Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по икономическата политика
Kомисия по икономическата политика
11/03/2005 първо гласуване

  СТАНОВИЩЕ
  по законопроект № 554-01-21/2.03.2005 г.
  за изменение на Закона за туризма,
  внесен от Юнал Тасим и Валери Димитров
  СТАНОВИЩЕ
  по законопроект № 554-01-21/2.03.2005 г.
  за изменение на Закона за туризма,
  внесен от Юнал Тасим и Валери Димитров
  На заседанието, проведено на 9 март 2005 г., е участието на
  вносителите, Комисията по икономическата политика разгледа
  законопроекта за изменение на Закона за туризма.
  Законопроектът е във връзка с Решение на Народното събрание
  от 23 февруари 2005 г. за промяна в структурата на Министерския
  съвет, с което Министерството на културата се преобразува в
  Министерство на културата и туризма, както и произтичащите от това
  преобразуване определяне и преразпределение на функции.
  С приемането на законопроекта ще се уреди прехвърлянето на
  дейността, свързана с туризма от Министерството на икономиката към
  Министерството на културата и туризма. Тъй като в действащия Закон
  за туризма тази дейност е в прерогативите на министъра на
  икономиката, то следва да се измени Закона за туризма и дейността по
  туризма да се прехвърли към министъра на културата и туризма. Ще се
  уреди прехвърлянето на организацията и управлението на туризма от
  министъра на икономиката, който провежда държавната политика в
  туризма, към министъра на културата и туризма.
  В Преходните и заключителните разпоредби на предлагания
  законопроект се предвижда да бъдат изменени и закони, които
  регламентират правомощията на бившия министър на културата, с
  оглед визиране на новите правомощия на министъра на културата и
  туризма, както и да се изменят закони, в които има позовавания на
  думите “министър на културата”.
  Предлага се подзаконовите нормативни актове по прилагането на
  Закона за туризма, Закона за закрила и развитие на културата, Закона за
  народната просвета, Закона за народните читалища, Закона за
  1


  паметниците на културата и музеите, Закона за професионалното
  образование и обучение и Закона за филмовата индустрия, издадени от
  или съвместно с министъра на културата преди влизането в сила на
  законопроекта за изменение на Закона за туризма, да запазят
  действието си, с оглед необходимостта от функциониране на
  дейностите без да се получава правен вакуум. Предвижда се
  законопроектът за изменение на Закона за туризма да влезе в сила от
  деня на обнародването му в “Държавен вестник”.
  В хода на обсъждането народните представители поставиха
  въпроси относно изчерпателността на включените в законопроекта
  закони, в които е необходимо да бъдат направени съответните
  промени. Направена беше и препоръка да се отстранят две технически
  грешки в текста на § 4 и § 5.
  В резултат на проведеното гласуване 6 гласа “за” и 4 гласа
  против Комисията по икономическата политика предлага на
  Народното събрание да приеме на първо четене законопроекта за
  изменение на Закона за туризма, внесен от Юнал Тасим и Валери
  Димитров, като срокът за предложения за второ четене да бъде три дни.
  15 март 2005 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума