Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по бюджет и финанси
Kомисия по бюджет и финанси
15/11/2001 първо гласуване

  ДОКЛАД
  По законопроект за Сметната палата , № 102 -01- 21, внесен от
  Министерския съвет на 8.11.2001 г.
  ДОКЛАД
  По законопроект за Сметната палата , № 102 -01- 21, внесен от
  Министерския съвет на 8.11.2001 г.
  На извънредно заседание, проведено на 14.11.2001 г., Комисията по бюджет и финанси обсъди законопроекта за Сметната палата., внесен от Министерския съвет.
  Законопроекта бе представен от г-н Георги Николов - председател на Сметната палата. На заседанието присъстваха всички членове на Сметната палата.
  В експозето на г-н Георги Николов и в мотивите към проектозакона се отбелязва, че сега действащия Закон за Сметната палата е разработен с помощта на експерти от Сметните палати на Федерална република Германия и Република Франция, приет е от Народното събрание на Република България и е обнародван в Държавен вестник бр. 71 от 11 август 1995 година.
  Процесите на евроинтеграция и поканата за преговори за присъединяване на Република България към Европейския съюз поставят нови изисквания пред Сметната палата и привеждането на законовата й уредба в съответсвие с международно приетите одитни принципи и стандарти и европейски практики. С тази цел през 2000 г. беше разработен проект на нов Закон за Сметната палата, но през месец септември същата година беше оттеглен за допълване в него на разпоредби, свързани със съдебните експертизи.
  При допълнителните консултации с Европейската комисия се установи, че експертизната дейност не е типична за сметните палати на страните- членки на Европейския съюз, поради което и тази материя не е включена в законопроекта.
  В законопроекта за Сметната палата са включени всички разпоредби от действащия закон , които са оценени от външните експерти като добри законодателни решения.
  По важни нови моменти в законопроекта са следните:
  - В обсега на одитната дейност на Сметната палата се включват нови обекти като бюджетите на държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса, както и одита на средствата от фондове и програми на Европейския съюз;

  - Регламентиране правомощията на Сметната палата като колективен орган;
  - Изравняване случаите, при които се прекратяват предсрочно пълномощията на председателя и членовете на Сметната палата;
  - Въведена е нова длъжност с наименование “стажант- одитор”;
  - Предвижда се одитите да се извършват на основата на приети и публикувани от Сметната палата одитни стандарти;
  - Подобряване на докладването в Народното събрание и проследяване изпълнението на препоръките на Сметната палата във връзка с извършените одити.. Предвидени са възможности за разглеждане на одитните доклади на Сметната палата в постоянните комисии на Народното събрание и да се предлагат конкретни решения по тях;
  - Включени са разпоредби за осъществяване на взаимодействие между Сметната палата и другите държавни контролни органи и със съдебната власт;
  - Предлага се определена от Народното събрание комисия да одитира годишния отчет за изпълнението на бюджета и годишния счетоводен отчет на Сметната палата;
  - -Засилване на прозрачността и публичността на дейността на Сметната палата.
  Законопроекта е съобразен с препоръките и изискванията в декларацията на ИНТОСАЙ за водещите направления за одит на публични финанси, регламентирани от Европейския съюз, във връзка с финансовия контрол; редовните доклади на Европейската комисия за напредъка на България в процеса на присъединяване; докладите на СИГМА за външния одит на публичния сектор в България и Резолюцията на президентите на върховните одитни институции на страните от Централна и Източна Европа и Европейската сметна палата.
  По законопроекта се проведе дискусия в хода на която се поставиха и много въпроси, на които изчерпателни отговори даде г- н Георги Николов.
  След приключване на разискванията се проведе гласуване, на което законопроекта беше приет единодушно с 12 гласа “За”, без “Против” и “Въздържали се” от всички присъстващи на заседанието народни представители - членове на комисията.
  Въз основа на резултатите от гласуването, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да обсъди и
  приема на първо четене законопроекта за Сметната палата, внесен от Министерския съвет.
  София, 15.11.2001 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума