Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по икономическата политика
Kомисия по икономическата политика
05/05/2005 второ гласуване

  ДОКЛАД
  по законопроект № 402-01-6/28.01.2004 г.
  за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения
  внесен от Министерския съвет
  за второ четене
  ДОКЛАД
  по законопроект № 402-01-6/28.01.2004 г.
  за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения
  внесен от Министерския съвет
  за второ четене
  На заседанието, проведено на 4 май 2005 г., с участието на представители на
  вносителя, Комисията по икономическата политика обсъди законопроекта за
  изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения, постъпилите
  писмени предложения на народни представители, както и предложенията, направени
  по време на дискусията.
  Комисията по икономическата политика предлага на Народното събрание да
  обсъди следния
  ЗАКОН
  за изменение и допълнение на Закона за марките
  и географските означения
  (Обн., ДВ, бр. 81 от 1999 г.; попр., бр. 82 от 1999 г.)
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя наименованието на закона
  § 1. В чл. 3, ал. 2 думата “местожителство” се заменя с “постоянен адрес”.
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  Създава се параграф 1а:
  “§ 1а. В чл. 4 след думите “международни регистрации” се поставя
  запетая и се добавят думите “искания за определяне на общоизвестност или
  известност на марки”.”

  § 2. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 2 думите “отличителни белези” се заменят с “отличителен характер”;
  б) в т. 3 след думата “България” се добавя ”по отношение на заявените
  стоки или услуги”;
  в) в т. 4 след думата “знаци” се добавя “или означения”, а думата “състава”
  се заличава;
  г) точка 8 се изменя така:
  “8. марка, която се състои от или включва гербове, знамена или други
  символи, както и техни имитации на държави - членки на Парижката конвенция, както
  и гербове, знамена или други символи, съкращения или наименования на
  международни междуправителствени организации;”
  д) в т. 9 след думата “идентични” се добавя “или сходни”;
  е) точки 10 и 12 се отменят.
  2. В ал. 3 думите “ал. 1, т. 8, 9, 10 и 11” се заменят с “ал. 1, т. 8, 9
  и 11”.
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  § 3. В чл. 12 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 т. 3 се изменя така:
  “3. се състои от или съдържа регистрирано географско означение или
  негови производни, когато стоките на заявената марка са идентични или сходни с тези
  на географското означение.”
  2. В ал. 3 думата “известност” се заменя с “репутация”, а думата
  “известността” се заменя с “репутацията”.
  Предложение на народните представители
  Атанас Папаризов и Петър Димитров:
  В § 3, т. 2, за изменение на чл. 12, ал. 3, да отпадне.
  Комисията по икономическата политика
  приема по принцип предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  Параграф 3 се изменя така:
  “§ 3. В чл. 12 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 т. 3 се изменя така:
  “3. се състои от или съдържа регистрирано географско означение или
  негови производни, когато стоките на заявената марка са идентични или сходни с
  тези на географското означение.”
  2  2. Ал. 3 се изменя така:
  “(3) Не се регистрира марка, която е идентична или сходна на по-ранна марка и е предназначена за стоки и услуги, които не са идентични или сходни на тези, за които по-ранната марка е регистрирана, когато по-ранната марка се ползва с известност на територията на Република България и използването без основание на заявената марка би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или известността на по-ранната марка или би ги увредило.”
  § 4. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 2 след думата “идентичността” се добавя “или сходството”;
  б) в т. 3 думата “известност” се заменя с “репутация”, а думата
  “известността” се заменя с “репутацията”.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Забраната за използване по ал. 1 включва и:”
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  Параграф 4 се изменя така:
  “§ 4. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 2 след думата “идентичността” се добавя “или сходството”;
  б) т. 3 се изменя така:
  “3. е идентичен или сходен на марката за стоки или услуги, които не са идентични или сходни на тези, за които марката е регистрирана, когато по- ранната марка се ползва с известност на територията на Република България и използването без основание на знака би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или известността на по-ранната марка или би ги увредило”.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Забраната за използване по ал. 1 включва и:”
  § 5. В чл. 19, ал. 2 думите “освен използването по чл. 13, ал. 2” и съюзът “и” се заличават.
  Предложение на народния представител Валери Димитров:
  Параграф 5 да отпадне.
  Комисията по икономическата политика
  приема предложението
  3  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  Параграф 5 да отпадне.
  § 6. В чл. 21 ал. 4 думите “Патентното ведомство отказва вписването на прехвърлянето” се заменят с “прехвърлянето не се вписва”.
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  § 7. В чл. 22, ал. 5 се правят следните изменения:
  1. В изречение първо думите ”по молба на лицензополучателя” се заменят с “по молба на една от страните”.
  2. Изречение второ се изменя така:
  “Патентното ведомство издава удостоверение за вписването.”
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  § 8. Създават се чл. 22а, 226 и 22в:
  “Правото върху марката като обект на обезпечение
  Чл. 22а. (1) Правото върху марката може да бъде обект на обезпечение по предявен или бъдещ иск.
  (2) Обезпечението се вписва в Държавния регистър на марките по молба на една от страните по иска.
  (3) Молбата трябва да съдържа данни за притежателя на марката и за лицето, в чиято полза е учредено обезпечението, и данни за марката и вида на
  обезпечителната мярка. Към молбата се прилага документ, с който е учредено
  обезпечението.
  (4) Обезпечението има действие по отношение на трети лица от
  публикацията за вписването му в официалния бюлетин на Патентното ведомство.
  Правото върху марката като обект на особен залог
  Чл. 226. (1) Правото върху марката може да бъде обект на особен залог.
  (2) За вписването на особения залог в Държавния регистър на марките се прилагат разпоредбите на чл. 26-31 от Закона за особените залози. На залогодателя се издава удостоверение.
  (3) Залогът има действие по отношение на трети лица от публикацията в официалния бюлетин на Патентното ведомство.
  4  Включване на правото върху марката в масата на несъстоятелността
  Чл. 22в. (1) Правото върху марката се включва в масата на
  несъстоятелността при образувано производство по обявяване на несъстоятелност на нейния притежател.
  (2) Когато марката е включена в масата на несъстоятелността, този факт се вписва в Държавния регистър на марките по молба на една от страните по делото и се публикува в официалния бюлетин на Патентното ведомство.”
  Предложение на народните представители
  Атанас Папаризов и Петър Димитров:
  В § 8 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 22а:
  а) вал. 1 се прави следното допълнение:
  “Съдът по искане на ищеца без да уведоми ответната страна може да
  допусне и някои от следните обезпечителни мерки:
  1. Забрана за използване правата върху марката от притежателя или
  лицензополучателя
  2. Забрана за разпореждане с правата върху марката от притежателя
  ши лицензополучателя ”
  б) създава се ал. 5:
  “(5) Не се издава обезпечение за марка, за която са изминали повече от 10
  години от датата на регистрация ”
  2. В чл. 226, ал. 3 се изменя така:
  “(3) Залогът има действие по отношение на трети лица от момента на
  вписването в Държавния регистър на марките в Патентно ведомство. ”.
  Комисията по икономическата политика приема по принцип
  предложенията по т. 1, б. “а” и т. 2, а предложението по т 1, б. “б” се оттегля от народните представители
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  Параграф 8 се изменя така:
  “§ 8. Създават се чл. 22а, 226 и 22в:
  “Правото върху марката като обект на обезпечение
  Чл. 22а. (1) Правото върху марката може да бъде обект на обезпечение
  по предявен или бъдещ иск. Съдът по искане на ищеца без да уведоми ответната
  страна може да допусне и някои от следните обезпечителни мерки:
  1. Забрана за използване правата върху марката от притежателя или лицензополучателя.
  2. Забрана за разпореждане с правата върху марката от притежателя.
  (2) Обезпечението се вписва в Държавния регистър на марките по молба на една от страните по иска.
  (3) Молбата трябва да съдържа данни за притежателя на марката и за лицето, в чиято полза е учредено обезпечението, и данни за марката и вида на
  5  обезпечителната мярка. Към молбата се прилага документ, с който е учредено обезпечението.
  (4) Обезпечението има действие по отношение на трети лица от
  момента на вписването в Държавния регистър на марките в Патентно ведомство.
  Правото върху марката като обект на особен залог
  Чл. 226. (1) Правото върху марката може да бъде обект на особен залог.
  (2) За вписването на особения залог в Държавния регистър на марките
  се прилагат разпоредбите на чл. 26-31 от Закона за особените залози. На залогодателя се издава удостоверение.
  (3) Залогът има действие по отношение на трети лица от момента на вписването в Държавния регистър на марките в Патентно ведомство.
  Включване на правото върху марката в масата на несъстоятелността
  Чл. 22в. (1) Правото върху марката се включва в масата на
  несъстоятелността при образувано производство по обявяване на
  несъстоятелност на нейния притежател.
  (2) Когато марката е включена в масата на несъстоятелността, този факт се вписва в Държавния регистър на марките по молба на една от страните по делото и се публикува в официалния бюлетин на Патентното ведомство.”
  § 9. В чл. 23, ал. 2 думите ”заинтересувано лице” се заменят с “лице с правен интерес”.
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  § 10. В чл. 25, ал. 1 думата “заинтересувано” се заменя с ’’всяко”.
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  § 11. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Регистрацията на марка се заличава по искане на всяко лице, когато е извършена в нарушение на изискванията по чл. 2 и 11.“
  2. В ал. 3:
  а) думите “заинтересувано лице” се заменят с “лице с правен интерес”;
  б) точка 2 се отменя;
  в) досегашните т. 3, 4 и 5 стават съответно т. 2, 3 и 4;
  6  г) създава се т. 5:
  “5. марката се състои от или съдържа фирмата на друго лице, която фирма е регистрирана и използвана в Република България преди датата на подаване на заявката за регистрация във връзка с идентични или сходни стоки или услуги.”
  3. Алинеи 6 и 7 се изменят така:
  “(6) В случаите по ал. 3, т. 2 регистрацията не се заличава, а марката се прехвърля на лицето с правен интерес по негова молба.
  (7) В случаите по ал. 3, т. 1 и 4 регистрацията не се заличава, ако в
  производството по заличаване се представи съгласието на лицето с по-ранната марка,
  съответно с по-ранното право.”
  Предложение на народните представители
  Атанас Папаризов и Петър Димитров:
  В § 11, т. 2, буква б), в чл. 26, ал. 3, вместо отмяна на т. 2, тя да се измени
  така:
  “2. притежателят на право или лицензополучателят са ползвали
  недобросъвестно марка ши географско означение, което е установено с влязло в сила съдебно решение;
  Комисията по икономическата политика
  не приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  Параграф 11 се изменя така:
  “§ 11. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Регистрацията на марка се заличава по искане на всяко лице, когато е извършена в нарушение на изискванията по чл. 2 и 11.“
  2. В ал. 3:
  а) думите “заинтересувано лице” се заменят с “лице с правен интерес”;
  б) точка 2 се отменя;
  в) създава се т. 6:
  “6. марката се състои от или съдържа фирмата на друго лице, която фирма е регистрирана и използвана в Република България преди датата на подаване на заявката за регистрация във връзка с идентични или сходни стоки или услуги.”
  3. Алинеи 6 и 7 се изменят така:
  “(6) В случаите по ал. 3, т. 2 регистрацията не се заличава, а марката се прехвърля на лицето с правен интерес по негова молба.
  (7) В случаите по ал. 3, т. 1 и 5 регистрацията не се заличава, ако в производството по заличаване се представи съгласието на лицето с по-ранната Марка, съответно с по-ранното право.”
  7  Предложение на народните представители
  Атанас Папаоизов и Петър Димитров:
  Създава се § 11а:
  “§ 11а. Създава се чл. 26а:
  “Чл. 26а. По искане на президента ши министър-председателя, ши
  министъра на отбраната, ши министъра на вътрешните работи Патентно
  ведомство заличава в 3-дневен срок март ши географски означения, които са
  противни на обществения ред и могат ши застрашават националната сигурност. ”
  Комисията по икономическата политика
  не приема предложението
  § 12. В чл. 29, ал. 1, изречение второ след думата “стоките” се добавя “или
  услугите”.
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  § 13. В чл. 30, ал. 1 и 2 думата “състава” се заменя с “материала”.
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  § 14. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Заглавието се изменя така:
  “Специални разпоредби”.
  2. Създава се ал. 4:
  “(4) Патентното ведомство предоставя достъп до правилата за използване на колективните и сертификатните марки.”
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  § 15. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) За всяка заявка с установена дата на подаване се проверява дали е приложен документ за платени такси по чл. 32, ал. 6. Когато документът не е приложен, на заявителя се предоставя 3-месечен срок за отстраняване на недостатъка. Ако в този срок таксите не бъдат заплатени, заявката се счита за оттеглена.”
  2. Създава се нова ал. 3:
  “(3) В двумесечен срок от представянето на документа за платени такси се извършва експертиза, при която се проверява дали са изпълнени изискванията на чл.
  8  32, ал. 2, 5 и 7. Когато заявката се отнася до колективна или сертификатна марка, се
  проверява съответствието на правилата за използване с изискванията на чл. 29, ал. 2,
  съответно чл. 30, ал. 2. Когато се констатират недостатъци, на заявителя се предоставя
  3-месечен срок за отстраняването им.”
  3. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5.
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  § 16. Създават се чл. 36а и 366:
  “Публикация на заявката
  Чл. 36а. Всяка заявка, която отговаря на изискванията за формална
  редовност, се публикува в официалния бюлетин на ведомството. Публикацията се извършва в едномесечен срок след приключване на експертизата по чл. 36 и съдържа входящия номер, датата на подаване и приоритета, когато такъв е претендирай, данни за заявителя, вида на марката, изображението на марката, претенцията за цвят или цветове, класовете и списъка на стоките и услугите, за които е заявена.
  Възражение срещу регистрацията на марката
  Чл. 366. (1) В двумесечен срок от датата на публикация на заявката всяко лице може да подаде възражение срещу регистрацията на марката на основание чл. 11 и 12.
  (2) Възражението се подава в писмена форма и съдържа основания и
  мотиви.
  (3) Лицето, подало възражението, не става участник в производството по заявката, но има право при поискване да получи информация за становището по възражението.”
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  § 17. В чл. 37 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) В едногодишен срок след изтичането на срока по чл. 366, ал. 1 за всяка заявка се извършва експертиза по същество, независимо дали е постъпило
  възражение.”
  2. В ал. 3 думите “чл. 11, ал. 1, т. 2, 3, 4, 5, 8, 9,10 и 11” се заменят с “чл. 11, ал. 1, т. 2, 3, 4, 5, 8 и 9”.
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  9  § 18. Създава се чл. 37а:
  “Спиране на производството
  Чл. 37а. (1) Производството по заявката се спира по молба на заявителя, когато е подадено искане за отменяне, заличаване или прекратяване по чл. 23, ал. 1, т. 3 на регистрацията на противопоставената по-ранна марка.
  (2) Производството по заявката се спира служебно, когато отказът се основава на заявена марка с по-ранна дата на подаване, съответно приоритет, или на марка, за която не е изтекъл срокът за подаване на молба за подновяване на регистрацията съгласно чл. 39, ал. 3, когато е постъпило възражение, основаващо се на общоизвестност на марка, или когато решението по заявката зависи от предварителното решаване на въпрос от компетентността на друг орган.
  (3) Производството по ал. 1 се продължава по молба на заявителя след влизането в сила на решението по съответното искане или след вписване на прекратяването в Държавния регистър на марките.
  (4) Производството по ал. 2 се продължава служебно след влизането в сила на решението по противопоставената по-ранна заявка, след изтичането на срока по чл. 39, ал. 3, след произнасянето по претендираната общоизвестност или след решението на съответния компетентен орган.”
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  § 19. В чл. 39 ал. 5 се изменя така:
  “(5) Когато изискванията на ал. 1, 2 и 3 не са спазени, регистрацията на марката не се подновява.”
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  § 20. В чл. 42 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 се създава изречение второ:
  “Съставите се назначават от председателя на Патентното ведомство.”
  2. Алинея 3 се изменя така:
  “(3) Съставите по ал. 2 подготвят становища за вземане на решенията по чл.
  45 и 46.”
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  § 21. В чл. 43 ал. 3 се отменя.
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  10

  § 22. В чл. 44 ал. 2 и 3 се изменят така:
  “(2) Искането се подава в два екземпляра и трябва да съдържа данни за молителя, данни за правния интерес на молителя, когато това се изисква, мотиви за заличаването, както и доказателства, когато е необходимо.
  (3) Към жалбите и исканията се прилага документ за платена такса.”
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  § 23. Създава се чл. 44а:
  “Проверка за допустимост и формална редовност на жалбите и исканията
  Чл. 44а. (1) За всяка жалба се проверява дали е спазен срокът по чл. 43, ал. 1 и дали е представен документ за платена такса по чл. 44, ал. 3.
  (2) За всяко искане се проверява дали е представен документ за платена такса по чл. 44, ал. 3 и дали е налице правен интерес, когато това се изисква.
  (3) Когато към жалбата или искането не е приложен документ за платена такса или в искането не е обоснован правният интерес, на заявителя, съответно на молителя, се предоставя едномесечен срок за отстраняване на недостатъците.
  (4) Жалби, които не са подадени в срока по чл. 43, ал. 1 и/или не е заплатена такса, както и искания, по които не е заплатена такса и/или не е доказан правен интерес, са недопустими и производство по тях не се образува.
  (5) За всяка допустима жалба и искане се проверява дали отговаря на останалите изисквания на чл. 44. Когато се констатират недостатъци, заявителят, съответно молителят, се уведомява и му се предоставя едномесечен срок за отстраняването им. По жалби и искания, по които недостатъците не бъдат отстранени в този срок, производството се прекратява.“
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  § 24. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
  “(1) Когато жалбата е неоснователна, председателят на Патентното ведомство взема решение за потвърждаване на решението за отказ на регистрацията или на решението за прекратяване на производството.
  (2) Когато жалбата е основателна, председателят на Патентното ведомство отменя решението и взема решение за връщане на заявката за повторно разглеждане, за регистрация на марката или за възобновяване на производството.”
  2. Създава се ал. 4:
  “(4) Решенията по жалбите се вземат в 6-месечен срок от подаване на жалбата или от отстраняване на констатираните по нея недостатъци.”
  11

  Предложение на народните представители
  Атанас Папаризов и Петър Димитров:
  В § 24, чл. 45, ал. 4 се изменя така:
  “(4) Решенията по жалбите се вземат в 30-дневен срок от подаване на
  жалбата ши от отстраняване на констатираните по нея недостатъци. ”
  Комисията по икономическата политика
  не приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  Параграф 24 се изменя така:
  “§ 24. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
  “(1) Когато жалбата е неоснователна, председателят на Патентното ведомство взема решение за потвърждаване на решението за отказ на регистрацията или на решението за прекратяване на производството.
  (2) Когато жалбата е основателна, председателят на Патентното
  ведомство отменя решението и взема решение за връщане на заявката за
  повторно разглеждане, за регистрация на марката или за възобновяване на
  производството.”
  2. Създава се ал. 4:
  “(4) Решенията по жалбите се вземат в 3-месечен срок от подаване на жалбата или от отстраняване на констатираните по нея недостатъци.”
  § 25. В чл. 46 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Единият екземпляр на искането се изпраща на притежателя на правото върху марката и му се предоставя 3-месечен срок за възражение, а когато искането е по чл. 25, ал. 1, т. 1-и за представяне на доказателства за използване на марката на територията на Република България.”
  2. Създават се нови ал. 2 и 3:
  “(2) Възражението или доказателствата за използване на марката се
  изпращат на молителя, като му се предоставя едномесечен срок за становище.
  (3) Съставът по чл. 42, ал. 2 може да изисква от страните допълнителни
  доказателства и материали, когато е необходимо. Те се предоставят на другата страна
  за писмено становище в едномесечен срок.”
  3. Досегашните ал. 2, 3 и 4 стават съответно ал. 4, 5 и 6.
  4. Създава се ал. 7:
  “(7) Решенията по исканията за отменяне или за заличаване се вземат в 9- месечен срок, след като е приключило събирането на доказателствата и материалите по ал. 3.”
  12  Предложение на народните представители
  Атанас Папаризов и Петър Димитров:
  В § 25, чл. 46, ал. 7 се изменя така:
  “(7) Решенията по исканията за отменяне или за заличаване се вземат в
  30-дневен срок след като е приключило събирането на доказателствата и
  материалите по ал. 3.
  Комисията по икономическата политика
  не приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  Параграф 25 се изменя така:
  “§ 25. В чл. 46 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Единият екземпляр на искането се изпраща на притежателя на правото върху марката и му се предоставя 3-месечен срок за възражение, а когато искането е по чл. 25, ал. 1, т. 1 - и за представяне на доказателства за използване на марката на територията на Република България.”
  2. Създават се нови ал. 2 и 3:
  “(2) Възражението или доказателствата за използване на марката се изпращат на молителя, като му се предоставя едномесечен срок за становище.
  (3) Съставът по чл. 42, ал. 2 може да изисква от страните допълнителни доказателства и материали, когато е необходимо. Те се предоставят на другата страна за писмено становище в едномесечен срок.”
  3. Досегашните ал. 2, 3 и 4 стават съответно ал. 4,5 и 6.
  4. Създава се ал. 7:
  “(7) Решенията по исканията за отменяне или за заличаване се вземат в 3-месечен срок, след като е приключило събирането на доказателствата и материалите по ал. 3.”
  § 26. Създава се чл. 46а:
  “Спиране на производството
  Чл. 46а. (1) Производството по жалба се спира, когато във връзка с нея е подадено искане за заличаване или отменяне регистрацията на по-ранната марка.
  (2) Производството по искане за заличаване се спира, когато е подадено насрещно искане за отменяне на регистрацията на по-ранната марка.
  (3) Производството по ал. 1 и 2 се продължава след влизането в сила на решението по съответното искане.”
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  13

  § 27. В чл. 47 думите “чл. 36, ал. 2” се заменят с “чл. 36, ал. 3”, а думите “но не повече от два пъти ”се заменят с “еднократно”.
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  § 28. В чл. 51 се създава ал. 4:
  “(4) За географски означения се считат и традиционни наименования, които
  отговарят на изискванията по ал. 2 и 3.”
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  § 29. В чл. 57 ал. 1 се изменя така:
  “(1) Регистрацията на географско означение се заличава по искане на лице с
  правен интерес, когато:
  1. е извършена в нарушение на чл. 51, ал. 2 и 3 или чл. 52, т. 1, което е
  установено с влязло в сила съдебно решение;
  2. е извършена в нарушение на чл. 52, т. 2, 3 и 4.”
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  § 30. В чл. 64 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава т. 3:
  “3. искания за заличаване по чл. 52, т. 2, 3 и 4.”
  2. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Жалбите се подават и разглеждат по реда на чл. 42, 43, 44 и 44а.”
  3. Създава се ал. 3:
  “(3) Исканията се подават и разглеждат по реда на чл. 42, 43, 44, 44а и 46.”
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  § 31. В чл. 65 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Заглавието се изменя така:
  ’’Произнасяне по жалби и по исканията”.
  2. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
  “(1) Когато жалбата е неоснователна, председателят на Патентното
  ведомство взема решение за потвърждаване на решението за отказ на регистрацията.
  14

  (2) Когато жалбата е основателна, председателят на Патентното ведомство отменя решението и взема решение за връщане на заявката за повторно разглеждане или за регистрация.”
  3. Създават се ал. 4 и 5:
  “(4) Когато искането е неоснователно, председателят на Патентното
  ведомство взема решение за отхвърлянето му.
  (5) Когато искането е основателно, председателят на Патентното ведомство
  взема решение за заличаване на регистрацията.”
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  § 32. В чл. 66, ал. 1 думите “но не повече от два пъти” се заменят с
  “еднократно”.
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  § 33. В чл. 68 след думите “Решенията по чл. 65, ал. 1” се поставя запетая и се добавят “4 и 5”.
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  § 34. В чл. 69 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите ’’Бюрото на Международния съюз за закрила на индустриалната собственост” се заменят с "Международното бюро на Световната организация за интелектуалната собственост”, а след думата “спогодба” се добавя “и Протокола“.
  2. В ал. 3 думата “предвидения” се заменя с “предвидените”, след думата “спогодба” се добавя ”и Протокола”, а думата “срок” се заменя със “срокове”.
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  § 35. В чл. 70, ал. 1 думата “местожителство” се заменя с “постоянен
  адрес”.
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  § 36. Създава се чл. 76а:
  “Обезпечителни мерки
  15

  Чл. 76а. (1) При нарушение на правото върху марка или нарушение на регистрирано географско означение по чл. 74 или когато има достатъчно основание да се смята, че такова нарушение ще се извърши или някое доказателство ще се изгуби, унищожи или укрие, съдът по искане на притежателя на правото или на лицензополучателя на изключителна лицензия може, без да уведоми ответната страна за това, да допусне и някои от следните обезпечителни мерки:
  1. забрана за извършване на действия, за които се твърди, че съставляват или ще съставляват неправомерно използване на марка или географско означение;
  2. изземване на стоките, за които се твърди, че неправомерно носят регистрирана марка или географско означение;
  3. изземване от употреба на материала или средството по чл. 73,
  ал. 2;
  4. запечатване на помещението, в което се твърди, че се извършва или ще се извърши нарушение.
  (2) Допускането, налагането и отменянето на обезпечителните мерки се извършват по реда на Гражданския процесуален кодекс.
  (3) Обезпечителната мярка забрана за извършване на действия се налага със съобщаването й от съда.
  (4) Обезпечителните мерки по ал. 1 т. 2 и 3 се налагат от съдия- изпълнителя, който извършва действието, едновременно с връчването на ответника на съобщението за допускане на обезпечението. Иззетото имущество се предава по опис за пазене от ищеца, който може да го използва единствено като доказателствено средство.
  (5) Ищецът или негов представител имат право да присъстват и да съдействат при налагането на обезпечителните мерки.
  (6) Обезпечителните мерки по ал. 1, т. 2, 3 и 4 се налагат в 3-дневен срок от постъпване на молбата на ищеца до съдия-изпълнителя. Обезпечителната мярка, допусната за предотвратяване на предстоящо нарушение, се налага в срок, съобразен с целта й.
  (7) Ако се установи, че обезпечителната мярка е поискана неоснователно, ответната страна може да иска от лицето, което я е поискало, да й заплати причинените вследствие на обезпечението вреди.”
  Предложение на народните представители
  Атанас Папаризов и Петър Димитров:
  В § 36, чл. 76а, ал. 1, 2 и 4 се изменят така:
  “(I) При констатирано от Патентно ведомство или Агенция “Митници”,
  или от органите на Министерството на вътрешните работи нарушение на правото
  върху марка или нарушение на регистрирано географско означение по чл. 74, за да се
  забрани използването, предотврати някое доказателство да се изгуби, унищожи или
  укрие, съдът, по искане на притежателя на правото или на лицензополучателя на
  изключителна лицензия, може, без да уведоми ответната страна за това, да допусне
  и някои от следните обезпечителни мерки, като изрично запише в обезпечителната
  заповед за коя марка ши географско означение се отнасят обезпечителните мерки:
  1. забрана за използване на марка ши географско означение по чл. 13;
  16

  2. запор на стоките, върху които е поставена идентична ши сходна на
  регистрирана марка ши географско означение;
  3. забрана за използване и налагане на запор на материала или средството
  по чл. 73, ал. 2;
  4. изземване на отпечатъци ши заснемане на стоките, за които се
  твърди, че неправомерно носят регистрирана търговска марка ши географско
  означение. ”
  “(2) Допускането, обжалването, налагането и отменянето на
  обезпечителните мерки се извършват по реда на Гражданския процесуален кодекс. ”
  “(4) Обезпечителните мерки по ал. 1 се налагат от съдия-изпълнителя,
  който назначава вещо лице - патентен специалист, което трябва да установи дали
  стоките, които се описват и върху които се налага запор, носят марка ши
  географско означение идентично или сходно на регистрираното от
  правопритежателя. Стоките, върху които се налага запор, се предават по опис за
  пазене на пазач, определен от съдия-изпълнителя, който трябва да ги съхранява с
  грижата на добър стопанин. Пазачът няма право да използва стоките, предмет на
  запора. Съдия-изпълнителят не налага запор върху стоки, които не носят марка ши
  географско означение идентична или сходна с тази на взискателя ”
  Комисията по икономическата политика
  приема предложението по ал. 2
  и не приема предложенията по ал. 1 и ал. 4.
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  Параграф 36 се изменя така:
  “§ 36. Създава се чл. 76а:
  “Обезпечителни мерки
  Чл. 76а. (1) При нарушение на правото върху марка или нарушение на регистрирано географско означение по чл. 74 или когато има достатъчно основание да се смята, че такова нарушение ще се извърши или някое доказателство ще се изгуби, унищожи или укрие, съдът по искане на притежателя на правото или на лицензополучателя на изключителна лицензия може, без да уведоми ответната страна за това, да допусне и някои от следните обезпечителни мерки:
  1. забрана за извършване на действия, за които се твърди, че съставляват или ще съставляват неправомерно използване на марка или географско означение;
  2. изземване на стоките, за които се твърди, че неправомерно носят регистрирана марка или географско означение;
  3. изземване от употреба на материала или средството по чл. 73,
  ал. 2;
  4. запечатване на помещението, в което се твърди, че се извършва или ще се извърши нарушение.
  17  (2) Допускането, обжалването, налагането и отменянето на
  обезпечителните мерки се извършват по реда на Гражданския процесуален кодекс.
  (3) Обезпечителната мярка забрана за извършване на действия се налага със съобщаването й от съда.
  (4) Обезпечителните мерки по ал. 1 т. 2 и 3 се налагат от съдия- изпълнителя, който извършва действието, едновременно с връчването на ответника на съобщението за допускане на обезпечението. Иззетото имущество се предава по опис за пазене от ищеца, който може да го използва единствено като доказателствено средство.
  (5) Ищецът или негов представител имат право да присъстват и да съдействат при налагането на обезпечителните мерки.
  (6) Обезпечителните мерки по ал. 1, т. 2, 3 и 4 се налагат в З-д невен срок от постъпване на молбата на ищеца до съдия-изпълнителя. Обезпечителната
  мярка, допусната за предотвратяване на предстоящо нарушение, се налага в
  срок, съобразен с целта й.
  (7) Ако се установи, че обезпечителната мярка е поискана
  неоснователно, ответната страна може да иска от лицето, което я е поискало, да й
  заплати причинените вследствие на обезпечението вреди.”
  Предложение на народните представители
  Атанас Папаризов и Петър Димитров:
  В Глава пета, Раздел III “Мерки за граничен контрол ”, да се измени така:
  “Раздел 111
  Мерки, прилагани от митническите органи
  Комисията по икономическата политика
  не приема предложението
  § 37. В чл. 78 се правят следните изменения:
  1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
  “(1) Митническите органи задържат стоки, пренасяни през държавната
  граница на Република България, за които има основание да се смята, че носят
  регистрирана търговска марка без съгласието на нейния притежател или нейна
  имитация.
  (2) Мерките за граничен контрол не се прилагат по отношение на стоки:
  1. носещи регистрирана търговска марка, когато те са произведени със
  съгласието на притежателя на правото;
  2. транзитно преминаващи през територията на страната;
  3. в малки количества с нетърговска или непроизводствена цел, подлежащи на бързо разваляне.”
  2. Алинеи 3 и 4 се отменят.
  18

  3. Досегашната ал. 5 става ал. 3 и в нея думите “ал. 1, 2, 3 и 4” се заменят с
  “ал. 1 и 2”.
  Предложение на наводните представители
  Атанас Папаризов и Петър Димитров:
  В § 37, чл. 78, се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Митническите органи задържат стоки при внос или износ, за които
  има основание да се смята, че носят регистрирана търговска марка без съгласието
  на нейния притежател ши нейна имитация ”
  2. В ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  “(2) Мерките на митническите органи не се прилагат по отношение на
  стоки:
  1. носещи регистрирана търговска марка, когато те са произведени със
  съгласието на притежателя на правото;
  2. транзитни стоки;
  3. в малки количества с нетърговска ши непроизводствена цел, подлежащи
  на бързо разваляне ;
  4. митническите органи не задържат стоки, които не носят търговска
  марка идентична или сходна с тази на молителя ”
  Комисията по икономическата политика
  приема по принцип предложението
  Предложение на народния представител Валери Димитров:
  В § 37, чл. 78, ал. 2, т.3 се разделя съответно на две точки:
  “3. в малки количества с нетърговска ши непроизводствена цел;
  4. подлежащи на бързо разваляне. ”
  Комисията по икономическата политика
  приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  Параграф 37 се изменя така:
  “§ 37. В чл. 78 се правят следните изменения:
  1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
  “(1) Митническите органи задържат стоки при внос или износ, за които има основание да се смята, че носят регистрирана търговска марка без съгласието на нейния притежател или нейна имитация.
  (2) Мерките на митническите органи не се прилагат по отношение на
  стоки:
  1. носещи регистрирана търговска марка, когато те са произведени със съгласието на притежателя на правото;
  2. транзитни стоки;
  19

  3. в малки количества с нетърговска или непроизводствена цел;
  4. подлежащи на бързо разваляне.”
  2. Ал. 3 се изменя така:
  “(3) Митническите органи не задържат стоки, които не носят
  търговска марка идентична или сходна с тази на молителя.”
  3. Ал. 4 се отменя.
  4. В ал. 5 думите “ал. 1,2,3 и 4” се заменят с “ал. 1 и 2”.”
  § 38. Член 79 се изменя така:
  “Условия за прилагане на мерките за граничен контрол
  Чл. 79. (1) Мерките за граничен контрол се прилагат въз основа на писмена
  молба от носителя на правото върху търговска марка или от вписания ползвател на
  географското означение, както и по инициатива на митническите органи. Когато
  притежателят на правото върху търговската марка или ползвателят на географското
  означение е с местожителство или седалище извън страната, той трябва да посочи
  съдебен адрес на територията на Република България.
  (2) Молбата по ал. 1 трябва да съдържа подробно описание на стоките. Към нея се прилага копие от свидетелството за регистрация на марката или географското означение и удостоверение, че регистрацията е действаща, издадени от Патентното ведомство.
  (3) За разглеждането на молбата и за прилагането на мерките за граничен
  контрол митническите органи събират такси в размери, определени от Министерския
  съвет.
  (4) Митническите органи не носят отговорност, когато при упражнявания
  от тях надзор не са могли да идентифицират стоките, чието задържане се иска, както и
  за предприетите от тях добросъвестни действия по задържането на стоките.“
  Предложение на народните представители
  Атанас Папаризов и Петър Димитров:
  В § 38, чл. 79:
  1. Думите “мерки за граничен контрол” се заменят с “мерки на
  митническите органи ”.
  2. Да се добави нова ал. 5 със следното съдържание:
  (5) Задържането на стоки се извършва с акт, който се съставя от
  длъжностно лице, определено със заповед на директора на Агенция “Митници ” след
  извършване на проверката от назначена комисия. ”
  Комисията по икономическата политика приема по
  принцип предложението по т.2
  и не приема предложението по т.1
  20  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  Параграф 38 се изменя така:
  “§ 38. Член 79 се изменя така:
  “Условия за прилагане на мерките за граничен контрол
  Чл. 79. (1) Мерките за граничен контрол се прилагат въз основа на
  ' писмена молба от носителя на правото върху търговска марка или от вписания
  ползвател на географското означение, както и по инициатива на митническите
  органи. Когато притежателят на правото върху търговската марка или
  ползвателят на географското означение е с местожителство или седалище извън
  страната, той трябва да посочи съдебен адрес на територията на Република
  България.
  (2) Молбата по ал. 1 трябва да съдържа подробно описание на стоките.
  Към нея се прилага копие от свидетелството за регистрация на марката или
  географското означение и удостоверение, че регистрацията е действаща, издадени от Патентното ведомство.
  (3) За разглеждането на молбата и за прилагането на мерките за
  граничен контрол митническите органи събират такси в размери, определени от
  Министерския съвет.
  (4) Митническите органи не носят отговорност, когато при
  упражнявания от тях надзор не са могли да идентифицират стоките, чието
  задържане се иска, както и за предприетите от тях добросъвестни действия по
  задържането на стоките.
  (5) Задържането на стоки се извършва с акт, който се съставя от
  длъжностно лице, определено със заповед на директора на Агенция “Митници”.“
  § 39. Член 81 се изменя така:
  “Административни нарушения и наказания
  Чл. 81. (1) Лице, което предлага за продажба, излага на пазара или
  съхранява с тези цели стоки, означени със знак, идентичен или сходен на регистрирана
  марка, без съгласието на нейния притежател, се наказва с глоба от 500 до 1500 лв., а
  едноличните търговци и юридическите лица - с имуществена санкция в размер от
  1000 до 3000 лв.
  (2) При повторно извършване на нарушение по ал. 1 се налага глоба от 1500 до 3000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица - имуществена санкция в размер от 3000 до 5000 лв.
  (3) Повторно е нарушението, което е извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление по ал. 1.
  (4) Наказанието по ал. 1-3 се налага и на лице, което поставя върху стоките или върху техните опаковки знак, идентичен или сходен на регистрирана марка, без съгласието на нейния притежател.
  (5) Стоките, независимо чия собственост са, се отнемат в полза на
  държавата и се предават за унищожаване, като притежателят на марката или
  упълномощено от него лице може да присъства на унищожаването.
  (6) Предвидените в ал. 1, 4 и 5 наказания не се прилагат в случаите, когато
  стоките подлежат на бързо разваляне.”
  21

  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  Параграф 39 се изменя така:
  “§ 39. Член 81 се изменя така:
  “Административни нарушения и наказания
  Чл. 81. (1) Лице, което предлага за продажба, излага на пазара или
  съхранява с тези цели стоки, означени със знак, идентичен или сходен на
  регистрирана марка, без съгласието на нейния притежател, се наказва с глоба от
  500 до 1500 лв., а едноличните търговци и юридическите лица - с имуществена
  санкция в размер от 1000 до 3000 лв.
  (2) При повторно извършване на нарушение по ал. 1 се налага глоба от
  1500 до 3000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица - имуществена
  санкция в размер от 3000 до 5000 лв.
  (3) Повторно е нарушението, което е извършено в едногодишен срок от
  влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е
  наказан за същото по вид нарушение.
  (4) Наказанието по ал. 1-3 се налага и на лице, което поставя върху
  стоките или върху техните опаковки знак, идентичен или сходен на регистрирана
  марка, без съгласието на нейния притежател.
  (5) Стоките по ал. 1, независимо чия собственост са, се отнемат в полза
  на държавата и се предават за унищожаване, като притежателят на марката или
  упълномощено от него лице може да присъства на унищожаването.
  (6) Предвидените наказания в ал. 1 и 4 и мярката по ал. 5 не се
  прилагат в случаите, когато стоките подлежат на бързо разваляне.”
  § 40. Създават се чл. 82-88:
  “Установяване на нарушенията
  Чл. 82. (1) Нарушението се установява с акт, който се съставя от
  длъжностно лице, определено със заповед на председателя на Патентното ведомство,
  след извършване на проверка със съдействието на органите на Министерството на
  вътрешните работи.
  (2) Проверка не се извършва и административнонаказателно производство
  не се образува при започнало производство по чл. 25 или 26.
  Правомощия на длъжностното лице
  Чл. 83. (1) Длъжностното лице по чл. 82, ал. 1 има право:
  1. да изисква достъп до подлежащите на контрол обекти;
  2. да изисква необходимите документи във връзка с осъществяваните
  проверки и да взема образци за експертна оценка.
  (2) Длъжностното лице е задължено:
  1. да отразява точно и пълно фактите при извършената проверка в акта за
  нарушение;
  22  2. да опазва служебната, производствената и търговската тайна, станала
  негово достояние във връзка с извършените проверки;
  3. да не разгласява данни от проверките;
  4. да използва информацията от проверките само за целите на
  производството по нарушението.
  Задължение за съдействие
  Чл. 84. Лицата, при които се извършва проверката по чл. 82, са длъжни:
  1. да осигурят безпрепятствен достъп до проверяваните търговски обекти,
  складови и производствени бази и помещения;
  2. да предоставят исканите от длъжностното лице документи и
  доказателства;
  3. да съхраняват оставените на отговорно пазене стоки;
  4. да оказват съдействие на длъжностните лица по повод на извършваната
  проверка.
  Налагане на административните наказания
  Чл. 85. Наказателните постановления за нарушения по този раздел се
  издават от председателя на Патентното ведомство или от упълномощено от него
  длъжностно лице.
  Изпълнение на административните наказания
  Чл. 86. (1) Наказанията “глоба” или “имуществена санкция” се изпълняват
  доброволно в 7-дневен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с
  което са наложени, като сумата се внася в касата или се превежда по сметка на
  Патентното ведомство.
  (2) След изтичането на срока по ал. 1 копие от влязлото в сила наказателно
  постановление се изпраща на Агенцията за държавни вземания за принудително
  изпълнение на наложената глоба или имуществена санкция по реда на Данъчния
  процесуален кодекс.
  (3) След влизането в сила на наказателното постановление или решението
  на съда стоките, отнети в полза на държавата, се предават за унищожаване на органите
  на Министерството на вътрешните работи.
  (4) Средствата от глобите и имуществените санкции, събрани на основание чл. 81, постъпват в Патентното ведомство и се изразходват и администрират от него.
  Административнонаказателна отговорност за нарушения на географско означение
  Чл. 87. Разпоредбите на този раздел се прилагат и в случаите на използване на регистрирано географско означение или негова имитация без правно основание.
  Прилагане на Закона за административните нарушения и наказания
  Чл. 88. Доколкото в този раздел не е предвидено друго, установяването на
  нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните
  23  постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и
  наказания.”
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  Параграф 40 се изменя така:
  “§ 40. Създават се чл. 82-88:
  “Установяване на нарушенията
  Чл. 82. (1) Нарушението се установява с акт, който се съставя от
  длъжностно лице, определено със заповед на председателя на Патентното
  ведомство, след извършване на проверка със съдействието на органите на
  Министерството на вътрешните работи.
  (2) Проверка не се извършва и административнонаказателно производство не се образува при започнало производство по чл. 25 или 26.
  Правомощия на длъжностното лице
  Чл. 83. (1) Длъжностното лице по чл. 82, ал. 1 има право:
  1. да изисква достъп до подлежащите на контрол обекти;
  2. да изисква необходимите документи във връзка с осъществяваните
  проверки и да взема образци за експертна оценка.
  (2) Длъжностното лице е длъжно:
  1. да отразява точно и пълно фактите при извършената проверка в
  акта за нарушение;
  2. да опазва служебната, производствената и търговската тайна,
  станала му известна във връзка с извършените проверки;
  3. да не разгласява данни от проверките;
  4. да използва информацията от проверките само за целите на
  производството по нарушението.
  Задължение за съдействие
  Чл. 84. Лицата, при които се извършва проверката по чл. 82, са
  длъжни:
  1. да осигурят безпрепятствен достъп до проверяваните търговски
  обекти, складови и производствени бази и помещения;
  2. да предоставят исканите от длъжностното лице документи и
  доказателства;
  3. да съхраняват оставените на отговорно пазене стоки;
  4. да оказват съдействие на длъжностните лица по повод на
  извършваната проверка.
  24  Налагане на административните наказания
  Чл. 85. Наказателните постановления се издават от председателя на
  Патентното ведомство или от упълномощено от него длъжностно лице.
  Изпълнение на административните наказания
  Чл. 86. (1) Наказанията “глоба” или “имуществена санкция” се
  изпълняват доброволно в 7-дневен срок от влизането в сила на наказателното
  постановление, с което са наложени, като сумата се внася в касата или се
  превежда по сметка на Патентното ведомство.
  (2) След изтичането на срока по ал. 1 копие от влязлото в сила
  наказателно постановление се изпраща на Агенцията за държавни вземания за
  принудително изпълнение на наложената глоба или имуществена санкция по
  реда на Данъчния процесуален кодекс.
  (3) След влизането в сила на наказателното постановление или
  решението на съда стоките, отнети в полза на държавата, се предават за
  унищожаване на органите на Министерството на вътрешните работи.
  Административнонаказателна отговорност за нарушения на географско
  означение
  Чл. 87. Разпоредбите на този раздел се прилагат и в случаите на
  използване на регистрирано географско означение или негова имитация без
  правно основание.
  Прилагане на Закона за административните нарушения и наказания
  Чл. 88. Доколкото в този раздел не е предвидено друго, установяването
  на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните
  постановления се извършват по реда на Закона за административните
  нарушения и наказания.”
  § 41. В § 1 от Допълнителната разпоредба се правят следните изменения и
  допълнения:
  1. Точка 3 се изменя така:
  “3. “Общоизвестна марка” е марка по смисъла на чл. 6 bis от Парижката
  конвенция, преценена като такава за територията на Република България въз основа
  на общодостъпна информация или на представени от притежателя доказателства.”
  2. В т. 7 думата “февруари” се заменя с “декември”.
  3. Създава се т. 7а:
  “7а. “Протокол” е Протоколът относно Мадридската спогодба за
  международна регистрация на марките, подписан на 27 юни 1989 г. в Мадрид,
  ратифициран със закон от 38-ото Народно събрание на 28 март 2001 г.”
  25  Предложение на народния представител Валери Димитров:
  В § 41, в Допълнителната разпоредба, в т.3 думата “преценена" се заменя
  с “определена с решение на Патентното ведомство”.
  Комисията по икономическата политика
  приема предложението
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  Параграф 41 се изменя така:
  “§ 41. В § 1 от Допълнителната разпоредба се правят следните
  изменения и допълнения:
  1. Точка 3 се изменя така:
  “3. “Общоизвестна марка” е марка по смисъла на чл. 6 bis от
  Парижката конвенция, определена с решение на Патентното ведомство като
  такава за територията на Република България въз основа на общодостъпна
  информация или на представени от притежателя доказателства.”
  2. В т. 7 думата “февруари” се заменя с “декември”.
  3. Създава се т. 7а:
  “7а. “Протокол” е Протоколът относно Мадридската спогодба за
  международна регистрация на марките, подписан на 27 юни 1989 г. в Мадрид,
  ратифициран със закон от 38-ото Народно събрание на 28 март 2001 г.”
  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  § 42. Заявки за регистрация на марки, по които до влизането в сила на този
  закон не е завършила формалната експертиза, се публикуват в съответствие с чл. 36а.
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  § 43. Заварените искания за отменяне на регистрацията се разглеждат в
  съответствие с този закон.
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  § 44. Министърът на земеделието и горите урежда с наредба условията и
  реда за подаване в Министерството на земеделието и горите на досиета от група
  производители за вписване в Европейския регистър на защитените географски
  означения на земеделски и хранителни продукти и контрол за съответствието на
  земеделските и хранителните продукти със защитени географски означения.
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  26  Предложение на народния представител Валери Димитров:
  Създава се нов § 44а:
  “§ 44а. Регистрацията на марки, в които е включено регистрирано
  географско означение се прекратява, когото:
  1. се прекрати правната закрила на географското означение;
  2. се заличи регистрацията на географското означение; или
  3. се отмени вписването като ползвател на географското означение на
  притежателя на марката. ”
  Комисията по икономическата политика
  приема по принцип предложението за параграф 44а, който става
  параграф 9а
  Предложение на Комисията по икономическата политика:
  Създава се нов § 9а:
  “§ 9а. Създава се член 23а:
  “Чл. 23а. Регистрацията на марки, в които е включено регистрирано
  географско означение се прекратява, когато:
  1. се прекрати правната закрила на географското означение;
  2. се заличи регистрацията на географското означение; или
  3. се отмени вписването като ползвател на географското означение на
  притежателя на марката.”
  § 45. Законът влиза в сила 3 месеца след обнародването му в “Държавен
  вестник”.

  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  Форма за търсене
  Ключова дума