Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по бюджет и финанси
Kомисия по бюджет и финанси
05/12/2001 второ гласуване

  Проект
  Второ четене
  ЗАКОН
  за изменение и допълнение на
  Закона за гарантиране на влоговете в банките
  Проект
  Второ четене
  ЗАКОН
  за изменение и допълнение на
  Закона за гарантиране на влоговете в банките
  (Обн., ДВ, бр. 49 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 73, 153 и 155 от 1998 г. и
  бр. 54 от 1999 г.)
  Предложение на н.п. Иван Искров и Валери Димитров за нов
  §1:
  § 1. В чл. 2 се създава ал. 4:
  “(4) Управителният съвет на фонда установява, след събиране на съответните доказателства, спрямо кои клонове на чуждестранни банки в страната не са налице предпоставките по ал.2.
  Комисията подкрепя предложението като § 1.
  § 1. В чл. 4 се правят следните изменения:
  1. В заглавието думата “размери” се заменя с “размер”.
  2. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Фондът гарантира пълно изплащане на сумите по влоговете на едно лице в една банка независимо от броя и размера им до 10 000 лв.”
  3. В ал. 2 думите “посочените суми” се заменят с “посочената сума”.
  Комисията подкрепя предложението за § 1, който става § 2.
  § 2. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава т. 14:
  “14. фонда за гарантиране на влоговете в банките.”
  2. Създава се нова ал. 2:

  “(2) Не се предоставя гаранция относно влогове, възникнали или свързани със сделки и действия, представляващи “изпиране на пари” по смисъла на чл. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, ако деецът е осъден с влязла в сила присъда.”
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея след думите “по ал. 1” се добавя “и 2”.
  Комисията подкрепя предложението за § 2. който става 8 3.
  Предложение на н.п. Иван Искров и Валери Димитров за нови параграфи 2а, 26, 2в, 2г и 2д:
  § 2а.. В чл. 6 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 се създава изречение второ:
  “При събирането влоговете в чуждестранна валута участват с левовата им равностойност, определена по курса на Българската народна банка към началния ден на изплащане на гаранцията, оповестен по реда на чл.23, ал.4”.
  2. Създава се ал. 6:
  “(6) Влог, по който има наложени тежести или който служи за обезпечение, се включва при сумирането по реда на ал.1, но съответната припадаща се за влога част от гаранцията не се заплаща на вложителя- титуляр на влога, до вдигане на тежестта или обезпечението. Ако за влоговете по предходното изречение, има влязъл в сила акт на орган на съдебната власт, фондът заплаща дължимата относно влога гаранция за вложителя на лицето, посочено в акта като имащо право да получи сумата по влога. ”

  § 26. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 7 се изменя така:
  “(7) Управителният съвет приема правилник за организацията на работата си и реда, по който председателят на управителния съвет осъществява правомощията по ал. 8 и ал. 9 ”.
  2. Алинея 8 се изменя така:
  “(8) Председателят на управителния съвет организира, управлява и контролира текущата дейност на фонда, ръководи административния персонал на фонда и представлява фонда в страната и в чужбина. Председателят може да упълномощава други лица със своите правомощия. ”
  3. Алинея 9 се изменя така:
  ”(9) Председателят на управителния съвет назначава и освобождава административния персонал на фонда, чиито структура, щат, права, задължения и възнаграждения се определят с правилника по
  ал. 7. ”
  4. Създава се нова ал. 10:
  (10) От името на фонда управителният съвет сключва договор с председателя на управителния съвет, в който се определят възнаграждението и се конкретизират правата и задълженията на председателя, във връзка с упражняване на правомощията по ал. 8 и ал.
  9. ”
  5. Досегашната ал. 10 става ал. 11.
  § 2в. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  “(2) Установяването на обстоятелствата по ал.1, както и прекратяването на мандата, става с решение на съответния орган по чл. 9, ал. 2. ”
  § 2г. В чл. 13 се създава ал. 3:
  “(3) Членовете на управителния съвет не участват в обсъждането и се въздържат от гласуване на решения по въпроси, по които те или членовете на семейството им имат търговски, финансови или други делови интереси. "
  § 2д. В чл. 15 ал. 4 се изменя така:
  “(4) Направените от банките встъпителни вноски се отчитат като счетоводни разходи за текущата година. ”
  Комисията подкрепя предложението, като предлага новите параграфи да станат съответно § 4. 5. 6. 7 и 8 със следната редакция:
  § 4. В чл. 6 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 се създава изречение второ:
  “При събирането влоговете в чуждестранна валута участват с левовата им равностойност, определена по курса на Българската народна банка към началния ден на изплащане на гаранцията, оповестен по реда на чл.23, ал.4”.
  2. Създава се ал. 6:
  “(6) Влог, по който има наложени тежести или който служи за обезпечение, се включва при събирането по реда на ал.1, като съответната припадаща се за влога част от гаранцията не се изплаща на вложителя- титуляр на влога, до вдигане на тежестта или обезпечението. Ако за влоговете по изречение първо, има влязъл в сила акт на орган на съдебната власт, фондът изплаща дължимата относно влога гаранция на лицето, посочено в акта като имащо право да получи сумата по влога.”

  § 5. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:

  1. Алинея 7 се изменя така:
  “(7) Управителният съвет приема правилник за организацията на работата си и реда, по който председателят на управителния съвет осъществява правомощията по ал. 8 и 9”.
  2. Алинея 8 се изменя така:
  “(8) Председателят на управителния съвет организира и ръководи текущата дейност на фонда и на административния персонал и представлява фонда в страната и в чужбина. Председателят може да упълномощава други лица със своите правомощия.”
  3. Алинея 9 се изменя така:
  ”(9) Председателят на управителния съвет назначава и освобождава административния персонал на фонда, чиито структура, щат, права, задължения и възнаграждения се определят с правилника по ал.7.”
  4. Създава се нова ал. 10:
  “(Ю) От името на фонда управителният съвет сключва договор с председателя на управителния съвет, в който се определят възнаграждението и се конкретизират правата и задълженията във връзка с упражняване на правомощията му по ал. 8 и 9.”
  5. Досегашната ал. 10 става ал. 11.
  § 6. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  “(2) Установяването на обстоятелствата по ал. 1, както и прекратяването на мандата на член на управителния съвет става с решение на съответния орган по чл. 9, ал. 2.”
  § 7. В чл. 13 се създава ал. 3:
  “(3) Членовете на управителния съвет не участват в обсъждането и се въздържат от гласуване на решения по въпроси, по които те или членовете на семейството им имат търговски, финансови или други делови интереси.”

  § 8. В чл. 15 ал. 4 се изменя така:
  “(4) Направените от банките встъпителни вноски се отчитат като счетоводни разходи за текущата година.”

  § 3. В чл. 16, ал. 2 числото “13” се заменя с “14”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Иван Искров и Валери Димитров:
  В чл. 16 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Всяка банка прави годишна премийна вноска във фонда, равна на 0,5 на сто от общия размер на влоговата база за предходната година, определена на среднодневна основа. ”
  2. Алинея 4 се изменя така:
  “(4) Размерът на дължимата премийна вноска от новолицензирана през съответната година банка се изчислява пропорционално на времето от вписването й в търговския регистър до края на годината върху влоговата база към края на годината на лицензиране, като дните на годината се броят за 360. В тези случаи вноската се заплаща в срок до 31 март на годината, следваща годината на лицензиране на банката. ”
  3. В ал. 5 думите “следващата година” се заменят с “на текущата година
  4. Алинея 7 се изменя така:
  “(7) Годишните премийни вноски на банките се отчитат като счетоводни разходи за текущата година. ”
  5. Досегашните ал. 4-7 стават съответно ал. 3 -6.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага S3 да стане съответно § 9 със следната редакция:
  § 9. В чл. 16 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Всяка банка прави годишна премийна вноска във фонда, равна на 0,5 на сто от общия размер на влоговата база за предходната година, определена на среднодневна основа.”
  2. В ал. 2 числото “13” се заменя с “14”.
  3. Алинея 4 се изменя така:
  “(4) Размерът на дължимата премийна вноска от новолицензирана през съответната година банка се изчислява пропорционално на времето от вписването й в търговския регистър до края на годината върху влоговата база към края на годината на лицензиране, като дните на годината се броят за 360. В тези случаи вноската се заплаща в срок до 31 март на годината, следваща годината на лицензиране на банката.”
  4. В ал. 5 думите “следващата година” се заменят с “на текущата година”.
  5. Алинея 7 се изменя така:

  “(7) Годишните премийни вноски на банките се отчитат като счетоводни разходи за текущата година.”
  Предложение на н.п. Иван Искров и Валери Димитров за нови параграфи За, 36, 3в, 3г и 3д:
  § За. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите “в следната последователност ” се заменят с “по един от следните начини:
  2. В cm. 1, т. 3 се изменя така:.
  “3. ползване на заеми при условия и по ред, определени от управителния съвет на фонда; ”
  3. Алинея 4 се изменя така:
  “(4) При недостиг на средства фондът може да ползва заеми:
  1. от български и чуждестранни банки, както и от други лица;
  2. от държавния бюджет, след съответно решение на Народното събрание. ”
  3. Създава се ал. 5:
  “(5) Ползваните от фонда заеми могат да бъдат обезпечавани с гаранция, издадена от държавата или с активи на фонда, включително и с бъдещите вземания на фонда към банките за годишни премийни вноски ”.
  § 36. Член 19 се изменя така:
  “Чл. 19. В случай че банка в срок от 3 месеца не плати изискуема вноска ши дължими лихви по член 15, ал.3 ши член 16, ал.5, управителният съвет на фонда уведомява Българската народна банка за предприемане на мерки по член 21, ал.2 ши член 65, ал.2 от Закона за банките. ”
  § 3в. В чл. 22 се правят следните допълнения:
  1. Създава се ал. 3:
  “(3) По решение на управителния съвет при изплащане на гарантираните влогове фондът може да ползва заеми от пазара, като ги обезпечава със свои активи. ”
  § 3г. В чл. 24 ал. 1 се изменя така:
  “(1) От датата на решението на Българската народна банка по чл. 23, ал. 1 фондът встъпва в правата на вложителите към банката до размера на гарантираните суми, независимо от размера и датата, на която фондът е извършил плащания по гаранцията на всеки един от вложителите. ”
  § 3д. Мандатът на следните членове на управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките, заварени при влизането в сила на този закон, се изменя както следва:
  1. на председателя на управителния съвет -от 4 на 6 години;
  2. на члена на управителния съвет, определен от представителната организация на търговските банки -от 4 на 6 години.

  Комисията не подкрепя предложението за нови параграфи 3в
  И3д.
  Комисията подкрепя предложението за нови параграфи За. 36 и 3г, който стават параграфи 10.11 и 12 със следната редакция:
  § 10. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) думите “в следната последователност” се заменят с “по един от следните начини:”.
  б) т. 3 се изменя така:
  “3. ползване на заеми при условия и по ред, определени от управителния съвет на фонда;”
  2. Алинея 4 се изменя така:
  “(4) При недостиг на средства фондът може да ползва заеми:
  1. от български и чуждестранни банки, както и от други
  лица;
  2. от държавния бюджет, след съответно решение на Народното събрание.”
  3. Създава се ал. 5:
  “(5) Ползваните от фонда заеми могат да бъдат обезпечавани с гаранция, издадена от държавата или с активи на фонда, включително и с бъдещите вземания на фонда към банките за годишни премийни вноски”.
  § 11. Член 19 се изменя така:
  “Чл. 19. В случай че банка в срок от 3 месеца не плати изискуема вноска или дължими лихви по чл. 15, ал. 3 или чл. 16, ал. 6, управителният съвет на фонда уведомява Българската народна банка за предприемане на мерки по чл. 21, ал. 2 или член 65, ал. 2 от Закона за банките.”
  § 12. В чл. 24 ал. 1 се изменя така:
  “(1) От датата на решението на Българската народна банка по чл. 23, ал. 1 фондът встъпва в правата на вложителите към банката до размера на гарантираните суми, независимо от размера и датата, на която фондът е извършил плащания по гаранцията на всеки един от вложителите.”
  София, 5 декември 2001 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума