Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по бюджет и финанси
Kомисия по бюджет и финанси
03/10/2003 първо гласуване

  Общ законопроект
  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СМЕТНАТА ПАЛАТА,на основание чл.68, ал.2 от ПОДНС от приетите на първо четене законопроекти - № 302-01-24/25.04,2003г., ВНЕСЕН от МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
  И ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА
  СМЕТНАТА ПАЛАТА, № 354-01-71/18.07.2003 Г.,
  ВНЕСЕН ОТ Н.П. ИВАН ИСКРОВ И
  ГРУПА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
  Общ законопроект
  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СМЕТНАТА ПАЛАТА,на основание чл.68, ал.2 от ПОДНС от приетите на първо четене законопроекти - № 302-01-24/25.04,2003г., ВНЕСЕН от МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
  И ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА
  СМЕТНАТА ПАЛАТА, № 354-01-71/18.07.2003 Г.,
  ВНЕСЕН ОТ Н.П. ИВАН ИСКРОВ И
  ГРУПА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
  ЗАКОН
  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СМЕТНАТА ПАЛАТА
  § 1. В чл. 5 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2, т. 7 се изменя така:
  “7. възникването и управлението на държавния дълг, държавногарантирания дълг, дълга на общините и използването на дълговите инструменти;”
  2. В ал. 3 след думата “системите” съюзът “на” се заменя със съюза
  “за”.
  3. Алинея 4 се изменя така:
  “(4) Сметната палата одитира и заверява годишните финансови отчети на бюджетните организации по чл. 44.”
  § 2. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се нова ал. 2 със следното съдържание:
  “(2) Сметната палата може да прави предложения до Народното събрание и Министерския съвет за промени в закони и подзаконови актове за подобряване на бюджетната дисциплина и управлението на бюджетните и/или другите публични средства и дейности по чл. 5.”
  § 3. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.

  2. Създава се нова ал. 2 със следното съдържание:
  “(2) Сметната палата приема годишната програма за одитната дейност в срок до два месеца от обнародването на закона за държавния бюджет за съответната година.”
  § 4. Алинеи 4 и 5 на чл. 10 се изменят така:
  “(4) Органи на Сметната палата са директорите на териториалните поделения, ръководителите на сектори, одиторите и стажант-одиторите.
  (5) Служители на Сметната палата са главният секретар и служителите от администрацията.”
  § 5. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Годишният финансов отчет на Сметната палата се одитира от независима комисия.”
  2. Алинея 3 се изменя така:
  “(3) Докладът на комисията по отчета по ал. 1 се представя в Народното събрание заедно с отчета за дейността на Сметната палата за съответната година.”
  3. Създават се нови ал. 4 и 5 със следното съдържание:
  “(4) Сметната палата може да дава писмено становище по доклада по ал. 3, което се прилага към него и представя в Народното събрание.
  (5) Докладът по ал. 3 се публикува в служебния бюлетин и Интернет-страницата на Сметната палата след приемането му от Народното събрание.”
  4. Досегашната ал. 4 става ал. 6, като в нея думата “одитите” се заменя с думата “одита”.
  § 6. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Директорите на териториалните поделения, ръководителите на сектори, одиторите и стажант-одиторите и служителите по чл. 10, ал. 5 имат право на допълнителен платен годишен отпуск до 12 работни дни за изпълнение на задълженията извън работното време. Конкретният размер на отпуска за отделните длъжности се определя от председателя на Сметната палата, а за отделните лица - от съответния ръководител на отделение, директор на териториално поделение или ръководител на административно звено.”
  2. Създава се нова ал. 5 със следното съдържание:
  “(5) Лицата по ал. 1 могат да бъдат награждавани с отличия и с предметни или парични награди до три минимални месечни работни заплати за страната. Видът на отличията и наградите, размерът на

  наградите и условията за присъждането им се определят с правилника за устройството и дейността на Сметната палата.”
  § 7. В чл. 31 се създават нови ал. 8 и 9 със следното съдържание:
  “(8) Сметната палата може да изисква извършване на инвентаризации от бюджетните организации във връзка с одитите и заверките по чл. 44.
  (9) Председателят, членовете и органите на Сметната палата не носят имуществена отговорност за причинени вреди при упражняване на своите правомощия, освен ако са извършили престъпление или са действали умишлено.”
  § 8. В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В края на ал. 2 се добавя изразът “в 7-дневен срок от нейното приемане или изменение”.
  2. Създава се нова ал. 4 със следното съдържание:
  “(4) Предварителното проучване във връзка с одитите се извършва със заповед на ръководителя на отделението или на директора на териториалното поделение.”
  3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:
  “(5) Извършването на одитите се възлага със заповед на председателя на Сметната палата.”
  4. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
  § 9. В чл. 38 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създават се нови ал. 2 и 3 със следното съдържание:
  “(2) При установени в процеса на одита нарушения на процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които до приемането на одитния доклад по чл. 41, ал. 1 е възможно да изтекат сроковете за образуване на административно-наказателно производство, с решение на Сметната палата се изпраща доклад за нарушенията на компетентните органи за предприемане на съответни действия.
  (3) Сметната палата приема правила за прилагане на ал. 1 и 2.”
  § 10. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В края на ал. 2 се добавя следното изречение: “При одити с голям брой на одитираните обекти или с голям обхват на одитната задача срокът за връчване на одитния доклад може да е повече от един месец след приключване на одита, който се определя със заповедта по чл. 37, ал. 5.”
  2. В края на ал. 5 се добавя следното изречение: “Със заключението могат да се потвърдят, изменят или отменят изцяло или частично констатации и оценки в доклада по ал. 1”.

  3. Създава се нова ал. 6 със следното съдържание:
  “(6) При закриване на одитиран обект одитният доклад се връчва на ръководителя на правоприемника. Когато не е определен правоприемник, одитният доклад се изпраща за сведение на органа, взел решение за закриване на обекта.”
  § 11. В чл. 40 се създават нови ал. 3, 4 и 5 със следното съдържание:
  “(3) Когато с проекта на решение по ал. 1 или със заключението по чл. 39, ал. 5 се изменят констатации в доклада по чл. 39, ал. 1 и се определят нарушения, за които се търси по-голяма отговорност, Сметната палата уведомява за това ръководителя на одитирания обект.
  (4) Ръководителят на одитирания обект може да представи допълнително писмено становище по измененията на констатациите по ал. 3 в 14-дневен срок от получаване на уведомлението.
  (5) Сметната палата обсъжда допълнително представеното становище при приемане на решението по ал. 1.”
  § 12. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2 със следното съдържание:
  “(2) Когато одитираният обект е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити или от по-ниска степен, докладът по ал. 1 се изпраща и на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити за сведение или за предприемане на конкретни действия в съответствие със законовите му правомощия.”
  2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.
  § 13. В чл. 42 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 се създава нова т. 4 със следното съдържание:
  “4. на министъра на финансите и/или на органа, осъществяващ надзор или контрол - за одитиран обект извън случаите по т. 1 - 3.”
  2. Създава се нова ал. 3 със следното съдържание:
  “(3) Докладът по ал. 2 се изпраща в 7-дневен срок от изтичане на определения срок в доклада по чл. 41, ал. 1.”
  3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
  § 14. В чл. 43 се създава нова ал. 3 със следното съдържание:
  “(3) Докладите по ал. 1 и 2 се изпращат в 7-дневен срок от приемането на доклада по чл. 39, ал. 1.”
  § 15. В чл. 44 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 т. 1 се заличава, а досегашните т. 2 и 3 стават съответно т.
  1 и 2.
  2. Алинея 2 се изменя така:

  “(2) Периодичните отчети за изпълнението на бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове на бюджетните организации - първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, се предоставят на Сметната палата за осъществяване на текущ контрол, оценка на риска за неизпълнение на съответните бюджети и извънбюджетни сметки и фондове и предварително проучване във връзка с одитите.”
  3. В ал. 4 изразът “ал. 1 и 2” се заменя с израза “ал. 1”.
  4. Създава се нова ал. 5 със следното съдържание:
  “(5) Одитите и заверките на отчетите по ал. 1 се извършват със заповед на ръководителя на отделението или на директора на териториалното поделение.”
  § 16. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Ръководителят на одита по чл. 44, ал. 1 изготвя одитен доклад и/или одитно становище за извършения одит съгласувано с ръководителя на отделението или с директора на териториалното поделение със заключение за заверка или за отказ от заверка на съответния отчет.”
  2. В ал. 2 изразът “докладът или становището” се заменя с израза “докладът и/или становището”.
  § 17. В чл. 47 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2 със следното съдържание:
  “(2) Отчетът по ал. 1 може да се обсъжда съвместно с комисията по чл. 24, ал. 1 преди внасянето му в Народното събрание.”
  2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4, като в новата ал. 4 след израза “ал. 1” се добавя изразът “и доклада по чл. 24, ал. 3”.
  § 18. В чл. 49 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 изразът “ал. 2” се заменя с израза “ал. 3”.
  2. Създава се нова ал. 4 със следното съдържание:
  “(4) Сметната палата може да прави предложения до комисиите на Народното събрание за разглеждане на одитни доклади с важно значение за подобряване на бюджетната дисциплина и управлението на бюджетните и/или другите публични средства и дейности по чл. 5. При разглеждането на докладите могат да участват и ръководителите на одитираните обекти или техни представители.”
  § 19. В чл. 50 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след израза “служебния бюлетин” се добавя изразът “и Интернет-страницата”.
  2. В ал. 2 изразът “информира обществеността за” се заменя с думата “огласява”.


  § 20. В параграф 1 на допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова т. 7 със следното съдържание:
  “7. “Предварително проучване” е дейността по събиране и анализиране на информация за обекта, който предстои да се одитира, свързана с правната рамка, средата и условията, в която се осъществява неговата дейност, организационната структура и системата за финансово управление и контрол на обекта, както и резултатите от предишни вътрешни и външни одити и изпълнението на дадените от тях препоръки.”
  2. Досегашната т. 7 става т. 8.
  София, 3 октомври 2003 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума