Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по бюджет и финанси
Kомисия по бюджет и финанси
30/11/2001 второ гласуване

  Проект
  Второ четене
  ЗАКОН
  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА
  МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
  ЗАКОН
  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА
  МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
  (ОБН., ДВ, БР. 117 ОТ 1997 Г.; ИЗМ. И ДОП., БР. 71, 83, 105 И153 ОТ
  1998 Г., БР. 103 ОТ 1999 Г. И БР. 34 И102 ОТ 2000 Г.)
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за заглавието на закона.
  § 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1:
  а) създава се нова буква “е”:
  “е) пътен данък”;
  б) досегашната буква “е” става буква “ж”.
  2. В т. 2 буква ”к” се отменя.
  Предложение на н.п. Никола Николов и Иван Г. Иванов:
  В § 1, т. 2 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за $ 1.
  § 2. В чл. 10 се правят следните изменение и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите “територията на страната” се добавя “поземлени имоти”, след думата “сгради” се добавя “и части от сгради”, поставя се точка и текстът до края се заличава.
  2. В ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя “с изключение на застроените земи за действително застроената площ и прилежащия й терен.
  Предложение на н.п. Иван Искров, Нина Чилова, Теодора Дренска, Румяна Георгиева и Нина Радева:
  Параграф 2 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната редакция на § 2:
  § 2. В чл. 10, ал. 2 точката става запетая и се добавят думите “с изключение на застроените земи за действително застроената площ и прилежащия й терен.”
  § 3. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 думите “парцел или дворно място” се заменят с “поземлен имот”, а думите “парцела, съответно дворното място” се заменят с “поземления имот”.
  2. В ал. 3 се създава изречение второ:
  “При предоставяне на особено право на ползване - концесия върху имоти - публична държавна или публична общинска собственост, данъчно задължен е концесионерът.”
  Предложение на н.п. Иван Искров, Нина Чилова, Теодора Дренска, Румяна Георгиева и Нина Радева:
  В § 3, т. 1 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението и предлага следната редакция на S 3:
  § 3. В чл. 11, ал. 3 се създава изречение второ: “При предоставяне на особено право на ползване - концесия върху имоти - публична държавна или публична общинска собственост, данъчно задължен е концесионерът.”
  § 4. В чл. 17, ал. 1, изречение първо думите “Юридическите лица, едноличните търговци и другите лица, които трябва да водят счетоводство” се заменят с “Предприятията”, думите “недвижим имот” се заменят с “нежилищен имот, съответно от учредяването на право на ползване” и накрая се поставя запетая и се добавя “както и размерът на дължимия данък”.
  Предложение на н.п. Иван Искров, Нина Чилова, Теодора Дренска, Румяна Георгиева и Нина Радева:
  В § 4 досегашният текст става т. 1 и се създава нова т. 2:
  “2. Ал. 3 се отменя. ”
  Предложението беше оттеглено.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за S 4.
  § 5. В чл. 20 думите “приложение № 1” се заменят с “приложение №
  2”.
  Предложение на н.п. Муравей Радев и Екатерина Михайлова:
  Параграф 5 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 5.
  § 6. В чл. 21 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 и 2 думите “приложение № 1” се заменят с “приложение
  № 2”.
  2. Алинея 3 се изменя така:
  “(3) Данъчната оценка на поземления имот по чл. 11, ал. 2, върху който са построени сгради на предприятия, се определя съгласно приложение № 2.”
  Предложение на н.п. Иван Искров, Нина Чилова, Теодора Дренскау Румяна Георгиева и Нина Радева:
  В § 6 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 2 се изменя така:
  “2. Ал. 3 се изменя така:
  “(3) Данъчната оценка на имотите по чл. 11, ал. 2, върху които са построени сгради на предприятия, се определя съгласно нормите по Приложение № 2 ”.
  2. Създава се нова т. 3:
  “3. Досегашната ал. 3 става ал. 4. ”
  Комисията подкрепя предложението
  Предложение на н.п. Муравей Радев и Екатерина Михайлова:
  Параграф 6 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната редакция на $ 6:
  § 6. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 и навсякъде в текста на ал. 2 думите “приложение № 1” се заменят с “приложение № 2”.
  2. Създава се нова ал. 3:
  “(3) Данъчната оценка на имотите по чл. 11, ал. 2, върху които са построени сгради на предприятия, се определя съгласно нормите по Приложение № 2 ”.
  3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.”
  Предложение на н.п. Иван Искров, Нина Чилова, Теодора Дренска, Румяна Георгиева и Нина Радева за нов § 6а:
  “§ 6а. В чл. 23 след думата “данъкът ” се добавя “по чл. 14, ал. 1 и ал. 3 и чл. 17, ал. 2. ”
  Комисията подкрепя предложението за създаването на § 7 със следната редакция:
  § 7. Член 23 се изменя така:
  “Чл. 23. Данъкът по чл. 14, ал. 1 и 3 и чл. 17, ал. 2 се определя от данъчен орган по местонахождението на недвижимия имот и се съобщава на данъчно задълженото лице или на негов законен представител.”
  § 7. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) създава се т. 11а:
  “11а. сградите - паметници на културата, когато не се използват със
  стопанска цел;”
  б) в т. 13 думите “с изключение на жилищните” се заличават.
  2. Алинея 3 се отменя.
  3. В ал. 4 думите “ал. 1, 2 и 3” се заменят с “ал. 1 и 2”..
  Предложение на н.п. Емил Кошлуков, Мустафа Зинал, Юлиана Дончева, Татяна Калинова, Ваня Цветкова, Ирена Варадинова, Йордан Памуков и Лютви Местан:
  В чл. 24, ал. 1, т. 3 се изменя така:
  “3. Юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност за частта на имотите, използвани за осъществяване на основната им дейност или предоставени за безвъзмездно ползване от друго лице, освободено от данък. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Никола Николов и Иван Г. Иванов:
  В § 7, т. 1, буква “б” да отпадне.
  Комисията подкрепя ппедложението.
  Комисията предлага следната редакция на § 7, който става § 8:
  § 8. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава се т. 11а:
  “11а. сградите - паметници на културата, когато не се използват със стопанска цел;”.
  2. Алинея 3 се отменя.
  3. В ал. 4 думите “Алинеи 1, 2 и 3” се заменят с “Алинеи 1 и 2”.
  Предложение на н.п. Иван Искров, Нина Чилова, Теодора Дренска, Румяна Георгиева и Нина Радева за нов § 7а:
  “§ 7а. В чл. 25, ал. 1 след думите “основно жилище ” се добавя “или ателие, канцелария или работилница за упражняване на занятие или дейности с личен труд ”. ”
  Предложението беше оттеглено.
  § 8. В чл. 28, ал. 3 се създава изречение второ:
  “Данъкът, дължим от концесионера за имот, разположен на територията на повече от една община, постъпва в приход на общината на чиято територия е по-голямата част от имота.”
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за 8 8, който става § 9.
  § 9. В чл. 33, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 4 думите “превозните средства - по застрахователна стойност” се заменят с “пътните превозни средства - по пазарна стойност, определена съгласно одобрен от министъра на финансите Годишен справочник за пазарната стойност на пътните превозни средства по марка, модел и година на производство”.
  2. Създава се т. 4а:
  “4а. останалите превозни средства - по застрахователна стойност.”
  Предложение на н.п. Иван Искров, Нина Чилова, Теодора Дренска, Румяна Георгиева и Нина Радева:
  В § 9, т. I се изменя така:
  “1. В m. 4 на ал. 1 думите “превозните средства - по застрахователна стойност ” се заменят с “пътните превозни средства по чл. 55, ал. 1 - по пазарна стойност, определена съгласно одобрен от министъра на финансите Годишен справочник за пазарната стойност на пътните превозни средства по марка, модел, модификация и година на производство. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 9, който става 8 10 със следната редакция:
  § 10. В чл. 33, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 4 се изменя така:
  “4. леките автомобили, автобусите, товарните автомобили и седловите влекачи - по реда на чл. 55, ал. 1;”
  2. Създава се т. 4а:
  “4а. останалите превозни средства - по застрахователна
  стойност”.
  Предложение на н.п. Емил Кошлуков, Мустафа Зинал, Юлиана Дончева, Татяна Калинова, Ваня Цветкова, Ирена Варадинова, Йордан Памуков и Лютви Местан за нов § 9а:
  “§ 9а. В чл. 38, ал. 1, т. 2 след думите “които не са търговци ” се добавя “с изключение на организациите с нестопанска цел, определени за извършване на дейност в частна полза. ”
  Комисията подкрепя предложението и предлага да се създаде § 11 със следната редакция:
  § 11. В чл. 38, ал. 1, т. 2 след думите “които не са търговци” се добавя “с изключение на организациите с нестопанска цел, определени за извършване на дейност в частна полза.”
  § 10. В чл. 46, ал. 2, т. 2 думите “т. 2, 3, 4 и 5” се заменят с “т. 2, 3, 4, 4а и 5”
  Комисията група подкрепя предложението на вносителя за § 10, който става § 12.
  § 11. В чл. 48, ал. 1, т. 4 след думите “нестопанска цел” се поставя запетая и се добавя “определени за осъществяване на общественополезна дейност и вписани в централния регистър при Министерството на правосъдието”.
  Предложение на н.п. Емил Кошлуков, Мустафа Зинал, Юлиана Дончева, Татяна Калинова, Ваня Цветкова, Ирена Варадинова, Йордан Памуков и Лютви Местан:
  В чл. 48, ал. 1, т. 4 се изменя така:
  “4. Юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна дейност за получените и предоставените дарения."
  Комсията подкрепя предложението по ПРИНЦИП И предлага следната редакция на § 11, който става § 13:
  § 13. В чл. 48, ал. 1, т. 4 се изменя така:
  “4. Юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна дейност за получените и предоставените дарения."
  § 12. В чл. 49 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 след думите “недвижим имот” се поставя запетая и се добавя “ограничени вещни права върху недвижим имот и моторни превозни средства”, а след думите “местонахождението му” се поставя запетая и се добавя “съответно вида и други индивидуализиращи данни за превозното средство”.
  2. В ал. 3 думите “В случаите по чл. 44, ал. 2” се заменят с “При безвъзмездно придобиване на имущества, без тези по ал. 2”.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 12, който става § 14.
  § 13. В чл. 52 се правят следните изменения:
  1. В т. 1 думите “регистрирани или подлежащи на регистриране за движение по пътната мрежа” се заличават.
  2. В т. 3 думите “когато са собственост на български физически или юридически лица” се заличават.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя по т. 2 и предлага следната редакция на § 13. който става § 15:
  § 15. В чл. 52, т. 3 думите “когато са собственост на български физически или юридически лица" се заличават.
  § 14. В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  “(2) Когато собствениците на превозни средства нямат постоянно местоживеене, съответно седалище на територията на страната, те декларират пред Териториалната данъчна дирекция - София-град, притежаваните от тях превозни средства в едномесечен срок от придобиването им."

  Предложение на н.п. Иван Искров, Нина Чилова, Теодора Дренска, Румяна Георгиева и Нина Радева:
  В § 14 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 1 се изменя така:
  “1. Досегашният текст става ал. 1, а думите “постоянното им местоживеене ” се заменя с “постоянния им адрес ”.
  2. Точка 2 се изменя така:
  “ Създават се ал. 2 и 3:
  “(2) Когато собствениците на превозни средства нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната, декларации се подават пред Териториалната данъчна дирекция по регистрация на превозното средство.
  (3) В случай, че липсват данни за годината на производство на пътното превозно средство, за такава се приема годината на първата му регистрация. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната редакция на § 14. който става § 16:
  § 16. В чл. §4 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думите “постоянното им местоживеене” се заменят с “постоянния им адрес”.
  2. Създават се ал. 2 и 3:
  “(2) Когато собствениците на превозни средства нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната, декларации се подават пред териториалната данъчна дирекция по регистрация на превозното средство.
  (3) Когато липсват данни за годината на производство на пътното превозно средство, за такава се приема годината на първата му регистрация.”
  § 15. В чл. 55 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) За леки автомобили, мотопеди, мотоциклети, автобуси, товарни автомобили и седлови влекачи данъкът се определя в размер 1 на сто върху пазарната стойност по чл. 33, ал. 1, т. 4.”
  2. В ал. 2:
  а) в т. 1 цифрата “2” се заменя с “5”;
  б) в т. 2 цифрата“5” се заменя с “10”.
  3. Алинея 3 се отменя.
  4. В ал. 4, т. 1 цифрата “2” се заменя с “4”, а в т. 2 цифрата “4” се заменя с “6”.
  5. Алинеи 5 и 6 се отменят.
  6. В ал. 7 цифрата “1” се заменя с “2”.
  7. В ал. 8 думите “или седлови” се заличават.
  8. В ал. 10 числото “50” се заменя със “100”.
  9. В ал. 11 думите “в случаите, когато се регистрират за движение по пътната мрежа” се заличават.
  10. В ал. 12 думите “когато се регистрират за движение по пътната мрежа” се заличават.
  11. В ал. 13 числото “50” се заменя със “150”.
  Предложение на н.п. Иван Искров, Нина Чилова, Теодора Дренска, Румяна Георгиева и Нина Радева:
  В чл. 55 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 от текста отпадат думите “мотопеди, мотоциклети ”, след което ал. 1 придобива следната редакция :
  “(1) За леки автомобили, автобуси, товарни автомобили и седлови влекачи данъкът се определя в размер на 1 на сто върху пазарната стойност по чл. 33, cm. 1, т. 4. ”
  2. Ал. 2 се изменя съобразно проекта.
  3. Ал. 3 не се отменя, а се изменя така:
  а) в началото на текста числото “2" се заменя с “10”.
  б) в т. 1 числото “2,5” се заменя с “12”.
  в) в т. 2 числото “5 ” се заменя с “25 ”.
  г) в т. 3 числото “7” се заменя с “35”.
  д) в т. 4 числото “12” се заменя със “100”.
  е) в т. 5 числото “18” се заменя със “150”.
  ж) в т. 6 числото “22.5” се заменя с “300”.
  Комисията подкрепя предложението по принцип, като предлага следната редакция на § 15, който става $ 17:
  § 17. В чл. 55 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) За леки автомобили, автобуси, товарни автомобили и седлови влекачи данъчната основа е цената в ново състояние, коригирана с коефициент за овехтяване, съгласно приложение № 3. Данъкът е в размер 1 на сто върху данъчната основа.”
  2. В ал. 2:
  а) в т. 1 цифрата “2” се заменя с “5”.
  б) в т. 2 цифрата “5” се заменя с “10”.
  2. В ал. 3:
  а) в текста цифрата “2” се заменя с “10”;
  б) в т. 1 числото “2.50” се заменя с “12”;
  в) в т. 2 числото “5,00” се заменя с “25”;
  г) в т. 3 числото “7,00” се заменя с “35”;
  д) в т. 4 числото “12,00” се заменя със “100”;
  е) в т. 5 числото “18,00” се заменя със “150”;
  ж) в т. 6 числото “22.50” се заменя с “300”.
  4. В ал. 4:
  а) в т. 1 числото “2” се заменя с “10”.
  б) в т. 2 числото “4” се заменя с “20”.
  5. В ал. 5:
  а) в т. 1 числото “50” се заменя с “500”.
  б) в т. 2 числото “100” се заменя със “700”.
  6. В ал. 6 числото “5” се заменя с “30”.
  7. В ал. 7 числото “1” се заменя с “10”.
  8. В ал. 8 числото “50” се заменя с “500”.
  9. В ал. 9 числото “50” се заменя с “500”.
  10. В ал. 10 числото “50” се заменя с “500”.
  11. В ал. 11:
  а) в т. 1 числото “5” се заменя с “15”.
  б) в т. 2 числото “7” се заменя с “20”.
  в) в т. 3 числото “10” се заменя с “30”.
  12. В ал. 12 числото “25” се заменя с “50”.
  § 16. В чл. 56 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 числото “0,50” се заменя с “1,00”.
  2. В ал. 2 думите “бруто регистър тон” се заменят с “бруто тон” и числата “0,50” и “0,05” е заменят съответно с “1,00” и “0,10”.
  4. В ал. 4 думите “бруто регистър тон” се заменят с “бруто тон” и числото “10” се заменя с “20”.
  5. В ал. 5 цифрата “1” се заменя с “2”.
  6. Създава се ал. 7:
  ”(7) За речни несамоходни плавателни съдове данъкът се определя по 0,50 лв. за тон максимална товароподемност.”
  Комисията подкрепя предложението за S 16. който става § 18.
  § 17. В чл. 57 се правят следните изменения:
  1. В т. 1 цифрата “2” се заменя с “20”;
  2. в т. 2 числото “10” се заменя с “12”;
  3. в т. 3 числото “10” се заменя с “12”;
  4. в т. 4 числото “15” се заменя с “20”;
  5. в т. 5 числото “25” се заменя с “30”;
  6. в т. 6 числото “25” се заменя с “30”.
  Комисията подкрепя предложението за § 17. който става § 19.
  § 18. В чл. 58 ал. 2 се отменя.
  Предложение на н.п. Михаил Миков:
  В чл. 58, ал. 2 думите “при условие, че до края на предходната година съсобственикът му е върнал регистрационния талон ” се заличават.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 18, който става § 20.
  § 19. В чл. 59 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 думите “и товарните автомобили” се заменят с “товарните автомобили и седловите влекачи”, думите “Евро 1” и “Евро 2” се заменят съответно с “Евро 2” и “Евро 3” и цифрата “5” се заменя с “1”, а цифрата “6” се заличава.
  2. В ал. 3 думите “ високопланинските, слабо населените и граничните” се заменят със “слабо населените планински и гранични”, след думата “райони” се поставя запетая и се добавя “които се субсидират от общините”, а думите “чл. 55, ал. 5” се заменят с “чл. 55, ал. 1”.
  Предложение на н.п. Михаил Миков:
  Параграф 19 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Иван Искров, Нина Чилова, Теодора Дренска, Румяна Георгиева и Нина Радева:
  В чл. 59, ал. 2 думите “и товарните автомобили” се заменят с “товарните автомобили и седловите влекачи”, думите “ и Евро 2” се заменят с “Евро 2” и “Евро 3” и думите “чл. 55, ал. 5, 6 и 8” се заменят с “чл. 55, ал. 1 ”.
  Комисията подкрепя предложението по принцип, като предлага 8 19 на вносителя да стане § 21 със следната редакция:
  § 21. В чл. 59 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 думите “и товарните автомобили” се заменят с “товарните автомобили и седловите влекачи”, думите “ и Евро 2” се заменят с “Евро 2” и “Евро 3”.
  2. В ал. 3 думите “ високопланинските, слабо населените и граничните” се заменят със “слабо населените планински и гранични”, след думата “райони” се поставя запетая и се добавя “които се субсидират от общините”, а думите “чл. 55, ал. 5” се заменят с “чл. 55, ал. 1”.
  § 20. В чл. 60 ал. 3 и 4 се отменят.
  Предложение на н.п. Михаил Миков:
  Параграф 20 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за 8 20. който става 8 22.
  Предложение на н.п. Иван Искров, Нина Чилова, Теодора Дренска, Румяна Георгиева и Нина Радева за нов § 20а:
  “§ 20а. В чл. 61 след думата “общината” текстът до края се заменя с “по постоянния адрес, съответно седалището на собственика, а в случаите по чл. 54, ал. 2 - в приход на общината, в която е регистрирано превозното средство ”.
  Комисията подкрепя предложението за създаването на 8 20а. който става 8 23 със следната редакция:.
  § 23. В чл. 61 след думата “общината” текстът до края се заменя с “по постоянния адрес, съответно седалището на собственика, а в случаите по чл. 54, ал. 2 - в приход на общината, в която е регистрирано превозното средство”.
  § 21. Създава се раздел IVa:
  “Раздел IVa
  Пътен данък
  “Чл. 61а. С пътен данък се облагат следните пътни превозни средства:
  1. леките автомобили, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република България;
  2. автобусите, товарните автомобили, ремаркетата, полуремаркетата, седловите и обикновените влекачи, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република България;
  3. специализираните строителни машини (бетоновози, бетонпомпи и др.), автокрановете, специализираните ремаркета за превоз на тежки или извън габаритни товари и други специални автомобили, без тролейбусите;
  4. колесните трактори и другите самоходни машини, когато се регистрират за движение по пътната мрежа.
  Чл. 616. Данъчно задължени лица са собствениците на облагаеми с пътен данък превозни средства.
  Чл. 61в. В декларацията по чл. 54 данъчно задължените лица посочват данните, имащи значение за определянето на пътния данък.
  Чл. 61г. Размерът на данъка се определя, както следва:
  1. за леките автомобили - по 10 лв. за всеки започнат тон от допустимата максимална маса;
  2. за автобусите, товарните автомобили, ремаркетата, полуремаркетата, седловите и обикновените влекачи - по 10 лв. на тон за всеки започнат тон от теглото;
  3. за специализираните строителни машини (бетоновози, бетонпомпи и др.), автокрановете, специализираните ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари и други специални автомобили - по 10 лв. на тон за всеки започнат тон от теглото;
  4. за тракторите и другите самоходни машини - по 10 лв. на тон за всеки започнат тон от теглото.
  Чл. 61д. (1) Данъкът се заплаща на две равни вноски в срок до 31 март и до 30 септември на годината, за която е дължим. На предплатилите за цялата година в първия срок се прави отстъпка 5 на сто.
  (2) За превозните средства, регистрирани през текущата година, данъкът се плаща в едномесечен срок от датата на регистрацията им за движение по пътната мрежа в размер 1/12 част от годишния данък за всеки месец до края на годината, включително месеца на регистрирането.
  (3) При пускане в движение на спряно превозно средство данъкът се заплаща по реда на ал. 2.
  (4) За придобитите превозни средства в неизправност данъкът се заплаща по реда и сроковете по ал. 2 от пускането им в движение.
  (5) За унищожените или откраднатите превозни средства платеният данък се възстановява пропорционално на броя на пълните месеци до края на годината, считано от датата на събитието, след представяне на документ от съответния компетентен орган.
  (6) Заплащането на данъка е условие за пускане в движение и за редовност при годишния технически преглед на превозното средство.
  Чл. 61 е. Данъкът се внася в приход на бюджета на общината, в която е регистрирано превозното средство, а когато не е регистрирано - в общината по местоживеене на собственика.
  Чл. 61 ж. (1) Освобождават се от данък превозните средства по чл. 58, ал. 1.
  (2) За превозно средство, което няма да се ползва, данъкът не се събира, при условие че до края на предходната година собственикът му е върнал регистрационния талон.
  (3) При прехвърляне на собствеността на превозното средство новият собственик не заплаща данъка, ако предишният собственик го е платил за времето до края на календарната година.”
  Предложение на н.п. Иван Искров, Нина Чилова, Теодора Дренска, Румяна Георгиева и Нина Радева:
  В §28:
  1. В чл. 61г, т. 1 думите “допустимата максимална маса” се заменят с “общото тегло ”.
  2. Чл. 61е се изменя така:
  “Чл. 61 е. Данъкът се внася в приход на бюджета на общината по постоянния адрес, съответно седалището на собственика ”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага следната редакция на S 21, който става § 24:
  § 24. В глава втора след чл. 61 се създава раздел V:
  “Раздел V
  Пътен данък
  “Чл. 61а. С пътен данък се облагат следните пътни превозни средства:
  1. леките автомобили, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република България;
  2. автобусите, товарните автомобили, ремаркетата, полуремаркетата, седловите и обикновените влекачи, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република България;
  3. специализираните строителни машини, автокрановете, специализираните ремаркета за превоз на тежки или извън габаритни товари и други специални автомобили, без тролейбусите;
  4. колесните трактори и другите самоходни машини, когато се регистрират за движение по пътната мрежа.

  Чл. 616. Данъчно задължени лица са собствениците на облагаеми с пътен данък превозни средства.
  Чл. 61в. В декларацията по чл. §4 данъчно задължените лица посочват данните, имащи значение за определянето на пътния данък.
  Чл. 61г. Размерът на данъка се определя, както следва:
  1. за леките автомобили - по 10 лв. за всеки започнат тон от общото тегло;
  2. за автобусите, товарните автомобили, ремаркетата, полуремаркетата, седловите и обикновените влекачи - по 10 лв. на тон за всеки започнат тон от теглото;
  3. за специализираните строителни машини, автокрановете, специализираните ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари и други специални автомобили - по 10 лв. на тон за всеки започнат тон от теглото;
  4. за тракторите и другите самоходни машини - по 10 лв. на тон за всеки започнат тон от теглото.
  Чл. 61д (1) Данъкът се заплаща на две равни вноски в срок до 31 март и до 30 септември на годината, за която е дължим. На предплатилите за цялата година в първия срок се прави отстъпка 5 на сто.
  (2) За превозните средства, регистрирани през текущата година, данъкът се плаща в едномесечен срок от датата на регистрацията им за движение по пътната мрежа в размер 1/12 част от годишния данък за всеки месец до края на годината, включително месеца на регистрирането.
  (3) При пускане в движение на спряно превозно средство данъкът се заплаща по реда на ал. 2.
  (4) За придобитите превозни средства в неизправност данъкът се заплаща по реда и сроковете по ал. 2 от пускането им в движение.
  (5) За унищожените или откраднатите превозни средства платеният данък се възстановява пропорционално на броя на пълните месеци до края на годината, считано от датата на събитието, след представяне на документ от съответния компетентен орган.
  (6) Заплащането на данъка е условие за пускане в движение и за редовност при годишния технически преглед на превозното средство.
  Чл. 61е. Данъкът се внася в приход на бюджета на общината по постоянния адрес, съответно седалището на собственика.
  Чл. 61ж (1) Освобождават се от данък превозните средства по чл. 58, ал. 1.
  (2) За превозно средство, което няма да се ползва, данъкът не се събира, при условие че до края на предходната година собственикът му е върнал регистрационния талон.
  (3) При прехвърляне на собствеността на превозното средство новият собственик не заплаща данъка, ако предишният собственик го е платил за времето до края на календарната година.”
  § 29. В чл. 64 ал. 2 се изменя така:
  “(2) За общински и държавни имоти, ползвани или наети от други лица, таксата се заплаща от общината, съответно от държавата, за сметка на наемателя, съответно на ползвателя.”
  Предложение на н.п. Иван Искров, Нина Чилова, Теодора Дренска, Румяна Георгиева и Нина Радева:
  В чл. 64 се създава ал. 3:
  “(3) Предприятията изчисляват дължимата такса за битови отпадъци по реда на чл. 67 и я внасят в сроковете по ал. 1. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Михаил Миков:
  Параграф 29 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Никола Николов и Иван Г. Иванов:
  В § 29, в предложената нова редакция на ал. 2 след думата “заплаща ” се добавя “от същите лица или ”.
  Предложението беше оттеглено.
  Комисията предлага следната редакция на § 29 на вносителя, който става § 25:
  § 25. В чл. 64 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) За общински и държавни имоти, ползвани или наети от други лица, таксата се заплаща от общината, съответно от държавата, за сметка на наемателя, съответно на ползвателя.”
  2. Създава се ал. 3:
  “(3) Предприятията изчисляват дължимата такса за битови отпадъци по реда на чл. 67 и я внасят по реда ал. 1.”
  § 30. В чл. 65, ал. 3 думите “декларирало е по-малко от необходимия му брой от съответния вид съдове за битови отпадъци или не изхвърля битовите отпадъци в определените за целта съдове, то” се заличават.
  Предложение на н.п. Михаил Миков:
  Параграф 30 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението и предлага предложения § 30 да отпадне.
  § 31. В чл. 66, ал. 1 т. 3 се изменя така:
  “3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци.”
  Предложение на н.п. Михаил Миков:
  Параграф 31 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Муравей Радев и Екатерина Михайлова:
  В чл. 66, ал. 1 се създава т. 5:
  “5. Калкулациите за определяне разходите на общината по предходните точки подлежат на проверка от страна на Сметната палата. ”
  Комисията подкрепя предложението и предлага следната редакция на 8 31. който става § 26:
  § 26. В чл. 66 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 3 се изменя така:
  “3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци.”
  2. Създава се ал. 4:
  “(4) Одобрената план-сметка за определяне разходите на общините по ал. 1 подлежи на проверка от Сметната палата.”
  § 32. В чл. 67 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 1 думите “приложение № 1” се заменят с “приложение
  № 2”.
  2. Създават се ал. 3 и 4:
  “(3) При определяне размера на такса в зависимост от броя и вида на съдовете за битови отпадъци се включват разходите по чл. 66, ал. 1, т. 1, 2 и 3.
  (4) Таксата за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места се определя пропорционално върху данъчната оценка.”
  Предложение на н.п. Муравей Радев и Екатерина Михайлова:
  В чл. 67, в новата ал. 4 се добавя изречение второ:
  “Тази такса, при равни други условия, не може да бъде по-висока от размера за предходната година, завишен с процента на прогнозната инфлация. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 32, който става § 27.
  § 33. В чл. 74, ал. 1 се правят следните изменения:
  1. В т. 1:
  а) в буква ”а” думите “от 0,20 до 0,90” се заменят с “от 0,30 до 1,30”.
  б) в буква ”б” думите “от 3 до 15” се заменят с “от 4,20 до 21,00”
  2. В т. 2 думите “от 0,60 до 3” се заменят с “от 0,90 до 4,20”.
  3. В т. 3 думите “от 1,20 до 5,00” се заменят с “от 1,70 до 7,00”.
  4. В т. 4 думите “от 3 до 12” се заменят с “от 4,20 до 16,80”.
  Предложение на н.п. Панайот Някое:
  В чл. 74 се създава ал. 3:
  “(3) За ползване, с цел производство и услуги, таксата се събира в увеличен размер - от 1 до 3 пъти по-висок от размера на таксите по ал. 1, т. 1. ”
  Комисията група не подкрепя предложението.
  Комисията покрепя предложението на вносителя за § 33, който става 8 28.
  § 34. В чл. 75 думите “от 0,20 до 0,80” се заменят с “от 0,30 до 1,10”, а думите “от 3 до 15” се заменят с “от 4,20 до 21,00”.
  Предложение на н.п. Панайот Някое:
  В чл. 75 след думите “търговска дейност ” се добавя “и услуги ”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията покрепя предложението на вносителя за § 34, който става $ 29.
  § 35. В чл. 76 думите “от 0,30 до 1,50” се заменят с “от 0,40 до 2,10”.
  Комисията покрепя предложението на вносителя за § 35, който става § 30.
  § 36. В чл. 77 думите “от 0,10 до 0,30” се заменят с “от 0,20 до 0,40”.
  Комисията покрепя предложението на вносителя за § 36. който става S 31.
  § 37. В чл. 78 се правят следните изменения:
  1. В т. 1:
  а) в буква ”а” думите “от 0,40 до 0,90” се заменят с “от 0,60 до
  1,30”;
  б) в буква ”б” думите “от 0,35 до 0,80” се заменят с “от 0,50 до
  1,10”.
  2. В т. 2:
  а) в буква ”а” думите “от 0,35 до 0,80” се заменят с “от 0,50 до
  1,10”;
  б) в буква ”б” думите “от 0,25 до 0,60” се заменят с “от 0,40 до
  0, 80”.
  3. В т. 3 думите “от 0,20 до 0,50” се заменят с “от 0,30 до 0,70”.
  Комисията покрепя предложението на вносителя за § 37, който става § 32.
  § 38. В чл. 82, ал. 1, т. 3 думите “последните плащат такса за първото дете в половин размер, а за второто - в четвърт размер” се заличават.
  Комисията покрепя предложението на вносителя за § 38, който става 8 33.
  § 39. В чл. 83, ал. 2 се създава изречение второ:
  “Когато децата са повече от две, таксата се заплаща с 50 на сто намаление за първото и със 75 на сто - за второто дете”.
  Комисията покрепя предложението на вносителя за § 39. който става § 34 със следната редакция:
  § 39. В чл. 83, ал. 2 се създава изречение второ:
  “Когато децата са повече от две, таксата се заплаща с 50 на сто намаление за първото и със 75 на сто - за второто и всяко следващо дете”.
  § 40. В чл. 91 думите “от 2,50 до 5,00” се заменят с “от 5,00 до
  20,00”
  Комисията покрепя предложението на вносителя за § 40. който става § 35.
  § 41. В чл. 93 ал. 2 се отменя.
  Предложение на н.п. Михаил Миков:
  Параграф 41 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията покрепя предложението на вносителя за 8 41. който става § 36.
  § 42. В чл. 95, ал. 1 думите “редовните студенти” се заличават.
  Предложение на н.п. Михаил Миков:
  Параграф 42 да отпадне.
  Предложение на н.п. Панайот Някое:
  Параграф 42 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложенията и предлага § 42 да отпадне.
  § 43. В чл. 101 се правят следните изменения:
  1. В т. 1 думите “от 0,05 до 0,15” се заменят с “от 0,10 до 0,20”.
  2. В т. 2 думите “от 0,15 до 0,40” се заменят с “от 0,20 до 0,60”.
  3. В т. 3 думите “от 0,03 до 0,12” се заменят с “от 0,05 до 0,20”.
  4. В т. 4:
  а) в буква ”а” думите “от 0,10 до 0,30” се заменят с “от 0,15 до
  0, 40”;
  б) в буква ”б” думите “от 0,15 до 0,40” се заменят с “от 0,20 до
  0, 60”.
  5. В т. 5 думите “от 0,05 до 0,20” се заменят с “от 0,10 до 0,30”.
  6. В т. 6 думите “от 0,05 до 0,15” се заменят с “от 0,10 до 0,20”.
  7. В т. 7 думите “от 0,10 до 0,30” се заменят с “от 0,15 до 0,40”.
  8. В т. 8 думите “от 0,04 до 0,12” се заменят с “от 0,10 до 0,20”.
  9. В т. 9 думите “от 0,05 до 0,15” се заменят с “от 0,10 до 0,20”.
  Ю.Вт.Ю:
  а) в буква ”а” думите “от 0,08 до 0,24” се заменят с “от 0,10 до
  0, 30”;
  б) в буква ”б” думите “от 0,30 до 0,90” се заменят с “от 0,40 до
  1,30”;
  в) в буква ”в” думите “от 0,10 до 0,30” се заменят с “от 0,15 до
  0, 40”;
  г) в буква ”г” думите “от 0,15 до 0,45” се заменят с “от 0,20 до
  0, 60”;
  д) в буква ”д” думите “от 0,05 до 0,15” се заменят с “от 0,10 до
  0,20”.
  Комисията покрепя предложението на вносителя за § 43, който става § 37.
  § 44. В чл. 107 се правят следните изменения:
  1. В т. 1 думите “от 2 до 5” се заменят с “от 2,80 до 7,00”.
  2. В т. 2 думите “от 5 до 10” се заменят с “от 7,00 до 14,00”.
  3. В т. 3 думите “от 0,50 до 2,00” се заменят с “от 0,70 до 2,80”.
  4. В т. 4:
  а) в буква ”а” думите “от 0,02 до 0,05” се заменят с “от 0,05 до
  0,10”;
  б) в буква ”б” думите “от 0,02 до 0,05” се заменят с “от 0,05 до
  0,10”.
  5. В т. 5 думите “от 1 до 2” се заменят с “от 1,40 до 3,50”.
  6. В т. 6 думите “от 1 до 5” се заменят с “от 1,50 до 7,00”.
  Комисията покрепя предложението на вносителя за § 44, който става § 38.
  § 45. В чл. 110, ал. 1 се правят следните изменения:
  1. В т.1 числото “0,80” се заменя с “1,15”.
  2. В т. 2 числото “0,50” се заменя с “0,70”.
  3. В т. 3 числото “0,50” се заменя с “0,70”.
  4. В т. 4 числото “0,80” се заменя с “1,10”.
  5. В т. 5 цифрата “1,00” се заменя с “1,40”.
  6. В т. 6 числото “0,80” се заменя с “1,10”.
  7. В т. 7 цифрата “1,00” се заменя с “1,40”.
  8.
  9. В т. 8 числото “0,60” се заменя с “0,90”.
  10. В т. 9 числото “5,00” се заменя с “7,00”.
  11. В т. 10 числото “0,80” се заменя с “1,10”.
  12. В т. 11 числото “1,50” се заменя с “2,00”.
  13. В т. 12 числото “0,50” се заменя с “0,70”.
  14. В т. 13 числото “0,40” се заменя с “0,60”.
  Комисията покрепя предложението на вносителя за § 45, който става § 39.
  § 46. В чл. 111 се правят следните изменения:
  1. В т. 1 числото “0,70” се заменя с “0,90”.
  2. В т. 2 цифрата “3,00 ” се заменя с “4,20”.
  Комисията покрепя предложението на вносителя за § 46, който става § 40.
  § 47. В чл. 112 цифрата ”2” се заменя с “3,4”, а цифрата “3” - с “4,2”.
  Комисията не подкрепя предложението и предлага предложения 8 47 да отпадне.
  § 48. Член 113 се изменя така:
  “Чл. 113. (1) За разрешения и лицензи се събират такси, както следва:
  1. за разрешения за търговия с тютюневи изделия по чл. 30, ал. 1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия се събира първоначална такса за издаване на разрешението и годишна такса за упражняване на правото в следните размери:
  а) в градовете с повече от 35 000 жители, в националните курорти, летищата, пристанищата и крайпътните заведения - първоначална такса в размер не по-малко от 200 лв. и годишна такса в зависимост от площта на обекта, но не по-малко от 150 лв.;
  б) в останалите градове - първоначална такса в размер 150 лв. и годишна такса в зависимост от площта на обекта, но не по-малко от 150 лв.;
  в) в селата - първоначална такса в размер 50 лв. и годишна такса в зависимост от площта на обекта, но не по-малко от 50 лв.;
  г) в заведенията за хранене и развлечения в зависимост от категорията им:
  - 5 звезди - първоначална такса в размер 250 лв. и годишна такса в размер не по-малко от 2000 лв.;
  - 4 звезди - първоначална такса в размер 200 лв. и годишна такса в размер не по-малко от 1500 лв.;
  - 3 звезди - първоначална такса в размер 150 лв. и годишна такса в размер не по-малко от 500 лв.;
  - 2 и 1 звезди - първоначална такса в размер 100 лв. и годишна такса в размер не по-малко от 150 лв.;
  - заведение без категория - първоначална такса в размер 50 лв. и годишна такса в размер не по-малко от 25 лв.;
  2. за лицензни за съхраняване и търговия на едро и дребно на вина, продукти от грозде и вино, спирт, дестилати и спиртни напитки се заплаща първоначална такса за издаване на лицензията и годишна такса за упражняване на лицензионното право, както следва:
  а) за складиране, съхраняване, лагеруване и търговия на едро - първоначална такса за издаване на лицензията в размер 300 лв. и годишна такса в зависимост от площта на обекта, но не по-малко от 300 лв.;
  б) за търговия на дребно с вина, продукти от грозде или вино, спирт, дестилати и спиртни напитки в градовете с повече от 35 хиляди жители, в националните курорти, летищата, пристанищата и крайпътните заведения - първоначална такса в размер 150 лв. и годишна такса в зависимост от площта на обекта, но не по-малко от 150 лв.;
  в) за търговските обекти в останалите градове - първоначална такса в размер 100 лв. и годишна такса в зависимост от площта на обекта, но не по-малко от 100 лв.;
  г) за търговските обекти в селата - първоначална такса 50 лв. и годишна такса в зависимост от площта на обекта, но не по-малко от 20 лв.;
  д) за търговия с вина и спиртни напитки в заведенията за хранене и развлечения в зависимост от категорията им:
  - 5 звезди - първоначална такса в размер 150 лв. и годишна такса в размер не по-малко от 5000 лв.;
  - 4 звезди - първоначална такса в размер 100 лв. и годишна такса в размер не по-малко от 4000 лв.;
  - 3 звезди - първоначална такса в размер 100 лв. и годишна такса в размер не по-малко от 1500 лв.;
  - 2 и 1 звезди - първоначална такса в размер 30 лв. и годишна такса в размер не по-малко от 300 лв.;
  - заведения без категория - първоначална такса в размер 20 лв. и годишна такса не по-малко от 20 лв.;
  е) за временен щанд за продажба на вина, продукти от грозде и вино, спирт, дестилати и спиртни напитки на панаири, събори, рекламни кампании на фирми и други подобни - за всеки ден 1/365 от таксите по т. 2, букви “б”,”в” и “г” съобразно населеното място, но не по-малко от 20 лв.;
  ж) за издаване на други разрешения - не по-малко от 20 лв.
  (2) Първоначалните такси по ал. 1 се заплащат преди издаване на разрешението (лицензията), а годишните такси - в срок до 31 януари.
  (3) За годината на издаване на разрешението или лицензията по ал. 1 годишната такса се заплаща в размер 1/12 част от годишната такса за всеки пълен месец до края на годината, включително месеца на издаването.
  (4) Лицето не може да започне дейност преди издаване на разрешението. Разрешението се издава след представяне на документ, удостоверяващ липсата на публични задължения, декларирани или установени с акт на компетентен орган към датата на издаване на удостоверението. ”
  Предложение на н.п. Иван Искров, Нина Чилова, Теодора Дренска, Румяна Георгиева и Нина Радева:
  В чл. 113, ал. 4, в изречени второ думите “с акт на” се заменят с
  “от ”.
  Комисията подкрепя предложението по ппинпип.
  Предложение на н.п. Михаил Миков:
  В чл. 113, ал. 1, т. 2, буква “г” числото “50” се заменя с “30”, а числото “20” се заменя с “10”.
  Комисията не подкпепя предложението.
  Предложение на н.п. Никола Николов и Иван Г. Иванов:
  В чл. 113, cm. 1, буква “г” се направят следните изменения: за 5 звезди - числото “2 000” се заменя с “1 000”;
  - за 4 звезди - числото “1 500 ” се заменя със “750 ”;
  - за 3 звезди - числото “500 ” се заменя с “250 ”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната редакция на § 48. който става § 41:
  § 41. Член 113 се изменя така:
  “Чл. 113. (1) За разрешения и лицензни се събират такси, както следва:
  1. за разрешения за търговия с тютюневи изделия по чл. 30, ал. 1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия се събира първоначална такса за издаване на разрешението и годишна такса за упражняване на правото в следните размери:
  а) в градовете с повече от 35 000 жители, в националните курорти, летищата, пристанищата и крайпътните заведения -
  първоначална такса в размер не по-малко от 200 лв. и годишна такса в зависимост от площта на обекта, но не по-малко от 150 лв.;
  б) в останалите градове - първоначална такса в размер 150 лв. и годишна такса в зависимост от площта на обекта, но не по-малко от 150 лв.;
  в) в селата - първоначална такса в размер 50 лв. и годишна такса в зависимост от площта на обекта, но не по-малко от 50 лв.;
  г) в заведенията за хранене и развлечения в зависимост от категорията им:
  - 5 звезди - първоначална такса в размер 250 лв. и годишна такса в размер не по-малко от 2000 лв.;
  - 4 звезди - първоначална такса в размер 200 лв. и годишна такса в размер не по-малко от 1500 лв.;
  - 3 звезди - първоначална такса в размер 150 лв. и годишна такса в размер не по-малко от 500 лв.;
  - 2 и 1 звезди - първоначална такса в размер 100 лв. и годишна такса в размер не по-малко от 150 лв.;
  - заведение без категория - първоначална такса в размер 50 лв. и годишна такса в размер не по-малко от 25 лв.;
  2. за лицензни за съхраняване и търговия на едро и дребно на вина, продукти от грозде и вино, спирт, дестилати и спиртни напитки се заплаща първоначална такса за издаване на лицензията и годишна такса за упражняване на лицензионното право, както следва:
  а) за складиране, съхраняване, лагеруване и търговия на едро - първоначална такса за издаване на лицензията в размер 300 лв. и годишна такса в зависимост от площта на обекта, но не по-малко от 300 лв.;
  б) за търговия на дребно с вина, продукти от грозде или вино, спирт, дестилати и спиртни напитки в градовете с повече от 35 000 жители, в националните курорти, летищата, пристанищата и крайпътните заведения - първоначална такса в размер 150 лв. и годишна такса в зависимост от площта на обекта, но не по-малко от 150 лв.;
  в) за търговските обекти в останалите градове - първоначална такса в размер 100 лв. и годишна такса в зависимост от площта на обекта, но не по-малко от 100 лв.;
  г) за търговските обекти в селата - първоначална такса 50 лв. и годишна такса в зависимост от площта на обекта, но не по-малко от 20 лв.;
  д) за търговия с вина и спиртни напитки в заведенията за хранене и развлечения в зависимост от категорията им:
  - 5 звезди - първоначална такса в размер 150 лв. и годишна такса в размер не по-малко от 5000 лв.;
  - 4 звезди - първоначална такса в размер 100 лв. и годишна такса в размер не по-малко от 4000 лв.;
  - 3 звезди - първоначална такса в размер 100 лв. и годишна такса в размер не по-малко от 1500 лв.;
  - 2 и 1 звезди - първоначална такса в размер 30 лв. и годишна такса в размер не по-малко от 300 лв.;
  - заведения без категория - първоначална такса в размер 20 лв. и годишна такса не по-малко от 20 лв.;
  е) за временен щанд за продажба на вина, продукти от грозде и вино, спирт, дестилати и спиртни напитки на панаири, събори, рекламни кампании на фирми и други подобни - за всеки ден 1/365 от таксите по т. 2, букви “б”,”в” и “г” съобразно населеното място, но не по-малко от 20 лв.;
  ж) за издаване на други разрешения - не по-малко от 20 лв.
  (2) Първоначалните такси по ал. 1 се заплащат преди издаване на разрешението (лицензията), а годишните такси - в срок до 31 януари.
  (3) За годината на издаване на разрешението или лицензията по ал. 1 годишната такса се заплаща в размер 1/12 част от годишната такса за всеки пълен месец до края на годината, включително месеца на издаването.
  (4) Лицето не може да започне дейност преди издаване на разрешението. Разрешението се издава след представяне на документ, удостоверяващ липсата на данъчни задължения, декларирани или установени от компетентен орган към датата на издаване на удостоверението.”
  § 49. В чл. 114 накрая се поставя запетая и се добавя “с изключение на годишната такса по чл. 113, ал. 2 и 3”.
  Комисията покрепя предложението на вносителя за § 49. който става § 42.
  § 50. В чл. 116 думите “от 5 до 10” се заменят с “не по-малко от 10”.
  Комисията покрепя предложението на вносителя за § 50. който става § 43.
  § 51. Член 122 се отменя.
  Предложение на н.п. Михаил Миков:
  Параграф 51 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията покрепя предложението на вносителя за § 51. който става S 44.
  § 52. В чл.123 се създава ал. 3:
  “(3) Който декларира по-малко от използвания брой от съответния вид съдове за битови отпадъци или декларира данни и обстоятелства, водещи до освобождаване от такса, се наказва с глоба от 20 до 200 лв., а юридическите лица - с имуществена санкция от 50 до 500 лв.”
  Предложение на н. п. Михаил Миков:
  Параграф 52 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията покрепя предложението на вносителя за S 52. който става § 45.
  § 52. В чл. 127 се създава ал. 2:
  “(2) Не се счита за административно нарушение неплащането в срок на данъците и таксите по този закон.”
  Предложение на н.п. Михаил Миков:
  Параграф 52 да отпадне.

  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията покрепя предложението на вносителя за § 52, който става § 46 със следната редакция:
  § 46. В чл. 127 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  “(2) Не се смята за административно нарушение неплащането в срок на данъците и таксите по този закон.”
  § 53. В чл. 128 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от данъчните органи при териториалните данъчни дирекции, а наказателните постановления се издават от главния данъчен директор или от упълномощени от него длъжностни лица. За нарушенията по чл. 126 и
  127, отнасящи се до неспазване на разпоредбите по глава трета, раздели II-IX, наказателните постановления се издават от кмета на общината въз основа на актове, съставени от определени от него длъжностни лица.”
  2. В ал. 2 думите “Данъчния процесуален кодекс” се заменят със “Закона за административните нарушения и наказания”.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 53. който става § 47.
  § 54. В § 1 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 1 се изменя така:
  “1. “Предприятия” са лицата по смисъла на Закона за счетоводството.
  2. В т. 7, изречение второ след думите “занаятчийските дейности” се добавя “предприятията”.
  3. Създават се т. 12 и 13:
  “12. “Прилежащ терен” по смисъла на чл. 10, ал. 1 е застроеният двор (определеното допустимо застрояване), като не се включва застроената площ. В случаите, в които такъв не е определен по изисквания от закона ред, застроената площ и прилежащият терен са равни на 10 на сто от площта на имота.
  13. “Поземлен имот” е частта от земната повърхност, включително тази, която трайно е покрита с вода, определена с граници съобразно правото на собственост.”
  Предложение на н.п. Иван Искров, Нина Чилова, Теодора Дренска, Румяна Георгиева и Нина Радева:
  В § 54 предложената нова т. 13 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Лъчезар Тошев:
  В § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби думите “през преобладаващата част от годината ” да отпаднат.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната редакция на § 54. който става § 48;
  § 48. В § 1 от допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 1 се изменя така:
  “1. “Предприятия” са лицата по смисъла на Закона за счетоводството.
  2. В т. 7, изречение второ след думите “занаятчийските дейности” се добавя “предприятията”.
  3. Създават се т. 12,13 и 14:
  “12. “Прилежащ терен” по смисъла на чл. 10, ал. 2 е застроеният двор (определеното допустимо застрояване), като не се включва застроената площ. В случаите, в които такъв не е определен по изисквания от закона ред, застроената площ и прилежащият терен са равни на 10 на сто от площта на имота.
  13. “Цена в ново състояние” е цената на официален вносител за България за съответната марка превозно средство според модел, модификация, обем и мощност на двигателя и вид гориво. Когато липсва официален вносител за България за съответната марка превозно средство цената му се определя според цената на модели от същия клас и най-близките технически параметри на превозно средство от страната, в която е произведено.
  14. “Общо тегло на пътно превозно средство” е теглото на пътно превозно средство, което включва собствено тегло, пътници, товар, гориво и обслужващ персонал.”
  § 55. Приложение № 1 се отменя.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 55. който става S 49.
  § 56. В приложение № 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 6:
  а) в ал. 2 числото “20” се заменя с “50”;
  б) в ал. 3 числото “10” се заменя с “20”.
  2. В чл. 14:
  а) в ал. 4 числото “20” се заменя с “50”;
  б) в ал. 5 числото “10” се заменя с “20”.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 56. който заедно с предложения § 57. стават § 50. тъй като се касае за изменение в Приложение № 2.
  § 57. В чл. 19 се създава ал. 4:
  “(4) Данъчната оценка на видовете земи от горския фонд се определя като се приравнява типът месторастене на земите от горския фонд към категорията земеделска земя по следната таблица:
  § 50. В приложение № 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 6:
  а) в ал. 2 числото “20” се заменя с “50”;
  б) в ал. 3 числото “10” се заменя с “20”.
  2. В чл. 14:
  а) в ал. 4 числото “20” се заменя с “50”;
  б) в ал. 5 числото “10” се заменя с “20”.
  3. В чл. 19 се създава ал. 4:
  “(4) Данъчната оценка на видовете земи от горския фонд се определя като се приравнява типът месторастене на земите от горския фонд към категорията земеделска земя по следната таблица, където:
  Римските цифри са горскорастителен пояс;
  * - месторастене;
  А - много бедна земя;В - бедна; С - средно богата; D- богата;
  Цифрите: 0 - много сухо; 1 - сухо; 2 - свежо и 3 - влажно.
  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за създаването на преходни и заключителни разпоредби.
  § 58. За определяне на пътния данък, дължим от собствениците на превозни средства по чл. 61 в, които са регистрирани за движение към датата на влизане в сила на този закон, се използват данните от свидетелството за регистрация на пътното превозното средство.
  Комисията подкрепя предложението за § 58. който става §51.
  § 59. Данъкът върху превозните средства и пътният данък за 2002 г. се заплащат на две равни вноски в следните срокове: първата вноска - от 1 февруари до 30 април, и втората - до 30 септември. На предплатилите в първия срок за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.
  Предложение на н.п. Иван Искров, Нина Чилова, Теодора Дренска, Румяна Георгиева и Нина Радева:
  В § 59 думите “от 1 февруари до 30 април” се заменят с “от 1 март до 31 май
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Комисията предлага следната редакция на § 59, който става § 52;
  § 52. Данъкът върху превозните средства и пътният данък за 2002 г. се заплащат на две равни вноски в следните срокове: първата вноска - от 1 май до 31 юли, и втората - до 31 октомври. На предплатилите в първия срок за цялата година се прави отстъпка 10 на сто.
  § 60. В чл. 59, ал. 1 от Закона за Българската народна банка (обн., ДВ, бр. 46 от 1997 г., изм., бр. 49 и 153 от 1998 г., бр. 20 и 54 от 1999 г.) думите “и местни” се заличават.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 60. който става § 53.
  Комисията предлага да се създаде $ 54 със следното съдържание:
  § 54. При придобиване или наследяване на пътно превозно средство до 1 май 2002 г. данъчната основа е застрахователната му стойност.
  § 61. Законът влиза в сила от 1 януари 2002 г.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 61. който става § 55.
  София, 30 ноември 2001 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума