Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по бюджет и финанси
Kомисия по бюджет и финанси
28/02/2002 първо гласуване

  ДОКЛАД
  по законопроект за изменение и допълнение на Данъчния
  процесуален кодекс, № 202-01-13/22.02.2002, вносител Министерски съвет
  ДОКЛАД
  по законопроект за изменение и допълнение на Данъчния
  процесуален кодекс, № 202-01-13/22.02.2002, вносител Министерски съвет
  На заседание, проведено на 26 февруари 2002 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Данъчния процесуален кодекс, внесен от Министерския съвет.
  Законопроекта беше представен от министъра на финансите Милен Велчев.
  Основните промени, които предвижда законопроектът са
  следните:
  1. Усъвършенстват се процедурите, свързани с издаване на
  данъчните ревизионни актове, обжалването им по административен и съдебен ред, регистрацията на
  данъкоплатците и се отстраняват съществуващи пропуски, като се указват изрично сроковете и конкретните административни органи.
  2. Попълват се празноти в сега действащия ДПК, като се предвижда ред за обжалване при прекратяване на производство в случаи, когато жалбата е просрочена или недостатъците не са отстранени.
  3. Актуализират се текстове в ДПК във връзка с влизане в сила на Закона за електронния документ и електронния подпис и отпада необходимостта от представяне на хартиен носител на документите, подадени по Интернет.
  4. Коригират се и се усъвършенстват разпоредби, отнасящи се до административнонаказателната отговорност. С предлаганата промяна за едно и също нарушение законът предвижда отговорност, както за физическото лице - нарушител, така и за едноличния търговец или юридическото лице.
  5. С предлаганата нова ал. 6 на чл. 29 се предвижда възможност за служебно вписване в данъчния регистър, с което се постига пълно съответствие на данъчния регистър с другите публични регистри и предотвратяването на данъчни нарушения.

  6. С предлаганата промяна в чл. 18, ал. 1, т. 3 се дава по-точно и пълно определение на чуждестранните лица - данъчни субекти. В кръга на данъчните субекти се включват и чуждестранни юридически лица, притежаващи имущества в страната.
  При обсъждането на законопроекта членовете на комисията поставиха следните въпроси относно:
  1. Отпадането на чл. 65 от Закона за дънък върху добавената стойност (ЗДДС) и включване на чл. 109а от ДПК, чиито разпоредби са по-неясни и неточни от тези на чл. 65 от ЗДДС.
  2. Отпадане възможността за касово плащане и въвеждане на безкасово плащане за данъците по Закона за облагане доходите на физическите лица.
  3. Определяне на компетентния орган - данъчна администрация или администрацията на Агенцията за държавни вземания, който да събира глобите, наложени от органите на КАТ.
  4. Намаляване на определените срокове за извършване на ревизии.
  5. Прецизиране нивото на органите, които могат да искат разкриване на сведения, съставляващи служебна тайна.
  На поставените въпроси представителите на Министерството на финансите дадоха изчерпателни отговори.
  След обсъждането се проведе гласуване, което приключи със следните резултати: “За” - 10 народни представители, “Въздържал се” - 1 народен представител, без “Против”.
  Въз основа на гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Данъчния процесуален кодекс, внесен от Министерския съвет.
  София, 27 февруари 2002 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума