Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по бюджет и финанси
Kомисия по бюджет и финанси
12/11/2002 второ гласуване

  Комисия Бюджет и финанси
  Проект
  Второ четене
  Комисия Бюджет и финанси
  Проект
  Второ четене


  ЗАКОН
  за Комисията по финансов надзор
  Предложение на Комисията;
  Заглавието се изменя така:
  “ЗАКОН
  за Комисията за финансов надзор”
  Глава първа
  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
  Предмет на закона
  Чл. 1.(1) Този закон урежда устройството и дейността на Комисията по финансов надзор.
  (2) По смисъла на този закон финансов надзор е надзорът и регулирането на:
  а) дейността на регулираните пазари на ценни книжа, Централния депозитар, инвестиционните посредници, инвестиционните и управляващите дружества, физическите лица, които непосредствено извършват сделки с ценни книжа и инвестиционни консултации, публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа;
  б) дейността на застрахователите, застрахователните брокери и другите лица, чиято дейност се урежда в Закона за застраховането и
  в) дейността на осигурителните дружества, осъществяващи дейност по допълнително социално осигуряване, в това число, пенсионно, здравно и за безработица и професионална квалификация, както и на създадените от тях осигурителните фондове, съгласно Кодекса за задължително обществено осигуряване, Закона за допълнителното доброволно пенсионно осигуряване, Закона за здравно осигуряване и Закона за закрила при безработица и
  насърчаване на заетостта.
  Предложение на н.п. Валери Димитров:
  В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 думите “и регулирането ” се заличават.
  2. Създава се ал. 3:
  “(3) Финансов надзор е надзорът, упражняван от Комисията по финансов надзор, нейните органи и оправомощени длъжностни лица, чрез:
  1. извършване на проверки по документи и на място върху дейността на лицата по ал. 2;
  2. издаване на разрешения и одобрения, както и отказите за издаване на такива разрешения и одобрения;
  3. прилагане на принудителни административни мерки и даване на ход на производства по налагане на административни наказания. ”
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение на н.п. Иван Искров, Валери Димитров, Арсо Манов, Теодора Дренска:
  1. В чл. 1, ал. 2 букви “а”, “б” и “в” стават съответно точки 1, 2 и 3, като т. 3 се изменя така:
  “3. дейността на дружествата, осъществяващи дейност по допълнително социално осигуряване, в това число пенсионно, здравно и за безработица и професионална квалификация, както и на управляваните от тях фондове, съгласно Кодекса за задължително обществено осигуряване, Закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, Закона за здравното осигуряване и Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта. ”
  Подкрепя предложението по принцип.
  Предложение на Комисията за окончателен текст на чл. 1:


  “Предмет на закона
  Чл. 1. (1) Този закон урежда създаването, обхвата, устройството, функциите и дейността на Комисията за финансов надзор.
  (2) По смисъла на този закон финансов надзор е надзорът на:
  1. дейността на регулираните пазари на ценни книжа, Централния депозитар, инвестиционните посредници, инвестиционните и управляващите дружества, физическите лица, които непосредствено извършват сделки с ценни книжа и инвестиционни консултации,
  публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа;
  2. дейността на застрахователите, застрахователните брокери и застрахователните агенти съгласно Закона за застраховането;
  3. дейността на дружествата, осъществяващи дейност по допълнително социално осигуряване, в това число пенсионно, здравно и за безработица и професионална квалификация, както и на управляваните от тях фондове, съгласно Кодекса за задължително обществено осигуряване, Закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, Закона за здравното осигуряване и Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта.
  (3) Комисията по финансов надзор, нейните органи и оправомощени длъжностни лица упражняват надзор чрез:
  1. издаване на разрешения (лицензни) и одобрения, както и отказите за издаване на такива разрешения и одобрения;
  2. извършване на проверки по документи и на място върху дейността на лицата по ал. 2;
  3. прилагане на принудителни административни мерки и налагане на административни наказания.
  (4) Разпоредбите на закона не се прилагат за:
  X. Националния осигурителен институт;
  2. Националната здравноосигурителна каса; ”
  Обхват на закона
  Чл. 2. (1) Този закон се прилага:
  1. за местните лица по чл. 1, ал. 2, б. “а”, включително за сделките и дейностите им извън страната, когато това е предвидено от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, както и за чуждестранните лица по чл. 1, ал. 2, б. “а” за сделките и дейностите им на територията на страната;
  2. лицата по чл.1, ал.2, б.“б” и “в”, регистрирани на територията на страната, включително и за чуждестранните лица, регистрирали клон в страната.
  (2) Разпоредбите на закона не се прилагат за:
  Националния осигурителен институт;
  Националната здравноосигурителна каса;
  Българска агенция за експортно застраховане;  Предложение на н.п. Иван Искров, Валери Димитров, Арсо Манов, Теодора Дренска:
  В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 2 преди “лицата ” се добавя “за ”.
  1.
  2. В ал. 2, т. 3 думата “Българска ” се заменя с “Българската ”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията предлага ал. 2 на чл. 2 да стане ал. 4 на чл. 1, а останалите текстове да отпаднат.
  Глава втора
  СТАТУТ, УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО
  ФИНАНСОВ НАДЗОР
  Предложение на Комисията:
  Заглавието на глава втора се изменя така:
  “Глава втора
  СТАТУТ, УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА
  ФИНАНСОВ НАДЗОР”
  Статут на Комисията по финансов надзор
  Чл. 3. (1) Комисията по финансов надзор (наричана по-нататък “комисията”) е специализиран орган за регулиране и надзор върху дейността на лицата по чл. 2, ал. 1 (по-нататък наричани “контролирани лица”).
  (2) Комисията е юридическо лице със самостоятелен бюджет. Седалището на комисията е в гр. София. Към комисията могат да се създават териториални подразделения.
  (3) Комисията при осъществяване на своите правомощия е независима от изпълнителната власт и се отчита за дейността си по този закон само пред Народното събрание.
  Предложение на н.п. Иван Искров, Валери Димитров, Арсо Манов, Теодора Дренска:
  В чл. 3, ал. 2 се изменя така:
  “(2) Комисията е юридическо лице със седалище в гр. София. Тя може да създава териториални подразделения. ”
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение на Комисията за окончателен текст на чл. 3, който става чл. 2:
  “Статут на Комисията за финансов надзор
  Чл. 2. (1) Създава се Комисия за финансов надзор (наричана по-нататък “комисията”).
  (2) Комисията е специализиран държавен орган за регулиране и надзор върху дейността на лицата по чл. 1, ал. 2 (по-нататък наричани “поднадзорни лица”).
  (3) Комисията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище в гр. София. Тя може да създава териториални подразделения.
  (4) Комисията, при осъществяване на своите правомощия, е независима от изпълнителната власт и се отчита за дейността си по този закон пред Народното събрание.”
  Състав на комисията
  Чл. 4. Комисията се състои от председател, трима заместник- председатели и трима членове.
  Предложение на н.п. Иван Искров, Валери Димитров, Арсо Манов, Теодора Дренска:
  Член 4 се изменя така:
  “Състав на комисията
  Чл. 4. Комисията се състои от седем членове: председател, трима заместник-председатели и трима други членове. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Окончателен текст на чл. 4, който става чл. 3:
  “Състав на комисията
  Чл. 3. Комисията се състои от седем членове: председател, трима заместник-председатели и трима други членове.”
  Изисквания към членовете на комисията
  Чл. 5. (1) Членове на комисията могат да бъдат само български граждани, с виеше образование, които притежават подходяща професионална квалификация и опит в сферата на икономиката и финансите.
  (2) За членове на комисията се избират и назначават лица с високи нравствени качества, които:
  1. не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
  2. не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество или се намират в производство за обявяване на несъстоятелност;
  3. не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две
  години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако има неудовлетворени кредитори;
  4. не са членове на управителен или контролен орган на контролирано по смисъла на този закон лице;
  5. не са съпрузи или роднини по права или съребрена линия до трета степен включително или по сватовство до трета степен с друг член на комисията или с лице по т.4;
  6. не упражняват контрол върху контролирано по смисъла на този закон
  лице.
  (3) Председателят и заместник-председателите на комисията не могат да извършват друга платена дейност, освен преподавателска или научна, или като членове на международни организации, във връзка с дейността на комисията.
  (4) Другите трима членове на комисията не могат да извършват друга платена дейност в нея, както и да работят в изпълнителната власт или за контролирано по смисъла на този закон лице.
  Предложение на н.п. Муравей Радев:
  В чл. 5, ал. 1 се добавя нова т. 7:
  “7. Не са били сътрудници на бившата Държавна сигурност. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията за окончателна редакция на чл. 5, който става чл. 4:
  “Изисквания към членовете на комисията
  “Чл. 4. (1) Членове на комисията могат да бъдат само български граждани, с виеше образование, които притежават подходяща професионална квалификация и опит в сферата на икономиката и финансите.
  (2) За членове на комисията се избират лица, които:
  1. не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
  2. не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец неограничено отговорен съдружник в търговско дружество и не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност;
  3. не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предхояедащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако има неудовлетворени кредитори;
  4. не са управители, изпълнителни директори, членове на управителен или контролен орган, или неограничено отговорен
  съдружник на поднадзорно по смисъла на този закон лице;
  5. не са съпрузи или роднини по права или съребрена линия до трета степен включително или по сватовство до трета степен включително с друг член на комисията или с лице по т.4;
  6. не упражняват контрол върху поднадзорно по смисъла на този закон лице.
  (3) Председателят и заместник-председателите на комисията не могат да извършват друга платена дейност, освен преподавателска или научна, или като членове на меиодународни организации, във връзка с дейността на комисията.
  (4) Другите трима членове на комисията не могат да работят в изпълнителната власт или за поднадзорно по смисъла на този закон лице.
  (5) Обстоятелствата по ал. 2, т. 2 - 6, ал. 3 и ал. 4 се декларират от всеки член на комисията пред председателя на Народното събрание при встъпване в длъжност.”
  Назначаване на членовете на комисията
  Чл. 6. (1) Председателят на комисията се избира от Народното събрание.
  (2) Заместник-председателите на комисията се избират от Народното събрание по предложение на председателя на комисията.
  (3) Другите членове на комисията се назначават от президента.
  (4) Мандатът на членовете на комисията е 6 години.Членовете на комисията изпълняват функциите си и след изтичане на техния мандат до встъпване в длъжност на новите членове.
  (5) При встъпване в длъжност членовете на комисията полагат клетва да спазват законите и да съдействат за осъществяване на функциите на комисията, определени в този закон.
  (6) Нарушенията при избора или назначаването на членове на Комисията не опорочават нейните решения.
  Предложение на н.п. Георги Пирински:
  В чл. 6, ал. 1 се добави “с 2/3 мнозинство ”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Иван Искров, Валери Димитров, Арсо Мапов, Теодора Дренска:
  В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 след думите “Заместник-председателите” се добавя “и другите членове ”.
  2. Алинея 3 -да отпадне.

  1. Алинеи 4, 5 и 6 стават съответно 3, 4 и 5.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение на н.п. Муравей Радев:
  В чл. 6, ал. 1, 2 и 3 се заличават. Създава се нова ал. 1:
  “(1) Председателят, неговите заместници и членове на комисията се избират от Народното събрание на пропорционален квотен принцип по предложение на парламентарно представените политически сили. ”
  Досегашните ал. 4, 5 и 6 стават съответно 2, 3 и 4.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Никола Николов:
  В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Ал. 1 се изменя така:
  “(1) Председателят, заместник-председателите и членовете на комисията се избират от Народното събрание. ”
  2. Алинеи 2, 3 и 6 да отпаднат.
  3. Алинеи 4 и 5 стават съответно ал. 2 и 3.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Окончателен текст на чл. 6, който става чл. 5:
  “Избор на членовете на комисията
  Чл. 5. (1) Председателят, заместник-председателите и другите членове на комисията се избират от Народното събрание.
  (2) При встъпване в длъжност членовете на комисията полагат пред Народното събрание следната клетва:
  “Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната, да работя за осъществяването на целите на Комисията за финансов надзор, като се ръководя от принципите на независимост, обективност и добросъвестност при изпълнението на задълженията, възложени ми от закона. Заклех се.”
  (3) Нарушенията при избора на член на комисията не опорочават нейните решения.”
  Предложение на н.п. Георги Пирински за нов чл. 6а:
  “Чл. 6а. Председателят, заместник-председателите и членовете на комисията получават основно месечно възнаграждение в размера, предвиден съответно за председател, заместник-председател и член на постоянна
  комисия на Народното събрание. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Никола Николов:
  “Чл. 6а. Председателят, заместник-председателите и членовете на комисията получават основно месечно възнаграждение в размера, предвиден съответно за председател, заместник-председател и член на постоянна комисия на Народното събрание. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предсрочно прекратяване на мандата на член на комисията
  Чл. 7. (1) Мандатът на член на комисията се прекратява предсрочно от съответния компетентен орган по чл.6:
  1. при подаване на оставка
  2. при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от 6 месеца;
  3. ако престане да отговаря на изискванията на чл. 5, ал. 2;
  4. при нарушение на чл. 5, ал. 3 или ал. 4;
  5. при неучастие без основателни причини в три или повече последователни заседания на комисията;
  (2) При предсрочно прекратяване на мандата на член на комисията на негово място се избира, съответно назначава, друго лице за остатъка от мандата.


  Предложение на Комисията за окончателен текст на чл. 7, който става чл. 6:
  “Мандат на членовете на комисията Чл. 6. (1) Мандатът на членовете на комисията е 6 години. Членовете на комисията изпълняват функциите си и след изтичане на техния мандат до встъпване в длъжност на новите членове.
  (2) Мандатът на член на комисията се прекратява предсрочно от Народното събрание:
  1. при подаване на оставка
  2. при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от 6 месеца;
  3. ако престане да отговаря на изискванията на чл. 4, ал. 2;
  4. при нарушение на чл. 4, ал. 3 или ал. 4;
  5. при неучастие без основателни причини в три или повече
  последователни заседания на комисията;
  (2) При предсрочно прекратяване на мандата на член на комисията на негово място се избира друго лице за остатъка от мандата.”
  Предложение на Комисията за нов член, който става чл. 7:
  “Възнаграждения
  Чл. 7. (1) Председателят на комисията получава основно месечно възнаграждение в размер на 90 на сто от възнаграждението на
  председателя на Народното събрание.
  (2) Заместник-председателите получават основно месечно
  възнаграждение в размер на 90 на сто от възнаграждението на
  председателя на комисията.
  (3) Другите членове на комисията получават основно месечно възнаграждение в размер 80 на сто от възнаграждението на председателя на комисията.”
  Заседания на комисията
  Чл. 8. (1) Комисията заседава най-малко веднъж месечно, освен ако свързаните с този закон закони не предвиждат по-кратки срокове за произнасяне. Заседанията на комисията се свикват от председателя й по негова инициатива или по искане на член на комисията.
  (2) Заседанията на комисията се ръководят от председателя, а в негово отсъствие - от определен от него заместник-председател.
  (3) Комисията може да заседава, ако присъстват повече от половината от членовете й. Членовете на комисията не могат да участват в заседанията й чрез представители.
  (4) Решенията на комисията се приемат с мнозинство не по-малко от 4
  гласа.
  (5) Въздържане от гласуване не се допуска освен в случаите по чл. 22,
  ал. 2.


  Комисията подкрепя предложението за чл. 8 със следната редакция:
  “Заседания на комисията
  Чл. 8. (1) Заседанията на комисията се свикват от председателя й по негова инициатива или по искане на член на комисията.
  (2) Заседанията на комисията се ръководят от председателя, а в негово отсъствие - от определен от него заместник-председател.
  (3) Комисията може да заседава, ако присъстват повече от половината от членовете й.
  (4) Решенията на комисията се приемат с мнозинство не по-малко от 4 гласа.
  (5) Въздържане от гласуване не се допуска.”
  Прозрачност в работата на комисията
  Чл. 9. (1) Комисията осигурява прозрачност относно взетите решения във връзка с осъществяване на нейните функции, включително и относно начина, по който прилага закона, мотивите за своята практика и основанията за промяна в практиката й.
  (2) Комисията определя в наредба реда за достъп до съхраняваните при нея документи, както и условията за получаване на заверени преписи от тях.
  Предложение на н.п. Валери Димитров:
  Член 9 се изменя така:
  “Чл. 9. (1) Комисията огласява публично взетите решения във връзка с осъществяването на своите регулативни и надзорни правомощия, следваната политика и създадената практика по прилагането на нормативните актове, както и мотивите за тяхната промяна.
  (2) Следваната политика по прилагане на нормативните актове по ал. 2 включва средствата, които Комисията избира и използва при упражняване на своята оперативна самостоятелност за постигане целите на закона.
  (3) Комисията определя в наредба реда за достъп до съхраняваните при нея документи, както и условията за получаване на заверени преписи от тях. ”


  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Окончателен текст на чл. 9;
  “Прозрачност в работата на комисията
  Чл. 9. (1) Комисията огласява публично следваната политика и създадената практика по прилагането на нормативните актове, както и мотивите за тяхната промяна.
  (2) Следваната политика по прилагане на нормативните актове по ал. 1 включва средствата, които Комисията избира и използва при упражняване на своята оперативна самостоятелност за постигане целите на закона.
  (3) Комисията определя в наредба реда за достъп до съхраняваните при нея документи, както и условията за получаване на заверени преписи от тях.”
  Устройство на комисията
  Чл. 10. (1) Към комисията се обособяват три основни управления -


  “Регулиране и контрол на инвестиционната дейност”, “Застрахователен надзор” и “Осигурителен надзор”, всяко от които се ръководи пряко от заместник- председател на комисията.
  (2) В рамките на предоставените им правомощия със закон или с приет от комисията нормативен акт, заместник-председателите организират, ръководят и отговарят за дейността на ръководените от тях управления.
  (3) По предложение на заместник-председателя комисията определя негов заместник, който изпълнява правомощията му при негово отсъствие.
  (4) Комисията определя с правилник структурата, конкретните функции и отговорности на управленията и дирекциите, реда за осъществяване на взаимоотношенията между тях и правомощията на ръководните длъжностни лица.
  Предложение на н.п. Валери Димитров:
  В чл. 10, думите “регулиране и контрол на инвестиционната дейност” се заменят с “регулиране и надзор на инвестиционната дейност
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Георги Пирински:
  В чл. 10:
  1. В ал. 2 думите “или с приет от Комисията нормативен акт и” да отпаднат.
  2. В ал. 4 след думите “конкретни функции и отговорности” да се добави “на заместник-председателите ”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Иван Искров, Валери Димитров, Арсо Манов, Теодора Дренска:
  В чл. 10, ал. 2 думите “ръководените от тях управления” се заменят със “съответното управление ”.

  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение за окончателен текст на чл. 10;
  “Устройство на комисията
  Чл. 10. (1) Към комисията се обособяват три основни управления - “Надзор на инвестиционната дейност”, “Застрахователен надзор” и “Осигурителен надзор”, всяко от които се ръководи пряко от заместник- председател на комисията.
  (2) В рамките на предоставените им правомощия със закон, заместник-председателите организират, ръководят и отговарят за дейността на съответното управление.
  (3) По предложение на заместник-председателя комисията определя друг член за негов заместник, който изпълнява правомощията му при отсъствие.
  (4) Комисията определя с правилник структурата, конкретните функции и отговорности на управленията и дирекциите, реда за осъществяване на взаимоотношенията между тях и правомощията на ръководните длъжностни лица.”
  Глава трета
  ЦЕЛИ, ФУНКЦИИ И ПРАВОМОЩИЯ НА КОМИСИЯТА
  Предложение на Комисията;
  Заглавието на глава трета се изменя така:
  “Глава трета
  ЦЕЛИ, ФУНКЦИИ И ПРАВОМОЩИЯ НА КОМИСИЯТА И НЕЙНИТЕ
  ОРГАНИ”
  Цели на комисията
  Чл. 11 Комисията при осъществяване на предоставените й с този закон функции и правомощия се ръководи от следните цели:
  1 .защита на интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените
  лица;
  2.осигуряване на стабилност и прозрачност на финансовите пазари.
  Предложение на Комисията:
  Член 11 се изменя така:
  “Цели на комисията
  Чл. 11. Комисията при осъществяване на предоставените й с този закон функции и правомощия се ръководи от следните цели:
  1.защита на интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица;
  2.осигуряване на стабилност, прозрачност и доверие на финансовите пазари.”  Функции и принципи на комисията
  Чл. 12. (1) Комисията, заедно с нейните органи:
  1. регулира дейността на контролираните лица чрез приемането на предвидените в този закон наредби и чрез издаване на задължителни общи
  указания;
  2. контролира лицата по чл. 1, ал. 2, б. “а” в случаите, предвидени в този закон, в Закона за публичното предлагане на ценни книжа и актовете по тяхното прилагане, за законосъобразно осъществяване на дейността им в съответствие с обществения интерес и целите на този закон.
  3. упражнява контрол за законосъобразност върху дейността на застрахователите, застрахователните брокери и другите лица, чиято се дейност се урежда в Закона за застраховането;
  4. упражнява контрол за законосъобразност върху дейността на осигурителните дружества, осъществяващи дейност по допълнително социално осигуряване и върху създадените от тях осигурителни фондове, съгласно Кодекса за задължително обществено осигуряване, Закона за допълнителното доброволно пенсионно осигуряване, Закона за здравно осигуряване и Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта.
  (2) При изпълнение на своите функции комисията се ръководи от следните принципи:
  1. да приема ясни и последователни решения в съответствие с целите на този закон и установената най-добра практика;
  2. да е независима в действията си, открита и отговорна за изпълнение на правомощията си;
  3. тежестта на нормативните ограничения да е пропорционална на степента на постигане на целите на този закон, както и да стимулира лоялната конкуренция на финансовите пазари;
  4. прозрачност при вземане на решенията и осъществяване на правомощията й.
  Предложение на н.п. Валери Димитров:
  В чл. 12 думите “контрол” и “контролирани” се заменят с “надзор” и “лица, върху които се упражнява надзор ”.

  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение на н.п. Иван Искров, Валери Димитров, Арсо Манов, Теодора Дренска:
  В чл. 12, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. точка 1 се изменя така:
  “1. регулира дейността на контролираните лица, като приема наредбите, предвидени в този закон и свързаните с него закони и издава задължителни указания; ”
  2. точка 4 се изменя така:
  “4. упражнява контрол за законосъобразност върху дейността на
  дружествата за допълнително социално осигуряване и на управляваните от тях фондове, съгласно Кодекса за задължително обществено осигуряване, Закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, Закона за здравното осигуряване и Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта. ”
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение на Комисията за окончателен текст на чл. 12;
  “Функции на комисията
  Чл. 12. Комисията, заедно с нейните органи:
  1. регулира дейността на поднадзорните лица, като приема наредби, предвидени в закон и издава инструкции и указания;
  2. осъществява държавния надзор по Закона за публичното предлагане на ценни книжа;
  3. осъществява държавния застрахователен надзор по Закона за застраховането;
  4. осъществява държавния осигурителен надзор по Кодекса за задължително обществено осигуряване, Закона за допълнителното доброволно пенсионно осигуряване, Закона за здравно осигуряване и Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта.”


  Правомощия на комисията
  Чл. 13.(1) Комисията има следните правомощия:
  1. приема правилник за устройството и дейността си.
  2. приема и публикува основни насоки за дейността си.
  3. приема наредби, във връзка с прилагането на този закон, Кодекса за задължителното обществено осигуряване, на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, на Закона за застраховането, Закона за допълнителното доброволно пенсионно осигуряване, Закона за здравно осигуряване и Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта.
  4. дава писмени указания относно прилагането и тълкуването на нормативните актове по т. 3.
  5. по предложение на съответния ресорен заместник-председател, издава и отнема предвидените в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за застраховането и Закона за допълнителното доброволно пенсионно осигуряване разрешения (лицензни) за извършване на регулирана от тези закони дейност.
  6. по предложение на съответния ресорен заместник-председател, разрешава сливане, вливане, отделяне или разделяне на контролирани лица, когато такова разрешение се изисква от Кодекса за задължително обществено
  осигуряване, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за застраховането, или Закона за допълнителното доброволно пенсионно осигуряване. Разрешение по тази точка се издава след представяне на разрешение за сливането или вливането от Комисията за защита на конкуренцията, когато издаването му е задължително.
  7. в случаите, предвидени в закон, взема решения за откриване на производство по несъстоятелност на контролирано лице;
  8. по реда и при условията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и по предложение от ресорния заместник-председател, взема решения за издаване или отказ за издаване на потвърждение на проспекти за публично предлагане на ценни книжа или регистрация на емисии с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.
  9. по предложение на ресорния заместник-председател, налага предвидените в глава 11, раздел 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа временни или окончателни забрани за публикуване на търгови предложения за закупуване и замяна на акции.
  10. назначава квестор в случаите, предвидени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за застраховането и Закона за допълнителното доброволно пенсионно осигуряване.
  11. разпорежда писмено освобождаването на едно или повече лица, оправомощени да управляват и представляват контролирано лице, в случаите предвидени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за застраховането и Закона за допълнителното доброволно пенсионно осигуряване.
  12. въз основа на доклада по ал. 5, се произнася по жалби срещу индивидуални административни актове на заместник-председателите на комисията.
  13. взема решения за сключване на споразумения за сътрудничество и обмен на информация с Българската народна банка или други органи в страната или в чужбина, упражняващи контролни функции върху дейността на финансовите пазари.
  14. определя възнагражденията на членовете на комисията.
  15. обсъжда периодично отчетите за дейността на основните управления на комисията;
  16. приема внесените от председателя проект на годишен бюджет и отчетите по чл. 30;
  (2) Комисията се произнася по предложенията на съответните ресорни заместник-председатели в сроковете, определени в свързаните с този закон закони за издаване на съответния акт.  (3) Индивидуалните административни актове на комисията се мотивират и подлежат на обжалване пред Върховния административен съд, с изключение

  на следните актове, които не подлежат на обжалване по съдебен ред:
  1 .отказите да се издаде разрешение (лицензия) за извършване на дейност като застраховател, инвестиционно дружество, управляващо дружество, инвестиционен посредник или дружество за допълнително социално осигуряване;
  2. решенията за отнемане на разрешение (лицензия) за извършване на дейност като лице по т.1;
  3. отказите да се даде одобрение за преобразуване на лице по т. 1;
  4. решенията по т.9, 10 и 11 на предходната алинея.
  (4) Комисията определя между своите членове докладчик, който отговаря за проучване на жалбите и оплакванията, подадени срещу решения на Комисията или на нейни органи. Този член не може да е председателят или заместник-председател на Комисията.
  (5) Докладчикът по ал.4 има всички правомощия, необходими за провеждането на пълна и цялостна проверка. Той е длъжен да изготви мотивиран доклад по жалбата или оплакването и да го предостави на Комисията. В доклада могат да бъдат направени препоръки за предприемане на мерки, във връзка с установени пропуски или нарушения в работата на Комисията или нейните органи.
  (6) Комисията е длъжна да разгледа доклада по предходната алинея и въз основа на извършеното проучване - да се произнесе с решение по съответната жалба или оплакване.
  (7) Административните актове на комисията по ал. 1, т. 5 и 6 обнародват в “Държавен вестник”, а останалите - се публикуват по подходящ начин.
  Предложение на н.п. Георги Пирински:
  В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава нова т. 17:
  “17. Приема жалби от физически и юридически лица, произнася се по тях и ако е необходимо предприема съответни решения. ”
  2. Ал. 3 се изменя така:
  “(3) Индивидуалните административни актове на комисията се мотивират и подлежат на обжалване по реда на ЗАП и ЗВАС. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Иван Искров, Валери Димитров, Арсо Манов, Теодора Дренска:
  В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) точка 3 се изменя така:
  “3. приема подзаконови нормативни актове по прилагането на този закон и произтичащите от: Кодекса за задължителното обществено осигуряване, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за застраховането, Закона за допълнителното доброволно пенсионно осигуряване, Закона за здравно осигуряване и Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта. ”
  б) точка 5 се изменя така:
  “5. по предложение на съответния ресорен заместник-председател издава или отказва да издаде и отнема предвидените в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за застраховането, Закона за допълнителното доброволно пенсионно осигуряване, Закона за здравното осигуряване и Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта разрешения (лицензии) за извършване на дейност, регулирана от тези закони; ”
  в) точка 6 се изменя така:
  “6. по предложение на съответния ресорен заместник-председател, разрешава или отказва да разреши сливане, вливане, отделяне или разделяне на контролирани лица, когато такова разрешение се изисква от Кодекса за задължително обществено осигуряване, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за застраховането или нормативните актове по допълнително социално осигуряване. Разрешение по тази точка се издава след представяне на разрешение за сливането или вливането от Комисията за защита на конкуренцията, когато издаването му е задължително. ”
  г) точка 14 да отпадне.
  2. В ал. 7 пред думата “обнародват ” се добавя “се ”.
  Комисията подкрепя предложението по букви “б”, “в” и “г” и не подкрепя предложението по буква “а”.
  Предложение на н.п. Муравей Радев:
  В чл. 13, ал. 3 думите “с изключение на следните актове, които не подлежат на обжалване по съдебен ред ” и т. 1, 2, 3 и 4 се заличават.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Никола Николов:
  В чл. 13, ал. 1, т. 14 да отпада.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията за окончателен текст на чл. 13: “Правомощия на комисията
  Чл. 13. (1) Комисията има следните правомощия:
  1. приема правилник за устройството и дейността си.
  2. приема и публикува основни насоки за дейността си.
  3. приема наредби и инструкции, когато това е предвидено в този или друг закон;
  4. дава писмени указания относно прилагането и тълкуването на Кодекса за задължително обществено осигуряване, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за застраховането, Закона за допълнителното доброволно пенсионно осигуряване, Закона за здравното осигуряване и Закона за закрила за безработица и насърчаване на заетостта, както и на подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане, във връзка с осъществяване на финансовия надзор;
  5. по предложение на съответния ресорен заместник-председател издава или отказва да издаде и отнема предвидените в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за застраховането, Закона за допълнителното доброволно пенсионно осигуряване, Закона за здравното осигуряване и Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта разрешения (лицензни) за извършване на дейност, регулирана от тези закони;
  6. по предложение на съответния ресорен заместник-председател, разрешава или отказва да разреши сливане, вливане, отделяне или разделяне на поднадзорни лица, когато такова разрешение се изисква от Кодекса за задължително обществено осигуряване, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за застраховането или нормативните актове по допълнително социално осигуряване. Разрешение по тази точка се издава след представяне на разрешение за сливането или вливането от Комисията за защита на конкуренцията, когато издаването му е задължително.
  7. в случаите, предвидени в закон, взема решения за откриване на производство по несъстоятелност на поднадзорно лице;
  8. по реда и при условията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и по предложение от ресорния заместник-председател, взема решения за издаване или отказ за издаване на потвърждение на проспекти за публично предлагане на ценни книжа или регистрация на емисии с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.
  9. по предложение на ресорния заместник-председател, налага предвидените в глава 11, раздел 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа временни или окончателни забрани за публикуване на търгови предложения за закупуване и замяна на акции.
  10. назначава квестор в случаите, предвидени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за застраховането, Закона
  за здравното осигуряване и Закона за допълнителното доброволно пенсионно осигуряване.
  11. разпоренеда писмено освобояадаването на едно или повече лица, оправомощени да управляват и представляват поднадзорно лице, в случаите предвидени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за застраховането, Закона за здравното осигуряване и Закона за допълнителното доброволно пенсионно осигуряване.
  12. въз основа на доклада по ал. 5, се произнася по жалби срещу индивидуални административни актове на заместник-председателите на комисията.
  13. взема решения за сключване на споразумения за сътрудничество и обмен на информация с Българската народна банка или други органи в страната или в чужбина, упражняващи надзорни функции върху дейността на финансовите пазари.
  14. обсъяеда периодично отчетите за дейността на основните управления на комисията;
  15. приема внесените от председателя проект на годишен бюджет и отчетите по чл. 30;
  (2) Комисията се произнася по предложенията на съответните ресорни заместник-председатели в сроковете за издаване на съответния акт, определени в този закон, Кодекса за задължително обществено осигуряване, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за застраховането, Закона за здравното осигуряване, Закона за допълнителното доброволно пенсионно осигуряване и Закона за защита при безработица и насърчаване на заетостта.
  (3) Индивидуалните административни актове на комисията се мотивират и подлежат на обжалване пред Върховния административен съд, с изключение на следните актове, които не подлежат на обжалване по съдебен ред:
  1.отказите да се издаде разрешение (лицензия) за извършване на дейност като застраховател, здравноосигурително дружество, инвестиционно дружество, управляващо дружество, инвестиционен посредник или дружество за допълнително социално осигуряване;
  2. решенията за отнемане на разрешение (лицензия) за извършване на дейност като лице по т.1;
  3. отказите да се даде разрешение за преобразуване на лице по т. 1;
  4. решенията по ал. 1, т. 9,10 и 11.
  (4) Комисията определя между своите членове докладчик, който отговаря за проучване на жалбите и оплакванията, подадени срещу решения на Комисията или на нейни органи. Този член не може да е председателят или заместник-председател на Комисията.

  Докладчикът по ал.4 има всички правомощия, необходими за провеждането на пълна и цялостна проверка. Той е длъжен да изготви мотивиран доклад по жалбата или оплакването и да го предостави на Комисията. В доклада могат да бъдат направени препоръки за предприемане на мерки, във връзка с установени пропуски или нарушения в работата на Комисията или нейните органи.
  (5) Комисията е длъжна да разгледа доклада по предходната алинея и въз основа на извършеното проучване - да се произнесе с решение по съответната жалба или оплакване.
  (6) Административните актове на комисията по ал. 1, т. 5 и 6 обнародват в “Държавен вестник”, а останалите - се публикуват по подходящ начин.”
  Правомощия на председателя на комисията
  Чл. 14. (1). Председателят на комисията организира и ръководи дейността на комисията и нейната администрация, с изключение на онези дейности, които с този или с друг свързан с него закон са предоставени в изключителна компетентност на заместник-председателите на комисията или на нейните членове.
  (2) Председателят на комисията може да предоставя някои от правомощията си на други длъжностни лица, както и да създава консултативни съвети, които подпомагат осъществяването на неговите функции.
  (3) Председателят на комисията:
  1. представлява комисията в страната и чужбина
  2. свиква и ръководи заседанията на комисията.
  3. сключва и прекратява договорите с лицата от администрацията на комисията и определя техните възнаграждения.
  4. организира и ръководи дейността на администрацията, работеща към подчинените му дирекции.
  Предложение на н.п. Иван Искров, Валери Димитров, Арсо Манов, Теодора Дренска:
  В чл. 14, ал. 3 се създават т. 5 и 6:
  “5. организира съставянето на проектобюджета и го внася за приемане от комисията;
  6. организира изпълнението, приключването и отчитането на бюджета и го внася за приемане от комисията. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията за окончателен текст на чл. 14:
  “Правомощия на председателя на комисията
  Чл. 14. (1) Председателят на комисията организира и ръководи дейността на комисията и нейната администрация, с изключение на онези дейности, които с този или с друг закон са предоставени в изключителна компетентност на заместник-председателите на комисията или на нейните членове.
  (2) Председателят на комисията може да предоставя някои от правомощията си на други длъжностни лица, както и да създава консултативни съвети, които подпомагат осъществяването на неговите функции.
  (3) Председателят на комисията:
  1. представлява комисията в страната и чужбина
  2. свиква и ръководи заседанията на комисията.
  3. координира дейността на заместник-председателите;
  4. сключва и прекратява договорите с лицата от администрацията на комисията и определя техните възнаграждения.
  5. организира и ръководи и контролира дейността на администрацията.
  6. организира съставянето на проектобюджета и го внася за приемане от комисията;
  7. организира изпълнението, приключването и отчитането на бюджета и го внася за приемане от комисията.”
  Правомощия на заместник-председателя, ръководещ управление
  “Регулиране и контрол на инвестиционната дейност”  Чл. 15. (1) Заместник-председателят, ръководещ управление “Регулиране и контрол на инвестиционната дейност” има право самостоятелно да:
  1. прави предложения по чл.13, ал.1, т.5, 6, 8-11;
  2. издава разрешенията и одобренията по Закона за публичното предлагане на ценни книжа, ако друго не е предвидено в този закон;
  3. изпраща представители на комисията на заседанията на органите за управление на лицата, контролирани по Закона за публичното предлагане на ценни книжа, както и на Централния депозитар;
  4. прилага принудителните административни мерки по глава деветнадесета от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, които не са от компетентност на комисията;
  5. в случаите по чл. 212, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа прави предложение на Българска народна банка за прилагане на мерките по чл. 65, ал. 2 от Закона за банките или по чл. 212, ал. 1, т. 1 и 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа спрямо банка, извършваща
  дейност като инвестиционен посредник и/или депозитар. Предложението по предходното изречение може да бъде направено пред Българска народна банка, само ако съответното лице системно нарушава разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и актовете по прилагането му;
  6. определя длъжностните лица от администрацията на комисията, които имат право да съставят актове за констатирани нарушения на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и на актовете по неговото прилагане;
  7. налага глоби и имуществени санкции по реда и при условията на глава двадесет и първа от Закона за публичното предлагане на ценни книжа;
  8. предявява искове:
  а) за установяване на недопустимост или нищожност на вписвания в търговския регистър, както и за несъществуване на вписано обстоятелство;
  б) за прогласяване нищожност на сделки, свързани с дейността на контролираните от нея лица или сключени в нарушение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и актовете по прилагането му;
  в) за отмяна на решение на общото събрание на публично дружество, когато решението противоречи на повелителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа или на устава на дружеството; искът се предявява срещу дружеството пред окръжния съд по неговото седалище в 14- дневен срок от получаване на протокола от заседанието на общото събрание;
  9. определя вида, формата и съдържанието на отчетите, които се представят пред комисията от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, инвестиционните дружества, инвестиционните посредници и управляващите дружества;
  10. организира своевременното уведомяване по надлежния ред на регулираните пазари на ценни книжа и другите участници на пазара на ценни книжа за взетите решения, които имат съществено значение за тяхната дейност;
  11. уведомява прокуратурата при откриване на данни за престъпления, свързани с ценни книжа и съдейства на прокуратурата, по нейно искане, в разследването на тези престъпления;
  12. иска разкриване на банковата тайна от районния съдия, когато с акт на оправомощено длъжностно лице от административната служба към комисията е установено, че:

  а) контролирано по Закона за публичното предлагане на ценни книжа лице или такова, за което има данни, че нарушава същия закон, осуетява извършването на проверка;
  б) лице по буква "а" не изпълнява задължението си да води счетоводна или друга изисквана от нормативен акт отчетност или тя е непълна или недостатъчна;
  в) с акт на държавен орган е установено настъпването на случайно събитие, довело до унищожаване на отчетна информация на лице по буква "а";

  13. обменя информация с Българската народна банка, с другите държавни органи и институции, с органите на местното самоуправление и местната администрация, както и с неправителствени организации, които имат отношение към пазара на ценни книжа;
  14. организира и ръководи дейността на управление “Регулиране и контрол на инвестиционната дейност”;
  15. решава други въпроси, предвидени в този закон или в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, във връзка с осъществяването регулирането и контрола на пазара на ценни книжа, които не са предоставени в изрична компетентност на комисията.
  (2) Предложенията по чл. 13, ал. 1, т. 5, 6, 8 и 9 се правят в следните срокове:
  а) по т. 5 за издаване на предвидените в Закона за публичното предлагане на ценни книжа разрешения за извършване на дейност - до 2 месеца от подаване на заявлението и всички необходими към него приложения;
  б) по т. 6 за издаване на предвидените в Закона за публичното предлагане на ценни книжа разрешения за преобразуване: за инвестиционен посредник, публично и управляващо дружество - до 14 дни, а за инвестиционно дружество - до 7 дни от подаване на заявлението и всички необходими към него приложения;
  в) по т. 8 за издаване на предвидените потвърждения - до 14 дни от подаване на заявлението и всички необходими към него приложения;
  г) по т. 9 за издаване на временна забрана - до 7 работни дни от регистриране на търговото предложение в комисията, а за окончателна забрана - до 3 работни дни от получаване на исканите документи.
  (3) Индивидуалните административни актове на заместник-
  председателя, ръководещ управление “Регулиране и контрол на инвестиционната дейност" подлежат на обжалване по административен ред пред комисията, при съответно прилагане на глава III, раздел I от Закона за административното производство.
  (4) Индивидуалните административни актове на заместник-
  председателя, ръководещ управление “Регулиране и контрол на инвестиционната дейност" могат да бъдат обжалвани по съдебен ред пред Върховния административен съд по реда на Закона за административното производство, с изключение на:
  1. принудителните административни мерки по чл. 212, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
  2. отказа на разрешение за прекратяване на инвестиционно дружество.
  3. отказа на одобрение за промяна на общите условия на инвестиционен посредник и управляващо дружество.
  4. отказа на одобрение на независими експерти при преобразуване на
  публично дружество и договорите за съвместно предприятие.
  5. актовете за включване и изключване от списъка на банките- депозитари на инвестиционно дружество.
  (5) Обжалването по ал.4 не спира изпълнението на индивидуалния административен акт.
  Предложение на н.п. Валери Димитров:
  В чл. 15 думите “контрол ” и “контролирани ” се заменят с “надзор ” и “лица, върху които се упражнява надзор
  Комисията подкрепя предложението със следната редакция:
  В чл. 15 думите “контрол” и “контролирани” се заменят с “надзор” и “поднадзорни лица”.
  Окончателен текст на чл. 15:

  “Правомощия на заместник-председателя, ръководещ управление “Надзор
  на инвестиционната дейност”
  Чл. 15. (1) Заместник-председателят, ръководещ управление
  “Надзор и контрол на инвестиционната дейност” има право самостоятелно да:
  1. прави предложения по чл.13, ал.1, т.5, 6, 8-11;
  2. издава разрешенията и одобренията по Закона за публичното предлагане на ценни книжа, ако друго не е предвидено в този закон;
  3. изпраща представители на комисията на заседанията на органите за управление на лицата, поднадзорни по Закона за публичното предлагане на ценни книжа, както и на Централния депозитар;
  4. прилага принудителните административни мерки по глава деветнадесета от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, които не са от компетентност на комисията;
  5. в случаите по чл. 212, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа прави предложение на Българска народна банка за прилагане на мерките по чл. 65, ал. 2 от Закона за банките или по чл. 212, ал. 1, т. 1 и 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа спрямо банка, извършваща дейност като инвестиционен посредник и/или депозитар. Предложението по предходното изречение може да бъде направено пред Българска народна банка, само ако съответното лице системно нарушава разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и актовете по прилагането му;
  6. определя длъжностните лица от администрацията на комисията, които имат право да съставят актове за констатирани нарушения на

  Закона за публичното предлагане на ценни книжа и на актовете по неговото прилагане;
  1. налага глоби и имуществени санкции по реда и при условията на глава двадесет и първа от Закона за публичното предлагане на ценни книжа;
  2. предявява искове:
  а) за установяване на недопустимост или нищожност на вписвания в търговския регистър, както и за несъществуване на вписано обстоятелство;
  б) за прогласяване нищожност на сделки, свързани с дейността на контролираните от нея лица или сключени в нарушение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и актовете по прилагането му;
  в) за отмяна на решение на общото събрание на публично дружество, когато решението противоречи на повелителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа или на устава на дружеството; искът се предявява срещу дружеството пред окръжния съд по неговото седалище в 14-дневен срок от получаване на протокола от заседанието на общото събрание;
  3. определя вида, формата и съдържанието на отчетите, които се представят пред комисията от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, инвестиционните дружества, инвестиционните посредници и управляващите дружества;
  4. организира своевременното уведомяване по надлежния ред на регулираните пазари на ценни книжа и другите участници на пазара на ценни книжа за взетите решения, които имат съществено значение за тяхната дейност;
  5. уведомява прокуратурата при откриване на данни за престъпления, свързани с ценни книжа и съдейства на прокуратурата, по нейно искане, в разследването на тези престъпления;
  6. иска разкриване на банковата тайна от районния съдия, когато с акт на оправомощено длъжностно лице от административната служба към комисията е установено, че:
  а) поднадзорно лице по Закона за публичното предлагане на ценни книжа или такова, за което има данни, че нарушава същия закон, осуетява извършването на проверка;
  б) лице по буква "а" не изпълнява задължението си да води счетоводна или друга изисквана от нормативен акт отчетност или тя е непълна или недостатъчна;

  в) с акт на държавен орган е установено настъпването на случайно събитие, довело до унищожаване на отчетна информация на лице по буква "а”;

  13. обменя информация с Българската народна банка, с другите държавни органи и институции, с органите на местното самоуправление и местната администрация, както и с неправителствени организации, които имат отношение към пазара на ценни книжа;
  14. организира и ръководи дейността на управление “Надзор на инвестиционната дейност”;
  15. решава други въпроси, предвидени в този закон или в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, във връзка с осъществяването регулирането и контрола на пазара на ценни книжа, които не са предоставени в изрична компетентност на комисията.
  (2) Предложенията по чл. 13, ал. 1, т. 5, 6, 8 и 9 се правят в следните срокове:
  а) по т. 5 за издаване на предвидените в Закона за публичното предлагане на ценни книжа разрешения за извършване на дейност - до 2 месеца от подаване на заявлението и всички необходими към него приложения;
  б) по т. 6 за издаване на предвидените в Закона за публичното
  предлагане на ценни книжа разрешения за преобразуване: за
  инвестиционен посредник, публично и управляващо дружество - до 14 дни, а за инвестиционно дружество - до 7 дни от подаване на заявлението и всички необходими към него приложения;
  в) по т. 8 за издаване на предвидените потвърждения - до 14 дни от подаване на заявлението и всички необходими към него приложения;
  г) по т. 9 за издаване на временна забрана - до 7 работни дни от регистриране на търговото предложение в комисията, а за окончателна забрана - до 3 работни дни от получаване на исканите документи.
  (3) Индивидуалните административни актове на заместник-
  председателя, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност" подлежат на обжалване по административен ред пред комисията, при съответно прилагане на глава III, раздел I от Закона за
  административното производство.
  (4) Индивидуалните административни актове на заместник-
  председателя, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност" могат да бъдат обжалвани по съдебен ред пред Върховния административен съд по реда на Закона за административното
  производство, с изключение на:
  1. принудителните административни мерки по чл. 212, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
  2. отказа на разрешение за прекратяване на инвестиционно дружество.
  3. отказа на одобрение за промяна на общите условия на

  инвестиционен посредник и управляващо дружество.
  1. отказа на одобрение на независими експерти при преобразуване на публично дружество и договорите за съвместно предприятие.
  2. актовете за включване и изключване от списъка на банките- депозитари на инвестиционно дружество.
  (2) Обжалването по ал. 4 не спира изпълнението на индивидуалния административен акт.”
  Правомощия на заместник-председателя, ръководещ управление
  “Застрахователен надзор”  Чл. 16. (1) Заместник-председателят, ръководещ управление
  “Застрахователен надзор” има право самостоятелно да:
  1. прави предложение по чл. 13, ал. 1, т. 5, 6, 10 и 11;
  2. разрешава откриване на клон на български застраховател в чужбина;
  3. осъществява правомощията по чл. 9 от Закона за застраховането;
  4. издава или отказва издаване на разрешение за прехвърляне на застрахователен портфейл между застрахователи, вливане на застрахователи и продажба на предприятие на застраховател в ликвидация;
  5. издава, отказва издаване или отнема издаденото разрешение за извършване на дейност като застрахователен брокер;
  6. одобрява лицата по чл. 10 и чл. 13 от Закона за застраховането;
  7. определя видовете застраховки извън тези по приложението към чл. 6, ал. 2 от Закона за застраховането;
  8. дава допълнително разрешение по чл. 25, ал. 2 от Закона за застраховането;
  9. определя минималния размер на застрахователните премии по задължителните застраховки по чл. 77, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за застраховането и по застраховка “Гражданска отговорност” на собствениците, ползвателите, държателите и водачите на моторни превозни средства за чужбина;
  10. одобрява общи условия, тарифи, застрахователно-технически планове, както и промените в тях по застраховките, включени в Раздел I и Раздел II, т. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 от приложение № 1 към чл. 6, ал. 2 от Закона за застраховането;
  11. одобрява техническите основи за калкулация на премийните ставки и застрахователните резерви за застраховки по живот, утвърждава таблиците за смъртност и определя максималния размер на техническата лихва на застрахователите по застраховки “Живот”;
  12. одобрява годишните презастрахователни програми на
  застрахователите, контролира сключените от тях презастрахователни договори и тяхното изпълнение;
  13. одобрява създаването на други застрахователни резерви по смисъла на чл. 51, ал. 3 от Закона за застраховането;
  14. изпраща представители на комисията на заседанията на органите за управление на застрахователите;
  15. прилага принудителните мерки по Закона за застраховането;
  16. утвърждава образци на декларации, отчети, доклади справки и други документи по Закона за застраховането;
  17. контролира цялостната дейност на застрахователите и застрахователните брокери включително и спазване на доброволността на застраховането;
  18. определя длъжностните лица от администрацията на комисията, които имат право да съставят актове за установяване на нарушения на Закона за застраховането и на нормативните актове по неговото прилагане;
  19. налага глоби и имуществени санкции за нарушенията на Закона за застраховането и на нормативните актове по неговото прилагане;
  20. прави искане за откриване на производство по ликвидация и несъстоятелност на застраховател;
  21. упражнява надзор върху застрахователите в ликвидация и в несъстоятелност;
  22. уведомява прокуратурата при откриване на данни за престъпления във връзка със застраховането;
  23. организира и ръководи дейността на управление “Застрахователен надзор”;
  24. решава други въпроси във връзка с надзора върху застраховането, които не са предоставени в изричната компетентност на комисията.
  (2) Предложението по чл.'13, ал. 1, т. 5 - за издаване на разрешение и т. 6, се прави в двумесечен срок от датата на представяне на всички изискуеми документи.
  (3) Индивидуалните административни актове на заместник-
  председателя, ръководещ управление “Застрахователен-надзор”, подлежат на обжалване по административен ред пред комисията, при съответното прилагане на глава III, раздел I от Закона за административното производство.
  (4) Индивидуалните административни актове на заместник-
  председателя, ръководещ управление “Застрахователен надзор" могат да бъдат обжалвани по съдебен ред пред Върховния административен съд по реда на Закона за административното производство, с изключение на актовете по ал.1, т.9 и 15, които не подлежат на обжалване по съдебен ред.

  (5) Обжалването по ал.4 не спира изпълнението на индивидуалния административен акт.
  (6) Заповедите по ал. 1, т.9 се публикуват в “Държавен вестник”.


  Предложение на Комисията за окончателна редакция на чл. 16: Правомощия на заместник-председателя, ръководещ управление “Застрахователен надзор”
  Чл. 16. (1) Заместник-председателят, ръководещ управление
  “Застрахователен надзор” има право самостоятелно да:
  1. прави предложение по чл. 13, ал. 1, т. 5,6,10 и 11;
  2. разрешава откриване на клон на български застраховател в чужбина;
  3. осъществява правомощията по чл. 9 от Закона за застраховането;
  4. издава или отказва издаване на разрешение за прехвърляне на застрахователен портфейл между застрахователи, вливане на застрахователи и продажба на предприятие на застраховател в ликвидация;
  5. издава, отказва издаване или отнема издаденото разрешение за извършване на дейност като застрахователен брокер;
  6. одобрява лицата по чл. 10 и чл. 13 от Закона за застраховането;
  7. определя видовете застраховки извън тези по приложението към чл. 6, ал. 2 от Закона за застраховането;
  8. дава допълнително разрешение по чл. 25, ал. 2 от Закона за застраховането;
  9. определя минималния размер на застрахователните премии по задължителните застраховки по чл. 77, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за застраховането и по застраховка “Г ражданска отговорност” на собствениците, ползвателите, държателите и водачите на моторни превозни средства за чужбина;
  10. одобрява общи условия, тарифи, застрахователно-технически планове, както и промените в тях по застраховките, включени в Раздел I и Раздел II, т. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 13,14, 15, 16,17 и 18 от приложение № 1 към чл. 6, ал. 2 от Закона за застраховането;
  11. одобрява техническите основи за калкулация на премийните ставки и застрахователните резерви за застраховки по живот, утвърждава таблиците за смъртност и определя максималния размер на техническата лихва на застрахователите по застраховки “Живот”;
  12.одобрява годишните презастрахователни програми на застрахователите, контролира сключените от тях презастрахователни договори и тяхното изпълнение;
  13. одобрява създаването на други застрахователни резерви по смисъла на чл. 51, ал. 3 от Закона за застраховането;
  14. изпраща представители на комисията на заседанията на органите за управление на застрахователите;
  15. прилага принудителните административни мерки по Закона за застраховането и Закона за здравното осигуряване;
  16. утвъряедава образци на декларации, отчети, доклади справки и други документи по Закона за застраховането;
  17. контролира цялостната дейност на застрахователите и застрахователните брокери включително и спазване на доброволността на застраховането;
  18. определя длъжностните лица от администрацията на комисията, които имат право да съставят актове за установяване на нарушения на Закона за застраховането и на нормативните актове по неговото прилагане;
  19. налага глоби и имуществени санкции за нарушенията на Закона за застраховането и на нормативните актове по неговото прилагане;
  20. прави искане за откриване на производство по ликвидация и несъстоятелност на застраховател;
  21. упражнява надзор върху застрахователите в ликвидация и в несъстоятелност;
  22. уведомява прокуратурата при откриване на данни за престъпления във връзка със застраховането;
  23. организира и ръководи дейността на управление “Застрахователен надзор”;
  24. решава други въпроси във връзка с надзора върху застраховането, които не са предоставени в изричната компетентност на комисията.
  25. осъществява правомощията по държавния надзор върху дейността по доброволно здравно осигуряване по Закона за здравното осигуряване, които не са предоставени в изричната компетентност на комисията.
  (2) Предложението по чл.' 13, ал. 1, т. 5 - за издаване на разрешение и т. 6, се прави в двумесечен срок от датата на представяне на всички изискуеми документи.
  (3) Индивидуалните административни актове на заместник-
  председателя, ръководещ управление “Застрахователен-надзор”, подлежат на обжалване по административен ред пред комисията, при съответното прилагане на глава III, раздел I от Закона за административното производство.
  (4) Индивидуалните административни актове на заместник-
  председателя, ръководещ управление “Застрахователен надзор" могат да бъдат обжалвани по съдебен ред пред Върховния административен съд по
  реда на Закона за административното производство, с изключение на актовете по ал.1, т.9 и 15, които не подлежат на обжалване по съдебен ред.
  (2) Обжалването по ал.4 не спира изпълнението на индивидуалния административен акт.
  (3) Заповедите по ал. 1, т.9 се публикуват в “Държавен вестник“.
  Правомощия на заместник-председателя, ръководещ управление
  “Осигурителен надзор”  Чл. 17. (1) Заместник-председателят, ръководещ управление
  “Осигурителен надзор”, има право самостоятелно да:
  1. прави предложения по чл. 13, ал. 1, т.т.5 - 7, 10 и 11.
  2. дава или отказва да даде съгласие за вписване в съда на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване;
  3. издава разрешения в случаите, предвидени в нормативните актове по допълнително социално осигуряване;
  4. одобрява изменения и допълнения в правилниците на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и други документи и определя изисквания към тях в случаите, предвидени в нормативните актове по допълнително социално осигуряване;
  5. утвърждава методически ръководства, договори, списъци, образци и други документи, свързани с дейността по допълнително социално осигуряване;
  6. определя вида, формата и съдържанието на отчетите, които се представят пред комисията от дружествата за допълнително социално осигуряване;
  7. обменя информация с БНБ, НОИ, с попечител ските и консултативни съвети на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и с други органи, институции и организации;
  8. организира оперативния контрол за законосъобразно упражняване на дейността по допълнително социално осигуряване;
  9. разпорежда извършването съвместно с БНБ на проверки на банките- депозитари относно дейността им като банки-депозитари на дружествата и фондовете за допълнително социално осигуряване;
  10. определя длъжностните лица, които да присъстват на заседания на органите за управление на дружествата за допълнително социално осигуряване в случаите, предвидени в нормативните актове по допълнително социално осигуряване;
  11. определя длъжностните лица, които имат право да съставят актове за констатирани нарушения на нормативните актове по допълнително социално осигуряване;

  12. прилага предвидените в Закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване принудителни административни мерки;
  13. издава наказателни постановления за налагане на глоби и имуществени санкции в случаите, предвидени в нормативните актове по допълнително социално осигуряване;
  14. отправя искания до съда за откриване на производство по ликвидация или несъстоятелност и предлага назначаването на синдик за контролираните лица, посочени в нормативните актове по допълнително социално осигуряване;
  15. уведомява прокуратурата в случаите, предвидени в закон;
  16. организира и ръководи дейността на управление “Осигурителен надзор”;
  17. взема решения по други въпроси, свързани с дейността по допълнително социално осигуряване, които не са от изричната компетентност на Комисията.
  (2) Предложение по чл. 13, ал. 1, т. 5 и 6 се прави в двумесечен срок от датата на представяне на всички изискуеми документи.
  (3) Индивидуалните административни актове на заместник- председателя, ръководещ управление “Осигурителен надзор”, подлежат на обжалване по административен ред пред комисията, при съответното прилагане на глава III, раздел I от Закона за административното производство.
  (4) Индивидуалните административни актове на заместник- председателя, ръководещ управление “Осигурителен надзор”, могат да се обжалват по съдебен ред пред Върховния административен съд по реда на Закона за административното производство, с изключение на актовете по ал. 1, т. 2 и 12.
  (5) Обжалването по ал. 4 не спира изпълнението на индивидуалния административен акт.
  Предложение на н.п. Иван Искров, Валери Димитров, Арсо Манов, Теодора Дренска:
  В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 2 думите “фонд за допълнително пенсионно осигуряване” се заменят с “фонд за допълнително социално осигуряване ”.
  б) в т. 14 след думите “производство по” се добавя “прекратяване и”;
  в) създава се нова т. 15:
  “15. упражнява надзор върху дружествата за допълнително социално осигуряване в ликвидация и в несъстоятелност; ”
  г) Досегашната т. 15 става т. 16 и се изменя така:
  “16. уведомява прокуратурата при наличие на основателно съмнение за

  извършено престъпление;
  д) досегашните т. 16 и 17 стават съответно т. 17 и 18.
  2. В ал. 4 накрая се поставя запетая и се добавя “които не подлежат на обжалване по съдебен ред. ”

  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията за окончателен текст на чл. 17: “Правомощия на заместник-председателя, ръководещ управление
  “Осигурителен надзор””
  Чл. 17. (1) Заместник-председателят, ръководещ управление
  “Осигурителен надзор”, има право самостоятелно да:
  1. прави предложения по чл. 13, ал. 1, т. 5 - 7,10 и 11.
  2. дава или отказва да даде съгласие за вписване в съда на фонд за допълнително социално осигуряване;
  3. издава разрешения в случаите, предвидени в нормативните актове по допълнително социално осигуряване;
  4. одобрява изменения и допълнения в правилниците на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и други документи и определя изисквания към тях в случаите, предвидени в нормативните актове по допълнително социално осигуряване;
  5. утвърждава методически ръководства, договори, списъци, образци и други документи, свързани с дейността по допълнително социално осигуряване;
  6. определя вида, формата и съдържанието на отчетите, които се представят пред комисията от дружествата за допълнително социално осигуряване;
  7. обменя информация с БНБ, НОИ, с попечителските и консултативни съвети на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и с други органи, институции и организации;
  8. организира оперативния контрол за законосъобразно упражняване на дейността по допълнително социално осигуряване;
  9. съвместно с БНБ разпорежда извършването на проверки на банките-депозитари относно дейността им като банки-депозитари на дружествата и фондовете за допълнително социално осигуряване;
  10. определя длъжностните лица, които да присъстват на заседания на органите за управление на дружествата за допълнително социално осигуряване в случаите, предвидени в нормативните актове по допълнително социално осигуряване;
  11. определя длъжностните лица, които имат право да съставят актове за констатирани нарушения на нормативните актове по

  допълнително социално осигуряване;
  12. прилага предвидените в Закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване принудителни административни мерки;
  13. издава наказателни постановления за налагане на глоби и имуществени санкции в случаите, предвидени в нормативните актове по допълнително социално осигуряване;
  14. отправя искания до съда за откриване на производство по прекратяване и ликвидация или несъстоятелност и предлага назначаването на синдик за контролираните лица, посочени в нормативните актове по допълнително социално осигуряване;
  15. упражнява надзор върху дружествата за допълнително социално осигуряване в ликвидация и в несъстоятелност;
  16. уведомява прокуратурата при наличие на основателно съмнение за извършено престъпление;
  17. организира и ръководи дейността на управление “Осигурителен надзор”;
  18. взема решения по други въпроси, свързани с дейността по допълнително социално осигуряване, които не са от изричната компетентност на Комисията.
  (2) Предложение по чл. 13, ал. 1, т. 5 и 6 се прави в двумесечен срок от датата на представяне на всички изискуеми документи.
  (3) Индивидуалните административни актове на заместник-
  председателя, ръководещ управление “Осигурителен надзор”, подлежат на обжалване по административен ред пред комисията, при съответното прилагане на глава 111, раздел 1 от Закона за административното производство.
  (4) Индивидуалните административни актове на заместник-
  председателя, ръководещ управление “Осигурителен надзор”, могат да се обжалват по съдебен ред пред Върховния административен съд по реда на Закона за административното производство, с изключение на актовете по ал. 1, т. 2 и 12, които не подлежат на обжалване по съдебен ред.
  (5) Обжалването по ал. 4 не спира изпълнението на индивидуалния административен акт.”
  Ред за упражняване на правомощията на комисията
  и нейните органи

  Чл. 18. (1)При осъществяване на правомощията на комисията и на нейните органи, членовете на комисията, както и определените по установения в този закон ред длъжностни лица от комисията, с оглед на възложените им задачи имат право:
  1. да изискват писмени обяснения, документи, включително и заверени копия от документи, данни, сведения и други носители на информация от контролираните лица или от други лица, за които има данни, че нарушават разпоредбите на този закон или на свързаните с него закони, както и да проверяват тяхната документация и отчетност;
  2. да установяват притежаваните от контролираните лица парични средства, материални ценности, включително и ценните книжа, и други техни активи;
  3. да проверяват счетоводни, търговски и други документи, отразяващи извършваните сделки.
  4. да извършват насрещни проверки;
  5. да изискват от трети лица сведения, документи, включително и заверени копия от документи, извлечения по сметки и други данни, необходими за извършване на насрещните проверки;
  6. на свободен достъп в служебните помещения на контролираните лица и другите лица, за които има данни, че нарушават разпоредбите на този закон или свързаните с него него, както и да изискват проверяваните лица и/или техни представители или служители, да се явят в сградата на комисията.
  7. да присъстват на заседанията на управителните и контролни органи на контролираните лица.
  (2) Съответният ресорен заместник-председател може да назначи външен одитор или друг експерт, който да извърши финансова или друга проверка, съгласно определени от комисията изисквания на контролирано от нея лице. Разходите по одита са за сметка на контролираното лице.
  (3) По писмено искане от председателя на комисията банките са длъжни да предоставят сведения за броя и кода на съществуващите и закритите сметки в левове и във валута на проверяваните лица, заедно с датата на последната операция по тях.
  (4) Контролираните лица са длъжни да осигурят всички условия за нормалното протичане на проверката.
  (5) Длъжностните лица от администрацията на комисията са длъжни да се легитимират при изпълнение на служебните си задължения, като представят заповедта по чл. 19, ал. 1.

  (6) Проверяваното лице е длъжно да оказва съдействие на комисията и длъжностните лица от администрацията й, като:
  1. предоставя място за извършване на проверката, както и да се яви при поискване в сградата на комисията;
  2. определя свой служител за контакти и оказване на съдействие на проверяващите длъжностни лица;
  3. предоставя достъп до служебни помещения;
  4. предоставя всички счетоводни, търговски и други документи,

  необходими за установяване на факти и обстоятелства, свързани с обхвата на проверката;
  1. при поискване предоставя заверени копия от счетоводни и други документи. Заверката се извършва с полагане на надпис "Вярно с оригинала", дата, подпис и печат от упълномощен представител на проверяваното лице;
  2. дава писмени обяснения при поискване от длъжностното лице.
  (2) Всички данни и документи за нарушения по този закон, които могат да доведат до разкриване на самоличността на предоставилото ги лице, се предоставят от комисията на трети лица само с негово съгласие, освен ако в закона е предвидено друго.
  (3) Полицията, прокуратурата, както и останалите държавните органи и длъжностните лица са длъжни да оказват в рамките на своите правомощия съдействие на комисията и нейните служители при изпълнение на служебните им задължения и осъществяването на контролните им функции.
  (4) Комисията, при и по повод изпълнение на възложените й функции, има право на безвъзмезден достъп до информационните регистри, изграждани и поддържани с бюджетни средства.
  (5) Във връзка с упражняването на правомощията й по този закон, Комисията може да поиска от подуправителя на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор” извършването на целеви проверки на банки и представяне на резултатите от тях, при спазване на ограниченията по чл.52 от Закона за банките.
  (6) Във връзка с осъществяването на правомощията по този закон, комисията може да поиска извършването на общи проверки заедно с органите на данъчната администрация и на Агенция "Бюро за финансово" разузнаване.
  (7) Членовете на комисията, както и определените по установения в този закон ред лица от администрацията на комисията не носят отговорност при упражняване на контролните им функции и правомощия, освен ако са действали умишлено.  Предложение на н.п. Иван Искров, Валери Димитров, Арсо Манов, Теодора Дренска:
  В чл. 18, ал. 12 след думата “ред” се добавя “длъжностни”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Муравей Радев:
  В чл. 18 ал. 1, т. 6 и 7, ал. 2, ал. 3, ал. 9 и ал. 12 да отпаднат.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на Комисията за окончателен текст на чл. 18:
  “Ред за упражняване на правомощията на комисията и нейните органи
  Чл. 18. (1)При осъществяване на правомощията на комисията и на нейните органи, членовете на комисията, както и определените по установения в този закон ред длъжностни лица от комисията, с оглед на възложените им задачи имат право:
  1. да изискват писмени обяснения, документи, включително и заверени копия от документи, данни, сведения и други носители на информация от поднадзорните лица или от други лица, за които има данни, че нарушават разпоредбите на този закон или на Закона за застраховането, Кодекса за задължителното обществено осигуряване, Закона за допълнителното доброволно пенсионно осигуряване, Закона за здравното осигуряване и Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта, както и да проверяват тяхната документация и отчетност;
  2. да установяват притежаваните от поднадзорните лица парични средства, материални ценности, включително и ценните книжа, и други техни активи;
  3. да проверяват счетоводни, търговски и други документи, отразяващи извършваните сделки.
  4. да извършват насрещни проверки;
  5. да изискват от трети лица сведения, документи, включително и заверени копия от документи, извлечения по сметки и други данни, необходими за извършване на насрещните проверки;
  6. на свободен достъп в служебните помещения на поднадзорните лица и другите лица, за които има данни, че нарушават разпоредбите на този закон, на Закона за застраховането, Кодекса за задължителното обществено осигуряване, Закона за допълнителното доброволно пенсионно осигуряване, Закона за здравното осигуряване и Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта, както и да изискват проверяваните лица и/или техни представители или служители, да се явят в сградата на комисията.
  7. да присъстват на заседанията на управителните и контролни органи на поднадзорните лица.
  (2) За целите на осъществявания надзор съответният ресорен заместник-председател може да назначи външен одитор на поднадзорното лице, съгласно определени от комисията изисквания. Разходите са за сметка на поднадзорното лице.
  (3) По писмено искане от председателя на комисията банките са длъжни да предоставят сведения за броя и кода на съществуващите и

  закритите сметки в левове и във валута на проверяваните лица, заедно с датата на последната операция по тях.
  (2) Всички данни и документи за нарушения по този закон, които могат да доведат до разкриване на самоличността на предоставилото ги лице, се предоставят от комисията на трети лица само с негово съгласие, освен ако в закона е предвидено друго.
  (3) Полицията, прокуратурата, както и останалите държавните органи и длъжностните лица са длъжни да оказват в рамките на своите правомощия съдействие на комисията и нейните служители при изпълнение на служебните им задължения и осъществяването на надзорните им функции.
  (4) Комисията, при и по повод изпълнение на възложените й функции, има право на безвъзмезден достъп до информационните регистри, изграждани и поддържани с бюджетни средства.
  (5) Във връзка с упражняването на правомощията й по този закон, Комисията може да поиска от подуправителя на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор” извършването на целеви проверки на банки и представяне на резултатите от тях, при спазване на ограниченията по чл.52 от Закона за банките.
  (6) Във връзка с осъществяването на правомощията по този закон, комисията може да извършва общи проверки заедно с органите на данъчната администрация и на Агенция "Бюро за финансово" разузнаване.
  (7) Членовете на комисията, както и определените по установения в този закон ред длъжностни лица от администрацията на комисията не носят имуществена отговорност за причинени вреди при упражняване на надзорните им функции и правомощия, освен ако са извършили престъпление или са действали умишлено.”
  Извършване на проверки
  Чл. 19. (1) Правомощията на комисията и нейните органи за установяване спазването на този закон, свързаните с него закони и подзаконовите нормативни актове, издадени за тяхното прилагане, се упражняват от служители от администрацията на комисията, определени със заповед на председателя на комисията или на съответния ресорен заместник- председател.
  (2) Служителите по предходната алинея извършват проверки на място и в сградата на комисията за :
  1 .изпълнението на този закон, свързаните с него закони и на останалите нормативни актове, издадени за тяхното прилагане.

  2. предотвратяване и разкриване на закононарушения.
  (3) За всяка извършена проверка се съставя констативен протокол в два екземпляра, който се подписва от длъжностните лица на комисията, извършили проверката, и от проверяваното лице.
  (4) При невъзможност за осъществяване на проверката при проверяваното лице или по преценка на председателя или съответния ресорен заместник-председател проверката се извършва в сградата на комисията. В този случай се съставят протокол в два екземпляра и пълен опис на документите, които се предоставят на длъжностните лица, извършващи проверката.
  Предложение на н.п. Иван Искров, Валери Димитров, Арсо Манов, Теодора Дренска:
  В чл. 19, ал. 2, т. 1 се изменя така:
  “1. изпълнението на този закон, свързаните с него закони и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. ”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията за окончателен текст на чл. 19:
  Извършване на проверки
  Чл. 19. (1) Проверки се осъществяват от служители от
  администрацията на комисията, определени със заповед на председателя или на съответния заместник-председател.
  (2) Служителите по ал. 1 извършват проверки на място и в сградата на комисията за:
  1. за спазването на този закон, Кодекса за задължително обществено осигуряване, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за застраховането, Закона за здравното осигуряване, Закона за допълнителното доброволно пенсионно осигуряване и Закона за защита при безработица и насърчаване на заетостта и на подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане;
  2. предотвратяване и разкриване на закононарушения.
  (3) Поднадзорното лице е длъжно да осигури всички условия за нормалното протичане на проверката.
  (4) Длъжностните лица от администрацията на комисията са длъжни да се легитимират при изпълнение на служебните си задължения, като представят заповедта по ал. 1.
  (5) Проверяваното лице е длъжно да оказва съдействие на комисията и длъжностните лица от администрацията й, като:
  1. предоставя място за извършване на проверката, както и да се яви
  при поискване в сградата на комисията;
  2. определя свой служител за контакти и оказване на съдействие на проверяващите длъжностни лица;
  3. предоставя достъп до служебни помещения;
  4. предоставя всички счетоводни, търговски и други документи, необходими за установяване на факти и обстоятелства, свързани с обхвата на проверката;
  5. при поискване предоставя заверени копия от счетоводни и други документи. Заверката се извършва с полагане на надпис "Вярно с оригинала", дата, подпис и печат от упълномощен представител на проверяваното лице;
  6. дава писмени обяснения при поискване от длъжностното лице.
  (6) За всяка извършена проверка се съставя констативен документ в два екземпляра, който се подписва от длъжностните лица на комисията, извършили проверката и се връчва срещу подпис на провереното лице.
  Глава четвърта
  АДМИНИСТРАЦИЯ НА КОМИСИЯТА
  Организация и задължения
  Чл. 20. (1) Дейността на комисията се подпомага от администрация, чийто състав, структура, права и задължения се определят в правилника за устройството и дейността на комисията.
  (2) Служителите на комисията при встъпване в длъжност подписват декларация, че ще спазват законите и ще осъществяват възложените им функции, свързани с дейността на комисията.
  (3) Правоотношенията със служителите от администрацията възникват и се уреждат по Кодекса на труда.
  (4) Служители на комисията не могат да бъдат лица, които:
  1. са били осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
  2. упражняват контрол върху контролирано лице;
  3. са членове на управителни или контролни органи на контролирано
  лице;
  4. са съпрузи или роднини по права или съребрена линия до трета степен включително, с лица по предходната точка, с членове на комисията или с други служители в нея.;
  5. работят по трудово или гражданско правоотношение за контролирано
  лице.
  Предложение на Комисията:
  Подкрепя предложението на вносителя за глава четвърта и чл. 20,
  със следната редакция:


  “Глава четвърта
  АДМИНИСТРАЦИЯ НА КОМИСИЯТА
  Организация и задължения
  Чл. 20. (1) Дейността на комисията се подпомага от администрация, чийто състав, структура, права и задължения се определят в правилника за устройството и дейността на комисията.
  (2) Правоотношенията със служителите от администрацията възникват и се уреждат по Кодекса на труда.
  (3) Служители на комисията не могат да бъдат лица, които:
  1. са били осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
  2. упражняват контрол върху поднадзорното лице;
  3. са членове на управителни или контролни органи на поднадзорното лице;
  4. са съпрузи или роднини по права или съребрена линия до трета степен включително, с лица по предходната точка, с членове на комисията или с други служители в нея, с които се намират в йерархическа зависимост;
  5. работят по трудово или гражданско правоотношение за поднадзорното лице.”
  Възнаграждение на администрацията
  Чл. 21. (1) Трудовото възнаграждение на служителите на комисията се определя от председателя на комисията, въз основа на приети от комисията вътрешни правила.
  (2) Възнаграждението на служителите на комисията не може да е по- ниско от средното възнаграждение на служители с аналогични функции, работещи в сферата на финансовите пазари.
  (3) Председателят на комисията, по предложение на съответния ресорен заместник-председател, определя категориите служители, които имат право на добавка за работа в системата на надзора върху финансовите пазари, както и индивидуалния й размер за всеки служител.
  (4) Средствата по ал. 3 се определят в размер до 25 на сто от годишния размер на основните възнаграждения за длъжност на лицата, имащи право на добавка, и се включват в бюджета на комисията.
  (5) Комисията задължително застрахова служителите си срещу злополука.
  Предложение на н.п. Валери Димитров:
  В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Заглавието се изменя така:
  “БРОЙ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ”
  2. Създава се нова ал. 1:
  “(1) Служителите на Комисията не могат да бъдат повече от 160
  души. ”
  3. Досегашните ал. 1, 2, 3, 4 и 5 стават съответно 2, 3, 4, 5 и 6.
  Предложението беше оттеглено.
  Предложение на н.п. Иван Искров, Валери Димитров, Арсо Манов, Теодора Дренска:
  Член 21 се изменя така:
  “Чл. 21. (1) Основните месечни възнаграждения на служителите на комисията се определят от председателя съгласно вътрешните правила за работната заплата и разполагаемите средства по бюджета на комисията.
  (2) По предложение на съответния заместник-председател, председателят на комисията определят служителите, които имат право на допълнително възнаграждение за изпълнение на специфични функции, както и индивидуалния размер за всеки служител.
  (3) Средствата по ал. 3 се определят в размер до 25 на сто от годишния размер на основните възнаграждения за длъжност на лицата, имащи право на добавка и се включват в бюджета на комисията.
  (4) Членовете и администрацията на комисията се застраховат задължително със застраховка “Злополука ” за сметка на нейния бюджет. ”
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на Комисията за окончателен текст на чл. 21:
  “Възнаграждение на администрацията
  Чл. 21. (1) Основните месечни възнаграждения на служителите на комисията се определят от председателя съгласно вътрешните правила за работната заплата и разполагаемите средства по бюджета на комисията.
  (2) По предложение на съответния заместник-председател, председателят на комисията определят служителите, които имат право на допълнително възнаграждение за изпълнение на специфични функции, както и индивидуалния размер за всеки служител.
  (3) Средствата по ал. 2 се определят в размер до 25 на сто от брутния годишен размер на средствата за работна заплата и се включват в бюджета на комисията.
  (4) Членовете и администрацията на комисията се застраховат задължително със застраховка “Злополука” за сметка на нейния бюджет.”
  Глава пета
  ИЗБЯГВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И
  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОВЕРИТЕЛНОСТ
  Предложение на Комисията за заглавие на глава пета;
  “Глава пета
  ИЗБЯГВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ”
  Конфликт на интереси
  Чл. 22. (1) При встъпването си в длъжност, както и в края на всяка календарна година, всеки член на комисията, както и служителите в нея, представят пред комисията декларация за своето и на членовете на неговото семейство имуществено състояние, както и за наличието на свързаност и деловите интереси, които тези лица имат с контролираните по смисъла на този закон лица. Декларациите се съхраняват в специална книга при комисията.
  (2) Членовете на комисията не участват в заседания, на които се разглеждат или гласуват решения по въпроси, по които те или членовете на семействата им имат делови интереси. Те са длъжни предварително да уведомят комисията за наличието на такива интереси.
  (3) Служител на комисията не може да участва в проверка или да дава становище по преписки, касаещи контролирано лице, с което е свързан по смисъла на Търговския закон.
  Предложение на Комисията за окончателен текст на чл. 22:

  “Конфликт на интереси
  Чл. 22. (1) При встъпването си в длъжност и към 31 март на всяка календарна година членовете на комисията и служителите от нейната администрация подават декларации за имущественото си състояние. Декларациите са по образеца по чл. 4 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности. Декларациите на членовете на комисията се съхраняват в публичния регистър при председателя на Сметната палата, а декларациите на служителите в специална книга при комисията.
  (2) Член на комисията не може да участва в производството по обсъждане, гласуване и вземане на решения, когато е заинтересуван от изхода му или когато има със заинтересуваните поднадзорни лица отношения, пораждащи основателни съмнения в неговата
  безпристрастност.
  (3) При условията по ал. 2 служител от администрацията на комисията не може да участва в проверки на поднадзорно лице. Служителят се отвежда служебно или по инициатива на поднадзорното лице.”
  Изисквания за доверителност
  Чл. 23 Членовете на комисията, както и служителите от нейната администрация, са длъжни при изпълнение на правомощията и задълженията си да поставят обществения интерес от ефективен финансов над своите собствени интереси.
  Предложение на н.п. Иван Искров, Валери Димитров, Арсо Манов, Теодора Дренска:
  В чл. 23 след думата “финансов ” се добавя “надзор
  Предложението беше оттеглено.
  Комисията предлага чл. 23 да отпадне.
  Професионална етика
  Чл. 24. Членовете на комисията, както и служителите от нейната администрация, са длъжни да спазват правилата за професионална етика, приети от комисията.
  Комисията предлага чл. 24 да се включи в глава шеста.  Глава шеста
  ПРОФЕСИОНАЛНА ТАЙНА
  Предложение на Комисията за заглавие на глава шеста:
  “Глава шеста
  ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА И ТАЙНА

  Предложение на Комисията:
  Член 24 става чл. 23 и се включва в глава шеста:
  “Професионална етика
  Чл. 23. Членовете на комисията, както и служителите от нейната администрация, са длъжни да спазват правилата за професионална етика, приети от комисията.

  Чл. 25. (1).Членовете на комисията и служителите от администрацията й са длъжни да пазят поверителността на цялата информация, която им е станала известна във връзка с изпълнението на техните функции и правомощия и не могат да използват тази информация за облагодетелстване на себе си или на друго лице. Комисията може да освобождава от задължението за поверителност, ако това е в обществен интерес.
  (2) Разпоредбата на ал. 1 се отнася и за случаите, когато посочените лица не са на служба или дейността им е преустановена.
  (3) .При встъпване в длъжност членовете на комисията и служителите от администрацията й подписват декларация, по определен от комисията образец, че ще пазят поверителността на цялата информация, станала им известна по повод работата им.  Предложение на Комисията:
  Чл. 25 става чл. 24 и се изменя така:
  “Професионална тайна
  Чл. 24. (1) Информацията, която комисията придобива и създава за целите на финансовия надзор и във връзка с него и чието разгласяване може да застраши търговския интерес или престижа на поднадзорните лица е професионална тайна. Професионалната тайна не представлява служебна тайна по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация.
  (2) Не е професионална тайна търговската информация, придобита от поднадзорните лица, която подлежи на публикуване според този или друг закон.
  (3) Членовете на комисията и служителите от нейната администрация са длъжни да пазят професионалната тайна.
  Предложение на Комисията за нов чл. 25:
  “Разкриване на професионална тайна
  Чл. 25. (1) Информация, представляваща професионална тайна, не може да се разгласява по-рано от три години от нейното придобиване или създаване, освен:
  1. пред органи на съдебната власт по установения в закона ред:
  2. пред органи на банков надзор и Агенция “Бюро за финансово разузнаване” при условия и по ред, определени със съвместни инструкции;
  3. с разрешение на поднадзорното лице.
  (2) Информация, отнасяща се до здравословното състояние на физически лица, придобита във връзка с осъществяването на финансов надзор, може да се разкрива само с тяхно изрично писмено съгласие или по
  разпореждане на съда при наличие на данни за извършено престъпление.
  (3) Информация, придобита от поднадзорно лице му се предоставя без ограничение.
  (4) Информация, представляваща професионална тайна, може да се предоставя на чуждестранен орган, осъществяващ финансов надзор, въз основа на споразумение и при условие, че получателят:
  1. осигурява поне същото равнище на поверителност на предоставената информация;
  2. има правомощие и е съгласен да предоставя информация от същия вид при поискване от комисията;
  3. има основателна потребност от исканата информация.”
  Глава седма
  БЮДЖЕТ И ИМУЩЕСТВО НА КОМИСИЯТА
  Предложение на н.п. Иван Искров, Валери Димитров, Арсо Манов, Теодора Дренска:
  В глава седма се създава нов чл. 26:
  “Чл. 26. (1) Имуществото на комисията се състои от право на собственост и от други вещни и имуществени права.
  (2) Недвижимите имоти, предоставени от държавата на комисията, са публична държавна собственост.
  Комисията подкрепя предложението като чл. 26 със следната редакция:
  “Имущество на комисията
  Чл. 26. (1) Имуществото на комисията се състои от право на собственост и от други права.
  (2) Недвижимите имоти, предоставени от държавата на комисията, са публична държавна собственост.

  Бюджет на комисията
  Чл. 26 (1). Бюджетът на комисията се формира от годишните такси по чл.27, приходите по ал.2 и субсидия от държавния бюджет, която покрива недостига от собствени средства на комисията, необходими за издръжка на дейността й.
  (2) По сметка на комисията постъпват следните приходи:
  1 .такси, събирани от комисията;
  2. приходи от продажба на периодичните издания, издавани от комисията и от продажба на формуляри;
  3. дарения и помощи;
  2. събраните суми от наложени глоби и имуществени санкции за нарушения на този закон и свързаните с него закони;
  3. средства от други дейности, разрешени от закона.
  (2) Средствата по ал. 2 се изразходват за подпомагане дейността на комисията, включително за повишаване на квалификацията и материално стимулиране на служителите, както и за придобиване на дълготрайни материални активи.
  (3) Таксите по т. 1 на ал. 2 се определят в Тарифа, приета от комисията и се събират за издаване на разрешения, одобрения и други актове на комисията, за разглеждане на документите по направени искания пред комисията и нейните органи искания, за получаване на извлечения от регистрите на комисията, както и за извършване на други посочени в Тарифата действия на комисията.  Предложение на н.п. Георги Пирински:
  В чл. 26, ал. 4 се изменя така:
  “(4) Таксите по ал. 2, т. 1 се определят в тарифа, приета от Министерски съвет... ”
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Комисията предлага чл. 26 да отпадне,
  Чл. 27. (1) За осъществяването на общ надзор, включително за обработка на задължителната текуща и периодична информация и за извършване на проверки на място, в полза на комисията се внасят годишни такси, както следва:
  1. от емитентите и публичните дружества - 200 лв.
  2. от инвестиционните посредници - 40 на сто от таксата за издаденото разрешение, съответно от таксата за регистриране.
  3. от инвестиционните дружества:
  а) от отворен тип - 40 на сто от таксата за разрешение
  б) от затворен тип - 20 на сто от таксата за разрешение.
  4. от управляващите дружества - 40 на сто от таксата за разрешение.
  5. от регулираните пазари - 40 на сто от таксата за разрешение.
  6. от Централния депозитар - 4000 лв.
  7. от застрахователно акционерно дружество, извършващо застраховки по живот и срещу злополука - 15 000 лв.
  8. от застрахователно акционерно дружество, извършващо имуществени застраховки - 45 000 лв.
  9. от презастрахователно акционерно дружество - 60 000 лв.;
  10. от взаимозастрахователна кооперация - 5 000 лв.;
  11. от застрахователен брокер - 1000 лв.
  12. от дружествата за допълнително здравно осигуряване - 30 на сто от таксата за издаване на лицензия за всеки отделен пакет дейности.
  13. от дружествата за допълнително пенсионно осигуряване - 30 на сто от таксата за издаване на лицензия на дружеството и по 5 000 лв. за всеки регистриран пенсионен фонд.
  14. от дружествата за допълнително осигуряване за безработица и професионална квалификация - 30 на сто от таксата за издаване на лицензия на дружеството.
  (2) Комисията определя с наредба реда и условията за внасяне на таксите по ал. 1.
  (3) Годишните такси се превеждат по сметката на комисията на две равни вноски, съответно - в срок до 31 март и 30 септември на годината.
  (4) Годишните такси на новорегистрираните през съответната година лица се изчисляват пропорционално на времето от вписването им в търговския регистър до края на годината, като дните на годината се броят за 360. В тези случаи таксата се заплаща в срок до 31 януари на годината, следваща годината на регистриране.
  (5) При неплащане на годишна такса в установения срок комисията начислява за срока на забавата лихва върху дължимата сума в размер на законната лихва.
  (6) Годишните такси не подлежат на възстановяване и се отчитат като счетоводни разходи за контролираните лица.

  Предложение на н.п. Иван Искров, Валери Димитров, Арсо Манов, Теодора Дренска:
  В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думата “годината” се заменя с “текущата година
  2. Създават ал. 7, 8 и 9:
  “(7) Таксите се определят в Тарифа, приета от комисията и се събират за издаване на решения, одобрения и други актове на комисията, за разглеждане на документите по направени искания пред комисията и нейните органи, искания за получаване на извлечения от регистрите на комисията, както и за извършване на други, посочени в Тарифата действия на комисията.
  (7) Просрочените такси, дължими в полза на комисията подлежат на принудително изпълнение по реда на Данъчния процесуален кодекс. Актът за установяване на вземането се издава от съответния ресорен заместник председател и се обжалва пред комисията.
  (8) Надвнесените и погрешно внесените такси подлежат на връщане. ”
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение на н.п. Муравей Радев:
  Член 27 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната окончателна редакция на чл. 27:
  “Чл. 27. (1) Комисията събира такси за:
  1. издаване на разрешения и лицензни за извършване на дейност по Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за застраховането, Закона за здравното осигуряване, Закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта и за даване на съгласия за вписване в съда на фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване по Кодекса за задължително обществено осигуряване;
  2. издаваните от нея и нейните органи разрешения за сливане, вливане, разделяне или отделяне на поднадзорни лица;
  3. издаване на потвърждения на проспекти за публично предлагане на ценни книжа;
  4. одобряване на планове за ликвидация при прекратяване на пенсионно осигурително дружество с решение на общото събрание на акционерите;
  5. издаване на допълнителни разрешения за осъществяване на дейност по нов вид застраховка или по нов здравно осигурителен пакет;
  6. разглеждане на документи за издаване на актовете по точки 1, 2,3
  и 4;
  7. за осъществяване на общ финансов надзор, включително за обработка на задължителната текуща и периодична информация и за извършване на проверки.
  (2) Таксите по ал. 1 се определят в тарифа - приложение към закона.
  (3) Таксите по ал. 1, т. 7 се заплащат ежегодно на две равни вноски в срок до 31 март и 30 септември на текущата година.
  (4) Таксите по ал. 1, т. 7 на новорегистрираните през съответната година лица се изчисляват пропорционално на времето от вписването им в търговския регистър до края на годината, като дните на годината се броят за 360. В тези случаи таксата се заплаща в срок до 31 януари на годината, следваща годината на регистриране.
  (5) При неплащане в установения срок на таксата по ал. 1, т. 7, за срока на забавата върху дължимата сума се начислява и дължи лихва в размер на законната лихва.

  (6) Таксите не подлежат на възстановяване и се отчитат като счетоводни разходи за контролираните лица.
  (7) Просрочените такси, дължими в полза на комисията подлежат на принудително изпълнение по реда на Данъчния процесуален кодекс. Актът за установяване на вземането се издава от съответния заместник- председател и се обжалва пред комисията.
  (8) Надвнесените и погрешно внесените такси подлежат на връщане.”

  Чл. 28. (1) Просрочените такси, дължими в полза на комисията подлежат на принудително изпълнение по реда на Данъчния процесуален кодекс. Актът за установяване на вземането се издава от съответния ресорен заместник- председател и се обжалва пред комисията.
  (2) Надвнесените и погрешно внесените такси подлежат на връщане.
  Предложение на н.п. Иван Искров, Валери Димитров, Лрсо Манов, Теодора Дренска:
  Член 28 се изменя така:
  “Чл. 28. (1) Комисията съставя, изпълнява, приключва и отчита самостоятелен бюджет.
  (2) В рамките на бюджета по ал.1, комисията може да утвърждава бюджет или бюджетна сметка за разходи на териториалните си подразделен ия
  (3) В приходната част на бюджета на комисията постъпват:
  1. годишните такси по чл. 27 от този закон;
  2. приходи от продажбата на периодични издания, издавани от комисията и от продажбата на формуляри;
  3. суми от наложени глоби и имуществени санкции за нарушения на този закон и свързаните с него закони;
  4. средства от други дейности, разрешени от закона;
  5. дарения и помощи;
  6. субсидия от републиканския бюджет, която да покрива недостига от собствените средства на комисията, необходими за издръжка на дейността и за дълготрайни материални активи по списък, ежегодно утвърждаван от Министерството на финансите.
  (4) Средствата по ал.З от т.1 до 5 вкл. се изразходват за дейността на комисията, за повишаване квалификацията и материално стимулиране на служителите и за придобиване на дълготрайни материални активи.
  (5) Приходната и разходната части на бюджета се съставят по класификацията на приходите и разходите на държавния бюджет.
  (6) Превишението на приходите над разходите в края на годината е
  преходен остатък, които се включва в бюджета на комисията за следващата година. ”


  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Муравей Радев:
  Член 28 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение на Комисията за окончателен текст на чл. 28:
  “Бюджет на комисията
  Чл. 28. (1) Комисията има самостоятелен бюджет, който е част от републиканския бюджет на Република България.
  (2) Народното събрание приема бюджета на комисията като самостоятелна част от републиканския бюджет.
  (3) Министерският съвет не може да изменя проекта на бюджет на комисията, а само изразява становище по него пред Народното събрание.
  (4) Бюджетът на комисията се съставя, изпълнява и отчита по реда на Закона за устройството на държавния бюджет.
  (5) По бюджета на комисията постъпват приходите от:
  1. таксите по чл. 27, ал. 1;
  2. продажбата на периодични издания, издавани от комисията и от продажбата на формуляри;
  3. субсидия от централния бюджет;
  4. други източници и дейности, разрешени от закона.
  (6) Приходната и разходната части на бюджета се съставят по класификацията на приходите и разходите на държавния бюджет.
  (7) Председателят на комисията или определен от него заместник- председател е първостепенен разпоредител, а ръководителите на териториалните поделения са второстепенни разпоредители с бюджетни кредити.”
  Чл. 29. (1) Комисията съставя проект на годишния си бюджет и го представя в Министерството на финансите за включване в проекта на държавния бюджет.
  (2) Министерският съвет не може да измени проекта за бюджета на комисията, а само изразява становище по него пред Народното събрание.
  (3) Народното събрание одобрява бюджета на Комисията заедно с държавния бюджет.

  Предложение на н.п. Иван Искров, Валери Димитров, Арсо Манов, Теодора Дренска:
  Член 29 се изменя така:
  “Чл. 29. (1) Проектобюджетът на комисията се съставя в сроковете, определяни ежегодно от Министерския съвет с приеманата от него бюджетна процедура и указанията на Министерството на финансите за нейното изпълнение.
  (2) Приетият от комисията проект на бюджет за съответната година се внася от председателят й в Народното събрание и Министерския съвет.
  (3) Министерския съвет изпраща проектобюджета на комисията на Министерството на финансите за включването му в консолидирания държавен бюджет и осигуряване на заявената в него субсидия.
  (4) Министерството на финансите, с проекта на Републиканския бюджет за съответната година, осигурява изцяло субсидията, посочена в проектобюджета на комисията.
  (5) Народното събрание разглежда проектобюджета на комисията заедно с законопроекта на държавния бюджет и го приема с решение.
  (6) Комисията, по предложение на председателя си, може да разрешава допълнителни бюджетни кредити за сметка на преизпълнение на собствените приходи или от разкрити нови приходоизточници, без да се влошава баланса на приетият от Народното събрание бюджет на комисията. ”
  Предложението беше оттеглено на заседанието на Комисията.

  Комисията предлага чл. 29 да отпадне.
  Глава осма
  ОТЧЕТНОСТ И КОНТРОЛ НА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА
  Чл. 30. (1) Разходите на комисията се извършват съобразно годишния бюджет, приет от Народното събрание.
  (2) Разходите на комисията се извършват по решение на председателя или на упълномощен от него заместник-председател.
  (3) Отчетът за изпълнението на бюджета на Комисията се проверява от Сметната палата, която изготвя специален доклад за резултатите от проверката. Докладът на Сметната палата се представя в Народното събрание.
  (4) Комисията представя на Народното събрание годишен отчет, в който прави преглед и оценка на дейността си през предходния период. Този отчет се публикува.

  (5) Комисията представя на Народното събрание годишния отчет за своята дейност, годишните си финансови отчети и отчета за изпълнението на бюджета в срок не по-късно от 30 април на следващата година.
  (6) Годишният отчет за дейността на комисията следва да съдържа информация за:
  1 .състоянието и перспективите на финансовите пазари;
  2. адекватността на нормативната уредба на финансовите пазари
  3. издадените разрешения, потвърждения, одобрения и други индивидуални административни актове, предвидени в този закон, отказите за издаване на такива актове, за извършените регистрации, за обжалваните и потвърдените от съда актове на комисията;
  4. резултатите от осъществения контрол върху лицата по чл.2, ал.1.
  5. информационната политика, вътрешното и международното сътрудничество;
  6. организацията, финансирането и кадровата политика на комисията;
  7. други сведения, определени от Народното събрание.
  (7) Комисията е длъжна при поискване да представи на Народното събрание и всякакви други сведения и документи, свързани с нейната дейност.
  Предложение на н.п. Георги Пирински:
  Член 30 се изменя така:
  “Чл. 30. (1) Комисията представя на Народното събрание годишен отчет, в който прави преглед и оценка на дейността си през предходния период. Този отчет се публикува.
  (2) Комисията представя на Народното събрание годишния отчет за своята дейност, годишните си финансови отчети и отчета за изпълнението на бюджета в срок не по-късно от 30 април на следващата година.
  (3) Годишният отчет за дейността на комисията следва да съдържа информация за:
  1 .състоянието и перспективите на финансовите пазари;
  2. адекватността на нормативната уредба на финансовите пазари
  3. издадените разрешения, потвърждения, одобрения и други индивидуални административни актове, предвидени в този закон, отказите за издаване на такива актове, за извършените регистрации, за обжалваните и потвърдените от съда актове на комисията;
  4. резултатите от осъществения контрол върху лицата по чл.2, ал. 1.
  5. информационната политика, вътрешното и международното сътрудничество;
  6. организацията, финансирането и кадровата политика на комисията;
  други сведения, определени от Народното събрание.
  (4) Народното събрание упражнява текущ парламентарен контрол

  върху дейността на Комисията по бюджет и финанси.
  (2) Комисията е длъжна при поискване да представи на Народното събрание и всякакви други сведения и документи, свързани с нейната дейност.
  Комисията подкрепя предложението по принцип и предлага следната редакция на чл. 30, който става чл. 29:
  “Чл. 29. (1) Комисията представя на Народното събрание годишен отчет за дейността си, годишен финансов отчет и отчет за изпълнението на бюджета в срок не по-късно от 30 май на следващата година.
  (2) Отчета за изпълнението на бюджета на комисията и годишния й финансов отчет се проверяват от Сметната палата. Доклада на Сметната палата се представя в Народното събрание.
  (3) Годишният отчет за дейността на комисията следва да съдържа информация за:
  1. състоянието и перспективите на финансовите пазари;
  2. адекватността на нормативната уредба на финансовите пазари
  3. издадените разрешения, потвърждения, одобрения и други индивидуални административни актове, предвидени в този закон, отказите за издаване на такива актове, за извършените регистрации, за обжалваните и потвърдените от съда актове на комисията;
  4. резултатите от осъществения надзор върху лицата по чл. 1, ал. 2.
  5. информационната политика, вътрешното и международното сътрудничество;
  6. организацията, финансирането и кадровата политика на комисията;
  7. други данни, определени от комисията.
  (4) Комисията е длъжна при поискване да представи на Народното събрание и всякакви други сведения и документи, свързани с нейната дейност.
  Предложение на н.п. Георги Пирински:
  Член 30 става чл. 31 и се изменя така:
  Чл. 31. (1) Разходите на комисията се извършват съобразно годишния бюджет, приет от Народното събрание.
  (2) Разходите на комисията се извършват по решение на председателя или на упълномощен от него заместник-председател.
  (3) Отчетът за изпълнението на бюджета на Комисията се проверява от Сметната палата, която изготвя специален доклад за резултатите от проверката. Докладът на Сметната палата се представя в Народното събрание.

  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение на н.п. Иван Искров, Валери Димитров, Арсо Манов, Теодора Дренска:
  В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Ал. 1 и 2 се заличават и се създава нова ал. 1:
  “(1) Председателят на комисията е първостепенен разпоредител със средствата на комисията, а ръководителите на териториалните поделения са второстепенни разпоредители с тях. ”
  2. Досегашните алинеи 3, 4, 5 и 6 стават съответно 2, 3, 4 и 5.
  Комисията подкрепя предложението по принцип, но като ал. 5 на
  чл. 28.
  Глава девета
  РЕГИСТРИ КЪМ КОМИСИЯТА
  Чл. 31.(1). Комисията води регистри за:
  1 .регулираните пазари на ценни книжа;
  2. инвестиционните посредници;
  3. публичните дружества и други емитенти на ценни книжа;
  4. инвестиционните дружества;
  5. управляващите дружества;
  6. физическите лица, които по договор непосредствено извършват инвестиционни консултации и сделки с ценни книжа.
  7.застрахователните дружества
  8.застрахователните брокери
  9.дружествата за допълнително социално осигуряване и създадените от тях фондове.
  (2) Подлежащите на вписване обстоятелства, воденето и съхраняването на регистрите на Комисията, както и процедурите, осигуряващи функционирането на регистрите като единна информационна система, се уреждат с наредба.
  (3) Всеки има право, по определен от комисията ред, да преглежда водените от комисията регистри.
  Предложение на н.п. Иван Искров, Валери Димитров, Арсо Манов, Теодора Дренска:
  В чл. 31, ал. 1, т. 9 думите “създадените от тях фондове ” се заменят с “управляваните от тях фондове ”.
  Предложението беше оттеглено на заседанието на Комисията.

  Окончателен текст на чл. 31, който става чл. 30:
  “Регистри към Комисията
  Чл. 30. (1). Комисията води публични регистри за:
  1. регулираните пазари на ценни книжа;
  2. инвестиционните посредници;
  3. публичните дружества и други емитенти на ценни книжа;
  4. инвестиционните дружества;
  5. управляващите дружества;
  6. физическите лица, които по договор непосредствено извършват инвестиционни консултации и сделки с ценни книжа.
  7.застрахователните дружества;
  8. здравноосигурителните дружества;
  9.застрахователните брокери;
  10. дружествата за допълнително социално осигуряване и управляваните от тях фондове.
  (2) Подлежащите на вписване обстоятелства, воденето и съхраняването на регистрите на Комисията, както и процедурите, осигуряващи функционирането на регистрите като единна информационна система, се уреждат с наредба.”
  Глава десета
  АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Предложение на Комисията:
  Глава десета да стане глава единадесета, а глава единадесета да стане глава десета.
  Чл. 32 (1) Който извърши нарушение на този закон или на нормативните актове, издадени за неговото прилагане, се наказва с глоба в размер от 1000 до 5000 лева, ако деянието не съставлява престъпление. При повторно нарушение виновното лице се наказва с глоба в размер от 2000 до 10 000 лева.
  (2) За нарушение по предходната алинея на юридическо лице или едноличен търговец се налага имуществена санкция в размер от 2 000 до 8 000 лева, а при повторно нарушение - от 4 000 до 16 000 лева.
  (3 В случаите по ал.1 се наказват и подбудителите, помагачите и укривателите, като се вземат предвид характерът и степента на тяхното участие.
  (2) Актовете за констатирани нарушения по този член се съставят от упълномощени от председателя на комисията длъжностни лица, а

  наказателните постановления се издават от председателя на комисията.
  (3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
  Предложение на н.п. Иван Искров, Валери Димитров, Арсо Манов, Теодора Дренска:
  В чл. 32, ал. 1 след думата “извърши” се добавя “или пропусне извършване на ”.
  Предложението беше оттеглено.
  Глава единадесета
  КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ФИНАНСОВА СТАБИЛНОСТ
  Чл. 33. (1) Създава се консултативен съвет по финансова стабилност, като съвещателен орган, който:
  1. съдейства за изграждането на обща политика, сътрудничество и координация между действията на членовете на съвета при упражняването на надзор върху контролираните от тях лица.
  2.осигурява обмен на информация между членовете на съвета.
  1. способства насърчаването на сигурността, стабилността и развитието на финансовите пазари в България.
  2. съдейства за усъвършенстване и повишаване на ефективността на надзора върху участниците на финансовите пазари
  (2) В Консултативният съвет по финансова стабилност участват комисията, министъра на финансите и Българска народна банка. По покана на съвета, на неговите заседания могат да присъстват и представители на представителните професионални организации на лицата по чл.2, ал.1.
  (3) Консултативният съвет по финансова стабилност има право да отправя препоръки и предложения до всеки един от участниците за усъвършенстване на практиката му по прилагане на закона, както и за подобряване на регулаторната рамка на контролираната от участника дейност на финансовите пазари.
  (4) Всеки един от участниците в Съвета има право да поиска по определени въпроси мнение или становище от Съвета.

  Предложение на н.п. Георги Пирински:
  В чл. 33, ал. 2 след “министъра на финанси ” съюзът “и ” се заменя със запетая и се добавя “представители на БНб и представители на Комисията по бюджет и финанси и Комисията по икономическа политика. ”

  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение на н.п. Муравей Радев:
  Член 33 се заличава.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията:
  Глава единадесета става глава десета и се изменя така:
  “Глава десета
  КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ФИНАНСОВА СТАБИЛНОСТ
  Чл. 31. (1) Създава се консултативен съвет по финансова
  стабилност, като съвещателен орган, който:
  1. съдейства за изграждането на обща политика, сътрудничество и координация между действията на членовете на съвета при упражняването на надзор върху поднадзорните им лица.
  2. осигурява обмен на информация между членовете на съвета.
  3. съдейства за сигурността, стабилността и развитието на финансовите пазари в Република България.
  4. съдейства за усъвършенстване и повишаване на ефективността на надзора върху участниците на финансовите пазари
  (2) В Консултативният съвет по финансова стабилност участват министърът на финансите, комисията и Българската народна банка. По покана на съвета, на неговите заседания могат да присъстват и председателите на Комисията по бюджет и финанси и Комисията по икономическа политика към Народното събрание, както и други лица.
  (3) Консултативният съвет по финансова стабилност отправя препоръки и предложения до всеки един от участниците за усъвършенстване на практиката по прилагане и подобряване на нормативната уредба на финансовите пазари.
  (4) Всеки един от участниците в Съвета може да го свиква или да поиска мнение или становище по определени въпроси от Съвета.
  (5) Заседанията на Съвета се председателстват от членовете на ротационен принцип за срок от една година.”
  Предложение на Комисията:
  Глава десета става глава единадесета и се изменя така:
  Глава единадесета

  АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Чл. 32 (1) За възпрепятстване осъществяването на надзорна дейност по този закон или на нормативните актове, издадени за неговото прилагане, се налагат следните наказания:
  на физическите лица - глоба от 1 000 до 5 000 лв., ако деянието не съставлява престъпление.
  При повторно нарушение виновното лице се наказва с глоба в размер от 2 000 до 10 000 лв.
  (2) За нарушение по предходната алинея на юридическо лице или едноличен търговец се налага имуществена санкция в размер от 2 000 до 8 000 лева, а при повторно нарушение - от 4 000 до 16 000 лева.
  (3) Актовете за установяване на административните нарушения по този член се съставят от упълномощени от председателя на комисията длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от председателя на комисията.
  (4) Установяването на административните нарушения, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.


  Комисията подкрепя текста на вносителя, като предлага следната окончателна редакция:
  Чл. 32 (1)Който възпрепятства Комисията за финансов надзор, нейните органи или надлежно упълномощени служители от нейната администрация при осъществяване на надзорни правомощия, възложени им с този или с друг закон се наказва с глоба от 1 000 до 5 000 лв., ако деянието не съставлява престъпление.При повторно нарушение глобата е в размер от 2 000 до 10 000 лв.
  (2) За нарушение по предходната алинея на юридическо лице или едноличен търговец се налага имуществена санкция в размер от 2 000 до 8 000 лева, а при повторно нарушение - от 4 000 до 16 000 лева.
  (3) Актовете за установяване на административните нарушения по този член се съставят от упълномощени от председателя на комисията длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от председателя на комисията.
  (4) Установяването на административните нарушения, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
  ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  § 1. По смисъла на този закон:
  1. "Финансови пазари” са: пазара на ценни книжа, пазара на
  застрахователни и осигурителни услуги.
  2. “Органи на комисията” са: председателя и тримата заместник- председатели на комисията.
  3. “Свързаните с този закон закони” са: Кодекса за задължителното обществено осигуряване, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за застраховането, Закона за допълнителното доброволно пенсионно осигуряване, Закона за здравното осигуряване, Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта.
  4. “Нормативни актове по допълнително социално осигуряване” са: Кодекса за задължително обществено осигуряване, Закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, Закона за здравното осигуряване, Закон за закрила при безработица и насърчаване на заетостта, както и нормативните актове по прилагането им.
  5. “Контрол” е налице, когато контролиращият:
  а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице, повече от половината от гласовете в общото събрание на друго лице, или
  б) има възможността да определя, пряко или непряко, повече от половината от членовете на управителния или контролен орган на друго лице, или
  в) има възможността да ръководи, включително и чрез или заедно с дъщерно дружество, по силата на устав или договор дейността на друго лице, или
  г) като акционер или съдружник в едно дружество контролира самостоятелно, по силата на сделка с други съдружници или акционери в същото дружество, повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на дружеството, или
  д) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на дружеството”.
  6. ”Повторно” е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за същото по вид нарушение.  Комисията подкрепя предложението за § 1 със следната редакция:
  §1. По смисъла на този закон:

  1. "Финансови пазари" са: пазара на ценни книжа, пазара на застрахователни и осигурителни услуги.
  2. “Органи на комисията" са: председателя и тримата заместник- председатели на комисията.
  3. “Нормативни актове по допълнително социално осигуряване" са: Кодекса за задължително обществено осигуряване, Закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, Закона за здравното осигуряване, Закон за закрила при безработица и насърчаване на заетостта, както и нормативните актове по прилагането им.
  4. “Контрол" е налице, когато контролиращият:
  а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице, повече от половината от гласовете в общото събрание на друго лице, или
  б) има възможността да определя, пряко или непряко, повече от половината от членовете на управителния или контролен орган на друго лице, или
  в) има възможността да ръководи, включително и чрез или заедно с дъщерно дружество, по силата на устав или договор дейността на друго лице, или
  г) като акционер или съдружник в едно дружество контролира самостоятелно, по силата на сделка с други съдружници или акционери в същото дружество, повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на дружеството, или
  д) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на дружеството".
  5. "Повторно" е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за същото по вид нарушение.


  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛИ РАЗПОРЕДБИ
  §2. (1) От влизане на този закон в сила:
  1 .Правомощията на Националния съвет по застраховане и на Съвета по допълнително социално осигуряване се прекратяват;
  2. Правомощията на Държавната комисия за ценните книжа, на директора на Агенцията за застрахователен надзор и на председателя на Държавната агенция за осигурителен надзор се прекратяват.
  (2) Разрешенията (лицензните) и другите индивидуални административни актове, издадени от органите по ал. 1 запазват действието си.
  (3) Заварените при влизането в сила на закона производства пред органите по ал. 1 продължават пред съответния компетентен орган по този закон. Споровете за компетентност се решават от комисията.

  Комисията подкрепя предложението за § 2.
  § 3. (1) Държавната комисия по ценните книжа, Агенцията за застрахователен надзор и Държавната агенция за осигурителен надзор се преобразуват чрез сливане в Комисия по финансов надзор от датата на влизане в сила на този закон.
  (2) Активите, пасивите, архивът и другите права и задължения на Държавната комисия за ценните книжа, Агенцията за застрахователен надзор и Държавната агенция за осигурителен надзор се поемат от Комисията по финансов надзор.
  (3) Служебните правоотношения на държавните служители в Държавната комисия за ценните книжа, Агенцията за застрахователен надзор и Държавната агенция за осигурителен надзор се преобразуват в трудови правоотношения с Комисията по финансов надзор.
  (4) Трудовите правоотношения на служителите на Държавната комисия за ценните книжа, Агенцията за застрахователен надзор и Държавната агенция за осигурителен надзор се уреждат реда на чл. 123 от Кодекса на труда.
  Комисията предлага следната окончателна редакция на § 3:
  § 3. (1) Държавната комисия по ценните книжа, Агенцията за застрахователен надзор и Държавната агенция за осигурителен надзор се преобразуват чрез сливане в Комисия за финансов надзор от датата на влизане в сила на този закон.
  (2) Активите, пасивите, архивът и другите права и задължения на Държавната комисия за ценните книжа, Агенцията за застрахователен надзор и Държавната агенция за осигурителен надзор се поемат от Комисията за финансов надзор.
  (3) В 15-дневен срок от влизането в сила на закона председателят на комисията преобразува служебните правоотношения на държавните служители в Държавната комисия по ценни книжа, Агенцията за застрахователен надзор и Държавната агенция за осигурителен надзор в безсрочни трудови правоотношения. Придобитите рангове и неизползваните отпуски се запазват.
  (4) Трудовите правоотношения на служителите на Държавната комисия за ценните книжа, Агенцията за застрахователен надзор и Държавната агенция за осигурителен надзор се уреждат по реда на чл. 123 от Кодекса на труда.
  § 4. 1) Органите по чл.6 избират, съответно назначават членовете на комисията в 2 - месечен срок от обнародването на този закон, като мандатът на

  членовете започва да тече от 01.01.2003 год.
  (2) В състава на комисията може да бъдат избрани или назначени членове на Държавната комисия за ценни книжа, директорът на Агенцията за застрахователен надзор и председателят на Държавната агенция за осигурителен надзор. До влизане на закона в сила тези лица могат да съвместяват и двете качества.
  (3) Членовете на комисията в срок до влизане на закона в сила разработват проекти на Правилника за устройството и дейността на комисията, Тарифата за таксите, събирани от комисията и на наредбите за прилагането на този закон.
  (4) Членовете на комисията подготвят проекта за годишния бюджет на комисията за 2003 г. и го внасят в Министерство на финансите за включване в проекта на държавния бюджет.
  (5) Членовете на комисията до влизане на закона в сила ръководят ехническите и организационни действия, във връзка с преобразуването по §3.
  (6) В Закона за бюджета на Република България за 2003 г. се предвиждат необходимите средства за издръжка на комисията по този параграф.  Предложение на н.п. Иван Искров, Валери Димитров, Арсо Манов, Теодора Дренска:
  В §4 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава нова ал. 2:
  “(2) Членовете на първия състав на комисията, формиран съгласно този закон, се избират за следните срокове:
  1. председателят - за 6 години;
  2. заместник председателят, ръководещ управление “Регулиране и контрол на инвестиционната дейност” -за 6години;
  3. заместник председателят, ръководещ управление “Застрахователен надзор за 4 години;
  4. заместник председателят, ръководещ управление “Осигурителен надзор” -за 2 години;
  5. от другите членове: - един за 1 година, вторият - за 3 години и третият - за 5 години, като определянето им става с решението за тяхнотоизбиране.
  2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
  3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 като накрая се поставя запетая и се добавя
  4. “Правилата за професионална етика ”.
  5. Алинея 4 се заличава.
  6. Алинея 6 се изменя така:
  “(6) В двуседмичен срок от избирането, съответно назначаването на членовете на комисията, те приемат проектобюджет за 2003г.и го изпращат

  в Министерския съвет за становище по размера на предвидената субсидия от Републиканския бюджет. Министерския съвет в едноседмичен срок дава становище, което изпраща до комисията и Народното събрание. ”
  7. Създава се ал. 7:
  “(7) В тридневен срок от получаването на становището на Министерския съвет за размера на субсидията от републиканския бюджет, комисията внася в Народното събрание проектобюджета си за 2003 г. ”  Комисията подкрепя предложението и предлага следната окончателна редакция на § 4:
  § 4. (1) Народното събрание избира членовете на комисията в 1- месечен срок от обнародването на този закон, като мандатът на членовете започва да тече от влизане в сила на закона.
  (2) Членовете на първия състав на комисията, формиран съгласно този закон, се избират с мандат:
  1. председателят - за 6 години;
  2. заместник председателят, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност” - за 6 години;
  3. заместник председателят, ръководещ управление “Застрахователен надзор”- за 5 години;
  4. заместник председателят, ръководещ управление “Осигурителен надзор” - за 4 години;
  5. от другите членове: - първият - за 4 години, вторият - за 5 години и третият - за 6 години, като определянето им става с решението за тяхното избиране.
  (3) За членове на комисията могат да бъдат избрани членове на Държавната комисия за ценни книжа, директорът на Агенцията за застрахователен надзор и председателят на Държавната агенция за осигурителен надзор.
  (4) До влизане на закона в сила членовете на комисията ръководят техническите и организационни действия, във връзка с преобразуването по §3.
  (5) Материалните активи и човешките ресурси на Държавната комисия за ценни книжа, Агенцията за застрахователен надзор и Държавната агенция за осигурителен надзор, заедно с необходимата им издръжка, преминават към Комисията по финансов надзор по ред, определен от членовете на комисията.
  (6) Бюджетът на комисията за 2003 г. се съставя на основата на бюджетите на Държавната комисия за ценни книжа, Агенцията за застрахователен надзор и Държавната агенция за осигурителен надзор за 2003 г.

  (2) Министърът на финансите и министърът на труда и социалната политика извършват, произтичащите от този закон промени в републиканския бюджет за 2003 г. във връзка със съставянето на бюджета на комисията за 2003 г.
  § 5. Приетите подзаконови нормативни актове по прилагането на свързаните с този закон закони запазват действието си, доколкото не му противоречат.
  Комисията подкрепя предложението за § 5 със следната редакция:
  “§ 5. Приетите подзаконови нормативни актове по прилагането на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за застраховането, Кодекса за задължително обществено осигуряване, Закона за допълнителното доброволно пенсионно осигуряване, Закона за здравно осигуряване и Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта запазват действието си, доколкото не му противоречат.”
  § 6. Комисията по финансов надзор в едномесечен срок от влизането на закона в сила приема Правилник за устройството и дейността си, Тарифа по чл.26, ал.4 и наредби за прилагането на чл.9, ал.2, 27, ал.2 и чл. 31,ал.2.

  Предложение на н.п. Иван Искров, Валери Димитров, Арсо Манов, Теодора Дренска:
  § 6 се изменя така:
  “§ 6. Комисията по финансов надзор в едномесечен срок от влизането на закона в сила приема Правилника за устройството и дейността си. Правилата за професионална етика по чл. 24, Тарифата по чл. 26, ал. 4 и наредбите за прилагането на чл. 9, ал. 2, чл. 27, ал. 2 и чл. 31, ал. 1. ”

  Комисията подкрепя предложението и предлага следната окончателна редакция на $ 6:
  “§ 6. Комисията за финансов надзор в едномесечен срок от влизането на закона в сила приема Правилника за устройството и дейността си.”  Предложение на комисията за нов § 6а.:
  § 6а. Първото заседание на Консултативния съвет по финансова стабилност се свиква в тримесечен срок от влизането на закона в сила от министъра на финансите. На това заседание се определя реда на ротацията.

  §7. В Закона за публичното предлагане на ценни книжа (Обн., ДВ, бр. 114 от 1999 г., в сила от 31.01.2000 г., изм., бр. 63 от 2000 г., бр. 92 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г., бр. 28 от 2002 г., изм. и доп., бр. 61 от 2002 г., изм., бр. 93 от 2002 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 8, ал. 1 се изменя така:
  “Чл. 8. (1) Регулирането и контролът върху лицата, дейностите и сделките по чл. 1, ал. 1 се извършват от Комисията по финансов надзор, наричана по-нататък “комисията”, както и от заместник-председателя, ръководещ управление “Регулиране и контрол на инвестиционната дейност”.
  2. Чл. 9 се отменя.
  3. В чл. 10, ал. 1, 2, 3 и 4 се отменят.
  4. Членове 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18 и 19 се отменят.
  5. В чл. 212, ал. 1 т. 6, 7 и 8, ал. 3, 4 и 5 се отменят.
  6. навсякъде думите “комисията” се заменят със “заместник- председателя, ръководещ управление “Регулиране и контрол на инвестиционната дейност”, с изключение на глава 2, раздел 2 и 4, глава 5, раздел 2, глава 6, раздел 3, глава 7, раздел 1, глава 11, раздел 2, глава 14, глава 15 и глава 18, раздел 2, където думите “комисията” се заменят с “Комисия по финансов надзор”.
  Комисията подкрепя предложението за § 7 и предлага следната окончателна редакция:
  §7. В Закона за публичното предлагане на ценни книжа (Обн., ДВ, бр. 114 от 1999 г., в сила от 31.01.2000 г., изм., бр. 63 от 2000 г., бр. 92 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г., бр. 28 от 2002 г., изм. и доп., бр. 61 от 2002 г., изм., бр. 93 от 2002 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 8, ал. 1 се изменя така:
  “Чл. 8. (1) Регулирането и контролът върху лицата, дейностите и сделките по чл. 1, ал. 1 се извършват от Комисията за финансов надзор, наричана по-нататък “комисията”, както и от заместник-председателя, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”.
  2. Членове 9,10,11,12,13,14,15,16,16а, 17,18 и 19 се отменят.
  3. Навсякъде думите “комисията” се заменят със “заместник- председателя, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, с изключение на глава 2, глава 3, раздел 2 и 4, глава 5, раздел 2, глава 6, раздел 3, глава 7, раздел 1, глава 11, раздел 2, глава 14, глава 15 и глава 18, раздел 2, където думите “комисията” се заменят с “Комисия по финансов надзор”.
  §8. В Закона за застраховането (Обн., ДВ, бр. 86 от 1996 г., в сила от 1.01.1997 г., доп., бр. 1 от 1997 г., в сила от 3.01.1997 г.; Решение № 6 на

  Конституционния съд на РБ от 25.02.1997 г. - бр. 21 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 58 от 1997 г., в сила от 22.07.1997 г., изм., бр. 21 от 1998 г., в сила от 1.01.1998 г., доп., бр. 52 от 1998 г., изм. и доп., бр. 93 от 1998 г., бр. 132 от 1998 г., бр. 88 от 1999 г., доп., бр. 83 от 2000 г., изм., бр. 97 от 2000 г., в сила от 1.01.2002 г., изм. и доп., бр. 1 от 2001 г., изм., бр. 102 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г., бр. 110 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г., изм. и доп., бр. 96 от 2002 г.) се правят следните изменения и допълнения :
  1. В чл.17-а думите “Национален съвет по застраховане” се заменят с думите “Комисията за финансов надзор” и думите “Агенция за застрахователен надзор” се заменят с думите “заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление “Застрахователен надзор”.
  2. отменят се членове: 176, чл. 17в., ал. 3, 18; 19; 20, 21, 22, 22а, ал.1, 3 и
  4.
  3. Чл. 22, ал. 2 се изменя така:
  “(2) Комисията за финансов надзор издава наредба за реда за извършване на проверки по този закон.”
  4. Отменя се чл. 23.
  5. В чл. 24, думите “Агенцията за застрахователен надзор” се заменят с думите “Комисията за финансов надзор”.
  6. В чл. 33, ал. 1 думите “Агенцията за застрахователен надзор” се заменят с думите “Комисията за финансов надзор”.
  7. Отменят се членове 34 и 35.
  8. В чл. 38, ал. 2 думите “Агенцията за застрахователен надзор” се заменят с думите “Комисията за финансов надзор”.
  9. В чл. 43, ал. 4 думите “воден от Агенцията за застрахователен надзор” се заличават.
  10. В Чл.47, 49, 51, ал. 4 и 77, ал. 4 думите “Министерският съвет” се заменят с “Комисията за финансов надзор”.
  11. В чл. 50, ал. 3 думите “директорът на Агенцията за застрахователен надзор” се заменят с думите “заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор”.
  12. В чл. 54 думите “министъра на финансите” се заменят с думите “заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор”.
  13. В чл. 66, ал. 5, думите “директора на Агенцията за застрахователен надзор” се заменят с думите “заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор”.

  14. В чл. 89, ал. 1 думите “назначен от министъра на финансите” се заменят с думите “избран от Комисията за финансов надзор” и думите “назначени от министъра на финансите” се заменят с думите “избрани от Комисията за финансов надзор”.


  15. В чл. 93, думите “Министърът на финансите” се заменят с думите “Комисията за финансов надзор”.
  16. В чл. 94в думите “директора на Агенцията за застрахователен
  надзор” се заменят с думите “Комисията за финансов надзор или на заместник- председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление
  “Застрахователен надзор”.
  17. В чл. 97 се правят следните изменения:
  а. алинея първа се изменя така:
  “(1) Актът за установяване на административно нарушение се съставя от служителите от администрацията на Комисията за финансов надзор, органите на националната полиция и други лица, овластени за това от заместник-
  председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление
  “Застрахователен надзор”.
  б. в ал. 2 думите “директора на Агенцията за застрахователен надзор” се заменят с думите “заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор”.
  18. Навсякъде другаде в закона думите “Национален съвет по застраховането” да се заменят с “Комисия за финансов надзор”, думите “Агенция за застрахователен надзор” се заменят със “заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор”.
  Комисията предлага следната окончателна редакция на § 8:
  §8. (1) В Закона за застраховането (Обн., ДВ, бр. 86 от 1996 г., в сила от 1.01.1997 г., доп., бр. 1 от 1997 г., в сила от 3.01.1997 г.; Решение №
  6 на Конституционния съд на РБ от 25.02.1997 г. - бр. 21 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 58 от 1997 г., в сила от 22.07.1997 г., изм., бр. 21 от 1998 г., в сила от 1.01.1998 г., доп., бр. 52 от 1998 г., изм. и доп., бр. 93 от 1998 г., бр. 132 от 1998 г., бр. 88 от 1999 г., доп., бр. 83 от 2000 г., изм., бр. 97 от 2000 г., в сила от 1.01.2002 г., изм. и доп., бр. 1 от 2001 г., изм., бр. 102 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г., бр. 110 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г., изм. и доп., бр. 96 от 2002 г.) се правят следните изменения и допълнения :
  1. В чл. 7, ал. 3 думите “Агенцията за застрахователен надзор” се заменят с думите “Комисията за финансов надзор и от заместник- председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление “Застрахователен надзор”.
  2. Член 17а се изменя така:
  “Чл. 17а. Държавният застрахователен надзор се осъществява от Комисията за финансов надзор и от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление
  69

  “Застрахователен надзор” по реда на този закон и на Закона за Комисията за финансов надзор.”
  3. Отменят се членове: 176, чл.17в, 18; 19; 20,21 и 22.
  4. Чл.22а се изменя така:
  “Чл. 22а. (1) Комисията за финансов надзор извършва проверки за спазването на този закон и на подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.
  (2) Комисията за финансов надзор издава наредба за реда за извършване на проверките.”
  5. В чл. 226 се правят следните изменения и допълнения:
  а. Алинея 1, т. 1 се изменя така:
  “1. нарушаване разпоредбите на този закон, на подзаконовите актове по неговото прилагане, на Закона за комисията за финансов надзор, на актове на Комисията за финансов надзор и на заместник- председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление “Застрахователен надзор, както и предлагане на общи условия и клаузи, които не са били одобрени от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление “Застрахователен надзор;”
  6. В ал. 2 точки 6 и 11 се отменят.
  в. Алинея 3 се изменя така:
  “(3) В особено тежки случаи на нарушения по ал. 1 Комисията за финансов надзор по предложение на нейния заместник-председател, ръководещ Управление “Застрахователен надзор:
  1. разпорежда писмено на застрахователя да освободи едно или повече лица, оправомощени да го управляват или представляват или всяко едно от лицата по чл. 10 или 13, или
  2. назначава квестори с правомощията по чл. 33, ал. 2 за определен срок.”
  б. Отменя се чл. 23.
  7. В чл. 24, думите “Агенцията за застрахователен надзор” се заменят с думите “Комисията за финансов надзор”.
  8. В чл. 33, ал. 1 думите “Агенцията за застрахователен надзор” се заменят с думите “Комисията за финансов надзор”.
  9. Отменят се членове 34 и 35.
  10. В чл. 38, ал. 2 думите “Агенцията за застрахователен надзор” се заменят с думите “Комисията за финансов надзор”.
  11. В чл. 41 думите “се прилагат чл. 32 и 34” се заменят със “се прилага чл. 32.”
  12. В чл. 43, ал. 4 думите “воден от Агенцията за застрахователен надзор” се заличават.
  13. В Чл.47, 49, 51, ал. 4 и 77, ал. 4 думите “Министерският съвет” се заменят с “Комисията за финансов надзор”.
  14. В чл. 51а, ал. 3 последното изречение се изменя така:
  “При неизпълнение на предписанието се прилагат принудителни административни мерки по чл. 226.”
  15. В чл. 54 думите “министъра на финансите” се заменят с думите “заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор”.
  16. В чл. 65, ал. 1, и чл. 66, алинеи 2 и 5 думите “Агенцията за застрахователен надзор” се заменят с думите “Комисията за финансов надзор”.
  17. В чл. 89, ал. 1 думите “назначен от министъра на финансите” се заменят с думите “избран от Комисията за финансов надзор” и думите “назначени от министъра на финансите” се заменят с думите “избрани от Комисията за финансов надзор”.
  18. В чл. 90 се правят следните изменения:
  а. В алинея 2 думите “Директорът на Агенцията за застрахователен надзор” се заменят с думите “Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор”.
  б. В алинея 3 думите “директора на Агенцията за застрахователен надзор” се заменят с думите “заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор”.
  19. В чл. 93, думите “Министърът на финансите” се заменят с думите “Комисията за финансов надзор”.
  20. В чл. 94в думите “директора на Агенцията за застрахователен надзор” се заменят с думите “Комисията за финансов надзор, на нейния председател или на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор”.
  21. В член 99, ал. 2 се изменя така:
  “(2) “Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор” може да постанови отнемане на придобитите акции в полза на държавата.”
  22. В чл. 106 се правят следните изменения:
  а. алинея първа се изменя така:
  “(1) Актът за установяване на административно нарушение се съставя от служители от администрацията на Комисията за финансов надзор и от други лица, овластени за това от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор”, а в случаите по чл. 96 - от органите на националната полиция.”


  б. в ал. 2 думите “директора на Агенцията за застрахователен надзор” се заменят с думите “заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор”.
  3. Навсякъде другаде в закона думите “Национален съвет по застраховането”, съответно “Националният съвет по застраховането” да се заменят с “Комисия за финансов надзор” съответно “Комисията за финансов надзор”, думите “Агенция за застрахователен надзор” съответно “Агенцията за застрахователен надзор” се заменят със “заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор” съответно “заместник- председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор”.
  (2). В § 67 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за застраховането (ДВ бр. 96, от 2002 г.) думите “министъра на финансите” се заменят с думите “Комисията за финансов надзор”.
  § 9. В Кодекса за задължително обществено осигуряване (Обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г.; Решение № 5 на Конституционния съд на Република България от 29.06.2000 г. - бр. 55 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 64 от 2000 г., изм., бр. 1 от 2001 г., доп., бр. 35 от 2001 г., изм., бр. 41 от 2001 г., изм. и доп., бр. 1 от 2002 г., в сила от 1.01.2002 г., изм., бр. 10 от 2002 г., в сила от
  1.01.2002 г., изм. и доп., бр. 45 от 2002 г., в сила от 30.04.2002 г., бр. 74 от 2002
  г., в сила от 1.01.2003 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  В чл. 145; чл. 153; чл. 155, ал. 3; чл. 156, ал. 1; чл. 174, ал. 1 и 2; чл. 183, ал. 9, т. 4; чл. 184, ал. 2; чл. 190, ал. 1 и 2; чл. 195, ал. 1 и 2 и чл. 201, ал.2 наименованието “Държавната агенция за осигурителен надзор” се заменя с “Комисията по финансов надзор”.

  В чл. 178, ал. 2 думите “Държавната агенция за осигурителен надзор съгласувано с Комисията по ценните книжа” се заменят със “Заместник- председателят, ръководещ управление “Осигурителен надзор”, съвместно със заместник-председателя, ръководещ управление “Регулиране и контрол на инвестиционната дейност”.

  Навсякъде в кодекса, с изключение на текстовете по т.1 и т.2, наименованието “Държавната агенция за осигурителен надзор” се заменя с “Заместник-председателят, ръководещ управление “Осигурителен надзор” на Комисията по финансов надзор”.

  Чл. 156, ал. 2 се отменя.
  В чл. 181; чл. 192, ал. 2 и чл. 194, ал. 2 думите “акт на Министерски съвет” и “от Министерския съвет” се заменят с “наредба”.
  Създава се чл. 208:

  “Чл. 208. (1) За предотвратяване и преустановяване на нарушения на този кодекс (да се замени с “Дял II на този кодекс”) и на актовете по прилагането му, за предотвратяване и преустановяване на вредните последици от тях, както и когато се възпрепятства упражняването на контролна дейност от Комисията или са застрашени интересите на членовете на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, могат да бъдат прилагани принудителни административни мерки.
  (2) За видовете принудителни административни мерки, органите и начина за тяхното приложение и обжалване се прилага Глава четиринадесета от Закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.”
  Предложение на н.п. Иван Искров, Валери Димитров, Арсо Манов, Теодора Дренска:
  В § 9:
  1. Създават се нови т. би 7:
  “6. Създава се чл. 206а:
  “Чл. 206а. (1) Който наруши или допусне да бъдат нарушени разпоредбите на този кодекс относно допълнителното задължително пенсионно осигуряване или не изпълни задължително предписание на контролен орган, се наказва с глоба от 2 000 до 10 000 лв., ако деянието не съставлява престъпление.
  (2) За нарушения по ал. 1 на юридическите лица се налага имуществена санкция от 10 000 до 50 000 лв.
  (3) При повторно нарушение по ал. 1 наказанието е глаба от 4 000 до 20 000 лв., съответно имуществена санкция от 20 000 до 100 000 лв. Нарушението е повторно по смисъла на чл. 204, ал. 2.
  (4) Доходите, придобити от неправомерно извършваната дейност, се отнемат в полза на държавата. ”
  1. В чл. 207, ал. 4 думата “агенцията” се заменя с “Комисията по финансов надзор ”.

  §10. В Закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване (Обн., ДВ, бр. 65 от 1999 г., изм., бр. 110 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г., бр. 111 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г., бр. 1 от 2000 г., изм. и доп., бр. 64 от 2000 г., доп., бр. 83 от 2000 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 17, ал.1; чл.21, ал.6, т.4; чл. 22, ал.2; чл.26, ал.4 и 5; чл.35; чл.38, ал.1 и 3; чл.39, ал.1 и 2; чл.40, ал.1, 2 и 3; чл.41, ал.1 и 2; чл.42, ал.2 и 3; чл.57; чл.61; чл.62, ал.2 и 3 и чл.64, ал.1 думите “Държавната агенция за осигурителен надзор” и “агенцията” се заменят съответно с “Комисията по финансов надзор” и “комисията”.
  2. Навсякъде в закона, с изключение на текстовете по т.1, думите
  “Държавната агенция за осигурителен надзор” и “агенцията” се заменят съответно със “Заместник-председателят, ръководещ управление “Осигурителен надзор” на Комисията по финансов надзор” и “заместник- председателят, ръководещ управление “Осигурителен надзор” на Комисията”.
  3. В заглавието на Глава трета думите “надзор и” се заличават.
  4. Чл. 30 се изменя така:
  “Чл.30. Лицензирането и надзора на дружествата за допълнително социално осигуряване се извършват от Комисията по финансов надзор, наричана по-нататък “Комисията”.”
  5. Чл.31, чл.32, чл.33и чл.34 се отменят.
  6. В чл.35 се правят следните изменения:
  а) т.3, т.4, т.6 и т.т.8 -11 се отменят;
  б) в т.5 след думите “разработва” се добавя “и приема”.
  7. Чл.36 и чл.37 се отменят.
  8. Създава се нов чл.36:

  “Чл.36. Заместник-председателят, ръководещ управление “Осигурителен надзор” на Комисията по финансов надзор утвърждава:
  1 .списък на банките-депозитари съвместно с Българската народна банка;
  2. списък на дипломираните експерт-счетоводители, които имат право да извършват одит на дружествата за допълнително социално осигуряване и на доброволните пенсионни фондове след съгласуване с Института на дипломираните експерт- счетоводители;
  3. биометричните таблици, които могат да ползват дружествата за допълнително социално осигуряване и доброволните пенсионни фондове;
  4. други документи, свързани с дейността по допълнително социално осигуряване.”
  9. Чл.43 се отменя.
  10. В чл.60 се правят следните изменения:
  а) в ал.1 думата “агенцията” се заменя с “комисията”, а думите “която взема решението в едномесечен срок” се заличават;
  б) в ал.2 думите “С решението агенцията” се заменят с “В едномесечен срок заместник-председателят, ръководещ управление “Осигурителен надзор” на Комисията взема решение, с което”, а думите “от нея” се заличават;
  в) в ал.3 думите “на агенцията” се заменят с “по ал.2”.
  11. В чл.61 изречение второ се изменя така:
  “В тези случаи заместник-председателят, ръководещ управление “Осигурителен надзор” на Комисията, определя с решение условията, реда и начина за удовлетворяване на осигурените лица.”.
  12. В чл.111, ал.1 и 2 думите “председателя на агенцията” се заменят със “заместник-председателя, ръководещ управление “Осигурителен надзор” на Комисията”.

  3. Създава се Глава четиринадесета със следното съдържание:
  “Глава четиринадесета
  ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ
  Чл. 112. (1) За предотвратяване и преустановяване на нарушения на този закон и на актовете по прилагането му, за предотвратяване и преустановяване на вредните последици от тях, както и когато се възпрепятства упражняването на контролна дейност от Комисията или са застрашени интересите на членовете на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, Комисията може да прилага следните принудителни административни мерки:
  1. да дава задължителни предписания за предприемане на конкретни мерки в определен от нея срок;
  2. да дава задължителни предписания за необходими промени в правилниците на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване;
  3. да спре използването и разпространението на документи, които не са утвърдени по съответния ред;
  4. да спре разпространението на реклами и информационни материали, както и провеждане на лотарии;
  5. да задължи писмено пенсионноосигурителното дружество да увеличи капитала си в определен срок;
  6. да наложи мерки за финансово оздравяване на пенсионноосигурително дружество или на управляван от него пенсионен фонд;
  7. да забрани сключването на нови осигурителни договори за определен период;
  8. да забрани временно изплащането на дивиденти;
  9. да назначи дипломиран експерт-счетоводител, който да извърши финансова или друга проверка на контролирано лице за негова сметка, съгласно изисквания определени от заместник-председателя, ръководещ управление “Осигурителен надзор”;
  10. да свика общо събрание на акционерите или да насрочи заседание на управителния и надзорния съвет (съвета на директорите) за вземане на решения за мерките, които трябва да бъдат предприети;
  11. да спре изпълнението на решение или нареждане на управителните органи на пенсионноосигурителното дружество, което се отнася до дейността по допълнително пенсионно осигуряване;
  12. да разпореди писмено на контролирано от нея лице да освободи едно или повече лица, оправомощени да управляват и представляват съответното лице, и да отнеме управителните и представителните му права до освобождаването му;
  13. да назначи квестори в случаите, предвидени в нормативните актове по допълнително социално осигуряване;
  14. да отнеме пенсионната лицензия.
  (2) Комисията може да информира обществеността за приложените мерки по ал.1.
  (3) Мерките по ал. 1 се прилагат на контролираните от агенцията (да се замени с “комисията”) лица, техните служители, лица, които по договор изпълняват ръководни функции в дружеството или лица, упълномощени да сключват осигурителни договори и да приемат заявления за осигуряване.
  (4) При налагането на принудителни административни мерки по ал. 1 не се прилагат разпоредбите на чл. 7, ал. 2 и чл. 11, ал. 1 от Закона за административното производство относно обясненията и възраженията на заинтересованите лица.
  Чл. 113. (1) Принудителните административни мерки по чл.112, ал.1, т. 12-14 се прилагат с писмено мотивирано решение на комисията, което се съобщава на заинтересуваното лице в седемдневен срок от постановяването му.
  (2) Принудителните административни мерки по чл.112, ал.1, т. 1 - 11 се прилагат с писмено мотивирано решение на заместник-председателя, ръководещ управление “Осигурителен надзор”, което се съобщава на заинтересуваното лице в седемдневен срок от постановяването му.
  Чл. 114. (1) Решението по чл.113, ал. 1 подлежи на незабавно изпълнение и не може да се обжалва по съдебен ред.
  (2) Решението по чл.113, ал. 2 може да се обжалва само по административен ред пред Комисията по реда на Закона за административното производство.”


  Предложение на н.п. Иван Искров, Валери Димитров, Арсо Манов, Теодора Дренска:
  В § 10 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 5 се изменя така:
  “5. Член 31 и 32 се отменят. ”
  2. Създават се нови т. би 7:
  “6. В чл. 33 се правят следните изменения:
  а) Алинеи 1 - 6 се отменят.
  б) В ал. 7 думите “Съветът по допълнително социално осигуряване ” се заменят с “Комисията по финансов надзор ”.
  в) В ал. 7, т. 4 се отменя.
  г) Алинеи 8 и 9 се отменят.
  7. Член 34 се отменя. ”
  3. Досегашните т. 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 стават съответно т. 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14.
  4. Досегашната т. 13 става т. 15, като в новосъздадения чл. 112, ал. 1 се създаде нова т. 12:
  “12. да задължи пенсионноосигурително дружество да прекрати
  договорните си отношения с банка-депозитар, инвестиционен посредник или осигурителен посредник, ако те не отговарят на предвидените в закона изисквания. ”
  Десегашните т. 12, 13 и 14 на чл. 112 стават т. 13, 14 и 15. Предложението беше оттеглено.
  Предложение на н.п. Муравей Радев:
  В новосъздадения чл. 112, ал. 4 се заличава.
  Новосъздадения чл. 114 се заличава.
  Комисията не подкрепя предложението.
  § 11. В Закона за здравното осигуряване (Обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г., изм., бр. 93 от 1998 г., бр. 153 от 1998 г., в сила от 1.01.1999 г., бр. 62 от 1999 г., бр. 65 от 1999 г., изм. и доп., бр. 67 от 1999 г., в сила от 28.08.1999 г., изм., бр. 69 от 1999 г., в сила от 3.08.1999 г., изм. и доп., бр. 110 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г., бр. 113 от 1999 г., бр. 64 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г., доп., бр. 41 от 2001 г., в сила от 24.04.2001 г., изм. и доп., бр. 1 от 2002 г., в сила от
  1.01.2002 г., бр. 54 от 2002 г., в сила от 1.12.2002 г., доп., бр. 74 от 2002 г., в сила от 1.01.2003 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл.91 и чл.94 наименованието “Държавната агенция за осигурителен надзор” се заменя с “Комисията по финансов надзор”.
  2. Чл. 98 се отменя.
  Предложение на Комисията за окончателен текст на § 11:
  “§ 11. (1) В Закона за здравното осигуряване (Обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г., изм., бр. 93 от 1998 г., бр. 153 от 1998 г., в сила от 1.01.1999 г., бр. 62 от 1999 г., бр. 65 от 1999 г., изм. и доп., бр. 67 от 1999 г., в сила от 28.08.1999 г., изм., бр. 69 от 1999 г., в сила от 3.08.1999 г., изм. и доп., бр. 110 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г., бр. 113 от 1999 г., бр. 64 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г., дои., бр. 41 от 2001 г., в сила от 24.04.2001 г., изм. и доп., бр. 1 от 2002 г., в сила от 1.01.2002 г., бр. 54 от 2002 г., в сила от
  1.12.2002 г., дои., бр. 74 от 2002 г., в сила от 1.01.2003 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. Член 86 се изменя така:
  “Чл. 86 Държавният надзор върху дейността по доброволно здравно осигуряване се осъществява от Комисията за финансов надзор и от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление “Застрахователен надзор” по реда на този закон и на Закона за Комисията за финансов надзор.”
  2. В чл. 88 се правят следните изменения и допълнения:
  а) Създава се ал. 3:
  “(3) Общите условия по здравноосигурителните пакети ясно и недвусмислено определят:
  1. покритието и изключенията от него;
  2. условията, реда и сроковете за заплащане на здравноосигурителните премии, както и последиците от неплащане или неточно плащане;
  3. условията и реда за ползване на здравните услуги и за получаване на здравните стоки;
  4. условията, реда и сроковете за възстановяване на направени разходи;
  5. условията реда и сроковете за прекратяване или изменение на здравноосигурителното правоотношение.”
  б) Досегашната ал. 3 става ал. 4.
  в) Досегашната ал. 4 става ал. 5 като след думите “осигуреното лице,” се добавя “пред Комисията за финансов надзор и нейните органи”
  1. В чл. 90а и чл. 90в, ал. 4 думите “Министерският съвет” се заменят с “Комисията за финансов надзор”.
  2. В чл. 90г., ал. 3 последното изречение се изменя така:
  “При неизпъление на предписанието се прилагат принудителни административни мерки по чл. 99н.”
  3. В чл. 90ж думите “Министъра на финансите” се заменят със “заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор”.
  4. В чл. 95 и 96 думите “директора на агенцията”, “директорът на агенцията” се заменят със “заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор”, съответно “заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор”.
  5. В чл. 97 се създава ал. 9:
  “(9) Лицата по ал. 2-7 подлежат на одобрение от заместник- председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор”. Одобрението предхожда вписването в търговския регистър, съответно назначаването на длъжност, за която
  вписване не се изисква. Заместник-председателят се произнася в едномесечен срок от подаване на заявлението.”
  8. В чл. 98 думите “Агенцията за застрахователен надзор” се заменят с “Комисията за финансов надзор”.
  9. В чл. 99 се правят следните изменения и допълнения:
  а) в ал. 1 думите “до агенцията” се заменят с “в Комисията за финансов надзор”, а в т. 5 след думата “тарифите” се поставя запетая и се добавя “както и техническите основи за калкулация на премийните ставки и техническите планове”;
  б) В ал. 2 думите “агенцията” се заменят със “заместник- председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление “Застрахователен надзор”;
  в) В ал. 3 първото изречение се изменя така:
  “В двумесечен срок от подаване на заявлението заместник- председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление “Застрахователен надзор” изготвя предложение за издаване или отказ от издаване на лицензия и го внася за разглеяедане в Комисията за финансов надзор. ”
  г) Създава се ал. 4:
  “(4) Комисията за финансов надзор се произнася по заявлението в едномесечен срок от внасяне на предложението по ал. 3”
  10. В чл. 996 се правят следните изменения и допълнения:
  а) Създава се нова ал. 2:
  “(2) Лицензията на здравноосигурителното дружество се отнема от Комисията за финансов надзор.”
  б) Досегашната ал. 2 става ал. 3 и думите “на Агенцията за застрахователен надзор” се заличават.
  11. В чл. 99в, ал. 3 накрая се добавя ново изречение:
  “Квесторът има правомощията на управителните и контролите
  органи на здравноосигурителното дружество и получава възнаграждение за сметка на дружеството, като размерът на възнаграждението се определя от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор”.”
  12. Член 99г. се отменя.
  13. В чл. 99д се правят следните изменения и допълнения:
  а) В ал. 1 след думата “тарифите” се поставя запетая и се добавя: “както и техническите основи за калкулация на премийните ставки и техническите планове”;
  б) В ал. 2 думата “или” се замества със запетая и след думата “тарифите” се добавя “или техническите планове”.
  в) Ал. 3 се изменя така:
  “(3) Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор издава разрешение по ал. 1 и одобрение по ал. 2 в едномесечен срок от получаване на искането от здравноосигурителното дружество. Заместник-председателят може да поиска становище от Министъра на здравеопазването по съдържанието и изпълнимостта на предлаганите здравноосигурителни пакети.”;
  г) В ал. 4 се създава т. 3:
  “3. общите условия по здравноосигурителните пакети и договори нарушават повелителни разпоредби на закона или не отговарят на изискванията на чл. 88, ал. 3 и нарушенията не са отстранени в дадения от заместник-председателя на комисията срок.”
  6. В чл. 99ж се правят следните изменения и допълнения:
  а) досегашният текст става ал. 1 и се изменя така:
  “(1) Преобразуването чрез сливане, разделяне и отделяне на здравноосигурителните дружества се извършва с разрешение на Комисията за финансов надзор.”
  б) създават се ал. 2 и 3:
  “(2) Преобразуване на здравноосигурителни дружества чрез вливане се извършва с разрешение на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор”.
  (3) Преобразуването по ал. 1 и 2 се извършва при условията и по реда на Глава осма от Закона за застраховането и на Закона за комисията за финансов надзор.”
  7. В чл. 99з се правят следните изменения:
  а) В ал. 1 и 2 думата “агенцията” се заменя с “Комисията за финансов надзор”
  б) В ал. 3 думата “агенцията” се заменя със “заместник- председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор”.
  8. В чл. 99и в края на първото изречение се добавя “след като е била отнета лицензията за доброволно здравно осигуряване”.
  9. Заглавието на раздел V се изменя така:
  “Държавен надзор върху дейността по доброволно здравно осигуряване”
  10. В чл. 99к се правят следните изменения и допълнения:
  а) Ал. 1 се изменя така:
  “(1) Комисията за финансов надзор осъществява държавния надзор върху дейността по доброволно здравно осигуряване при условията и по реда на този закон и на Закона за комисията за финансов надзор.”
  б) Ал. 2 се изменя така:
  “(2) При осъществяване на държавния надзор върху дейността по доброволно здравно осигуряване заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор”:
  1. прави предложения за издаване, отказ от издаване или отнемане на лицензия на здравноосигурително дружество, за издаване или отказ от издаване на разрешения за сливане, разделяне или отделяне на здравноостигурителни дружества и за налагане на принудителните мерки по чл. 99н, ал. 3;
  2. дава разрешения за нови здравноосигурителни пакети, общи условия, и тарифи към тях и одобрява промени в разрешените;
  3. разрешава вливане на здравноосигурителни дружества и откриването на клон на българско здравноосигурително дружество в чужбина;
  4. разрешава прехвърляне на предприятие на здравноосигурително дружество или на здравноосигурителни договори;
  5. одобрява лицата по чл. 97, ал. 2-7;
  6. проверява редовността на декларациите по чл. 95 и при нужда сезира органите по чл. 96, ал. 3;
  7. одобрява други здравноосигурителни резерви по смисъла на чл. 90в, ал. 3, т.4;
  8. утвърждава образци на декларации, отчети, доклади, справки и други документи, предвидени по раздел III на този закон;
  9. прави искане за откриване на производство по ликвидация и несъстоятелност на здравноосигурително дружество;
  10. контролира спазването на доброволността при извършване на доброволно здравно осигуряване;
  11. прилага принудителни административни мерки и налага санкции в случаите и по реда, предвидени в закон;
  12. взема решения по други въпроси, свързани с осъществяването на надзора върху дейността на здравноосигурителните дружества, които
  не са предоставени в компетентността на Комисията за финансов надзор.”
  в) Ал. 3 се изменя така:
  “(3) Документите, необходими за издаване на разрешения и одобрения, както и за осъществяване на другите надзорни правомощия на органите по ал. 1 и 2 се определят в правилника за устройство и дейността на Комисията за финансов надзор или със заповед на заместник-председателя, на Комисията за финансов надзор с изключение на документите по този закон.”
  г) Ал. 4 и 5 се отменят.
  д) Ал. 6 се изменя така:
  “(6) Индивидуалните административни актове на Комисията за финансов надзор и на нейния заместник-председател, ръководещ управление “Застрахователен надзор”, подлежат на обжалване по реда на Закона за Комисията за финансов надзор."
  11. Член 99л се изменя така:
  “Чл. 99л. (1) Комисията за финансов надзор извършва проверки за спазването на глава трета на този закон и на подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане от здравноосигурителните дружества.
  (2) Комисията за финансов надзор издава наредба за реда за извършване на проверките.
  (3) За здравно осигурителните дружества се прилага съответно чл. 24 от Закона за застраховането.”
  12. В чл. 99м, ал. 1 след думата “годишни” се добавя “и периодични” и се създава т. 4:
  “4. тримесечни отчети, справки, доклади и приложения по образец, утвърден от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор” - до края на месеца, следващ съответното тримесечие.”
  13. Член 99н се изменя така:

  “Чл. 99н. (1) “Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор”, прилага мерките по ал. 2, когато установи, че здравноосигурително дружество, всяко едно от лицата по чл. 97, ал. 2-7 или акционер, притежаващ 10 и повече на сто от акциите са извършили нарушения, изразяващи се във:
  1. нарушаване разпоредбите на този закон, на подзаконовите актове по неговото прилагане, на Закона за комисията за финансов надзор, на актове на Комисията за финансов надзор и на заместник-
  председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление “Застрахователен надзор, както и предлагане на общи условия и клаузи, които не са били одобрени от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление “Застрахователен надзор;
  2. застрашаване интересите на здравноосигурените лица;
  3. нарушаване на условията, при които е било издадено разрешението или лицензията;
  4. извършване на сделки и действия, които засягат организационната или финансова стабилност на здравноосигурително дружество;
  5. възпрепятстване осъществяването на държавния надзор върху дейността по доброволно здравно осигуряване.
  (2) В случаите по ал. 1 заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление “Застрахователен надзор” прилага следните принудителни административни мерки:
  1. разпорежда писмено да се преустановят или отстранят допуснатите нарушения, или да се предприемат определени мерки;
  2. дава предписание за достигане на доходност, сигурност и ликвидност на инвестициите на здравноосигурителните резерви и на собствения капитал;
  3. налага мерки за оздравяване на финансовото състояние на здравноосигурителното дружество;
  4. задължава писмено здравноосигурителното дружество да увеличи собствените си средства в указан срок;
  5. определя структурата на активите с цел гарантиране на плащанията по здравноосигурителните договори;
  6. забранява временно изплащането на дивиденти;
  7. забранява временно на акционер да упражнява правото си на
  глас;
  8. нарежда писмено на акционер да прехвърли притежаваните от него акции в определен срок.
  (3) В особено тежки случаи на нарушения по ал. 1 Комисията за финансов надзор по предложение на нейния заместник-председател, ръководещ Управление “Застрахователен надзор:
  1. разпорежда писмено на здравноосигурителното дружество да освободи едно или повече лица, оправомощени да го управляват или представляват или всяко едно от лицата по чл. 97, ал. 2-7, или
  2. назначава квестори с правомощията по чл. 99в, ал. 3 за определен срок.”
  14. Член 106а се отменя.

  15. В чл. 1066 се правят следните изменения и допълнения:
  а) В ал. 7 думата “агенцията” се заменя с “Комисията за финансов надзор”;
  б) В ал. 8 думите “и по чл. 106а” се заличават;
  в) Ал. 9 се изменя така:
  “(9) Нарушенията по ал. 1-8 се установяват с актове на длъжностни лица от администрацията на Комисията за финансов надзор, оправомощени за това от нейния заместник-председател, ръководещ управление “Застрахователен надзор”. Наказателните постановления се издават от заместник-председателя на Комисията за застрахователен надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор”.”
  16. В чл. 108, ал. 2 се създава изречение второ: “В приход на републиканския бюджет се внасят и глобите и имуществените санкции, наложени на здравноосигурителни дружества за нарушения по глава трета на закона.”
  17. Навсякъде другаде в Закона за здравното осигуряване думите “агенция”, “агенцията” се заменят съответно със “Заместник- председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор” “Заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор” или “Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор”.
  (2). В Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр 2002 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В § 95 след думите “Министерски съвет” се добавя: “съответно Комисията за финансов надзор”.
  2. В § 98 думите “Агенцията за застрахователен надзор” се заменят с “Комисията за финансов надзор, съответно нейният заместник- председател, ръководещ управление “Застрахователен надзор”.
  3. В § 101, ал. 1 и 102 ал. 2 думите “Агенцията за застрахователен надзор” се заменят с “Комисията за финансов надзор”
  4 Създава се нов параграф 103а.
  § 103а. “В периода от получаването на лицензни за дейност по доброволно здравно осигуряване до увеличаване на капитала на 2 000000 лв. здравноосигурителното дружество е длъжно да инвестира част от собствените си средства в размер, равен на една трета от границата на платежоспособност, по реда и при условията на чл. 90д от Закона за здравното осигуряване.”
  § 12. В Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта (Обн., ДВ, бр. 120 от 1997 г., в сила от 1.01.1998 г., изм., бр. 123 от 1997 г., в сила от 1.01.1998 г., бр. 155 от 1998 г., в сила от 1.07.1999 г., доп., бр. 26 от 1999 г., в сила от 23.03.1999 г., бр. 50 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г., изм., бр. 65 от
  1999 г., доп., бр. 67 от 1999 г., в сила от 28.08.1999 г., изм., бр. 68 от 1999 г., доп., бр. 84 от 1999 г., изм., бр. 110 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г., бр. 1 от
  2000 г., изм. и доп., бр. 25 от 2001 г., в сила от 1.09.2000 г., изм., бр. 112 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) се правят следните изменения:
  1. Навсякъде в закона думите “Държавната агенция за осигурителен надзор” и “агенцията” се заменят съответно с “Комисията по финансов надзор” и “Комисията”, с изключение на чл.46, ал.2, където думата “агенцията” се заменя със “Заместник-председателят, ръководещ управление “Осигурителен надзор” на Комисията по финансов надзор”.
  2. В чл.42 ал.5 се изменя така:
  “(5) Таксата за издаване на лиценз се определя в тарифа, приета от комисията.”
  3. Чл. 47 се отменя.
  Комисията подкрепя предложението за § 12.
  Предложение на Комисията за нов § 13:
  “§ 13. В Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (Обн., ДВ бр. 38 от 2000 г., изм. бр. 28 от 2002 г., бр. 74 от 2002 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 2, ал. 1 се създава нова т. 13:
  “13. председателят, заместник-председателите и членовете на Комисията за финансов надзор.”
  2. Досегашните точки 13, 14, 15, 16 и 17 стават съответно 14, 15, 16, 17 и 18.
  Предложение на н.п. Иван Искров, Валери Димитров, Арсо Манов, Теодора Дренска:
  Създава се § 12а:
  “§ 12а. Министерският съвет, в шест месечен срок от влизането на закона в сила да определи подходяща сграда за комисията. ”
  Комисията подкрепя предложението като § 14.
  § 13. Законът влиза в сила от 01.01.2003 г., с изключение на § 4, който влиза в сила от деня на обнародване на закона в “Държавен вестник”.
  Комисията подкрепя предложението като § 15.
  Форма за търсене
  Ключова дума