Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по бюджет и финанси
Kомисия по бюджет и финанси
17/02/2004 второ гласуване

  Проект
  Второ четене
  ЗАКОН
  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
  ЗАКОНА ЗА СМЕТНАТА ПАЛАТА
  Проект
  Второ четене
  ЗАКОН
  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
  ЗАКОНА ЗА СМЕТНАТА ПАЛАТА
  § 1. В чл. 5 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2, т. 7 се изменя така:
  “7. възникването и управлението на държавния дълг, държавногарантирания дълг, дълга на общините и използването на дълговите инструменти;”
  2. В ал. 3 след думата “системите” съюзът “на” се заменя със съюза “за”.
  3. Алинея 4 се изменя така:
  “(4) Сметната палата одитира и заверява годишните финансови отчети на бюджетните организации по чл. 44.”
  Предложение на н.п. Румяна Георгиева:
  В чл. 5 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 4 в края се поставя запетая и се добавя: “ал. 1, т. 1 ”.
  2. Създава се ал. 5:
  “(5) Сметната палата може да одитира държавни предприятия със специални решения на Народното събрание. ”
  Комисията подкрепя предложението и предлага следната окончателна редакция на § 1:
  § 1. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2, т. 7 се изменя така:
  “7. възникването и управлението на държавния дълг, държавногарантирания дълг, дълга на общините и използването на дълговите инструменти;”
  2. В ал. 3 след думата “системите” съюзът “на” се заменя със “за”.
  3. Алинея 4 се изменя така:

  “(4) Сметната палата одитира и заверява годишните финансови отчети на бюджетните организации по чл. 44, ал. 1, т. 2”.
  1. Създава се ал. 5:
  “(5) Сметната палата може да одитира държавни предприятия с решение на Народното събрание.”
  § 2. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се нова ал. 2 със следното съдържание:
  “(2) Сметната палата може да прави предложения до Народното събрание и Министерския съвет за промени в закони и подзаконови актове за подобряване на бюджетната дисциплина и управлението на бюджетните и/или другите публични средства и дейности по чл. 5.”
  Предложение на н.п. Румяна Георгиева:
  В чл. 6, ал. 2 се изменя така:
  “(2) Сметната палата може да внася в Народното събрание и Министерския съвет предложения за промени в закони и подзаконови актове, с цел подобряване на бюджетната дисциплина и управлението на бюджетните и/или другите публични средства и дейности по чл. 5. ”
  Комисията подкрепя предложението и предлага следната окончателна редакция на § 2:
  § 2. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се нова ал. 2:
  “(2) Сметната палата може да внася в Народното събрание и Министерския съвет становища за промени в закони и подзаконови актове, с цел подобряване на бюджетната дисциплина и управлението на бюджетните и/или другите публични средства и дейности по чл. 5.”
  § 3. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се нова ал. 2 със следното съдържание:
  “(2) Сметната палата приема годишната програма за одитната дейност в срок до два месеца от обнародването на закона за държавния бюджет за съответната година.”
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 3.
  § 4. Алинеи 4 и 5 на чл. 10 се изменят така:
  2  “(4) Органи на Сметната палата са директорите на
  териториалните поделения, ръководителите на сектори, одиторите и стажант-одиторите.
  (5) Служители на Сметната палата са главният секретар и служителите от администрацията.”
  Комисията подкрепя предложението и предлага следната окончателна редакция на § 4:
  § 4. В чл. 10, ал. 4 и 5 се изменят така:
  “(4) Органи на Сметната палата са директорите на
  териториалните поделения, ръководителите на сектори, одиторите и стажант-одиторите.
  (5) Служители на Сметната палата са главният секретар и служителите от администрацията.”
  Предложение на н.п. Румяна Георгиева:
  В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 след думата “приема ” се добавя “с решения
  2. Алинея 3 да има следното съдържание:
  “(.3) Сметната палата заседава, ако присъстват не по-малко от 7 души от състава й. Решенията по ал. 2 се вземат с обикновено мнозинство от целия състав на Сметната палата. ”
  Комисията подкрепя предложението като § 5.
  § 5. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Годишният финансов отчет на Сметната палата се одитира от независима комисия.”
  2. Алинея 3 се изменя така:
  “(3) Докладът на комисията по отчета по ал. 1 се представя в Народното събрание заедно с отчета за дейността на Сметната палата за съответната година.”
  3. Създават се нови ал. 4 и 5 със следното съдържание:
  “(4) Сметната палата може да дава писмено становище по доклада по ал. 3, което се прилага към него и представя в Народното събрание.
  (5) Докладът по ал. 3 се публикува в служебния бюлетин и Интернет-страницата на Сметната палата след приемането му от Народното събрание.”
  4. Досегашната ал. 4 става ал. 6, като в нея думата “одитите” се заменя с думата “одита”.
  3

  Предложение на н.п. Румяна Георгиева:
  В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се поставя запетая и се добавя “в която се включват най-малко двама дипломирани експерт-счетоводители ”.
  2. В ал. 5 в края точката се заличава и се добавя “заедно със становището по ал. 4”.
  Комисията подкрепя предложението като предлага следната окончателна редакция за $ 5, който става § 6;
  § 6. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Годишният финансов отчет на Сметната палата се одитира от независима комисия, в която се включват най-малко двама дипломирани експерт-счетоводители.
  2. Алинея 3 се изменя така:
  “(3) Докладът на комисията по отчета по ал. 1 се представя в Народното събрание заедно с отчета за дейността на Сметната палата за съответната година.”
  3. Създават се нови ал. 4 и 5:
  “(4) Сметната палата може да дава писмено становище по доклада по ал. 3, което се прилага към него и представя в Народното събрание.
  (5) Докладът по ал. 3 се публикува в служебния бюлетин и в интернет страницата на Сметната палата след приемането му от Народното събрание, заедно със становището по ал. 4.
  4. Досегашната ал. 4 става ал. 6, като в нея думата “одитите” се заменя с думата “одита”.
  § 6. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Директорите на териториалните поделения, ръководителите на сектори, одиторите и стажант-одиторите и служителите по чл. 10, ал. 5 имат право на допълнителен платен годишен отпуск до 12 работни дни за изпълнение на задълженията извън работното време. Конкретният размер на отпуска за отделните длъжности се определя от председателя на Сметната палата, а за отделните лица - от съответния ръководител на отделение, директор на териториално поделение или ръководител на административно звено.”
  2. Създава се нова ал. 5 със следното съдържание:
  “(5) Лицата по ал. 1 могат да бъдат награждавани с отличия и с предметни или парични награди до три минимални месечни работни
  4  заплати за страната. Видът на отличията и наградите, размерът на наградите и условията за присъждането им се определят с правилника за устройството и дейността на Сметната палата.”
  Предложение на н.п. Румяна Георгиева/
  В чл. 28 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 накрая думите “административно звено ” се заменят със “звено в администрацията на Сметната палата
  2. Новата ал. 5 се изменя така:
  “(5) Лицата по ал. 1 могат да бъдат награждавани еднократно с отличия и с предметни или парични награди до три минимални месечни работни заплати за страната в рамките на разполагаемите средства по бюджета на Сметната палата за съответната година. Видът на отличията и наградите, размерът на наградите и условията за присъждането им се определят с правилника за устройството и организацията на дейността на Сметната палата. ”
  Комисията подкрепя предложението и предлага следната окончателна редакция на § 6, който става $ 7:
  § 7. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Директорите на териториалните поделения, ръководителите на сектори, одиторите и стажант-одиторите и служителите по чл. 10, ал. 5 имат право на допълнителен платен годишен отпуск до 12 работни дни за изпълнение на задълженията извън работното време. Конкретният размер на отпуска се определя от председателя на Сметната палата по предложение на съответния ръководител на отделение, директор на териториално поделение или ръководител на звено към администрацията на Сметната палата.”
  2. Създава се нова ал. 5:
  “(5) Лицата по ал. 1 могат да бъдат награиедавани еднократно с отличия и с предметни или парични награди до размера на основната месечна заплата в рамките на разполагаемите средства по бюджета на Сметната палата за съответната година. Отличията и наградите и условията за присънедането им се определят с правилника за устройството и организацията на дейността на Сметната палата.”
  § 7. В чл. 31 се създават нови ал. 8 и 9 със следното съдържание:
  “(8) Сметната палата може да изисква извършване на инвентаризации от бюджетните организации във връзка с одитите и заверките по чл. 44.
  5

  (9) Председателят, членовете и органите на Сметната палата не носят имуществена отговорност за причинени вреди при упражняване на своите правомощия, освен ако са извършили престъпление или са действали умишлено.”
  Предложение на н.п. Румяна Георгиева:
  В чл. 31, ал. 8 в края се поставя запетая и се добави изразът “ал.
  1, т. 1
  Комисията подкрепя предложението за § 7, който става § 8 и предлага следната окончателна редакция:
  § 8. В чл. 31 се създават нови ал. 8 и 9 със следното съдържание:
  “(8) Сметната палата може да изисква извършване на инвентаризации от бюджетните организации във връзка с одитите и заверките по чл. 44, ал. 1, т. 2
  (9) Председателят, членовете и органите на Сметната палата не носят имуществена отговорност за причинени вреди при упражняване на своите правомощия, освен ако са извършили престъпление или са действали умишлено.”
  § 8. В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В края на ал. 2 се добавя изразът “в 7-дневен срок от нейното приемане или изменение”.
  2. Създава се нова ал. 4 със следното съдържание:
  “(4) Предварителното проучване във връзка с одитите се извършва със заповед на ръководителя на отделението или на директора на териториалното поделение.”
  3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:
  “(5) Извършването на одитите се възлага със заповед на председателя на Сметната палата.”
  4. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
  Предложение на н.п. Румяна Георгиева:
  В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинеи 4 се изменя така:
  “(4) Одитите по годишната програма за одитната дейност се извършват със заповед на ръководителя на отделението или на директора на териториалното поделение.»
  2. Алинея 5 се изменя така:
  “(5) Одитите по специални решения на Народното събрание се извършват със заповед на председателя на Сметната палата. ”
  6

  Комисията подкрепя предложението за § 8, който става § 9 като предлага следната окончателна редакция;
  § 9. В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В края на ал. 2 се добавя изразът “в 7-дневен срок от нейното приемане или изменение”.
  2. Създава се нова ал. 4 със следното съдържание:
  “(4) Одитите по годишната програма за одитната дейност се извършват със заповед на ръководителя на отделението или на директора на териториалното поделение.
  3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:
  “(5) Одитите по решение на Народното събрание се извършват със заповед на председателя на Сметната палата.”
  4. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
  § 9. В чл. 38 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създават се нови ал. 2 и 3 със следното съдържание:
  “(2) При установени в процеса на одита нарушения на процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които до приемането на одитния доклад по чл. 41, ал. 1 е възможно да изтекат сроковете за образуване на административно-наказателно производство, с решение на Сметната палата се изпраща доклад за нарушенията на компетентните органи за предприемане на съответни действия.
  (3) Сметната палата приема правила за прилагане на ал. 1 и 2.”
  Предложение на н.п. Румяна Георгиева:
  В чл. 38, ал. 1 думите “ръководителя на одита” се заменят с “ръководителя на одитния екип. ”.
  Комисията подкрепя предложението като предлага следната окончателна редакция на $ 9, който става §10
  § 10. В чл. 38 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1, като думите “ръководителят на одита” се заменят с “ръководителят на одитния екип”.
  2. Създава се ал. 2:
  “(2) При установени в процеса на одита нарушения на процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които до приемането на одитния доклад по чл. 40, ал. 1 е възможно да изтекат сроковете за образуване на административно-наказателно производство, с решение на Сметната палата се изпраща доклад за
  7

  нарушенията на министъра на финансите и министъра на държавната администрация за предприемане на съответни действия.”
  § 10. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В края на ал. 2 се добавя следното изречение: “При одити с голям брой на одитираните обекти или с голям обхват на одитната задача срокът за връчване на одитния доклад може да е повече от един месец след приключване на одита, който се определя със заповедта по чл. 37, ал.
  5. ”
  2. В края на ал. 5 се добавя следното изречение: “Със заключението могат да се потвърдят, изменят или отменят изцяло или частично констатации и оценки в доклада по ал. 1”.
  3. Създава се нова ал. 6 със следното съдържание:
  “(6) При закриване на одитиран обект одитният доклад се връчва на ръководителя на правоприемника. Когато не е определен правоприемник, одитният доклад се изпраща за сведение на органа, взел решение за закриване на обекта.”
  Предложение на н.п. Румяна Георгиева:
  В чл. 39 да се направят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите “ръководителят на одита” се заменят с “ръководителят на одитния екип ”.
  2. В ал. 2 изречение второ се заличава.
  Комисията подкрепя предложението и предлага следната окончателна редакция на § 10. който става § 11:
  § 11. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите “ръководителят на одита” се заменят с “ръководителят на одитния екип”.
  2. В ал. 2 се създава изречение второ: “При одити с голям брой на одитираните обекти или с голям обхват на одитната задача срокът за връчване на одитния доклад може да е до два месеца след приключването на одита, който се определя със заповедта по чл. 37, ал. 4.”
  3. Създава се ал. 6:
  “(6) При закриване на одитиран обект одитният доклад се връчва на ръководителя на правоприемника. Когато не е определен правоприемник, одитният доклад се изпраща за сведение на органа, взел решение за закриване на обекта.”
  § 11. В чл. 40 се създават нови ал. 3, 4 и 5 със следното съдържание:
  8

  “(3) Когато с проекта на решение по ал. 1 или със заключението по чл. 39, ал. 5 се изменят констатации в доклада по чл. 39, ал. 1 и се определят нарушения, за които се търси по-голяма отговорност, Сметната палата уведомява за това ръководителя на одитирания обект.
  (4) Ръководителят на одитирания обект може да представи допълнително писмено становище по измененията на констатациите по ал. 3 в 14-дневен срок от получаване на уведомлението.
  (5) Сметната палата обсъжда допълнително представеното становище при приемане на решението по ал. 1.”
  Предложение на н.п. Румяна Георгиева:
  В чл. 40, ал. 2 думите “ръководителя на одита” се заменят с “ръководителя на одитния екип. ”
  Комисията подкрепя предложението и предлага следната окончателна редакция за § 11, който става § 12:
  § 12. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В, ал. 2 думите “ръководителя на одита” се заменят с “ръководителя на одитния екип.”
  2. Създават се ал. 3,4 и 5:
  “(3) Когато с проекта на решение по ал. 1 или със заключението по чл. 39, ал. 5 се предлагат промени в констатации, оценки и изводи в доклада по чл. 39, ал. 1 и се определят нарушения, за които се търси по-голяма отговорност, Сметната палата уведомява за това ръководителя на одитирания обект.
  (4) Ръководителят на одитирания обект може да представи допълнително писмено становище по промените в констатациите, оценките и изводите по ал. 3 в 14-дневен срок от получаване на уведомлението.
  (5) Сметната палата обсъжда допълнително представеното становище при приемане на решението по ал. 1.”
  § 12. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2 със следното съдържание:
  “(2) Когато одитираният обект е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити или от по-ниска степен, докладът по ал. 1 се изпраща и на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити за сведение или за предприемане на конкретни действия в съответствие със законовите му правомощия.”
  2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.
  9

  Комисията подкрепя предложението за § 12, който става § 13 със следната редакция:
  § 13. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  “(2) Когато одитираният обект е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити или от по-ниска степен, докладът по ал. 1 се изпраща и на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити за сведение или за предприемане на конкретни действия в съответствие със законовите му правомощия.”
  2. Досегашната ал. 2 стават ал. 3 и се изменя така:
  “(3) Докладът по ал. 1 и по чл. 40, ал. 1 може да се изпрати с решение на Сметната палата и на други органи, които имат отношение към извършения одит, за сведение или за предприемане на съответни действия.
  3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
  § 13. В чл. 42 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 се създава нова т. 4 със следното съдържание:
  “4. на министъра на финансите и/или на органа, осъществяващ надзор или контрол - за одитиран обект извън случаите по т. 1 - 3.”
  2. Създава се нова ал. 3 със следното съдържание:
  “(3) Докладът по ал. 2 се изпраща в 7-дневен срок от изтичане на определения срок в доклада по чл. 41, ал. 1.”
  3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
  Комисията подкрепя предложението за § 13. който става § 14.
  § 14. В чл. 43 се създава нова ал. 3 със следното съдържание:
  “(3) Докладите по ал. 1 и 2 се изпращат в 7-дневен срок от приемането на доклада по чл. 39, ал. 1.”
  Комисията подкрепя предложението за § 14. който става § 15.
  § 15. В чл. 44 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 т. 1 се заличава, а досегашните т. 2 и 3 стават съответно
  т. 1 и 2.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Периодичните отчети за изпълнението на бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове на бюджетните организации - първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, се предоставят на Сметната палата за осъществяване на текущ контрол, оценка на риска за
  10

  неизпълнение на съответните бюджети и извънбюджетни сметки и фондове и предварително проучване във връзка с одитите.”
  3. В ал. 4 изразът “ал. 1 и 2” се заменя с израза “ал. 1”.
  4. Създава се нова ал. 5 със следното съдържание:
  “(5) Одитите и заверките на отчетите по ал. 1 се извършват със заповед на ръководителя на отделението или на директора на териториалното поделение.”
  Предложение на н.п. Румяна Георгиева:
  В чл. 44 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 и 4 след думите “ал. 1 ” се поставя запетая и се добавя
  “т. 1
  2. В ал. 5 се изменя така:
  “(5) Одитът и заверката на отчетите по ал. 1, т. 1 се извършва със заповед на ръководителя на отделението или на директора на териториалното поделение.. ”
  Комисията подкрепя предложението и предлага следната окончателна редакция на § 15, който става §16:
  § 16. В чл. 44 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 т. 1 се отменя.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Периодичните отчети за изпълнението на бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове на бюджетните организации - първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, се предоставят на Сметната палата за осъществяване на текущ контрол, оценка на риска за неизпълнение на съответните бюджети и извънбюджетни сметки и фондове и предварително проучване във връзка с одитите.”
  3. В ал. 3 след израза “ал. 1” се поставя запетая и се добавя “т. 2”.
  4. В ал. 4 изразът “ал. 1 и 2” се заменя с “ал. 1, т. 2”.
  5. Създава се нова ал. 5:
  “(5) Одитът и заверката на отчетите по ал. 1, т. 2 се извършва със заповед на ръководителя на отделението или на директора на териториалното поделение.”
  § 16. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Ръководителят на одита по чл. 44, ал. 1 изготвя одитен доклад и/или одитно становище за извършения одит съгласувано с ръководителя на отделението или с директора на териториалното поделение със заключение за заверка или за отказ от заверка на съответния отчет.”
  11

  2. В ал. 2 изразът “докладът или становището” се заменя с израза “докладът и/или становището”.
  Предложение на н.п. Румяна Георгиева:
  В чл. 45, ал. 1 думите “ръководителят на одита” се заменят с “ръководителят на одитния екип ”.
  Комисията подкрепя предложението за § 16, който става § 17 със следната окончателна редакция:
  § 17. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Ръководителят на одитния екип по чл. 44, ал. 1, т. 2 изготвя одитен доклад и/или одитно становище за извършения одит съгласувано с ръководителя на отделението или с директора на териториалното поделение със заключение за заверка или за отказ от заверка на съответния отчет.”
  2. В ал. 2 думите “докладът или становището” се заменят с “докладът и/или становището”.
  Предложение на н.п. Румяна Георгиева:
  В чл. 46, ал. 1, т. 1 думата “през ” се заменя със “за ”.
  Комисията подкрепя предложението като § 18 със следната окончателна редакция:
  § 18. В чл. 46, ал. 1, т. 1 думата “през” се заменя със “за”
  § 17. В чл. 47 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2 със следното съдържание:
  “(2) Отчетът по ал. 1 може да се обсъжда съвместно с комисията по чл. 24, ал. 1 преди внасянето му в Народното събрание.”
  2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4, като в новата ал. 4 след израза “ал. 1” се добавя изразът “и доклада по чл. 24, ал. 3”.
  Предложение на н.п. Румяна Георгиева:
  В чл. 47 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите “през” и “30 юни” се заменят съответно със “за ” и “30 септември
  2. В новата ал. 2 думата “комисията ” се заменя с “независимата комисия ”.
  12

  Комисията подкрепя предложението за § 17. който става $ 19 със следната окончателна редакция:
  § 19. В чл. 47 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите ”през“ и “30 юни” се заменят съответно със “за” и “30 септември”.
  2. Създава се нова ал. 2:
  “(2) Отчетът по ал. 1 може да се обсъжда съвместно с независимата комисия по чл. 24, ал. 1 преди внасянето му в Народното събрание.”
  3. Досегашните ал. 2 става ал. 3.
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
  “(4) Народното събрание приема отчета по ал. 1 и доклада по чл. 24, ал. 3 до края на текущата година.”
  § 18. В чл. 49 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 изразът “ал. 2” се заменя с “ал. 3”.
  2. Създава се нова ал. 4:
  “(4) Сметната палата може да прави предложения до комисиите на Народното събрание за разглеждане на одитни доклади с важно значение за подобряване на бюджетната дисциплина и управлението на бюджетните и/или другите публични средства и дейности по чл. 5. При разглеждането на докладите могат да участват и ръководителите на одитираните обекти или техни представители.”
  Комисията подкрепя предложението за § 18. който става § 20.
  § 19. В чл. 50 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите “служебния бюлетин” се добавя “и Интернет - страницата”.
  2. В ал. 2 думите“ информира обществеността за” се заменя с “огласява”.
  Комисията подкрепя предложението за $ 19, който става § 21 със следната нова редакция:
  § 19. В чл. 50 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите “служебния бюлетин” се добавя “и интернет страницата”.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Сметната палата огласява резултатите от извършените одити, които не представляват защитена от закона тайна, включително на средствата от фондове и програми на Европейския съюз, както и неизпълнението на задълженията по чл. 51, ал. 2”.
  13

  Предложение на н.п. Румяна Георгиева:
  В чл. 51 се създава ал. 3:
  “(3) При неизпълнение на задължението по ал. 2 Сметната палата изпраща доклад до съответните органи по чл. 42, ал. 2 с предложение за предприемане на съответни действия. ”
  Комисията подкрепя предложението като § 22 със следната окончателна редакция:
  § 22. В чл. 51, ал. 1 се създава изречение второ:
  “Съответният компетентен орган задължително в 14-дневен срок от получаването на материалите от одита или одитния доклад възлага извършване на необходимите действия за търсене на отговорност.”
  Предложение на Комисията за нови § 23 и 24:
  § 23. В чл. 52, ал. 1 се създава изречение второ:
  “Материалите от одита или одитният доклад са законен повод за образуване на предварително производство.”
  § 24. В чл. 53, ал. 1 след израза “по чл. 31, ал. 2” се добавя “и чл. 51, ал. 2”.
  § 20. В параграф 1 на допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова т. 7 със следното съдържание:
  “7. “Предварително проучване” е дейността по събиране и анализиране на информация за обекта, който предстои да се одитира, свързана с правната рамка, средата и условията, в която се осъществява неговата дейност, организационната структура и системата за финансово управление и контрол на обекта, както и резултатите от предишни вътрешни и външни одити и изпълнението на дадените от тях препоръки.”
  2. Досегашната т. 7 става т. 8.
  Предложение на н.п. Румяна Георгиева:
  В § 1, т. 2 от допълнителната разпоредба се правят следните изменения:
  1. буква “а” става буква “б”, като в нея думата “ефективност” се заменя с “ефикасност
  2. буква “б” става буква “а”, като в нея думата “ефикасност” се заменя с “ефективност ”.
  14

  Комисията подкрепя предложението за § 20. който става $ 25 със следната окончателна редакция:
  § 25. В параграф 1 на допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 2 се правят следните изменения:
  а) буква “а” става буква “б”, а думата “ефективност” се заменя с “ефикасност”;
  б) буква “б” става буква “а”, а думата “ефикасност” се заменя с “ефективност”.
  2. Създава се нова т. 7:
  “7. “Предварително проучване” е дейността по събиране и анализиране на информация за обекта, който предстои да се одитира, свързана с правната рамка, средата и условията, в които се осъществява неговата дейност, организационната структура и системата за финансово управление и контрол на обекта, както и резултатите от предишни вътрешни и външни одити и изпълнението на дадените от тях препоръки.”
  3. Досегашната т. 7 става т. 8.
  Предложение на Комисията за създаване на преходни и заключителни разпоредби и § 26,27,28,29 и 30:
  “ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  § 26. В чл. 68, ал. 2 на Данъчния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 103 от 1999 г., Решение № 2 на Конституционния съд на РБ от 2000 г. - бр. 29 от 2000 г.; изм., бр. 63 от 2000 г., бр.109 от 2001 г., бр. 45 и бр. 112 от 2002 г., бр. 42, 112 и 114 от 2003 г.) се създава изречение второ: “Органите по ал. 1, т. 3 задължително възлагат данъчна ревизия в 14- дневен срок от получаването на решението на Сметната палата, с приложени към него материали от одита или одитния доклад по чл. 51, ал. 1 от Закона за Сметната палата.”
  § 27. В чл. 108 на Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г., Решение № 5 на Конституционния съд на РБ от 2000 г. - бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, бр. 35 и бр. 41 от 2001 г., бр. 1, бр. 10, бр. 45, бр.74 от 30.07.2002 г., доп., бр. 112 от 29.11.2002 г., изм. и доп., бр. 119 от 27.12.2002 г., доп., бр. 120 от 29.12.2002 г., изм. и доп., бр. 8 от 28.01.2003 г., доп., бр. 42 от 09.05.2003 г., изм. и доп., бр. 67 от
  29.07.2003 г., доп., бр. 95 от 28.10.2003 г., изм. и доп., бр. 112 от 23.12.2003 г., изм., бр. 114 от 30.12.2003 г.) се създава ал. 6:
  15

  “(6) Управителят на Националния осигурителен институт възлага ревизия в 14-дневен срок от получаването на решението на Сметната палата за търсене на отговорност, с приложени към него материали от одита или одитния доклад по чл. 51, ал. 1 от Закона за Сметната палата.”
  § 28. В чл. 187 на Наказателено-процесуалния кодекс (обн., ДВ, бр. 89 от 15.11.1974 г., попр., бр. 99 от 20.12.1974 г., бр. 10 от 04.02.1975 г., бр. 84 от 28.10.1977 г., изм. и доп., бр. 52 от 04.07.1980 г., бр. 28 от 09.04.1982 г., попр., бр. 38 от 14.05.1982 г., изм. и доп., бр. 89 от 18.11.1986 г., попр., бр. 32 от 20.04.1990 г., бр. 35 от 02.05.1990 г., изм. и доп., бр. 39 от 07.05.1993 г., бр. 109 от 28.12.1993 г., бр. 110 от 30.12.1993 г., бр. 84 от 14.10.1994 г., бр. 50 от 01.06.1995 г., доп. бр. 107 от 17.12.1996 г., изм., бр. 110 от 30.12.1996 г., изм. и доп. бр. 95 от 21.10.1997 г., бр. 21 от
  20.02.1998 г., Решение № 9 на Конституционния съд на РБ от 14.04.1998 г. - бр. 45 от 21.04.1998 г.; доп., бр. 26 от 23.03.1999 г., изм. и доп., бр. 70 от
  06.08.1999 г.; Решение № 14 на Конституционния съд на РБ от
  30.09.1999 г. - бр. 88 от 08.10.1999 г.; изм. и доп., бр. 42 от 27.04.2001 г., изм., бр. 74 от 30.07.2002 г., изм. и доп., бр. 50 от 30.05.2003 г., бр. 57 от
  24.06.2003 г.) се създава нова точка 5:
  “5. решение на Сметната палата за търсене на отговорност, с приложени към него материали от одита или одитния доклад по чл. 52, ал. 1 от Закона за Сметната палата.”
  § 29. В чл. 72, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 19.06.1998 г. , изм., бр. 62 от 09.07.1999 г., бр. 65 от 20.07.1999 г., изм. и доп., бр. 67 от 27.07.1999 г., изм., бр. 69 от 03.08.1999 г., изм. и доп., бр. 110 от 17.12.1999 г., доп., бр. 41 от 24.04.2001 г., изм. и доп., бр. 1 от 04.01.2002 г., бр. 54 от 31 05.2002 г., доп., бр. 74 от 30.07.2002 г., изм. и доп., бр. 107 от 15.11.2002 г., доп., бр. 112 от 29.11.2002 г., изм. и доп., бр. 119 от 27.12.2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм., бр. 120 от 29.12.2002 г., изм. и доп., бр. 8 от 28.01.2003 г., доп., бр. 50 от 30.05.2003 г., изм., бр. 107 от 09.12.2003 г., доп., бр. 50 от 30.05.2003 г., изм., бр. 107 от
  09.12.2003 г., доп., бр. 114 от 30.12.2003 г.) се създава изречение второ: “Директорът на НЗОК задължително възлага проверка в 14-дневен срок от получаването на решението на Сметната палата за търсене на отговорност, с приложени към него материали от одита или одитния доклад по чл. 51, ал. 1 от Закона за Сметната палата.” § 30. В чл. 9 на Закона за държавния вътрешен финансов контрол (обн., ДВ, бр. 92 от 10.11.2000 г., доп., бр. 28 от 19.03.2002 г., изм.
  16

  и доп., бр. 101 от 29.10.2002 г., изм., бр. 31 от 04.04.2003 г.) се правят следните изменения:
  1. Създава се нова ал. 3:
  “(3) Директорът на агенцията задължително възлага вътрешен одит в 14-дневен срок от получаването на решението на Сметната палата за търсене на отговорност, с приложени към него материали от одита или одитния доклад по чл. 51, ал. 1 от Закона за Сметната палата.”
  2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
  София, 17 февруари 2004 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума