Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по бюджет и финанси
Kомисия по бюджет и финанси
09/07/2002 второ гласуване

  Закон за изменение и допълнение Закона за банките
  Проект
  Второ четене
  Закон за изменение и допълнение Закона за банките
  Проект
  Второ четене


  Предложение на н.п. Валери Димитров и Иван Искров за нов § 1:
  “§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  а) В ал. 4 думите: “Сделките по ал. 1 и 2, т. 1, 3, 5, 6, 10, 12 и 16” Се заменя с “Сделките по ал. 1 и 2, т. 3, 6, 10 и 12. ”
  б) Ал. 5 се изменя така:
  “(5) Небанкова финансова институция е лице, чиито основен предмет на дейност е извършването на една или повече от следните сделки:
  1. покупка на менителници и записи на заповед;
  2. финансов лизинг;
  3. придобиване и управление на дялови участия;
  4. сделки с чуждестранни средства за плащане;
  5. консултации на дружества относно капиталовата им структура, промишлена стратегия и свързани с това въпроси, както и консулатции и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятие;
  6. консултации относно портфейлни инвестиции;
  7. сделки със:
  а) финансови фючърси и опции;
  б) инструменти, съврзани с валутни курсове и лихвени проценти;
  8. сделките по чл. 54, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа;
  9. факторинг;
  10. гаранционни сделки.
  Комисията подкрепя предложението като S 1 със следната редакпия:
  “§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  а) в ал. 2, т. 4 в началото се добавя “сделки с ценни книжа, включително и”;  б) В ал. 4 думите: “Сделките по ал. 1 и 2, т. 1, 3, 5, 6, 10, 12 и 16” се заменят със “Сделките по ал. 1 и 2, т. 3,6,10 и 12.”
  в) Ал. 5 се изменя така:
  “(5) Небанкова финансова институция е лице, чийто основен предмет на дейност е извършването на една или повече от следните сделки:
  1. покупка на менителници и записи на заповед;
  2. финансов лизинг;
  3. придобиване и управление на дялови участия;
  4. сделки с чуждестранни средства за плащане;
  5. консултации на дружества относно капиталовата им структура, промишлена стратегия и свързани с това въпроси, както и консулатции и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятие;
  6. консултации относно портфейлни инвестиции;
  7. сделки със:
  а) финансови фючърси и опции;
  б) инструменти, съврзани с валутни курсове и лихвени проценти;
  8. сделките по чл. 54, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и/или сделки с други ценни книжа;
  9. факторинг;
  10. гаранционни сделки.
  Предложение на н.п. Валери Димитров и Иван Искров за нов § 2:
  § 2. В чл. 8, ал 1, изречение първо след думите “постоянно местожителство ши ” се добавя “дългосрочно ”.
  Комисията подкрепя предложението като § 2 със следната редакция:
  “§ 2. В чл. 8, ал. 1, изречение първо думите “постоянно местожителство или местопребиваване” се заменят с ’’постоянен адрес или дългосрочно пребиваване”.
  §1. В чл. 9, ал. 1, т. 1 думите “икономическо или юридическо” да отпаднат.
  Предложение на н.п. Валери Димитров и Иван Искров:
  В чл. 9, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 1 се изменя така:
  Първи вариант:
  “1. имат висше образование, с придобита образователно-
  квалификационна степен не по-ниска от “бакалавър ”. ”
  Втори вариант:
  “1. имат виеше образование, с придобита образователно-
  квалификационна степен не по-ниска от “бакалавър ”, а за лицата по чл. 8, ал. 1, изречение първо - виеше икономическо ши юридическо образование; ”  2. Точка 2 се изменя така:
  “2. притежават достатъчни за съответното образование квалификация и професионален опит; ”
  Комисията подкрепя предложението по ПРИНЦИП.
  Предложение на н.п. Нина Чилова и Константин Пенчев:
  В чл. 9, ал. 1, т. 2 се изменя така:
  Вариант 1:
  “2. са работили най-малко пет години в банка на ръководна административна длъжност, свързана с банковата дейност. ”
  Вариант 2:
  “2. са работили най-малко пет години в банка като администратори по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби. ”
  Комисията подкрепя предложението по принципи.
  Окончателен текст на § 1, който става § 3:
  “§ 3. В чл. 9, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. точка 1 се изменя така:
  “1. имат виеше образование, с придобита образователно- квалификационна степен не по-ниска от “бакалавър”.”
  2. точка 2 се изменя така:
  “2. притежават достатъчни за съответното образование квалификация и професионален опит в банковата дейност, а лицата по чл. 8, ал. 1, изречение първо - и да са работили най-малко три години на длъжност с ръководни функции в банка или сравнимо с банка дружество или институция, съобразно критерии, определени от централната банка.”
  § 2. В чл. 11, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 7 се изменя така:
  “7. писмени данни за името (наименованието) и местоживеенето (седалището) на лицата, записали пряко или косвено 3 и над 3 на сто от акциите с право на глас, както и за тяхната професионална (делова) дейност през последните 5 години”;
  2. Създава се нова т. 8:
  “8. за юридическите лица по предходната точка, записали 3 и над 3 на сто от капитала на банката - писмени данни относно лицата, притежаващи акции или дялове в капитала или имуществото им”.
  3. Досегашната точка 8 става т. 9.
  Комисията подкрепя предложението по ПРИНЦИП.
  Предложение на н.п. Валери Димитров и Иван Искров:
  В чл. 11, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:  1. Точка 6 се изменя така:
  “6. писмени данни за името (наименованието) и местоживеенето (седалището) на лицата, записали пряко или косвено 3 и над 3 на сто от акциите с право на глас, както и за тяхната професионална (делова) дейност през последните 5 години. Физическите лица и законните представители на юридическите лица представят писмени декларации:
  а) относно произхода на средствата, от които са направени вноските срещу записаните акции;
  б) че средствата не са заемни;
  в) за платените от тях данъци през последните 5 години;
  2. Точка 7 се изменя така:
  “7. за юридическите лица по предходната точка - писмени данни относно лицата, притежаващи акции ши дялове в капитала ши имуществото им, ши упражняващи контрол върху тях; ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Окончателен текст на § 2, който става § 4:
  “§ 4. В чл. 11, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 6 се изменя така:
  “6. писмени данни за името (наименованието) и местоживеенето (седалището) на лицата, записали пряко или косвено 3 и над 3 на сто от акциите с право на глас, както и за тяхната професионална (делова) дейност през последните 5 години. Физическите лица и законните представители на юридическите лица представят писмени декларации:
  а) относно произхода на средствата, от които са направени вноските срещу записаните акции;
  б) че средствата не са заемни;
  в) за платените от тях данъци през последните 5 години;”.
  2. Точка 7 се изменя така:
  “7. за юридическите лица по предходната точка - писмени данни относно лицата, притежаващи акции или дялове в капитала или имуществото им, или упражняващи контрол върху тях;”.
  § 3. В чл. 16, ал. 1, т. 6 числото “5” се заменя с числото 3.
  Комисията подкрепя предложението за § 3. който става § 5 със следната редакция:
  “§ 5. В чл. 16 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1, т. 6 числото “5” се заменя с “3”;
  2. Алинея 3 се изменя така:
  “(3) Централната банка отказва издаването на лицензия за извършването на сделки по чл. 54, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, когато не са спазени изискванията на този закон и на нормативните актове по прилагането му.”  3. В ал. 4 думите “сделки по чл. 1, ал. 2, т. 4” се заменят със “сделки по чл. 54, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.”
  § 4. Създава се нов чл. 19в:
  “19в (1). Лице, което придобие пряко или косвено 3 или повече от 3 на сто от акциите с право на глас в местна банка, представя пред централната банка, в едномесечен срок от придобиването, документите по чл. 11, ал. 2, т. 6 - 9.
  (2) При неизпълнение на изискването по предходната алинея, както и когато представената информация не е достатъчно пълна и достоверна, към лицето може да се приложи мярката по чл. 65, ал. 2, т. 12.
  (3) Централната банка има правомощията по предходната алинея и когато въз основа на събраната информация по ал.1 установи че:
  а) лицето е представило неверни данни, или
  б) с дейността или влиянието си върху вземането на решения лицето може да навреди на надеждността или сигурността на банката или на нейните операции.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение на н.п. Валери Димитров и Иван Искров:
  Член 19в се изменя така:
  “Чл. 19в. (1) Когато лице придобие 3 или повече от 3 на сто от акциите с право на глас в местна банка, банката уведомява централната банка за името (наименованието) и адреса (седалището) на лицето в 7-дневен срок от вписване на придобиването в книгата на акционерите.
  (2) Лицето по ал.1 е длъжно при поискване от централната банка да й представи в определен от нея срок документите по чл. 11, ал. 2, т. 6 - 8.
  (3) При неизпълнение на изискването по ал. 2, както и когато представената информация не е достатъчно пълна и достоверна, към лицето може да се приложи мярката по чл. 65, ал. 2, т. 12.
  (4) Централната банка има правомощията по ал. 3 и когато установи че:
  а) лицето е представило неверни данни, или
  б) с дейността или влиянието си върху вземането на решения лицето може да навреди на надеждността или сигурността на банката или на нейните операции.
  Комисията подкрепя предложението.
  Окончателен текст на § 4. който става § 6:
  “§ 6. Член 19в се изменя така:
  “Чл. 19в. (1) Когато лице придобие 3 или повече от 3 на сто от акциите с право на глас в местна банка, банката уведомява централната банка за името (наименованието) и адреса (седалището) на лицето в 7-дневен срок от вписване на придобиването в книгата на акционерите.
  (2) Лицето по ал.1 е длъжно при поискване от централната банка да й представи в определен от нея срок документите по чл. 11, ал. 2, т. 6 - 8.
  (3) При неизпълнение на изискването по ал. 2, както и когато представената информация не е достатъчно пълна и достоверна, към лицето може да се приложи мярката по чл. 65, ал. 2, т. 12.
  (4) Централната банка има правомощията по ал. 3 и когато установи че:
  а) лицето е представило неверни данни, или
  б) с дейността или влиянието си върху вземането на решения лицето може да навреди на надеждността или сигурността на банката или на нейните операции.”
  § 5. В чл. 20 думите “по чл. 19, ал. 2” се заменя с “по чл. 19, ал. 4”.
  Комисията подкрепя предложението за § 5. който става § 7.
  § 6. В чл. 45, ал. 1 се изменя така:
  “(1) Банките извършват безкасови плащания на територията на Република България и презгранични плащания по ред, установен с наредба на централната банка.”
  Предложение на н.п. Валери Димитров и Иван Искров:
  Досегашният § 6 става § 8, като думата “наредба ” се заменя с “наредби ”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Окончателен текст на § 6. който става § 8:
  § 8. В чл. 45, ал. 1 се изменя така:
  “(1) Банките извършват безкасови плащания на територията на Република България и презгранични плащания по ред, установен с наредби на централната банка.”
  Предложение на н.п. Валери Димитров и Иван Искров за нов § ....*
  §.... Чл. 46 се изменя така:
  “Чл. 46. Банките задължително участват в националната платежна система, организирана от БНБ. Сетълмент на всички безкасови плащания в левове става чрез сметките за сетълмент на банките, открити в БНБ. Редът за участие в платежната система и начинът за нейното функциониране се определят с наредба на БНБ. ”
  Комисията подкрепя предложението като S 9.  Окончателен текст на S 9:
  “§ 9. Чл. 46 се изменя така:
  “Чл. 46. Банките задължително участват в националната платежна система, организирана от БНБ. Сетълмент на всички безкасови плащания в левове става чрез сметките за сетълмент на банките, открити в БНБ. Редът за участие в платежната система и начинът за нейното функциониране се определят с наредба на БНБ.”
  § 7. В чл. 62, ал. 1, изречение второ се изменя така:
  “Тя има право да изисква от тях и от акционерите им да й предоставят всички необходими счетоводни и други документи, както и информация за дейността им, и да извършва проверки на място чрез оправомощени от нея служители и други лица”.
  Комисията подкрепя предложението за § 7. който става § 10.
  § 8. В чл. 65 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите “с над 10 на сто от акциите с право на глас” се заличават.
  2. В ал. 2, т. 12 думите “притежаващ квалифицирано дялово участие в банката,“ се заличават.
  3. Алинея 6 се изменя така:
  “(6) Ако мярката по ал. 2, т. 12 не бъде изпълнена в определения срок, правото на глас по акциите, посочени в мярката, не може да бъде упражнявано до прехвърлянето им”.
  Комисията подкрепя предложението по ПРИНЦИП.
  Предложение на н.п. Валери Димитров и Иван Искров:
  В чл. 65 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) думите “с над 10 на сто от акциите с право на глас ” се заличават.
  б) създава се нова точка 9:
  “9. застрашаване стабилността на платежната система. ”.
  2. В ал. 2, т. 12 думите “притежаващ квалифицирано дялово участие в банката “ се заличават.
  3. Алинея 6 се изменя така:
  “(6) Когото е приложена мярка по ал. 2, т. 12, правото на глас по акциите, посочени в мярката, не може да бъде упражнявано до прехвърлянето им. В тези случаи, ако възникне опасност за надеждността или сигурността в управлението на банката или на нейните операции, централната банка може да приложи спрямо банката мерките по ал. 2, т. 6, 8 и 14
  Комисията подкрепя предложението.


  Окончателен текст на § 8, който става $ 11:
  “§ 11. В чл. 65 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) думите “с над 10 на сто от акциите с право на глас” се заличават.
  б) създава се нова точка 9:
  “9. застрашаване стабилността на платежната система.”.
  2. В ал. 2, т. 12 думите “притежаващ квалифицирано дялово участие в банката“ се заличават.
  3. Алинея 6 се изменя така:
  “(6) Когато е приложена мярка по ал. 2, т. 12, правото на глас по акциите, посочени в мярката, не може да бъде упражнявано до прехвърлянето им. В тези случаи, ако възникне опасност за надеждността или сигурността в управлението на банката или на нейните операции, централната банка може да приложи спрямо банката мерките по ал. 2, т. 6, 8 и 14.”
  § 9. В § 1 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 3 се създава нова буква “ж”:
  “ж) лицата, едното от които упражнява контрол спрямо другото;”.
  2. Досегашните букви “ж”, “з”, “и” и “к” на т. 3 стават съответно “з”, ”и”, “к” и “л”.
  3. Точка За се изменя така:
  “За. “Контрол” е налице, когато контролиращият:
  а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице, повече от половината от гласовете в общото събрание на друго лице, или
  б) има възможността да определя, пряко или непряко, повече от половината от членовете на управителния или контролен орган на друго лице, или
  в) има възможността да ръководи, включително и чрез или заедно с дъщерно дружество, по силата на устав или договор дейността на друго лице, или
  г) като акционер или съдружник в едно дружество контролира самостоятелно, по силата на сделка с други съдружници или акционери в същото дружество, повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на дружеството, или
  д) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на дружеството”.
  Комисията подкрепя предложението за § 9. който става § 12.
  ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

  Предложение на Комисията:
  Заглавието “Заключителна разпоредба” се заменя с “Преходни и заключителни разпоредби”.
  Предложение на н.п. Валери Димитров и Иван Искров за нов §...:
  “§... Член 19в, ал. 2-4 се прилага и по отношение на лицата, които при влизането в сила на този закон притежават 3 и повече от 3 на сто от акциите с право на глас в местна банка, освен ако са получили разрешение по чл. 19, ал. 1 и 2 или чл. 196. ”
  Комисията подкрепя предложението като S 13.
  Окончателен текст на § 13:
  “§ 13. Член 19в, ал. 2-4 се прилага и по отношение на лицата, които при влизането в сила на този закон притежават 3 и повече от 3 на сто от акциите с право на глас в местна банка, освен ако са получили разрешение по чл. 19, ал. 1 и 2 или чл. 196.”
  Предложение на н.п. Валери Димитров и Иван Искров за нов § ....*
  §... Закона за преобразуване на Държавната спестовна каса (Обн., ДВ, бр. 48 от 1998 г.) се отменя. ”
  Комисията подкрепя по принцип изменението на Закона за преобразуване на Държавната спестовна каса и предлага нов § 14 със следната редакция:
  “§ 14. В Преходните и заключителни разпоредби на Закона за преобразуване на Държавната спестовна каса (Обн., ДВ, бр. 48 от 1998 г.) се създава нов § 3:
  “§ 3. (1) Член 2, ал. 2 има действие само до изтичане на срока на държавната гаранция по § 1, ал. 2, след което акции могат да се прехвърлят.
  (2) В срок до 30.09.2002 г. управителят на БНБ издава на Банка “ДСК” АД разрешение (лицензия) за извършване на банкова дейност, без спазване на изискванията на глава III от Закона за банките.”
  Предложение на Комисията за нови § 15 и 16:
  “§ 15. В Закона за счетоводството (Обн., ДВ, бр. 98 от 2001 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 3, ал. 1, изречение второ думите “в левове и” се заличават.
  2. В чл. 8 думите “ал. 2, т. 5” се заличават.
  3. В чл. 21:
  а) създава се нова т. 3:
  “3. книгите в библиотеките - най-малко веднъж на пет години;”
  б) досегашната т. 3 става т. 4.


  4. В чл. 38, ал. 2 думите “предприятията по ал. 1, които отговарят и на най-малко едно от следните условия” се заличават.
  5. В чл. 47, ал. 6 думите “на Търговски закон и” се заличават.
  6. В Преходни и заключителни разпоредби се създава § 8а:
  “§ 8а. Когато между Закона за счетоводството и Международните счетоводни стандарти има противоречие се прилагат изискванията на приетите от Министерския съвет Международни счетоводни стандарти.”
  § 16. В Закона за независимия финансов одит (Обн., ДВ, бр. 101 от 2001 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се чл. 28а:
  “Чл. 28а. Регистрираните дипломирани експерт-счетоводители могат да участват само в едно специализирано одиторско предприятие.”
  2. В § 7 на преходни и заключителни разпоредби думите “Министерския съвет” се заменят с “Института на дипломираните експерт-счетоводители”.”
  § 10. Законът влиза в сила три дни след деня на обнародването му в “Държавен вестник”.
  Предложение на Комисията:
  § 10 да отпадне.
  София, 9 юли 2002 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума