Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по бюджет и финанси
Kомисия по бюджет и финанси
14/10/2003 първо гласуване

  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
  ДОКЛАД
  по законопроект № 354-01-95 за изменение на Закона за
  акцизите, внесен от н.п. Иван Искров и Валери Димитров на
  07.10.2003 г.
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
  ДОКЛАД
  по законопроект № 354-01-95 за изменение на Закона за
  акцизите, внесен от н.п. Иван Искров и Валери Димитров на
  07.10.2003 г.
  На заседание, проведено на 9 октомври 2003 г., Комисията
  по бюджет и финанси разгледа законопроекта за изменение на
  Закона за акцизите.
  Законопроекта беше представен от заместник-министърът
  на финансите Стамен Тасев.
  Законопроекта е разработен от Министерство на
  финансите, като част от цялостната актуализация на данъчните
  закони, съпътстващи изработването на законопроекта за държавен
  бюджет на Република България за 2004 г. и касае увеличение
  акциза на цигарите и намаление акциза на пури и пурети.
  Промените са във връзка с поети ангажименти на страната ни за
  поетапно достигане на минималните за Европейския съюз размери.
  Тъй като цената на тютюневите изделия включва дължимия акциз,
  следва при промяна на акцизната ставка с ПМС да се определят
  нови цени на цигарите и да се отпечатат нови бандероли. За това е
  необходим технологичен срок от около 60 дни, което налага
  спешното приемане на новите акцизни ставки.
  След представяне на законопроекта се проведе дискусия,
  при която се поставиха следните въпроси:
  1. Какво ще е реалното увеличение на цените на цигарите
  в резултат на увеличение на акцизната ставка и от кога ще бъде в
  сила;
  2. Кое налага приемането на тези изменения и не
  избързваме ли с достигане на размерите на акциза в Европейския
  съюз.
  3. Да се включи нов параграф в законопроекта относно
  датата на влизането му в сила;

  На поставените въпроси отговориха представителите на
  Министерство на финансите.
  Дискусията приключи с гласуване, при следните
  резултати: “За”- 12 народни представители, “Въздържал се”- 1
  народен представител, без “Против”.
  Въз основа на гореизложеното, Комисията по бюджет и
  финанси предлага на Народното събрание, да приеме на първо
  гласуване законопроекта за изменение на Закона за акцизите,
  внесен от н.п. Иван Искров и Валери Димитров.
  Форма за търсене
  Ключова дума