Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по бюджет и финанси
Kомисия по бюджет и финанси
15/11/2001 първо гласуване

  Доклад
  По проектозакона за изменение и допълнение на Закона за
  гарантиране на влоговете в банките , № 102-01-25, внесен от
  Министерския съвет на 13. 11.2001 г.
  Доклад
  По проектозакона за изменение и допълнение на Закона за
  гарантиране на влоговете в банките , № 102-01-25, внесен от
  Министерския съвет на 13. 11.2001 г.
  Комисията по бюджет и финанси на 14.11.2001 г. на извънредно заседание разгледа проектозакона за изменение и допълнение на Закона за гарантиране на влоговете. На заседанието присъства г-н Милети Младенов - председател на управителния съвет на фонда за гарантиране на влоговете в банките .
  Изложение по внесения законопроект направи г-н Милети Младенов. В неговото изказване, както и в мотивите към законопроекта се подчерта необходимостта от внасяне на някои промени в Закона за гарантиране на влоговете в банките. Предлага, се вместо досегашната усложнена схема за изчисляване на размера на гаранцията по чл.4, ал. 1 от действащия закон, при която вложителят носи част от риска, да се въведе общ размер на гаранцията в размер на 10 000 лева. До този размер на влоговете гражданите, които ги притежават няма да носят риска за вложенията си в търговската банка. Тази проста схема за определяне на гаранцията е по-целесъобразна, тъй като дребните вложители нямат достатъчно информация и познания , за да анализират състоянието на банките.
  Размерът от 10 000 лева не е избран случайно. Изчисленията показват, че равнището и разпределението на доходите в страната е такова, че с размер до 10 000 лв. са над 95 на сто от левовите влогове. Освен това увеличението на гарантирания размер е в изпълнение на ангажиментите на Република България за сближаване на законодателството ни с това на Европейския съюз. Предвижда се защитата на вложителите да достигне 20 000 евро до края на 2006 г.. Предлаганото увеличение на гарантирания размер е първата стъпка в тази насока.
  От обсега на гарантирането се изключват влогове, възникнали или свързани със сделки и действия, представляващи изпиране на пари, ако деецът е осъден с влязла в сила присъда .

  По законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гарантиране влоговете в банките се проведе дискусия при която се очерта пълната му подкрепа.
  След дискусията се проведе гласуване, на което законопроекта беше приет единодушно с 12 гласа “За”, без “Против” и “Въздържали се” от всички присъстващи на заседанието народни представители -членове на комисията .
  Въз основа на резултатите от гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гарантиране на влоговете в банките , внесен от Министерския съвет.
  София 15.11.2001 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума