Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по бюджет и финанси
Kомисия по бюджет и финанси
13/11/2001 второ гласуване

  Проект
  Второ четене
  ЗАКОН
  за изменение и допълнение на Закона за хазарта
  ЗАКОН
  за изменение и допълнение на Закона за хазарта
  (Обн., ДВ, бр. 51 от 1999 г., изм. и доп., бр. 103 от 1999 г., в сила от 1999 г.,
  бр. 53 от 2000 г., в сила от 2000 г., бр. 1 от 2001 г.)
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за заглавие.
  Предложение на н.п. Муравей Радев за нови § 1,1а и 16:
  “§1. В чл. 2 се правят следните изменения:
  1. Ал. , се изменя така:
  “(1) Хазартна е всяка игра на случайността, в която се участва срещу залог и резултатът от която е получаването на печалба или загубата на залога. ”
  2. В ал. 2 изречение второ се отменя.
  §1а. В чл. 3 се правят следните изменения:
  1. Ал. 2 се изменя така:
  “(2) Не се смятат за хазартни игри и тези с развлекателен или спортен характер като: минифутбол, билярд ши тенисна маса, хвърляне на стрели, боулинг, пейнтбол и спийтбол, минибаскетбол, бридж, табла и други, макар и ползването им да изисква залог ши обичайно да се подразбира, че загубшият играч следва да поеме разноските за играта, при условие, че печалбата е незначителна. ”
  2. Ал. 3 се изменя така:
  “(3) Не са хазартни игрите, изразяващи се в отговаряне на въпроси ши проявяване на знания и умения, при условие, че за участие в тях не е направен залог.
  § 16. Създава се нов чл. За със заглавие “Игри с развлекателни съоръжения ”:
  Игри с развлекателни съоръжения
  Чл. За. (1) Не се смятат за хазартни игрите с развлекателни съоръжения.
  (2) Развлекателните игрални съоръжения могат да изплащат награда във вид на допълнителна игра за същото цена, както и предметни награди с незначителна стойност.
  (3) Забранява се изплащането на награди от игрите в пари и даването на награди под формата на алкохолни продукти и тютюневи изделия.
  (4) Забранява се използването и инсталирането на развлекателни съоръжения, които наподобяват хазартни съоръжения, както и приспособяването на хазартни съоръжения за развлекателни.
  (5) Забранява се инсталирането на развлекателни съоръжения в казина и игрални зали.
  (6) В обектите, в които се експлоатират развлекателни игрални съоръжения, оборотите от постъпленията от игрите, задължително се отчитат с електронен касов апарат с фискална памет. ”
  Комисията не подкрепя предложенията на н.п. М.Радев за нови § 1, 1а и 16.
  Предложение на н.п. Камен Влахов за нов § 1:
  “§ 1. В чл. 4 думите “както и в съсобствен и сгради, без нотариално заверено писмено съгласие на всички съсобственици ” се заличават.
  Комисията не подкрепя предложенията на н.п. К. Влахов за нов §1.
  Предложение на Комисията за нов § 1:
  “§ 1. В чл. 8, ал. 3 думите “Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта” се заменят с “Държавната комисия по хазарта”.
  Предложение на н.п. Мария Гигова за нов § 2:
  “§ ...В чл. 9, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
  1. След думите “и изплатените печалби” се добавя “а за Българския спортен тотализатор по ежегодно предложение на председателя на Държавната агенция за младежта и спорта”.
  2. В т. 1 думата “постъпления ” се заменя с “чистия приход ”;
  3. В т. 2 думата “постъпления ” се заменя с “приходите
  Предложението на н.п. М. Гигова за § 2 беше оттеглено.
  Предложение на н.п. Камен Влахов за нов §1а:
  В чл. 11, ал. 1 изречение трето да отпадне.
  Предложение на н.п. Муравей Радев:
  В чл. 11, ал. 1 изречение трето да отпадне.
  Комисията подкрепя предложенията на н.п. К. Влахов и М. Радев като 8 2 със следната редакция:
  “§ 2. В чл. 11, ал. 1, изречение трето се отменя.”
  § 1. В чл. 12, ал.1 думата “увеличена” се заменя с “увеличението в”.
  Предложение на н.п. Муравей Радев:
  В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 след думите “държавните и общинските” се добавя “предприятие ”.
  2. Създава се ал. 4:
  “(4) Залозите могат да се извършват чрез интерактивни мрежи, включително чрез Интернет, по ред и условия, определени от Държавната комисия. ”
  Комисията подкрепя предложението на н.п. М.Радев по т. 1 по принцип и не подкрепя предложението по т. 2.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 1 като 5 3- с направеното предложение от н.п. М. Радев по т. 2 със следната редакция:
  “§ 3. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думата “увеличена цена” се заменя с “увеличението в цената”.
  2. Ал. 3 се изменя така:
  “(3) Забранява се залагането от телефоните и другите телекомуникационни средства на държавните и общинските, включително здравни, социални и културни учреждения и предприятия, а при неспазване на забраната евентуалната печалба се внася в съответния бюджет.”
  § 2. В чл. 13 думите “към Министерския съвет и от Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта” се заличават.
  Предложение на н.п. Светослав Лучников:
  § 2 се изменя така:
  “Член 13 се изменя така:
  “Чл. 13. Държавният надзор върху хазарта се осъществява от Държавна комисия по хазарта към Министерския съвет. ”
  Комисията не подкрепя предложението на н.п. Св. ЛУЧНИКОВ.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя като $ 4:
  “§ 4. В чл. 13 думите “към Министерския съвет и от Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта” се заличават, а думите “министерството на финансите” се заменят с “министъра на финансите”.
  § 3. В чл. 14, ал. 1 думите “както и служителите в Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта” се заличават.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя като § 5.
  “§ 5. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите “както и служителите в Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта” се заличават, а след думите “за хазартни игри” се добавя “вносители и разпространители”.
  2. В ал. 3 думите “организации” се заменят с “юридически лица”.
  § 4. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите “Министерския съвет” се заменят с “Министерството на финансите”.
  2. Ал. 2 се изменя така :
  “(2) Държавната комисия се състои от председател и четирима членове, от които най-малко трима са юристи, всички със стаж по специалността си не по-малко от 5 години. Председателят и членовете на Държавната комисия се назначават от министъра на финансите.”
  3. Създава се нови ал. 4 и 5 със следното съдържание:
  “(4) Дейността на Държавната комисия се подпомага и осъществява от обща и специализирана администрация, чиято структура и организация на работа се определят с устройствен правилник приет от Министерски съвет.
  (5) Числеността на персонала на Държавната комисия се утвърждава от министъра на финансите по предложение на председателя на Държавната комисия.”
  Предложение от н.п. Нина Чилова:
  В § 4 да се допълни:
  1. В т. 1 се добавя изречение второ: “Държавната комисия е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София. ”
  2. В т. 2 се добавя изречение трето: “Председателят ръководи дейността на Държавната комисия и я представлява. ”

  Комисията подкрепя предложението по принпип.
  Предложение на н.п. Светослав Лучников:
  В § 4:
  1. т. 1 да отпадне.
  2. В новия текст на ал. 2 в изречение второ думите “министърът на финансите ” се заменят с “Министър-председателя
  3. В новата ал. 5 думите “министърът на финансите ” се заменят с “Министър-председателя
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя с направените допълнения от н.п. Н. Чилова като § 6 със следната редакция;
  “§ 6. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Ал. 1 се изменя така:
  “(1) Към министъра на финансите се създава Държавна комисия по хазарта, наричана по-нататък Държавната комисия. Държавната комисия е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София.”
  2. Ал. 2 се изменя така :
  “(2) Държавната комисия се състои от председател и четирима членове, от които най-малко трима са юристи, всички със стаж по специалността не по-малко от 5 години. Председателят и членовете на Държавната комисия се назначават от министъра на финансите. Председателят ръководи дейността на Държавната комисия и я представлява.”
  3. Ал. 4 се изменя така:
  “(4) Дейността на Държавната комисия се подпомага и осъществява от обща и специализирана администрация, чиято структура и организация на работа се определят с устройствен правилник приет от Министерския съвет.”
  4. Създава се ал. 5:
  “(5) Числеността на персонала на Държавната комисия се утвърждава от министъра на финансите по предложение на председателя на Държавната комисия.”
  § 6. Чл. 16 се изменя и придобива следното заглавие и съдържание:
  1. “Финансиране
  Чл. 16. (1) Дейността на Държавната комисия се финансира от държавния бюджет чрез Министерството на финансите.
  (2) Средствата, набрани от отчисления в размер 25 на сто от събираните по този закон такси, както и от допълнителните приходи за бюджета, представляващи глоби, имуществени санкции, отнети в полза на държавата игрални съоръжения и парични средства, установени и събрани по наказателни постановления, издадени по този закон, се начисляват и разходват само за развитие на материалната база, за повишаване на квалификацията и за стимулиране на служителите от Държавната комисия по ред, определен със заповед, издадена от председателя на Държавната комисия.
  2. Ал. 3 се заличава.”
  Предложение на н.п. Михаил Миков:
  В чл. 16, ал. 2, числото “25” да се замени с “5”.
  Комисията не подкрепя предложението на н.п. М. Миков.
  Предложение на н.п. Светослав Лучников:
  В чл. 16, ал. 1 думите “Министерство на финансите” се заменят с “Министерския съвет ”.
  Комисията не подкрепя предложението на н.п. Св. ЛУЧНИКОВ.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя като § 7 със следната редакция:
  “§ 7. Чл. 16 се изменя така:
  “Финансиране
  Чл. 16. (1) Дейността на Държавната комисия се финансира от държавния бюджет чрез Министерството на финансите.
  (2) Средствата, набрани от отчисления в размер 25 на сто от събраните по този закон такси, както и от допълнителните приходи за бюджета, представляващи глоби, имуществени санкции, отнети в полза на държавата игрални съоръжения и парични средства, установени и събрани по наказателни постановления, издадени по този закон, се начисляват и разходват само за развитие на материалната база, за повишаване на квалификацията и за стимулиране на служителите от Държавната комисия по ред, определен със заповед, издадена от председателя на Държавната комисия.
  (3) Държавната комисия задължително застрахова служителите си срещу злополука за сметка на своя бюджет.”
  § 7. В чл. 17 заглавието се заличава, както и текста на ал. 1.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя като § 8 със следната редакция :
  “§ 8. Чл. 17 се правят следните изменения:
  1. Заглавието се изменя така: “Подзаконови актове”.
  2. Ал. 1 се отменя.”
  § 8. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 4, 5 и 6 думата “утвърждава” се заменя с “приема общи”.
  б) в т. 10 думите “и Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта” се заличават.
  в) създават се нови т. 11 и т. 12 със следното съдържание:
  “т. 11 одобрява компютърни системи за проследяване провеждането на тиражите и постъпленията, както и за контрол върху формирането и разпределението на печалбите, осигуряваща предаването на необходимите данни до информационната система на данъчната администрация преди провеждането на поредния тираж или преди настъпването на събитието, определящо разпределянето на печалбите, когато това се изисква по този закон;
  т. 12 “утвърждава представените от организаторите на хазартни игри правила по т. 4, 5 и 6.
  г) създават се нови ал. 3 и ал. 4 със следното съдържание:
  “(3) Осъществява контрол върху цялостната дейност по организиране и провеждане на хазартната дейност, както и върху дейността на производителите на игрални съоръжения за хазартни игри, на вносителите, разпространителите и сервизните организации по поддръжката и ремонта на тези съоръжения.
  (4) Приема писмените искания за издаване на разрешенията по този закон, извършва проверки и проучвания по тях и се произнася с мотивирани решения.”
  Предложение на н.п. Камен Влахов:
  В § 8, т. 1, буква “в”, новата т. 11 се изменя така:
  “11. одобрява правила за контрол върху резултатите от тиражите по компютърен път, осигуряващи предаването на необходимите данни до информационната система на Данъчната администрация преди провеждането на поредния тираж или преди настъпването на събитието, определящо разпределението на печалбите, когато това се изисква по този закон. ”

  Комисията подкрепя предложението на н.п. К. Влахов по принцип.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя като § 9 със следната редакция:
  “§ 9. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 4, 5 и 6 думата “утвърждава” се заменя с “приема общи”;
  б) в т. 7 думата “Комитета” се заменя с “Държавната агенция”, и накрая се добавя “както и на лабораториите по чл. 79, ал. 2”;
  в) в т. 10 думите “и Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта” се заличават;
  г) създават се т. 11,12 и 13:
  “11. одобрява правила и системи за подаване на информация за формирането и разпределението на печалбите. Тези системи трябва да осигуряват предаването на необходимите данни до информационната система на данъчната администрация, по взаимно съгласувани правила, преди провеждането на поредния тираж или преди настъпването на събитието, определящо разпределянето на печалбите, когато това се изисква по този закон;
  12. утвърждава представените от организаторите на хазартни игри правила по т. 4, 5 и 6.
  13. води регистри.”
  2. Създават се ал. 3 и ал. 4:
  “(3) Държавната комисия осъществява контрол върху цялостната дейност по организиране и провеждане на хазартната дейност, както и върху дейността на производителите на игрални съоръжения за хазартни игри, на вносителите, разпространителите и сервизните организации по поддръжката и ремонта на тези съоръжения.
  (4) Държавната комисия приема писмените искания за издаване на разрешенията по този закон, извършва проверки и проучвания по тях и се произнася с мотивирани решения, които вписва в съответните регистри.”
  § 10. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Ал. 2 придобива следното съдържание:
  “(2) Писмените искания с приложения към тях, определени с наредбата, издадена по реда на чл. 17, се подават до Държавната комисия, като след извършването на необходимите проверки и проучвания се внасят за разглеждане от председателя с мотивирано предложение по тях.”
  2. Създават се нови ал. 3 и 4 със следното съдържание:
  “(3) Когато представените документи са непълни или не отговарят на задължителните изисквания или е необходима допълнителна информация в срок не по-късно от 14-дена след получаването на писменото искане, Държавната комисия уведомява заявителя и му определя срок не по-късно от един месец за отстраняване на нередовността или представяне на допълнителна информация.
  (4) В срока определен по ал. 3, заявителят отстранява непълнотите, несъответствията или представя необходимата информация, като при неизпълнение на това задължение искането се оставя без разглеждане, като заплатените за това такси от страна на заявителя не се връщат.”
  3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя като § 10 със следната редакция;
  “§ 10. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Ал. 2 се изменя така:
  “(2) Писмените искания с приложения към тях, определени с наредбата, издадена по реда на чл. 17, ал. 2 се подават до Държавната комисия, като след извършването на необходимите проверки и проучвания, председателят ги внася с мотивирано предложение за разглеждане от Държавната комисия.”
  2. Ал. 3 се изменя така:
  “(3) Когато представените документи са непълни или не отговарят на задължителните изисквания, или е необходима допълнителна информация, в 14-дневен срок от получаване на писменото искане, Държавната комисия уведомява искателя и му определя 30-дневен срок от получаването на уведомлението, за отстраняване на нередовностите или представяне на допълнителна информация.”
  3. Създава се ал. 4:
  “(4) В срока определен по ал. 3, искателят следва да отстрани нередовностите или да представи необходимата допълнителна информация, като при неизпълнение на това задължение Държавната комисия отказва да даде исканото разрешение, а заплатените за това такси от страна на искателя не се връщат.”
  4. Досегашната ал. 4 става ал. 5.”
  § 11. В чл. 20, ал. 2 думите “изисква допълнителна информация от заявителя, когато счете това за необходимо, включително и да” се заличават.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 11.
  § 12. В чл. 21, ал. 8 цифрата “14” се заменя със “7”, и думата “съответния” се замества с думата “нарочен”
  Предложение на н.п. Светослав Лучников:
  Промяната, касаеща чл. 21 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението на н.п. Св. ЛУЧНИКОВ.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 12 със следната редакция:
  “§ 12. В чл. 21, ал. 8 се изменя така:
  “(8) Държавната комисия обявява решението с мотивите най- късно в 7-дневен срок след заседанието чрез вписване в съответния регистър и го съобщава на заинтересованите страни.”
  § 13. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите “Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта” се заменят с “в нея”.
  2. В ал. 2 след думата “информация” се добавя “на служителите в”, а думите “и Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта” се заменят с “те”.
  3. В ал. 3 думите “и Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта” се заличават.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за 8 13 със следната редакция:
  “§ 13. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите “Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта” се заменят с “в нея”.
  2. В ал. 2 след думата “информация” се добавя “на служителите в”, думите “и Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта” се заменят с “те”, а думата “Комитета” се заменя с “Държавната агенция”.
  3. В ал. 3 думите “и Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта” се заличават.“
  § 14. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите “получена от” се добавя “служителите в Държавната комисия,” а думите “нейни служители и служителите в Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта” се заличават.
  2. В ал. 2 след думите “комисия и” се добавя “нейните”, а думите “в Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта” се заличават.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за 8 14 със следната редакция:
  “§ 14. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите “получена от” се добавя “служителите в”, а думите “нейни служители и служителите в Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта” се заличават.
  2. В ал. 2 след думите “комисия и” се добавя “нейните служители”, а думите “служителите в Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта” се заличават.”
  § 15. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите “Върховния административен” се заменят със “Софийски градски”.
  2. В ал. 2 се заличава и се създава нова със следното съдържание: “Обжалване на решенията на Държавната комисия се разглеждат по реда на Закона за административното производство.”
  Предложение на н.п. Светослав Лучников:
  Промяната, касаеща чл. 25, ал. 1 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението на н.п. Св. ЛУЧНИКОВ.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за 8 15 със следната редакция:
  “§ 15. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите “Върховния административен” се заменят със “Софийски градски”.
  2. Ал. 2 се изменя така:
  “(2) Жалбите против решенията на Държавната комисия се разглеждат по реда на Закона за административното производство.”
  § 16. Чл. 28, 29 и 30 отпадат.
  Предложение от н.п. Н. Чилова:
  В § 16 числото “28” се заличава.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 16 със следната редакция:
  “§ 16. Чл. 29 и 30 се отменят.”
  § 17. В чл. 31, ал. 1 и ал. 2 думите “директора на Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта”, се заменят с “председателя на Държавната комисия” и думите “по чл. 30, ал. 3, т. 1” се заменят с думите “по чл. 18, ал. 3 и ал. 4”, както и “чл. 30, ал. 5” се заменя с “чл. 19, ал. 4”.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за 8 17 със следната редакция:
  “§ 17. В чл. 31 се правят следните изменения:
  1. Ал. 1 се изменя така:
  “(1) Наказателните постановления на председателя на Държавната комисия за нарушения по този закон, се съобщават и обжалват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.”
  2. В ал. 2 думите “директора на Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта” се заменят с “председателя на Държавната комисия”.
  § 18. В чл. 32 и чл. 33 думите “Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта” се заменят с “Държавната комисия.
  Комисията подкрепя предложението като § 18 и § 19 със следните редакции:
  “§ 18. Навсякъде в чл. 32 думите “Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта” се заменят с “Държавната комисия”, а думата “Комитета” се заменя с “Държавната агенция”.
  § 19. В чл. 33 думите “Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта” се заменят с “Държавната комисия.”
  § 19. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите “Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта в срок от три до шест месеца” се заменят с “Държавната комисия в едномесечен срок”, а изр. второ се изменя така: ”и при случаи от особена фактическа и правна сложност, с мотивирано решение на председателя на Държавната комисия този срок може да бъде продължен до два месеца.
  2. В ал. 3 думите “Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта” се заменят с “Държавната комисия”
  3. В ал. 4 думите “по доклад на Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта” се заличават.
  Предложение на н.п. Михаил Миков:
  В чл. 34, ал. 1 думите “Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта ” се заменят с “Държавната комисия ”.
  Комисията подкрепя по принцип предложението на н.п. М. Миков.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя като § 20 със следната редакция:
  “§ 20. В чл. 34 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1, изречение първо думите “Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта в срок от три до шест месеца” се заменят с “Държавната комисия в едномесечен срок”, а изречение второ се изменя така: ”При случаи от особена фактическа и правна сложност, с мотивирано решение на председателя на Държавната комисия този срок може да бъде продължен до два месеца.”
  2. В ал. 3 думите “Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта” се заменят с “Държавната комисия”, а думите “дълготрайни материални активи и стопански инвентар” се заменят с “активи”.
  3. В ал. 4 думите “по доклад на Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта” се заличават.”
  § 20. В чл. 35 думите “Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта, органите на данъчната администрация и другите контролни органи” се заличават, а след думата “нарушения” се добавят “по този закон”.
  Предложение на н.п. Михаил Миков:
  В чл. 35 думите “е заплатило такса за подновяване на разрешението и декларира писмено пред Държавната комисия, че няма промени в обстоятелствата, въз основа на които е получило разрешение за организиране на хазартни игри ” се заменят с “е заплатило половината от таксата за издаване на първоначалното решение и представи нотариално заверена декларация, не до подаването на искането за продължаване не са настъпили обстоятелства, представляващи пречка за развиване на хазартна дейност по този закон. ”
  Комисията подкрепя текста на § 20. който става § 21. с направеното допълнение от н.п. М. Миков, със следната редакция:
  “§ 21. Чл. 35 се изменя така:
  “Чл. 35. Когато преди изтичане на срока, за който е издадено разрешението, постъпи молба за продължаване на срока на разрешението, и в предходната дейност на това лице не са констатирани нарушения по този закон, Държавната комисия може да продължи за същия срок разрешението, при положение, че лицето е заплатило половината от таксата за издаване на първоначалното разрешение и представи нотариално заверена декларация, че до подаване на искането за продължаване, не са настъпили обстоятелства, представляващи пречка за развиване на хазартна дейност по този закон.”
  § 21. В чл. 37, ал. 4 думите “директора на Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта” се заменят с “председателя на Държавната комисия”.
  Предложение на н.п. Михаил Миков:
  “В чл. 37, ал. 4 изречение второ да отпадне. ”
  Комисията не подкрепя предложението на н.п. М. Миков.
  Предложение на н.п. Камен Влахов:
  “В чл. 37, ал. 7 се изменя така:
  “(7) За лотарийни игри следва да се одобрят правила за контрол върху резултатите от тиражите по компютърен път, осигуряващи предаването на необходимите данни до информационната система на Данъчната администрация преди провеждането на поредния тираж или преди настъпването на събитието, определящо разпределението на печалбите. ”
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Комисията подкрепя текста на вносителя като 8 22 с направеното предложение от н.п. К. Влахов със следната редакция:
  “§ 22. В чл. 37 се правят следните изменения:
  1. В ал. 4 думите “директора на Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта” се заменят с “председателя на Държавната комисия”.
  2. Ал. 7 се изменя така:
  “(7) Лотарийните игри следва да са осигурени с одобрени от държавната комисия правила и системи за подаване на информация за формирането и разпределението на печалбите. Тези системи трябва да осигуряват предаването на необходимите данни до информационната система на данъчната администрация, по взаимно съгласувани правила, преди провеждането на поредния тираж или преди настъпването на събитието, определящо разпределянето на печалбите.”
  § 22. В чл. 38, ал. 1 и в чл. 39, ал. 5 думите “Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта се заменят с “Държавната комисия”.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя относно изменението на чл. 38 като § 23:
  § 23. В чл. 38, ал. 1 думите “Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта се заменят с “Държавната комисия”.
  Предложение на н.п. Камен Влахов:
  В чл. 39, ал. 5 се изменя така:
  “(5) За тото и лото игрите следва да се одобрят правила за контрол върху резултатите от тиражите по компютърен път, осигуряващи предаването на необходимите данни до информационната система на Данъчната администрация преди провеждането на поредния тираж ши преди настъпването на събитието, определящо разпределението на печалбите. ”
  Комисията подкрепя предложението по принпип.
  Комисията приема предложението на вносителя за изменение на чл. 39 и предлага следната редакция на 8 24:
  § 24. В чл. 39, ал. 5 се изменя така:
  “(5) Тото и лото игрите следва да са осигурени с одобрени от държавната комисия правила и системи за подаване на информация за формирането и разпределението на печалбите. Тези системи трябва да осигуряват предаването на необходимите данни до информационната система на данъчната администрация, по взаимно съгласувани правила, преди провеждането на поредния тираж или преди настъпването на събитието, определящо разпределянето на печалбите.”
  § 23. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите “Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта” се заменят с “Държавната комисия”
  2. В ал. 2 след думата “паричните” се добавя “или предметните”.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя като § 25.
  § 24. В чл. 41 се създава нова ал. 4:
  “(4) Правилата, начините, техническите способи и изискванията за измерване на отстоянието по ал. 2 се определят с наредба, издадена по реда на чл. 17, ал. 2, по предложение на Държавната комисия и Министерството на регионалното развитие и благоустройството. “
  Предложение на н.п. Камен Влахов:
  В чл. 41:
  1. Създава се нова ал. 2:
  “(2) Игрите “Бинго ” и “ Кено ” могат да се провеждат в повече от една зала и от няколко лицензирани организатори, като превилата за организиране и провеждане се утвърждават по реда на чл. 18, ал. 1.
  2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.
  Комисията не подкрепя предложението на н.п. К. Влахов.
  Предложение на н.п. Муравей Радев:
  “В чл. 41, ал. 1 се създава изречение трето: “Игрите “Бинго” и “Кено” могат да се провеждат в повече от една зала и от няколко лицензирани организатори, като правилата за организиране и провеждане се утвърждават от Държавната комисия по реда на чл. 18, ал. 1. ”
  Комисията не подкрепя предложението на н.п. М. Радев.
  Предложение на н.п. Михаил Миков:
  § 24 относно промяната на чл. 41 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението на н.п. М. Миков.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя като § 26 и предлага следната редакция:
  “§ 26. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 думите “Министерството на търговията и туризма” се заменят с “Министерството на икономиката”.
  2. В ал. 3 думата “Комитета” се заменя с “Държавната агенция”.
  3. Създава се ал. 4:
  “(4) Правилата, начините, техническите способи и изискванията за измерване на отстоянието по ал. 2 се определят с наредба, издадена по реда на чл. 17, ал. 2, по предложение на Държавната комисия и Министерството на регионалното развитие и благоустройството.“
  Предложение на н.п. Михаил Миков за нов § 24а:
  “§ 24а. Член 42 се изменя така:
  “Чл. 42. (1) Талоните за участие са ценни книги на приносител, издавани от държавата и по отношение на тях се прилагат разпоредбите на чл. 27, ал. 4 и 5.
  (2) Талоните за участие по ал. 1 се предоставят безвъзмездно, след заплащане на дължимия данък. ”
  Комисията подкрепя предложението на н.п. М. Миков като § 27:
  “§ 27. Член 42 се изменя така:
  “Чл. 42. (1) Талоните за участие са ценни книги на приносител, издавани от държавата и по отношение на тях се прилагат разпоредбите на чл. 37, ал. 4 и 5.
  (2) Талоните за участие по ал. 1 се предоставят безвъзмездно, след заплащане на дължимия данък.”
  § 25. В чл. 44, ал. 2 след думата “или” се добавя “предметните награди”.
  Комисията подкрепя предложението като § 28 със следната редакция:
  “§ 28. В чл. 44, ал. 1 думите “печалбите се изплащат” се заменят с “паричните или предметните печалби се предоставят”.
  Предложение на н.п. Камен Влахов за нов §...:
  “§... В чл. 45, ал. 3 след думите “отчисленията” се поставя запетая и се добавя “предметните награди ”.
  Комисията подкрепя предложението на н.п. К. Влахов като § 29:
  § 29. В чл. 45 се правят следните изменения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) В случаите по ал. 1 организаторът е длъжен да осигури системите за подаване на информация по чл. 18, ал. 1, т. 11.”
  2. В ал. 3 след думите “отчисленията” се поставя запетая и се добавя “предметните награди”.
  Предложение на н.п. Муравей Радев за нов §:
  “§... В чл. 46, ал. 1 се изменя така:
  “(1) Томболите са еднократни игри, при които продажбата на удостоверителни знаци за участие в тях, тегленето и раздаването на парични и предметни награди се извършват в един и същи ден. ”
  Комисията не подкрепя предложението на н.п. М. Радев.

  § 26. В чл. 49 думите “Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта” се заменят с “Държавната комисия”, а думите “от Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта” се заличават.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя като 8 30.
  Предложение на н.п. Михаил Миков за нов § 26а:
  “§ 26а. В чл. 50 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  “(2) При игралния автомат е възможно използването на многоканален интерфейс с участниците в игрите. ”
  Комисията подкрепя предложението на н.п. М. Миков като § 31.
  § 27. В чл. 51 се създава нова ал. 4:
  “(4) Правилата, начините, техническите способи и изискванията за измерване на отстоянието по ал. 3 се определят с наредбата по чл. 41, ал.4. ”
  Предложение на н.п. Михаил Миков:
  § 27 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението на н.п. М. Миков.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя като § 32 със следната редакция:
  “§ 32. В чл. 51 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думата “Комитета” се заменя с думите “Държавната агенция”
  2. Създава се ал. 4:
  “(4) Правилата, начините, техническите способи и изискванията за измерване на отстоянието по ал. 3 се определят с наредбата по чл. 41, ал. 4.”
  Предложение на Комисията за нов § 33:
  “§ 33. В чл. 54, ал. 2 думата “заключение” се заменя с “удостоверение”, а думата “Комитета” се заменя с “Държавната агенция”.
  § 28. В чл. 55 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2, т. 1 “30 000” се заменя с “50 000”.
  2. В ал. 4, т. 1 след думата “съоръжения” се добавя “за които не е заплатен акциз”
  3. В ал. 5 думите “Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта” се заличават, а думата “Комитета” се заменя с думите “Държавна Агенция”.
  Предложение на н.п. Михаил Миков:
  В чл. 55, ал. 2 се създава т. 3:
  “3. Пет броя в туристическите комплекси. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя като 8 34 и предлага следната редакция:
  “§ 34. В чл. 55 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2, т. 1 числото “30 000” се заменя с “50 000”.
  2. В ал. 4, т. 1 след думите “неработещи игрални съоръжения” се добавя “за които не е заплатен акциз”.
  3. В ал. 5 думите “Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта” се заменят с “Контролните органи на Държавната комисия”, а думата “Комитета по стандартизация и метрология извършва” се заменя с “Държавната агенцията по стандартизация и метрология извършват”.
  Предложение на н.п. Камен Влахов:
  Член 56 се заличава.
  Комисията не подкрепя предложението на н.п. К. Влахов.
  § 29. В чл. 57, ал. 2 се заличава.
  Предложение на н.п. Камен Влахов:
  Член 57 се заличава.
  Комисията не подкрепя предложението на н.п. К. Влахов.
  Предложение на н.п. Нина Чилова:
  “ В чл. 57, се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите “инсталирането ” се добавя “в обектите, в които се организират и провеждат хазартни игри ”.
  2. Ал. 2 се изменя така:
  “(2) Забранява се инсталирането на развлекателни съоръжения в обекти, в които се организира и провеждат хазартни игри. Независимо от другите последици, развлекателните съоръжения се смятат за игрални съоръжения. ”
  Комисията подкрепя предложението на н.п. Нина Чилова като § 35 и предлага следната редакция:
  “§ 35. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Ал. 1 се изменя така:
  “(1) Забранява се използването и инсталирането в обектите, в които се организират и провеждат хазартни игри, на развлекателни съоръжения, които наподобяват хазартни съоръжения и автомати, както и приспособяването на хазартни съоръжения и автомати за развлекателни.”
  2. Ал. 2 се изменя така:
  “(2) Забранява се инсталирането на развлекателни съоръжения в обекти, в които се организират и провеждат хазартни игри, освен ако съоръженията се намират в самостоятелни помещения в тези обекти.”
  3. Създава се ал. 3:
  “(3) Съоръженията по ал. 1 се смятат за хазартни игрални съоръжения.”
  § 30. В чл. 59, се създава нова ал. 8:
  “(8) Правилата, начините, техническите способи и изискванията за измерването на отстоянието по ал. 7 се определят с наредбата по чл. 41, ал.
  3. ”
  Предложение на н.п. Камен Влахов:
  В чл. 59, ал. 4 се заличава.
  Комисията подкрепя предложението на н.п. К. Влахов.
  Предложение на н.п. Михаил Миков:
  § 30 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението на н.п. М. Миков.
  Комисията подкрепя текста на вносителя като § 36 и предлага следната редакция:
  “§ 36. В чл. 59, се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 4 се отменя.
  2. В ал. 6 думата “Комитета” се заменя с “Държавната агенция”.
  3. Създава се ал. 8:
  “(8) Правилата, начините, техническите способи и изискванията за измерването на отстоянието по ал. 7 се определят с наредбата по чл. 41, ал. 4.”
  § 31. В чл. 76, ал. 1 се изменя така:
  “(1) Организаторите на хазартни игри са длъжни в 14-дневен срок от настъпване на промяна в обстоятелствата, отразени в издаденото им решение, да уведомят за това Държавната комисия и поискат вписване на новите обстоятелства, доколкото това е допустимо по този закон. Председателят на Държавната комисия нарежда вписването на новите обстоятелства и издаване на удостоверение за това в 7-дневен срок от уведомлението. Мотивираният отказ за вписване на промяната в обстоятелствата може да бъде обжалван по реда на Закона за административното производство в 14-дневен срок от съобщението.
  Предложение на н.п. Михаил Миков:
  В чл. 76 се създава ал. 4:
  “(4) При временно прекратяване на дейността на организатора по издадено разрешение поради ремонт, промяна в организацията, когато обектът има сезонен характер и други, организаторът е длъжен да уведоми Държавната комисия по хазарта в 14-дневен срок от прекратяването. ”
  Комисията подкрепя предложението по принцип на н.п. М. Миков.
  Предложение за допълнение по §31 на н.я. Нина Чилова:
  В § 31 изречение второ се изменя така:
  “Държавната комисия разглежда искането и се произнася в 14- дневен срок по реда на глава втора раздел първи ”
  Комисията подкрепя предложението на вносителя с направените допълнения като § 37 със следната редакция:
  § 37. В чл. 76 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Организаторите на хазартни игри са длъжни в 14-дневен срок от настъпване на промяна в обстоятелствата, отразени в издаденото им решение, да уведомят Държавната комисия и поискат вписване на новите обстоятелства, доколкото това е допустимо по този закон. Държавната комисия разглежда искането и се произнася в 14- дневен срок по реда на глава втора. Отказът за вписване на промяната в обстоятелствата може да бъде обжалван по реда на Закона за административното производство в 14-дневен срок от съобщението.”
  2. В ал. 3 думите “Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта” се заменят с “Държавната комисия”.
  3. Алинея 4 се изменя така:
  “(4) При временно спиране на дейността организаторът е длъжен предварително в 14-дневен срок да уведоми държавната комисия за причината и срока за спирането. При форсмажорни обстоятелства срокът за уведомяване е 24 часа.”
  § 32. В чл. 78 думите “или Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта” се заличават.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя като § 38.
  § 33. В чл. 79 думата “Комитета” се заменя с думата “Държавната агенция”.
  Предложение на н.п. Камен Влахов:
  В чл. 79 се изменя така:
  “Чл. 79. (1) Изпитанията на игралните автомати и съоръжения, когато това е предвидено със закон, се извършват от Агенцията по стандартизация и метрология.
  (2) Игрални съоръжения, притежаващи сертификат за изпитване от международно признати лаборатории или лаборатории на страни, членки на Европейския съюз, се считат за одобрени за експлоатация на територията на Република България. ”
  Комисията подкрепя предложението на н.п. К. Влахов и на вносителя като § 39 със следната редакция:
  § 39. Чл. 79 се изменя така:
  “Чл. 79 (1) Изпитанията на игралните автомати и съоръжения, когато това е предвидено със закон, се извършват от Държавната агенция по стандартизация и метрология.
  (2) Игрални съоръжения, притежаващи сертификат за изпитване от утвърдените от държавната комисия лаборатории на страни, членки на Европейския съюз, се считат за одобрени за експлоатация на територията на Република България. Сертификатът се представя на държавната комисия, придружен с легализиран превод на български език на съпътстващата ги документация и удостоверение за регистрация в Държавната агенция по стандартизация и метрология.”
  § 34. В чл. 80 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Ал. 1 се изменя така:
  “(1) Контролът по спазването на този закон се осъществява от длъжностните лица на Държавната комисия. При необходимост те могат да се подпомагат от органите на данъчната администрация, на Агенцията по стандартизация и метрология, на Министерството на вътрешните работи, на Бюрото за финансово разузнаване и други държавни органи, определени със закон.”
  2. В ал. 2 думите “Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта” се заличават.
  3. В ал. 3 думите “директора на Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта” се заменят с “председателя на Държавната комисия”.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя като § 40 и предлага следната редакция:
  § 40. В чл. 80 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Ал. 1 се изменя така:
  “(1) Контролът по спазването на този закон се осъществява от длъжностните лица на Държавната комисия. При необходимост те могат да се подпомагат от органите на данъчната администрация, на
  Държавната агенцията по стандартизация и метрология, на Министерството на вътрешните работи, на Агенция “Бюро за финансово разузнаване” и други държавни органи, определени със закон.”
  2. В ал. 2 думите “от Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта” се заличават.
  3. В ал. 3 думите “директора на Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта” се заменят с “председателя на Държавната комисия”.
  §35.Вчл. 81, ал. 1и2 думите “директора на Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта” се заменят с “председателят на Държавната комисия”.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя като § 41.
  § 36. В чл. 83 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 7 след думата “съоръжения” се добавя “за които не е платен акциз”.
  2. В ал. 2 думите “чрез Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта” се заличават.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя като § 42.
  § 37. В чл. 84 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал.1:
  а) в т. 7 след думата “възложен” се добавя “по реда на чл. 80, ал. 3”
  2. В ал. 4 думите “Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта” се заменят с “Държавната комисия”.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя като 8 43 и предлага следната редакция:
  § 43. В чл. 84 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 7 след думата “възложен” се добавя “по реда на чл. 80, ал. 3”
  2. В ал. 4 думите “получаване на съобщението” се заменят с “влизане в сила на решението”, а думите “Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта” се заменят с “Държавната комисия”.
  § 38. В чл. 85 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите “Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта” се заменят с “Държавната комисия”, а в изр. второ думите “органите на Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта” се заменят с “те”.
  2. В ал. 2 се заличава.
  3. Ал. 3 се заличава.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя като § 44 със следната редакция:
  “§ 44. В чл. 85 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1, изречение първо думите “Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта” се заменят с “Държавната комисия”, а в изречение второ думите “органите на Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта” се заменят с “те”.
  2. Ал. 2 и 3 се отменят.
  Предложение на н.п. Муравей Радев за нов §...
  “§.. В чл. 92 се правят следните изменения:
  1. Ал. 1 се изменя така:
  “(1) Който експлоатира или държи съоръжения за хазартни игри, за които не е получено разрешение по този закон, се наказва с глоба, съответно с имуществена санкция в размер от 1 000 до 3 000 лв. ”
  2. Ал. 2 се изменя така:
  “(2) Който експлоатира или държи хазартни съоръжения за хазартни игри в обекти, за които не е получено разрешение по този закон, се наказва с глоба, съответно с имуществена санкция в размер от 2 000 до 10 000 лв.
  3. Който използва в игрални зали и казина игрални съоръжения, които не отговарят на изискванията на чл. 51 от този закон, се наказва с глоба, съответно с имуществена санкция в размер от 1 000 до 5 000 лв. ”
  Комисията не подкрепя предложението на н.п. М. Радев.
  § 39. В чл. 93 се създават нови ал. 2, 3 и 4:
  “(2) Който организира и провежда хазартни игри без разрешение на Държавната комисия по хазарта се наказва с глоба, съответно имуществена санкция в размер от 10 000 до 30 000 лв.
  (3) При повторно нарушение по ал. 1 и 2 наказанието е глоба, съответно имуществена санкция в двоен размер.
  (4) Санкциите по ал. 1 - 3 се прилагат независимо от санкциите, предвидени в други закони.
  Комисията подкрепя предложението като § 45 със следната редакция:
  “§ 45. В чл. 93 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създават се ал. 2,3 и 4:
  “(2) Който организира и провежда хазартни игри без разрешение се наказва с глоба от 20 000 до 50 000 лв. На юридическо лице или едноличен търговец се налага имуществена санкция в същия размер.
  (3) Когато нарушението по ал. 1 и 2 е извършено повторно санкцията е в двоен размер.
  (4) Санкциите по ал. 1 - 3 се налагат независимо от санкциите, предвидени в други закони.”
  Предложение на н.п. Муравей Радев за нов §...:
  “§... Създава се чл. 93а:
  “Чл. 93а. (1) За нарушение на чл. За, ал. 3 на виновното лице се налага глоба, съответно имуществена санкция в размер от 400 до 1 000 лв.
  (2) За нарушение на чл. За, ал. 4 на виновното лице се налага глоба, съответно имуществена санкция в размер от 1 000 до 2 000 лв.
  (3) За нарушение на чл. За, ал. 5 на виновното лице се налага глоба, съответно имуществена санкция в размер от 1 000 до 2 000 лв.
  Комисията не подкрепя предложението на н.п. М. Радев.
  § 40. В чл. 94 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите “е нарушило задълженията си по този закон в немаловажни случаи,” се заменят с “не е спазило сроковете за изпълнение на задълженията си или е извършило други нарушения по този закон”
  2. В ал. 2 думите “получаване на съобщението” се заменят с “влизането в сила на решението”.
  Комисията подкрепя предложението като § 46.
  § 41. В чл. 99 и чл. 101 думите “директора на Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта” се заменят с “председателя на Държавната комисия по хазарта”.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя като § 47 със следната редакция:
  “§ 47. В чл. 99 думите “директора на Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта” се заменят с “председателя на Държавната комисия по хазарта”.
  § 42. В чл. 100 се заличава.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя като 8 48 със следната редакция:
  § 48. Член 100 се отменя.
  Комисията предлага да се създаде § 49:
  “§ 49. В чл. 101 думите “директора на Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта” се заменят с “председателя на Държавната комисия по хазарта”.”
  Предложение на н.п. Муравей Радев за нов §...:
  “§... В § 1 на Допълнителна разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 5 думите “като поддръжка и ремонт на собствени игрални съоръжения ” се заличават.
  2. В т. 6 думата “Разпространител ” се заменя с думите “Вносител и разпространител
  3. Създава се т. 9:
  “9. “Развлекателни игрални съоръжения ” са тези, при които резултатът от играта зависи от сръчността и уменията на играещия и води до удължаване на времето за игра или до правото на безплатни игри. ”
  Комисията подкрепя предложението на н.п. М. Радев по т. 2. не подкрепя по т. 1 и 3 и предлага да се създаде $ 50:
  “§ 50. В § 1 от Допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 6 думата “Разпространител” се заменя с “Вносител и разпространител”.
  2. Създават се точки 9 и 10:
  “9. “Многоканален интерфейс” е техническо устройство, чрез което две или повече независими една от друга системи на това устройство се срещат, въздействат си или комуникират една с друга.
  10. “Регистър” по чл. 21, ал. 8 е:
  а) регистър за издадените и отнетите разрешения за
  организиране на хазартните игри, входящ и изходящ регистър на постъпващите и изходящите молби и документи, азбучен указател на организаторите на хазартни игри и списък на лицата с отнети разрешения;
  б) регистър за издадените и отнетите разрешения на
  производителите на игрални съоръжения за хазартни игри, вносителите, разпространителите и сервизните организации по поддръжката и ремонта на тези съоръжения, входящ и изходящ регистър на постъпващите и изходящите молби и документи, азбучен указател и списък на лицата с отнети разрешения;
  в) регистър за типа, броя и производствения номер или друга маркировка, осигуряваща идентифицирането на игралните автомати, игралните маси и другите игрални съоръжения в експлоатация,
  г) регистър за утвърдените задължителни образци на билети, фишове, талони и други удостоверителни знаци за участие в хазартни игри.”
  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя предложението на вносителя.
  § ... (1) Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта се закрива. Създават се Държавна комисия по хазарта към министъра на финансите и Агенция за застрахователен надзор.
  (2) Активите, пасивите, архивът, както и другите права и задължения на Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта се поемат от Държавна комисия по хазарта и Агенция за застрахователен надзор по ред определен от Министъра на финансите.
  (3) Трудовите и служебните правоотношения със служителите на Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта се уреждат при условията и по реда на чл. 328, ал.1, т. 1 от Кодекса на труда и по чл. 106, ал. 1 т. 1 от Закона за държавния служител.
  Предложение на н.п. Константин Пенчев:
  В ал. 1 изречение второ се изменя така:
  “Към министъра на финансите се създават Държавна комисия по хазарта и Агенция за застрахователен надзор. ”
  Комисията подкрепя предложението на н.п. К. Пенчев.
  Предложение на н.п. Нина Чилова:
  1. В ал. 2 накрая се добавя “в едномесечен срок от влизане в сила на този закон ”.
  2. В ал. 3 след думите “уреждат ” се добавя “от министъра на финансите ”.
  Комисията подкрепя предложението на н.п. И. Чилова.
  Предложение на н.п. Светослав Лучников:
  Ал. 1 се изменя така:
  “(1) Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта се закрива. Създава се Държавна комисия по хазарта към Министерския съвет и Агенция за застрахователен надзор. ”
  Комисията не подкрепя предложението на н.п. Св. ЛУЧНИКОВ.
  Комисията подкрепя предложението вносителя с направените изменения и допълнения от н.п. К. Пенчев и И. Чилова като 8 51 със следната редакция;
  “§ 51. (1) Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта се закрива. Към министъра на финансите се създават Държавна комисия по хазарта и Агенция за застрахователен надзор.
  (2) Активите, пасивите, архивът, както и другите права и задължения на Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта се поемат от Държавната комисия по хазарта и от Агенцията за застрахователен надзор по ред, определен от Министъра на финансите в едномесечен срок от влизане в сила на този закон.
  (3) Трудовите и служебните правоотношения със служителите на Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта се уреждат от министъра на финансите или определено от него длъжностно лице, при условията и по реда на чл. 328, ал.1, т. 1 от Кодекса на труда и по чл. 106, ал. 1 т. 1 от Закона за държавния служител.
  § . Правомощията на директора на Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта се прекратяват с влизането в сила на този закон.
  Комисията подкрепя предложенията на вносителя като § 52 със следната редакция:
  “§ 52. (1) Правомощията на директора на Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта се прекратяват с влизането в сила на този закон.
  (2) Министърът на финансите в едномесечен срок от влизането на този закон в сила назначава председателя и членовете на Държавната комисия по хазарта, както и директора на Агенцията за застрахователен надзор.”
  § . Лицата, получили разрешения по досегашния ред продължават дейността си до изтичане на срока им.
  § . (1) Държавната комисия по хазарта към Министерския съвет се закрива. Правомощията на нейните председател и членове се прекратяват с влизането в сила на този закон.
  (2) Активите, пасивите, архивът, както и другите права и задължения на закритата Държавната комисия по хазарта към Министерски съвет се поемат от Държавната комисия по хазарта към Министъра на финансите.
  (3) Образуваните и неприключили производства по издаване на решения пред закритата Държавна комисия по хазарта се разглеждат по реда на този закон.
  (4) Образуваните пред съд и неприключили производства се разглеждат по досегашния ред, доколкото за лицата не е предвиден по- благоприятен режим по този закон”
  Комисията подкрепя предложенията на вносителя като 8 53 и 54 със следните редакции;
  § 53. (1) Държавната комисия по хазарта към Министерския съвет се закрива. Правомощията на нейните председател и членове се прекратяват с влизането в сила на този закон.
  (2) Архивът, правата и задълженията на закритата Държавната комисия по хазарта към Министерски съвет се поемат от Държавната комисия по хазарта към Министъра на финансите.
  § 54. (1) Образуваните и неприключили производства по издаване на решения пред закритата Държавна комисия по хазарта се разглеждат по реда на този закон.
  (2) Образуваните пред съд и неприключили производства се разглеждат по досегашния ред, доколкото за лицата не е предвиден по- благоприятен режим по този закон.
  (3) Лицата, получили разрешения по досегашния ред продължават дейността си до изтичане на срока им.”
  § . В чл. 17 от Закона за акцизите (Обн., ДВ, бр. 19 от 2.03.1994 г., изм. и дои., бр. 58 от 27.06.1995 г., изм., бр. 70 от 8.08.1995 г., изм. и дои., бр. 21 от 12.03.1996 г., бр. 56 от 2.07.1996 г., дои., бр. 107 от 17.12.1996 г., изм. и дои., бр. 51 от 27.06.1997 г., бр. 15 от 6.02.1998 г., изм., бр. 89 от
  3.08.1998 г., изм. и дои., бр. 153 от 23.12.1998 г., бр. 103 от 30.11.1999 г., бр. 102 от 15.12.2000 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 3 се заличава.
  2. В ал. 5 думите “за установените нарушения се уведомяват контролните органи по хазарта в 3-дневен срок” се заменят с думите “установяването на нарушенията става по реда на чл. 80, ал. 3 от Закона за хазарта.”
  Предложение на н.п. Константин Пенчев:
  Точка 2 от предложението да отпадне.
  Предложение на н.п. Михаил Миков:
  “§... се изменя така:
  §. В Закона за акцизите (Обн., ДВ, бр. 19 от 2.03.1994 г., изм. и доп., бр. 58 от 27.06.1995 г., изм., бр. 70 от 8.08.1995 г., изм. и доп., бр. 21 от 12.03.1996 г., бр. 56 от 2.07.1996 г., доп., бр. 107 от 17.12.1996 г., изм. и доп., бр. 51 от 27.06.1997 г., бр. 15 от 6.02.1998 г., изм., бр. 89 от
  3.08.1998 г., изм. и доп., бр. 153 от 23.12.1998 г., бр. 103 от 30.11.1999 г., бр. 102 от 15.12.2000 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 7 се създава нова ал. 3:
  “(3) Когато лице получи разрешение за организиране на хазартни игри, дължи акциза от деня на получаването на лиценза. ”
  2. В чл. 17, ал. 5 думите “за установените нарушения се уведомяват контролните органи по хазарта в 3-дневен срок” се заменят с думите “установяването на нарушенията става по реда на чл. 80, ал. 3 от Закона за хазарта. ”


  Комисията предлага измененията в Закона 1а акцизите да отпаднат и да намерят своето систематично място в законопроекта, внесен от Министерския съвет.
  § . В Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари (Обн., ДВ, бр. 85 от 24.07.1998 г., изм. и доп., бр. 1 от 01.2001 се правят следните изменения и допълнения: § 27, § 28, § 29 се отменят.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя като § 55 и предлага следната редакция:
  § 55. В Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари (Обн., ДВ, бр. 85 от 24.07.1998 г., изм. и доп., бр. 1 от 01.2001) § 28 и 29 се отменят.
  Предложение на н.п. Константин Пенчев за нов §...:
  “§... В чл. 19, ал. 1 от Закона за застраховането (Обн., ДВ,.....) думите “Министерски съвет ” се заменят с “Министъра на финансите ”.
  Предложение на н.п. Нина Чилова за нов §...:
  “§... В Закона за застраховането (Обн., ДВ, бр. 86 от 1996 г., доп., бр. 1 от 1997 г.;Решение № 6 на Конституционния съд на Република България от 25.02.1997 г. - бр. 21 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 58 от 1997 г., изм., бр. 21 от 1998 г., доп., бр. 52 от 1998 г., изм. и доп., бр. 93 от 1998 г., бр. 132 от 1998 г., бр. 88 от 1999 г., доп., бр. 83 от 2000 г., изм., бр. 97 от 2000 г., изм. и доп., бр. 1 от 2001 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 176, ал. 2 думите “и правната евроинтеграция” се заличават.
  2. В чл. 20, ал. 3 думите “и хазарта ” се заличават.
  3. Навсякъде в закона думите “Агенция за надзор върху застраховането и хазарта” се заменят съответно с “Агенция за застрахователен надзор ” и “Агенцията за застрахователен надзор ”.


  Комисията подкрепя предложението на н.п. К. Пенчев и Н. Чилова като § 56 и предлага следната релакция:
  “§ 56. В Закона за застраховането (Обн., ДВ, бр. 86 от 1996 г., доп., бр. 1 от 1997 г.; Решение № 6 на Конституционния съд на Република България от 25.02.1997 г. ,бр. 21 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 58 от 1997 г., изм., бр. 21 от 1998 г., доп., бр. 52 от 1998 г., изм. и доп., бр. 93 от 1998 г., бр. 132 от 1998 г., бр. 88 от 1999 г., доп., бр. 83 от 2000 г., изм., бр. 97 от 2000 г., изм. и доп., бр. 1 от 2001 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 176, ал. 2 думите “и правната евроинтеграция” се заличават.


  2. В чл. 19, ал. 1 думите “Министерския съвет” се заменят с “Министъра на финансите”.
  3. В чл. 20, ал. 3 думите “и хазарта” се заличават.
  4. Навсякъде в закона думите “Агенция за надзор върху застраховането и хазарта” и “Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта” се заменят съответно с “Агенция за застрахователен надзор” и “Агенцията за застрахователен надзор”.
  Комисията предлага да се създаде § 57;
  § 57. Законът влиза в сила от 1 януари 2002 г.
  София, 12 ноември 2001 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума