Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по бюджет и финанси
Kомисия по бюджет и финанси
28/11/2001 първо гласуване

  ДОКЛАД
  по законопроект № 102-01-29 за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2002 г., внесен от Министерския съвет на 23.11. 2001 година
  ДОКЛАД
  по законопроект № 102-01-29 за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2002 г., внесен от Министерския съвет на 23.11. 2001 година
  На извънредно заседание, проведено на 27 ноември 2001 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа и обсъди внесения от Министерския съвет законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2002 година.
  От името на вносителя на заседанието присъстваха представителите на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) доцент Никола Василев - директор, госпожа Надежда Генева - заместник-директор, господин Християн Танушев - началник на дирекция “Бюджет” и госпожа Катя Паракозова - държавен експерт в Министерството на финансите.
  В мотивите към доклада, както и в експозето на д-р Никола Василев, се изтъква, че проектобюджетът на Националната здравноосигурителна каса за 2002 г. е изготвен на основата на очакваното изпълнение на паричните приходи и разходи на НЗОК за 2001г. и потребностите за финансиране на здравните дейности през 2002 г., произтичащи от Закона за здравното осигуряване.
  Приходите по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2002 г. възлизат на 686.1 млн. лева, срещу 628.8 млн.лева за 2001 година. Предвижда се ръст от 9.1 на сто.
  От общата сума на приходите 666.4 млн. лева или 97.1 на сто са приходи от здравноосигурителни вноски. В бюджета те са определени съобразно предвижданията за очакваните доходи на работещите в материалната сфера, разчетените средства за работещите в бюджетната сфера, както и за всички контингенти осигурени лица, чиито здравноосигурителни вноски са задължения на републиканския или общинските бюджети.
  В бюджета на Националната здравноосигурителна каса са заложени и приходи от други източници, регламентирани в Закона за здравното осигуряване, общо в размер на 19.7 млн.лева или 2.9 на сто от общия размер на приходите. От тях глоби, санкции и наказателни лихви са в размер на 10.5 млн.лева и приходи и доходи от собственост в размер на 9.2 млн.лева.
  Разходите на Националната здравноосигурителна каса са включени във функция “Здравеопазване“ на консолидирания държавен бюджет и са в рамките на договореното с Международния валутен фонд.
  С проектобюджета се предвиждат разходи в размер на 548.9 млн.лева, от които за текущи разходи 511.9 млн.лева, за капиталови разходи 7 млн.лева и за прираст на резерва 30 млн.лева.
  В текущите разходи са заложени 487 млн.лева предназначени за здравноосигурителни плащания. Предлага се от горната сума 256 млн.лева да се насочат за извънболнична помощ, 100 млн.лева за болнична помощ и 131 млн.лева за лекарствени средства за домашно лечение.
  Разходите за здравноосигурителни плащания за извънболнична медицинска помощ се разпределят както следва:
  - първична извънболнична помощ: 100.0 млн.лева;
  - специализирана извънболнична помощ: 79.5 млн.лева;
  - медико-диагностични изследвания: 38.0 млн.лева;
  - стоматологична помощ: 38.5 млн.лева.
  Разпределението на разчетените средства за първична извънболнична медицинска помощ ще стане при запазване на смесената система на заплащане на общопрактикуващите лекари, основана на следните фактори: брой регистрирано население, дейности, свързани със здравни приоритети, работа в неблагоприятни условия и с контингент в неравностойно положение.
  Плащанията за специализирана извънболнична медицинска помощ включват дейности по пакетите по специалности, високоспециализирани дейности, подлежащи на допълнително договаряне и експертизна дейност.
  Заплащането за медико-диагностична дейност ще се извършва чрез актуализация и залагане на икономически по- обосновани цени на клинико-лабораторни, рентгенови, патоанатомични, високоспециализирани и други видове изследвания.
  Средствата заделени за стоматологична помощ ще се разходват при спазване на принципа, при който плащанията следват пътя на пациентите, запазване на приоритета за работа с деца до 14 години и засилване на стимулите за работа в незаети практики и в области с по-малък брой стоматолози.
  Натрупаният към 31 декември 2000 година резерв на Националната здравноосигурителна каса възлиза на 36 999 105 лева. Със средствата от резерва могат да се заплащат разходи в случай на значителни отклонения от равномерното разходване на средствата и на териториален дисбаланс в потреблението на медицинска помощ.
  Разчетените приходи превишават размера на предложените разходи със 137.2 млн.лева, които представляват преходен остатък по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2003 година.
  Със законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса се предлага размерът на здравноосигурителната вноска за 2002 г. да бъде 6 на сто.
  Във връзка с член 20, ал.2, т.2 от Кодекса за
  задължителното обществено осигуряване Националната здравноосигурителна каса предлага да заплаща на Националния осигурителен институт в края на всеки календарен месец сума в размер на 0.2 на сто върху набраните здравноосигурителни вноски през предходния календарен месец на годината.
  В хода на представянето на законопроекта и неговото обсъждане бяха поставени много въпроси, на които изчерпателни отговори даде д-р Никола Василев.
  След приключване на дискусиите законопроектът бе предложен за гласуване. Получиха се следните резултати: “За”- 10 гласа, “Против” - няма и ’’Въздаржали се“ -1 глас.
  Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да обсъди и приеме на първо четене законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2002 година.
  София, 28.11.2001 година
  Форма за търсене
  Ключова дума