Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по икономическата политика
Kомисия по икономическата политика
17/03/2005 второ гласуване

  Допълнителен доклад
  по законопроект № 454-01- 61/30.07.2004г за паричните преводи, електронните
  платежни инструменти и платежните системи, внесен от Валери Димитров и група народни представители
  за второ четее
  Допълнителен доклад
  по законопроект № 454-01- 61/30.07.2004г за паричните преводи, електронните
  платежни инструменти и платежните системи, внесен от Валери Димитров и група народни представители


  за второ четене
  На извънредното заседание, проведено на 17 март 2005 г., Комисията по икономическата политика обсъди допълнително по Доклад вх. № 453-01- 57/17.12.2004 г. чл. 60, чл. 61, § 1 и § 8 от Преходни и заключителни разпоредби, както и създаването на нов § 7а от Преходни и заключителни разпоредби.
  Комисията по икономическата политика предлага на Народното събрание да обсъди следните текстове:
  1. В чл. 60, ал. 3, т. 2 се изменя така:
  “2. Записаният капитал на системния оператор възлиза на не по-малко от 5 000 000 лв., като срещу записаните акции до минимално необходимия капитал могат да се правят само парични вноски или непарични вноски, необходими за осъществяваната от системния оператор дейност. Вноските не могат да се правят със заемни средства. Към момента на подаване на заявлението за лиценз трябва да е внесен като парична вноска поне 25 на сто от записания капитал;”
  2. В чл. 61, ал. 2 се създава изречение второ:
  “Преди произнасянето е необходимо заявителят да удостовери, че записалите акции лица са направили вноски общата стойност на които е не по- малка от минимално необходимия капитал по чл. 60, ал. 3, т. 2.”
  3. В § 1 на Преходни и заключителни разпоредби накрая се добавят думите: “в шестмесечен срок от обнародване на закона в Държавен вестник.”
  4. Създава се § 7а:
  “§ 7а. В Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, в приложението към
  1

  чл. 9, ал. 1, т. 2, в т. 1, накрая се поставя запетая и се добавя: “както и дейност като системен оператор на платежни системи”.
  5. В предложението на Комисията по икономическата политика по § 8, който става § 10, думите “от 1 януари 2005 г.” се заменят с “шест месеца от обнародването на закона”.
  17 март 2005 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума