Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по икономическата политика
Kомисия по икономическата политика
04/05/2005 второ гласуване

  Доклад
  по законопроект № 402-01-5/28.01.2004 г.
  за изменение и допълнение на Закона за промишления дизайн,
  внесен от Министерския съвет
  за второ четене
  Доклад
  по законопроект № 402-01-5/28.01.2004 г.
  за изменение и допълнение на Закона за промишления дизайн,
  внесен от Министерския съвет
  за второ четене

  На заседанието, проведено на 4 май 2005 г., с участието на представители на
  вносителя, Комисията по икономическата политика обсъди законопроекта за
  изменение и допълнение на Закона за промишления дизайн, както и предложенията,
  направени по време на дискусията.
  Комисията по икономическата политика предлага на Народното събрание да
  обсъди следния
  ЗАКОН
  за изменение и допълнение на Закона за промишления дизайн
  (Обн., ДВ, бр. 81 от 1999 г.; изм., бр. 17 от 2003 г.)
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя наименованието на закона
  § 1. В чл. 5, ал. 2 думата “местожителство” се заменя с “постоянен адрес”.
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  § 2. В чл. 11, ал. 2, т. 2 думите “техническите или функционалните
  характеристики” се заменят с “техническата функция”.
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя

  § 3. В чл. 12, ал. 2 думата “детайли” се заменя с “елементи”, а думите
  “които не влияят върху цялостното възприятие за тях” се заличават.
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  § 4. В чл. 13 думата “потребителя” се заменя с “информирания потребител”.
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  § 5. В чл. 14 думите “6-месечен срок” се заменят с “12-месечен срок”.
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  § 6. В чл. 16, ал. 1, изречение първо след думата “автора” се добавя “или на
  неговия правоприемник”.
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  § 7. Член 18 се изменя така:
  “Обхват на правната закрила
  Чл. 18. Обхватът на правната закрила се определя от изображението,
  съответно от изображенията, на регистрирания дизайн, и включва всеки идентичен
  дизайн по смисъла на чл. 12, ал. 2.”
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  § 8. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 3:
  “(3) При множествена заявка се допуска прехвърляне на правото върху
  всички дизайни или върху някои от тях.”
  2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  2  § 9. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава изречение трето:
  “При множествена заявка правото на използване може да се предоставя по
  отношение на всички дизайни или на някои от тях.”
  2. Алинея 4 се изменя така:
  “(4) Лицензионният договор се вписва в Държавния регистър на
  промишлените дизайни по молба на една от страните. Към молбата се прилага
  извлечение от лицензионния договор. Патентното ведомство издава удостоверение за
  вписването.”
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  § 10. Създават се чл. 26а, 26б и 26в:
  “Правото върху промишлен дизайн като обект на обезпечение
  Чл. 26а. (1) Правото върху промишлен дизайн може да бъде обект на
  обезпечение по предявен или бъдещ иск. При множествена заявка обезпечение може
  да се допусне по отношение на правото върху всички или върху някои от дизайните.
  (2) Обезпечението се вписва в Държавния регистър на промишлените
  дизайни по молба на една от страните по иска.
  (3) Молбата по ал. 2 трябва да съдържа данни за притежателя на
  промишления дизайн и лицето, в чиято полза е учредено обезпечението, данни за
  промишления дизайн и вида на обезпечителната мярка. Към молбата се прилага
  документ, с който е учредено обезпечението.
  (4) Обезпечението има действие по отношение на трети лица от
  публикацията за вписването му в официалния бюлетин на Патентното ведомство.
  Правото върху промишлен дизайн като обект на особен залог
  Чл. 266. (1) Правото върху промишлен дизайн може да бъде обект на
  особен залог. При множествена заявка като обект на особен залог може да се
  предостави правото върху всички или върху някои от дизайните.
  (2) За вписването на особения залог в Държавния регистър на
  промишлените дизайни се прилагат разпоредбите на чл. 26-31 от Закона за особените
  залози. На залогодателя се издава удостоверение.
  (3) Залогът има действие по отношение на трети лица от публикацията в
  официалния бюлетин на Патентното ведомство.
  Правото върху промишлен дизайн в масата на несъстоятелността
  Чл. 26в. (1) Правото върху промишлен дизайн се включва в масата на
  несъстоятелността при образувано производство по обявяване на несъстоятелност на
  неговия притежател.
  3  (2) При съвместен промишлен дизайн в имуществото на длъжника се
  включват само правата съобразно неговия дял.
  (3) Когато правата върху промишления дизайн са включени в масата на
  несъстоятелността, този факт се вписва в Държавния регистър на промишлените
  дизайни по молба на една от страните по делото и се публикува в официалния
  бюлетин на Патентното ведомство.”
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  § 11. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 т. 4 се заличава.
  2. Създава се нова ал. 2:
  “(2) Регистрацията се заличава по искане на лице с правен интерес, когато
  използването на дизайна може да бъде забранено на основание на:
  1. по-ранно авторско право на това лице по Закона за авторското право и
  сродните му права;
  2. по-ранно право на индустриална собственост на това лице, което се
  ползва от закрилата по друг закон.”
  3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.
  4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:
  “(5) Регистрацията може да се заличи и служебно от Патентното ведомство
  на основанията, предвидени в ал. 1, т. 1, 2 и 3, ал. 2, т. 2 и ал. 3."
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  § 12. В чл. 32, ал. 1, т. 1 думата “местожителство” се заменя с “постоянен
  адрес”.
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  § 13. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  “(2) Когато множествената заявка се отнася до орнаменти, за продуктите, в
  които са включени или в които са приложени дизайните, не се прилагат условията по
  ал. 1.”
  2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  4

  § 14. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  “(2) За всяка заявка с установена дата на подаване се проверява дали е
  приложен документ за платени такси за заявяване, експертиза и приоритет. Когато
  такъв документ не е приложен, на заявителя се предоставя 3-месечен срок за
  отстраняване на този недостатък. Ако в този срок таксите не бъдат заплатени, заявката
  се счита за оттеглена."
  2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
  “(3) В двумесечен срок от представяне на документа за платени такси се
  извършва формална експертиза, при която се проверява дали са изпълнени
  изискванията на чл. 32, ал. 1, т. 1-9 и ал. 3, чл. 33, 34 и чл. 35, ал. 2, 3 и 4."
  3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите “срока по ал. 2” се заменят
  със “срока по ал. 3”.
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  § 15. В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 4 и 5 думите “обект на” се заменят с “включен в”.
  2. Създава се нова ал. 2:
  “(2) При преценка на новостта могат да се вземат предвид и материали,
  доказващи разгласяването или използването на дизайна по какъвто и да е друг начин.”
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите “обект или на част от него”
  се заменят с “дизайн”.
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
  “(4) Когато в срока по ал. 3 заявителят не направи основателни възражения,
  се взема решение за отказ на регистрацията.”
  5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите “заявеният обект или част
  от него” се заменят със “заявеният дизайн”.
  6. Създава се ал. 6:
  “(6) Когато има основание за отказ на регистрацията на част от заявените
  дизайни, включени в множествена заявка, заявителят се уведомява за това, като се
  посочват всички мотиви и му се предоставя 3-месечен срок за отговор. Ако в този срок
  заявителят не отговори, не направи основателни възражения или не ограничи
  дизайните, се взема решение за отказ на регистрацията на всички заявени дизайни.”
  1
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  § 16. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Вал. 1:
  5  а) точка 1 се изменя така:
  “1. жалби срещу решения по чл. 37, ал. 4 и 6 за отказ на регистрацията;”
  б) в т. 2 думите “чл. 36, ал. 3” се заменят с “чл. 36, ал. 4”.
  2. В ал. 2 се създава изречение второ:
  “Съставите се назначават от председателя на Патентното ведомство.”
  3. Алинея 3 се изменя така:
  “(3) Съставите по ал. 2 подготвят становища за вземане на решения по чл.
  44 и 45.”
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  § 17. В чл. 42 ал. 3 се отменя.
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  § 18. В чл. 43 ал. 2 и 3 се изменят така:
  “(2) Искането е в два екземпляра и трябва да съдържа данни за молителя,
  данни за правния интерес на молителя, когато това се изисква, мотиви за заличаването,
  както и доказателства, когато е необходимо.
  (3) Към жалбите и исканията се прилага документ за платена такса.”
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  § 19. Създава се чл. 43а:
  “Проверка за допустимост и формална редовност на жалбите и исканията
  Чл. 43 а. (1) За всяка жалба се проверява дали е спазен срокът по чл. 42, ал. 1 и дали е представен документ за платена такса по чл. 43, ал. 3.
  (2) За всяко искане се проверява дали е представен документ за платена
  такса по чл. 43, ал. 3 и дали е налице правен интерес, когато това се изисква.
  (3) Когато към жалбата или искането не е приложен документ за платена
  такса или в искането не е обоснован правният интерес, на заявителя, съответно на
  молителя, се предоставя едномесечен срок за отстраняване на недостатъците.
  (4) Жалби, които не са подадени в срока по чл. 42, ал. 1 и/или по които не е
  заплатена такса, както и искания, по които не е заплатена такса и/или не е доказан
  правен интерес, не са допустими и производство по тях не се образува.
  (5) За всяка допустима жалба и искане се проверява дали отговаря на
  останалите изисквания на чл. 43. Когато се констатират недостатъци, заявителят,
  съответно молителят, се уведомява и му се предоставя едномесечен срок за
  6

  отстраняването им. По жалби и искания, по които недостатъците не бъдат отстранени
  в този срок, производството се прекратява.“
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  § 20. В чл. 44 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Когато жалбата е неоснователна, председателят на Патентното
  ведомство взема решение за потвърждаване на решението за отказ на регистрацията
  или за прекратяване на производството.”
  2. В ал. 2 след думата “разглеждане” се добавя “или за възобновяване на
  производството”.
  3. Създава се ал. 4:
  “(4) Решенията по жалбите се вземат в 6-месечен срок от подаването на
  жалбата или от отстраняването на недостатъците, в случай че такива са констатирани.”
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  § 21. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите “Копие от” се заменят с “Единият екземпляр на”.
  2. Създават се ал. 5 и 6:
  “(5) Съставът по чл. 41, ал. 2 може да изисква от страните допълнителни
  доказателства и материали, когато е необходимо. Те се предоставят на другата страна
  за писмено становище в едномесечен срок.
  (6) Решенията по исканията за заличаване се вземат в 9-месечен срок, след
  като е приключило събирането на доказателствата по ал. 5.”
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  § 22. Член 46 се изменя така:
  “Продължаване на срокове
  Чл. 46. Сроковете по чл. 36, ал. 3, чл. 37, ал. 3 и 4 и чл. 45, ал. 1 могат да
  бъдат продължени еднократно с 3 месеца по молба на заявителя или притежателя,
  подадена преди изтичането им. Молбата не се уважава, когато към нея не е приложен
  документ за платена такса.”
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  7

  § 23. В чл. 50, ал. 1 думите “Бюрото на Международния съюз за закрила на
  индустриалната собственост” се заменят с “Международното бюро на Световната
  организация за интелектуална собственост”.
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  § 24. В чл. 52, ал. 2 и 3 се отменят.
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  § 25. В чл. 53 думата “местожителство” се заменя с “постоянен адрес”.
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  § 26. Създава се чл. 60а:
  “Обезпечителни мерки
  Чл. 60а. (1) При нарушение на правото върху регистриран промишлен
  дизайн или когато има достатъчно основание да се смята, че такова нарушение ще се
  извърши или някое доказателство ще се изгуби, унищожи или укрие, съдът по искане
  на притежателя на правото или на лицензополучателя на изключителна лицензия
  може, без да уведоми ответната страна за това, да допусне и някои от следните
  обезпечителни мерки:
  1. забрана за извършване на действия, за които се твърди, че съставляват
  или ще съставляват неправомерно използване на промишлен дизайн;
  2. изземване на продуктите, за които се твърди, че са изработени чрез
  копиране или използване на дизайн, включен в обхвата на закрила;
  3. запечатване на помещението, в което се твърди, че се извършва или ще
  се извърши нарушение.
  (2) Допускането, налагането и отменянето на обезпечителните мерки се
  извършват по реда на Гражданския процесуален кодекс.
  (3) Обезпечителната мярка "забрана за извършване на действия" се налага
  със съобщаването й от съда.
  (4) Обезпечителните мерки по ал. 1, т. 2 и 3 се налагат от съдия-
  изпълнителя, който извършва действието, едновременно с връчването на ответника на
  съобщението за допускане на обезпечението. Иззетото имущество се предава по опис
  за пазене на ищеца, който може да го използва единствено като доказателствено
  средство.
  (5) Ищецът или негов представител има право да присъства и да съдейства
  при налагането на обезпечителните мерки.
  8  (6) Обезпечителните мерки по ал. 1, т. 2 и 3 се налагат в 3-дневен срок от
  постъпване на молбата на ищеца до съдия-изпълнителя. Обезпечителната мярка,
  допусната за предотвратяване на предстоящо нарушение, се налага в срок, съобразен с
  целта й.
  (7) Ако се установи, че обезпечителната мярка е поискана неоснователно,
  ответната страна може да иска от лицето, което я е поискало, да й заплати
  причинените вследствие на обезпечението вреди.”
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  § 27. Член 62 се изменя така:
  “Приложно поле
  Чл. 62. (1) Митническите органи задържат стоки, пренасяни през
  държавната граница на Република България, за които има основание да се смята, че са
  изработени чрез копиране или използване на дизайн, включен в обхвата на закрила по
  смисъла на чл. 18, без съгласието на неговия притежател.
  (2) Мерките за граничен контрол не се прилагат по отношение на стоки:
  1. изработени чрез копиране или използване на регистриран промишлен
  дизайн със съгласието на притежателя му;
  2. транзитно преминаващите през територията на страната;
  3. в малки количества с нетърговска или непроизводствена цел;
  4. подлежащи на бързо разваляне.”
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  § 28. Член 63 се изменя така:
  “Условия за прилагане на мерките за граничен контрол
  Чл. 63. (1) Мерките за граничен контрол се прилагат въз основа на писмена
  молба от притежателя на дизайна, както и по инициатива на митническите органи.
  Когато притежателят на правото е с постоянен адрес или седалище извън страната, той
  трябва да посочи съдебен адрес на територията на Република България.
  (2) Молбата по ал. 1 трябва да съдържа подробно описание на стоките. Към
  нея се прилага копие от свидетелството за регистрация на дизайна и удостоверение, че
  регистрацията е действаща, издадени от Патентното ведомство.
  (3) За разглеждането на молбата и за прилагането на мерките за граничен
  контрол митническите органи събират такси в размери, определени от Министерския
  съвет.
  (4) Митническите органи не носят отговорност, когато при упражнявания
  от тях надзор не са могли да идентифицират стоките, чието задържане се иска, както и
  за предприетите от тях добросъвестни действия по задържането на стоките.”
  9

  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  § 29. Член 65 се изменя така:
  “Административни нарушения и наказания
  Чл. 65. (1) Лице, което произвежда, предлага, излага на пазара или
  съхранява с тези цели продукти, изработени чрез копиране или използване на дизайн,
  включен в обхвата на закрила по чл. 18, без съгласието на неговия притежател, се
  наказва с глоба от 500 до 1500 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица се
  налага имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв.
  (2) При повторно извършване на нарушението по ал. 1 се налага глоба от
  1500 до 3000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица - имуществена
  санкция в размер от 3000 до 5000 лв.
  (3) Повторно е нарушението, което е извършено в едногодишен срок от
  влизането в сила на наказателното постановление.
  (4) Продуктите, независимо чия собственост са, се отнемат в полза на
  държавата и се предават за унищожаване, като притежателят на промишления дизайн
  или упълномощено от него лице може да присъства на унищожаването.
  (5) Предвидените в ал. 1 и 4 наказания не се налагат в случаите, когато
  продуктите, в които е приложен или към които е включен дизайнът, подлежат на
  бързо разваляне."
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  § 30. Създават се чл. 66, 67, 68, 69 и 70:
  “Установяване на нарушенията
  Чл. 66. (1) Нарушението се установява с акт, който се съставя от
  длъжностно лице, определено със заповед на председателя на Патентното ведомство,
  след извършване на проверка със съдействието на органите на Министерството на
  вътрешните работи.
  (2) Проверка не се извършва и административнонаказателно производство
  не се образува при започнало производство по чл. 29.
  Правомощия на длъжностното лице
  Чл. 67. (1) Длъжностното лице по чл. 66, ал. 1 има право:
  1. да изисква достъп до подлежащите на контрол обекти;
  2. да изисква необходимите документи във връзка с осъществяваните
  проверки и да взема материали за експертна оценка.
  (2) Длъжностното лице е задължено:
  1. да отразява точно фактите при извършената проверка в акта за
  нарушение;
  10  2. да опазва служебната, производствената и търговската тайна, станала
  негово достояние във връзка с извършените проверки;
  3. да не разгласява данни от проверките;
  4. да използва информацията от проверките само за целите на
  административното производство.
  Задължение за съдействие
  Чл. 68. Лицата, при които се извършва проверката по чл. 65а, ал. 1, са
  длъжни:
  1. да осигурят безпрепятствен достъп до проверяваните обекти;
  2. да предоставят исканите от длъжностното лице документи и
  доказателства;
  3. да съхраняват оставените на отговорно пазене продукти;
  4. да оказват съдействие на длъжностните лица по повод на извършваната
  проверка.
  Налагане и изпълнение на административните наказания
  Чл. 69. (1) Наказателните постановления за нарушения по този раздел се
  издават от председателя на Патентното ведомство или от упълномощено от него
  длъжностно лице.
  (2) Наказанията "глоба" или "имуществена санкция" се изпълняват
  доброволно в 7-дневен срок от влизането в сила на наказателното постановление или
  решението на съда, с което са наложени, като сумата се внася в касата или се превежда
  по сметка на Патентното ведомство.
  (3) След изтичането на срока по ал. 2 копие от влязлото в сила наказателно
  постановление се изпраща на Агенцията за държавни вземания за принудително
  изпълнение на наложената глоба или имуществена санкция по реда на Данъчния
  процесуален кодекс.
  (4) След влизането в сила на наказателното постановление или решението
  на съда продуктите, отнети в полза на държавата, се предават за унищожаване на
  органите на Министерството на вътрешните работи.
  (5) Средствата от глобите и имуществените санкции, събрани на основание
  чл. 65, постъпват в Патентното ведомство и се администрират от него.
  Прилагане на Закона за административните нарушения и наказания
  Чл. 70. Доколкото в тази глава не е предвидено друго, установяването на
  нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните
  постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и
  наказания.”
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  11

  § 31. В § 1 от Допълнителната разпоредба се създават т. 6 -14:
  “6. “Изделие” е обособена производствена и търговска единица, получена
  по промишлен или занаятчийски начин, предназначена за задоволяване на човешките
  потребности.
  7. “Съставно изделие” е изделие, състоящо се от множество части, които
  могат да бъдат подменяни с цел да се позволи демонтирането и повторното сглобяване
  на изделието.
  8. “Част от съставно изделие” е структурно обособен елемент, който е
  предназначен за сглобяване в това изделие и има самостоятелна търговска реализация
  - например волан или фар на автомобил, педал на велосипед, капачка за бутилка и др.
  9. “Комплект от изделия” са самостоятелни, структурно обособени изделия,
  които са подчинени на единен образен или стилистичен принцип на външно
  оформление и имат общо предназначение - например сервиз за хранене, детска игра,
  мебелна гарнитура.
  10. “Композиция от изделия” е стилистично съчетаване на изделия, имащи
  общ принцип на вътрешно оформление - например вътрешна украса и обзавеждане на
  кухня, вагон-ресторант и др.
  11. “Опаковка” е изделие, което служи за опаковане и/или транспортиране
  на друго изделие.
  12. “Графичен символ” е условен знак, служещ за обозначаване или
  възприемане на обект, идея, образ и др.
  13. “Печатен шрифт” е набор от букви, цифри и знаци, изписани по
  определен начин.
  14. “Информиран потребител” по смисъла на чл. 13 е потребител, който има
  познания, опит и интереси в съответния стопански сектор, към който принадлежи
  продуктът, към който е включен или приложен дизайнът.”
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  § 32. Този закон се прилага и за заявки за регистрация на промишлен
  дизайн, по които няма окончателно решение до влизането му в сила.
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  § 33. Заварените искания за заличаване на регистрацията се разглеждат в
  съответствие с този закон.
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  12

  § 34. Законът влиза в сила 3 месеца след обнародването му в “Държавен
  вестник”.
  Форма за търсене
  Ключова дума