Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по икономическата политика
Kомисия по икономическата политика
22/03/2004 първо гласуване

  СТАНОВИЩЕ
  по законопроект № 402-01-6/28.01.2004 г.
  за изменение и допълнение на Закона за марките
  и географските означения,
  внесен от Министерския съвет
  СТАНОВИЩЕ
  по законопроект № 402-01-6/28.01.2004 г.
  за изменение и допълнение на Закона за марките
  и географските означения,
  внесен от Министерския съвет
  На заседанието, проведено на 17 март 2004 г., с участието на
  представители на вносителя, Комисията по икономическата политика разгледа
  законопроекта за изменение и допълнение на Закона за марките и географските
  означения.
  Представеният законопроект цели по-пълна хармонизация на
  националното законодателство с европейското право, създаване на по-
  благоприятна среда за търсене на правна закрила на марките и географските
  означения, допълване и прецизиране на редакцията на някои разпоредби.
  Законопроектът привежда основанията за отказ по чл.11 и 12 в пълно
  съответствие с Регламента за марката на ЕС. Допълнени са основанията за
  заличаване. Предвидена е публикация на всяка заявка, която отговаря на
  изискванията за формална редовност. Уредена е възможност за подаване на
  “възражение” срещу регистрацията на марка. Предвидени са срокове за
  действията на Патентното ведомство, свързани с регистрацията на марки,
  разглеждането на спорове и защитата правата върху марки. Усъвършенствана е
  защитата на правата върху марки и географски означения. Предвидено е
  налагането на обезпечителни мерки, детайлизирани са мерките за граничен
  контрол и са подробно уредени санкциите, които се налагат при нарушаване на
  права върху марки и географски означения.
  В дискусията по законопроекта беше поставен въпросът за понятието за
  “общоизвестна марка”.
  В резултат на проведеното гласуване Комисията по икономическата
  политика единодушно предлага на Народното събрание да приеме на първо
  четене законопроекта за за изменение и допълнение на Закона за марките и
  географските означения, внесен от Министерския съвет.
  Форма за търсене
  Ключова дума