Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по икономическата политика
Kомисия по икономическата политика
27/05/2002 първо гласуване

  СТАНОВИЩЕ
  по законопроект № 254-01-35/16.05.2002 г.
  за изменение на Закона за занаятите,
  внесен от Валентин Церовски и
  група народни представители
  СТАНОВИЩЕ
  по законопроект № 254-01-35/16.05.2002 г.
  за изменение на Закона за занаятите,
  внесен от Валентин Церовски и
  група народни представители
  На заседанието, проведено на 22 май 2002 г., с участието на вносителя,
  Комисията по икономическата политика разгледа законопроекта за изменение
  на Закона за занаятите.
  Законопроектът предвижда да бъде удължен срока, предвиден в § 3, ал. 2
  от Преходните и заключителните разпоредби на Закона на занаятите, в рамките
  на който лицата, извършващи дейност, посочена в списъка на занаятите подават
  документи за вписване в регистъра на занаятчиите и регистъра на майсторите.
  Протичащият понастоящем процес по вписване в тези регистри среща
  редица затруднения преди всичко от организационен характер. Регистрирането
  на определен минимален брой занаятчии е в пряка връзка с последващите етапи
  от изграждането на структурата ОТ регионални занаятчийски камари, за всяка от
  които се изисква в регистъра на занаятчиите да бъдат вписани 50 лица от не по-
  малко от четири различни занаята. Предвиденият в законопроекта срок
  31 декември 2002 год. ще даде възможност на лицата, които до момента са били
  обективно затруднени да подадат съответните документи и да получат
  регистрация. По този начин ще се създадат необходимите условия за успешното
  приключване на този важен организационен етап от изпълнението на Закона на
  занаятите.
  Като взема под внимание факта, че срокът, който се предвижда да бъде
  променен е “28 май 2002”, Комисията по икономическа политика предлага на
  Народното събрание да приеме в рамките на едно заседание на първо и второ
  четене законопроекта за изменение на Закона за занаятите, внесен от Валентин
  Церовски и група народни представители.
  22 май 2002 год.
  Форма за търсене
  Ключова дума