Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по икономическата политика
Kомисия по икономическата политика
22/03/2004 първо гласуване

  СТАНОВИЩЕ
  по законопроект № 402-01-5/28.01.2004 г.
  за изменение и допълнение на Закона за промишления дизайн,
  внесен от Министерския съвет
  СТАНОВИЩЕ
  по законопроект № 402-01-5/28.01.2004 г.
  за изменение и допълнение на Закона за промишления дизайн,
  внесен от Министерския съвет
  На заседанието, проведено на 17 март 2004 г., с участието на
  представители на вносителя, Комисията по икономическата политика разгледа
  законопроекта за изменение и допълнение на Закона за промишления дизайн.
  Представеният законопроект цели по-пълна хармонизация на
  националното законодателство с европейското право и създаване на по-
  благоприятна среда за търсене на правна закрила на промишления дизайн.
  Законопроектът променя критериите, на които трябва да отговаря
  дизайнът, за да получи регистрация. Предвижда се увеличаване на срока,
  свързан с привилегията за новост. Създават се възможност за налагане на
  обезпечителни мерки по отношение на правото на промишлен дизайн,
  учредяване на особен залог върху това право, както и включването му в масата
  на несъстоятелността. Допълнени са основанията за заличаване на
  регистрацията на промишления дизайн. Усъвършенствани са правилата за
  извършване на формалната експертиза и експертизата по същество, както и
  процедурите, развиващи се в отдела по спорове. Детайлизирани са мерките за
  граничен контрол и са подробно уредени санкциите, които се налагат при
  нарушаване на права върху промишлен дизайн.
  В дискусията по законопроекта беше обсъден контролът върху правата
  върху промишления дизайн.
  В резултат на проведеното гласуване Комисията по икономическата
  политика единодушно предлага на Народното събрание да приеме на първо
  четене законопроектът за изменение и допълнение на Закона за промишления
  дизайн, внесен от Министерския съвет.
  Форма за търсене
  Ключова дума