Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по бюджет и финанси
Kомисия по бюджет и финанси
13/11/2001 първо гласуване

  ДОКЛАД
  по законопроекти за изменение и допълнение на Закона
  за облагане на доходите на физическите лица № 102-01-15/ 1.11.2001
  г., внесен от Министерския съвет и № 154-01-42/ 12.09.2001 г., внесен
  от н.п. Емилия Масларова, Георги Пирински и Асен Гагаузов
  ДОКЛАД
  по законопроекти за изменение и допълнение на Закона
  за облагане на доходите на физическите лица № 102-01-15/ 1.11.2001
  г., внесен от Министерския съвет и № 154-01-42/ 12.09.2001 г., внесен
  от н.п. Емилия Масларова, Георги Пирински и Асен Гагаузов
  На заседания, проведени на 6 и 8 ноември 2001 г., Комисията по бюджет и финанси обсъди законопроектите за изменение и допълнение на Закона за облагане на доходите на физическите лица, внесени от Министерския съвет и от н.п. Емилия Масларова, Георги Пирински и Асен Гагаузов.
  Законопроектът, внесен от Министерския съвет беше представен от министъра на финансите Милен Велчев и от заместник- министъра на финансите Атанас Кацарчев.
  Измененията и допълненията могат да се обособят в две групи. Първата група обхваща прецизиране и опростяване на редакцията на разпоредбите на закона с цел оптимално администриране на данъка, а втората - намаляване на данъчната тежест с цел увеличаване на потреблението:
  1. Предлага се увеличаване на размера на необлагаемия минимум от 100 - на 110, намаление на ставките от 2 до 9 пункта;
  2. Намалява се размерът на максималната ставка за облагане на доходите на физическите лица;
  3. Освобождават се от облагане доходите от сделки с публични корпоративни акции, предлагани на българския официален пазар, с което се цели стимулиране на капиталовия пазар, съответно увеличаване на инвестициите и подобряване на бизнес-климата.
  4. Увеличава се от 2 до 5 на сто размерът на отстъпката, целта на което е да се стимулира по-ранното заплащане на данъка, оставащ за довнасяне по годишната данъчна декларация.
  5. Предлага се промяна на критериите при облагане с окончателен годишен (патентен) данък, като увеличението на размерите се налага поради натрупаната инфлация за периода 1998-2001 г., през което време размерите не са актуализирани.
  6. Предлага се въвеждане на критерии “площ” и “работно място” за част от дейностите, подлежащи на облагане с окончателен годишен данък. Промяната се предлага с оглед да бъдат отразени в максимална степен обстоятелствата и индивидуалните особености, свързани със съответния вид дейност.
  7. Предлага се да се усъвършенстват текстове, отнасящи се до условията за облагане с окончателен годишен (патентен) данък. Целта на предложението е да се създадат ясно формулирани условия, което ще доведе до ограничаване на възможностите за злоупотреба и различно тълкуване.
  8. Отстранява се съществен пропуск в закона - липсата на законова разпоредба, която да задължава местните физически лица, получили доходи само от трудови правоотношения, изплатени от работодател - чуждестранно лице, който не е задължен и не е удържал данък по реда на Закона за облагане доходите на физическите лица, да подават декларация. Това ще гарантира правилното и точно определяне на данъчните задължения на тези лица в съответствие с българското законодателство.
  При обсъждането на законопроекта бяха зададени много въпроси, на които заместник-министър Кацарчев даде подробни отговори. Беше поставен въпроса относно изменението на режима на застрахователните и доброволните осигурителни вноски.
  Представителите на министерство на финансите поеха ангажимента всички предложения по законопроекта да бъдат обсъдени, като се дадат мотивирани становища по тях.
  Беше разгледан и внесения от народните представители Емилия Масларова, Георги Пирински и Асен Гагаузов законопроект за изменение и допълнение на Закона за облагане на физическите лица. Със законопроекта се предлага необлагаемият месечен доход да бъде до 150 лв., а за данъчна основа над 1500 лв. - 351 лв. плюс 38 на сто за горницата над 800 лв., както и за лицата, които изплащат здравна осигурителна вноска на деца до 16-годишна възраст от месечния доход, подлежащ на облагане по този закон, да се приспада размерът на необлагаемия месечен минимум за всяко едно от децата.
  След обсъждането се проведе гласуване, което приключи със следните резултати:
  1. По законопроекта на Министерски съвет - “За” - 13 народни представители, “Против” - 2 народни представители и “Въздържали се” - няма.
  2. По законопроекта на н.п. представители Емилия Масларова, Георги Пирински и Асен Гагаузов - “За” - 2 народни представители, “Против” - 12 народни представители и “Въздържал се” - 1 народен представител.
  Въз основа на гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание:
  1. Да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за облагане доходите на физическите лица, внесен от Министерския съвет;
  2. Да не приеме законопроекта за изменение и допълнение на Закона за облагане на доходите на физическите лица, внесен от н.п. представители Емилия Масларова, Георги Пирински и Асен Гагаузов.
  София, 12 ноември 2001 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума