и ал. 2, сключени от чужди институции за експортно застраховане, при
  условията на взаимност.
  (2) Дейността за сметка на държавата по този закон обхваща и застраховане
  срещу пазарен риск на експортни кредити, свързани с производство и износ на
  български стоки и услуги или с «осъществяване на български инвестиции в чужбина,
  които не могат да бъдат застраховани или презастраховани на застрахователния пазар
  свободно, в случаите от съществен интерес за националната икономика, въз основа на
  решение на Междуведомствения съвет по експортно застраховане.
  (3) Във връзка с осъществяването на дейността по ал. 1 “БАЕЗ” - АД може да
  осъществява дейност по предоставяне на услуги на чуждестранни институции за
  експортно застраховане при условията на взаимност.
  Предложение на народния представител Георги Пирински:
  В § 2, чл. 3, ал. 1 се създава нова т. 1:
  “1. производство на български стоки и услуги за износ; ”
  Комисията по икономическата политика
  приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  § 2. Член 3 се изменя така:
  “Чл. 3. (1) Дейността за сметка на държавата по този закон обхваща
  застраховане и презастраховане на непазарен риск, включително следните
  експортни рискове:
  1. производство на български стоки и услуги за износ;
  2. финансиране на износа на български стоки и услуги;
  3. български инвестиции в чужбина срещу политически риск;
  4. банкови кредити, предназначени за реализиране на български
  инвестиции в чужбина;

  3
  5. банкови гаранции, свързани с осъществяване на износ на български
  стоки, както и извършването на услуги, или свързани с изпълнението на проекти
  с международно финансиране;
  6. предекспортно финансиране;
  7. презастраховане на застрахователни договори за рискове по
  т. 1-6 и ял. 2, сключени от чужди институции за експортно застраховане, при
  условията на взаимност.
  (2) Дейността за сметка на държавата по този закон обхваща и
  застраховане срещу пазарен риск на експортни кредити, свързани с производство
  и износ на български стоки и услуги или с осъществяване на български
  инвестиции в чужбина, които не могат да бъдат застраховани или
  презастраховани на застрахователния пазар свободно, в случаите от съществен
  интерес за националната икономика, въз основа на решение на
  Междуведомствения съвет по експортно застраховане.
  (3) Във връзка с осъществяването на дейността по ал. 1 “БАЕЗ” - АД може
  да осъществява дейност по предоставяне на услуги на чуждестранни институции
  за експортно застраховане при условията на взаимност.”
  § 3. Член 4 се изменя така:
  “Чл. 4. Непазарен риск по този закон е:
  1. краткосрочен търговски и политически риск с изключение на риска,
  определен в чл. 5 като пазарен;
  2. средносрочен търговски и политически риск с изключение на риска,
  определен в чл. 5 като пазарен;
  3. дългосрочен търговски и политически риск.”
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  § 4. В чл. 5 ал. 1 се изменя така:
  “(1) Пазарен риск по този закон е всеки търговски или политически риск за
  срок до две години, при който длъжник по договора за износа е частноправен или
  публичноправен субект, който е юридическо или физическо лице от държава,
  определена като държава с пазарен риск.”

  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя


  § 5. В чл. 6 думата “Нетърговски” се заменя с “Политически”.


  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя

  4
  § 6. В чл. 8 думата “нетърговски” се заменя с “политически”.
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  § 7. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения;
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) В Закона за държавния бюджет на Република България за съответната
  година се предвиждат средствата от централния бюджет за изплащане на
  застрахователни обезщетения по чл. 3.”
  2. Създава се нова ал. 3;
  “(3) При недостиг на средствата по ал. 1 разликата се покрива за сметка на
  бюджета на Министерството на икономиката.”
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  § 8. Член 10 се изменя така:
  “Чл. 10. (1) “БАЕЗ” - АД може да сключва застрахователни и
  презастрахователни договори по чл. 3 до размера на застрахователния си капацитет.
  (2) Застрахователен капацитет е сборът от;
  1. общия размер на застрахованите кредитни лимити по сключени
  застрахователни договори от “БАЕЗ” - АД по този закон;
  2. общия размер на кредитните лимити по този закон, одобрени и предложени
  от “БАЕЗ” - АД на потенциалните застраховани износители или инвеститори,
  3. общия размер на кредитни лимити, по които “БАЕЗ” - АД е
  презастраховател, съгласно чл. 3, ал. 1, т. 6;
  4. общия размер на очакваните приходи от прогнозираното развитие на
  дейността на “БАЕЗ” - АД.
  (3) Сборът по ал .2 се намалява със сумата от презастрахованите кредитни
  лимити по сключените от “БАЕЗ”- АД договори за презастраховане.
  (4) Застрахователният капацитет не може да надвишава сумата на предвидения
  размер на средствата от републиканския бюджет за изплащане на обезщетения по
  застрахователни договори по чл. 3 за съответната година, увеличена с коефициент,
  одобрен с решение на Министерския съвет.
  (5) Коефициентът по ал. 4 се изчислява на базата на обосновка на
  отговорността, която “БАЕЗ” - АД може да поеме за сметка на държавата при
  заделената за съответната година сума от републиканския бюджет, прогнозирания
  премиен приход и квота на щетимост и средно тарифно число.
  (6) Методиката и редът за определяне на коефициента по ал. 4 се определят с
  наредба на Министерския съвет.”

  5
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  § 9. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите “кредити, гаранции и финансови загуби” се заменят с
  “експортни рискове”, а накрая се поставя запетая и се добавя “който определя
  основните принципи в дейността на “БАЕЗ” - АД”.
  2. В ал. 2 цифрата “7” се заменя с “6”.
  3. В ал. 3 думите “директорът на Агенцията за застрахователен надзор към
  министъра на финансите и управителят на Българската народна банка” се заменят с “и
  председателят на Комисията по финансов надзор”.
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  § 10. В чл. 13 ал. 1 се изменя така:
  “(1) Междуведомственият съвет:
  1. приема краткосрочни стратегии и дългосрочна стратегия за подкрепа на
  износа на български стоки и услуги, осъществяване на български инвестиции в
  чужбина и изпълнение на проекти, свързани с износ на български стоки и услуги,
  включително в случаите на финансиране на проекти извън територията на Република
  България;
  2. предлага ежегодно чрез министъра на икономиката на министъра на
  финансите размера на средствата по чл. 9, ал. 1 и 3, които да бъдат включени в проекта
  на Закон за държавния бюджет на Република България за съответната година;
  3. определя експозициите по държави,
  4. определя обхвата на правомощията на управителните органи на “БАЕЗ” - АД
  относно сключване на застрахователни договори и изплащане на обезщетения по
  застрахователни договори по този закон,
  5. ежегодно подготвя годишен отчет за дейността по чл. 3 и го представя чрез
  министъра на икономиката в Министерския съвет до 31 май следващата календарна
  година;
  6. одобрява разходите за дейността на “БАЕЗ” - АД по чл. 3;
  7. определя начина на инвестиране на свободните средства по банковата сметка
  на “БАЕЗ” - АД по чл. 14, ал. 2;
  8. изисква от управителните органи на “БАЕЗ” - АД информация за сключените
  застрахователни договори, териториален и секторен анализ на разпределението на
  застрахования износ и инвестиции, информация за размера на заявените кредитни
  лимити за застраховане и тяхното нарастване в съпоставка със застрахователния
  капацитет на “БАЕЗ” - АД;

  6
  9. изисква на всяко тримесечие от управителните органи на олио - syj,
  информация относно изплатените застрахователни обезщетения и предстоящите за
  изплащане застрахователни обезщетения по сключени застрахователни договори по
  този закон;
  10. приема и други решения във връзка с дейността на “БАЕЗ” - АД по този
  закон.”
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  § 11. Наименованието на глава трета се изменя така: “Финансово осигуряване
  на прилагането на закона”.
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  § 12. Създава се чл. 1 За:
  “Чл. 13а. (1) Държавата гарантира изплащането на застрахователни
  обезщетения за дейността по чл. 3. Застрахователни обезщетения за текущата година
  се изплащат до размера на предвидените в държавния бюджет средства по реда на
  чл.9.
  (2) Механизмът за заявяване на средствата по чл. 9 от централния бюджет и за
  изплащане на застрахователни обезщетения със средства по
  чл. 9, ал. 1 и 3 се определя в наредбата по чл. 10, ал. 6.”
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  § 13. В чл. 14 ал. 4, 5 и 6 се изменят така:
  “(4) Средствата по сметката по ал. 2 се набират от:
  1. застрахователни премии по сключени застрахователни договори от “БАЕЗ” -
  АД по този закон;
  2. трансфер на средства, определени с годишния закон за държавния бюджет, за
  дейността на “БАЕЗ” - АД по чл. 3,
  3. дарения и безвъзмездни помощи;
  4. други приходи.
  (5) Средствата от сметката се разходват за:
  1. изплащане на застрахователни обезщетения по сключени застрахователни
  договори от “БАЕЗ” - АД по този закон;
  2. изплащане на отстъпени премии при презастраховане на дейността на
  “БАЕЗ” - АД от друг застраховател,

  7
  3. изплащане на комисиони на чужд застраховател при
  презастраховането му от “БАЕЗ” - АД;
  4. административни разходи за дейността на “БАЕЗ” - АД по този закон до
  размер, определен от Междуведомствения съвет;
  5. изплащане възнагражденията на членовете на Междуведомствения съвет;
  6. други извънредни разходи във връзка с дейността на “БАЕЗ” - АД по този
  закон.
  (6) Годишната печалба от дейността по чл. 1, ал. 1 не се разпределя, а се отнася
  изцяло в отделен резерв, който се използва за покриване на загуби от дейността по
  този закон.”
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  § 14. В параграф единствен на Допълнителната разпоредба се създават т. 7, 8 и
  9:
  “7. “Кредитен лимит” е максималният размер на покритие на застрахователя по
  износа на застрахования към определен длъжник във всеки момент по време на
  действие на застрахователния договор.
  8. “Квота на щетимост” е отношението между нетните възникнали претенции и
  нетните спечелени премии за даден период.
  9 “Средно тарифно число” е число, изчислено на базата на отношението на
  застрахования износ към получените премии.”
  Предложение на народния представител Георги Пирински:
  В § 14, параграф единствен на Допълнителната разпоредба, се създава нова
  т.4:
  “4. Загуби от производствен риск са налице, когато изпълнението на
  договорните задължения или производството на поръчаните стоки е било
  прекратено за период от 6 последователни месеца, когато това прекратяване е
  причинено пряко и изключително от едно или повече от събитията, посочени като
  търговски риск за частноправни длъжници, както и от политически риск. ”
  Комисията по икономическата политика
  приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  § 14. В параграф единствен на допълнителната разпоредба се създават т.7,
  8, 9 и 10:
  “7. Загуби от производствен риск са налице, когато изпълнението на
  договорните задължения или производството на поръчаните стоки е било
  прекратено за период от 6 последователни месеца, когато това прекратяване е
  причинено пряко и изключително от едно или повече от събитията, посочени
  като търговски риск за частноправни длъжници, както и от политически риск.

  8
  8. “Кредитен лимит“ е максималният размер на покритие на
  застрахователя по износа на застрахования към определен длъжник във всеки
  момент по време на действие на застрахователния договор.
  9. “Квота на щетимост” е отношението между нетните възникнали
  претенции и нетните спечелени премии за даден период.
  10. “Средно тарифно число” е число, изчислено на базата на отношението
  на застрахования износ към получените премии.”
  15 септември 2004 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума