Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по бюджет и финанси
Kомисия по бюджет и финанси
08/11/2002 второ гласуване

  Проект
  Второ четене
  За Националната агенция за приходите
  Проект
  Второ четене
  За Националната агенция за приходите

  1. Създава се Глава първа със следното наименование:
  “Глава първа
  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ“
  Комисията подкрепя предложението на н. п. Иван Искров и предлага окончателен текст за наименованието на Глава първа:
  “Глава първа
  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ”
  Чл. 1. Този закон урежда създаването, устройството и дейността на Националната агенция за приходите.
  Предложение на н.п. Иван Искров:
  2. Чл. 1 се изменя така:
  Предмет
  Чл. 1. Този закон урежда създаването, статута, устройството и дейността на Националната агенция за приходите, както и правомощията на нейните органи. ”
  Комисията подкрепя предложението на н.п. Иван Искров и предлага окончателен текст за наименованието и съдържанието на чл. 1:
  “Предмет
  Чл. 1. Този закон урежда създаването, статута, устройството и дейността на Националната агенция за приходите, както и правомощията на нейните органи.”
  Чл. 2. Създава се Национална агенция за приходите като специализиран държавен орган към министъра на финансите за единно

  администриране на публичните вземания, наричана по-нататък “агенцията”.
  Предложение на н.п. Георги Пирински:
  В чл. 2 след думите “министъра на финансите” се добавя “за единно прилагане на нормативния режим за публичните вземания и за осигуряване на пълното и срочно събиране на дължимите приходи от тях”.
  Комисията подкрепя предложението по принцип»
  Предложение на н.п. Иван Искров:
  Чл. 2 се изменя така:
  “Статут
  Чл. 2. (1) Създава се Национална агенция за приходите като специализиран държавен орган към министъра на финансите за установяване, обезпечаване и събиране на публични вземания, наричана по-нататък “агенцията ”,
  (2) Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София. ”
  Комисията подкрепя предложението на н.п. Иван Искров и предлага окончателен текст за наименованието и съдържанието на чл. 2 :
  “Статут
  Чл. 2. (1) Създава се Национална агенция за приходите като специализиран държавен орган към министъра на финансите за установяване, обезпечаване и събиране на публични вземания, наричана по-нататък “агенцията”.
  (2) Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София.”
  Чл. 3. (1) Агенцията:
  1, установява публичните вземания по основание и размер;
  2, събира доброволните плащания на публичните вземания;
  3, обезпечава и събира принудително публичните вземания;
  4, създава и поддържа база от персонални данни за данъкоплатците, осигурителите, осигурените и самоосигуряващите се лица, необходими за осъществяването на дейността й и за нуждите на Националния осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса и Министерството на финансите;
  5, контролира изпълнението и предприема други действия, свързани с администрирането на публични вземания, когато това е предвидено в закон.

  (2) Публични вземания по смисъла на ал. 1 са вземанията за:
  1. данъци;
  2. акцизи;
  3. задължителни осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване и за здравното осигуряване.
  (3) Агенцията администрира и други публични вземания, когато това й е възложено със закон.
  Предложение на н.п. Георги Пирински:
  В чл. 3 сегашната ал. 2 става ал. 1, като по-пълно се определят видовете публични вземания:
  “Чл. 3. Публични вземания по смисъла на този закон са:
  1. държавни данъци и такси;
  2. местни данъци и такси;
  3. акцизи;
  4. мита;
  5. задължителни осигурителни вноски;
  6. дивиденти от държавно участие в търговски дружества;
  7. вземания по концесионни договори;
  8. дължими суми по приватизационни договори;
  9. вземания по ликвидационни квоти от търговски дружества;
  10. държими погашения по държавни кредити и заеми по публични фондове и програми. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Росица Тоткова:
  В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1,т. 4 се изменя така:
  “4. изгражда и поддържа база данни, необходими за осъществяването на дейността й; ”
  2. В ал. 2, т. 3 след думите “държавното обществено осигуряване” се добавя “и допълнителното задължително пенсионно осигуряване ”.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Предложение на н.п. Иван Искров:
  Член 3 се изменя така:
  „Функции и правомощия
  Чл. 3. (1) Агенцията:
  1.обслужва данъкоплатците, осигурените и самоосигуряващите се лица, като им осигурява необходимата информация, разяснения по
  правата и задълженията им, осигурява отпечатването и безплатното разпространение на данъчни и други декларации, съдържащи указания за попълването им, на формуляри и други документи, които се изискват или издават въз основа на закон.
  2. установява публичните вземания за данъци и задължителни осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и за здравно осигуряване по основание и размер;
  3. обезпечава и принудително събира публични вземания по т. 2;
  4. събира доброволните плащания на публичните вземания;
  5. установява административните нарушения и налага административни наказания;
  6. разглежда жалби срещу издадени от нея актове;
  7. води регистър на данъчните субекти, създава и поддържа база от персонални данни за данъчните субекти, осигурените и самоосигуряващите се лица и осигурителите, необходими за осъществяване на дейността й и за нуждите на Националния осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса, Министерство на финансите и общините;
  8. осъществява методическото ръководство, анализира приходите и приходната практика, осигурява и разпределя материално -техническата база за осъществяване дейността си.
  9. осъществява и други дейности, възложени й със закон.
  (2) Агенцията установява, обезпечава и събира и други публични вземания, когато това й е възложено със закон.
  (3) Агенцията не събира такси за издаване и заверка на документи и удостоверения. ”
  Комисията подкрепя предложението иа н.п. Иван Искров и предлага окончателен текст за наименованието и съдържанието на чл. 3 :
  „Функции и правомощия
  Чл. 3. (1) Агенцията:
  1. обслужва данъкоплатците, осигурителите, осигурените и самоосигуряващите се лица, като им осигурява необходимата информация, разяснения по правата и задълженията им, осигурява отпечатването и безплатното разпространение на данъчни и други декларации, съдържащи указания за попълването им, на формуляри и други документи, които се изискват или издават въз основа на закон, като ги публикува и в Интернет, на страницата на агенцията.
  2. установява публичните вземания за данъци и задължителни осигурителни вноски по основание и по размер;
  3. обезпечава и принудително събира публичните вземания
  по т. 2;
  4. събира доброволните плащания на публичните вземания
  по т. 2;
  5. установява административни нарушения и налага административни наказания по данъчните закони, както и по законите регламентиращи задължителните осигурителни вноски;
  6. разглежда жалби срещу издадени от нейни органи актове или срещу откази за издаване на актове, както и срещу действия или откази от действия на нейни органи или служители;
  7. води регистър на данъчните субекти, създава и поддържа база от персонални данни за данъчните субекти, осигурените и самоосигуряващите се лица и осигурителите, необходими за осъществяване на дейността й и за нуждите на Националния осигурителен институт. Националната здравноосигурителна каса, Министерство на финансите и общините;
  8. осъществява методическото ръководство, анализира приходите и приходната практика;
  9. осигурява и разпределя материално-техническата база за осъществяване на дейността си.
  10. осъществява и други дейности, възложени й със закон.
  (2) Агенцията установява, обезпечава и събира и други публични вземания, когато това й е възложено със закон.
  (3) Агенцията не събира такси за издаване и заверка на документи и удостоверения.”
  Предложение на н,п. Иван Искров:
  “Създава се Глава втора:
  „Глава втора
  ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ И СТРУКТУРА“
  Комисията подкрепя предложението на н.п. Иван Искров и предлага окончателен текст за наименованието и съдържанието на Глава втора :
  “Глава втора
  ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ И СТРУКТУРА”
  Чл. 4. (1) Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София.
  (2) Агенцията е второстепенен разпоредител с бюджетни средства към министъра на финансите.
  (3) Числеността на персонала на агенцията се определя от Министерския съвет по предложение на министъра на финансите след одобряване от надзорния съвет.
  Предложение на н.п. Георги Пирински:
  Създава се нов чл. 4:
  “Чл. 4. Агенцията:
  1. установява публичните вземания по видове, основание и размер, анализира нормативния режим за възникването им и за събирането на дължимите по тях приходи; издава тълкувания и дава указания за прилагането на нормативни и поднормативни актове и прави предложения с цел тяхното съгласуване;
  2. създава и поддържа регистър ...(по смисъла на сегашната т. 4 на чл. 3, ал. 1);
  3. наблюдава размера, структурата и промените на неданъчните публични вземания и осигурява надлежното инкасиране на дължимите плащания по тях в полза на държавата;
  4. съдейства за взаимното отчитане на интересите на държавата, частните фирми и работниците и служителите при издължаване на вземанията от търговски дружества с държавно участие;
  5. контролира изпълнението (съгласно т. 5 от законопроекта)
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение на н.п. Георги Пирински за нов чл. 5:
  “Чл. 5. Агенцията наблюдава и съдейства за законосъобразното приложение на счетоводните стандарти от бюджетните организации, търговските дружества и юридическите лица с нестопанска цел, с оглед осигуряването на дължимите публични вземания и постъпленията от тях. При несъответствия и противоречия издава тълкувания и указания с цел надлежното прилагане на международните счетоводни стандарти в изпълнение на Закона за счетоводството. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Иван Искров:
  Чл. 4 да отпадне, а досегашния чл. 6 става чл. 4 и се изменя
  така:
  “Органи на управление
  Чл. 4. (1) Органи на управление на агенцията са Управителен съвет и изпълнителен директор.
  (2) Агенцията се ръководи и представлява от изпълнителен директор.
  Комисията подкрепя предложението на н.п. Иван Искров и предлага окончателен текст за наименованието и съдържанието на чл. 4:
  “Органи на управление
  Чл. 4. (1) Органи на управление на агенцията са Управителен съвет и изпълнителен директор.
  (2) Агенцията се ръководи и представлява от изпълнителният директор.”
  Предложение на н.п. Иван Искров:
  Член 8 и9 стават чл. 5 и се изменят така:
  “Управителен съвет
  Чл. 5. (1) Управителният съвет се състои от министъра на финансите, управителя на Националния осигурителен институт, директора на Националната здравноосигурителна каса, заместник- министър на финансите, определен от министъра на финансите и изпълнителния директор на агенцията
  (2) Председател на Управителния съвет е министърът на финансите.
  (3) Изпълнителният директор внася е Управителния съвет с прогнозата и плана за приходите от публичните вземания, а Министърът на финансите - с плана за приходите от публични вземания, преди внасянето на проектозакона за държавния бюджет за съответната година в Министерския съвет.
  (4) Управителният съвет по предложение на изпълнителния директор разглежда и одобрява:
  1. стратегическия план на агенцията;
  2. отчета и анализа на изпълнението на плана за приходите от публични вземания;
  3. годишния отчет за дейността на агенцията,
  4. проекта на бюджета на агенцията;
  5. вида, териториалния обхват и седалищата на териториалните дирекции и териториални служби;
  6. структурата на централното управление и на териториалните дирекции и териториалните служби, както и числеността на персонала в тях;
  7. правилата за професионалното оценяване, служебното израстване, заплащането, добавките към основните заплати и допълнителното материално стимулиране на служителите в агенцията;
  8. стратегията за развитие на информационната система;
  9. стратегията и плана за осигуряване на сградния фонд и материалната база на агенцията;
  10. обхвата на информацията по чл. 3, ал. 1, т. 1, както и реда и условията за нейния обмен между агенцията, Министерството на финансите. Националния осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса и общините.
  (6) Управителният съвет разглежда и други въпроси, свързани с дейността и управлението на агенцията или отнасящи се до осигуряването на взаимодействието на агенцията с Министерството на финансите. Националния осигурителен институт. Националната здравноосигурителна каса, общините и други държавни и общински органи, които са внесени от членовете му ши от изпълнителния директор.
  (7) Управителният съвет приема решение, ако за него са гласували две трети от неговите членове.
  (8) Управителният съвет приема правила за своята работа. ”
  Комисията подкрепя предложението на н.п. Иван Искров и предлага окончателен текст за наименованието и съдържанието на чл. 5:
  “Управителен съвет
  Чл. 5. (1) Управителният съвет се състои от министъра на финансите, управителя на Националния осигурителен институт, директора на Националната здравноосигурителна каса, заместник- министър на финансите, определен от министъра на финансите и изпълнителния директор на агенцията.
  (2) Председател на Управителния съвет е министърът на финансите.
  (3) Изпълнителният директор внася в Управителния съвет прогнозата и плана за приходите от публичните вземания.
  (4) Министърът на финансите представя плана за приходите от публични вземания, преди внасянето на проектозакона за държавния бюджет за съответната година в Министерския съвет.
  (5) Управителният съвет по предложение на изпълнителния директор разглежда и одобрява:
  1. стратегическия план на агенцията;
  2. отчета и анализа на изпълнението на плана за приходите от публични вземания;
  3. годишния отчет за дейността на агенцията,
  4. проекта на бюджета на агенцията;
  5. териториалния обхват и седалищата на териториалните дирекции и териториалните служби;
  6. структурата на централното управление и на териториалните дирекции и териториалните служби, както и числеността на персонала в тях;
  7. стратегиите за развитие на човешките ресурси, на информационната система и на осигуряване на сградния фонд и материалната база на агенцията;
  9. обхвата на информацията по чл. 3, ал. 1, т. 7, както и реда и условията за нейния обмен между агенцията, Министерството на финансите. Националния осигурителен институт. Националната здравноосигурителна каса и общините.
  (6) Управителният съвет разглежда и други въпроси, свързани с дейността и управлението на агенцията или отнасящи се до осигуряването на взаимодействието на агенцията с Министерството на финансите. Националния осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса, общините и други държавни и общински органи, които са внесени от членовете му или от изпълнителния директор.
  (7) Управителният съвет приема решение, ако за него са гласували две трети от неговите членове.
  (8) Управителният съвет приема правила за своята работа.”
  Чл. 5. (1) Агенцията се състои от централно управление и териториални подразделения.
  (2) В централното управление и в териториалните подразделения могат да се създават дирекции, отдели и сектори.
  Предложение на н.п. Иван Искров:
  Член 5 става чл. 6 и се изменя така:
  „Структура
  Чл. 6. (1) Агенцията се състои от централно управление и териториални подразделения - териториални дирекции и териториални служби.
  (2) Централното управление подпомага дейността на изпълнителния директор по планирането, организирането, ръководството и контрола на цялостната дейност на агенцията, както и в изпълнението на предоставените му правомощия по този закон.
  (3) Териториалните дирекции установяват, обезпечават и събират, публичните вземания за данъци и за задължителни осигурителни вноски.
  (4) Териториалните служби установяват, обезпечават и събират данъците по Закона за местните данъци и такси, както и други публични вземания, определени със закон.
  (5) В централното управление на агенцията могат да се създават дирекции, в това число главни дирекции, отдели и сектори. Към изпълнителният директор се създава главна дирекция “Контрол и сигурност” за контрол за законосъобразност върху дейността на
  органите и служителите на агенцията, осигурява вътрешната сигурност и спазване на финансовата дисциплина в агенцията.
  (6) В териториалните дирекции могат да се създават дирекции, отдели и сектори.
  (7) В териториалните служби могат да се създават отдели и
  сектори.
  (8) Числеността на персонала на агенцията се определя от Министерския съвет по предложение на министъра на финансите, след одобрение на Управителния съвет поотделно за:
  1. централното управление;
  2. териториалните дирекции;
  3. териториалните служби. ”
  Комисията подкрепя предложението на н.п. Иван Искров и предлага окончателен текст за наименованието и съдържанието на чл. 6:
  “Структура
  Чл. 6. (1) Агенцията се състои от централно управление и териториални подразделения - териториални дирекции и териториални служби.
  (2) Централното управление подпомага дейността на изпълнителния директор по планирането, организирането, ръководството и контрола на цялостната дейност на агенцията, както и в изпълнението на предоставените му правомощия по този закон.
  (3) Териториалните дирекции установяват, обезпечават и събират публичните вземания за данъци и задължителни осигурителни вноски.
  (4) Териториалните служби установяват, обезпечават и събират данъците по Закона за местните данъци и такси, както и други публични вземания, определени със закон.
  (5) В централното управление на агенцията могат да се създават дирекции, в това число главни дирекции, отдели и сектори.
  (6) Към изпълнителният директор се създава главна дирекция “Инспекторат по контрол и сигурност” която осъществява контрол за законосъобразност върху дейността на органите и служителите на агенцията, за спазване на финансовата дисциплина в агенцията, както и осигурява вътрешната сигурност.
  (7) В териториалните дирекции могат да се създават дирекции, отдели и сектори.
  (8) В териториалните служби могат да се създават отдели и
  сектори.
  (9) Числеността на персонала на агенцията се определя от Министерския съвет по предложение на министъра на финансите, след одобрение на Управителния съвет поотделно за:
  1. централното управление;
  2. териториалните дирекции;
  3. териториалните служби.”
  Чл. 6. Органи на управление на агенцията са надзорният съвет и генералният директор.
  Предложение на н.п. Иван Искров:
  Чл. 6 става чл. 4 с посочената по-горе окончателна редакция.
  Чл. 7. (1) Надзорният съвет се състои от министъра на финансите, управителя на Националния осигурителен институт, директора на Националната здравноосигурителна каса, заместник- министър на финансите, определен от министъра на финансите, и представител на общините, определен от Националното сдружение на общините в Република България.
  (2) Председател на надзорния съвет е министърът на финансите.
  Предложение на н.п. Росица Тоткова:
  Член 7 се изменя така:
  “Чл. 7. (1) Надзорният съвет се състои от министъра на финансите, управителя на НОИ, директора на НЗОК и представител, определен от Националното сдружение на общините в Република България.
  (2) Надзорният съвет избира от своя състав председател и приема правила за дейността си.
  (3) Заседанията на надзорния съвет са законни, когато в тях участват посочените в ал. 1 членове.
  (4) Решенията на Надзорния съвет се вземат с % от г пасовете. ”
  Комисията подкрепя предложението по принцип
  Предложение на н.п. Иван Искров:
  Член 7 се отменя.
  Комисията подкрепя предложението.
  Чл. 8. (1) Надзорният съвет осъществява общ контрол върху дейността на агенцията.
  (2) Генералният директор запознава надзорния съвет с прогнозата за приходите от публични вземания, а министърът на финансите - с плана за приходите от публични вземания, преди внасянето на проектозакона за държавния бюджет за съответната година в Министерския съвет.
  (3) Надзорният съвет по предложение на генералния директор одобрява:
  1. стратегическия план на агенцията;
  2. отчета и анализа на изпълнението на плана за приходите от публични вземания;
  3. вида, териториалния обхват и седалището на териториалните подразделения, както и вида на публичните вземания, администрирани от
  тях;
  4. структурата на централното управление и на териториалните подразделения;
  5. стратегията за развитие на информационната система;
  6. стратегията и плана за осигуряване на сградния фонд и материалната база на агенцията;
  7. правилата за професионално оценяване, служебно израстване, заплащане и допълнително материално стимулиране на служителите в агенцията;
  8. обхвата на информацията по чл. 3, ал. 1, т. 4, както и условията и реда за нейния обмен между агенцията. Министерството на финансите, Националния осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса и общините;
  9. годишния отчет за дейността на агенцията,
  (4) Всеки член на надзорния съвет може да внася предложения по ал. 3, т. 8, както и по други въпроси, осигуряващи взаимодействието на агенцията с Министерството на финансите. Националния осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса и общините.
  (5) Надзорният съвет може да разглежда и други въпроси, свързани с управлението на агенцията, по които генералният директор е поискал становището му.
  (6) Надзорният съвет приема решение, ако за него са гласували две трети от неговите членове.
  (7) Надзорният съвет приема правила за своята работа.
  Предложение на н.п. Георги Пирински:
  В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 3:
  “(3) Структурата на централното управление и на териториалните подразделения на агенцията се утвърждават с
  постановление на Министерския съвет, по придложение на министъра на финансите. ”
  2. Досегашната ал. 3 става ал. 4, като т. 4 да отпадне.
  Комисията подкрепа предложението по принцип.
  Предложение на н.п. Иван Искров:
  Член 8 и 9 стават чл. 5 с окончателната редакция посочена
  по-горе.
  Предложение на н.п. Панайот Ляков:
  В чл. 8, ал. 4 изразът “т. 8 ” да отпадне.
  Комисията подкрепа предложението по принцип.
  Предложение на н.п. Росица Тоткова:
  В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3:
  а) т. 2 се изменя така:
  “2. структурата, териториалният обхват и седалището на териториалните поделения, както и вида на публичните вземания, администрирани от тях. ”
  б) точки 6 и 7 д аотпаднат.
  2. Ал. 5 се изменя така:
  “(5) Надзорният съвет разглежда други въпроси, свързани с дейността и управлението на агенцията. ”
  Комисията подкрепа предложението по принцип.
  Чл. 9. (1) Агенцията се ръководи и представлява от генерален директор, подпомаган от четирима заместник генерални директори.
  (2) Генералният директор се назначава от Министерския съвет по предложение на министъра на финансите.
  (3) Заместник генералните директори се назначават от министъра на финансите по предложение на генералния директор.
  (4) Възнагражденията на генералния директор и на заместник генералните директори се определят от Министерския съвет.
  Предложение на н.п. Панайот Ляков:
  В чл. 9, ал. 1 думата “четирима” се заменя с “трима”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п, Росица Тоткова:
  В чл. 9:
  1. В ал. 1 думите “подпомаган от четирима заместник- генерални директори ” да отпаднат.
  2. В ал. 2 думите “на министъра на финансите ” се заменят с “Надзорния съвет н а Агенцията
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Иван Искров:
  Създава се Глава трета:
  “Глава трета
  ОРГАНИ НА АГЕНЦИЯТА, НАЗНАЧАВАНЕ И ПРАВОМОЩИЯ“
  Комисията подкрепя предложението на н. п. Иван ИСКРОВ И предлага следната окончателна редакция за наименование на глава трета:
  “Глава трета
  ОРГАНИ НА АГЕНЦИЯТА, НАЗНАЧАВАНЕ И ПРАВОМОЩИЯ”
  Предложение на н.п. Иван Искров:
  Създава се чл. 7 със следното съдържание:
  “Органи на агенцията
  Чл. 7. (1) Органи на агенцията са:
  1. изпълнителният директор;
  2. териториалните директори и началниците на териториалните служби;
  3. служителите в териториалните подразделения, заемащи длъжност “инспектор ” ши “експерт ”.
  (2) Лицата по ал. 1, т. 1 и 2 могат да оправомощават със заповед своите заместници ти да определят други служители от агенцията да упражняват техни правомощия.
  (4) Длъжностите по ал. 1, т. 3 се степенуват в три групи, подредени в низходящ ред - съответно главен, старши и младши.
  (5) Когато длъжност по ал. 1, т. 3 се заема от служител с виеше образование по специалност “Право”, придобитият на нея стаж се зачита за стаж по специалността. ”
  Комисията подкрепя предложението на н. п. Иван Искров и предлага следната окончателна редакция за наименование и съдържание на чл. 7:
  „Органи на агенцията
  Чл. 7. (1) Органи на агенцията са:
  1. изпълнителният директор;
  2. териториалните директори и началниците на териториалните служби;
  3. служителите в териториалните подразделения, заемащи длъжност “инспектор” или “експерт”.
  (2) Лицата по ал. 1, т. 1 и 2 могат да оправомощават със заповед своите заместници или да определят други служители от агенцията да упражняват техни правомощия.
  (3) Длъжностите по ал. 1, т. 3 се степенуват в три групи, подредени в низходящ ред - съответно главен, старши и младши.
  (4) Когато длъжност по ал. 1, т. 3 се заема от служител с виеше образование по специалност “Право”, придобитият на нея стаж се зачита за стаж по специалността.”
  Предложение на н.п. Иван Искров:
  Създава се чл. 8 със следното съдържание:
  „Назначаване
  Чл. 8. (1) Изпълнителният директор се назначава от
  Министерския съвет по предложение на Министъра на финансите.
  (2) Заместник изпълнителните директори се назначават от министъра на финансите по предложение на изпълнителния директор.
  (3) Директорите на териториалните данъчни дирекции, началниците на данъчните служби и служителите в централното управление се назначават от изпълнителния директор.
  (4) Служителите в териториалните данъчни дирекции и данъчните служби се назначават от съответния териториален данъчен директор или началник данъчна служба, по реда и съгласно изискванията, определен със заповед на изпълнителния директор.
  (5) Възнагражденията на изпълнителния директор и на заместник изпълнителните директори се определят от Министерския съвет. ”
  Комисията подкрепя предложението на н. п. Иван ИСКРОВ И предлага следната окончателна редакция за наименование и съдържание на чл. 8:
  “Назначаване
  Чл. 8. (1) Изпълнителният директор се назначава от Министерския съвет по предложение на Министъра на финансите.
  (2) При осъществяване на дейността си изпълнителния директор се подпомага от заместник изпълнителни директори, които се назначават от министъра на финансите по предложение на изпълнителния директор.
  (3) Директорите на териториалните дирекции, началниците на териториалните служби и служителите в централното управление се назначават от изпълнителния директор.
  (4) Служителите в териториалните дирекции и териториалните служби се назначават от съответния териториален директор или началник териториална служба, по реда и съгласно изискванията, определен със заповед на изпълнителния директор.
  (5) Възнагражденията на изпълнителния директор и на заместник изпълнителните директори се определят от Министерския съвет.”
  Чл. 10. Генерален директор и заместник генерален директор може да бъде само лице, което:
  1. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
  2. не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност;
  3. не е едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество;
  4. не участва в орган на управление или контрол на юридическо
  лице;
  5. не заема друга платена длъжност.
  Предложение на н.п. Панайот Ляков:
  В чл. 10, се създава т. 6:
  “6. не е било член на орган за управление ши контрол на търговско дружество ши банка, обявени в несъстоятелност. ”
  Комисията подкрепя предложението по ПРИНЦИП.
  Предложение на н.п. Иван Искров:
  Член 10 става чл. 9 и се изменя така:
  „Изисквания
  Чл. 9. (1) Изпълнителен директор ши заместник-изпълнителен директор може да бъде лице, което е български гражданин и:
  1. има виеше образование с образователно-квалификационна степен “магистър;
  2. има не по-малко от десет години стаж по специалността,;
  3. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
  4.не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
  5. не е едноличен търговец или съдружник в търговско дружество;
  6. не участва в орган на управление или контрол на юридическо лице, освен ако този закон не предвижда друго;
  7. не заема друга платена длъжност, освен ако този закон не предвижда друго.
  (2) Изпълнителният директор се освобождава от Министерския съвет по предложение на Министъра на финансите.
  1. по негово искане;
  2. при възникване на пречка по ал. 1;
  3. при грубо или системно нарушаване на задълженията по този
  закон.
  (3) На длъжностите по чл. 8, ал. 3 и 4 могат да се назначават
  лица:
  1. които отговарят на специфичните изисквания за заемане на съответната длъжност, определени със заповед на изпълнителния директор;
  2. спрямо които не са налице пречките по ал. 1
  Комисията подкрепя предложението на н. п. Иван Искров и предлага следната окончателна редакция за наименование и съдържание на чл. 9:
  „Изисквания
  Чл. 9. (1) Изпълнителен директор или заместник-
  изпълнителен директор може да бъде лице, което е български гражданин и:
  1. има виеше образование с образователно-квалификационна степен “магистър”;
  2. има не по-малко от десет години стаж по специалността, в областта на икономиката, финансите и осигуряването;
  3. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
  4. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
  5. не е едноличен търговец или съдружник в търговско дружество;
  6. не участва в орган на управление или контрол на юридическо лице, освен ако този закон не предвижда друго;
  7. не е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;
  8. не заема друга платена длъжност, освен ако този закон не предвижда друго.
  (2) Обстоятелствата по ал. 1, т. 4 - 8 се удостоверяват пред министъра на финансите с декларация.
  (3) Изпълнителният директор се освобождава от Министерския съвет по предложение на Министъра на финансите.
  1. по негово искане;
  2. при възникване на пречка по ал.1;
  3. при грубо или системно нарушаване на задълженията по този закон.
  (4) На длъжностите по чл. 8, ал. 3 и 4 могат да се назначават
  лица:
  1. които отговарят на специфичните изисквания за заемане на съответната длъжност, определени със заповед на изпълнителния директор;
  2. спрямо които не са налице пречките по ал. 1, т. 3, 4, 5, 6,7
  и 8.”
  (5) Обстоятелствата по ал. 1, т. 4 - 8 за лицата по ал. 4 се удостоверяват с декларация пред изпълнителният директор.
  Чл. 11. (1) Генералният директор организира, ръководи и контролира цялостната дейност на агенцията, в това число:
  1. изготвя прогноза за приходите от публични вземания;
  2. анализира изпълнението на ежегодния план за приходите от публични вземания;
  3. дава задължителни указания на органите по приходите за единното прилагане на нормативните актове в областта на администрирането на публични вземания;
  4. утвърждава методически указания и процедури, задължителни за служителите в агенцията;
  5. утвърждава задължителните формуляри и образците на други документи, свързани със събирането на приходите;
  6. определя числеността на териториалните подразделения в рамките на общата численост на агенцията;
  7. осъществява политиката по управлението и квалификацията на служителите.
  (2) Генералният директор определя правомощията и ресорите, за които отговарят заместник генералните директори. При отсъствие правомощията на генералния директор се упражняват от определен от него заместник генерален директор.
  Предложение на н.п. Иван Искров:
  Член 11 става чл. 10 и се изменя така:
  “Изпълнителен директор
  Чл. 10. (1) Изпълнителният директор:
  1. организира, ръководи и контролира цялостната дейност на агенцията;
  2. планира, разпределя и контролира средствата и ресурсите за осъществяване дейността на агенцията;
  3. анализира изпълнението на ежегодния план за приходите от публични вземания.
  4. дава задължителни указания на органите на агенцията за единното прилагане на нормативните актове по приходите;
  5. утвърждава методически указания и процедури за осъществяване на дейността на агенцията, задължителни за нейните служители;
  6. утвърждава задължителните формуляри и образците на други документи, свързани със събирането на приходите;
  7. определя числеността на териториалните подразделения, в рамките на общата численост на агенцията;
  8. осъществява политиката по управлението и квалификацията на служителите;
  9. организира разясняване на данъчното и осигурително законодателства;
  10. упражнява други правомощия, предвидени със закон.
  (2) Изпълнителният директор определя правомощията и дейностите, за които отговарят заместник изпълнителните директори. При отсъствие правомощията на изпълнителния директор се упражняват от определен от него заместник изпълнителен директор.
  (3) Изпълнителният директор може да възлага на определени от него органи на агенцията изпълнението на правомощията си по ал.
  1.”
  Предложение на н.п. Панайот Ляков:
  В чл. 11, ал. 1, т. 2 след думата “вземания” се добавя “и дейността на териториалните подразделения ”.
  Комисията подкрепя предложението по ПРИНЦИП.
  Предложение на н.п. Росица Тоткова:
  В чл. 11, ал. 1, т. 6 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението .
  Комисията подкрепя предложението на н. п. Иван Искров и предлага следната окончателна редакция за наименование и съдържание на чл. 10:
  “Изпълнителен директор
  Чл. 10. (1) Изпълнителният директор:
  1. организира, ръководи и контролира цялостната дейност на агенцията;
  2. планира, разпределя и контролира средствата и ресурсите за осъществяване дейността на агенцията;
  3. анализира изпълнението на ежегодния план за приходите от публични вземания;
  4. дава задължителни указания на органите на агенцията за единното прилагане на нормативните актове по приходите;
  5. утвърждава методически указания и процедури за осъществяване на дейността на агенцията, задължителни за нейните служители;
  6. утвърждава задължителните формуляри и образците на други документи, свързани със събирането на приходите;
  7. определя числеността на териториалните подразделения, в рамките на общата численост на агенцията;
  8. осъществява политиката по управлението и
  квалификацията на служителите;
  9. организира разясняване на данъчното и осигурително законодателства;
  10. упражнява други правомощия, предвидени със закон.
  (2) Изпълнителният директор определя правомощията и дейностите, за които отговарят заместник изпълнителните директори. При отсъствие правомощията на изпълнителния директор се упражняват от определен от него заместник изпълнителен директор.
  (3) Изпълнителният директор може да възлага на определени от него органи на агенцията изпълнението на правомощията си по ал. 1.”
  Чл. 12. (1) Дейността по администриране на публичните вземания се осъществява от:
  1. директорите на териториалните подразделения;
  2. директорите на дирекциите и началниците на отделите и секторите в териториалните подразделения;
  3. служителите, заемащи длъжност “експерт” или “инспектор” в териториалните подразделения.
  (2) Правната защита и процесуалното представителство пред съдилищата на актовете и действията на агенцията и нейните органи се осъществяват от служители, заемащи длъжност “юрисконсулт”.
  (3) Длъжностите по ал. 1, т. 3 и ал. 2 се степенуват в три групи - главен, старши и младши.
  (4) На длъжностите по ал. 1 и 2 могат да бъдат назначавани само
  лица:
  1. които отговарят на специфичните изисквания за заемане на съответната длъжност, определени от генералния директор;
  2. спрямо които не са налице пречките по чл. 10.
  (5) Когато за заемане на длъжност по ал. 1 се изисква виеше образование по специалността "Право", придобитият на нея стаж се зачита за стаж по специалността.
  (6) Служителите по ал. 1 са органи по приходите.
  Предложение на н.п. Иван Искров:
  Член 12 става чл. 11 и чл. 12 :
  Териториален директор и началник
  на териториалнна служба
  Чл. 11. (1) Териториалният директор и началникът на
  териториална служба в рамките на предоставената им компетентност и на територията на региона на тяхната компетентност осъществяват дейностите по установяване, обезпечаване и събиране на публичните вземания като:
  1. възлагат извършване на ревизии за определянето на конкретните размери на данъчните задължения и данъчните резултати, както и на задължения по задължителното обществено и здравно осигуряване;
  2. възлагат определянето, корекцията или прихващането на данъчни задължения, възстановяването на надвнесени суми, данъци и резултати за данъчни периоди, подлежащи на възстановяване, когато това е предвидено в данъчните закони, както и по законите регламентиращи задължителното обществено и здравно осигуряване;
  3. организират и извършват приемането и обработването на данъчни и други декларации, предвидени в данъчните закони и законите, регламентиращи задължителните осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и за здравно осигуряване;
  4. организират и извършват обслужването и подпомагането на лицата по чл. 3, ал. 1, т. 1 при изпълнение на техните задължения;
  5. приемат, разглеждат и изпращат към съответния съд жалбите против ревизионни актове и против действията на данъчните органи;
  6. осъществяват контрол върху дейността на органите и другите служители в агенцията на територията на региона;
  7. налагат административни наказания и издава предвидените с данъчните закони, както и по законите регламентиращи задължителното обществено и здравно осигуряване актове;
  9. организират и извършват обезпечаването, събирането и отчитането на публичните вземания, глобите и имуществените санкции, наложени от органите на агенцията;
  10. отчитат се за дейността си пред изпълнителния директор;
  11. упражняват други правомощия, предвидени със закон.
  (2) Териториалният директор и началникът на териториална служба могат да възлагат със заповед на определени длъжностни лица и органи на агенцията от териториалната дирекция ти териториална служба изпълнението на правомощията по ал. 1.
  Процесуално представителство
  Чл. 12. (1) Правната защита и процесуалното
  представителство пред съда по актовете и действията на агенцията и нейните органи се осъществява от изпълнителният директор ти по негово пълномощие от служители в агенцията, заемащи длъжност “юрисконсулт ”.
  (2) Длъжностите по ал. 1 се степенуват в три групи, подредени в низходящ ред - съответно главен, старши и младши.
  (3) На длъжностите по ал. 2 се назначават лица:
  1. които имат виеше юридическо образование;
  2. спрямо които не са налице пречките по чл. 9, ал. 1, т. 3, 4, 5, 6
  и 7;
  3. които отговарят на специфичните изисквания за заемане на съответната длъжност, определени от изпълнителния директор. ”
  Предложение на н.п. Росица Тоткова:
  В чл. 12, ал. 2 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението .
  Комисията подкрепя предложението на и. п. Иван Искров и предлага следната окончателна редакция за наименование и съдържание на чл. 11 и чл. 12:
  “Териториален директор и началник на териториална служба
  Чл. 11. (1) Териториалният директор и началникът на териториална служба в рамките на предоставената им компетентност и на територията на региона на тяхната компетентност осъществяват
  дейностите по установяване, обезпечаване и събиране на публичните вземания като:
  1. възлагат извършване на ревизии за определянето на конкретните размери на данъчните задължения и данъчните резултати, както и за определянето на размера на дължимите задължителни осигурителни вноски;
  2. възлагат определянето, корекцията, прихващането и възстановяването на суми по данъчни задължения и за задължителните осигурителни вноски, когато това е предвидено със закон;
  3. организират и извършват приемането и обработването на данъчни и други декларации, предвидени в данъчните закони и законите, регламентиращи задължителните осигурителни вноски;
  4. организират и извършват обслужването и подпомагането на лицата по чл. 3, ал. 1, т. 1 при изпълнение на техните задължения;
  5. приемат, разглеждат и изпращат към съответния съд жалбите против актове и отказите от издаване на актове на органите на агенцията, както и против действията или бездействия на органи и служители на агенцията на територията на региона, по реда, установен със закон;
  6. осъществяват контрол върху дейността на органите и другите служители в агенцията на територията на региона;
  7. установяват административните нарушения и налагат административни наказания, предвидени с данъчните закони, и в законите регламентиращи задължителното осигуряване;
  8. организират и извършват обезпечаването, събирането и отчитането на данъчните вземания и задължителните осигурителни вноски, както и на глобите и имуществените санкции, наложени от органите на агенцията;
  9. отчитат се за дейността си пред изпълнителния директор;
  10. упражняват други правомощия, предвидени със закон.
  (2) Териториалният директор и началникът на териториалната служба могат да възлагат със заповед на определени длъжностни лица и органи на агенцията от териториалната дирекция или териториалната служба изпълнението на правомощията по ал. 1.
  Процесуално представителство
  Чл. 12. (1) Процесуалното представителство пред съда по актовете и действията на агенцията и нейните органи и служители се осъществява от изпълнителният директор или по негово пълномощие от служители в агенцията, заемащи длъжност “юрисконсулт”.
  (2) Длъжностите по ал. 1 се степенуват в три групи, подредени в низходящ ред - съответно главен, старши и младши.
  (3) На длъжностите по ал. 2 се назначават лица:
  1. които имат виеше юридическо образование;
  2. спрямо които не са налице пречките по чл. 9, ал. 1, т. 3, 4, 5,
  6, 7 и 8 ;
  3. които отговарят на специфичните изисквания за заемане на съответната длъжност, определени от изпълнителния директор.”
  Чл. 13. (1) Трудовите договори със служителите в централното управление и с директорите на териториалните подразделения се сключват, изменят и прекратяват от генералния директор.
  (2) Трудовите договори със служителите в териториалните подразделения се сключват, изменят и прекратяват от съответния директор на териториално подразделение.
  Предложение на н.п. Росица Тоткова:
  В чл. 13 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение н ан.п. Иван Искров:
  Създава се Глава четвърта:
  “Глава четвърта
  ПРАВООТНОШЕНИЯ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ,
  ОТГОВОРНОСТИ
  Комисията подкрепя предложението на н. п. Иван Искров и предлага следната окончателна редакция за наименование на глава четвърта:
  “Глава четвърта
  ПРАВООТНОШЕНИЯ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ,
  ОТГОВОРНОСТИ”
  Предложение н ан.п. Иван Искров:
  Член 13 се изменя така:
  Трудови правоотношения
  Чл. 13. (1) Трудовите договори със служителите в централната управление, директорите на териториалните дирекции и началниците на териториалните служби се сключват, изменят се и се прекратяват от изпълнителният директор.
  (2) Трудовите договори със служителите в териториалните дирекции и териториалните служби се сключват, изменят се и се прекратяват от съответния директор на териториална дирекция ши началник на териториална служба.
  Комисията подкрепя предложението на н. п. Иван Искров и предлага следната окончателна редакция за наименование и съдържание на чл. 13:
  „Трудови правоотношения
  Чл. 13. (1) Трудовите договори със служителите в централното управление, директорите на териториалните дирекции и началниците на териториалните служби се сключват, изменят се и се прекратяват от изпълнителният директор.
  (2) Трудовите договори със служителите в териториалните дирекции и териториалните служби се сключват, изменят се и се прекратяват от съответния директор на териториална дирекция или началник на териториална служба.”
  Предложение на н.п. Иван Искров:
  Създават се нови чл. 14,15,16 и 17:
  “Задължения на органите на агенцията
  Чл. 14. (1) При изпълнение на служебните си задължения органите и служителите на агенцията са длъжни:
  1. да спазват организацията на работа в агенцията;
  2. да пазят в тайна обстоятелствата и фактите, които са им станали известни при или по повод на изпълнение на служебните им задължения; не се смята за издаване на тайна предоставянето на сведения по реда, предвиден за това в Данъчния процесуален кодекс и Кодекса за задължителното обществено осигуряване.
  (2) Редът и начинът за използване и съхраняване на обстоятелствата и фактите по ал. 1, както и лицата, отговорни за съхраняването им, се определят със заповед на изпълнителния директор.
  (3) Във връзка със задълженията си по ал. 2 органите и служителите в агенцията подписват декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор, в която изрично се отразява и отговорността им.
  Задължително застраховане
  Чл. 15. Агенцията задължително застрахова органите по чл. 7, ал. 1 срещу злополука и застраховка "Живот" за сметка на своя бюджет.
  Обучение, квалификация и професионална подготовка
  Чл. 16. (1) Обучението, квалификацията и професионалната подготовка на служителите в агенцията се извършват в центрове за специализация и квалификация. Организацията и дейността на центровете за специализация и квалификация се определят от изпълнителния директор.
  (2) Обучението, квалификацията и професионалната подготовка обхващат:
  1. първоначалната професионална подготовка за
  новоназначените органи със срок до 6 месеца;
  2. периодична преподготовка за поддържане и повишаване на квалификацията;
  3. обучение за придобиване на нови професионални знания и умения, необходими за заемане на по-висока длъжност.
  (3) Органите и служителите в агенцията могат да се обучават в сродни учебни заведения на други държави.
  (4) Редът, обхватът и начинът за извършване на обучението, квалификацията и професионалната подготовка се определят от изпълнителния директор.
  Материално и социално осигуряване
  Чл. 17. (1) За осъществяване на служебните си задължения органите и служителите в агенцията имат право на представително или униформено облекло при условия и по ред, определени от Управителния съвет.
  (2) Органите на агенцията пътуват безплатно в обществения градски транспорт, като средствата се осигуряват от държавния бюджет.
  (3) Размерът на сумите по ал. 1 и 2 се определя ежегодно от Управителния съвет. ”
  Комисията подкрепя предложението на н. п. Иван Искров и предлага следната окончателна редакция за наименование и съдържание на чл. 14, чл. 15, чл. 16 и чл. 17:
  ‘‘Задължения на органите и служителите на агенцията
  Чл. 14. (1) При изпълнение на служебните си задължения органите и служителите на агенцията са длъжни:
  1. да спазват организацията на работа в агенцията;
  2. да пазят в тайна обстоятелствата и фактите, които са им станали известни при или по повод на изпълнение на служебните им задължения; не се смята за издаване на тайна предоставянето на сведения по реда, предвиден за това в Данъчния процесуален кодекс и Кодекса за задължителното обществено осигуряване.
  (2) Редът и начинът за използване и съхраняване на обстоятелствата и фактите по ал. 1, както и лицата, отговорни за съхраняването им, се определят със заповед на изпълнителния директор.
  (3) Във връзка със задълженията си по ал. 2 органите и служителите в агенцията подписват декларация по образец, утвърден
  от изпълнителния директор, в която изрично се отразява и отговорността им.
  Задължително застраховане
  Чл. 15. Агенцията задължително застрахова органите по чл. 7, ал. 1 срещу злополука и застраховка "Живот" за сметка на своя бюджет.
  Обучение, квалификация и професионална подготовка
  Чл. 16. (1) Обучението, квалификацията и професионалната подготовка на органите и служителите в агенцията се извършват в центрове за специализация и квалификация. Организацията и дейността на центровете за специализация и квалификация се определят от изпълнителния директор.
  (2) Обучението, квалификацията и професионалната подготовка обхващат:
  1. първоначалната професионална подготовка за новоназначените органи и служители със срок до 6 месеца;
  2. периодична преподготовка за поддържане и повишаване на квалификацията;
  3. обучение за придобиване на нови професионални знания и умения, необходими за заемане на по-висока длъжност.
  (3) Органите и служителите в агенцията могат да се обучават в сродни учебни заведения на други държави.
  (4) Редът, обхватът и начинът за извършване на обучението, квалификацията и професионалната подготовка се определят от изпълнителния директор.
  Материално и социално осигуряване
  Чл. 17. (1) За осъществяване на служебните си задължения органите и служителите в агенцията имат право на представително или униформено облекло при условия и по ред, определени от Управителния съвет.
  (2) Органите на агенцията пътуват безплатно в обществения градски транспорт, като средствата се осигуряват от държавния бюджет.
  (3) Размерът на сумите по ал. 1 и 2 се определя ежегодно от Управителния съвет.”
  Чл. 14. (1) Служителите в агенцията имат право на
  допълнително материално стимулиране и на представително или униформено облекло при условия и по ред, определени от надзорния съвет.
  (2) Служителите по чл. 12, ал. 1 задължително се застраховат за сметка на агенцията със застраховка “Живот” и застраховка срещу злополука.
  Предложение на н.п. Росица Тоткова:
  В чл. 14, ал. 1 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението .
  Предложение на н.п. Иван Искров:
  Член 14 става чл. 18 и се изменя така:
  Допълнително стимулиране
  Чл. 18. Служителите на агенцията имат право на добавка към основната заплата при условия и ред, определени от Управителния съвет.
  Комисията подкрепя предложението на н. п. Иван Искров и предлага следната окончателна редакция за наименование и съдържание на чл. 18:
  “Допълнително стимулиране
  Чл. 18. Органите и служителите на агенцията имат право на допълнително материално стимулиране към основната заплата при условия и ред, определени от Управителния съвет. “
  Чл. 15. (1) Средствата в размер 25 на сто, набрани от отчисления от допълнителните приходи от публични вземания, установени и събрани върху укрити и/или недекларирани облагаеми сделки, доходи, печалби и имущества, както и от невнесени задължителни осигурителни вноски постъпват като собствени приходи в бюджета на агенцията.
  (2) Средствата по ал. 1 се начисляват и разходват само за:
  1. капитални вложения за подобряване на материалната база на агенцията и за облекло по чл. 14, ал. 1 в размер 60 на сто от средствата по ал. 1;
  2. допълнително материално стимулиране на служителите в агенцията в размер не по-малко от 35 на сто от средствата по ал. 1 при условия и по ред, определени от надзорния съвет;
  3. добавки към основната работна заплата на служителите на Министерството на финансите в размер до 5 на сто от средствата по ал. 1 по критерии, определени от министъра на финансите.
  Предложение на н.п. Панайот Ляков:
  В чл. 15, ал. 2, т. 2 числото “35” се заменя с “30”, а в т. 3 числото “5 ” се заменя с “10 ”.
  Комисията не подкрепя предложението .
  предложение на н.п. Росица Тоткова:
  Член 15 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението ,
  Предложение на н.п. Иван Искров:
  Създават се нови чл. 19, 20 и 21:
  ‘‘Отговорност
  Чл. 19. (1) Агенцията отговаря за вредите, причинени на физически и юридически лица от незаконни актове, действия или бездействия на нейни органи и длъжностни лица при или по повод изпълнение на дейността им.
  (2) Обезщетения за вреди от незаконни актове, действия или бездействия по ал. 1 може да се иска след тяхното отменяне. Когото вредите са причинени от нищожен данъчен акт на органите на агенцията или от тяхно незаконно действие или бездействие, нищожността на акта, съответно незаконосъобразността на действието ти бездействието, се установява от съда, пред който е предявен искът за обезщетение.
  (3) Отговорността на агенцията обхваща всички имуществени и неимуществени вреди и пропуснати ползи, и се реализира по реда, предвиден в Закона за отговорността на държавата за вреди, причинени на граждани.
  Обхват на отговорността
  Чл. 20. (1) Агенцията отговаря за вредите солидарно с причинилите ги нейни органи или служители.
  (2) Отговорността на виновните органи и служители спрямо агенцията за изплатени обезщетения се осъществява в пълен размер при условията и по реда, предвидени в Кодекса на труда.
  Осъществяване на отговорността
  Чл. 21. Имуществената отговорност на органите и служителите в агенцията се осъществява по исков ред. ”
  Комисията подкрепя предложението на н. п. Иван ИСКРОВ И предлага следната окончателна редакция за наименование и съдържание на чл. 19, чл. 20 и чл. 21;
  “Отговорност
  Чл. 19. (1) Агенцията отговаря за вредите, причинени на физически и юридически лица от незаконни актове, действия или бездействия на нейни органи и длъжностни лица при или по повод изпълнение на дейността им.
  (2) Обезщетения за вреди от незаконни актове, действия или бездействия по ал. 1 може да се иска след тяхното отменяне. Когато
  вредите са причинени от нищожен акт на органите или служителите на агенцията или от тяхно незаконно действие или бездействие, нищожността на акта, съответно незаконосъобразността на действието или бездействието, се установява от съда, пред който е предявен искът за обезщетение.
  (3) Отговорността на агенцията обхваща всички имуществени и неимуществени вреди и пропуснати ползи, и се реализира по реда, предвиден в Закона за отговорността на държавата за вреди, причинени на граждани.
  Обхват на отговорността
  Чл. 20. (1) Агенцията отговаря за вредите солидарно с причинилите ги нейни органи или служители.
  (2) Отговорността на виновните органи и служители спрямо агенцията за изплатени обезщетения се осъществява в пълен размер при условията и по реда, предвидени в Кодекса на труда.
  Осъществяване на отговорността
  Чл. 21. Имуществената отговорност на органите и служителите в агенцията се осъществява по исков ред.”
  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  § 1. В едномесечен срок от влизането в сила на този закон:
  1. Министерският съвет определя числеността на централното управление и предоставя за неговите нужди недвижим имот - публична държавна собственост.
  2. Председателят на надзорния съвет свиква неговото първо заседание.
  Предложение на н.п, Иван Искров:
  § 1 се изменя така:
  § 1. До 31 декември 2002 г:
  1. Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите назначава изпълнителен директор на агенцията.
  2. До влизане в сила на нормативната уредба по § 3, ал. 1 главния данъчен директор заема и изпълнява длъжността и на изпълнителен директор на агенцията
  3. Министерският съвет определя числеността на централното управление и предоставя за неговите нужди недвижим имот - публична държавна собственост.
  4. Председателят на Управителния съвет свиква неговото първо заседание.
  Комисията подкрепя предложението на н. п. Иван Искров и предлага следната окончателна редакция за § 1:
  “§ 1. (1)До 31 декември 2002 г:
  1. Министерският съвет, по предложение на министъра на финансите назначава главния данъчен директор да заема и изпълнява длъжността и на изпълнителен директор на агенцията.
  3. Министерският съвет определя числеността на централното управление и предоставя за неговите нужди недвижим имот - публична държавна собственост.
  4. Председателят на Управителния съвет свиква неговото първо заседание.”
  (2) След влизане в сила на нормативната уредба по § 3, ал. 1 Министерския съвет назначава изпълнителен директор на агенцията.
  § 2. До 31 декември 2003 г. Националният осигурителен институт да осигури обособяването на дейностите по установяване, обезпечаване и събиране на осигурителните вноски в структурите на териториалните си поделения.
  Предложение на н.п. Иван Искров:
  § 2 се изменя така:
  “§ 2. До 31 декември 2003 г. Националния осигурителен институт осигурява обособяването на дейностите по установяване, обезпечаване и събиране на осигурителните вноски в структурата на териториалните поделения. ”
  Комисията подкрепя предложението на н. п. Иван Искров и предлага следната окончателна редакция за § 2:
  2. До 31 декември 2003 г. Националния осигурителен институт осигурява обособяването на дейностите по установяване, обезпечаване и събиране на задължителните осигурителни вноски в структурата на териториалните поделения.”
  § 3. (1) До 31 декември 2003 г. агенцията съгласувано с Националния осигурителен институт и Данъчната администрация да разработи:
  1. нормативната уредба, свързана с унифицирането на данъчното и осигурителното законодателство и със създаването на интегрираните процеси на регистрация, приемане на декларации, отчитане на приходите, извършване на контрол и ревизии на задълженията, обжалване и събиране на публичните вземания;
  2. проектите за изграждане на структурата на Националната агенция за приходите и за структурните промени в Данъчната
  администрация и в Националния осигурителен институт във връзка с преминаването на дейностите по администриране на публичните вземания към агенцията.
  (2) При разглеждането на въпросите по ал. 1 и по чл. 8, ал. 2, 3, 4 и 5 в заседанията на надзорния съвет участват с право на съвещателен глас главният данъчен директор и генералният директор на Националната агенция за приходите.
  (3) Националният осигурителен институт и Данъчната администрация предоставят необходимата за дейността на агенцията информация, в това число информация, съставляваща служебна тайна, като за служителите на агенцията се прилагат чл. 242, ал. 1, т. 3 от Данъчния процесуален кодекс и чл. 109, ал. 2 от Кодекса за задължително обществено осигуряване.
  Предложение на н.п. Росица Тоткова:
  В § 3, ал. 2 изразът “ал. 2, 3, 4 и 5” се изменя така: “ал. 2, 3 и 5”.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение на н.п. Иван Искров:
  § 3 се изменя така:
  “§ 3. (1) До 31 декември 2003 г. централното управление на агенцията, съгласувано с Националния осигурителен институт и Данъчната администрация да разработи и внесе в Управителния съвет проектите за нормативната уредба, свързана с унифицирането на данъчното и осигурителното законодателство и създаването на интегрираните процеси на регистрация, приемане на декларации, отчитане на приходите, извършване на контрол и ревизии на задълженията, обжалване и събиране на публичните вземания към агенцията.
  (2) Централното управление на агенцията, съгласувано с Националния осигурителен институт и Данъчната администрация в срока по ал. 1 да:
  1. разработи и внесе в Управителния съвет проектите за изграждане на структурата на Националната агенция за приходите и за структурните промени в Данъчната администрация и в Националния осигурителен институт във връзка с преминаването на дейностите по този закон към агенцията.
  2. организира изграждането на информационната система на агенцията. ”
  Комисията подкрепя предложението на н. п. Иван Искров и предлага следната окончателна редакция за § 3:
  § 3. (1) До 31 декември 2003 г. централното управление на агенцията, съгласувано с Националния осигурителен институт и Данъчната администрация да разработи и внесе в Управителния съвет проектите за нормативната уредба, свързана с промяната на данъчното и осигурителното законодателство и във връзка със създаването на интегрираните процеси на регистрация, приемане на декларации, отчитане на приходите, извършване на контрол и ревизии на задълженията, обжалване и събиране на публичните вземания към агенцията.
  (2) Централното управление на агенцията, съгласувано с Националния осигурителен институт и Данъчната администрация в срока по ал. 1 да:
  1. разработи и внесе в Управителния съвет проектите за изграждане на структурата на Националната агенция за приходите и за структурните промени в Данъчната администрация и в Националния осигурителен институт във връзка с преминаването на дейностите по този закон към агенцията.
  2. организира изграждането на информационната система на агенцията.”
  § 4. След влизането в сила на нормативната уредба по § 3, ал. 1, т. 1 Министерският съвет урежда всички правоотношения, свързани с преминаването на дейностите по администриране на публичните вземания от Данъчната администрация и Националния осигурителен институт в агенцията.
  Предложение на н.п. Иван Искров:
  §4 се изменя така:
  “§ 4. След влизането в сила на нормативната уредба по § 3, ал. 1 Министерският съвет урежда всички правоотношения, свързани с преминаването на дейностите относно публичните вземания от Данъчната администрация и Националният осигурителен институт в Националната агенция за приходите. ”
  Комисията подкрепя предложението на н. п. Иван Искров и предлага следната окончателна редакция за § 4:
  4. След влизането в сила на нормативната уредба по § 3, ал. 1 Министерският съвет урежда всички правоотношения, свързани с преминаването на дейностите относно публичните вземания от Данъчната администрация и Националният осигурителен институт в Националната агенция за приходите.”
  Предложение на н.п. Иван Искров:
  Създава се нов § 5:
  “§ 5. Националният осигурителен институт и Данъчната администрация предоставят необходимата за дейността на агенцията информация, в това число информация, съставляваща служебна тайна, като за служителите в агенцията се прилагат чл. 242, ал. 1, т. 3 от Данъчния процесуален кодекс и чл. 109, ал. 2 от Кодекса за задължително обществено осигуряване. “
  Комисията подкрепя предложението на н. п. Иван Искров и предлага следната окончателна редакция за § 5:
  “§ 5. Националният осигурителен институт и Данъчната администрация предоставят необходимата за дейността на агенцията информация, в това число информация, съставляваща служебна тайна, като за служителите в агенцията се прилагат чл. 242, ал. 1, т. 3 от Данъчния процесуален кодекс и чл. 109, ал. 2 от Кодекса за задължително обществено осигуряване.“
  § 5. До влизането в сила на нормативната уредба по § 3, ал. 1, т. 1 администрирането на публичните вземания по чл. 3, ал. 2, т. 1 и 2 се извършва по реда на Данъчния процесуален кодекс, а на тези по чл. 3, ал. 2, т. 3 - по реда на Кодекса за задължително обществено осигуряване.
  Предложение на н.п. Иван Искров:
  § 5 става §6 и се изменя така:
  “§ 6. (1) До влизане в сила на нормативната уредба по § 3, ал. 1 и създаването на териториалните подразделения на агенцията, производствата по:
  1. регистрацията на данъчните субекти, установяването, обезпечаването и събирането на данъчните и други публичните вземания, както и обжалването на свързаните с това актове, се извършват по реда на Данъчния процесуален кодекс от предвидените в него данъчни органи, а с преминаването на дейности по установяването, обезпечаването и събирането на публични вземания към създадените по реда на този закон териториални подразделения на агенцията - от съответните органи на агенцията;
  2. събирането и администрирането на задължителните осигурителни вноски се извършва по реда на Кодекса за задължителното обществено осигуряване и Закона за здравното осигуряване от органите на Националния осигурителен институт, а с преминаването на дейности по установяването, обезпечаването и събирането на публични вземания към създадените по реда на този закон териториални подразделения на агенцията - от съответните органи на агенцията. ”
  Комисията подкрепя предложението на н. п, Иван Искров и предлага следната окончателна редакция за § 5:
  6. (1) До влизане в сила на нормативната уредба по § 3, ал. 1 и създаването на териториалните подразделения на агенцията, производствата по:
  1. регистрацията на данъчните субекти, установяването, обезпечаването и събирането на данъчните и други публични вземания, както и обжалването на свързаните с това актове, се извършват по реда на Данъчния процесуален кодекс от предвидените в него данъчни органи, а с преминаването на дейности по установяването, обезпечаването и събирането на публични вземания към създадените по реда на този закон териториални подразделения на агенцията - от съответните органи на агенцията;
  2. събирането и администрирането на задължителните осигурителни вноски се извършва по реда на Кодекса за задължителното обществено осигуряване и на Закона за здравното осигуряване от органите на Националния осигурителен институт, а с преминаването на дейности по установяването, обезпечаването и събирането на публични вземания към създадените по реда на този закон териториални подразделения на агенцията - от съответните органи на агенцията.”
  § 6. В чл. 7, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване (обн,, ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г., бр. 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г. и бр. 1 от 2002 г.) накрая се поставя запетая и се добавя “като един от тях задължително е генералният директор на Националната агенция за приходите”.
  Предложение на н.п. Иван Искров:
  § 6 става § 7 и думата “генералният** се заменя с “изпълнителният **.
  Комисията подкрепя предложението.
  § 7. В чл. 35, ал. 1 от Кодекса за задължително обществено осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. - бр. 55 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 64 от 2000 г., бр. 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10 и 45 от 2002 г.) накрая се поставя запетая и се добавя “един от които задължително е генералният директор на Националната агенция за приходите”.
  Предложение на н.п. Иван Искров:
  § 7 става § 8 и думата генералният'*^ се заменя с ** изпълнителният**.
  Комисията подкрепя предложението.
  § 8. В Данъчния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 103 от 1999 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 2000 г. - бр. 29 от 2000 г.; изм. и ДОН., бр. 63 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г. и бр. 45 от 2002 г.) се правят следните допълнения:
  1. В чл. 12, ал. 2 след думите “друг данъчен орган” се добавя “или от генералния директор на Националната агенция за приходите”.
  2. В чл. 249, ал. 2, т. 3 след думите “на Министерството на финансите” се добавя “и на служителите на Националната агенция за приходите”.
  Предложение на н.п. Иван Искров:
  § 8 става §9 и се изменя така:
  § 9. В Данъчния процесуален кодекс (Обн. ДВ, бр. ...) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
  а) в ал. 2 накрая, след думите “в закон” се добавя “или по писмено искане на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите и Управителя на Националния осигурителен институт ”.
  б) вал. 3 думите “по решение ” се заменят с “с акт ”.
  в) ал. 4 и ал. 5 се отменят.
  г) създава се чл. 12а (отменените ал. 4 и ал. 5 стават ал. 1 и ал. 2 на новия чл. 12 а):
  “Разкриване на служебна тайна по искане на органите на прокуратурата, на следствието и на Министерството на вътрешните работи
  Чл. 12а. (1) Съдът, извън в случаите по чл. 12, ал. 3, може да постанови разкриване на сведения, съставляващи служебна тайна, по мотивирано искане на:
  1. прокурор или следовател — във връзка с образувана предварителна проверка или започнато наказателно призводство;
  2. министъра на вътрешните работи, главния секретар на Министерството на вътрешните работи, директор на Национална служба “Сигурност ”, директор на Национална служба “Полиция ”, директор па Национална служба “Борба с организираната престъпност ”, директор на регионална дирекция на вътрешните работи - при необходимост във връзка с осъществяване на определените им е закон правомощия.

  (2) Окръжният съд по местонахождение на териториалната данъчна дирекция, по искането на органите по ал. 1, се произнася по искането с мотивирано определение в закрито заседание не по-късно от 24 часа от постъпването му, като определя данъчния субект, по отношение на който се разкрива служебната тайна, обхвата на конкретните индивидуализирани данни за него, съгласно § 1 от допълнителните разпоредби и срока за разкриване на сведенията. Определението не подлежи на обжалване. ”
  2. В чл. 121, ал. 1 думите “ал. 4 ” се заменят с “ал. 5 ”.
  3. В чл. 249 се правят следните изменения и допълнения:
  а) В ал. 2, т. 1 след думите “данъчната администрация” се добавя “и Националната агенция за приходите ”.
  б) В ал. 2, т. 2 след думите “данъчната администрация” се добавя “и служителите на Националната агенция за приходите ”.
  Комисията подкрепя предложението на н. п. Иван Искров и предлага следната окончателна редакция за § 9:
  “§ 9. В Данъчния процесуален кодекс (Обн. ДВ, бр. ...) се правят следните изменения и допълнения:
  2. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
  а) в ал. 2 накрая, след думите “в закон” се добавя “или по писмено искане на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите и Управителя на Националния осигурителен институт”.
  б) в ал. 3 думите “по решение” се заменят с “с акт”.
  в) ал. 4 и ал. 5 се отменят.
  г) създава се чл. 12а (отменените ал. 4 и ал. 5 стават ал. 1 и ал. 2 на новия чл. 12 а):
  “Разкриване на служебна тайна по искане на органите на прокуратурата, на следствието и на Министерството на вътрешните работи
  Чл. 12а. (1) Съдът, извън в случаите по чл. 12, ал. 3, може да постанови разкриване на сведения, съставляващи служебна тайна, по мотивирано искане на:
  1. прокурор или следовател - във връзка с образувана предварителна проверка или започнато наказателно призводство;
  2. министъра на вътрешните работи, главния секретар на Министерството на вътрешните работи, директор на Национална служба “Сигурност”, директор на Национална служба “Полиция”, директор на Национална служба “Борба с организираната престъпност”, директор на регионална дирекция на вътрешните работи - при необходимост във връзка с осъществяване на определените им в закон правомощия.
  (2) Окръжният съд по местонахождение на териториалната данъчна дирекция, по искането на органите по ал. 1, се произнася по искането с мотивирано определение в закрито заседание не по-късно от 24 часа от постъпването му, като определя данъчния субект, по отношение на който се разкрива служебната тайна, обхвата на конкретните индивидуализирани данни за него, съгласно § 1 от допълнителните разпоредби и срока за разкриване на сведенията. Определението не подлежи на обжалване.”
  2. В чл. 121, ал. 1 думите “ал. 4” се заменят с “ал. 5”.
  3. В чл. 249 се правят следните изменения и допълнения:
  а) В ал. 2, т. 1 след думите “данъчната администрация” се добавя “и Националната агенция за приходите”.
  б) В ал. 2, т. 2 след думите “данъчната администрация” се добавя “и служителите на Националната агенция за приходите”.
  Комисията подкрепя предложението на н. п. Иван Искров и предлага следната окончателна редакция за § 9:
  “§ 10. Числеността и издръжката на персонала на агенцията по чл. 6, ал. 9 е за сметка на числеността и издръжката на Данъчната администрация и Националния осигурителен институт.”
  § 9. Изпълнението на закона се възлага на министъра на финансите.
  Предложение на н.п. Иван Искров:
  § 9 става § 11.
  Комисията подкрепя предложението.
  Форма за търсене
  Ключова дума