Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по бюджет и финанси
Kомисия по бюджет и финанси
13/06/2003 второ гласуване

  Проект
  Второ четене
  Закон за изменение на Закона за държавния бюджет
  на Република България за 2003 г. № 302-01-26
  Проект
  Второ четене
  Закон за изменение на Закона за държавния бюджет
  на Република България за 2003 г. № 302-01-26


  ЗАКОН
  за изменение на Закона за държавния бюджет
  на Република България за 2003 г.
  (Обн., ДВ, бр. 120 от 2002 г.; попр., бр. 2 от 2003 г.;
  изм., бр. 16 от 2003 г., Решение № 4 на Конституционния
  съд от 2003 г. - бр. 38 от 2003 г.)

  § 1. В чл. 1, ал. 2, т. 4 числото “72300,0” се заменя с “69300,0”, а числото “20000,0” се заменя със “17000,0”.
  Предложение на н.п. Муравей Радев, Йордан Соколов, Иван Г. Иванов, Димитър Йорданов, Веселин Черкезов, Елиана Масева, Христо Кирчев и Стойчо Кацаров:
  В чл. 1, ал. 2, т. 4 числото “72300,0” се заменя с числото “67311.3”, а числото “20000.0” се заменя с числото “ 15011.3”.
  Комисията не подкрепя предложението
  Комисията подкрепя текста на вносителя за S 1 и предлага следната окончателна редакция:
  § 1. В чл. 1, ал. 2 се правят следните изменения:
  1. В т. 4 числото “72 300,0” се заменя с “69 300,0”, а числото “20 000,0” се заменя с “17 000,0”;
  2. В т. 5 числото “2 099 848,6” се заменя с “2 102 848,6”;
  3. В т. 5.1. числото “ 2 108 608,6” се заменя с “2 111 608,6”;
  4. В т. 5.1.3. числото “95 942,8” се заменя с “98 942,8”
  § 2. В чл. 2 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1:
  а) в раздел I “ПРИХОДИ”, на ред първи числото “138882,8” се заменя със “141882,8, а в т. 3 числото “95942,8” се заменя с “98942,8”;
  б) в раздел II “РАЗХОДИ”, на ред първи числото “138882,8” се заменя със “141882,8”, а в т. 2 числото “7000,0” се заменя с “10000,0”.
  2. В ал. 2:
  а) в т. 2 числото “7121,3” се заменя с “10121,3”;
  б) на ред “Всичко” числото “138882,8” се заменя със “141882,8”.
  Предложение на н.п. Муравей Радев, Йордан Соколов, Иван Г. Иванов, Димитър Йорданов, Веселин Черкезов, Елиана Масева, Христо Кирчев и Стойчо Кацаров:
  В чл. 2 се правят следните изменения:
  а) В ал. 1::
  а) в раздел I “Приходи”, на ред първи числото “138882,8” се заменя със “143871,5”, а в т. 3 числото “95942,8” се заменя със “ 100931,5”;
  б) в раздел II “Разходи”, на ред първи числото “138882,8” се заменя със “143871,5”, а в т. 2 числото “7000,0” се заменя с “11988,7”
  В ал. 2:
  а) в т. 2 числото “7 121,3” се заменя с “12 110,0”;
  б) на ред “Всичко”, числото “138 882,8” се заменя със “143
  871,5”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.
  Предложение на н.п. Муравей Радев, Йордан Соколов, Иван Г. Иванов, Димитър Йорданов, Веселин Черкезов, Елиана Масева, Христо Кирчев и Стойчо Кацаров:
  1. От чл. 9 на Закона за държавния бюджет на Р. България за 2003 г. да отпаднат следните текстове:
  - ал. 3, т. 2;
  - ал. 4; и
  - ал. 5.
  2.1. С посочената в чл. 9, ал. 4 сума в размер на 130 102,8 хил. лв. да се завиши сумата по чл. 9, ал. 1, като числото “385 891,9” се замени с “515 994,7”, а числото “270 891,9” се замени с “400 994,7.
  2.2. Сумата 130 102,8 хил. лв. да се разпредели по общини в съответствие с изчислените по норматив разходи за текуща издръжка, субсидиите за осъществяване на здравна дейност и медицинска помощ, и за организациите с нестопанска цел.
  2.3. Със сумата 130 102,8 хил. лв. да се увеличат приходите по ЧЛ.1, ал. 1, раздел I, т. 1 и 1.5. Приходи от ДДС.
  Комисията, на освнование чл. 71, ал 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, не разглежда

  предложението и в тази връзка предлага на Народното събрание да не го обсъжда.
  ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
  § 3. В двуседмичен срок от влизането в сила на този закон Висшият съдебен съвет представя в Министерския съвет, в Сметната палата и в Министерството на финансите утвърдената бюджетна сметка на Върховния касационен съд.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.
  София, 11 юни 2003 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума