Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по бюджет и финанси
Kомисия по бюджет и финанси
09/04/2002 второ гласуване

  ДОКЛАД
  Проект
  Второ четене
  ЗАКОН
  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
  ДАНЪЧНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
  (Първа част )
  ДОКЛАД
  Проект
  Второ четене
  ЗАКОН
  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
  ДАНЪЧНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
  (Обн., ДВ, бр. 103 от 1999 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 30 март 2000 г.
  - бр. 29 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2000 г. и бр. 109 от 2001 г.)
  (Първа част -от§ 1 до § 65)
  § 1. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Сведения, съставляващи служебна тайна, могат да се разкриват по писмено искане на друг данъчен орган във връзка с осъществяването на правомощията му по този кодекс при условия и по ред, определени от главния данъчен директор.”
  2. Създават се ал. 3,4 и 5:
  “(3) Извън случаите по ал. 2 сведения, съставляващи служебна тайна, могат да се разкриват само въз основа на писмено съгласие на данъчния субект или по решение на съда.
  (4) Съдът може да постанови разкриване на сведения, съставляващи служебна тайна, по искане на:
  1. прокурор или следовател - при наличие на данни за извършено престъпление;
  2. министъра на вътрешните работи, главния секретар на Министерството на вътрешните работи, директора на Национална служба “Сигурност”, директор на териториална служба на Министерството на вътрешните работи, началник на районно полицейско управление - при необходимост във връзка с осъществяване на определените им в закон правомощия.
  (5) Районният съдия се произнася по искането с мотивирано решение в закрито заседание не по-късно от 24 часа от постъпването му, като определя срока за разкриване на сведенията. Решението на съда не подлежи на обжалване.”

  Комисията подкрепя предложението по ПРИНЦИП.  Предложение на н.п. Иван Искров, Нина Чилова, Теодора Дренска, Нина Радева:
  1. В § 1, т. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  а) в ал. 4 пред думата “искане ” се добавя “мотивирано
  б) в ал. 4, т. 1 думите “при наличие на данни за извършено престъпление” се заменят с “във връзка с образувана предварителна проверка или започнато наказателно производство
  в) в ал. 4, т. 2 думите “Началник на районно полицейско управление ” се заличават;
  г) Ал. 5 се изменя така:
  “(5) Председателят на районния съд по местонахождението на териториалната данъчна дирекция, се произнася по искането с мотивирано определение в закрито заседание не по-късно от 24 часа от постъпването му, като определя данъчния субект, по отношение на който се разкрива служебната тайна, обхвата на конкретните индивидуализирани данни за него, съгласно § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ДПК, и срока за разкриване на сведенията. Определението не подлежи на обжалване. ”
  Комисията подкрепя предложението, като предлага към ал. 2 след думата “директор” да се добави ”както и по инициатива на данъчен орган, когато това е предвидено в закон
  Предложение на н.п. Георги Пирински:
  В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Ал. 2 се изменя така:
  “(2) Сведения, съставляващи служебна тайна, могат да се ползват за нуждите и рамките на данъчната администрация по писмено искане на данъчен орган във връзка с осъществяването на правомощията му по този кодекс, при условия и по ред, определени от главния данъчен директор, и в съответствие с нормативната уредба. ”
  2. В ал. 4, т. 2 думите “началник на районно полицейско управление ” да отпаднат.
  3. В ал. 5 изречение второ се изменя така:
  “Решението на съда подлежи на обжалване пред горестоящата инстанция или съд. ”
  Комисията подкрепя предложението по т. 2, не подкрепя предложенията по т. 1 и 3 и предлага окончателен текст на § 1:
  § 1. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Сведения, съставляващи служебна тайна, могат да се разкриват по писмено искане на друг данъчен орган във връзка с


  осъществяване на правомощията му по този кодекс при условия и по ред, определени от главния данъчен директор, както и по инициатива на данъчен орган, когато това е предвидено в закон/’
  2. Създават се ал. 3, 4 и 5
  “(3) Извън случаите по ал. 2 сведения, съставляващи служебна тайна,могат да се разкриват само въз основа на писмено съгласие на данъчния субект или по решение на съда.
  (4) Съдът може да постанови разкриване на сведения, съставляващи служебна тайна, по мотивирано искане на:
  1. прокурор или следовател - във връзка с образувана предварителна проверка или започнато наказателно производство;
  2. министъра на вътрешните работи, главния секретар на Министерство на вътрешните работи, директор на Национална служба “Сигурност”, директор на Национална служба “Полиция”, директор на Национална служба “Борба с организираната престъпност”, директор на регионална дирекция на вътрешните работи - при необходимост във връзка с осъществяване на определените им в закон правомощия.
  (5) Окръжният съд по местонахождение на териториалната
  данъчна дирекция, се произнася по искането с мотивирано определение в закрито заседание не по-късно от 24 часа от постъпването му, като определя данъчния субект, по отношение на който се разкрива служебната тайна, обхвата на конкретните индивидуализирани данни за него, съгласно § 1, т. 1 от
  “Допълнителните разпоредби” и срока за разкриване на сведенията. Определението не подлежи на обжалване.
  § 2. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2, изречение първо думите “за издаване на данъчен акт” се заменят с “в Закона за административното производство за издаване на административен акт”.
  2. В ал. 3 накрая се добавя “по реда на Закона за административното производство. Ръководителят на съответното ведомство може да упълномощи органи, горестоящи на органа, издал акта, които да разглеждат по същество и да се произнасят по актовете за публични вземания. Заповедта за упълномощаване се обнародва в “Държавен вестник”. В тези случаи на делегиране на права обжалването на актовете е по реда на Закона за административното производство.”
  Предложение на н.п. Георги Пирински:
  В § 2, т. 2 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.


  Комисията подкрепя текста на вносителя със следната редакция:
  § 2. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2, изречение първо думите “за издаване на данъчен акт” се заменят с “в Закона за административното производство за издаване на административен акт”.
  2. В ал. 3 накрая се добавя “по реда на Закона за административното производство, съответно по реда на Закона за Върховния административен съд. Ръководителят на съответното ведомство може да упълномощи органи, горестоящи на органа, издал акта, които да разглеждат по същество и да се произнасят по актовете за публични вземания. Заповедта за упълномощаване се обнародва в “Държавен вестник”. В тези случаи на делегиране на права обжалването на актовете е по реда на Закона за административното производство, съответно по реда на Закона за Върховния административен съд.”
  § 3. В чл. 17 се създава ал. 6:
  “(6) В случай че вземането е установено, но актът не е влязъл в сила, то се включва под условие в списъка на приетите от синдика вземания и се удовлетворява по реда на чл. 725, ал. 1 от Търговския закон, освен ако в данъчен закон е предвидено друго.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  § 4. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 т. 3 се изменя така:
  “3. чуждестранните юридически лица, клон или търговско представителство и неперсонифицираните дружества, които: осъществяват стопанска дейност в страната, включително чрез място на стопанска дейност или определена база; получават доходи от източник в страната; извършват подлежаща на облагане с данъци дейност; притежават имущество в страната или чието ефективно управление е от България.”
  2. В ал. 2 след думите “неперсонифицираните дружества” се добавя ”и осигурителните каси”, след думата “вземанията” се поставя запетая и думите “и обжалването” се заменят с “обжалването и административнонаказателната отговорност”.
  Предложение на н.п. Иван Искров, Нина Чилова, Теодора Дренска, Нина Радева:
  В § 4 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 думите “или чието ефективно управление е от България ” се заличават.


  2. Точка 2 се изменя така: “т. 2. След думите
  “неперсонифицираните дружества ” се добавя “и осигурителните каси ”
  Комисията подкрепя предложението по т. 1 и не подкрепя предложението по т. 2.
  Предложение на н.п. Георги Пирински:
  Във връзка с допълнението в ал. 2, в § 1 на допълнителните разпоредби да се създаде нова т. 17:
  “17. “Осигурителни каси” са правни субекти, създадени на основание чл. 8 от КЗОО, и представляват неперсонифицирани правни субекти с ограничена правосубектност. ”
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Окончателен текст на § 4:
  § 4. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 т. 3 се изменя така:
  “3. чуждестранните юридически лица, клон или търговско представителство и неперсонифицираните дружества, които: осъществяват стопанска дейност в страната, включително чрез място на стопанска дейност или определена база; получават доходи от източник в страната; извършват подлежаща на облагане с данъци дейност; притежават имущество в страната.
  2. В ал. 2 след думите “неперсонифицираните дружества” се добавя ”и осигурителните каси, създадени на основание чл. 8 от Кодекса за задължително обществено осигуряване”, а след думата “вземанията” се поставя запетая и думите “и обжалването” се заменят с “обжалването и административнонаказателната отговорност”.
  § 5. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думата “търговския” се заменя със “съдебния”, а след думите “юридическо лице” се поставя запетая и се добавя ”както и при тяхното преобразуване“.
  2. В ал. 5 след думите “публични вземания” се поставя точка и текстът до края се заличава.
  Предложение на н.п. Георги Пирински:
  В чл. 20, ал. 1 думата “търговския” се запазва и след нея се добавя “или съответния ”.

  Комисията подкрепя предложението и предлага следния окончателен текст на §5


  “§ 5. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения
  1. Ал.1 се изменя така:
  “(1) В случаите на заличаване от търговския или друг регистър при съответния съд на едноличен търговец или прекратяване на юридическо лице данъчната администрация се уведомява преди внасянето на съответното искане за това в съда.”
  2..В ал. 5 след думите ’’публични вземания“ се поставя точка и текстът до края се заличава.
  Предложение на Комисията за нов § 5а:
  § 5а. В чл. 23, ал. 1, т. 1след думите “данъци” се добавя “както и за наличието или липсата на други обстоятелства по този кодекс”.
  § 6. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създават т. 12,13,14 и 15:
  “12. датата на данъчна регистрация;
  13. датата на прекратяване на данъчната регистрация;
  14. датите на специална регистрация;
  15. датите на прекратяване на специалната регистрация.”
  2. Алинея 4 се изменя така:
  “(4) Търговските банки и клоновете на чуждестранни банки уведомяват в 7-дневен срок данъчната дирекция по място на данъчна регистрация на данъчните субекти по чл. 29, ал. 3 за откритите или закритите от тях банкови сметки.”
  3. Създава се ал. 5:
  “(5) Търговските банки и клоновете на чуждестранни банки предоставят информация за откритите или закритите банкови сметки на данъчните субекти, непосочени в ал. 4, при поискване от данъчен директор. Информацията се предоставя в 7-дневен срок от получаване на искането.”
  Предложение на н.п. Георги Пирински:
  В чл. 28, ал. 1, т. 14 и 15 думите “специална регистрация” се заменят със “служебна регистрация ”.

  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя, като предлага следната редакция:
  § 6. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създават т. 12,13,14 и 15:
  “12. датата на данъчна регистрация;
  13. датата на прекратяване на данъчната регистрация;


  14. датите на специална регистрация;
  15. датите на прекратяване на специалната регистрация.”
  2. Алинея 4 се изменя така:
  “(4) Търговските банки и клоновете на чуждестранни банки уведомяват в 7-дневен срок данъчната дирекция по място на данъчна регистрация на данъчните субекти по чл. 29, ал. 3 за откритите или закритите от тях банкови сметки.”
  3. Създава се ал. 5:
  “(5) Търговските банки и клоновете на чуждестранни банки предоставят информация за откритите или закритите банкови сметки на данъчните субекти, непосочени в ал. 4, при мотивирано искане от териториалния данъчен директор. Информацията се предоставя в 7- дневен срок от получаване на искането.”
  § 7. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Данните за местните и чуждестранните физически лица, с изключение на лицата по ал. 3, се вписват в данъчния регистър с подаване на данъчната декларация по реда и в сроковете, установени в съответния данъчен закон. В данъчната декларация лицето посочва и данъчен адрес за връзка с данъчната администрация.”
  2. В ал. 3:
  а) думите “т. 4, 5, 6, 7, 9, 10 и 11 и ал. 2” се заменят с “т. 2, 4, 5, 6, 7, 9,10 и 11 и ал. 2 в 14-дневен срок от възникване на задължението”;
  б) точки 1, 2 и 3 се отменят;
  в) в т. 5 след думата “дружества” се добавя “ и осигурителните
  каси”;

  г) в т. 7 думите “когато дейността се извършва на повече от едно място - в териториалната данъчна дирекция по мястото на управление” се заменят с “когато чуждестранно лице осъществява стопанска дейност на територията на страната чрез повече от едно място на стопанска дейност - в териториалната данъчна дирекция по местонахождение на първото възникнало място на стопанска дейност или в някоя от териториалните данъчни дирекции по мястото на извършване на дейността по избор на чуждестранното лице - в случай че възникват едновременно повече от едно място на стопанска дейност; в случай че чуждестранното лице не упражни избор, се счита, че дейността е подлежала на данъчна регистрация в териториалната данъчна дирекция, която първа извърши процесуално действие по установяване на данъчните му задължения за извършваната дейност чрез място на стопанска дейност”;
  д) създават се т. 8 и 9:
  “8. чуждестранните юридически лица, придобили недвижим имот и непопадащи в т. 6, 7 или 9 - в териториалната данъчна дирекция по местонахождението на имота; в случай че едновременно се придобият


  повече от един имот - в една от териториалните данъчни дирекции по местонахождението на имота по избор на чуждестранното лице;
  9. чуждестранните юридически лица, за които е възникнало право или задължение за регистрация по материален данъчен закон, които не разполагат с обект на територията на страната - в Териториалната данъчна дирекция - София.”
  3. Създава се нова ал. 4:
  “(4) Данъчен субект, който е данъчно задължено лице по силата на материален данъчен закон и за когото не може да се установи мястото за подаване на декларацията съгласно ал. 2 и 3, подава декларация в Териториалната данъчна дирекция - София.”
  4. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
  5. Създава се ал. 6:
  “(6) Служебно вписване на данни в данъчния регистър за лицата по ал. 3 се извършва с протокол по чл. 101 въз основа на вписвания в други официални (публични) регистри или извършени констатации след проверка на данъчен орган.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  Предложение на н.п. Георги Пирински:
  В чл. 29, в новата редакция на ал. 2 думите “данъчен адрес ” се заменят с “кореспондентен данъчен адрес ”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  § 8. В чл. 33, ал. 3 думите “и в новата” се заменят с “в новата” и накрая се добавя “и в 3-дневен срок изисква цялото данъчно досие на данъчния субект от териториалната данъчна дирекция по предходна регистрация, която го изпраща в 14-дневен срок от поискването.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  § 9. В чл. 34, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 2 думите “търговското дружество” се заменят с “юридическото лице”.
  2. В т. 3 след думата “дружества” се добавя ”и осигурителните
  каси”.
  3. Създава се т. 4:
  “4. прекратяването на юридическо лице с влязъл в сила акт на компетентен орган.”


  Комисията подкрепя текста на вносителя.

  § 10. В чл. 36, ал. 7 думите “в случаите, когато това е предвидено със закон” се заличават и накрая се добавя “в 7-дневен срок от постъпване на писменото искане”.
  Предложение на н.п. Георги Пирински:
  В чл. 36, се създава нова ал. 8:
  “(8) Данъчният орган уведомява един път годишно до 30 март следващата отчетна година за преведените и дължимите данъци и такси, отразени в данъчната сметка към 31 декември предходната година."
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  § 11. В чл. 42 ал. 4 се изменя така:
  “(4) Когато декларации и други документи се изпращат по електронен път, за дата на приемане се счита датата на изпратеното електронно съобщение при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  § 12. В чл. 48 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 4:
  а) след думата “свидетел” се поставя запетая и се добавя “който не е данъчен служител”;
  б) създава се изречение трето:
  “В този случай съобщението се счита за редовно връчено.”
  2. Създава се нова ал. 5:
  “(5) Когато не може да бъде осигурен свидетел, данъчният орган изпраща съобщение с обратна разписка. В случай че данъчният субект откаже да се яви и да удостовери получаването в указания в съобщението срок, съобщението се прилага към досието и се счита за редовно връчено.”
  3. Досегашната ал. 5 става ал. 6.

  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  § 13. В чл. 50 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) точки 2 и 3 се изменят така:
  “2. данъчният субект не е изпълнил задълженията си по чл. 29, ал. 3;


  3. лицето, обявено за получаване на данъчни съобщения, данъчният субект, неговият представител или пълномощник не могат да бъдат намерени на данъчния адрес.”;
  б) точки 4 и 5 се отменят.
  2. В ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя “ кьдето данъчният субект е регистриран или е подлежал на регистрация”.
  3. Алинея 3 се изменя така:
  “(3) Обстоятелствата по ал. 1, т. 1 и 2 се удостоверяват с данъчното досие, а по т. 3 - с подписа на връчителя и поне на един свидетел, който не е данъчен служител, като връчителя отбелязва трите имена, единните граждански номера и адресите им и прави бележка за това в разписката или с документ, изходящ от пощата.”
  Предложение на н.п. Иван Искров, Нина Чилова, Теодора Дренска, Нина Радева:
  В § 13, т. 2 се изменя така:
  “2. Ал. 2 се изменя така:
  (2) Съобщението се поставя на определено за целта място в данъчната дирекция, кьдето данъчният субект е регистриран или е подлежал на регистрация. Съобщението се публикува и в “Интернет ”, на съответната страница на Данъчната администрация. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Окончателен текст на § 13:
  § 13. В чл. 50 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) точки 2 и 3 се изменят така:
  “2. данъчният субект не е изпълнил задълженията си по чл. 29, ал. 3;
  3. лицето, обявено за получаване на данъчни съобщения, данъчният субект, неговият представител или пълномощник не могат да бъдат намерени на данъчния адрес.”;
  б) точки 4 и 5 се отменят.
  2. Ал. 2 се изменя така:
  (2) Съобщението се поставя на определено за целта място в данъчната дирекция, където данъчният субект е регистриран или е подлежал на регистрация. Съобщението се публикува и в “Интернет”, на съответната страница на Данъчната администрация.”
  3. Алинея 3 се изменя така:


  “(3) Обстоятелствата по ал. 1, т. 1 и 2 се удостоверяват с данъчното досие, а по т. 3 - с подписа на връчителя и поне на един свидетел, който не е данъчен служител, като връчителя отбелязва трите имена, единните граждански номера и адресите им и прави бележка за това в разписката или с документ, изходящ от пощата.”
  § 14. В чл. 52 думите “включително и” се заменят със “с изключение на”, а накрая се поставя запетая и се добавя “за които се прилага Законът за административните нарушения и наказания”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя..
  § 15. В чл. 55 изречение второ се изменя така:
  “На подателя се издава пореден входящ номер с дата на подаване.”
  Предложение на н.п. Иван Искров, Нина Чилова, Теодора Дренска, Нина Радева:
  В § 15накрая се добавя “печат и подпис на съответния служител
  Комисията не подкрепя предложението и предлага § 15 да
  отпадне.
  § 16. В чл. 56 ал. 2 и 3 се отменят.
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  § 17. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 4, изречение второ след думите “може да бъде обжалвано” се добавя “по реда на чл. 60, ал. 3” и текстът до края се заличава.
  2. Алинея 5 се изменя така:
  “(5) Ако данъчният субект не отстрани несъответствията по ал. 2 в посочения срок, декларациите по чл. 53 се считат за неподадени.”

  Предложение на н.п. Иван Искров, Нина Чилова, Теодора Дренска, Нина Радева:
  В § 17, т. 2 се заличава.

  Комисията подкрепя предложението.
  Окончателен текст на § 17:
  § 17. В чл. 57, ал. 4, изречение второ след думите “може да бъде обжалвано” се добавя “по реда на чл. 60, ал. 3” и текстът до края се заличава.


  § 18. В чл. 60 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя “с изключение на случаите при подаване на декларация за данък върху наследството”.
  2. В ал. 3 изречение второ се изменя така:
  "Жалбата се подава до началника на данъчното подразделение, който се произнася в 14-дневен срок с решение, което може да бъде обжалвано по съдебен ред по реда на този кодекс.
  Предложение на н.п. Иван Искров, Нина Чилова, Теодора Дренска, Нина Радева:
  В § 18, т. 2 се заличава.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Георги Пирински:
  В чл. 60 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Ал. 2 се изменя така:
  “(2) По изрично искане на данъчният субект данъчната администрация е длъжна да му предостави своите мотиви по данъчното задължение. ”
  2. Ал. 3 се изменя така:
  “(3) Обжалването на актовете на данъчната администрация се правят в съда по реда на ЗАП. ”
  Комисията подкрепя предложението по т. 1. но като изречение ВТОРО на ал. 2.
  Предложението по т. 2 не се подкрепя.


  Комисията предлага окончателен текст на S 18:
  § 18. В чл. 60 се правят следните изменения и допълнения:
  “(2) Съобщението за данъчно задължение не се мотивира, с изключение на случаите при подаване на декларация за данък върху наследството. По искане на данъчния субект данъчната администрация е длъжна да му предостави справка за начина на изчисляване на данъчното му задължение.
  “(3) В 14-дневен срок от получаване на съобщението за данъчно задължение данъчния субект може да обжалва размера на определения данък. Жалбата се подава до териториалния данъчен директор, който се произнася в 30-дневен срок с решение. Решението може да се обжалва пред окръжния съд по местонахождение на съответната регионална данъчна дирекция по реда за обжалване на данъчните ревизионни актове.
  § 19. В чл. 61 се правят следните изменения:


  1. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Когато срокът по ал. 1 е изтекъл, промени в данъчната декларация се допускат, ако не е изтекъл срокът за плащане. В случаите, когато срокът за плащане тече от датата на подаване на данъчна декларация, правото на извършване на промени се погасява с изтичането на срока за плащане.”
  2. Алинея 3 се отменя.
  3. В ал. 4 думата “поправки” се заменя с “промени”.
  Предложение на н.п. Иван Искров, Нина Чилова, Теодора Дренска, Нина Радева:
  В § 19, т. 1 се заличава.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Георги Пирински:
  В чл. 61, ал. 3 се изменя така:
  “(3) Пропуснати данни и обстоятелства в подадената декларация не се считат за укрити, ако до три месеца от подаването на данъчната декларация се уведоми данъчната служба и през този период не е започнала данъчната ревизия. ”

  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията предлага окончателен текст на § 19.
  §19. В чл. 61 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Ал. 3 се отменя
  2. В ал. 4 думата “поправки” се заменя с “промени”.
  § 20. В чл. 62, ал. 2 се отменя.

  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  § 21. В чл. 67 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 5 накрая се поставя запетая и се добавя “без да е необходимо изрично писмено възлагане”.
  2. В ал. 6 изречение първо се изменя така:
  “При извършване на проверки по ал. 5 мерките и действията по чл. 77 могат да се извършват от данъчни органи, оправомощени със заповед на главния данъчен директор.”
  Предложение на н.п. Иван Искров, Нина Чилова, Теодора Дренска, Нина Радева:
  В § 21, т. 2 думите “оправомощени със” се заменят с “оправомощени с поименна”
  Комисията подкрепя предложението по ПРИНЦИП.
  Окончателен текст на § 21;
  § 21. В чл. 67 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 5 накрая се поставя запетая и се добавя “без да е необходимо изрично писмено възлагане”.
  2. В ал. 6 изречение първо се изменя така:
  “При извършване на проверки по ал. 5 мерките и действията по чл. 77 могат да се извършват от данъчни органи, оправомощени със заповед на главния данъчен директор, на които органи се издава служебна карта, удостоверяваща оправомощаването.”
  § 22. В чл. 68 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В заглавието след думата “възлагане” се добавя “и срок за извършване”.
  2. В ал. 1, т. 1 и 2 след думата “регистрирани” се добавя “или подлежащи на регистрация”.
  3. В ал. 3 се създават т. 6 и 7:
  “6. ревизирания данъчен период;
  7.вида на ревизираните данъчни задължения.”
  4. В ал. 4 накрая се добавя ”с нов акт за възлагане. Изменението се счита за извършено от датата на издаване на новия акт за възлагане, който се връчва по общия ред.”
  5. Създават се ал. 5 и 6:
  “(5) До 6 месеца от датата на издаване на акта за възлагане данъчната ревизия трябва да бъде завършена.
  (6) Ако срокът по ал. 5 се окаже недостатъчен, той може да бъде продължен до 3 месеца с нов акт за възлагане след мотивирано разрешение от горестоящия административен орган.”
  Предложение на н.п. Иван Искров, Нина Чилова, Теодора Дренска, Нина Радева:
  В § 22 се правят следните изменения и допълнения:
  а) в т. 5, ал. 5 числото “6 ” се заменя с “3 ”;
  б) в т. 5, ал. 6 след думата “месеца ” се добавя "в случаите на ревизии, представляващи особена правна или фактическа сложност
  в) създава се нови ал. 7 и 8:
  “(7) В случаите, когато по повод на данъчна ревизия се изискват сведения от чуждестранна данъчна администрация, ревизията се спира до получаването на исканите сведения, но за не-повече от 12 месеца от изпращането на искането.


  (8) Процесуални действия на данъчните органи, извършени след изтичане на сроковете по ал. 5, 6 и 7 не се вземат предвид при определяне данъчни задължения на ревизирания данъчен субект. ”
  Комисията подкрепя предложението по ПРИНЦИП.
  Предложение на н.п. Георги Пирински:
  В чл. 68 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1, т. 1 и 2 думите “подлежащи на регистрация ” се заменят със “служебна регистрация ”.
  2. Новата ал. 5 се изменя така:
  “(5) Данъчната ревизия да бъде завършена до 3 месеца. ”
  3. Създава се нова ал. 7:
  “(7) Независимо от продължителността на данъчната ревизия лихвите по дължимите данъци и такси не могат да бъдат начислявани за по-голям период от датата на започване на първата ревизия. ”
  Комисията подкрепя предложението по т. 2 и не подкрепя предложенията по т. 1 и 3.
  Предложение на н.п. Муравей Радев:
  В § 22 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В новопредложената ал. 5 числото “6” да се замени с “3 ”.
  2. В новопредложената ал. 6 думите “3 месеца” се заменят с
  “1 месец
  3. Създава се ал. 7
  “(7) Ако при изключителни случаи срокът по ал. 6 се окаже недостатъчен, той може да бъде продължен само от министъра на финансите след мотивирано предложение на регионалния данъчен директор. ”


  Комисията подкрепя предложението по т. 1. и не подкрепя предложението по т. 2 и 3.
  Окончателен текст на S 22:
  § 22. В чл. 68 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В заглавието след думата “възлагане” се добавя “и срок за извършване”.
  2. В ал. 1, т. 1 и 2 след думата “регистрирани” се добавя “или подлежащи на регистрация”.
  3. В ал. 3 се създават т. 6 и 7:
  “6. ревизирания данъчен период;
  7. вида на ревизираните данъчни задължения.”


  4. В ал. 4 накрая се добавя ”с нов акт за възлагане. Изменението се счита за извършено от датата на издаване на новия акт за възлагане, който се връчва по общия ред.”
  5. Създават се ал. 5, 6, 7 и 8:
  “(5) До 3 месеца от датата на издаване на първоначалния акт за възлагане по ал. 3, данъчната ревизия трябва да бъде завършена.
  (6) Ако срокът по ал. 5 се окаже недостатъчен, той може да бъде продължен до 3 месеца с нов акт за възлагане след мотивирано разрешение от териториалния данъчен директор.
  (7) В случаите, когато по повод на данъчна ревизия се изискват сведения от чуждестранна данъчна администрация, срока на ревизията се спира до получаване на исканите сведения.
  (8) Данъчната ревизия завършва с издаване на данъчен ревизионен акт в срока по чл. 108, ал. 1. След изтичане на този срок не могат да се извършват действия, водещи до промяна на установените в него данъчни задължения, освен в случаите, когато този кодекс предвижда друго.”

  § 23. В чл. 69 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  “(2) Всички актове за възлагане се връчват по общия ред.”
  Предложение на н.п. Иван Искров, Нина Чилова, Теодора Дренска, Нина Радева:
  § 23 се отменя.
  Комисията подкрепя предложението за отмяна на 8 23.
  Предложение на н.п. Георги Пирински:
  В чл. 69 се правят следните изменения:
  1. В cm. 1 се създава изречение второ:
  “Неразделна част от акта за възлагане е опис на исканите за представяне документи и справки. ”
  В ал. 2 думите “по общия ред ” да се конкретизират - по реда на кой закон.

  Комисията не подкрепя предложението.
  § 24. В чл. 70, ал. 4 изречение второ се заличава.
  Предложение на н.п. Георги Пирински:
  В чл. 70, ал. 1 се правят следните изменения:


  1. Точка 2 се изменя така:
  “2. В случай на заболяване на данъчния инспектор за повече от 14 дни процедурата се възлага на негов колега. В случай на заболяване на представляващия данъчно задълженото лице същият упълномощава свой представител да го представлява пред данъчната администрация. ”
  2. Точка 3 се отменя.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  § 25. Член 77 се изменя така:
  “Чл. 77. (1) При извършване на данъчна ревизия и проверка данъчният орган може да предприеме мерки за обезпечаване на доказателства чрез извършване на опис на паричните и материалните активи и ценности или чрез изземване с опис на документи и други носители на информация. В случаите, когато няма други възможности за обезпечаване, той може временно да запечатва каси, складове, работилници, офиси, магазини и други обекти.
  (2) За запечатването по ал. 1 се съставя протокол, в който се посочват датата и часът на извършване на действията, конкретните действия по запечатването, фактическите и правните основания за прилагането на тази мярка, срокът на прилагането й, както и пред кой орган и в какъв срок може да се обжалва. Препис от протокола се предоставя на данъчния субект и на органа, възложил ревизията, а при проверка - на териториалния данъчен директор по местонахождението на обекта.
  (3) Мерките могат да се обжалват в 3-дневен срок пред органа, възложил данъчната ревизия, а при проверка - пред териториалния данъчен директор, които се произнасят с решение най-късно в деня, следващ деня на постъпването на жалбата. С решението органът може да потвърди, измени или отмени мерките и сроковете, за което данъчният субект се уведомява в същия ден.
  (4) Решението може да се обжалва в 7-дневен срок с частна жалба пред окръжния съд по местонахождението на органа по ал. 3. Съдът се произнася в 7-дневен срок с определение, което не подлежи на обжалване.
  (5) Жалбата не спира изпълнението на действията по обезпечаване на доказателствата, освен ако съдът постанови спиране.”
  Предложение на н.п. Иван Искров, Нина Чилова, Теодора Дренска, Нина Радева:

  В § 25, е чл. 77, ал. 1, е изр. второ след думата “обекти” се добавя “до 24 часа, а с писмено разрешение на Териториалния директор - до 72 часа. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Георги Пирински:
  В чл. 77 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Ал. 1 се изменя така:
  “(1) При извършване на данъчна ревизия и проверка данъчно задълженото лице е длъжно да осигури съхраняването на доказателствения материал (материални активи, стоки, документи и носители на информация), обект на протокол, съставен от данъчния орган и данъчно задълженото лице. Протоколът се подписва и от трето лице, което не е свързано с горните два. За описи над 100 лева присъства представител на МВР. ”
  2. Ал. 2 се изменя така:
  “(2) При предоставяне на съхранение на доказателствен материал данъчно задълженото лице предоставя като гаранция на данъчния орган регистрационната карта на фирмата. ”
  3. Ал. 3 да отпадне.
  4. В ал. 4 думите “частната жалба” се заменят с “обща
  жалба ”.
  Комисията не подкрепя предложението по т. 1. 2 и 3 и подкрепя по принцип по т. 4.
  Окончателен текст на § 25
  § 25. Член 77 се изменя така:
  “Чл. 77. (1) При извършване на данъчна ревизия и проверка данъчният орган може да предприеме мерки за обезпечаване на доказателства чрез извършване на опис на паричните и материалните активи и ценности или чрез изземване с опис на документи и други носители на информация. В случаите, когато няма други възможности за обезпечаване, той може да запечатва каси, складове, работилници, офиси, магазини и други обекти, свързани с дейността, до 24 часа, а с писмено разрешение на Териториалния данъчен директор - до 72 часа.
  (2) За запечатването по ал. 1 се съставя протокол, в който се посочват датата и часът на извършване на действията, конкретните действия по запечатването, фактическите и правните основания за прилагането на тази мярка, срокът на прилагането й, както и пред кой орган и в какъв срок може да се обжалва. Препис от протокола се предоставя на данъчния субект и на органа, възложил ревизията, а


  при проверка - на териториалния данъчен директор по местонахождението на обекта.
  (3) Мерките могат да се обжалват в 3-дневен срок пред органа, възложил данъчната ревизия, а при проверка - пред териториалния данъчен директор, които се произнасят с решение най-късно в деня, следващ деня на постъпването на жалбата. С решението органът може да потвърди, измени или отмени мерките и сроковете, за което данъчният субект се уведомява в същия ден.
  (4) Решението може да се обжалва в 7-дневен срок пред окръжния съд по местонахождението на органа по ал. 3. Съдът се произнася в 7-дневен срок с определение, което не подлежи на обжалване.
  (5) Жалбата не спира изпълнението на действията по обезпечаване на доказателствата, освен ако съдът постанови спиране.”
  § 26. В чл. 78 накрая се добавя “или проверка.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  § 27. В чл. 85 ал. 1 се изменя така:
  “(1) Заверени от данъчен орган разпечатки на данни, подадени въз основа на закон от данъчен субект на магнитни носители или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис, имат доказателствена сила.”


  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  § 28. В чл. 102 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 се създава изречение второ:
  “Протоколът не се предявява на засегнатото лице за подпис, когато то не е изпълнило задълженията си по чл. 29, ал. 3 или не е намерено на данъчния адрес.”
  2. В ал. 3 след думата “протокола” се добавя “или не са открити на данъчния им адрес”.
  Предложение на н.п. Иван Искров, Нина Чилова, Теодора Дренска, Нина Радева:
  В §28:
  1. Точка 1 се заличава.
  2. Точка 2 се изменя така:
  “2. След думата “протокола ” се добавя “или не са открити на данъчния им адрес”, а след думата “свидетел” се добавя “който не е данъчен служител. ”.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Окончателен текст на § 28:
  “§ 28. В чл. 102 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Ал. 2 се изменя така:
  ”(2) Протоколът се подписва от лицето, извършило действията и от засегнатото лице, от негов представител или служител, освен ако не са намерени при съставяне на протокола”
  2. В ал. 3 след думата “протокола” се добавя “или не са открити на данъчния им адрес”, а след думата “свидетел” се добавя “който не е данъчен служител.”
  § 29. В чл. 108, ал. 2 думите “С акта по ал. 1” се заменят с “Едновременно с връчването на данъчния ревизионен акт”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  § 30. В чл. 109 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2:
  а) създава се нова т. 14:
  “14. обичайния размер на разходите за живот, издръжка, обучение и лечение, както и на транспортните, дневните и квартирните разходи при пътувания в страната и в чужбина;”
  б) досегашната т. 14 става т. 15.
  2. В ал. 4 думите "данъчната година, за която" се заменят с "данъчния период, за който", а думите "освен ако органът, възложил ревизията, не определи друг период" се заличават.
  3. В ал. 5 думите “задължително прави оценка и” се заменят със “след анализ по ал. 2”.
  4. В ал. 9 се създава изречение второ:
  “Наложените обезпечителни мерки могат да се обжалват по реда за обжалване на данъчните ревизионни актове.”
  5. В ал. 10 думите “възложил ревизията“ се заменят с “постановил обезпечението”.
  Предложение на н.п. Иван Искров, Нина Чилова, Теодора Дренска, Нина Радева:
  В §30:
  1. В т.1 се създава нова т. “б”:
  “б) създава се нова т. 15:
  15. установените размери на незаконосъобразно начислен данъчен кредит; ”
  2. Досегашната буква "б ” става б. ”в ” и се изменя така:


  “в) досегашната т. 14, става т. 16. ”
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Окончателен текст на § 30;
  § 30. В чл. 109 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2:
  а) създава се нова т. 14:
  “14. обичайния размер на разходите за живот, издръжка, обучение и лечение, както и на транспортните, дневните и квартирните разходи при пътувания в страната и в чужбина;”
  б) създава се нова т. 15:
  15. получени и извършени доставки и упражнено право на данъчен кредит;”
  в) досегашната т. 14 става т. 16.
  2. В ал. 4 думите "данъчната година, за която” се заменят с "данъчния период, за който”, а думите "освен ако органът, възложил ревизията, не определи друг период” се заличават.
  3. В ал. 5 думите “задължително прави оценка и” се заменят със “след анализ по ал. 2”.
  4. В ал. 9 се създава изречение второ:
  “Наложените обезпечителни мерки могат да се обжалват по реда за обжалване на данъчните ревизионни актове.”
  5. В ал. 10 думите “възложил ревизията“ се заменят с “постановил обезпечението”.

  § 31. Създава се чл. 109а:
  “Чл. 109а. (1) Данъчният орган отказва, независимо от други разпоредби, ползването на права, възникнали в резултат на сделка, която е част от поредица от две или повече зависими сделки, когато констатира данъчна измама или неспазване на закон, водещи до невнасяне на данък или до промяна на резултат за данъчен период, или до невъзможност за установяване на факти и обстоятелства от значение за данъчното облагане във връзка с някоя от сделките в поредицата от зависими сделки.
  (2) Алинея 1 не се прилага по отношение на данъчния кредит, възникнал на основание чл. 64, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност, ако данъкът по съответния данъчен документ е платен по “ДДС сметка” на доставчика изцяло в месеца на издаване на данъчния документ.”
  Предложение на н.п. Иван Искров, Нина Чилова, Теодора Дренска, Нина Радева:
  § 31 се отменя.


  Комисията подкрепя предложението за отпадане на § 31.
  Предложение на н.п. Веселин Черкезов и Димитър Йорданов:
  § 31 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението за отпадане на S 31.
  Предложение на н.п. Георги Пирински:
  Чл. 109а се изменя така:
  “Чл. 109а. (1) Данъчният орган отказва правото на данъчен кредит, възникнало в резултат на сделка, която е резултат от две или повече зависими сделки, когато констатира данъчна измама или неспазване на закон, водещи до не внасяне на данък или до промяна на резултат за данъчен период във връзка с някои от сделките в поредицата от зависими сделки.
  (2) Ал. 1 не се прилага по отношение на лица, които са извършили добросъвестно всички действия, предвидени от данъчните закони, както и които са платили по “ДДС сметка” на доставчика данъка по съответния данъчен документ, възникнал на основание чл. 64, ал. 1 от ЗДДС, изцяло в месеца на издаването на данъчния документ. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Муравей Радев:
  § 31 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението за отпадане на S 31.
  § 32. В чл. 112 ал. 7 се отменя.
  Предложение на н.п. Иван Искров, Нина Чилова, Теодора Дренска, Нина Радева:
  § 32 се отменя.

  Комисията подкрепя предложението за отпадане на § 32.
  § 33. В чл. 114, ал. 3 думите “3-дневен” се заменят със “7-дневен”.
  Предложение на н.п. Иван Искров, Нина Чилова, Теодора Дренска, Нина Радева:
  § 33 се отменя.
  Комисията подкрепя предложението за отпадане на $ 33.  § 34. В чл. 115 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2, т. 1 думите “не са могли да бъдат известни” се заменят с “не са били известни”.
  2. Създава се нова ал. 3:
  “(3) Данъчно задължение, установено с влязъл в сила данъчен акт, може да бъде изменено от данъчния орган по инициатива на данъчен субект, представил доказателство за наличие на основание по ал. 2.”
  3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
  Предложение на н.п. Иван Искров, Нина Чилова, Теодора Дренска, Нина Радева:
  § 34 се изменя така:
  § 34. В чл. 115, ал. 1 думите “данъчен орган, установил основания за изменение” се заменят с “лицата по чл. 38, ал. 1, при наличие на основанията по ал. 2. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Окончателен текст на § 34:
  § 34. В чл. 115, ал. 1 се изменя така:
  “(1) Данъчно задължение, определено с влязъл в сила данъчен акт, може да бъде изменено по инициатива на лицата по чл. 38 ал.1, при наличие на основанията по ал. 2.”
  § 35. В чл. 116 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думата “уведоми” се поставя запетая и се добавя “като обоснове наличието на основание”, а думата “възлага” се заменя със “след преценка на твърдяното наличие на основание за изменение може да възложи”.
  2. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
  “(2) Данъчният субект може да подаде писмено искане до регионалния данъчен директор, към което прилага съответните доказателства. Регионалният данъчен директор след преценка възлага или отказва с мотивирано решение възлагането на нова данъчна ревизия. Решението за отказ подлежи на обжалване пред съответния окръжен съд с частна жалба. По частната жалба съдът се произнася с определение, което не подлежи на обжалване.
  (3) Когато се установи, че данъчното задължение е било определено в по-висок или по-нисък размер, за разликата се издава данъчен ревизионен акт.”
  Предложение на н.п. Иван Искров, Нина Чилова, Теодора Дренска, Нина Радева:


  В § 35, т. 2, ал. 2 е изр. трето думите “с частна жалба” се заличават и в изр. четвърто думите “частната жалба” се заменят с “жалбата ”.
  Комисията подкрепя предложението.
  § 36. В чл. 117 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 след думата “дирекция” се добавя ”или данъчно подразделение”, а думите “в която” се заменят с “където”.
  2. В ал. 6:
  а) след думата “съобщението” се поставя точка и текстът до края се заличава;
  б) създават се изречения второ и трето:
  “Когато жалбата е просрочена или недостатъците не са отстранени в срок, тя се връща на жалбоподателя, а производството се прекратява с решение на регионалния данъчен директор, което подлежи на обжалване с частна жалба пред съответния окръжен съд. Съдът се произнася по частната жалба с определение, което не подлежи на обжалване.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя със следната редакция:
  “§ 36. В чл. 117 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 след думата “дирекция” се добавя ”или данъчно подразделение”, а думите “в която” се заменят с “където”.
  2. В ал. 6:
  а) след думата “съобщението” се поставя точка и текстът до края се заличава;
  б) създават се изречения второ и трето:
  “Когато жалбата е просрочена или недостатъците не са отстранени в срок, тя се връща на жалбоподателя, а производството се прекратява с решение на регионалния данъчен директор, което може да се обжалва чрез регионалния данъчен директор до съответния окръжен съд. Съдът се произнася по жалбата с определение, което не подлежи на обжалване.”

  § 37. В чл. 118 ал. 3 се изменя така:
  “(3) Искане за спиране на изпълнението се прави само ако данъчният ревизионен акт е обжалван. Искането се подава до органа, компетентен да се произнесе в съответната фаза на обжалване, като към него задължително се прилагат доказателства за направеното обезпечение.”


  Предложение на н.п. Иван Искров, Нина Чилова, Теодора Дренска, Нина Радева:
  В § 37 се създава т. 1:
  “1. В чл. 118, ал. 2 думата “представи” се заменя с “предостави ”, а изречение второ се заличава.
  2. Досегашния текст на § 37, става т. 2 и се създава ново изр. трето: ’’Отказът да се спре изпълнението не може да се обжалва отделно от решението на съответния административен или съдебен орган, и влиза в сила заедно със съответния акт. ”
  Комисията подкрепя предложението и предлага следния окончателен текст на § 37:
  “§ 37. В чл. 118 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Ал. 2 се изменя така:
  “(2) Изпълнението на данъчният ревизионен акт се спира по искане на данъчния субект, ако предостави обезпечение в размер на главницата и лихвите.”
  2. Ал.З се изменя така:
  “(3) Искане за спиране на изпълнението се прави само ако данъчният ревизионен акт е обжалван. Искането се подава до органа, компетентен да се произнесе в съответната фаза на обжалване, като към него задължително се прилагат доказателства за направеното обезпечение. Отказът да се спре изпълнението не може да се обжалва отделно от решението на съответния административен или съдебен орган и влиза в сила заедно със съответния акт.”
  § 38. В чл. 120 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 изречение първо се изменя така:
  “Ако жалбата е допустима, регионалният данъчен директор я разглежда по същество и се произнася с мотивирано решение в 30-дневен срок от получаването й или от отстраняване на недостатъците й.”
  2. В ал. 3 накрая се добавя “и определя срок за издаването му”.
  3. Създава се нова ал. 4:
  “(4) Новият данъчен ревизионен акт, издаден при условията на ал. 3, не подлежи на връщане за нова ревизия.”
  4. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал. 5 и 6.
  5. Създава се ал. 7:
  “(7) Регионалният данъчен директор може по своя инициатива или по молба на данъчния субект да поправи допусната в решението явна фактическа грешка. Решението за поправката е неразделна част от първоначалното решение.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.


  § 39. В чл. 121, ал. 3 думите “или частично” се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  § 40. В чл. 124 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинеи 2 и 3 се отменят.
  2. В ал. 5 след думите “той може да измени” се добавя “или отмени изцяло или частично”, а думите ’’срока по ал. 1” се заменят с “14- дневен срок”.
  Предложение на н.п. Иван Искров, Нина Чилова, Теодора Дренска, Нина Радева:
  В § 40 се създава т. 3:
  “3. Ал. 6 се заличава. ”

  Комисията подкрепя предложението.
  Окончателен текст на § 40;
  § 40. В чл. 124 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинеи 2 и 3 се отменят.
  2. В ал. 5 след думите “той може да измени” се добавя “или отмени изцяло или частично”, а думите ”срока по ал. 1” се заменят с “14-дневен срок”.
  3. Алинея 6 се заличава.”
  § 41. В чл. 126, ал. 3 думата “заседанието” се заменя със “съобщението”
  Предложение на н.п. Иван Искров, Нина Чилова, Теодора Дренска, Нина Радева:
  В § 41 думата “съобщението” се заменя с “уведомлението”.

  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Иван Искров, Нина Чилова, Теодора Дренска, Нина Радева за нови § 41а и 416:
  Създава се § 41а и § 416:
  “§41а. В чл. 128 се създава ал. 4 (отменената ал. 6 в чл. 124):
  “(4) Ако и двете страни в процеса са поискали, всяка от тях посочва експерт, а съдът определя третото вещо лице. ”
  “§41б.В чл.130 ал.1 се създава изречение второ:”При
  съществени нарушения на процесуалните правила съдът отменя акта. ”


  Комисията подкрепя предложението за създаване § 41а и не подкрепя предложението за създаване на § 416.
  § 42. В чл. 132, ал. 3 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  § 43. В чл. 133 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  “(2) Наказателните постановления, издадени от данъчни органи, се обжалват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.”
  2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
  Комисията подкрепя предложението със следната редакция:
  “§ 43. В чл. 133 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал.2:
  “(2) Наказателните постановления, издадени от данъчни органи, се обжалват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.”
  2. Досегашната ал. 2 става ал. 3, като в нея думите” Гражданския процесуален кодекс” се заменят с “Закона за административното производство.”
  Предложение на Комисията за нов § 43а:
  § 43а. В чл. 134 накрая се добавя “във връзка с чл. 115 от този кодекс”.
  § 44. В чл. 141, ал. 1 се създава т. 5:
  “5. когато актът се обжалва”.
  Предложение на н.п. Иван Искров, Нина Чилова, Теодора Дренска, Нина Радева:
  § 44 се отменя.
  Комисията не подкрепя предложението.


  Комисията подкрепя текста на вносителя със следната редакция:
  “§ 44. В чл. 141 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава т. 5,6 и 7:
  “5. когато актът, с който е определено задължението се обжалва;
  6. с налагането на обезпечителни мерки;


  7. с предприемането на действия по принудително събиране.”
  2. В ал. 2, т. 2 и 3 се заличават.
  § 45. В чл. 144 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2, т. 3 думите “начисляването им” се заменят с “изтичането на срока за внасянето им съгласно българското законодателство. ”
  2. Алинея 4 се отменя.
  Предложение на н.п. Иван Искров, Нина Чилова, Теодора Дренска, Нина Радева:
  В § 45 т. 2 се отменя.
  Комисията подкрепя предложението.


  Окончателен текст на S 45:
  § 45. В чл. 144, ал. 2, т. 3 думите “начисляването им” се заменят с “изтичането на срока за внасянето им съгласно българското законодателство.”
  § 46. В чл. 145 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Данъчните и другите публични задължения се изпълняват доброволно в законоустановения срок чрез безкасово плащане по съответната сметка.”
  2. Създава се нова ал. 2:
  “(2) Наказателните постановления, санкциите по които следва да постъпят в републиканския бюджет, се изпращат от съответния административнонаказващ орган на данъчното подразделение по постоянния адрес на нарушителя в 3-дневен срок от влизането им в сила, като в тези случаи ал. 7 не се прилага.”
  3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4, като в ал. 4 думите “платежно нареждане за данъчно плащане” се заменят с “платежно нареждане (вносна бележка) за плащане към бюджета”.
  4. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:
  “(6) Плащане на данъчни задължения в брой може да се извършва по изключение, когато това е предвидено в закон. Административно-наказателните санкции могат да се заплащат и в брой. Редът за събирането и отчитането на сумите се определя със заповед на главния данъчен директор.”
  5. Досегашните ал. 6 и 7 стават съответно ал. 7 и 8, като в ал. 8, т. 2 след думата “размери” се добавя ”и не е представено надлежно обезпечение”.


  6. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и в нея думите “по ал. 6” се заменят с “по ал. 7”.
  7. Досегашната ал. 9 става ал. 10 и в нея думите “по ал. 7” се заменят с “по ал. 8”.
  8. Досегашната ал. 10 става ал. 11 и в нея думите “по ал. 8” се заменят с “по ал. 9”.
  Предложение на н.п. Иван Искров, Нина Чилова, Теодора Дренска, Нина Радева:
  В § 46 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точки 1 и 4 се отменят.
  2. В т. 5 след думата “досегашните ” се добавя “ал. 5 ”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Георги Пирински:
  В чл. 145, новата ал. 6 се изменя така:
  “(6) Плащанията на данъчни задължения се извършват само по банков път. Накрая на годината териториалната данъчна администрация уведомява данъчно задълженото лице за преведените и постъпили суми по сметките на администрацията. ”


  Комисията не подкрепя предложението.
  Окончателен текст на § 46:
  § 46. В чл. 145 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  “(2) Наказателните постановления, санкциите по които следва да постъпят в републиканския бюджет, се изпращат от съответния административнонаказващ орган на данъчното подразделение по постоянния адрес на нарушителя в 3-дневен срок от влизането им в сила, като в тези случаи ал. 7 не се прилага.”
  2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4, като в ал. 4 думите “платежно нареждане за данъчно плащане” се заменят с “платежно нареждане (вносна бележка) за плащане към бюджета”.
  3. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
  4. Досегашните ал. 6 и 7 стават съответно ал. 7 и 8, като в ал. 8, т. 2 след думата “размери” се добавя ”и не е представено надлежно обезпечение”.
  5. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и в нея думите “по ал. 6” се заменят с “по ал. 7”.
  6. Досегашната ал. 9 става ал. 10 и в нея думите “по ал. 7” се заменят с “по ал. 8”.


  7. Досегашната ал. 10 става ал. 11 и в нея думите “по ал. 8” се заменят с “по ал. 9”.
  § 47. В чл. 146 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, изречение първо след думата “длъжника” се поставя запетая и се добавя “включително”.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) При постъпващи плащания от страна на длъжника данъчните, съответно осигурителните, органи могат и след изтичането на срока по ал. 1 да продължат действията си до погасяване на задължението при условията и по реда на чл. 191.”
  3. Създава се нова ал. 5:
  “(5) При условията и по реда на ал. 1-4 данъчните органи събират принудително и неплатените в срока за доброволно изпълнение публични държавни вземания, които следва да постъпят в републиканския бюджет. Влезлите в сила актове за установяването им се изпращат на данъчния орган по постоянен адрес или седалище на длъжника в 7-дневен срок от изтичането на срока за доброволно изпълнение.”
  4. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:
  “(6) Постановленията за налагане на обезпечителни мерки, издадени от данъчните органи, се обжалват по реда за обжалване на данъчни актове, а постановленията, издадени от осигурителните органи - по реда за обжалване, предвиден в Кодекса за задължително обществено осигуряване.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  § 48. В чл. 147, ал. 4, т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя ”с изключение на задълженията по влязъл в сила данъчен акт.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  § 49. В чл. 156, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се ново изречение второ:
  "Изискуеми данъчни задължения и санкции се прихващат от недължимо платени данъчни вземания, такси, както и от суми, подлежащи на възстановяване на друго основание от данъчния орган и след образуване на производство по принудително изпълнение."
  2. Досегашното изречение второ става изречение трето.


  Комисията подкрепя текста на вносителя.  Предложение на н.п. Анелия Мингова, Димитър Стефанов и Михаил Миков за нов § 49а:
  “§ 49а. В чл. 157, ал. 5 се отменя. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  § 50. В чл. 159, ал. 1 думите “съответно от другите органи на Агенцията за държавни вземания” се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  § 51. В чл. 161, ал. 8 думите “публичния изпълнител, освен в случаите на чл. 108 и 109” се заменят с “органа по принудително изпълнение”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  § 52. В чл. 163, ал. 5 се отменя.
  Предложение на н.п. Иван Искров, Нина Чилова, Теодора Дренска, Нина Радева:
  § 52 се отменя.
  Комисията подкрепя предложението и предлага следната редакция на § 52:
  “§ 52. В чл. 163, ал. 5 се изменя така:
  “(5) Предварителните обезпечителни мерки по чл. 108 и 109 могат да се обжалват по реда и в сроковете за обжалване на данъчните актове.”
  § 53. В чл. 175, ал. 1 след думите “публичния изпълнител” се добавя “при изпълнение на правомощията им по този кодекс”, а след думата “разполагат” се поставя точка и текстът до края се заличава.


  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  § 54. В чл. 182 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думата “длъжникът” се заменя с “ипотекарният длъжник, съответно залогодателят”, думата “нотариуса” се заменя със “съдията по вписванията” и думите “Централния регистър на особените залози” се заменят със “съответния орган, извършващ вписването”.
  2. В ал. 2 думата “длъжника” се заменя с “ипотекарния длъжник или залогодателя” и се създава изречение второ:


  “При вписване на законна ипотека съдията по вписванията изисква служебно удостоверението за дължимите данъци от длъжника”.
  Предложение на н.п. Иван Искров, Нина Чилова, Теодора Дренска, Нина Радева:
  § 54, т.2, изр. второ се заличава.
  Комисията подкрепя предложението и предлага следната редакция на S 54;
  § 54 В чл.182 се правят следните изменения:
  “1. В ал. 1 думата“ длъжникът” се заменя с “ипотекарния длъжник, съответно залогодателят”, думата “нотариуса” се заменя със “съдията по вписванията” и думите “Централен регистър на особените залози” се заменят със “ съответния орган,извършващ вписването”.
  2. В ал. 2 думата”длъжника” се заменя с “ипотекарния длъжник или залогодателя”.”
  § 55. В чл. 192, ал. 3 думите “запорното съобщение” се заменят с “нареждането за изпълнение”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  § 56. В чл. 206, ал. 1 числото “30 000” се заменя с “10 000”.
  Предложение на н.п. Иван Искров, Нина Чилова, Теодора Дренска, Нина Радева:
  § 56 се отменя.


  Комисията подкрепя предложението.
  § 57. В чл. 208 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 числото “30 000” се заменя с “10 000”.
  2. Алинея 3 се отменя.
  Предложение на н.п. Иван Искров, Нина Чилова, Теодора Дренска, Нина Радева:
  В § 57, т. 1 се отменя.
  Комисията подкрепя предложението.
  Окончателен текст на § 57:
  § 57. В чл. 208, ал. 3 се отменя.

  § 58. В чл. 226, ал. 2 думата “вземания” се заменя със “задължения”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя със следната редакция:
  § 58. В чл. 226 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите “вещни права” се добавя “с изключение на учредяването на ипотека по реда на чл. 182”.
  2. В ал. 2 думата “вземания” се заменя със “задължения”.
  § 59. В чл. 231 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2:
  а) в т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя “като при изземване на вещи в полза на държавата ги съхранява до влизането в сила на наказателните постановления за отнемането им”;
  б) точка 6 се изменя така:
  “6. събира доброволните данъчни плащания и извършва действията, предвидени в този кодекс, по обезпечаването и събирането на публични държавни вземания;”
  в) в т. 7 думата “ разпространението” се заменя с “безплатното разпространение”.
  2. Създава се нова ал. 3:
  “(3) Данъчната администрация не събира държавни такси за издаване и заверка на документи, удостоверения, дубликати и други услуги.”
  3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  Предложение на Комисията за нов S 59а:
  “§ 59а. В чл. 236, ал. 1 след думите “финансите” текста се заличава.
  §60. В чл. 239, ал. 1, т. 2,3,4, 5 и 9 се отменят.
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  § 61. В чл. 240, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. След думата “ръководи” се добавя “в съответната териториална данъчна дирекция”.
  2. В т. 6 след думата “глобите” текстът до края се заличава.
  3. Точка 7 се изменя така:


  “7. предоставянето на отчетна информация на Главната данъчна дирекция.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  Предложение на Комисията за нов § 61а:
  “§ 61а. В чл. 240, в ал. 3 след думата “ал. 1” се добавя “ и ал.
  2”.
  § 62. В чл. 241, ал. 1, т. 10 думите “по реда на този кодекс” се заменят с “и да извършва действия по събирането им в случаите и по реда, предвидени в този кодекс”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  Предложение на н.п. Огнян Герджиков:
  В чл. 241, ал. 1, т. 8 след думите “ценни книги” се добавя:
  “както и да проверява основанието за притежаване на компютърните програми, тяхното придобиване и използване. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  §63. В чл. 242, ал. 1, т. 3 думите “сведения след писмено искане от органите на съдебната власт или на други органи на данъчната администрация, когато това е предвидено в данъчен закон” се заменят с “информация при условията и по реда на чл. 12, ал. 2.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  64. В чл. 248, ал. 1 думите “се дава ежегодно униформено облекло” се заменят с “ежегодно се изплащат суми за облекло”.


  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  § 65. В чл. 249 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2:
  а) в т. 1 числото “65” се заменя с “60”;
  б) в т. 2 след думата “размер” се добавя “не по-малко от”;
  в) създава се т. 3:
  “3. добавки към основната заплата на служителите в Министерството на финансите, осъществяващи стратегията за усъвършенстване на данъчната система и законодателство, в размер до 5 на сто от средствата по ал. 1.”


  Предложение на н.п. Иван Искров, Нина Чилова, Теодора Дренска, Нина Радева:
  § 65 се отменя.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Окончателен текст на $ 65:
  § 65. В чл. 249 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2:
  а) в т. 1 след думата “администрация” се добавя “и за облекло по чл. 248”, а числото “65” се заменя с “60”.
  б) в т. 2 след думата “размер” се добавя “не по-малко от”;
  в) създава се т. 3:
  “3. добавки към основната заплата на служителите в Министерството на финансите, в размер на 5 на сто от средствата по ал. 1, по критерии, определени от министъра на финансите с наредбата по ал. 2.
  София, 9 април 2002 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума