Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по икономическата политика
Kомисия по икономическата политика
28/03/2005 второ гласуване

  ДОКЛАД
  по законопроект № 554-01-21/2.03.2005 г.
  за изменение на Закона за туризма,
  внесен от Юнал Тасим и Валери Димитров
  за второ четене
  ДОКЛАД
  по законопроект № 554-01-21/2.03.2005 г.
  за изменение на Закона за туризма,
  внесен от Юнал Тасим и Валери Димитров
  за второ четене
  На заседанието, проведено на 23 март 2005 г., с участието на вносителите,
  Комисията по икономическата политика обсъди законопроекта за изменение на
  Закона за туризма, постъпилите писмени предложения на народни представители,
  както и предложенията, направени по време на дискусията.
  Комисията по икономическата политика предлага на Народното събрание да
  обсъди следния
  ЗАКОН
  за изменение на Закона за туризма
  (обн. ДВ, бр. 56 от 2002 г., изм. и доп., бр. 119 и 120 от 2002 г.
  и бр. 39 от 2004 г.)
  Предложение на Комисията по икономическа политика
  за наименование на закона:
  ЗАКОН
  за изменение и допълнение на Закона за туризма
  § 1. Навсякъде в закона думите “министърът на икономиката”, “министъра
  на икономиката” и “Министерството на икономиката” се заменят съответно с
  “министърът на културата и туризма”, “министъра на културата и туризма” и
  Министерството на културата и туризма”.
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителите
  1  Предложение на народния представител Йордан Нихризов:
  Създава се нов § 1а:
  “§ 1а. В чл. 5,т. 11 да отпадне. ”
  Комисията по икономическата политика
  приема предложението
  Предложение на народните представители Валери Димитров и
  Юнал Тасим:
  Създават се параграфи 1а, 1б и 1в:
  “§1а. В чл. 5 т. 11 се отменя.
  § 1б. В чл. 14 думите “Агенцията .по туризъм” се заменят с
  “Министерството на културата и туризма ”.
  §1в. В чл. 15, ал. 2, т. 2, б. “б ” думите “от председателя на Комисията по
  търговия и защита на потребителите и ” се заличават.
  Комисията по икономическата политика
  приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  Създават се параграфи 1а, 1б и 1в:
  “§ 1а. В чл. 5 т. 11 се отменя.
  § 1б. В чл. 14 думите “Агенцията . по туризъм” се заменят с
  “Министерството на културата и туризма”.
  § 1в. В чл. 15, ал. 2, т. 2, 6. “б” думите “от председателя на Комисията по
  търговия и защита на потребителите и” се заличават.
  § 2. В чл. 24, ал. 2 думите “министъра на културата” и запетаята след тях се
  заличават.”
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителите
  Предложение на народните представители Валери Димитров и
  Юнал Тасим:
  Създадат се параграфи 2а, 26, 2в, 2г, 2д, 2е и 2ж :
  “§ 2а. В чл. 64, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  а) В т. 4 думите “писмени указания” се заменят със “задължителни
  предписания ”.
  б) Създава се т. 6:
  “т. 6. да налагат глоби и имуществени санкции ”.
  2  §2б. Член 64а се изменя така:
  “Чл. 64а. (1) Изпълнителният директор на Агенцията по туризъм
  извършва контрол за спазване изискванията към туроператорите и
  туристическите агенти и към категоризираните от министъра на културата и
  туризма (министъра на икономиката) туристически обекти, с изключение на
  случаите по чл. 64б.
  (2) Изпълнителният директор на Агенцията по туризъм, в резултат на
  контрола по ал.1:
  1. налага глоби и имуществени санкции;
  2. предлага на министъра на културата и туризма да:
  а) заличи регистрацията за туроператорска или туристическа агентска
  дейност в случаите по чл. 20, ал. 1, както и в случаите по чл. 64б, ал.2, т.2 ;
  б) понижи категорията на категоризираните туристически обекти по чл.
  3, ал. 3, т. 1,2 и 3;
  в) прекрати категорията на категоризираните туристически обекти по
  чл. 3, ал. 3, т. 1, 2, 3, 5 и 6 в случаите по чл. 53, ал. 1, т. 2 — 6 и ал. 3, както и в
  случаите по чл. 64б, ал.2, т.3 и чл. 64в, ал. 2, т. 4. ”
  §2в. Член 64б се изменя така:
  “Чл. 646 (1) Председателят на Комисията по търговия и защита на
  потребителите извършва контрол за:
  1. спазване изискванията към туроператорите и туристическите агенти
  по чл. 17, ал. 1, чл. 18, ал. 9, чл. 24, ал.1 и 3, чл. 25, чл. 28- 36 и чл. 42, ал. 2 и 3;
  2. спазване изискванията за категоризация на туристическите обекти по
  чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3, посочени в чл. 44, ал. 1, чл. 45, т. 2, чл. 46, т. 2 и 4, чл. 47, 48,
  49, ал.1 и 50, ал. 4, чл. 55, ал. 1 и 2.
  (2) Председателят на Комисията по търговия и защита на потребителите
  в резултат на контрола по ал. 1:
  1. налага глоби и имуществени санкции;
  2. уведомява Изпълнителния директор на Агенцията по туризъм в
  случаите на системни нарушения на изискванията на чл. 24, ал. 1и 3;
  3. уведомява Изпълнителния директор на Агенцията по туризъм,
  съответно кметовете на общините при неизпълнение на задълженията
  по чл. 49, ал. 1;
  4. налага принудителна административна мярка “временно затваряне ” на
  туристически обект по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2, 3 и 4 в случаите на:
  а) извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност без
  удостоверение за регистрация;
  б) извършване на дейностите хотелиерство или ресторантъорство в
  некатегоризиран туристически обект;
  в) повторен отказ на достъп до проверявания туристически обект от
  лицето, извършващо дейността в обекта, или повторен отказ за предоставяне на
  изисканите за проверката документи.
  (3) Принудителната административна мярка по ал. 2, т. 4 се налага до
  отстраняване на констатираното нарушение.
  (4) Председателят на Комисията по търговия и защита на потребителите
  в 7-дневен срок уведомява Изпълнителния директор на Агенцията по туризъм за
  з  наложените от него глоби и имуществени санкции, за налагането на
  принудителната административна мярка “временно затваряне ” по ал. 2, т. 3,
  както и в случаите на ал. 2, т. 2. ”
  § 2г. Създава се чл. 64в:
  “Чл. 64в. Кметовете на общините извършват контрол за спазване на
  изискванията за категоризация на категоризираните от тях туристически
  обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3, посочени в чл. 45, чл. 46, т. 1, чл. 48, чл. 49, ал. 3 и
  4, чл. 50, ал. 4 и 5, чл. 53, ал. 1, т. 3, 4, 5, 6, чл. 56, ал. 1 и 2 и чл. 59, ал. 2.
  (2) Кметовете на общините, в резултат на контрола по ал. 1:
  1. налагат глоби и имуществени санкции;
  2. прекратяват категорията на категоризираните от тях туристически
  обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3 в случаите по чл. 53, ал. 1, както и в случаите по
  чл. 64б, ал.2, т.3;
  3. понижават категорията на категоризираните от тях туристически
  обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3 в случаите на неизпълнение на изискванията на чл.
  46, т. 1;
  4. уведомяват Изпълнителния директор на Агенцията по туризъм в
  случаите на неизпълнение на задълженията по чл. 49, ал. 3 и 4 за туристическите
  обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3, категоризирани от министъра на културата и
  туризма (министъра на икономиката). ”
  §2д. В чл. 65 ал. 2, 3, 4, 5 и 6 се отменят.
  § 2е. В чл. 84 думите “Агенцията по туризъм” се заменят с
  “Министерството на културата и туризма ”.
  § 2ж. В чл. 87 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 след думите “определени от ” се добавя “изпълнителния директор
  на Агенцията по туризъм, ”
  2. В ал. 2 след думите “се издават от ” се добавя “изпълнителния директор
  на Агенцията по туризъм, ”. ”
  Комисията по икономическата политика
  приема предложението по принцип
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  Създават се параграфи 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 2е и 2ж :
  “§ 2а. В чл. 64, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  а) в т. 4 думите “писмени указания” се заменят със “задължителни
  предписания”.
  б) създава се т. 6:
  “6. да налагат глоби и имуществени санкции”.
  § 2б. Член 64а се изменя така:
  “Чл. 64а. (1) Изпълнителният директор на Агенцията по туризъм
  извършва контрол за спазване изискванията към туроператорите и
  туристическите агенти, за категоризацията на туристическите обекти по
  чл.52, ал. 2, както и към лицата, извършващи дейност в тях, с изключение на
  случаите по чл. 64б.
  4


  (2) Изпълнителният директор на Агенцията по туризъм, в резултат на
  контрола по ал.1:
  1. налага глоби и имуществени санкции;
  2. предлага на министъра на културата и туризма да:
  а) заличи регистрацията за туроператорска или туристическа агентска
  дейност в случаите по чл. 20, ал. 1, както и в случаите по чл. 64б, ал.2, т.2 ;
  б) понижи категорията на категоризираните туристически обекти по
  чл. 3, ал. 3, т. 1,2 и 3 ;
  в) прекрати категорията на категоризираните туристически обекти по
  чл. 3, ал. 3, т. 1, 2, 3, 5 и 6 в случаите по чл. 53, ал. 1, т. 2 - 6 и ал. 3, както и в
  случаите по чл. 64б, ал.2, т.3 и чл. 64в, ал. 2, т. 4.”
  § 2в. Член 64б се изменя така:
  “Чл. 64б. (1) Председателят на Комисията по търговия и защита на
  потребителите извършва контрол за:
  1. спазване изискванията към туроператорите и туристическите агенти
  по чл. 17, ал. 1, чл. 18, ал. 9, чл. 24, ал. 1 и 3, чл. 25, чл. 28 — 36 и чл. 42, ал. 2 и
  3;
  2. спазване изискванията за категоризация на туристическите обекти
  по чл. 3, ал. 3, т. 1,2 и 3, посочени в чл. 44, ал. 1, чл. 45, т. 2, чл. 46, т. 2 и 4, чл.
  47,48,49, ал.1, чл. 50, ал. 4 и чл. 55, ал. 1 и 2.
  (2) Председателят на Комисията по търговия и защита на
  потребителите в резултат на контрола по ал. 1:
  1. налага глоби и имуществени санкции;
  2. уведомява изпълнителния директор на Агенцията по туризъм в
  случаите на системни нарушения на изискванията на чл. 24, ал. 1 и
  3;
  3. уведомява изпълнителния директор на Агенцията по туризъм,
  съответно кметовете на общините при неизпълнение на
  задълженията по чл. 49, ал. 1;
  4. налага принудителна административна мярка “временно
  затваряне” на туристически обект по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2, 3 и 4 в
  случаите на:
  а) извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност
  без удостоверение за регистрация;
  б) извършване на дейностите хотелиерство или ресторантьорство в
  некатегоризиран туристически обект;
  в) повторен отказ на достъп до проверявания туристически обект от
  лицето, извършващо дейността в обекта, или повторен отказ за предоставяне
  на изисканите за проверката документи.
  (3) Принудителната административна мярка по ал. 2, т. 4 се налага до
  отстраняване на констатираното нарушение.
  (4) Председателят на Комисията по търговия и защита на
  потребителите в 7-дневен срок уведомява изпълнителния директор на
  Агенцията по туризъм за наложените от него глоби и имуществени санкции,
  5  за налагането на принудителната административна мярка по ал. 2, т. 4, както
  и в случаите на ал. 2, т. 2.”
  § 2г. Създава се чл. 64в:
  “Чл. 64в. Кметовете на общините извършват контрол за спазване на
  изискванията за категоризация на категоризираните от тях туристически
  обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3, посочени в чл. 45 т.1 и 3, чл. 46, т. 1, чл. 49,
  ал.3 и 4, чл. 50, ал. 5, чл. 53, ал. 1, т. 3 - 6, чл. 56, ал. 1 и 2 и чл. 59, ал. 2.
  (2) Кметовете на общините, в резултат на контрола по ал. 1:
  1. налагат глоби и имуществени санкции;
  2. прекратяват категорията на категоризираните от тях туристически
  обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3 в случаите по чл. 53, ал. 1, както и в случаите
  по чл. 646, ал.2, т.3;
  3. понижават категорията на категоризираните от тях туристически
  обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3 в случаите на неизпълнение на изискванията
  на чл. 46, т. 1;
  4. уведомяват изпълнителния директор на Агенцията по туризъм в
  случаите на неизпълнение на задълженията по чл. 49, ал. 3 и 4 за
  туристическите обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1,2 и 3, категоризирани по чл. 52,
  ал.2.
  § 2д. В чл. 65 ал. 2,3,4,5 и 6 се отменят.
  § 2е. В чл. 84 думите “Агенцията по туризъм” се заменят с
  “Министерството на културата и туризма”.
  § 2ж. В чл. 87 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите “определени от” се добавя “изпълнителния
  директор на Агенцията по туризъм, от”
  2. Алинея 2 се изменя така:
  «(2) Наказателните постановления се издават от изпълнителния
  директор на Агенцията по туризъм, от председателя на Комисията по
  търговия и защита на потребителите или от оправомощени от тях длъжностни
  лица, съответно от кмета на общината или от оправомощени от него
  длъжностни лица.»
  Преходни и заключителни разпоредби
  § 3. Подзаконовите нормативни актове по прилагането на Закона за туризма,
  Закона за закрила и развитие на културата, Закона за народната просвета, Закона за
  народните читалища, Закона за паметниците на културата и музеите, Закона за
  професионалното образование и обучение и Закона за филмовата индустрия,
  издадени от или съвместно с министъра на културата преди влизането в сила на
  този закон, запазват действието си.
  6  Предложение на народните представители Валери Димитров и
  Юнал Тасим:
  В § 3 думите “Закона за туризма ” да се заличат.
  Комисията по икономическата политика
  приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  § 3. Подзаконовите нормативни актове по прилагането на Закона за
  закрила и развитие на културата, Закона за народната просвета, Закона за
  народните читалища, Закона за паметниците на културата и музеите, Закона
  за професионалното образование и обучение и Закона за филмовата
  индустрия, издадени от или съвместно с министъра на културата преди
  влизането в сила на този закон, запазват действието си.
  Предложение на народните представители Валери Димитров и
  Юнал Тасим:
  Създават се параграфи За, 3б и 3в:
  “§ За. Подзаконовите нормативни актове, издадени или утвърдени на
  основание на Закона за туризма от или съвместно с министъра на икономиката
  или от Министерския съвет по предложение на министъра на икономиката,
  запазват действието си.
  §3б. (1) В случаите когато към датата на влизане в сила на този закон има
  започната процедура за регистрация, съответно за издаване на удостоверение за
  регистрация за туроператорска или туристическа агентска дейност от
  министъра на икономиката, процедурата се довършва от министъра на
  културата и туризма.
  (2) В случаите когато към датата на влизане в сила на този закон има
  открита процедура за категоризиране на туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т.
  1, 2 и 3 от министъра на икономиката, процедурата и категоризацията се
  довършват от министъра на културата и туризма.
  § Зв. В Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение
  и допълнение на Закона за туризма (ДВ, бр. 39 от 2004 г.), в § 66, ал. 2 се отменя. ’’
  Комисията по икономическата политика
  приема предложението по принцип
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  Създават се параграфи 3а, 3б, 3в и 3г:
  “§ 3а. (1) Подзаконовите нормативни актове, издадени или утвърдени
  на основание на Закона за туризма от или съвместно с министъра на
  икономиката или от Министерския съвет по предложение на министъра на
  икономиката, запазват действието си.
  7  (2) Регистрацията на туроператори и туристически агенти и
  определените категории на туристическите обекти по чл.3, ал. 3, т. 1, 2 и 3,
  извършени от министъра на икономиката, се запазват.
  § 3б. (1) В случаите когато към датата на влизане в сила на този закон
  има започната процедура за регистрация, съответно за издаване на
  удостоверение за регистрация за туроператорска или туристическа агентска
  дейност от министъра на икономиката, процедурата се довършва от
  министъра на културата и туризма.
  (2) В случаите когато към датата на влизане в сила на този закон има
  открита процедура за категоризиране на туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т.
  1, 2, 3, 5 и 6 от министъра на икономиката, процедурата се довършва от
  министъра на културата и туризма.
  § 3в. В едномесечен срок от влизане в сила на този закон министърът на
  икономиката предава на министъра на културата и туризма регистъра по чл.
  58 и цялата документация към него.
  § 3г. В Преходните и заключителните разпоредби на Закона за
  изменение и допълнение на Закона за туризма (ДВ, бр. 39 от 2004 г.), в § 66,
  ал.2 се отменя.”
  § 4. Навсякъде в:
  1. Закона за филмовата индустрия (ДВ, бр. 105 от 2003 г.),
  2. Закона за паметниците на културата и музеите (обн., ДВ, бр. 29 от 1969 г.,
  изм. и доп., бр. 29 от 1973 г., бр. 36 от 1979 г., бр. 87 от 1980 г., бр. 102 от 1981 г.,
  бр. 45 от 1984 г., бр. 45 от 1989 г., бр. 10 и 14 от 1990 г., бр. 112 от 1995 г.; Решение
  № 5 на Конституционния съд на Република България от 1996 г. - бр. 31 от 1996 г.;
  бр. 44 от 1996 г., бр. 117 от 1997 г., бр. 153 от 1998 г., бр. 50 от 1999 г., бр. 55 от
  2004 г.),
  3. Закона за народните читалища (обн., ДВ, бр. 89 от 1996 г., изм. и доп., бр.
  95 от 1997 г. и бр. 90 от 1999 г.) и
  4. Закона за закрила и развитие на културата (обн., ДВ, бр. 50 от 1999 г.,
  изм.и доп., бр. 1 от 2000 г., попр., бр. 34 от 2001 г., изм. и доп., бр. 75 от 2002 г. и 55
  от 2004 г.) думите “министърът на културата”, “министъра на културата” и
  “Министерството на културата” се заменят съответно с “министърът на културата и
  туризма”, “министъра на културата и туризма” и “Министерството на културата и
  туризма”.
  Предложение на народния представител Йордан Нихризов:
  В § 4, т. 4 текстът “думите “министърът на културата ”, “министъра на
  културата ” и “Министерството на културата ” се заменят съответно с
  “министърът на културата и туризма ”, “министъра на културата и туризма ” и
  “Министерството на културата и туризма” да отпадне и се премести като
  самостоятелно изречение след т. 5 на параграфа.
  8  Комисията по икономическата политика
  приема предложението
  Предложение на народния представител Коста Цонев:
  Параграф 4 и § 5 да се обединят, като думите “и Министерство на
  културата ” да се заличат, тъй като в Закона за народната просвета те не са
  използвани.
  Комисията по икономическата политика
  приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  § 4. Навсякъде в:
  1. Закона за филмовата индустрия (ДВ, бр. 105 от 2003 г.),
  2. Закона за паметниците на културата и музеите (обн., ДВ, бр. 29 от
  1969 г., изм. и дои., бр. 29 от 1973 г., бр. 36 от 1979 г., бр. 87 от 1980 г., бр. 102 от
  1981 г., бр. 45 от 1984 г., бр. 45 от 1989 г., бр. 10 и 14 от 1990 г., бр. 112 от 1995 г.;
  Решение № 5 на Конституционния съд на Република България от 1996 г. - бр.
  31 от 1996 г.; бр. 44 от 1996 г., бр. 117 от 1997 г., бр. 153 от 1998 г., бр. 50 от 1999
  г., бр. 55 от 2004 г.),
  3. Закона за народните читалища (обн., ДВ, бр. 89 от 1996 г., изм. и дои.,
  бр. 95 от 1997 г. и бр. 90 от 1999 г.),
  4. Закона за закрила и развитие на културата (обн., ДВ, бр. 50 от 1999 г.,
  изм.и доп., бр. 1 от 2000 г., попр., бр. 34 от 2001 г., изм. и дои., бр. 75 от 2002 г. и
  55 от 2004 г.) и
  5. Закона за народната просвета (обн., ДВ, бр. 86 от 1991 г., изм. и доп.,
  бр. 90 от 1996 г., бр. 36, 124 и 153 от 1998 г., бр. 67 и 68 от 1999 г., бр. 90 и 95 от
  2002 г„ бр. 29,71,86 и 114 от 2003 г. и бр. 40 от 2004 г.)
  думите “министърът на културата”, “министъра на културата” и
  “Министерството на културата” се заменят съответно с “министърът на
  културата и туризма”, “министъра на културата и туризма” и
  “Министерството на културата и туризма”.
  § 5. В Закона за народната просвета (обн., ДВ, бр. 86 от 1991 г., изм. и доп.,
  бр. 90 от 1996 г., бр. 36, 124 и 153 от 1998 г., бр. 67 и 68 от 1999 г., бр. 90 и 95 от
  2002 г., бр. 29, 71, 86 и 114 от 2003 г. и бр. 40 от 2004 г.) думите “министърът на
  културата”, “министъра на културата”, “Министерството на културата” и
  “Министерство на културата” се заменят съответно с “министърът на културата и
  туризма”, “министъра на културата и туризма”, “Министерството на културата и
  туризма” и “Министерство на културата”.
  Предложение на народния представител Йордан Нихризов:
  Параграф 5 да стане т. 5 от § 4, като текстът след скобите отпадне.
  9  Комисията по икономическата политика
  приема предложението
  Предложение на народните представители Валери Димитров и
  Юнал Тасим:
  Параграф 5 се отменя, като съдържанието му става т. 5 в § 4.
  Комисията по икономическата политика
  приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  Параграф 5 се отменя.
  § 6. В Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и
  непълнолетните (обн., Изв., бр. 13 от 1958 г., изм. и дои., бр. 11 от 1961 г., ДВ, бр.
  35 от 1966 г., бр. 30 от 1969 г., бр. 89 от 1974 г., бр. 53 от 1975 г., попр., бр. 55 от
  1975 г., изм. и доп., бр. 63 от 1976 г., бр. 36 от 1979 г., бр. 75 от 1988 г., бр. 110 от
  1996 г., попр., бр. 3 от 1997 г., изм. и доп., бр. 69 от 1999 г., бр. 66 и 96 от 2004 г.) в
  чл. 50, ал. 4 думите “министъра на културата” се заменят с “министъра на
  културата и туризма”.
  Предложение на народните представители Валери Димитров и
  Юнал Тасим:
  В § 6 накрая се добавя: “а в чл. 4, aл. 1, думите “заместник-министър на
  културата ” се заменят с “заместник-министър на културата и туризма
  Комисията по икономическата политика
  приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  § 6. В Закона за борба срещу противообществените прояви на
  малолетните и непълнолетните (обн., Изв., бр. 13 от 1958 г., изм. и дои., бр. 11
  от 1961 г., ДВ, бр. 35 от 1966 г., бр. 30 от 1969 г., бр. 89 от 1974 г., бр. 53 от 1975
  г., попр., бр. 55 от 1975 г., изм. и дои., бр. 63 от 1976 г., бр. 36 от 1979 г., бр. 75 от
  1988 г., бр. 110 от 1996 г., попр., бр. 3 от 1997 г., изм. и дои., бр. 69 от 1999 г., бр.
  66 и 96 от 2004 г.) в чл. 50, ал. 4 думите “министъра на културата” се заменят с
  “министъра на културата и туризма, а в чл. 4, ал. 1, думите “заместник-
  министър на културата” се заменят с “заместник-министър на културата и
  туризма”.
  10  § 7. В Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 153 от 1998
  г., попр., бр. 1 от 1999 г., изм. и доп., бр. 44, 62, 64, 103 и 111 от 1999 г., бр. 63, 78 и
  102 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 28, 45 и 117 от 2002 г., бр. 37, 42, 86 и 109 от
  2003 г., бр. 53, 70 и 108 от 2004 г.) в чл. 42 се правят следните изменения:
  1. В т. 1 думите “Министерството на културата” се заменят с
  “Министерството на културата и туризма”.
  2. В т. 4 и 5 думите “министъра на културата” се заменят с “министъра на
  културата и туризма”.
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителите
  § 8. В Закона за задължителното депозиране на екземпляри от печатни и
  други произведения (ДВ, бр. 108 от 2000 г.) в чл. 16 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите “Министерството на културата” се заменят с
  “Министерството на културата и туризма”.
  2. В ал. 2 думите “министъра на културата” се заменят с “министъра на
  културата и туризма”.
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителите
  § 9. В Закона за закрила на детето (обн., ДВ, бр. 48 от 2000 г., изм. и доп., бр.
  75 и 120 от 2002 г., бр. 36 и 63 от 2003 г., бр. 70 и 115 от 2004 г.) се правят следните
  изменения:
  1. В чл. 5, ал. 3 думите “министъра на културата” се заменят с “министъра на
  културата и туризма”.
  2. В чл. 17а, т. 1 думите “министъра на културата” се заменят с “министъра
  на културата и туризма”.
  3. В чл. 18, ал. 1 думите “Министерството на културата” се заменят с
  “Министерството на културата и туризма”.
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителите
  § 10. В Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр. 23 от 1999 г., изм. и
  доп., бр. 28 от 2000 г., бр. 108 от 2001 г., бр. 47 от 2002 г. и бр. 86 от 2003 г.) в чл.
  30, т. 4 и чл. 35, ал. 2 думите “министъра на културата” се заменят с “министъра на
  културата и туризма”.
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителите
  11  § 11. В Закона за професионалното образование и обучение (обн., ДВ, бр. 68
  от 1999 г., изм. и доп., бр. 1 и 108 от 2000 г., бр. 111 от 2001 г., бр. 103 и 120 от 2002
  г. и бр. 29 от 2003 г.) в чл. 15, ал. 1, чл. 25, ал. 6 и чл. 36, ал. 2 думите “министъра
  на културата” се заменят с “министъра на културата и туризма”.
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителите
  § 12. В Закона за авторското право и сродните му права (обн., ДВ, бр. 56 от
  1993 г., изм. и доп., бр. 63 от 1994 г., бр. 10 от 1998 г., бр. 28 и 107 от.2000 г., бр. 77
  от 2002 г.,) в чл. 33, чл. 40, ал. 4, чл. 83, ал. 1 и чл. 98, ал. 4 думите
  “Министерството на културата” се заменят с “Министерството на културата и
  туризма”.
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителите
  § 13. В Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр. 133 от 1998 г., изм.и
  доп., бр. 98 от 1999 г., бр. 28, 48 и 78 от 2000 г., бр. 23, 77 и 91 от 2002 г. ) в чл. 61,
  ал. 1 думите “Министерството на културата” се заменят с “Министерството на
  културата и туризма”.
  Предложение на народните представители Валери Димитров и
  Юнал Тасим:
  В § 13 думите “чл. 61, ал. 1 ” се заменят с “чл. 61 ”.
  Комисията по икономическата политика
  приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  § 12. В Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр. 133 от 1998 г.,
  изм.и доп., бр. 98 от 1999 г., бр. 28, 48 и 78 от 2000 г., бр. 23, 77 и 91 от 2002 г. ) в
  чл. 61 думите “Министерството на културата” се заменят с “Министерството
  на културата и туризма”
  § 14. В Закона за интеграция на хората с увреждания (обн., ДВ, бр. 81 от
  2004 г.) в чл. 37 думите “Министерството на културата” се заменят с
  “Министерството на културата и туризма”.
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителите
  12  § 15. В Закона за марките и географските означения (обн., ДВ, бр. 81 от 1999
  г., попр., бр. 82 от 1999 г.) в чл. 11, ал. 1, т. 11 думите “Министерството на
  културата” се заменят с “Министерството на културата и туризма”.
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителите
  § 16. В Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г., изм.
  и доп., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и
  65 от 2004 г.) в чл. 19а, ал. 2, чл. 197, чл. 201, ал. 3 думите “Министерството на
  културата” се заменят с “Министерството на културата и туризма”.
  Предложение на народния представител Коста Цонев:
  Изразът “чл. 19а, ал.2” да се замени с “чл. 195, ал. 2”, тъй като е
  техническа грешка.
  Комисията по икономическата политика
  приема предложението
  Предложение на народните представители Валери Димитров и
  Юнал Тасим:
  В параграф 16 думите “чл. 19а, ал. 2, чл. 197” се заменят с “чл. 195, ал. 2,
  чл. 197, ал. 1 ”.
  Комисията по икономическата политика
  приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  § 16. В Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.,
  изм. и доп., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20,65 и 107 от 2003 г., бр.
  36 и 65 от 2004 г.) в чл. 195, ал. 2 и в чл. 197, ал. 1, чл. 201, ал. 3 думите
  “Министерството на културата” се заменят с “Министерството на културата и
  туризма”.
  § 17. В Закона за приватизация и следприватизационен контрол (обн., ДВ,
  бр. 28 от 2002 г., изм. и доп., бр. 78 от 2002 г., бр. 20 и 31 от 2003 г., Решение № 5
  от 2003 г. на Конституционния съд на Република България - бр. 39 от 2003 г.; изм. и
  доп., бр. 46 и 84 от 2003 г., бр. 55 и 115 от.2004 г.,) в раздел VI от Приложение № 1
  към чл. 3, ал. 1 — Списък на търговските дружества с повече от 50 на сто
  държавно участие в капитала или обособени части от тях” думите “Министерство
  на културата” се заменят с “Министерство на културата и туризма”.
  13  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителите
  § 18. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен
  вестник”.
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  § 17. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен
  вестник, с изключение на § 3г, който влиза в сила от 15 март 2005 г.
  23 март 2005 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума