Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по бюджет и финанси
Kомисия по бюджет и финанси
06/12/2001 второ гласуване

  Проект
  Второ четене
  ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане
  Проект
  Второ четене
  ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане
  (Обн., ДВ, бр. 115 от 1997 г.; попр., бр. 19 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 21 и 153 от
  1998 г., бр. 12, 50, 51, 64, 81,103,110 и 111 от 1999 г„ бр. 105 и 108 от 2000 г. и
  бр. 34 от 2001 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавие на
  закона.
  Предложение на н.п. Елка Анастасова за нов § 1:
  “§ 1. В чл. 1 след думите “включително организациите на
  бюджетна издръжка ”, да се добави “с изключение на научно-
  изследователските организации и висшите училища, ползващи
  бюджетна субсидия ”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложеше на н.п. Иван Искров за нови § 1 и 2:
  “§1- В чл. 2, ал. 4 думите “Местните юридически лица” се
  заменят с “Лицата по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 4 ”, а думата “дейности ” се
  заменя с “дейностите ”.
  §2. В чл. 2а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) след думата “Кено” се добавя “както и доставчиците на
  телефонни или телекомуникационни услуги, при които има увеличение
  на цената на услугата ”.
  б) създава се т. 4:
  “4. за телефонни или телекомуникационни услуги, при които
  има увеличение на цената на услугата или друга телекомуникационна
  връзка, данъкът се събира върху увеличението в цената, като данъкът се декларира и внася в срок до 20-о число на месеца, следващ месеца на извършване на услугата. ”
  2. Алинея 3 се изменя така:
  “(3) Данъкът по ал. 1, т. 3 и 4 се удържа и внася от
  лицензирания от държавата телефонен оператор. Телефонният
  оператор е длъжен да се увери, че организаторът на хазартната игра
  е получил разрешение, а доставчика на услугите е декларирал
  дейността си пред териториалната данъчна дирекция по седалището си, и да представи пред нея договора, въз основа на който приема залозите или се извършват услугите, с вписана клауза за увеличената цена на телефонна или друга телекомуникационна връзка. В срока по
  ал. 1, т. 3 и 4 организаторът на хазартната игра и телефонният оператор декларират направените залози в териториалната данъчна дирекция по място на данъчната си регистрация. ”
  3. В ал. 4 думите “определен за съответния вид хазартни игри” се заличават.
  Комисията предложението и предлага да се създадат § § 1. 2
  и 3 със следната редакция;
  § 1. В чл. 2, ал. 4 думите “Местните юридически лица” се
  заменят с “Лицата по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 4”, а думата “дейности” се заменя с “дейностите”.
  § 2. В чл. 2а, ал. 3 се изменя така:
  “(3) Данъкът по ал. 1, т. 3 се удържа и внася от лицензирания
  от държавата телефонен или телекомуникационен оператор.
  Телефонният или телекомуникационният оператор е длъжен да се
  увери, че организаторът на хазартната игра е получил разрешение, и да представи пред териториалната данъчна дирекцзия договора, въз основа на който приема залозите, с вписана клауза за увеличението в цената на телефонна или телекомуникационна връзка. В срока по ал. 1, т. 3 организаторът на хазартната игра и телефонният или телекомуникационният оператор декларират направените залози в териториалната данъчна дирекция по място
  на данъчната си регистрация.”
  § 3. Създава се чл. 2б:
  Чл. 2б. (1) Доставчиците на телефонни или
  телекомуникационни услуги, при които има увеличение на цената
  на услугата, вместо с данък върху печалбата и с данък за общините,се облагат с окончателен данък върху стойността на увеличението в цената. Данъкът се декларира и внася в срок до 20-о число на месеца, следващ месеца на извършване на услугата.
  (2) Данъкът по ал. 1 се удържа и внася от лицензирания от
  държавата телефонен или телекомуникационен оператор.
  Телефонният или телекомуникационният оператор е длъжен да се
  увери, че лицето по ал. 1 е декларирало дейността си за
  предоставяне на услугите по ал. 1 пред териториалната данъчна
  дирекция по седалището си, и да представи пред нея договора, въз основа на който предоставя услугите, с вписана клауза за
  увеличението в цената на телефонна или телекомуникационна
  връзка.
  (3) В срока по ал. 1 доставчиците на телефонни или
  телекомуникационни услуги и операторът по ал. 2 декларират
  получените суми от увеличението в цената на предоставените
  телефонни или телекомуникационни услуги в териториалната
  данъчна дирекция по място на данъчната си регистрация, с
  декларация по образец, утвърден от министъра на финансите.”
  Предложение на н.п. Елка Анастасова за нов § 1:
  “§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите “организациите на бюджетна
  издръжка” се добавя “с изключение на научно-изследователските
  организации и висшите училища, ползващи бюджетна субсидия ”.
  2. Създава се ал. 3:
  “(3) Печалбата и доходите на научно-изследователските
  организации и висшите училища, ползващи бюджетна субсидия,
  получени от сделки, извършвани по занятие, включително от отдаване под наем на недвижимо и движимо имущество, се реинвестират задължително в техните бюджети в параграф “научни дейности” и/или “капиталови разходи ”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н. п. Емил Кошлуков, Мустафа Зинал,
  Юлиана Дончева, Татяна Калканова, Ваня Цветкова, Ирена
  Варадинова, Йордан Памуков и Лютви Местан за нов § 1:
  “§ 1. В чл. 4, ал. 1 се създава изречение второ:
  “Не се облагат печалбата и доходите на юридически лица с
  нестопанска цел, вписани в Централния регистър при
  Министерството на правосъдието, получени от сделки, при които се предоставя имущество, под условие за постигане целите на юридическото лице с нестопанска цел, като предоставилият имуществото не се облагодетелства пряко или чрез свързани лица, включително продажба на дарени вещи и права за постигане на регистрираната цел. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  § 1. В чл. 7, ал. 6 думата “продажби” се заменя с “възмездно
  прехвърляне”.
  Предложение на н.п. Иван Искров:
  В чл. 7, ал. 5, т. 5 думата “наеми” се заменя с “доходи от
  използване на движимо или недвижимо имущество ”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Михаил Миков:
  § 1 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната редакция на § 1. който става §
  4:
  § 4. В чл. 7, ал. 5, т. 5 думата “наеми” се заменя с “доходи от
  използване на движимо или недвижимо имущество”.
  § 2. В чл. 12, ал. 3 думите “продажбата на” се заменят с
  “възмездните сделки с”.
  Предложение на н.п. Иван Искров:
  В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2, т. 4 думата “наеми” се заменя с израза “доходи от
  използване на движимо или недвижимо имущество ”.
  2. В ал. 3 след думите “продажната им цена” се поставя
  запетая и се добавя “съответно пазарната цена на насрещната престация ”.

  Комисията подкрепя предложението и предлага следната
  редакция на § 2, който става § 5:
  § 5. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2, т. 4 думата “наеми” се заменя с думите “доходи от използване на движимо или недвижимо имущество”.
  2. В ал. 3 след думите “продажната им цена” се поставя
  запетая и се добавя “съответно пазарната цена на насрещната
  престация”.
  Предложение на н.п. Иван Искров за нов § 2а:
  “§ 2а. Създава се чл. 16а :
  “Чл. 16а. Разпоредбите на този раздел се прилагат съответно
  и относно трансферите между място на стопанска дейност и други части на предприятието на чуждестранното лице, разположени извън територията на страната, при съобразяване спецификата на мястото на стопанска дейност като част от предприятието. ”
  Комисията подкрепя предложението за създаването на § 2а.
  който става § 6 със следната редакция:
  § 6. Създава се чл. 16а :
  “Чл. 16а. Разпоредбите на този раздел се прилагат и за
  трансферите между място на стопанска дейност и други части на
  предприятието на чуждестранното лице, разположени извън
  територията на страната, съобразно спецификата на мястото на
  стопанска дейност като част от предприятието.”
  Предложение на н.п. Валентин Церовски, Теодора Дренска,
  Хюсеин Чауш и Димитър Ламбовски:
  В чл. 22, ал. 2 размера на амортизационните отчисления за
  автомобилите, изпълзвани за таксиметрова дейност да бъде в размер на 25 на сто годишно. ”

  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение на н.п. Иван Искров за нов § 2б:
  § 2б. В чл. 22, ал. 2, т. 2 след думата “оборудване” се добавя “автомобили
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Атанас Папаризов за нов § 2а:
  “§ 2а. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 2 думите “компютри и софтуер ” се заличават;
  2. В ал. 2 се създава т. 2а:
  “2а. Категория II-компютри и софтуер”
  3. Таблицата по ал. 3 се изменя така:
  Категория активи Годишна амортизационна норма(%)
  II 25
  ІІа 50
  III 10
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Димитър Йорданов и Веселин Черкезов
  т нов § 2а:
  “§ 2а. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2:
  а) от категория II думите “компютри и софтуери” да
  отпаднат.
  б) създава се нова категория III:
  “категория III - софтуери, компютри и периферия за тях,
  тсокотехнологични информационни и телекомуникационни
  пехнологии "
  2. В ал. 3, в таблицата се записва:
  а) “III 50 (годишни амортизационни норми в %)
  б) сегашните групи III и IV стават съответно IV и V.

  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Никола Николов, Иван Г. Иванов,
  Валентин Василев, Васил Василев и Петър Жотев за нов § 2а:
  “§ 2а. В чл. 22 се създава ал. 5:
  “(5) Данъчно задължените лица могат да прилагат за данъчни
  цели или ускорена амортизация за дълготрайните активи от
  категория II, придобити в рамките н а текущата година, както и за приносители на електрическа енергия, съобщителни линии,
  паропроводи и водопроводи, кат о използват константно-дегресивния метод (метод на снижаващия се остатък) с коефициент до 5 за повишаването на данъчната амортизационна норма, или като завишават с до 5 пъти данъчната амортизационна норма. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя предложението за създаване на § 2б.
  който става § 7 със следната редакция:.
  § 7. В чл. 22, ал. 2, т. 2 след думата “оборудване” се добавя
  “автомобили”.
  § 3. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2:
  а) в т. 4 след думата “потребности” се поставя точка и запетая и се добавя “разходи, с изключение на разходите за положен личен труд,начислени в полза”, а накрая се поставя запетая и се добавя “които не са с характер на представителни и социални разходи;”
  б) точка 24 се заличава.
  2. В ал. 3:
  а) в т. 10 думите “по ал. 2, т. 22” се заменят с “по ал. 2, т. 22 и 24”;
  б) създават се т. 19 и 20:
  “19. положителната разлика между продажната цена и
  документално доказаната цена на придобиване на акции на публични дружества и търгуеми права на акции, предлагани на официалния български пазар на ценни книжа;
  20. сумите за трудово възнаграждение и дължимите вноски за
  сметка на работодателите за фондовете на Държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса за всяко наето лице по трудово правоотношение за не по-малко от 3 месеца в рамките на същата данъчна година, което към момента на наемането му е регистрирано като безработно за повече от две години и получава помощи по Закона за социално подпомагане.”
  Предложение на н.п. Анелия Мингова:
  В чл. 23 се създава ал. 12:
  “(12) Извънредният финансов приходи, получен вследствие на
  пълно ши частично опрощаване ши преоценяване на задълженията,
  поради отсрочване ши разсрочване, предвидено в утвърден с влязло в сила съдебно решение план за оздравяване, не се включва облагаемата
  печалба. ”
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение на н.п. Атанас Папаризов:
  В чл. 23, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  а) в т. 19 след думите “цена на придобиване ” текста се изменя така “на ценни книжа и търгуеми права на акции на публични дружества при сделки на регулираните български пазари. ”:
  б) точка 21 се изменя така:
  “21. Частта от разходите за ремонт на дълготрайните
  материални активи, превишаваща размера на начислените за тях през отчетния период амортизации на предприятието като цяло, с изключение на разходите за авариен ремонт. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Емил Кошлуков, Мустафа Зинал,
  Юлиана Дончева, Татяна Калканова, Ваня Цветкова, Ирена
  Варадинова, Йордан Памуков и Лютви Местан:
  В чл. 23, ал. 3, т. 1 се изменя така:
  1. дарения: в полза на образователни и здравни заведения и организации, които са на бюджетна издръжка; лечебни заведения, юридически лица с нестопанска цел; регистрираните в страната вероизповедания и общините; за фондове за подпомагане на инвалиди и пострадали от природни бедствия; Българския червен кръст; за подпомагане на социално слаби, инвалиди, деца с увредено здраве ши
  без родители; за възстановяване и опазване на исторически и
  културни паметници; за учредените и предоставени стипендии за
  обучение на ученици и студенти е българските училища в размер до 5 на сто от положителния финансов резултат; преди данъчното преобразуване, при условие, че даренията са направени от капиталовите резерви, съответно от сметката на собственика. При условията на предходното изречение размерът на облекчението е до 10 на сто, когато даренията са в полза на юридическите лица, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност. ”
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение на н.п. Елка Анастасова:
  В чл. 23, ал. 3, т. 1 след думите “дарения: в полза на
  образователни ” се добавя “научно-изследователски ”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Емилия Масларова:
  В чл. 23, ал. 3 в новата т. 20 след думите
  “здравноосигурителна каса ” се добавя “за данъчната година
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Иван Искров:
  Член 23 се изменя така:
  “Чл. 23. (1) Размерът на облагаемата печалба се получава като счетоводният финансов резултат от отчета за приходите и
  разходите (печалба или загуба) се преобразува чрез неговото
  увеличаване ши намаляване за данъчни цели.
  (2) Счетоводния финансов резултат (печалба ши загуба) се
  увеличава с:
  1. дневните пари за командировки, превишаващи двукратния
  размер на определените с нормативни актове размери на държавните служители;
  2. начислените глоби, конфискации и други санкции за
  нарушаване на нормативни актове, както и лихвите по Закона за
  лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания;
  3. превишението на сумата на счетоводните амортизационни
  квоти над данъчно признатия размер на амортизациите на активите на предприятието като цяло;
  4. разходите, несвързани с дейността, удовлетворяващи
  частично ши напълно лични потребности на съдружниците,
  акционерите, персонала, членовете на управителните и контролните органи и на трети лица, които не са с характер на социални и/ти представителни разходи;
  5. разходите за подобрения, модернизация и реконструкция на дълготрайни активи, водещи до увеличаване на тяхната стойност,
  отчетени като текущ разход за ремонт;
  6. разходите за подобрения, модернизация и реконструкция на наетите ши предоставени за ползване дълготрайни активи, когато са отчетени като текущ разход;
  7. разходите от липси и брак на стоково материални запаси без начисления данък върху добавената стойност, с изключение на произтичащи от:
  а) технологичен брак;
  б) промяна на физико-химичните свойства, съответстващи на
  установените с нормативен акт ши фирмени стандарти норми за
  пределни размери на естествените фири и липси на стоково
  материални запаси при тяхното съхранение и транспортиране;
  в) изтичане срока на годност съгласно нормативни актове и фирмени стандарти;
  г) унищожението ши частичното унищожение от бедствия;
  8. разходите, които превишават евентуалните приходи при
  липса и брак на дълготрайни активи. По този ред не се извършва преобразуване в случаите на бедствие;
  9. загубите от обезценка /разходи от преоценка/ на активи, които водят до намаление на финансовия резултат;
  10. разходите, които представляват скрито разпределение на печалбата в полза на акционерите, съдружниците и на трети лица;
  11. разходи за провизии, които водят до намаление на
  финансовия резултат, с изключение на финансовите предприятия;
  12. разходите за лихви по предоставени кредити от
  съдружници и акционери, които не са направили съответните вноски по записани дялове ши акции, като не се прилага регулиране на слабата капитализация по чл. 26;
  13. разходите, довели до намаляване на счетоводния финансов резултат, които данъчно задължените лица не могат да докажат документално по реда, изискван в съответните нормативни актове, с първични документи, включително придружени с фискален бон от електронни касови апарати с фискална памет и от електронни системи с фискална памет, или отчетени в нарушение на счетоводните изисквания. Когато в нарушение на счетоводните правила, придобиването на един дълготраен актив е отчетено като текущ разход, се извършва преобразуване само с разликата над полагащата се данъчна амортизация за годината на придобиването;
  14. приходите, неотчетени съгласно установения с
  нормативните актове ред;
  15. сумите, които в резултат от неспазването на принципите, определени по реда на ал. 10 (за признаване на приходи и разходи) са довели до намаление на финансовия резултат;
  16. разходите, отчетени в резултат на събития от минали
  отчетни периоди, които водят до намаляване на финансовия резултат през текущия отчетен период съгласно раздел III;
  17. разходите, съответно приходите произтичащи от сделки
  ши трансфери, съгласно глава първа, раздел IV;
  18. разходите, произтичащи от преоценка на стоково
  материални запаси, водещи до намаление на финансовия резултат;
  19. частта от лихвите над определения размер по реда на чл.26;
  20. частта от сумата на разходите за работна заплата в
  търговските дружества с над 50 на сто държавно ши общинско
  участие, превишаваща определените с нормативните актове
  средства;
  21. отчетените очаквани разходи по натрупващи се
  неизползвани (компенсируеми) отпуски, които не са ползвани от
  персонала до 31 декември на същата година;
  22. отчетените като разход от операции за минали години
  производствени и потребителски дивиденти;
  23. сумата на резерва от преоценки на дълготраен материален актив в случаите на отписване, освен когато дълготрайният материален актив е отписан за сметка на капитала.
  (3) Счетоводния финансов резултат (печалба ши загуба) се
  намалява с:
  1. дарения: в полза на образователни и здравни заведения и организации, които са на бюджетна издръжка, лечебни заведения;
  юридически лица, които не са търговци с благотворителни, социални, природозащитни, здравни, научноизследователски, образователни,културни и спортни цели; регистрираните в страната вероизповедания и общините; за фондове за подпомагане на инвалиди и пострадали от природни бедствия; Българския червен кръст; за подпомагане на социално слаби, инвалиди, деца с увредено здраве или без родители; за възстановяване и опазване на исторически и културни паметници; за учредените и предоставените стипендии за обучение на ученици и студенти в българските училища в размер до 5 на сто от положителния финансов резултат преди данъчното преобразуване, при условие, че даренията са направени от капиталовите резерви, съответно от сметката на собственика;
  2. дивидентите, получени в резултат на разпределение на
  печалбата на местни лица и неперсонифицирани дружества;
  3. превишението за предприятието като цяло на данъчно
  признатите амортизации над счетоводните амортизационни квоти в случаите на обратното проявление на положителните разлики от амортизации; финансовият резултат не се коригира в случаите, когато амортизационните квоти са по-малки от данъчно признатия размер на амортизацията и преди това не са извършвани увеличения,засягащи този резултат;
  4. приходите от възстановяване на загубите от обезценка на активи в случаите, при които в предходен период е извършвано увеличение и само до размера на това увеличение;
  5. разликите, проявяващи се при реализация на стоково
  материалните запаси - носители на разлики, произтичащи от
  обложени в предходни данъчни периоди разходи от преоценката им;
  6. частта от загубите, пренесена от минали години по реда на глава четвърта;
  7. приходите, отчетени в резултат на събития от минали
  отчетни периоди, които водят до увеличаване на финансовия
  резултат преди данъчното преобразуване през текущия отчетен
  период по реда на глава втора, раздел III;
  8. отрицателни разлики, произтичащи от признаването на
  начислените лихви при прилагането на чл. 26;
  9. производствените и потребителските дивиденти, изплатени от кооперациите на член-кооператорите по реда на глава втора, раздел V;
  10. прихода от лихви, изплатени от данъчната администрация за надвнесени данъци;
  11. обложената част от провизиите по ал. 2, т. 11 в
  нефинансовите предприятия, когато провизията се реинтегрира в
  печалбата;
  12. разходите за придобиване на контролни апарати в
  случаите, когато държавата определя въвеждането им с нормативен акт;
  13. доходите, получени от инвестирането на средствата,
  формирани съгласно чл. 139, ал. 2 от Кодекса за задължително
  обществено осигуряване - от лицензирани пенсионно осигурителни дружества;
  14. положителната разлика между продажната цена и
  отчетната стойност на публични корпоративни акции, предлагани на официалния български пазар на ценни книжа;
  15. сумите за трудово възнаграждение и дължимите вноски
  за сметка на работодателите за фондовете на държавното
  обществено осигуряване и националната здравно осигурителна каса за всяко наето лице по трудово правоотношение за не по-малко от 3 месеца (в рамките на същата данъчна година), което към момента на наемането му е регистрирано като безработно за повече от две години и получава помощи по Закона за социално подпомагане.
  Данъчното облекчение се ползва за годината, през която е назначено лицето;
  16. обложени суми през предходни отчетни периоди по реда
  по реда на чл. 2, т. 15, в отчетния период, през който е налице обратно проявление при признаване на приходите и разходите;
  17. обложените разходи по ал. 2, т. 21 по натрупващи се
  неизползвани (компенсируеми) отпуски, в отчетния период, през който отпуските реално са използвани от персонала.
  (4) Намаленията по ал. 3, т. 1 се ползват при условие, че с даренията не се облагодетелстват ръководителите, които ги отпускат, или тези, които се разпореждат с тях.
  (5) Когато дарението е в не форма, неговият размер се
  определя по балансовата стойност на предмета на дарението или
  спонсорството.
  (6) Данъчните облекчения за дарения се признават въз основа на договор или други доказателства, удостоверяващи, че предметът на дарението е получен.
  (7) Даренията по реда на ал. 3, т. 1 се считат за извършени, както следва:
  1. за парични средства - от датата, на която средствата са получени от надареното лице;
  2. за движими вещи, за недвижими имоти, както и за
  предоставени ограничени вещни права върху тях - от датата на
  сключване на сделката;
  3. за дялово участие - от датата на влизането в сила на
  решението на съда за вписване в търговския регистър;
  4. за ценни книжа - от датата на прехвърляне на
  собствеността.
  (8) Разходите за престой в страната, които местните
  юридически лица извършват в полза на чуждестранни физически лица, в качеството им на съдружници, управители, членове на съвета на директорите и на надзорните съвети при осъществяване на управленски функции на територията на страната, не се регулират за данъчни цели.
  (9) Положителните или отрицателните курсови разлики,
  възникнали в периода от записването на дялов или акционерен капитал в търговските дружества, и внасянето му в чуждестранна валута не се включват при определяне на облагаемата печалба.
  (10) За целите на този закон, признаването на приходи и
  разходи се осъществява при спазване на следните принципи:
  1. документална обоснованост ;
  2. текущо начисляване;
  3. съпоставимост между приходите и разходите;
  предимство на съдържанието пред формата. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Мария Гигова:
  В чл. 23, ал. 3, т. 1 - размерът на даренията от “5 на сто ” да стане “10 на сто” от положителния финансов резултат преди
  данъчното преобразуване, като думите “при условие, че даренията са направени от капиталовите резерви, съответно от сметката на собственика ” да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.

  Предложение на н.п. Михаил Миков:
  В § 2, т. 2, буква “б” да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Никола Николов и Иван Г. Иванов:
  В чл. 23, ал. 3, новата т. 19 се изменя така:
  “19. Положителната разлика между продажната цена и
  документално доказаната цена на придобиване на акции на публични дружества и търгуеми права на акции на публични дружества,предлагани на официалния пазар на ценни книжа. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Панайот Ляков:
  В чл. 23:
  1. Предлаганата промяна на ал. 2 да отпадне.
  2. В ал. 3, т. 1 се изменя така:
  “1. Дарения: в полза на образователни и здравни заведения и
  организации, които са на бюджетна издръжка; лечебни заведения,
  юридически лица с нестопанска цел; регистрираните в страната
  вероизповедания и общините; за фондове за подпомагане на инвалиди и пострадали от природни бедствия; Български червен кръст; за подпомагане на социално слаби, инвалиди, деца с увредено здраве или без родители; за възстановяване и опазване на исторически и
  културни паметници; за учредените и предоставени стипендии за
  обучение на ученици и студенти в българските училища в размер до 5 на сто от положителния финансов резултат; преди данъчното преобразуване, при условие, че даренията са направени от капиталовите резерви, съответно от сметката на собственика. При условията на предходното изречение размерът на облекчението е до 10 на сто, когато даренията са в полза на юридическите лица,регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност. ”
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение на н.п. Стефан Данаилов, Коста Цонев,
  Хюсеин Чауш, Весела Драганова, Андрей Пантев, Христо Георгиев,
  Рупен Киркорян, Иво Атанасов, Стела Банкова, Даринка Станчева, Димитър Игнатов:
  В чл. 23, ал. 3, т. 1 се изменя така:
  “1. Дарения: в полза на образователни и здравни заведения и
  организации, които са на бюджетна издръжка, лечебни заведения;
  юридически лица, които не са търговци с благотворителни, социални, природозащитни, здравни, научноизследователски, образователни,културни и спортни цели; регистрираните в страната вероизповедания и общините; за фондове за подпомагане на инвалиди и пострадали от природни бедствия; Българския червен кръст; за
  подпомагане на социално слаби, инвалиди, деца с увредено здраве или без родители; за възстановяване и опазване на исторически и културни паметници; за учредените и предоставените стипендии заобучение на ученици и студенти в българските училища в размер до 5 на сто от положителния финансов резултат преди данъчното преобразуване. Размерът на намалението е до 10 на сто, когато
  дареният а са направени в полза на културни институти или за целите на културния, образователния ши научен обмен и по спогодбите, по които Република България е страна, както и в случаите, в които даренията са направени в полза на юридически лица, определени за осъществяване на общественополезна дейност и вписани в централния регистър при Министерството на правосъдието. ”
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Комисията предлага окончателна редакция на § 3, който
  става § 8:
  § 8. Член 23 се изменя така:
  “Чл. 23. (1) Размерът на облагаемата печалба се получава
  като счетоводният финансов резултат от отчета за приходите и
  разходите (печалба или загуба) се преобразува чрез неговото
  увеличаване или намаляване за данъчни цели.
  (2) Счетоводния финансов резултат (печалба или загуба) се
  увеличава с:
  1. дневните пари за командировки, превишаващи двукратния
  размер на определените с нормативни актове размери на
  държавните служители;
  2. начислените глоби, конфискации и други санкции за
  нарушаване на нормативни актове, както и лихвите по Закона за
  лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания;

  3. превишението на сумата на счетоводните амортизационни
  квоти над данъчно признатия размер на амортизациите на активите на предприятието като цяло;
  4. разходите, несвързани с дейността, удовлетворяващи
  частично или напълно лични потребности на съдружниците,
  акционерите, персонала, членовете на управителните и
  контролните органи и на трети лица, които не са с характер на
  социални и/или представителни разходи;
  5. разходите за подобрения, модернизация и реконструкция
  на дълготрайни активи, водещи до увеличаване на тяхната
  стойност, отчетени като текущ разход за ремонт;
  6. разходите за подобрения, модернизация и реконструкция
  на наетите или предоставени за ползване дълготрайни активи,
  когато са отчетени като текущ разход;
  7. разходите от липси и брак на стоково материални запаси без начисления данък върху добавената стойност, с изключение на произтичащи от:
  а) технологичен брак;
  б) промяна на физико-химичните свойства, съответстващи на установените с нормативен акт или фирмени стандарти норми за пределни размери на естествените фири и липси на стоково
  материални запаси при тяхното съхранение и транспортиране;
  в) изтичане срока на годност съгласно нормативни актове и
  фирмени стандарти;
  г) унищожението или частичното унищожение от бедствия;
  8. разходите, които превишават евентуалните приходи при
  липса и брак на дълготрайни активи. По този ред не се извършва преобразуване в случаите на бедствие;
  9. загубите от обезценка (разходи от преоценка) на активи, които водят до намаление на финансовия резултат;
  10. разходите, които представляват скрито разпределение на печалбата в полза на акционерите, съдружниците или на трети лица;
  11. разходи за провизии, които водят до намаление на
  финансовия резултат, с изключение на финансовите предприятия;
  12. разходите за лихви по предоставени кредити от
  съдружници и акционери, които не са направили съответните
  вноски по записани дялове или акции, като не се прилага
  регулиране на слабата капитализация по чл. 26;
  13. разходите, довели до намаляване на счетоводния финансов резултат, които данъчно задължените лица не могат да докажат документално по ред, определен в съответните нормативни актове, с първични документи, включително придружени с фискален бон от електронни касови апарати с фискална памет и от електронни системи с фискална памет, или отчетени в нарушение на счетоводните изисквания. Когато в нарушение на счетоводните
  правила, придобиването на един дълготраен актив е отчетено като текущ разход, се извършва преобразуване само с разликата над полагащата се данъчна амортизация;
  14. приходите, неотчетени съгласно установения с
  нормативните актове ред;
  15. сумите, които в резултат от неспазването на принципите, определени по реда на ал. 10 (за признаване на приходи и разходи)са довели до намаление на финансовия резултат;
  16. разходите, отчетени в резултат на събития от минали
  отчетни периоди, които водят до намаляване на финансовия
  резултат през текущия отчетен период съгласно раздел III от тази глава;
  17. разходите, съответно приходите произтичащи от сделки
  или трансфери, съгласно глава първа, раздел IV;
  18. разходите, произтичащи от преоценка на стоково
  материални запаси, водещи до намаление на финансовия резултат;
  19. частта от лихвите над определения размер по реда на чл.26;
  20. частта от сумата на разходите за работна заплата в
  търговските дружества с над 50 на сто държавно или общинско
  участие, превишаваща определените с нормативните актове
  средства;
  21. отчетените очаквани разходи по натрупващи се
  неизползвани (компенсируеми) отпуски, които не са ползвани от
  персонала до 31 декември на същата година;
  22. отчетените като разход от операции за минали години
  производствени и потребителски дивиденти;
  23. сумата на резерва от преоценки на дълготраен материален актив в случаите на отписване, освен когато дълготрайният материален актив е отписан за сметка на капитала;
  24. частта от разходите за ремонт на дълготрайните
  материални активи, надвишаваща съответната данъчна
  амортизационна норма по групи активи.
  (3) Счетоводния финансов резултат (печалба или загуба) се
  намалява с:
  1. дарение в размер до 10 на сто от положителния финансов резултат преди данъчното преобразуване, направено от
  капиталовите резерви, съответно от сметката на собственика и
  когато е в полза на:
  а) образователни и здравни заведения и организации, които са на бюджетна издръжка, лечебни заведения;
  б) юридически лица, които не са търговци с благотворителни, социални, природозащитни, здравни, научноизследователски, образователни, културни и спортни цели;
  в) регистрираните в страната и общините изповедания;
  г) фондове за подпомагане на инвалиди и пострадали от
  природни бедствия;
  д) Българския червен кръст;
  е) подпомагане на социално слаби, инвалиди, деца с увредено здраве или без родители;
  ж) възстановяване и опазване на исторически и културни
  паметници;
  з) културни институти или за целите на културния,
  образователния или научен обмен по спогодбите, по които
  Република България е страна,
  и) юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в
  Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за
  осъществяване на общественополезна дейност;
  к) учредените и предоставените стипендии за обучение на
  ученици и студенти в българските училища;
  л) общините.
  2. дивидентите, получени в резултат на разпределение на
  печалбата на местни лица и неперсонифицирани дружества;
  3. превишението за предприятието като цяло на данъчно
  признатите амортизации над счетоводните амортизационни квоти в случаите на обратното проявление на положителните разлики от амортизации; финансовият резултат не се коригира в случаите, когато амортизационните квоти са по-малки от данъчно признатия размер на амортизацията и преди това не са извършвани увеличения, засягащи този резултат;
  4. приходите от възстановяване на загубите от обезценка на активи когато в предходен период е извършвано увеличение и само до размера на това увеличение;
  5. разликите, проявяващи се при реализация на стоково
  материалните запаси - носители на разлики, произтичащи от
  обложени в предходни данъчни периоди разходи от преоценката
  им;
  6. частта от загубите, пренесена от минали години по реда на глава четвърта;
  7. приходите, отчетени в резултат на събития от минали
  отчетни периоди, които водят до увеличаване на финансовия
  резултат преди данъчното преобразуване през текущия отчетен
  период по реда на раздел III от тази глава;
  8. отрицателни разлики, произтичащи от признаването на
  начислените лихви при прилагането на чл. 26;
  9. производствените и потребителските дивиденти, изплатени от кооперациите на член-кооператорите по реда на глава втора, раздел V;
  10. прихода от лихви, изплатени от данъчната администрация
  за надвнесени данъци;
  11. обложената част от провизиите по ал. 2, т. 11 в
  нефинансовите предприятия, когато провизията се реинтегрира в
  печалбата;
  12. разходите за придобиване на контролни апарати в
  случаите, когато държавата определя въвеждането им с нормативен акт;
  13. доходите, получени от инвестирането на средствата,
  формирани съгласно чл. 139, ал. 2 от Кодекса за задължително
  обществено осигуряване - от пенсионно осигурително дружество;
  14. положителната разлика между продажната цена и
  документално доказаната цена на придобиване на акции на
  публични дружества и търгуеми права на акции, извършени на
  регулиран български пазар на ценни книжа;
  15. сумите за трудово възнаграждение и дължимите вноски за сметка на работодателите за фондовете на държавното обществено
  осигуряване и националната здравно осигурителна каса за всяко
  наето лице по трудово правоотношение за не по-малко от 6 месеца
  (в рамките на същата данъчна година), което към момента на
  наемането му е регистрирано като безработно за повече от две
  години и получава помощи по Закона за социално подпомагане.
  Данъчното облекчение се ползва за годината, през която е
  назначено лицето;
  16. обложени суми през предходни отчетни периоди по реда на ал. 2, т. 15, в отчетния период, през който е налице обратно проявление при признаване на приходите и разходите;
  17. обложените разходи по ал. 2, т. 21 по натрупващи се
  неизползвани (компенсируеми) отпуски, в отчетния период, през
  който отпуските реално са използвани от персонала.
  (4) Намаленията по ал. 3, т. 1 се ползват при условие, че с даренията не се облагодетелстват ръководителите, които ги отпускат, или тези, които се разпореждат с тях.
  (5) Когато дарението е в непарична форма, неговият размер се определя по балансовата стойност на предмета на дарението или спонсорството.
  (6) Данъчните облекчения за дарения се признават въз основа на договор или други доказателства, удостоверяващи, че предметът на дарението е получен.
  (7) Даренията по реда на ал. 3, т. 1 се считат за извършени, както следва:
  1. за парични средства - от датата, на която средствата са получени от надареното лице;
  2. за движими вещи, за недвижими имоти, както и за учредени ограничени вещни права върху тях - от датата на сключване на сделката;
  3. за дялово участие - от датата на влизането в сила на
  решението на съда за вписване в търговския регистър;
  4. за ценни книжа - от датата на прехвърляне на
  собствеността.
  (8) Разходите за престой в страната, които местните
  юридически лица извършват в полза на чуждестранни физически
  лица, в качеството им на съдружници, управители, членове на
  съвета на директорите и на надзорните съвети при осъществяване на управленски функции на територията на страната, не се регулират за данъчни цели.
  (9) Положителните или отрицателните курсови разлики,
  възникнали в периода от записването на дялов или акционерен
  капитал в търговските дружества, и внасянето му в чуждестранна валута не се включват при определяне на облагаемата печалба.
  (3) За целите на този закон, признаването на приходи и
  разходи се осъществява при спазване на следните принципи:
  1. документална обоснованост;
  2. текущо начисляване;
  3. съпоставимост между приходите и разходите;
  4. предимство на съдържанието пред формата.”
  § 4. В чл. 24 ал. 3 се отменя.
  Предложение на н.п. Михаил Миков:
  § 4 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Панайот Ляков:
  Параграф 4 се отменя.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4, който става § 9
  § 5. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите “както и заеми от трети лица” се добавя
  “с изключение на лихвите по банкови заеми”.
  2. В ал. 2, в края на изречение първо думите “и по банкови заеми” се заличават.
  Предложение на н.п. Иван Искров:
  Чл. 26 се изменя така:
  “Чл. 26. (1) При определяне на облагаемата печалба
  максималният размер на разходите за лихви, намалени с приходите от лихви по заеми от търговци, съдружници и други лица (без банкови заеми), както и по финансов лизинг, не може да превишава 75 процента от счетоводната печалба без влиянието на лихвите. При загуба се регулира целият размер на компенсирания разход за лихви.
  (2) Алинея 1 не се прилага за банките и холдинговите
  дружества при спазване на разпоредбите на чл. 280 от Търговския закон.
  (3) Разходите за лихви, с които е увеличен финансовият
  резултат при данъчното му преобразуване, подлежат на приспадане
  от облагаемата печалба през следващата данъчна година до размера на намалението им спрямо критерия по ал. 1.
  (4) Алинеи 1 и 2 не се прилагат в случаите когато за
  съответния данъчен период размера на привлечения капитал е равен или по-малък от двукратния размер на собствения капитал.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Михаил Миков:
  § 5 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната редакция на § 5, който става § 10:
  § 10. Чл. 26 се изменя така:
  “Чл. 26. (1) При определяне на облагаемата печалба
  максималният размер на разходите за лихви, намалени с приходите
  от лихви по заеми от търговци, съдружници и други лица (без
  банкови заеми), както и по финансов лизинг, не може да превишава
  75 на сто от счетоводната печалба без да се смятат лихвите. При
  загуба се регулира целият размер на компенсирания разход за
  лихви.
  (2) Алинея 1 не се прилага за банките и холдинговите
  дружества при условията на чл. 280 от Търговския закон.
  (3) Разходите за лихви, с които е увеличен финансовият
  резултат при данъчното му преобразуване, подлежат на приспадане от облагаемата печалба през следващата данъчна година до размера на намалението по ал. 1.
  (4) Алинеи 1 и 2 не се прилагат когато за съответния данъчен период размерът на привлечения капитал е равен или по-малък от двукратния размер на собствения капитал.”
  Комисията предлага да се създадат параграфи 11. 12. 13 и 14
  със следната редакция:
  § 11. В чл. 27 думите “ т. 15” се заменят с “т. 16”.
  § 12. В чл. 28, ал. 1 думите “т. 15” се заменят с “т. 16”.

  § 13. В чл. 29, ал. 1 и 2 думите “т. 6 се заменят с “т. 7”.
  § 14. В чл. 32 се правят следните изменения:
  1. В ал. 5 думите “т. 8” се заменят с “т. 9”.
  2. В ал. 6 думите “т. 20” се заменят с “т. 22”.
  § 6. В чл. 34 се създава ал. 5:
  “(5) Не се облагат с данък при източника доходите от сделки с
  акции на публични дружества и търгуеми права на акции на публични дружества, извършени на официалния български пазар на ценни книжа.”
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение на н.п. Атанас Папаризов:
  В чл. 34, новата ал. 5 се изменя така:
  “(5) Не се облагат с данък при източника доходите от сделки
  на регулираните български пазари с ценни книжа и търгуеми права на акции на публични дружества. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н. п. Емил Кошлуков, Мустафа Зинал,
  Юлиана Дончева, Татяна Калканова, Ваня Цветкова, Ирена
  Варадинова, Йордан Памуков и Лютви Местан, :
  В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите “местни юридически лица, които не са
  търговци ” се заличават.
  2. Досегашният текст става т. 2.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Михаил Миков:
  § 6 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Никола Николов и Иван Г. Иванов:
  В чл. 34, новата ал. 5 се изменя така:
  “(5) Не се облагат с данък при източника доходите от сделки с
  акции на публични дружества и с търгуеми права на акции на публични дружества, предлагани на официалния български пазар на ценни книжа.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н. п. Панайот Дяков:
  В чл. 34, ал. 1 думите “местни юридически лица, които не са
  търговци ” се заличават.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Стефан Данаилов и група народни
  представители:
  В чл. 34, ал. 1 думите “местни юридически лица, които не са
  търговци ” се заличават.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната редакция на § 6, който става §
  15:
  § 15. В чл. 34 се създава ал. 5:
  “(5) Не се облагат с данък при източника доходите от сделки
  с акции на публични дружества и търгуеми права на акции на
  публични дружества, извършени на регулиран български пазар на
  ценни книжа.”
  § 7. Създава се чл. 34а:
  “Чл. 34а Увеличението в цената на телефонна или
  телекомуникационна връзка, с изключение на тази по чл. 2а, ал. 1, т. 3, се облага с окончателен данък.“
  Комисията подкрепя предложението по принцип, което е
  отразено в чл. 26 и предлага § 7 да отпадне.
  § 8. В чл. 36, ал. 4 се правят следните изменения и допълнения:

  1. Думата “допълнително” се заличава, а думите “пенсионно,
  социално, здравно” се заменят с “пенсионно и социално”, а думата
  “застраховане” се заменя със “застраховки “Живот”.
  2. Създава се изречение второ:
  “Разходите по ал. 4 се признават за целите на данъчното
  облагане, при условие че предприятията нямат ликвидни и изискуеми публични задължения към момента на извършване на разхода.”
  Предложение на н.п. Атанас Папаризов:
  По § 8, т. 2 думите “ликвидни и изискуеми” да се заменят с
  “забавени ”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Емилия Масларова:
  В чл. 36, ал. 4 думата “допълнително” се заличава, думите
  “пенсионно, социално, здравно осигуряване” се заменят с “пенсионно
  осигуряване и доброволно осигуряване за безработица”, а думата “застраховане ” се заменя със “застраховки “Живот ”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Иван Искров:
  В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Ал. 1 се изменя така:
  “(1) Социалните разходи, направени от работодателите,
  независимо дали извършват стопанска дейност, включително за
  лицата, на които е възложено управлението, се облагат при
  източника с данък, който е окончателен, с изключение на тези,
  направени под формата на ваучери за храна, в размер до 40 лв. месечно за всеки работник ши служител, включително и тези по договор за управление и при условия, че не се намалява средномесечното брутно
  възнаграждение на тези лица от предходните 6 месеца.
  2. Създава се нова ал. 2:
  “(2) Редът и условията за издаване, разпространение и
  ползване на ваучерите no ал. 1 се определя с акт на МС.
  3. Досегашните ал. 2 и 3 стават ал. 3 и 4.
  4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:
  (5)Разходите за вноски (премии) за доброволно пенсионно и
  здравно осигуряване и доброволно осигуряване за безработица и/или застраховка “Живот” (и застраховка “Живот”, ако е свързана с инвестиционен фонд), отчетени от предприятията, независимо дали извършват стопанска дейност, превишаващи 40 лв. месечно за всяко осигурено лице, се облагат при източника с данък, който е окончателен. Тези разходите се признават за целите на данъчното
  облагане, при условие, че предприятията нямат ликвидни изискуеми публични задължения към момента на извършване на разхода.
  5. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
  Комисията подкрепя предложението по ппинпип.
  Предложение на н.п. Димитър Йорданов и Веселин Черкезов:
  В чл. 36, ал. 4 се изменя така:
  “(4) Разходите за вноски (премии) за доброволно пенсионно
  осигуряване и осигуряване за безработица и (или застраховка
  “Живот”, отчетени от предприятията, независимо дали извършват
  стопанска дейност, превишаваща 50 лв. месечно за всяко осигурено лице, се облагат при източника с данък, който е окончателен.
  Разходите по тази алинея се признават за целите на данъчното
  облагане при условия, че предприятията нямат забавени публични задължения към момента на извършване на разхода. ”
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение на н. п. Михаил Ми кое:
  § 7 се изменя така:
  “§ 7. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Ал. 1 се отменя.
  2. Досегашната ал. 2 става ал. 1, а думите “когато с тях не се
  осъществява дейност по занятие” се заменят с “когато не са
  използвани за осъществяване дейността на данъчно задълженото
  лице ”.
  3. Досегашната ал. 3 става ал. 2.
  4. Досегашната ал. 4 става ал. 3 с редакцията на вносителя.
  5. Досегашната ал. 5 става ал. 4.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната редакция на § 8, който става §
  16:
  § 16. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  “(2) Разходите, направени под формата на предоставени
  ваучери за храна в размер до 40 лв. месечно за всеки работник или служител при условие, че не се намалява средномесечното брутно възнаграждение на тези работни места от предходните 6 месеца, не се облагат при източника с данък. Редът и условията за издаване,
  разпространение и ползване на ваучерите се определя с акт на
  МС.”
  2. Досегашните ал. 2 и 3 стават ал. 3 и 4.
  3. Досегашната ал. 4 става ал. § и се изменя така:
  (5) Разходите за вноски (премии) за доброволно пенсионно и
  здравно осигуряване и доброволно осигуряване за безработица
  и/или застраховка “Живот” и застраховка “Живот”, ако е свързана с инвестиционен фонд, отчетени от предприятията, независимо дали извършват стопанска дейност, превишаващи 40 лв. месечно за всяко осигурено лице, се облагат при източника с данък, който е окончателен. Тези разходите се признават за целите на данъчното
  облагане, при условие, че предприятията нямат ликвидни и
  изискуеми публични задължения към момента на извършване на
  разхода.
  5. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
  § 9. В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  “(2) Разходите за доброволно здравно осигуряване не участват в данъчното преобразуване и не се облагат с окончателен данък.”
  Комисията предлага § 9 да отпадне, тъй като предложението
  е отразено в чл. 36, ал. 5.
  Предложение на н.п. Иван Искровза нов §...:
  В чл. 39, ал. 2 се изменя така:
  “(2) Правото на пренасяне на загуби се преустановява при
  преобразуване на понасящото загуби данъчно задължено лице по
  смисъла на чл. 261 от Търговския закон, при прехвърляне/придобиване на дялове/акции, както и при прехвърляне на предприятие по чл. 15 от ТЗ.”
  Предложението беше оттеглено.
  Предложение на н.п. Муравей Радев за нов § 9б:
  “§ 9а. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Ал. 8 се изменя така:
  “(8) При несъстоятелност, данъкът върху печалбата, начислен
  върху размера на разсрочени в изпълнение на приет оздравителен план задължения, се преотстъпва на фирмата при условие, че последната изпълнява задълженията си по този план. ”
  2. Създава се ал. 10:
  “(10) При отказ от изпълнение на задълженията по
  оздравителния план, начисления данък става изискуем.
  Комисията подкрепя предложението по ПРИНЦИП.
  Предложение на н.п. Иван Искров за нов § 9а:
  “§ 9а. В чл. 42, ал. 1 думите “ преобразуват чрез” да се
  заменят с “прекратяват поради ”, а думата “отделяне, ” се заличава.
  Комисията подкрепя предложението и предлага § 9а да стане
  § 17 със следната редакция:
  § 17. В чл. 42, ал. 1 думите “ преобразуват чрез” се заменят с “прекратяват поради”, а думата “отделяне,” се заличава.
  Предложение на н.п. Димитър Стефанов:
  В Глава пета се създава раздел III:
  “Раздел III
  Данъчно третиране при прекратяване на производството по
  несъстоятелност с приемане на оздравителен план
  Чл. 43 а. (1) Финансовият резултат преди данъчното
  преобразуване на лицата, за които производството по
  несъстоятелност се прекратява с приемане на оздравителен план, се намалява с приходите, формирани от дисконтиране при разсрочване и/или редукция на задълженията към кредиторите, съгласно условията на утвърдения оздравителен план и одобрения от съда окончателен списък на приетите вземания.
  (2) При формират на финансовия резултат на лицата, за
  които производството по несъстоятелност се прекратява с приемане на оздравителен план, се признават за данъчни цели:
  1. Разходите, отчетени в резултат на откупване на
  задълженията по ал. 1 в следващи периоди при изпълнението на
  оздравителния план;
  2. Разходите, произтичащи от вписване в търговските книги на задължения към кредитори до размера, предвиден с одобрения от съда окончателен списък на приетите вземания на кредиторите;
  3. Разходите, произтичащи от преоценката на активи до
  оценка, съгласно утвърдения от съда оздравителен план. ”
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  § 10. В чл. 44 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 числото “20” се заменя с “15”.
  2. Алинея 2 се отменя.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 10,
  който става § 18.
  Предложение на н.п. Иван Искров за нов § 10а:
  “§10а. Чл. 46а се изменя така:
  “Чл. 46а. Данъкът по чл. 2а, ал. 1, т. 1 е 8 на сто върху
  направените залози, а данъкът по чл. 2а, ал. 1, т. 2 и 3, както и по чл. 26 е 10 на сто върху поминала на залога, посочен във фишове, талони и
  билети ши в други документи за участие, съответно върху
  увеличението в цената на телефонна ши друга телекомуникационнавръзка. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Нина Радева за нов § 10а:
  “§ 10а. Член 46а се изменя така:
  “Чл. 46а. Данъкът по чл. 2а, ал. 1, т. 1 е 8 на сто върху
  направените залози, а данъкът по чл. 2а, ал. 1, т. 2 и 3 е 9 на сто върху поминала на залога, посочен във фишове, талони и билети ши в други документи за участие, съответно върху увеличението в цената на телефонна ши друга телекомуникационна връзка. Данъкът е окончателен.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Комисията предлага следната редакция за нов § 10а. който
  става § 19:
  § 19. Чл. 46а се изменя така:
  “Чл. 46а. Данъкът по чл. 2а, ал. 1, т. 1 е 8 на сто върху
  направените залози, данъкът по чл. 2а, ал. 1, т. 2 и 3, а по чл. 26 е 12 на сто върху номинала на залога, посочен във фишове, талони и билети или в други документи за участие, съответно върху увеличението в цената на телефонна или друга
  телекомуникационна връзка.
  § 11. В чл. 48 се създава ал. 3:
  “(3) Данъкът по чл. 34а е в размер 10 на сто.”
  Комисията подкрепя предложението по принцип, което е
  отразено в изменението на чл.46а.
  Предложение на н.п. Атанас Папаризов:
  § 11 се изменя така:
  “§ 11. В чл. 48 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 числата “1 ” и “4” се заличават.
  2. Създават се ал. 3 и 4:
  “(3) Данъкът по чл. 34а е в размер 10 на сто.
  (4) Данъкът по чл. 36, ал. 1 и 4 е в размер на 18 на сто. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Емил Кошлуков, Мустафа Зинал,
  Юлиана Дончева, Татяна Калканова, Ваня Цветкова, Ирена
  Варадинова, Йордан Памуков и Лютви Местан, :
  В чл. 48, се правят следните изменения и допълнения:
  1. Ал. 2 се изменя така:
  “(2) Данъкът по чл. 36, ал. 1, 2 и 4 и върху даренията и
  спонсорството, отчетени като разходи е в размер 15 на сто. ”
  2. Досегашният текст става т. 2.

  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Мария Гигова:
  В чл. 48 се създава нова ал. 3:
  “(3) Когато дарението е извършено в полза на юридическо лице
  с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза в
  областта на спорта, данъкът по чл. 35 и чл. 36, ал. 1, 2 и 4 е в размер на 5 на сто. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Михаил Миков:
  Промяната, относно чл. 48 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Панайот Ляков:
  В чл. 48, ал. 2 се изменя така:
  “(2) Данъкът върху социалните разходи е 15 на сто, а върху
  разходите за поддръжка, ремонт и експлоатация на леки автомобили е в размер на 20 на сто. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната редакция на § 11. който става
  § 20:
  § 20. В чл. 48, ал. 2 се изменя така:
  “(2) Данъкът по чл. 36, ал. 1, 3 и 5 и за превишението по чл.
  36, ал. 2 е в размер 20 на сто.”
  § 12. В чл. 50, ал. 1 думите “продажбата на” се заменят със
  “сделките с”, а думите “и доходите от прираст на капитал” се
  заличават.
  Предложение на н.п. Иван Искров:
  В чл. 50, ал. 1 думата “наемите ” се заменя с израза “доходите от използване на движимо или недвижимо имущество ”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Панайот Ляков:
  Параграф 12 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната редакция на § 12, който става
  §21;
  § 21. В чл. 50, ал. 1 думата “наемите” се заменя с думите
  “доходите от използване на движимо или недвижимо имущество”.
  § 13. В чл. 55 се създава ал. 5:
  “(5) Данъкът по чл. 34а се декларира с декларация по образец,
  утвърден от министъра на финансите, и се внася от
  телекомуникационния оператор по сметка в териториалната данъчна дирекция по място на данъчната му регистрация в срок до 20-о число на месеца, следващ месеца, през който е извършена телефонната или телекомуникационната връзка.”
  Комисията подкрепя предложението по принцип и е отразено
  в чл. 26.
  Предложение на н.п. Михаил Миков:
  Промяната, относно чл. 55 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията предлага § 13 да отпадне.
  § 14. В чл. 56 се правят следните изменения:
  1. В ал. 4 думите “когато за предходната година облагаемата печалба не надвишава 50 хил. лв.” се заличават.
  2. В ал. 9 числото “15” се заменя с “20”, а думите “когато за предходната година облагаемият доход не превишава 50 хил. лв.” се заличават.
  Предложение на н. п. Михаил Миков:
  В § 14, т. 2 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Муравей Радев:
  По § 14 - да отпадне предлаганата замяна на числото “15” с “20”. Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Панайот Ляков:
  Параграф 14 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Никола Николов, Иван Г. Иванов,
  Валентин Василев, Васил Василев и Петър Жотев за нов § 2а:
  В § 14, т. 2 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14. който става
  8
  Предложение на н.п. Благой Димитров за нов § 14а:
  “§14а. Член 60 се изменя така:
  “Чл. 60. (1) Облагаемата печалба се намалява с 20 на сто от
  сумата на инвестициите за придобиване, реконструкция и
  модернизация на дълготрайни материални активи.
  (2) Преотстъпва се 30 на сто от данъка върху печалбата,
  реализирана от експорт на стоки и услуги. ”
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение на н. п. Михаил Миков за нов § 14а:
  “§ 14а. В чл. 60 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 числото “10” се заменя с “20”.
  2. Създава се нова ал. 3:
  “(3) Намалението по предходните алинеи е 40 на сто за
  общини, в които безработицата е 2 пъти по-висока от средната за страната, 60 на сто за общини, в които безработицата е повече от 2.5 пъти по-висока от средната за страната и 80 на сто за общини, в които безработицата е повече от 3 пъти от средната за страната. ”
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение на н.п. Муравей Радев за нов § 14а:
  “§ 14а. В чл. 60 се създават an. 5 и 6:
  “(5) Облагаемата печалба се намалява с 10 на сто от сумата
  на вноските, с които е учредено дадено дружество, или е увеличен дружественият капитал, когато тези вноски се използват за придобиване, реконструкция и модернизация на дълготрайни материални активи.
  (6) Финансовият резултат преди данъчното преобразуване се
  намалява с 10 на сто от разходите за труд за новоразкрити работни места, спрямо средно списъчния персонал в предприятието за предходната година. ”
  Комисията подкрепя предложението по принцип и предлага
  следната редакция за § 23:
  § 23. В чл. 60 се правят следните изменения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  “(2) Финансовият резултат преди данъчното преобразуване
  се намалява с 20 на сто от разходите на фонд “Работна заплата” за новоразкрити работни места, спрямо средногодишния списъчен персонал нает по трудов договор в предприятието за предходната
  година и при условие, че няма ликвидни и изискуеми публични
  задължения към момента на ползване на намалението.”
  2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея след думите “ал. 1” се
  добавя “и 2”, след думата “инвестициите” се добавя “и
  новоразкрити работни места”, а думите “1,5 пъти” се заменят с “50 на сто”.
  3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
  4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите “ал. 3” се
  заменят с “ал. 4”.
  § 15. В чл. 61, ал. 2 точката става запетая и се добавят думите
  “както и на Българския червен кръст.”
  Предложение на н.п. Елка Анастасова:
  В чл. 61, ал. 1 след думите “социални и здравноосигурителни
  фондове ” се добавя “научно-изследователски организации ”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Емил Кошлуков, Мустафа Зинал,
  Юлиана Дончева, Татяна Калканова, Ваня Цветкова, Ирена
  Варадинова, Йордан Памуков и Лютви Местан:
  В чл. 61, накрая се добавя “и на юридическите лица с
  нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър за
  юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на
  обществено полезно дейност за стопанската им дейност, която е
  пряко свързана с/или е помощна за осъществяване на основната им дейност. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Недялко Калъчев и Цветан Ценков:
  В чл. 61, ал. 2 думите “с изцяло държавно и общинско участие ”
  отпада, а накрая се добавя “както и на Българския червен кръст ”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Панайот Ляков:
  В чл. 61, ал. 2 след думите “лечебната им дейност ” се добавя
  “както и на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в
  Централния регистър за юридическите лица с нестопанска цел за
  осъществяване на общественополезна дейност за стопанската им
  дейност, която е пряко свързана с/или с помощна за осъществяване на основната им дейност. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Стефан Данаилов и група народни
  представители:
  В чл. 61 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 3:
  “(3) Осемдесет на сто от данъка върху печалбата се п
  преотстъпва на юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в централния регистър при Министерството на правосъдието, за стопанската им дейност, която е пряко свързана ши е помощна за основната им дейност. ”
  2. Досегашната ал. 3 става ал. 4, като думите “ал. 1 и 2” се
  заменят с “ал. 1, 2 и 3 ”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15, който става
  §24,
  Предложение на н.п. Муравей Радев и н.п. Димитър
  Стефанов за нов § 15а.
  § 15а. Създава се нов чл. 61 б.
  “Чл. 61б. (1) Данъкът върху печалбата, начислен върху печалба
  от дисконтирани при разсрочване или редуцирани задължения към
  кредитори на данъчно задължени лица, чието производство по
  несъстоятелност е прекратено с приемане на оздравителен план и за които съдът е одобрил окончателен списък на приетите вземания, се преотстъпва на тези лица, при условие, че те изпълняват задълженията си по оздравителния план.
  (2) При неизпълнение на задълженията по оздравителния план, преотстъпеният данък става изискуем.
  (3) Разпоредбите no ал. 1 се прилагат за лицата, за които
  производството по несъстоятелност е прекратено с приемане на
  оздравителен план след 1 януари 1998 г. ”
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  § 16. Член 62 се отменя.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 16,
  който става § 25.
  § 17. Член 64 се изменя така:
  “Чл. 64. (1) На данъчно задължено лице, което не подаде
  декларация по този закон, не я подаде в срок, както и не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне на дължимия данък в по-малък размер или до неоснователно преотстъпване или освобождаване на данъка, се налага имуществена санкция в размер от 100 до 1000 лв.
  (2) При повторно нарушение по ал. 1 имуществената санкция е в
  размер от 200 до 2000 лв.”

  Предложение на н.п. Иван Искров:
  В чл. 64, ал. 1 след думата “преотстъпване ” се добавя “на ”, а думите “на данъка” се замени с “ от данък” .
  Комисията подкрепя предложението и предлага следната
  редакция на § 17, който става § 26:
  § 26. Член 64 се изменя така:
  “Чл. 64. (1) На данъчно задължено лице, което не подаде
  декларация по този закон, не я подаде в срок, както и не посочи или
  невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне на дължимия данък в по-малък размер или до неоснователно
  преотстъпване на данък или освобождаване от данък, се налага
  имуществена санкция в размер от 100 до 1000 лв.
  (2) При повторно нарушение по ал. 1 имуществената санкция
  е в размер от 200 до 2000 лв.”
  § 18. Член 65 се изменя така:
  “Чл. 65. (1) За неподаване на декларация, за неподаването й в
  срок, както и за посочване на неверни данни, довели до определяне на
  данъка в по-малък размер или до неоснователното му преотстъпване или освобождаване на данъка, на управителя и на счетоводителя на предприятието се налага глоба в размер от 100 до 500 лв.
  (2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е в размер от 200
  до 1000 лв.”
  Предложение на н.п. Иван Искров:
  В чл. 65, ал. 1 от ЗИД на ЗКПО думата “и” след думата
  “управителя ” се заменя с “или ”.
  Комисията подкрепя предложението и предлага следната
  редакция на § 18. който става § 27:
  § 27. Член 65 се изменя така:
  “Чл. 65. (1) За неподаване на декларация, за неподаването й в
  срок, както и за посочване на неверни данни, довели до определяне на данъка в по-малък размер или до неоснователното му преотстъпване на данък или освобождаване от данък, на управителя или на счетоводителя на предприятието се налага глоба
  в размер от 100 до 500 лв.

  (2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е в размер от
  200 до 1000 лв.”
  § 19. В чл. 66, ал. 1 думите “чл. 56, ал. 3 от Закона за
  счетоводството” се заменят с “чл. 136 от Закона за данък върху добавената стойност”.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 19,
  който става § 28.
  § 20. Член 67 се отменя.
  Предложение на н.п. Панайот Ляков:
  Параграф 20 да отпадат.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20. който става
  § 29.
  § 21. В чл. 68, ал. 2 думите “Данъчния процесуален кодекс” се
  заменят със “Закона за административните нарушения и наказания”.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 21.
  който става § 30.
  § 22. В § 1 от Допълните разпоредби се правят следните
  изменения и допълнения:
  1. В т. 14 се създава изречение второ:
  “Не са социални разходи разходите, извършени от работодателя
  в полза на работници и служители за превоз от местоживеенето до местоработата в случаите, когато същите се намират в различни населени места или в едно и също населено място и няма организиран
  бществен превоз”.
  2. В т. 19 думите “т. 1, 5 и 11” се заменят с “т. 1, 5,11,19 и 20”.
  3. Точка 28 се изменя така:
  “28. “Собствен капитал” във връзка с прилагането на чл. 26, ал. 5 е определеният от Закона за счетоводството и нормативните актове по
  прилагането му, а “привлечен капитал” е капиталът, включващ всички дългосрочни и краткосрочни пасиви, посочени в счетоводния баланс,
  раздели Б и В от приложение № 1 към Закона за счетоводството.”
  4. Повторно е нарушението, извършено в рамките на две
  календарни години след годината, в която е установено първото
  нарушение.
  Предложение на н.п. Иван Искров:
  В § 1 от Допълнителни разпоредби се правят следните
  изменения и допълнения:
  1. в т. 6 се създава буква “г”:
  “г) Извършено скрито разпределение на печалбата съгласно т.
  15.
  2. в т. 7 след думите “на длъжника” се добавя “включително
  лихвите по депозити в банки ”, а второто изречение се заличава. ”
  3. точка 19 се изменя така:
  “19. “Облекчения ” по смисъла на чл. 24 са тези по чл. 23, ал. 3,
  т. 1, 6, 12 и 15, и по чл. 32. ”
  4. точка 28 се изменя така:
  “28 “Собствен капитал ” във връзка с прилагането на чл. 26, ал. 5 е определеният от Закона за счетоводството и нормативните
  актове по прилагането му. “Привлечен капитал ” във връзка с
  прилагането на чл. 26 е сумата от дългосрочни и краткосрочни
  пасиви, с изключение на приходите за бъдещи периоди и
  финансиранията.
  5. Създават се нови т. 32 -.
  “32. “Ликвидационни дялове” - по смисъла на чл. 34, ал. 1 в
  ликвидационните дялове не се включват вноските за придобиване на
  акции и дялове, които всеки акционер или съдружник е направил. ”
  33. “Пазарната цена на насрещната престация ”, във връзка с
  прилагането на чл. 12, ал. 3 е документално доказаната цена на придобиване на тази насрещна престация, освен ако не се докаже, че пазарната цена е различна.
  34. “Документална обоснованост ” по смисъла на този закон е документирането чрез съдържащи необходимите реквизити по Закона за счетоводството и отразяващи вярно и точно всяка стопанска операция, документи.
  35. “Текущо начисляване” по смисъла на този закон означава, че приходите и разходите от сделките и събитията се признават за
  данъчни цели в момента на тяхното възникване, независимо от
  момента на получаване на насрещната престация ши плащането на
  парични средства.
  36. “Съпоставимост между приходите и разходите” означава
  признаването за данъчни цели:
  - на разходите, извършени във връзка със определена сделка ши дейност, за периода, през който възникват приходите ши се ползват
  изгодите, свързани с тях,
  - на приходите, възникнали за периода, за които са признати реално извършените разходи.
  37. “Предимство на съдържанието пред формата” означава,
  че приходите и разходите от сделка ши дейност се признават за
  данъчни цели в съответствие с тяхното икономическо съдържание, същност и финансова реалност, а не формално според правната (договорната) им форма.
  38. “Действащо предприятие ” във връзка с прилагането на чл. 41 от закона е всяко данъчно задължено лице до датата на вписване на заличаването му.
  39. “Увеличението в цената на телефонна ши
  телекомуникационна услуга ши връзка” е договореното между
  организатор на хазартна игра ши доставчик на услугата и
  телекомуникационния оператор увеличение на цената, над обявената цена по ценоразпис (ценова листа) на телекомуникационния оператор.
  40. “Повторно” е нарушението, извършено в двутодишен срок
  от влизането в сила на наказателно постановление, с което лицето е било наказано за същото по вид нарушение.
  41. “Залагане върху резултати от спортни състезания и
  случайни събития” по смисъла на този закон, са такива хазратни игри, за които не се заплаща акциз.
  Комисията подкрепя предложението и предлага следната
  редакция на § 22. който става § 31.
  §31. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните
  изменения и допълнения:
  1. В т. 6 се създава буква “г”:
  “г) Извършено скрито разпределение на печалбата съгласно
  т. 15.
  2. В т. 7 след думите “на длъжника” се добавя “включително
  лихвите по депозити в банки”, а второто изречение се заличава.”
  3. В т. 17 думата “едногодишен” се заменя с “двугодишен”.
  4. точка 19 се изменя така:
  “19. “Облекчения” по смисъла на чл. 24 са тези по чл. 23, ал.
  3, т. 1, 6,12 и 15 и по чл. 32.”
  5. В т. 27 думите “ал. 2” се заменят с “ал. 3”.
  6. Точка 28 се изменя така:
  “28 “Собствен капитал” във връзка с прилагането на чл. 26,
  ал. 5 е определеният от Закона за счетоводството и нормативните актове по прилагането му. “Привлечен капитал” във връзка с прилагането на чл. 26 е сумата от дългосрочни и краткосрочни пасиви, с изключение на приходите за бъдещи периоди и финансиранията.
  7. Създават се т. 32 -40 .
  “32. “Ликвидационни дялове” - по смисъла на чл. 34, ал. 1 в
  ликвидационните дялове не се включват вноските за придобиване
  на акции и дялове, които всеки акционер или съдружник е
  направил.”
  33. “Пазарната цена на насрещната престация”, във връзка с прилагането на чл. 12, ал. 3 е документално доказаната цена на придобиване на тази насрещна престация, освен ако не се докаже, че пазарната цена е различна.
  34. “Документална обоснованост” е документирането чрез
  съдържащи необходимите реквизити по Закона за счетоводството и отразяващи вярно и точно всяка стопанска операция, документи.
  35. “Текущо начисляване” по смисъла на този закон
  означава, че приходите и разходите от сделките и събитията се
  признават за данъчни цели в момента на тяхното възникване,
  независимо от момента на получаване на насрещната престация
  или плащането на парични средства.
  36. “Съпоставимост между приходите и разходите” означава
  признаването за данъчни цели:
  - на разходите, извършени във връзка със определена сделка
  или дейност, за периода, през който възникват приходите или се ползват изгодите, свързани с тях,
  - на приходите, възникнали за периода, за които са признати реално извършените разходи.
  37. “Предимство на съдържанието пред формата” означава,
  че приходите и разходите от сделка или дейност се признават за данъчни цели в съответствие с тяхното икономическо съдържание, същност и финансова реалност, а не формално според правната (договорната) им форма.
  38. “Действащо предприятие” във връзка с прилагането на
  чл. 41 е всяко данъчно задължено лице до датата на вписване на заличаването му.
  39. “Увеличението в цената на телефонна или
  телекомуникационна услуга или връзка” е договореното между
  организатор на хазартна игра или доставчик на услугата и
  телекомуникационния оператор увеличение на цената, над
  обявената цена по ценоразпис (ценова листа) на
  телекомуникационния оператор.
  40. “Залагане върху резултати от спортни състезания и
  случайни събития” са такива хазартни игри, за които не се заплаща акциз.”
  § 23. Приложението към чл. 60, ал. 2 се изменя, както следва:
  “Приложение към чл. 60, ал. 2
  Списък
  на общините с безработица 1,5 пъти по-висока от средната за
  страната за периода 1998 - 2000 г.
  № по ред Област/Община
  I. Благоевград
  1. Белица
  2. Гърмен
  3. Якоруда
  II. Бургас
  1. Руен
  2. Сунгурларе
  III. Варна
  1. Аврен
  2. Вълчи дол
  3. Девня
  4. Долни чифлик
  5. Дългопол
  6. Провадия
  43  7. Суворово
  IV. Велико Търново
  1. Елена
  2. Златарица
  3. Полски Т ръмбеш
  4. Стражица
  V Видин
  1. Белоградчик
  2. Бойница
  3. Брегово
  4. Грамада
  5. Димово
  6. Кула
  7. Ново село
  8. Ружинци
  9. Чупрене
  VI Враца
  1. Борован
  2. Бяла Слатина
  3. Кнежа
  4. Криводол
  5. Мизия
  6. Оряхово
  7. Роман
  8. Хайредин
  VII. Добрич
  1. Тервел
  VIII. Кърджали
  1. Ардино
  IX. Ловеч
  1. Летница
  2. Луковит
  44
  3. Угърчин
  4. Ябланица
  X. Монтана
  1. Бойчиновци
  2. Брусарци
  3. Вълчедръм
  4. Вършец
  5. Лом
  6. Медковец
  7. Якимово
  XI. Пазарджик
  1. Велинград
  2. Лесичево
  3. Ракитово
  4. Стрелча
  XII. Перник
  1. Трън
  XIII. Плевен
  1. Гулянци
  2. Долни Дъбник
  3. Пелово
  4. Червен бряг
  Ж Пловдив
  1. Кричим
  2. Перущица
  3. Раковски
  4. Садово
  5. Стамболийски
  XV. Разград
  1. Завет
  2. Исперих
  3. Кубрат
  4. Лозница

  45
  5. Самуил
  6. Цар Калоян
  XVI. Русе
  1. Борово
  2. Ветово
  3. Две могили
  4. Сливо поле
  5. Ценово
  XVII. Силистра
  1. Алфатар
  2. Главиница
  3. Кайнарджа
  4. Ситово
  5. Тутракан
  XVIII. Сливен
  1. Котел
  XIX. Смолян
  1. Баните
  2. Борино
  3. Девин
  4. Доспат
  5. Мадан
  6. Неделино
  7. Рудозем
  XX. София окръг
  1. Долна баня
  XXI. Стара Загора
  1. Братя Даскалови
  2. Гурково
  3. Николаево
  4. Павел баня


  46

  XXII. Търговище
  1. Антоново
  2. Омуртаг
  3. Опака
  4. Попово
  5. Търговище
  XXIII. Шумен
  1. Велики Преслав
  2. Венец
  3. Върбица
  4. Гара Хитрино
  5. Каолиново
  6. Каспичан
  7. Никола Козлево
  8. Нови Пазар
  9. Смядово
  XXIV. Ямбол
  1. Болярово
  2. Елхово
  3. Стралджа”
  Предложение на н.п. М.Миков:
  1. В Приложението към ал. 2 заглавието се променя така
  “Списък на общините с безработица над 1.5 пъти по-висока
  от средната в страната за периода 1998 - 2000 г. ”
  2. В Списъка в т. V- Видин да се добави т. 10- “Макреш
  Комисията подкрепя предложенията по принцип, но
  предложението по т. 2 следва да се отправи към Министерството на
  труда и социалната политика, съгласно чл. 60. ал. 3, изречение
  второ.
  Комисията предлага следната редакция на § 23, който става
  8 32:
  § 32. Приложението към чл. 60, ал. 3 се изменя така:
  “Списък
  на общините по чл. 60, ал. 3
  47  № по ред Област/Община
  I. Благоевград
  1. Белица
  2. Гърмен
  3. Якоруда
  II. Бургас
  1. Руен
  2. Сунгурларе
  III. Варна
  1. Аврен
  2. Вълчи дол
  3. Девня
  4. Долни чифлик
  5. Дългопол
  6. Провадия
  7. Суворово
  IV. Велико Търново
  1. Елена
  2. Златарица
  3. Полски Тръмбеш
  4. Стражица
  VI. Видин
  1. Белоградчик
  2. Бойница
  3. Брегово
  4. Г рамада
  5. Димово
  6. Кула
  7. Ново село
  8. Ружинци
  9. Чупрене
  VI Враца
  1. Борован

  2. Бяла Слатина
  3. Кнежа
  4. Криводол
  5. Мизия
  6. Оряхово
  7. Роман
  8. Хайредин
  VII. Добрич
  1. Тервел
  VIII. Кърджали
  1. Ардино
  IX. Ловеч
  1. Летница
  2. Луковит
  3. Угърчин
  4. Ябланица
  X. Монтана
  1. Бойчиновци
  2. Брусарци
  3. Вълчедръм
  4. Вършец
  5. Лом
  6. Медковец
  7. Якимово
  Х7. Пазарджик
  1. Велинград
  2. Лесичево
  3. Ракитово
  4. Стрелча
  А//. Перник
  1. Трън

  XIII. Плевен
  1. Гулянци
  2. Долни Дъбник
  3. Пелово
  4. Червен бряг
  XIV Пловдив
  1. Кричим
  2. Перущица
  3. Раковски
  4. Садово
  5. Стамболийски
  XV Разград
  1. Завет
  2. Исперих
  3. Кубрат
  4. Лозница
  5. Самуил
  6. Цар Калоян
  АТ7. Русе
  1. Борово
  2. Ветово
  3. Две могили
  4. Сливо поле
  5. Ценово
  XVII. Силистра
  1. Алфатар
  2. Главиница
  3. Кайнарджа
  4. Ситово
  5. Тутракан
  XVHI. Сливен
  1. Котел

  XIX Смолян
  1. Баните
  2. Борино
  3. Девин
  4. Доспат
  5. Мадан
  6. Неделино
  7. Рудозем
  XX София окръг
  1. Долна баня
  XXI. Стара Загора
  1. Братя Даскалови
  2. Гурково
  3. Николаево
  4. Павел баня
  XXII. Търговище
  1. Антоново
  2. Омуртаг
  3. Опака
  4. Попово
  5. Търговище
  ХХІІІ. Шумен
  1. Велики Преслав
  2. Венец
  3. Върбица
  4. Гара Хитрино
  5. Каолиново
  6. Каспичан
  7. Никола Козлево
  8. Нови Пазар
  9. Смядово
  ХХІV. Ямбол
  1. Болярово
  2. Елхово
  3. Стралджа”
  ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
  Предложение на н.п. Анелия Мангова:
  Създават се Преходни и заключителни разпоредби:
  “ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  “§ 23а. Разпоредбата на чл. 23, ал. 12 се прилага и за
  заварените данъчни задължения по влезли в сила планове за
  оздравяване, които не са погасени към момента на влизане в сила на
  този закон. ”
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение на и. и. Димитър Ламбовски и Христо
  Механдов за нов § 23б:
  “§ 23б. Лицата, ползващи посочените облекчения в § 3 на
  Закона за корпоративното подоходно облагане и предвидени в чл. 59
  от отменения Закон за данъка върху печалбата (Обн., ДВ., бр. 59 от
  1996 г.; изм., бр. 110 от 1996 г., бр. 16, 49, 86 и 89 от 1997 г.)
  продължават да ги ползват до 31.12.2005 г.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Стефан Данаилов, Коста Цонев,
  Хюсеин Чауш, Весела Драганова, Андрей Пантев, Христо Георгиев,
  Рупен Киркорян, Иво Атанасов, Стела Банкова, Даринка Станчева,
  Димитър Игнатов за нов § 23б:
  “§ 23б. Данъчните субекти ползват намалението по чл. 23, ал.
  3, т. 1 и преотстъпването на данъка върху печалбата по чл. 61, ал. 3,
  ако нямат просрочени публични задължения. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Муравей Радев за нов § 23б:
  “§ 23б. Изменението на чл. 41, ал. 8 и 10 влиза в сила от 1
  януари 2002 г. и обхваща неплатената част от задължението по
  52

  разсрочени кредити е резултат на изпълнение на оздравителен план на
  фирми, обявени в несъстоятелност. ”
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  § 24. Законът влиза в сила от 1 януари 2002 г.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 24,
  който става § 33.
  София, 6 декември 2001 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума