Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по икономическата политика
Kомисия по икономическата политика
10/05/2005 второ гласуване

  ДОКЛАД
  по законопроект № 502-01-17/25.03.2005 г.
  за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите,
  внесен от Министерския съвет

  за второ четене
  ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по икономическата политика

  ДОКЛАД
  по законопроект № 502-01-17/25.03.2005 г.
  за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите,
  внесен от Министерския съвет

  за второ четене
  На заседанието, проведено на 4 май 2005 г., с участието на представители на вносителя, Комисията по икономическата политика обсъди законопроекта за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите, както и предложенията, направени по време на дискусията.
  Комисията по икономическата политика предлага на Народното събрание да обсъди следния
  ЗАКОН
  за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания
  към продуктите
  (Обн., ДВ, бр. 86 от 1999 г.; изм. и дои., бр. 63 и 93 от 2002 г.
  и бр. 18 от 2003 г.)
  Комисията по икономическата политика подкрепя наименованието на закона
  § 1. В чл. 1 се правят следните допълнения:
  1. В т. 3 след думите "задълженията на" се добавя "производителите и".
  2. В т. 4 накрая се поставя запетая и се добавя "за които има определени съществени изисквания".
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя

  § 2. В чл. 2 се правят следните допълнения:
  1. В т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя "когато продуктите са правилно монтирани, поддържани и се използват по предназначение".
  2. В т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя "и да осигури условия за взаимно признаване на резултатите от оценяване на съответствието и за интегриране в единния пазар на Европейския съюз".
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  § 3. Член 3 се изменя така:
  "Чл. 3. Продукти, за които са определени съществени изисквания в наредбите по чл. 7, наричани по-нататък "съществените изисквания", се пускат на пазара и/или се пускат в действие само когато съответстват на тези изисквания."
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  § 4. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  "(2) Задължението да бъде оценено и удостоверено съответствието на продуктите по ал. 1 е на производителя или на други лица, когато това е предвидено в наредбите по чл. 7."
  2. В ал. 3 думите "местно лице, което е регистрирано" се заменят с "лице, което е регистрирано", след думата "задълженията" се добавя "на производителя" и накрая се поставя запетая и се добавя "наричан по-нататък "упълномощен представител".
  3. Създава се ал. 4:
  "(4) Вносителите са длъжни да пускат на пазара само продукти, чието съответствие е оценено и удостоверено по реда на този закон."
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  § 5. Членове 4а и 46 се изменят така:
  “Чл. 4а. (1) Производителите, вносителите и/или други лица, когато това е предвидено в наредбите по чл. 7, са длъжни да посочат наименованието и адреса си на управление върху продукта, а когато това е невъзможно - върху опаковката му и придружаващата го документация.
  (2) Лицата по ал. 1 са длъжни да предоставят продукти с инструкция и/или указание за употреба на български език, когато това се изисква от наредбите по чл. 7.
  Чл. 46. Търговците са длъжни да предлагат само продукти, които съгласно изискванията на наредбите по чл. 7 са:
  2

  1. с обозначено наименование и адрес на управление на лицата по чл. 4а, ал. 1;
  2. с маркировка за съответствие;
  3. с декларация за съответствие, в случаите когато се изисква декларацията да придружава продукта;
  4. с инструкция и/или указание за употреба на български език.”
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя
  § 6. В чл. 5 думите “определени в наредбите по чл. 7” се заменят с “които се покриват от тези стандарти”.
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя
  § 7. В чл. 7, т. 1 в началото се добавя “продуктите или”.
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя
  § 8. Член 8 се изменя така:
  “Чл. 8. (1) Оценяването на съответствието на продукти със съществените изисквания, наричано по-нататък "оценяване на съответствието", се извършва съгласно процедурите, определени в наредбите по чл. 7.
  (2) Процедурите за оценяване на съответствието, определени в наредбите по чл. 7 и които са приложими към съответния продукт, се изпълняват от производителите или лицата, притежаващи разрешение да извършат такива процедури и чиито идентификационни номера са обявени в официалния бюлетин на Държавната агенция за метрология и технически надзор.”
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя
  § 9. В чл. 10, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 предлогът “с” се заменя със “със закон или”.
  2. В т. 2 думата “персонал” се заменя с “постоянен персонал, нает по трудово правоотношение”.
  3. В т. 6 накрая се поставя запетая и се добавя “свързани с дейностите по оценяване на съответствието”.
  4. Създава се нова т. 7:
  “7. няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл.13, ал. 2 от Данъчния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на
  3

  компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;”.
  5. Досегашната т. 7 стават. 8.
  6. Създава се т. 9:
  “9. не е обявено в несъстоятелност или не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност или в ликвидация.”
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  § 10. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава изречение второ:
  “Когато лицето кандидатства за получаване на разрешение по повече от една наредба, то подава отделни заявления.”
  2. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
  “(2) Когато лицето, което кандидатства за получаване на разрешение за оценяване на съответствието, представи валиден сертификат за акредитация съгласно стандарти, посочени в съответната наредба по чл. 7, се смята, че лицето има функционираща система по качеството, отговаря на изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 3, 5 и 8 и има техническа компетентност за дейности и продукти в обхвата на акредитацията.
  (3) Съответствието на лицата, които кандидатстват за получаване на разрешение, с изискванията на чл. 10 се установява чрез проверки на документи и проверки на място.”
  3. Алинея 4 се отменя.
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  § 11. Член 12 се изменя така:
  “Чл. 12. (1) Председателят на Държавната агенция за метрология и технически надзор, съответно министърът на регионалното развитие и благоустройството след получаване на заявлението организира извършването на проверка на документите за установяване на съответствието с изискванията на чл. 10. Срокът за извършване на проверката е два месеца, а в случаите по чл. 11, ал. 2 - един месец.
  (2) Когато при проверката на документите се установи, че кандидатът не съответства на изискванията на чл. 10, председателят на Държавната агенция за метрология и технически надзор, съответно министърът на регионалното развитие и благоустройството писмено уведомява заявителя за това, предоставя му копие от резултатите от проверката и определя срок за отстраняване на установените несъответствия, който не трябва да бъде по-дълъг от два месеца. Срокът по чл. 12а, ал. 5 спира да тече до отстраняването на несъответствията.
  4

  (3) Когато несъответствията не са отстранени в определения срок, председателят на Държавната агенция за метрология и технически надзор, съответно министърът на регионалното развитие и благоустройството с мотивирана заповед отказва издаване на разрешение.”
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  § 12. Създават се чл. 12а и 126:
  “Чл. 12а. (1) При положителен резултат от проверката по
  чл. 12 председателят на Държавната агенция за метрология и технически надзор, съответно министърът на регионалното развитие и благоустройството със заповед определя комисия, която в едномесечен срок да извърши проверка на място за установяване компетентността на кандидата и способността му да изпълнява заявените процедури за оценяване на съответствието. Когато проверката на място изисква специални знания, в състава на комисията могат да се привличат външни експерти в съответната област.
  (2) Когато при проверката на място се установят несъответствия, председателят на Държавната агенция за метрология и технически надзор, съответно министърът на регионалното развитие и благоустройството писмено уведомява заявителя за установените несъответствия и определя срок за отстраняване на несъответствията, който не трябва да бъде по-дълъг от два месеца. Срокът по ал. 5 спира да тече до отстраняване на несъответствията.
  (3) Когато заявителят не отстрани установените несъответствия в определения срок, председателят на Държавната агенция за метрология и технически надзор, съответно министърът на регионалното развитие и благоустройството с мотивирана заповед отказва издаването на разрешение.
  (4) Комисията по ал. 1 представя доклад на председателя на Държавната агенция за метрология и технически надзор, съответно на министъра на регионалното развитие и благоустройството за резултатите от проверката на място.
  (5) В срок 6 месеца от подаване на заявлението и на документите по чл. 11, ал. 1 председателят на Държавната агенция за метрология и технически надзор, съответно министърът на регионалното развитие и благоустройството въз основа на резултатите от проверката на документи и проверката на място издава разрешение или отказва издаването му с мотивирана заповед, ако заявителят не отговаря на изискванията на чл. 10.
  (6) Заявителят се уведомява писмено в 7-дневен срок от издаването на заповедта.
  Чл. 126. За разширяване обхвата на разрешението за оценяване на съответствието се подава ново заявление по чл. 11.”
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  5

  § 13. Член 13 се отменя.
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  § 14. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 3 след думата “продуктите” се добавя “или групите продукти”.
  2. В т. 4 думите “и срок на валидност” се заличават.
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  § 15. Създават се чл. 14а, 146 и 14в:
  “Чл. 14а. Лицата, получили разрешения, са длъжни да представят в Държавната агенция за метрология и технически надзор, съответно в Министерството на регионалното развитие и благоустройството годишен доклад за дейността си, който да съдържа информация за извършените оценки за съответствието на продукти, предявените рекламации и предприетите действия по решаването им.
  Чл. 146. Лицата, получили разрешения, са длъжни да уведомят органите по чл.9 в 7-дневен срок от настъпването на:
  1. промени в правния и акредитационния статут, структурата, обхвата на дейност и процедурите за оценяване на съответствието;
  2. промени в системата по качеството, ръководството или персонала, които влияят върху изпълнението на процедурите за оценяване на съответствието;
  3. смяна на подизпълнителите, в случай че се ползват такива;
  4. промени в обстоятелствата, свързани със застраховката по чл. 10, ал. 1, т. 6.
  Чл. 14в. (1) Органите по чл. 9 извършват ежегодни планирани проверки за спазване на условията, при които е било издадено разрешението, и за поддържането на техническата компетентност на персонала.
  (2) Органите по чл. 9 могат да извършват извънредни проверки на място на лицата за оценяване на съответствието при получаване на информация по чл. 146 или при сигнали, жалби и рекламации, свързани с дейността на лицата.
  (3) Проверките по ал. 1 и 2 се извършват от комисия, определена със заповед от председателя на Държавната агенция за метрология и технически надзор, съответно от министъра на регионалното развитие и благоустройството.
  (4) Когато при проверките се установят несъответствия с изискванията по чл. 10 или пропуски при изпълнение на процедурите за оценяване на съответствието, органът по чл. 9 дава предписание със срок за отстраняване на несъответствията и пропуските и за временно спиране на дейността по оценяване на съответствието до отстраняването
  им.”
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  6

  § 16. Член 15 се изменя така:
  “Чл. 15. Разрешението за оценяване на съответствието се отнема от органа по чл. 9, който го е издал, когато при проверките се установи, че лицето, получило разрешение:
  1. е престанало да отговаря на някое от изискванията на чл. 10;
  2. не е в състояние да продължи изпълнението на процедурите за оценяване на съответствието;
  3. не изпълнява процедурите за оценяване на съответствието съобразно изискванията на съответните наредби по чл. 7;
  4. не е изпълнило в определения срок предписанията, дадени при проверки по чл. 14в.”
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  § 17. Създава се чл. 15а:
  “Чл. 15а. Лице, на което е отказано издаване на разрешение за оценяване на съответствието по чл. 12 и 12а или на което е отнето разрешение по чл. 15, може да подаде заявление по чл. 11, ал. 1 не по-рано от една година от датата на влизане в сила на отказа или отнемането на разрешението.”
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  § 18. В чл. 20 думите “оправомощеното лице” се заменят с “лицето, получило разрешение”.
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  § 19. Създава се чл. 20а:
  “Чл. 20а. (1) За постигане на единен подход при прилагането на наредбите по чл. 7 и на процедурите за оценяване на съответствието на национално ниво и уеднаквяване на националния подход с подхода в Европейския съюз, лицата, получили разрешение:
  1. участват в национални работни групи за съответната наредба по чл. 7 за координация и сътрудничество по въпроси, отнасящи се до оценяване на съответствието с изискванията;
  2. поддържат компетентността на персонала си, като участват в дейността по национална стандартизация, и се информират за решения и документи на работните групи към Европейската комисия по директивите от "Нов подход".
  7

  (2) Държавната агенция за метрология и технически надзор и Министерството на регионалното развитие и благоустройството:
  1. осигуряват организационно-технически работата на съответните национални работни групи по ал. 1 и определят свои представители за участие в тях;
  2. осигуряват достъп на националните работни групи до решения и документи.”
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя
  § 20. Член 22 се изменя така:
  “Чл. 22. Производителят или неговият упълномощен представител, или други лица, посочени в наредбите по чл. 7, нанасят маркировка за съответствие и съставят на български език декларация за съответствие, когато това се изисква от наредбите по чл.7.”
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя
  § 21. В чл. 24 думата “използване” се заменя с “нанасяне”.
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя
  § 22. Член 24а се отменя.
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя
  § 23. В чл. 25 думите “Лицата, които пускат продукти на пазара и/или ги пускат в действие” се заменят с “Производителят или неговият упълномощен представител, или други лица, посочени в наредбите по чл. 7”.
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя
  § 24. Член 26 се изменя така:
  “Чл. 26. (1) Производителят или неговият упълномощен представител, или други лица, посочени в наредбите по чл. 7, при поискване от органите за надзор на пазара предоставят техническото досие и декларацията за съответствие.
  (2) Когато производителят не е установен на територията на Република България и няма упълномощен представител по чл. 4, ал. 3, вносителите са длъжни
  8

  при поискване от органите за надзор на пазара да предоставят копие от декларацията за съответствие и да осигурят техническото досие в срок не по-дълъг от 15 дни.”
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя
  § 25. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 накрая се добавя “и на наредбите по чл. 7 и по чл. 24”.
  2. В ал. 2 думите “Главна дирекция “Надзор на пазара” се заменят с “органите за надзор на пазара от държавната агенция”.
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя
  § 26. В чл. 29 т. 1 се изменя така:
  “1. в търговските обекти и другите места за съхраняване и представяне на пуснатите на пазара продукти;”.
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя
  § 27. В чл. 30 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите “които пускат продукти на пазара и/или ги пускат в действие” се заменят с “по чл. 26” и думите “Наредбата за маркировката за съответствие със съществените технически изисквания към продуктите (ДВ, бр. 66 от 2000 г.)” се заменят с “наредбата по чл. 24”.
  2. В ал. 2 след думата “жалби” и след думата “граждани” съюзът “и” се заменя с
  “или”.
  3. Алинея 3 се отменя.
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя
  § 28. В чл. 30а се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Органите за надзор на пазара забраняват с предписание разпространението и/или използването на продукти, за които в резултат на проверките и/или изпитванията е установено, че не съответстват на съществените изисквания, и предписват на производителя, неговия упълномощен представител или на други лица, които са пуснали тези продукти на пазара и/или са ги пуснали в действие, да ги изтеглят от пазара.”
  9

  2. В ал. 2 след думата “отстрани” се добавя “технически”.
  3. В ал. 3 след думата “отстрани” се добавя “технически”, а думата “лицата” се заменя с “производителят, неговият упълномощен представител или други лица”.
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя
  § 29. В чл. 30б се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думата “лицата” се заменя с “производителят, неговият упълномощен представител или други лица”.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Разходите за вземане на образци или проби и разходите за изпитването на продукти без маркировка или без декларация за съответствие, когато такива се изискват от наредбите по чл. 7, или без техническо досие са за сметка на производителя, неговия упълномощен представител или друго лице, което ги пуска на пазара и/или ги пуска в действие, независимо от получените резултати.”
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя
  § 30. Член 30в се изменя така:
  “Чл. 30в. (1) Органите за надзор на пазара предписват на производителя, неговия упълномощен представител или на други лица, пуснали продукти на пазара и/или пуснали продукти в действие без маркировка за съответствие, без декларация за съответствие или без техническо досие, да спрат временно разпространението и/или използването им до извършване на оценяване и удостоверяване на съответствието им.
  (2) Предписанията по ал. 1 и по чл. 30а, ал. 1 и 3 се издават от председателя на Държавната агенция за метрология и технически надзор или от оправомощени от него длъжностни лица и подлежат на обжалване по реда на Закона за Върховния административен съд или по Закона за административното производство. Жалбата не спира тяхното изпълнение.”
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя
  § 31. В чл. 30е, т. 6 думата “лицата” се заменя с “производителят, неговият упълномощен представител или други лица”.
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя
  10

  § 32. В чл. 30ж се правят следните изменения:
  1. В ал. 1, т. 2 думата “лицата” се заменя с “производителят, неговият упълномощен представител или други лица”.
  2. В ал. 2 думите “в Главна дирекция “Надзор на пазара” се заменят с “на Държавната агенция за метрология и технически надзор, които осъществяват надзор на пазара”, думите “Държавната агенция за метрология и технически надзор” се заменят с “агенцията” и думата “настъпила” се заменя с “която може да настъпи”.
  3. В ал. 3 думата “лицата” се заменя с “производителят, неговият упълномощен представител или други лица”.
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя
  § 33. Член 31 се изменя така:
  “Чл. 31. (1) За осигуряване на безопасна експлоатация на съоръженията с повишена опасност се осъществява технически надзор за спазване на изискванията, определени с наредби на Министерския съвет.
  (2) По предложение на председателя на Държавната агенция за метрология и технически надзор Министерският съвет приема наредбите по ал. 1, с които определя:
  1. техническите изисквания, правила и норми за устройство, монтаж и безопасна експлоатация на съоръженията с повишена опасност, за които няма съществени изисквания, определени с наредбите по чл. 7;
  2. изискванията за безопасна експлоатация на съоръженията с повишена опасност, за които има съществени изисквания, определени с наредбите по чл. 7.”
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя
  § 34. В чл. 32 думите “за природен газ и” се заличават и след думите “въглеводородни газове” се добавя “преносни и разпределителни газопроводи и съоръжения, инсталации и уреди за природен газ”.
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя
  § 35. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите “чл. 31” се добавя “ал. 2, т. 1”.
  2. В ал. 2 думите “пускането им в експлоатация” се заменят с “пускането им в действие”, думите “техническите изисквания, правила и норми” се заменят с “изискванията” и след думите “чл. 31” се добавя “ал. 2, т. 2”.
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя
  11

  § 36. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 и 2 след думата “лица” се добавя “или структурно обособени части на предприятия или организации”.
  2. В ал. 4 думата “настъпила” се заменя с “която може да настъпи”.
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  § 37. В чл. 34а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) думите “за срок 5 години” се заличават;
  б) в т. 1 след думата “договор” предлогът “със” се заменя със “с” и думите “собственикът или” се заличават.
  2. В ал. 2:
  а) след думите “ал. 1” се добавя “т. 1”;
  б) в т. 3 след думата “персонал” се поставя запетая и се добавя “нает по трудово правоотношение”, след думата “притежава” се добавя “образование” и се поставя запетая и след думата “опасност” се добавя “и поне един специалист с образователно- квалификационна степен “магистър” и с най-малко 5 години стаж по специалността”;
  в) в т. 4 след думата “опасност” се добавя “и процедури, регламентиращи организацията и реда за извършване на надзорните дейности”.
  3. Създават се нови ал. 3 - 6:
  “(3) Структурно обособените части по ал. 1, т. 2 трябва да:
  1. включват персонал, който:
  а) притежава образование, квалификация и/или правоспособност, необходими за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност, и поне един специалист с образователно-квалификационна степен “магистър” и с най-малко 5 години стаж по специалността;
  б) не участва в управлението или контрола на предприятието или организацията и в проектирането, производството, доставката, монтирането, използването, ремонтирането или поддържането на видовете съоръжения с повишена опасност, чийто технически надзор осъществява;
  2. разполагат с материално-технически условия и средства за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и процедури, регламентиращи организацията и реда за извършване на надзорните дейности;
  (4) В наредбата по чл. 34, ал. 2 се определят допълнителни специфични изисквания към лицата и структурно обособените части в зависимост от вида на съоръженията с повишена опасност.
  (5) Съответствието на кандидатите с изискванията по ал. 2 или 3 се удостоверява със:
  1. съдебно удостоверение за актуално състояние или с копие от акта за създаването;
  12

  2. документи за образование, квалификация и/или правоспособност и трудови договори на персонала;
  3. декларация за обстоятелствата по ал. 2, т. 4, 5 и 6 или ал. 3, т. 1, буква “б” и
  т.2.
  (6) Инспекторите на Главна дирекция “Инспекция за държавен технически надзор” могат да извършват проверка на място за наличието на изискванията на ал. 2 или 3 и ал. 4, при която имат право на достъп в помещенията и до местата, в които ще се извършва дейността, и да изискват писмени и устни обяснения от персонала на кандидата за получаване на лицензия.”
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 7 и в нея:
  а) в т. 1 накрая се добавя “или на предприятието или организацията по ал. 1,
  т.2”;
  б) точка 5 се изменя така:
  “5. дата на издаване на лицензията.”
  5. Досегашната ал. 4 става ал. 8 и в нея след думата “лицата” се добавя “или структурно обособените части”, а след думите “ал. 2” се добавя “или ал. 3 и 4”.
  6. Досегашната ал. 5 става ал. 9 и в т. 4 след думата “лицата” се добавя “или структурно обособените части” и след думата “лицензия” се добавя “системно”.
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  § 38. Създава се чл. 346:
  “Чл. 346. (1) Председателят на Държавната агенция за метрология и технически надзор чрез Главна дирекция “Инспекция за държавен технически надзор” проверява веднъж в годината лицензираните лица или структурно обособените части по чл. 34а, ал. 1 за спазване обхвата на издадената им лицензия и условията, при които са я получили, и за изпълнение на задълженията им съгласно този закон и наредбите по прилагането му.
  (2) При проверките по ал. 1 инспекторите на Главна дирекция “Инспекция за държавен технически надзор” имат право на достъп в помещенията и до местата, в които се извършва дейността, да изискват обяснения от персонала и представянето на регистрите, досиетата и всички документи, издавани от лицензираните лица или структурно обособените части по чл. 34а, ал. 1 във връзка с надзорната им дейност.
  (3) Когато при проверките по ал. 1 се установи, че лицензираните лица или структурно обособените части по чл. 34а, ал. 1 не спазват обхвата на лицензията или не изпълняват задълженията си съгласно този закон и наредбите по прилагането му, инспекторите на Главна дирекция “Инспекция за държавен технически надзор” могат да:
  1. предпишат мерки за отстраняване на нарушенията в подходящ срок;
  2. дадат ход на производство по налагане на административно наказание.
  13

  (4) Когато установените нарушения по ал. 3 се извършват системно, председателят на Държавната агенция за метрология и технически надзор по предложение на главния директор на Главна дирекция “Инспекция за държавен технически надзор” може да отнеме лицензната или да ограничи обхвата й с мотивирана писмена заповед.”
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  § 39. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:
  а) точка 2 се изменя така:
  “2. инвестиционните проекти на строежите, в които ще функционират съоръжения с повишена опасност, в частта им, която се отнася до тези съоръжения;”
  б) в т. 3 думите “проектите и” се заличават.
  2. Създава се ал. 2:
  “(2) Лицата, които произвеждат и/или ремонтират съоръженията с повишена опасност или изграждат строежите, в които ще функционират съоръжения с повишена опасност, са длъжни да изпълняват тези дейности в съответствие със заверените документации и проекти по ал. 1.”
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  § 40. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думите “получили разрешение” се заменят с “които са вписани в регистъра на лицата, извършващи такава дейност и са получили удостоверение за това”.
  2. Създават се ал. 2 - 7:
  “(2) Удостоверение по ал. 1 се издава на лица, които:
  1. са регистрирани по Търговския закон;
  2. разполагат с персонал, нает по трудово правоотношение, който притежава образование, квалификация и/или правоспособност, необходими за извършване на дейността;
  3. притежават материално-технически условия и средства за извършване на дейността;
  4. притежават необходимите за дейността нормативни актове, български стандарти и инструкции за работа.
  (3) Лицата по ал. 2 трябва да отговарят и на допълнителни изисквания, определени в наредбите по чл. 31 съобразно вида на съоръженията с повишена опасност, които ще поддържат, ремонтират или преустройват.
  (4) Съответствието на лицата с изискванията по ал. 2, т. 1 и 2 се удостоверява
  със:
  14

  1. съдебно удостоверение за актуално състояние;
  2. документи за образование, квалификация и/или правоспособност и трудови договори на персонала.
  (5) Инспекторите на Главна дирекция “Инспекция за държавен технически надзор” извършват проверка на документите по ал. 4 и проверяват на място наличието на изискванията по ал. 2, т. 3 и 4 и ал. 3. При проверката на място инспекторите имат право на достъп в помещенията, в които ще се извършва дейността, и да изискват писмени и устни обяснения от персонала на лицето, кандидатстващо за регистрация.
  (6) Когато лицето отговаря на изискванията на ал. 2 и 3, председателят на Държавната агенция за метрология и технически надзор или оправомощените от него длъжностни лица от Главна дирекция “Инспекция за държавен технически надзор” вписват лицето в регистъра по ал. 1 и му издават удостоверение за вписване, а когато лицето не отговаря на изискванията - мотивирано отказват регистрацията.
  (7) Отказите на председателя на Държавната агенция за метрология и технически надзор да регистрира лицата подлежат на обжалване в 14-дневен срок от получаването им по реда на Закона за Върховния административен съд, а отказите на оправомощените длъжностни лица от Главна дирекция “Инспекция за държавен технически надзор” - по реда на Закона за административното производство.”
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  § 41. Създава се чл. 36а:
  “Чл. 36а. (1) Председателят на Държавната агенция за метрология и технически надзор чрез Главна дирекция “Инспекция за държавен технически надзор” проверява веднъж в годината лицата, вписани в регистъра и получили удостоверение по чл. 36, ал. 1, за спазване обхвата на издаденото им удостоверение и условията, при които са го получили, и за изпълнение на задълженията им съгласно този закон и наредбите по прилагането му.
  (2) При проверките по ал. 1 инспекторите на Главна дирекция “Инспекция за държавен технически надзор” имат правата по чл. 36, ал. 5, както и правото да изискват заверената съгласно чл. 35 документация, по която се извършват ремонт или преустройство на съоръжения с повишена опасност.
  (3) Когато при проверките по ал. 1 се установи, че лицето, вписано в регистъра и получило удостоверение по чл. 36, ал. 1, не спазва обхвата на издаденото удостоверение или не изпълнява задълженията си съгласно този закон и наредбите по прилагането му, инспекторите на Главна дирекция “Инспекция за държавен технически надзор” могат:
  1. да предпишат мерки за отстраняване на нарушенията в подходящ срок;
  2. да дадат ход на производство по налагане на административно наказание.
  (4) Когато установените нарушения по ал. 3 се извършват системно или лицето престане на отговаря на някое от изискванията на чл. 36, ал. 2 и 3, председателят на Държавната агенция за метрология и технически надзор или оправомощените от него длъжностни лица заличават лицето от регистъра по чл. 36, ал.1 и обезсилват издаденото удостоверение с мотивирана писмена заповед.
  15

  (5) Заповедите по ал. 4 на председателя на Държавната агенция за метрология и технически надзор подлежат на обжалване в 14-дневен срок от получаването им по реда на Закона за Върховния административен съд, а заповедите по ал. 4 на оправомощените длъжностни лица от Главна дирекция “Инспекция за държавен технически надзор” - по реда на Закона за административното производство. Жалбата не спира изпълнението на заповедта.”
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя
  § 42. Член 38 се изменя така:
  “Чл. 38. Продавачът на съоръжения с повишена опасност е длъжен да предостави на купувача необходимите за безопасното монтиране, експлоатация, ремонтиране и поддържане на съоръжението и изискващите се от наредбите по чл. 7 или наредбите по чл. 31, ал. 2, т. 1:
  1. чертежи и сертификати;
  2. инструкции и други документи на български език.”
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя
  § 43. В чл. 39, ал. 1 думите “Собственикът или” се заличават.
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя
  § 44. В чл. 40 след думите “по чл. 7” се добавя “могат да” и след думата “експлоатация” се добавя “само”.
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя
  § 45. Член 41 се изменя така:
  “Чл. 41. Редът за заверяване на документите по чл. 35, за издаване на удостоверенията по чл. 36 и условията и редът за пускане в експлоатация по чл. 40 и за регистриране на отделните видове съоръжения с повишена опасност се определят със съответните наредби по чл. 31.”
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя
  16

  § 46. В чл. 42 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя “когато това е предвидено в наредбите по чл. 31”.
  2. Алинея 3 се отменя.
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  § 47. В чл. 43 в началото се добавя “За издаване на лицензни по чл. 34а, за извършване на проверките по чл. 346, ал. 1 и чл. 36а, ал. 1” и се поставя запетая, а думите “разрешения по чл. 36, 37 и 40” се заменят с “удостоверения по чл. 36 и на разрешения по чл. 40”.
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  § 48. В чл. 44 думите “Собствениците или” се заличават и думите “проекта на съоръжението” се заменят с “проектите на строежите, в които ще се монтират съоръженията”.
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  § 49. В чл. 46 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) думите “Собственикът или” се заличават;
  б) в т. 1 думите “и да” се заменят с “като”;
  в) в т. 2 думите “производствена инструкция” се заменят с “инструкция за
  работа”;
  г) в т. 4 думата “техническо” се заличава и след думата “документация” се добавя съюзът “и”.
  2. В ал. 2:
  а) думите “Собственикът или” се заличават;
  б) точка 1 се изменя така:
  “1. с промени в устройството, които водят до несъответствие с нормативните изисквания;”
  в) точка 3 се изменя така:
  “3. които не са регистрирани или не са пуснати в експлоатация от органите за технически надзор или не им е извършен първоначален и/или периодичен технически преглед съгласно този закон или наредбите по прилагането му.”
  17

  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя
  § 50. В чл. 48 след думата “надзор” се добавя “за извършване на надзорната дейност съгласно наредбите по чл. 31”, след думата “собствениците” се добавя “или ползвателите” и след думата “необходими” думите “за извършване на надзорната дейност” се заличават.
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя
  § 51. В чл. 49, ал. 1 се правят следните изменения:
  1. В т. 1 съюзът “да” се заличава и след думата “собственици” се добавя “или ползватели”.
  2. В т. 2 съюзът “да” се заличава.
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя
  § 52. В чл. 50 думите “чл. 3 и чл. 4” се заменят с “чл. 4 или на наредбите по чл.7”.
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя
  § 53. В чл. 51а думите “Наредбата за маркировката за съответствие със съществените технически изисквания към продуктите” се заменят с “наредбата по чл.24”.
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя
  § 54. В чл. 516 след думите “маркировка за съответствие” се добавя “или с декларация за съответствие” и думите “с тях” се заменят с “определени в наредбите по чл. 7”.
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя
  § 55. В чл. 51в след предлога “без” се добавя “маркировка или без”, след думите “имуществена санкция от” числото “500” се заменя с “1500” и числото “1000” се заменя с “3000”.
  18  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя
  § 56. В чл. 52 след думите “чл. 25” съюзът “и” се заменя с “или” и числото “2000” се заменя с “5000”.
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя
  § 57. В чл. 52а след думата “наименованието” съюзът “и” се заменя с “и/или
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя
  § 58. В чл. 526 думата “продава” се заменя с “предлага”, след думата “съответствие” се добавя “когато такава се изисква от наредбите по чл. 7” и се поставя запетая, числото “500” се заменя с “250” и числото “1000” се заменя с “500”.
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя
  § 59. В чл. 52в думата “продава” се заменя с “предлага”, числото “800” се заменя с “250” и числото “1500” се заменя с “1000”.
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя
  § 60. В чл. 52г и 52д думата “продава” се заменя с “предлага”.
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя
  § 61. В чл. 53 след думите “чл. 30в” се добавя “ал. 1”.
  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя
  § 62. В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Актовете за установяване на нарушенията по чл. 50, 51, 51а-51в, 52, 52а- 52д, 53 и 56 се съставят от длъжностни лица, определени от председателя на Държавната агенция за метрология и технически надзор.”
  19

  2. В ал. 2 накрая се добавя “или от оправомощени от него длъжностни лица”.
  3. В ал. 3 след думата “глоба” се добавя “до 500 лв ” и числото “500” се заменя с“1000”.
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  § 63. В чл. 58, ал. 1 след думата “прилагане” се добавя “и нарушенията по
  чл.56”.
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  § 64. Създава се чл. 60:
  “Чл. 60. (1) За неизпълнение на задълженията по чл. 14а или чл. 146 се налага имуществена санкция в размер 300 лв.
  (2) Актовете за установяване на нарушенията по ал. 1 се съставят от определени от председателя на Държавната агенция за метрология и технически надзор, съответно от министъра на регионалното развитие и благоустройството длъжностни лица от съответната администрация. Наказателните постановления се издават от председателя на Държавната агенция за метрология и технически надзор, съответно от министъра на регионалното развитие и благоустройството.”
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  § 65. В Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:
  а) в т. 2 думите “Европейските общности” се заменят с “Европейския съюз”;
  б) точки 3, 4 и 5 се изменят така:
  “3. "Пускане на пазара" е предоставянето на всеки отделен продукт, предназначен за крайна употреба, безплатно или срещу заплащане за първи път на българския пазар, при което той преминава от етапа на производство или внос към етапа на разпространение и/или използване.
  4. "Пускане в действие" е началото на първо ползване на продукта от крайния потребител в Република България.
  5. "Производител" е всяко физическо или юридическо лице, което е отговорно за проектирането и производството на продукт с оглед пускането му на пазара от негово име или което променя, съществено модифицира и преправя продукта или го произвежда за собствени нужди.”;
  в) създава се т. 5а:
  20

  “5а. “Вносител” е всяко физическо или юридическо лице, което е установено в Република България и което пуска продукти, внесени от други страни на българския пазар.”;
  г) точка 6 се изменя така:
  “6. "Оценяване на съответствието" е всяка дейност, която определя пряко или непряко дали съответни изисквания са удовлетворени.”;
  д) създава се т. 7а:
  “7а. “Сертификат за акредитация” е документ, издаден от Изпълнителна агенция “Българска служба за акредитация” или от чуждестранен орган за акредитация, който е страна по споразумение за взаимно признаване в организация, на която е член Изпълнителната агенция “Българска служба за акредитация”.”;
  е) в т. 9 след глагола “е” се добавя “собственикът или”;
  ж) точка 10 се изменя така:
  “10. "Търговец" е всяко физическо или юридическо лице, участващо в процеса на реализация на продуктите, което ги предлага безплатно или срещу заплащане, след като те вече са били пуснати на пазара.”
  2. Създават се ал. 2 и 3:
  “(2) Когато Република България е страна по влезли в сила споразумения за взаимно признаване на резултатите от оценяване на съответствието и приемане на промишлените продукти, сключени с Европейските общности и техните държави членки или с държавите от Европейското икономическо пространство/Европейската асоциация за свободна търговия (ЕИП/ЕАСТ), за продуктите, които попадат в обхвата на тези споразумения:
  1. “пускане на пазара” е предоставянето на всеки отделен продукт, предназначен за крайна употреба, безплатно или срещу заплащане за първи път на българския пазар или на пазара на Европейския съюз и на държавите от ЕИП/ ЕАСТ, при което той преминава от етапа на производство или внос към етапа на разпространение и/или използване;
  2. "пускане в действие" е началото на първо ползване на продукта от крайния потребител в България или в Европейския съюз и в държавите от ЕИП/ЕАСТ;
  3. “вносител” е физическо или юридическо лице, което е установено на територията на Република България, Европейския съюз или в държавите от ЕИП/ЕАСТ и което внася продукти от трети страни на пазара на тези страни;
  4. “нотифициран орган” е орган за оценяване на съответствието, нотифициран до Европейската комисия и до държавите - членки на Европейския съюз, от Република България или от държавите членки.
  (3) От датата на влизане в сила на договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз:
  1. “пускане на пазара” е предоставянето на всеки отделен продукт, предназначен за крайна употреба, безплатно или срещу заплащане за първи път на пазара на Европейския съюз и на държавите от ЕИП/ЕАСТ, при което той преминава от етапа на производство или внос към етапа на разпространение и/или използване;
  2. “пускане в действие” е първото поливане на продукта по предназначение от крайния потребител в Европейския съюз;
  21

  3. “вносител” е физическо или юридическо лице, което е установено в Европейския съюз и което внася продукти от трети страни на пазара на Европейския съюз;
  4. “нотифициран орган” е орган, който е нотифициран до Европейската комисия и до държавите - членки на Европейския съюз.”
  3. Създава се § 1а:
  ”§ la. (1) Когато Република България е страна по влезли в сила споразумения за взаимно признаване на резултатите от оценяване на съответствието и приемане на промишлените продукти, сключени с Европейските общности и техните държави членки или с държавите от ЕИП/ЕАСТ, по отношение на продуктите, които попадат в обхвата на тези споразумения:
  1. упълномощеният представител на производителя по чл. 4, ал. 3 може да е установен на територията на една от тези държави;
  2. продуктите, които са проектирани и произведени съгласно изискванията на национални стандарти на държавите членки, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти, се счита, че съответстват на съществените изисквания, които се покриват от тези стандарти;
  3. процедурите за оценяване на съответствието се изпълняват от производители или от нотифицирани пред Европейската комисия органи за оценяване на съответствието;
  4. Държавната агенция за метрология и технически надзор нотифицира Европейската комисия и държавите - членки на Европейския съюз, за издадените и отнетите разрешения за оценяване на съответствието на продукти, които попадат в обхвата на тези споразумения;
  5. декларацията за съответствие може да бъде съставена на един от официалните езици на Европейския съюз, когато не се изисква тя да придружава продукта;
  6. в случаите, когато производителят не е установен и няма упълномощен представител на територията на Република България или в Европейския съюз, вносителите са длъжни при поискване от органите за надзор на пазара да предоставят копие от декларацията за съответствие и да осигурят техническото досие.
  (2) От датата на влизането в сила на договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз:
  1. производителят може да упълномощи свой представител, който е физическо или юридическо лице, установено на територията на Европейския съюз, за да действа от негово име при изпълнението на определени задължения на производителя съгласно този закон;
  2. продуктите, проектирани и произведени в съответствие с националните стандарти на държавите членки, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти, чиито номера и връзка с директива се публикуват в Официалния вестник (Official Journal) на Европейския съюз, се счита, че съответстват на съществените изисквания, които се покриват от тези стандарти;
  3. процедурите за оценяване на съответствието на продуктите се изпълняват от производители или от нотифицирани пред Европейската комисия органи за оценяване на съответствието;
  22

  4. Държавната агенция за метрология и технически надзор нотифицира Европейската комисия и другите държави - членки на Европейския съюз, за всички издадени и отнети разрешения за оценяване съответствието на продукти;
  5. декларацията за съответствие на продуктите трябва да бъде съставена на един от официалните езици на Европейския съюз, когато не се изисква тя да придружава продукта;
  6. в случаите, когато производителят не е установен и няма упълномощен представител в Европейския съюз, вносителите са длъжни при поискване от органите за надзор на пазара да предоставят копие от декларацията за съответствие и да осигурят техническото досие.”
  4. В § 4 думите “системите на” и предлогът “на” пред думите “Министерството на вътрешните работи” и пред думите “Министерството на транспорта и съобщенията” се заличават.
  5. В § 4а, ал. 3 думите “36 и” се заличават.
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  § 66. (1) Лицата, оправомощени до 1 декември 2002 г. да осъществяват технически надзор на съоръжения с повишена опасност, могат да осъществяват технически надзор до изтичането на срока на валидност на заповедта за оправомощаване.
  (2) Лицата по ал. 1 се проверяват от Държавната агенция за метрология и технически надзор чрез Главна дирекция “Инспекция за държавен технически надзор” съгласно чл. 346 и заповедите им за оправомощаване се отнемат в случаите по чл. 34а, ал. 9.
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  § 67. (1) Лицата, получили до влизането в сила на закона разрешение по чл. 36, могат да осъществяват дейността, за която са получили разрешението до изтичането на срока на неговата валидност.
  (2) Лицата по ал. 1 се проверяват от Държавната агенция за метрология и технически надзор чрез Главна дирекция “Инспекция за държавен технически надзор” съгласно чл. 36а и разрешенията се отнемат в случаите по чл. 36а, ал. 4.
  Комисията по икономическата политика
  подкрепя текста на вносителя
  23
  § 68. Параграф 46, т. 2 влиза в сила от 1 януари 2006 г.


  Комисията по икономическата политика подкрепя текста на вносителя
  Форма за търсене
  Ключова дума