Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по икономическата политика
Kомисия по икономическата политика
02/02/2005 първо гласуване

  Доклад

  по законопроект № 402-01-71/15.12.2004 г.
  за изменение и допълнение на
  Закона за публичното предлагане на ценни книжа,
  внесен от Министерския съвет
  по законопроект № 402-01-71/15.12.2004 г.
  за изменение и допълнение на
  Закона за публичното предлагане на ценни книжа,
  внесен от Министерския съвет
  На своето редовно заседание, проведено на 26 януари 2005 г., с участието
  на представители на вносителя, Комисията по икономическата политика
  разгледа законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичното
  предлагане на ценни книжа, внесен от Министерския съвет.
  Проектът за изменение и допълнение на Закона за публичното
  предлагане на ценни книжа цели хармонизиране с правото на Европейския съюз
  в областта на ценните книжа и по-специално с разпоредбите, регулиращи
  дейността на инвестиционните посредници, управляващите дружества и
  предприятията за колективно инвестиране е ценни книжа, преодоляването на
  някои несъвършенства и пропуски в действащия закон, установени от
  практиката по прилагането на закона, както и привеждането на нормите на
  закона в съответствие с измененията на други закони.
  Нормативните изисквания към инвестиционните посредници са
  изменени съобразно Директива 93/22/ЕЕС и Директива 93/6/ЕЕС. Детайлно са
  регламентирани дейностите, които могат да бъдат предмет на инвестиционните
  посредници. Предвижда се инвестиционните посредници да бъдат лицензирани
  не само за основните услуги и дейности, но и за всяка допълнителна дейност,
  която извършват. Усвършенствани са капиталовите изисквания към
  инвестиционните посредници съобразно извършваните от тях дейности.
  Регламентирани са условията, при които български инвестиционни посредници
  могат да извършват дейност на територията на държава-членка на Европейския
  съюз, както и условията и реда, при които инвестиционни посредници със
  седалище в държава-членка на Европейския съюз, или в държава,
  принадлежаща на Европейското икономическо пространство, могат да
  извършват дейност на теротирията на Република България.
  Във връзка с необходимостта от хармонизиране на националното
  законодателство с Директива 97/9/ЕС в законопроекта се предвижда
  създаването на Фонд за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа, чиято
  основна функция е да осигурява компенсация на клиентите на инвестиционния
  посредник, когато посредникът не може да изпълнява задълженията си към тях.
  Правилата за публичните дружества са променени в съответствие с
  последните изменения на Търговския закон относно преобразуването на
  дружествата, като е запазена засилената защита по отношение на акционерите
  на тези дружества.
  1

  В съответствие с Директива 85/611/ЕЕС в законопроекта се въвежда нов
  вид схема за инвестиране в ценни книжа - договорният фонд. За разлика от
  инвестиционното дружество, което е другият вид схема за колективно
  инвестиране, фондът не е юридическо лице. Той представлява обособено
  имущество с цел колективно инвестиране в ценни книжа чрез парични средства,
  набрани чрез публично предлагане на дялове. Фондът няма органи за
  управление, а се управлява от управляващо дружество, което трябва да получи
  разрешение от комисията. Договорният фонд може да бъде само от отворен тип.
  Управляващото дружество може да започне да предлага публично дяловете на
  фонда след като комисията потвърди проспекта на фонда.
  Изменени са и правилата за управляващите дружества, като е увеличен
  минимално изискуемият капитал и са установени нови правила, които да
  гарантират прозрачност относно сделките на вътрешни лица. Уредена е
  възможност български управляващи дружества да извършват дейност в
  Европейския съюз и управляващи дружества от Европейския съюз и
  Европейското икономическо пространство да извършват дейност в България.
  Остранени са противоречията между Закона за публичното предлагане на
  ценни книжа и Закона за Комисията за финансво надзор относно правомощията
  на заместник-председателя, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната
  дейост”. Предвидени са изменения и в други закони - Закона за банките, Закона
  за корпоративното подоходно облагане и Закона за приватизация и
  следприватизационен контрол.
  При обсъждане на законопроекта се постави въпроса за размера и
  механизма на формиране на вноските във фонда за компенсиране на
  инвеститорите. Изказани бяха мнения, че финансовата тежест на вноските във
  фонда е прекомерна за небанковите инвестиционни посредници и съществува
  опасност на капиталовия пазар да останат да оперират само банкови
  инвестиционни посредници. Зададени бяха и въпроси за обхвата на
  определението “клиентски активи” по смисъла на чл. 776, ал. 2 и метода за
  тяхната оценка, както и за изискванията на Европейския съюз по отношение
  създаването на фонд за компенсиране на инвеститорите и съществуващата
  практика в страните-членки на Европейския съюз. Изказано беше и становище,
  че предложената промяна в § 52, отнасящ се до чл. 119 е неприемлива, тъй като
  подрива един от основните принципи на развитие на капиталовия пазар, а
  именно защитата интересите на миноритарните акционери.
  В резултат на проведеното гласуване - 12 гласа “за” и 1 глас “въздържал
  се” Комисията по икономическата политика предлага на Народното събрание да
  приеме на първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за
  публичното предлагане на ценни книжа, внесен от Министерския съвет.
  26 януари 2005 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума