Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по бюджет и финанси
Kомисия по бюджет и финанси
09/06/2003 второ гласуване

  Проект
  Второ четене
  Закон за изменение и допълнение на Валутния закон
  № 202-01-55
  Проект
  Второ четене
  Закон за изменение и допълнение на Валутния закон
  № 202-01-55


  § 1. В чл. 1 т. 6 се изменя така:
  “6. събирането, поддържането и предоставянето на статистическа информация за платежния баланс на страната;”.
  Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя по §
  1. като предлага следната нова редакция:
  1. В чл. 1 се правят следните изменения:
  1. Точка 4 се изменя така:
  „4. сделките с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия от тях по занятие, техния износ, внос и преработката им;^’
  2. Точка 6 се изменя така:
  “6. събирането, поддържането и предоставянето на статистическа информация за платежния баланс на страната;”
  § 2. Член 3 се изменя така:
  “Чл. 3. (1) Сделки с валута в наличност по занятие може да извършва лице, регистрирано по Търговския закон, което е вписано в регистъра на лицата, извършващи дейност като обменно бюро.
  (2) Физическите лица-търговци, както и членовете на управителните или контролните органи и неограничено отговорни съдружници в юридическите лица по ал. 1 трябва да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и да не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори.
  (3) В Министерството на финансите се води и поддържа публичен регистър на лицата, извършващи дейност като обменно бюро.
  (4) За вписването в регистъра по ал. 1 се събират такси по тарифа, одобрена от Министерския съвет.
  (5) Министърът на финансите издава наредба, с която определя условията и реда за вписване в регистъра по ал. 1, както и изискванията към дейността на обменните бюра.
  (6) За извършване на сделки като финансова къща се изисква писмено разрешение (лицензия) от Българската народна банка (БНБ),
  (7) В БНБ се поддържа публичен регистър на лицата, извършващи дейност като финансови къщи.
  (8) Българската народна банка издава наредба за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение (лицензия) и за изискванията към дейността на финансовите къщи.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя по § 2, като предлага следната нова редакция:
  § 2. Член 3 се изменя така:
  “Извършване на сделки като обменно бюро и финансова къща
  Чл. 3. (1) Сделки с валута в наличност по занятие може да извършва лице, регистрирано по Търговския закон, което е вписано в публичен регистър на лицата, извършващи дейност като обменно бюро.
  (2) Физическите лица-търговци, както и членовете на управителните или контролните органи и неограничено отговорни съдружници в юридическите лица по ал. 1 не трябва да са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и да са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори.
  (3) В Министерството на финансите се води и поддържа публичен регистър на лицата, извършващи дейност като обменно бюро. Вписването в регистъра се извършва в 14-дневен срок от подаването на всички документи, изискуеми в наредбата по ал. 5.
  (4) За вписването в регистъра по ал. 3 се събират такси по тарифа, одобрена от Министерския съвет.
  (5) Министърът на финансите издава наредба, с която определя условията и реда за вписване в регистъра по ал. 3, както и изискванията към дейността на обменните бюра.
  (6) За извършване на сделки с чуждестранна валута в наличност и по безкасов начин като финансова къща се изисква писмено разрешение (лицензия) от Българската народна банка (БНБ).
  (7) В БНБ се води и поддържа публичен регистър на лицата, извършващи дейност като финансови къщи.
  (8) Българската народна банка издава наредба за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение (лицензия) и за изискванията към дейността на финансовите къщи.”
  § 3. Член 4 се отменя.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя по § 3.
  § 4. Член 5 се отменя.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя по § 4.
  § 5. В чл. 6 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Търговските банки и БНБ извършват преводи и плащания към чужбина след деклариране на основанието за превода пред тях,”
  2. В ал. 2 думите “в чужбина” се заменят с “към чужбина”, думата “размерът” се заменя с “равностойността”, числото “20 000” се заменя с “25 000” и наименованието “Българската народна банка” се заменя с “БНБ”.
  3. Алинея 3 се отменя.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя по § 5.
  § 6. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) думите “сделка, действие или” се заменят със “сделка и”, запетаята след думите “чуждестранно лице” и думите “за износ и внос на чуждестранна валута в наличност, както” се заличават, а думите “за сума над” се заменят с “на стойност, определена от БНБ с наредба, но не по-малка от”;
  б) в т. 1 след думите “търговските банки” се добавя “и БНБ”, след предлога “към” се добавя “и от”, а думите ’’включително за основанието, на което са извършени” се заменят с “както и между местни и чуждестранни лица”;
  в) създава се нова т. 2:
  “2. от други юридически лица, посочени в наредба на БНБ - за всяка сделка или плащане между местно и чуждестранно лице;”
  г) досегашните т. 2, 3, 4 и 5 се заличават;
  д) досегашната т. 6 става т, 3 и се изменя така:
  “3. от нотариуси, съответно съдии по вписванията - за прехвърлянето на недвижими имоти в страната между местни и чуждестранни лица.”;
  2. В ал. 2 думите “действието или плащането” се заменят с “плащането или превода”, думата “декларации” се заменя със “статистически форми” и наименованието “Българската народна банка” се заменя с “БНБ”,
  3. В ал. 3 думите “сделката или плащането“ се заменят със “сделката, плащането или превода” и думата “декларацията” се заменя със “статистическата форма”.
  4. Създават се нови ал. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12:
  “(4) При постъпване на средства от чужбина местните лица - получатели на средствата, попълват статистическите форми по ал. 2 в 30-дневен срок от уведомлението на органите и институциите по ал. 1 за превода.
  (5) За нуждите на статистиката на платежния баланс в срок 15 дни след тяхното сключване или извършване подлежат на деклариране пред БНБ всяка сделка, плащане или превод във връзка с първоначалното извършване на преки инвестиции от местни лица в чужбина, както и за предоставяне на финансови кредити между местни и чуждестранни лица, включително за откриване от местни лица на банкови сметки в банки - чуждестранни лица.
  (6) Когато местно лице - титуляр на вече открита банкова сметка при банка - чуждестранно лице, нарежда превод към тази сметка на банка - местно лице, местната банка изпълнява нареждането за превод след представяне на документ, издаден от БНБ, удостоверяващ декларирането на банковата сметка от местното лице по реда на ал. 5.
  (7) Когато местно лице нарежда превод на местна банка на средства във връзка с вече предоставен от или на чуждестранно лице финансов кредит, местната банка изпълнява нареждането за превод след представяне на документ, издаден от БНБ, удостоверяващ декларирането на финансовия кредит от местното лице по реда на ал. 5.
  (8) Когато местно лице нарежда превод на местна банка на средства във връзка с вече извършена пряка инвестиция в чужбина, местната банка изпълнява нареждането за превод след представяне на документ, издаден от БНБ, удостоверяващ декларирането от местното лице на пряката инвестиция по реда на ал. 5.
  (9) Статистическите форми по ал. 2 и декларациите по ал. 5 трябва да са пълни, достоверни и подадени в срок.
  (10) Събраната по ал. 1 и 4 информация се предоставя на БНБ по определен от нея ред с наредбата по ал. 13.
  (11) Органите и институциите по ал. 1 не могат да предоставят на други лица и институции събраната от тях информация, която е търговска или банкова тайна, освен ако това е предвидено в друг закон.
  (12) Българската народна банка може да публикува и да предоставя на други лица и институции само обобщени данни.”
  5. Досегашната ал. 4 става ал. 13 и се изменя така:
  “(13) Българската народна банка издава наредба по прилагането на този
  член.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя за § 6, като предлага следната нова редакция:
  “§ 6. Член 7 се изменя така:
  “Събиране на информация за нуждите на статистиката на платежния
  баланс
  Чл. 7 (1) За нуждите на статистиката на платежния баланс се водят регистри за всяка сделка и плащане между местно и чуждестранно лице и
  за всеки презграничен превод и плащане на стойност, определена от БНБ с наредба, но не по-малка от 5000 лв., от:
  1. търговските банки и БНБ;
  2. министерствата и държавните агенции;
  3. Централния депозитар и емитентите на поименни ценни книжа на капиталовия пазар, за които действащото законодателство не предвижда регистрация от Централния депозитар;
  4. инвестиционните посредници, застрахователите и пенсионните фондове;
  5. нотариусите, съответно съдиите по вписванията.
  (2) Лицата, извършващи плащането или превода, представят на лицата по ал. 1, т. 1 статистическа форма по образец, утвърден от БНБ.
  (3) Лицата по ал. 1, т. 1 отказват действия по извършване на плащането или превода, ако не им бъде представена статистическата форма по ал. 2.
  (4) При постъпване на средства от чужбина местните лица - получатели на средствата, попълват статистическите форми по ал. 2 в 30- дневен срок от уведомлението за превода от лицата по ал. 1, т. 1.
  (5) Всяка сделка във връзка с първоначалното извършване на преки инвестиции в чужбина от местни лица или еднолични търговци, както и за предоставяне на финансови кредити между местни юридически лица или еднолични търговци и чуждестранни лица подлежи на деклариране пред БНБ за нуждите на статистиката на платежния баланс в срок 15 дни след нейното сключване
  (6) Когато местно юридическо лице или едноличен търговец нарежда на местна банка превод на средства във връзка с вече предоставен от или на чуждестранно лице финансов кредит, местната банка изпълнява нареждането за превод след удостоверяване декларирането на финансовия кредит от местното юридическо лице или едноличен търговец по реда на ал. 5.
  (7) Декларирането по ал. 5 се извършва еднократно и при всеки следващ превод се удостоверява пред обслужващата местна банка с вече заверената от БНБ декларация.
  (8) Събраната по ал. 1 и 4 информация се предоставя на БНБ по ред определен с наредбата по ал. 11.
  (9) Органите и институциите по ал. 1 не могат да предоставят на други лица и институции събраната от тях информация, която е търговска или банкова тайна, освен ако това е предвидено в друг закон.
  (10) Българската народна банка може да публикува и да предоставя на други лица и институции само обобщени данни.
  (11) Българската народна банка издава наредба по прилагането на този член.”
  § 7. Член 8 се изменя така:
  “Чл. 8. (1) Българската народна банка може да изисква от всяко лице информация, която е от значение за платежния баланс на страната.
  (2) Всяко лице е длъжно да предостави на БНБ необходимата за статистиката на платежния баланс информация при спазване на изискванията за нейното съдържание.
  (3) Информацията трябва да е пълна, достоверна и предоставена в определения от БНБ срок.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя по § 7, като предлага следната окончателна редакция:
  “§ 7. Член 8 се изменя така:
  “Предоставяне на информация на Българската народна банка
  Чл. 8. (1) Българската народна банка може да изисква от всяко лице информация, която е от значение за платежния баланс на страната.
  (2) В сяко лице е длъжно да предостави на БНБ необходимата за статистиката на платежния баланс информация при спазване на изискванията за нейното съдържание.“
  § 8. Член 9 се отменя.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя по § 8.
  § 9. Член 10 се изменя така:
  “Отчетност на вземания и задължения
  Чл. 10. (1) Местните юридически лица и еднолични търговци са
  длъжни чрез статистически форми да отчитат пред БНБ в определен от нея срок вземанията си от и задълженията си към чуждестранни лица.
  (2) Местните физически лица ежегодно отчитат пред БНБ чрез статистически форми вземанията си от и задълженията си към чуждестранни лица по преки инвестиции в чужбина и финансови кредити, включително банковите сметки, открити при банки - чуждестранни лица.
  (3) Отчетите по ал. 1 и 2 трябва да са пълни, достоверни и предоставени
  в срок.
  (4) Българската народна банка определя реда и условията за прилагането на този член в наредбата по чл. 7, ал. 3.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя по § 9, като предлага следната нова редакция:
  “§ 9. Член 10 се изменя така:
  Чл. 10. (1) Местните юридически лица и едноличните търговци са длъжни чрез статистически форми да отчитат пред БНБ всяко тримесечие вземанията си от и задълженията си към чуждестранни лица, както и преките си инвестиции в чужбина.
  (2) Местните физически лица отчитат ежегодно до 31 март пред БНБ чрез статистически форми вземанията си от и задълженията си към чуждестранни лица по финансови кредити, ако сборът от тези вземания или задължения надхвърля левовата равностойност на 50 000 лв. към 31 декември на предходната календарна година.
  (3) Българската народна банка определя реда за прилагането на този член в наредбата по чл. 7, ал. 11.”
  § 10. Създава се чл. 10а:
  “Митнически регистър
  Чл. 10а. (1) Митническите органи водят регистри за търговските кредити по износа и вноса и за финансовия лизинг между местни и чуждестранни лица, както и за износа и вноса на подлежащите на деклариране съгласно чл. 11 левове и чуждестранна валута в наличност.
  (2) В случай на търговски кредити по износа и вноса или на финансов лизинг между местни и чуждестранни лица пред митническите органи се подава декларация по образец, утвърден от министъра на финансите.
  (3) При внос и износ на левове и чуждестранна валута в наличност в размер, подлежащ на деклариране съгласно чл. 11, физическите лица представят на митническите органи декларация по образец, утвърден от министъра на финансите.
  (4) Министърът на финансите издава наредба за прилагането на този
  член.”
  Комисията подкрепя предложението на вносителя по § 10
  § 11. Член 11 се изменя така:
  “Чл. 11. (1) Местни и чуждестранни физически лица могат да внасят и изнасят неограничено количество левове и чуждестранна валута в наличност при спазване на определените в този закон условия.
  (2) Размерът на подлежащата на деклариране пред митническите органи валута при внос и износ на суми над 5000 лв., но не повече от 25 000 лв., или тяхната равностойност в чуждестранна валута в наличност се определя в наредбата по ал. 7.
  (3) При внос на суми над 25 000 лв. или тяхната равностойност в чуждестранна валута в наличност местните и чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи размера и вида на внесената от тях валута.
  (4) При износ на суми над 25 000 лв. или тяхната равностойност в чуждестранна валута в наличност местните и чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи размера и произхода на паричните средства, като представят удостоверение от съответното данъчно подразделение, че лицето няма просрочени данъчни задължения.


  (5) Извън случаите по ал. 4 за суми над 25 000 лв. или тяхната равностойност в чуждестранна валута в наличност чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи само размера и вида на изнасяните средства, когато тяхната стойност не надвишава размера на внесената и декларирана валута.
  (6) Износът и вносът на левове и чуждестранна валута в наличност чрез пощенски пратки е забранен. Тази забрана не се отнася за БНБ и за търговските банки.
  (7) За прилагането на този член министърът на финансите издава наредба, съгласувана с БНБ.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя по § 11, като предлага следната нова редакция:
  “§ 11. Член 11 се изменя така:
  ‘‘Износ и внос на левове и чуждестранна валута в наличност
  Чл. 11. (1) Местни и чуждестранни физически лица могат да внасят и изнасят неограничено количество левове и чуждестранна валута в наличност при спазване на определените в този закон изисквания.
  (2) Размерът на подлежащата на деклариране пред митническите органи валута при внос и износ на суми над 5000 лв., или тяхната равностойност в чуждестранна валута в наличност, се определя в наредбата по ал. 6.
  (3) При износ на суми над 25 000 лв. или тяхната равностойност в чуждестранна валута в наличност, местните и чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи размера и произхода на паричните средства, като представят удостоверение от съответното данъчно подразделение, че нямат просрочени задължения.
  (4) Извън случаите по ал. 3 за суми над 25 000 лв. или тяхната равностойност в чуждестранна валута в наличност, чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи само размера и вида на изнасяните парични средства, когато тяхната стойност не надвишава размера на внесената и декларирана валута.
  (5) Износът и вносът на левове и чуждестранна валута в наличност чрез пощенски пратки е забранен, с изключение на пратки с обявена стойност. Тази забрана не се отнася за БНБ и за търговските банки.
  (6) За прилагането на този член министърът на финансите издава наредба, съгласувана с БНБ.”
  § 12. В чл. 12 се създава ал. 3:
  “(3) Равностойността на чуждестранните валути към лева за нуждите на декларирането по чл. 11 се определя съгласно митническото законодателство.”
  Комисията подкрепя предложението на вносителя по § 12.
  § 13. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В заглавието и в ал. 1 и 2 след думите “скъпоценни камъни” се добавя “и изделия от тях”.
  2. В ал. 1 думите “в 14-дневен срок от” се заменят с “преди”.
  3. Създава се ал. 3:
  “(3) За регистрация на лицата по ал. 1 се събира такса в размер, определен в тарифа, одобрена от Министерския съвет.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя по §
  13, като предлага следната нова редакция:
  “§ 13. Член 13 се изменя така:
  “Добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни
  камъни и изделия от тях по занятие
  Чл. 13. (1) Лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни по занятие, са длъжни да се регистрират в Министерството на финансите в 14-дневен срок преди започване на дейността.
  (2) В Министерство на финансите се води и поддържа публичен регистър на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни по занятие. За вписването в регистъра се събират такси по тарифа, одобрена от Министерски съвет.
  (3) Министерският съвет приема наредба, с която определя условията и реда за вписване в регистъра по ал. 2, както и изискванията към дейността на лицата по ал. 1.
  (4) Златните и сребърните изделия, изработени в страната или внесени от чужбина с търговска цел, подлежат на проверка за установяване съдържанието на чисто злато и сребро (титър) и на маркиране по ред, определен с наредбата по ал. 3. Златните изделия се търгуват само в търговски обекти, разположени в сгради или други стационарни постройки, с изключение на продаваните от производителите им изделия на народните художествени занаяти.”
  § 14. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В заглавието и в ал. 1 и 2 след думите “скъпоценни камъни” се добавя “и изделия от тях”.
  2. В ал. 1 думите “съвместно с Българската народна банка” се заличават.
  3. В ал. 3 наименованието “Българската народна банка” се заменя с
  “БНБ”.
  Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя по §
  14, като предлага следната нова редакция:
  “§ 14. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:

  1. В заглавието след думите ‘‘скъпоценни камъни” се добавя “и изделия от тях”.
  2. В ал. 1 след думите “скъпоценни камъни” се добавя “и изделия от тях” и думите “съвместно с Българската народна банка” се заличават.
  3. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Вносът и износът на благородни метали и скъпоценни камъни и изделия от тях чрез пощенски пратки са забранени, с изключение на пратки с обявена стойност.”
  4. В ал. 3 думите “Българската народна банка” се заменя с “БНБ”.
  § 15. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите “скъпоценни камъни” се добавя ”и изделия от
  тях”.
  2. В ал. 2:
  а) думите “лицата по чл. 3, ал. 1 и чл. 13, ал. 1” се заменят с “обменните бюра и лицата по чл. 13, ал. 1, включително законосъобразността на действията на техните служители и ръководители във връзка с нея”;
  б) в т. 3 след думите “скъпоценните камъни” се добавя “и изделията от
  тях”;
  в) създава се т. 6:
  “6. да налагат мерки за обезпечаване на доказателства по реда на Данъчния процесуален кодекс.”
  3. Вал. 3:
  а) наименованието “Българската народна банка” се заменя с “БНБ”;
  б) в т. 3 думите “чл. 4, чл. 11, ал. 2, т. 2 и ал. 3, т. 3” се заменят с “чл. 6, 7, 8 и 10 и на нормативните актове по прилагането им”;
  в) в т. 4 след цифрата “7” се поставя запетая и се добавя “8”.
  4. В ал. 4 наименованието “Българската народна банка” и думата “банката” се заменят с “БНБ”.
  5. В ал. 5 думите “финансови къщи” се заменят с “финансова къща”, а наименованието “Българската народна банка” се заменя с “БНБ”.
  6. В ал. 6 думите “по занятие без регистрация, съответно без разрешение” се заменят с “в нарушение на чл. 3, ал. 1”, наименованието “Българската народна банка” се заменя с “БНБ” и думите “ал. 2 и по чл. 64 от Закона за банките “ се заменят с “ал. 2, 3 и 5”.
  7. Алинея 7 се отменя.
  8. Досегашната ал. 8 става ал. 7.
  9. Досегашната ал. 9 става ал. 8 и в нея думите “в рамките на своите правомощия” се заличават, а след думите “по чл. 15” се добавя “ и чл. 16 при упражняване на техните правомощия”.
  Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя по § 15, като предлага следната окончателна редакция:
  § 15. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите ‘‘скъпоценни камъни’’ се добавя ”и изделия от тях”.
  2. В ал. 2:
  а) думите “лицата по чл. 3, ал. 1 и чл. 13, ал. 1 се заменят с “обменните бюра и лицата по чл. 13, ал. 1, които не са търговски банки”;”
  б) в т. 3 след думите “скъпоценните камъни” се добавя “и изделията от тях”;
  в) създава се т. 6:
  “6. да налагат мерки за обезпечаване на доказателства по реда на Данъчния процесуален кодекс.”
  3. В ал. 3:
  а) думите “Българската народна банка” се заменят с “БНБ”;
  б) в т. 3 думите “чл. 4, чл. 11, ал. 2, т. 2 и ал. 3, т. 3” се заменят с “чл. 6,7, 8 и 10 и на нормативните актове по прилагането им”;
  в) в т. 4 след цифрата “7” се поставя запетая и се добавя “8”.
  4. В ал. 4 думите “Българската народна банка” и думата “банката” се заменят с “БНБ”.
  5. В ал. 5 думите “финансови къщи” се заменят с “финансова къща”, а думите “Българската народна банка” се заменят с “БНБ”.
  6. В ал. 6 думите “по занятие без регистрация, съответно без разрешение” се заменят с “в нарушение на чл. 3, ал. 1”, думите “Българската народна банка” се заменят с “БНБ” и думите “ал. 2 и по чл. 64 от Закона за банките “ се заменят с “ал. 2,3 и 5”.
  7. Алинея 7 се отменя.
  8. Алинея 8 се изменя така:
  “(8) Пощенските служби упражняват контрол по спазване изискванията на чл. 11, ал. 5 и чл. 14, ал. 2 и уведомяват митническите органи за констатираните от тях нарушения.”
  9. В ал. 9 думите “в рамките на своите правомощия” се заличават, а след думите “по чл. 15” се добавя “и чл. 16 при упражняване на техните правомощия”.
  § 16. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В заглавието след думите “мерки за” се добавя “административно”.
  2. В т. 1:
  а) в буква “а” думата “указания” се заменя с “предписания”;
  б) в буква “б” думите “забрана за осъществяване на дейността за срок една година” се заменят с “принудителна административна мярка запечатване на търговския обект”;
  в) буква “в” се изменя така:
  “в) да отнема издадено удостоверение за регистрация на лице, което осъществява дейност като обменно бюро.”
  3. В т. 2:
  а) буква “а” се заличава;
  б) досегашната буква “б” става буква ”а” и се изменя така:
  “а) да издава писмени указания за отстраняване на непълноти в регистрите по чл. 7, ал. 1, в декларацията по чл. 7, ал. 5, в информацията по чл. 8 или в статистическите форми по чл. 10, ал. 1 и 2, когато не са изпълнени изискванията на чл. 7, 8 и 10, както и на нормативните актове по тяхното прилагане;”
  в) досегашната буква “в” става буква ”б”;
  г) буква “г” се заличава.
  4. Точка 3 се заличава.
  5. Досегашната т. 4 става т. 3 и в нея думите “т. 3” се заменят с “административнонаказателните разпоредби”.
  Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя по § 16, като предлага следната нова редакция:
  § 16. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Заглавието се изменя така:
  “Принудителни административни мерки”
  2. В т. 1:
  а) в буква “а” думата “указания” се заменя с “предписания”;
  б) буква “б” се изменя така:
  “б) да налага принудителна административна мярка запечатване на търговския обект на лицата по чл. 3, ал. 1 и лицата по чл. 13, ал. 1, които не са търговски банки;”
  в) буква “в” се изменя така:
  “в) да отнема издадено удостоверение за регистрация на лице, което осъществява дейност като обменно бюро.”
  3. В т. 2:
  а) буква “а” се отменя;
  б) буква “б” се изменя така:
  “б) да издава писмени указания за отстраняване на непълноти в регистрите по чл. 7, ал. 1, в декларацията по чл. 7, ал. 5, в информацията по чл. 8 или в статистическите форми по чл. 10, ал. 1 и 2, когато не са изпълнени изискванията на чл. 7, 8 и 10, както и на нормативните актове по тяхното прилагане;”
  в) буква “г” се отменя.
  4. Точки 3 и 4 се отменят.
  § 17. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:
  1, В ал. 1 думите “чл. 3, ал. 1 и 2, чл. 11, ал. 1, ал. 2, т. 2, ал. 3, т. 3 и ал. 4, чл. 13, ал. 1 и 2, чл. 14, ал. 1 и 2 и чл. 16, ал. 6” се заменят с “чл. 11, ал. 1, 2, 3, 4, 5 и 6, чл. 14, ал. 1 и 2 и чл. 16, ал. 6”, думите “от 5000 до 35 000 лв.” се заменят с “в размер от 1000 до 5000 лв.”и се създава изречение второ:
  “Ако нарушителят е юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 10 000 лв.”
  2. Създава се нова ал. 2:
  “(2) Лице, което извършва обмяна на валута в нарушение на чл. 3, ал. 1, се наказва с глоба в размер от 1000 до 10 000 лв. - ако е физическо лице, или с имуществена санкция в размер от 5000 до 20 000 лв. - ако е юридическо лице или едноличен търговец.”
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
  “(3) Лице, вписано в регистъра по чл. 3, ал. 1, което извърши нарушение във връзка с дейността си по чл. 3 или на нормативен акт по неговото прилагане, се наказва с имуществена санкция в размер от 2000 до 20 000 лв.”
  4. Създава се нова ал. 4:
  “(4) При повторно нарушение по ал. 2 или 3 на нарушителя се налага санкция в двоен размер. В тези случаи министърът на финансите може да лиши нарушителя от правото да упражнява дейността за срок от една до две години.”
  5. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея думите “на този закон и на нормативните актове” се заменят с “във връзка с дейността си по чл. 13 или на нормативен акт”, думите “от 20 000 до 50 000 лв.” се заменят с “в размер от 1000 до 5000 лв., а ако нарушителят е юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 10 000 лв.”
  6. Досегашната ал. 4 се отменя.
  7. Създават се нови ал. 6 и 7:
  “(6) При извършване на нарушение, за което се предвижда санкция по ал. 3 или 5, министърът на финансите може да лиши нарушителите от правото да упражняват съответната дейност за срок от един месец до една година.
  (7) В случаите на налагане на административно наказание лишаване от правото да се упражнява определена дейност се налага и принудителна административна мярка запечатване на обект. Лишаването от правото да се упражнява дейността, както и запечатването на обекта подлежат на предварително изпълнение.”
  8. Досегашната ал. 5 става ал. 8 и в нея думата “констатираните” се заменя с “установяване на”, цифрата “4” се заменя със “7” и думите “оправомощено от него лице” се заменят с “оправомощени от него длъжностни лица”.
  Комисията подкрепя по ПРИНЦИП предложението на вносителя по § 17, като предлага следната окончателна редакция:
  “§ 17. Член 18 се изменя така:
  “Чл. 18. (1) Който извърши или допусне извършване на нарушение по чл. 11, ал. 1, 2, 3, 4 или 5, чл. 14, ал. 1 и 2 и чл. 16, ал. 6, както и на нормативните актове по тяхното прилагане, се наказва с глоба в размер от 1 000 до 3 000 лв., ако деянието не съставлява престъпление. Ако нарушителят е юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 2 000 до 6 000 лв.
  (2) Лице, което извършва обмяна на валута в нарушение на чл. 3, ал. 1, се наказва с глоба в размер от 1 000 до 3 000 лв. ако е физическо лице,
  или c имуществена санкция в размер от 5 000 до 15 000 лв. ако е юридическо лице или едноличен търговец.
  (3) Лице, вписано в регистъра по чл. 3, ал. 3, което извърши нарушение във връзка с дейността си по този закон или на наредбата по чл. 3, ал. 5, се наказва с имуществена санкция в размер от 2 000 до 6 000 лв.
  (4) Лице по чл. 13, ал. 1, което извърши нарушение във връзка с дейността си по чл. 13 или на нормативен акт по неговото прилагане, се наказва с глоба в размер от 1 000 до 3 000 лв., а ако нарушителят е юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 2 000 до 6 000 лв.
  (5) При повторно нарушение по ал. 1 - 4, на нарушителя се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер на първоначално наложената.
  (6) При извършване на нарушение по ал. 2, 3 или 4, независимо от наложената глоба, съответно имуществена санкция, наказващият орган може да лиши нарушителя от право да упражнява съответната дейност за срок от един до шест месеца, а при повторно нарушение - за срок от два месеца до една година.
  (7) В случаите на налагане на административно наказание по ал. 6 с наказателното постановление се налага и принудителната административна мярка запечатване на обект.
  (8) Изпълнението на административното наказание по ал. 6 и на принудителната административна мярка по ал. 7 се прекратява от органа, който ги е наложил, по молба на административнонаказаното лице и след като бъде доказано от него, че наложената имуществена санкция или глоба е заплатена изцяло.
  (9) Лишаването от право да се упражнява съответната дейност по ал. 6, както и принудителната административна мярка по ал. 7, подлежат на предварително изпълнение, освен ако съдът не разпореди друго.
  (10) Актовете за установяване на нарушенията по ал. 1 - 6 се съставят от оправомощени от министъра на финансите длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от министъра на финансите или от оправомощени от него длъжностни лица.”
  § 18. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите “чл. 3, ал. 3 и 4, чл. 6, чл. 7, ал. 2, чл. 8, ал. 2, чл. 10, ал. 1 и 2” се заменя с “по чл. 6, 7, 8, чл. 10, ал. 1 - 3 и чл. 16, ал. 4”, думите “от 5000 до 35 000 лв.” се заменят с “в размер от 250 до 10 000 лв.”, думите “налага се” се заменят с “или едноличен търговец, се налага” и думите “от 50 000 до 120 000 лв.” се заменят с “в размер от 5000 до 50 000 лв.”
  2. Създават се нови ал. 2 и 3:
  “(2) Юридическо лице или едноличен търговец, извършващ дейност като финансова къща, без да е получило разрешение (лицензия) от БНБ, се наказва с имуществена санкция в размер от 15 000 до 75 000 лв.
  (3) Лице, лицензирано по чл. 3, ал. 6, което извърши нарушение на този закон или на нормативен акт по неговото прилагане, се наказва с имуществена санкция в размер от 5000 до 30 000 лв.”
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и в нея думите “от 50 000 до 120 000 лв.” се заменят с “в размер от 5000 до 50 000 лв.”.
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея след думата “наруши” се добавя “или допусне да се нарушат”, а думите “от 2000 до 15 000 лв.” се заменят с “в размер от 250 до 10 000 лв.”.
  5. Досегашната ал. 4 се отменя.
  6. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите “ал. 1, 2, 3 и 4” се заменят с “ал. 1 - 5”, думата “оправомощено” се заменя с “оправомощени”, наименованието “Българската народна банка” се заменя с “БНБ” и думата “лице” се заменя с “длъжностни лица”.
  6. Досегашните ал. 6 и 7 се отменят.
  Комисията предлага следната окончателна редакция на § 18:
  “§ 18. Член 19 се изменя така:
  “Чл. 19. (1) Който извърши или допусне извършване на нарушение по чл. 7, чл. 8 и чл. 10, ал. 2, се наказва с глоба в размер от 200 до 1 000 лв., ако деянието не съставлява престъпление.
  (2) За нарушение по чл. 7, чл. 8 и чл. 10, ал. 1 на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция в размер от 2 000 до 10 000 лв.
  (3) Юридическо лице или едноличен търговец, извършващ дейност като финансова къща, без да е получил разрешение (лицензия) от БНБ, се наказва с имуществена санкция в размер от 10 000 до 50 000 лв.
  (4) Лице, лицензирано по чл. 3, ал. 6, което извърши нарушение на този закон или на нормативен акт по неговото прилагане, се наказва с имуществена санкция в размер от 5 000 до 25 000 лв.
  (5) Търговска банка, която наруши разпоредбите на този закон и на нормативните актове по неговото прилагане при извършване на сделки и действия с чуждестранна валута или с благородни метали, се наказва с имуществена санкция в размер от 5 000 до 25 000 лв.
  (6) Длъжностно лице от търговска банка, което наруши или допусне да се нарушат изискванията на този закон и на нормативните актове по неговото прилагане, се наказва с глоба в размер от 500 до 2 500 лв., ако деянието не съставлява престъпление.
  (7) В случай на повторно нарушение виновното лице се наказва с глоба, съответно имуществена санкция в размер, както следва:
  1. по ал. 1 - от 500 до 2 500 лв;
  2. по ал. 2 - от 4 000 до 20 000 лв;
  3. по ал. 3 - от 15 000 до 75 000 лв.;
  4. по ал. 4 - от 10 000 до 50 000 лв.;
  5. по ал. 5 - от 10 000 до 50 000 лв.;
  6. по ал. 6 - от 1 000 до 5 000 лв.
  (8) Актовете за установяване на нарушенията по ал. 1 - 7 се съставят от оправомощени от управителя на БНБ длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от управителя на БНБ или от оправомощени от него длъжностни лица."
  § 19. Създават се чл. 20 и 21:
  “Чл. 20. Вещите - предмет на нарушението, принадлежащи на нарушителя, както и вещите, придобити от нарушителя в резултат на нарушенията, се отнемат в полза на държавата.
  Чл. 21. Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.”
  Комисията подкрепя по ПРИНЦИП предложението на вносителя по §
  19, като предлага следната нова редакция:
  “§ 19. Създават се чл. 20 и 21:
  “Чл. 20. Предметът на нарушението се отнема в полза на държавата, включително когато нарушителят не може да бъде установен.
  Чл. 21. Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.“
  § 20. В § 1 от Допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 2:
  а) буква “г” се изменя така:
  “г) българските дипломатически, консулски, търговски и други представителства, членовете на тези представителства, техният персонал и обслужващите ги български граждани, които пребивават в чужбина по поръчение на българската държава, дългосрочно командированите в чужбина военнослужещи на кадрова военна служба и граждански лица от Министерството на отбраната в мисии, щабове и органи на международни организации, както и членовете на техните семейства;”
  б) създават се букви ”д” и “е”:
  “д) българските граждани, пребиваващи в чужбина с цел обучение, независимо от срока на пребиваване;
  е) българските граждани, пребиваващи в чужбина с цел медицинско лечение, независимо от срока на пребиваване.”
  2. В т. 3 накрая се добавя “и членовете на техните семейства, както и пребиваващите в Република България с цел обучение или медицинско лечение, независимо от срока на пребиваване.”
  3. Създава се нова т. 4:
  “4, "постоянно пребиваване в Република България" е пребиваване с разрешен неопределен срок. Физическите лица по т. 2 и 3 установяват наличие или липса на постоянно пребиваване в страната чрез декларация.”
  4. Досегашната т. 4 става т. 5.
  5. Досегашната т. 5 става т. 6 и в нея думата “технически” се заменя с “пътнически”.
  6. Досегашната т. 6 става т. 7 и в нея накрая се поставя запетая и се добавя “който е отпуснат от продавача/купувача на стоката или от изпълнителя/получателя на услугата по конкретната сделка”.
  7. Досегашната т. 7 става т. 8 и в нея след думите “търговски кредит” се поставя точка и се създава изречение второ:
  “В понятието финансов кредит се включват и финансовият лизинг, встъпването в дълг и прехвърлянето на вземания по финансов кредит.”
  8. Досегашната т. 8 става т. 9 и се изменя така:
  “9. пряка инвестиция в чужбина” е:
  а) придобиване в търговско дружество - чуждестранно лице, на права на съдружник с неограничена отговорност или на дялово участие, което дава право на над 10 на сто от броя на гласовете в общото събрание;
  б) създаване на търговско дружество в чужбина;
  в) предоставяне на заем с цел пряка инвестиция по букви “а” и “б” или свързана със споразумение за участие в разпределяне на печалба;
  г) допълнителна инвестиция към инвестицията по буква “а” или “б”;
  д) придобиване на недвижим имот.”
  9. Досегашните т. 9 и 10 се заличават.
  10. Досегашната т. 11 става т. 10 и в буква “в” след думата “предложения” се поставя запетая и се добавя “в това число чрез табла”.
  11. Досегашните т. 12 и 13 стават съответно т. 11 и 12.
  12. Създава се т. 13:
  “13. повторно е нарушението, извършено в срок 12 месеца от влизането в сила на наказателното постановление.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя по §
  20, като предлага следната нова редакция:
  § 20. В § 1 от Допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 2:
  а) в буква “а’’ думите „или с разрешено временно пребиваване в страната за срок над шест месеца’’ се заличават.
  б) буква “г” се изменя така:
  “г) българските дипломатически, консулски, търговски и други представителства, членовете на тези представителства, техният персонал и обслужващите ги български граждани, които пребивават в чужбина по поръчение на българската държава, дългосрочно командированите в чужбина военнослужещи на кадрова военна служба и граждански лица от
  Министерството на отбраната в мисии, щабове и органи на международни организации, както и членовете на техните семейства;”
  в) създават се букви ”д” и “е”:
  „д) българските граждани, пребиваващи в чужбина с цел обучение, независимо от срока на пребиваване;
  е) българските граждани, пребиваващи в чужбина с цел медицинско лечение, независимо от срока на пребиваване.”
  2. В т. 3 накрая се добавя ^^и членовете на техните семейства, както и пребиваващите в Република България с цел обучение или медицинско лечение, независимо от срока на пребиваване.”
  3. Създава се т. За:
  „3а. „постоянно пребиваване” е пребиваване в Република България с право на неопределен срок. Физическите лица по т. 2 и 3 установяват наличие или липса на постоянно пребиваване в страната по смисъла на този закон чрез декларация.”
  4. В т. 5 думите “както и издадените в чуждестранна валута технически чекове” се заличават.
  5. В т. 6 накрая се поставя запетая и се добавя “който е отпуснат от продавача/купувача на стоката или от изпълнителя/получателя на услугата по конкретната сделка”.
  6. В т. 7 след думите “търговски кредит” се поставя точка и се създава изречение второ:
  “В понятието финансов кредит се включват и финансовият лизинг, встъпването в дълг и прехвърлянето на вземания по финансов кредит.”
  7. Точка 8 се изменя така:
  “8. пряка инвестиция в чужбина” е:
  а) придобиване в търговско дружество - чуждестранно лице, на права на съдружник с неограничена отговорност или на дялово участие, което дава право на над 10 на сто от броя на гласовете в общото събрание;
  б) създаване на търговско дружество в чужбина;
  в) предоставяне на заем с цел пряка инвестиция по букви “а” и “б” или свързана със споразумение за участие в разпределяне на печалба;
  г) допълнителна инвестиция към инвестицията по буква “а” или
  “б”;
  д) придобиване на недвижим имот.”
  8. Точки 9 и 10 се отменят.
  9. В т. 11 буква “в” след думата “предложения” се поставя запетая и се добавя “включително и чрез табла”.
  10. Създават се тотки 14 и 15:
  “14. “повторно” е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизане в сила на наказателното постановление, с което лицето е било наказано за също по вид нарушение;
  15. “изделие на народните художествени занаяти” е изделие, изработено от лице, вписано в регистъра на занаятчиите или в регистъра на майсторите по Закона за занаятите.”
  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  § 21. (1) В 3-месечен срок от влизането в сила на този закон всички местни лица, които са титуляри на банкови сметки в банки - чуждестранни лица, декларират тези сметки пред БНБ по ред, определен от нея.
  (2) Задължението по ал. 1 не се отнася за местни лица, които са регистрирали в БНБ откриване на свои сметки в банки - чуждестранни лица, по реда на отменения чл. 4, ал. 2 от Валутния закон.
  Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя по §
  21, като предлага следната нова редакция:
  “§ 21. (1) В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон всички местни юридически лица или еднолични търговци, които са предоставили на или са получили от чуждестранни лица финансови кредити, съществуващи към датата на влизане в сила на този закон, декларират тези кредити пред БНБ по ред, определен от нея.
  (2) Задължението по ал. 1 не се отнася за местни юридически лица или еднолични търговци, които са регистрирали в БНБ финансовите кредити по реда на отменения чл. 4, ал. 2 от Валутния закон.
  (3) Когато местно юридическо лице или едноличен търговец нарежда на местна банка превод на средства във връзка с финансов кредит, предоставен от или на чуждестранно лице преди влизането в сила на този закон, местната банка изпълнява нареждането за превод след удостоверяване на извършена регистрация в БНБ на финансовия кредит по реда на отменения чл. 4, ал. 2 от Валутния закон или деклариране по ал. 1 на този параграф.”
  § 22. В 3-месечен срок от влизането в сила на този закон всички местни лица, които имат преки инвестиции в чужбина, декларират тези инвестиции пред БНБ по ред, определен от нея.
  Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя по §
  22, като предлага следната нова редакция:
  “§ 22. В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон всички местни юридически лица или еднолични търговци, които имат преки инвестиции в чужбина към датата на влизане в сила на този закон, декларират тези инвестиции пред БНБ по ред , определен от нея.”
  § 23. В 4-месечен срок от обнародването на този закон Министерският съвет приема, а министърът на финансите и БНБ издават наредбите по неговото прилагане.
  Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя по § 23, като предлага следната нова редакция:
  “§ 23. (1) В срок 1 октомври 2003 г. Министерският съвет приема, съответно министърът на финансите и БНБ издават наредбите по прилагането на закона.
  (2) В срок 1 ноември 2003 г. Министерският съвет приема наредба за условията и реда за дейността на лицата, които предоставят парични заеми срещу залог на вещи (заложни къщи).”
  § 24. Законът влиза в сила 4 месеца след обнародването му в “Държавен вестник”.
  Комисията предлага следната нова редакция на § 24:
  “§ 24. Законът влиза в сила от 1 октомври 2003 г., с изключение на § 23, ал. 1, която влиза в сила от деня на обнародването на закона в “Държавен вестник”.”
  София, 9 юни 2003 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума