Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по бюджет и финанси
Kомисия по бюджет и финанси
13/11/2001 първо гласуване

  ДОКЛАД
  по законопроекти за изменение и допълнение на Закона за
  корпоративното подоходно облагане № 102-01-12/01.11.2001, внесен от Министерския съвет; № 154-01-44/13.09.2001, внесен от н.п. Иван Искров и гр.н.п.; №154-01-47/20.09.2001 г., внесен от н.п. Атанас Папаризов,Георги Пирински и Асен Гагаузов и № 154-01-54/25.09.2001 г., внесен от н.п. Муравей Радев
  ДОКЛАД
  по законопроекти за изменение и допълнение на Закона за
  корпоративното подоходно облагане № 102-01-12/01.11.2001, внесен от Министерския съвет; № 154-01-44/13.09.2001, внесен от н.п. Иван Искров и гр.н.п.; №154-01-47/20.09.2001 г., внесен от н.п. Атанас Папаризов,Георги Пирински и Асен Гагаузов и № 154-01-54/25.09.2001 г., внесен от н.п. Муравей Радев
  На заседания, проведени на 6 и 8 ноември 2001 г., Комисията по бюджет и финанси обсъди законопроектите за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 102-01-12/01.11.2001, внесен от Министерския съвет; № 154-01-44/13.09.2001, внесен от н.п. Иван Искров и гр.н.п.; №154-01-47/20.09.2001 г., внесен от н.п. Атанас Папаризов,
  Георги Пирински и Асен Гагаузов и № 154-01-54/25.09.2001 г., внесен от н.п. Муравей Радев.
  На заседанията присъстваха министърът на финансите Милен
  Велчев и заместник-министърът на финансите Атанас Кацарчев.
  1. Правителственият законопроект предвижда изменения в
  следните основни направления:
  • Изменения, свързани с намаляването на данъчната тежест. Те отчитат финансовата стабилност и необходимостта от икономически растеж и целят подобряване на инвестиционния климат в страната и стимулиране на бизнеса.
  • Промяна на размера на данъка върху печалбата от 20 на 15 на сто за всички данъчно задължени лица, формиращи данъчна основа по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане. С нея се цели плавно намаляване на данъчната тежест и уеднаквяване на базата, спазване принципа на равнопоставеност между субектите, осигуряване на приходи в
  бюджета и стимулиране на доброволното им плащане от данъчно
  задължените лица.
  • Мерки за предотвратяване на данъчни измами и защита на интересите на фиска. С предлаганите изменения се отстраняват пропуски и неясноти в закона, даващи възможност за избягване на данъчно облагане,като се разширява обхватът на контрола.
  • Облагане с еднократен данък при източника за увеличението в
  цената на телефонните или телекомуникационните връзки, без тези по чл. 2а, ал. 1, т. 3.
  • Изменения, свързани с намаляване на финансовия резултат с положителната разлика между продажната цена и документално доказаната цена на придобиване на публични корпоративни акции, предлагани на официалния български пазар на ценни книжа.
  • Изменения, свързани с принципите на обективност, прозрачност и справедливост.
  • Подобряване смислово и редакционно на разпоредби от закона с цел отстраняване на непълнотите и неяснотите, осигуряващо по-добро администриране на данъка, както и актуализиране на текстове, свързано с промени в други закони.
  • Предлага се отменянето на ал. 3 от чл. 24, която след влизането в сила на Данъчния процесуален кодекс, където са обхванати случаите на недоказан произход на капитал, става излишна. Разпоредбата в действащата редакция няма практическо приложение в данъчната и съдебната практика поради обективната невъзможност да предизвика допълнителни приходи.
  Това се дължи и на факта, че в текста е посочено облагане по реда на членове, които от своя страна не сочат ред за облагане, а определят данъчна ставка.
  • Промени, свързани с административнонаказателните
  разпоредби, наложени с цел постигане на съответствие между вида и размера на санкцията или глобата за еднакви нарушения на разпоредбите в различните материални данъчни закони, като същевременно се запълва съществуващата празнота в закона.
  2. По законопроекта, внесен от н.п. Иван Искров и група народни представители:
  Вносителят подчерта, че е необходимо отстраняване на една от
  нормативните пречки пред банковото кредитиране. Разпоредбата, която се предлага да бъде отменена, предвижда, че финансовият резултат преди данъчното преобразуване се увеличава с частта от начислените разходи за провизии и за кредити, провизирани със 100 на сто провизия, когато
  превишението на тези кредити е над 10 на сто от общата сума на кредитния портфейл на банката. Тази разпоредба утежнява съществено финансовото състояние на търговските банки и по същество е своеобразно наказание за поеманите от тях рискове, а поемането на обосновани рискове характеризира
  самата същност на банково дело. С отпадането на тази разпоредба ще се допринесе за подобряването на икономическата среда в страната и подобряване на осъществяването на кредитната дейност.
  3. По законопроекта, внесен от н.п. Атанас Папаризов, Георги Пирински и Асен Гагаузов предвижда:
  Отстраняване на една от нормативните пречки пред развитието на банковото кредитиране на търговските дружества. Действащите разпоредби на чл. 26, ал. 1 и 2 предвиждат ограничаване на максималният размер на признатите за разход при данъчно облагане лихви, вкл. и по заеми от банки.
  Вносителите предлагат стимулиране на банковото кредитиране на
  инвестициите, а не междуфирменото кредитиране, в т.ч. между фирма-майка и дъщерно дружество.
  4. По законопроекта, внесен от н.п. Муравей Радев:
  Законопроектът е насочен към допълнително подобряване на
  инвестиционния климат в страната и успешното извършване на
  оздравителния процес на предприятията в несъстоятелност. С предлаганите изменения на чл. 41, ал. 8 и предлаганото възстановяване на отменената ал. 9,
  според вносителя:
  1. Спазва се основния принцип за преобразуване на годишния финансов резултат в облагаема печалба.
  2. Начисленият данък се преотстъпва на предприятието в
  несъстоятелност.
  3. Установяват се обосновани изисквания за преотстъпване на данъка, което предпазва от обявяване на умишлени фалити за неправомерно ползване на това облекчение.
  След обсъждането се проведе гласуване, на което четирите
  законопроекта бяха подкрепени с 13 - “За”, без “Против” и “Въздържали се”.
  Въз основа на гласуването Комисията по бюджет и финанси
  предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване
  законопроектите за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 102-01-12/01.11.2001, внесен от Министерския съвет;
  № 154-01-44/13.09.2001, внесен от н.п. Иван Искров и гр.н.п.; №154-01-47/20.09.2001 г., внесен от н.п. Атанас Папаризов, Георги Пирински и Асен Гагаузов и
  № 154-01-54/25.09.2001 г., внесен от н.п. Муравей Радев.
  Комисията предлага за второ четене законопроектите да бъдат
  обединени в един.
  София, 12 ноември 2001 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума