Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по бюджет и финанси
Kомисия по бюджет и финанси
06/07/2004 второ гласуване

  Проект
  Второ четене
  ЗАКОН
  за изменение и допълнение на Закона за застраховането
  Второ четене
  ЗАКОН
  за изменение и допълнение на Закона за застраховането

  § 1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  “(2) Презастраховането е дейност по прехвърляне на рискове,
  поети от застраховател, срещу заплащане на презастрахователна премия.
  В този случай в отношенията със застрахованите лица отговорността за
  изплащане на обезщетения и суми се носи изцяло от застрахователя. За
  застрахователите, чийто предмет на дейност включва само
  презастраховане (презастрахователи), глави шеста, седма, осма, девета,
  единадесета и дванадесета не се прилагат, доколкото със закон не е
  установено друго.”
  Предложение на н.п. Мариана Костадинова:
  В чл. 2, ал. 2 във второто изречение се добавя “ако в договора не
  е уговорено друго
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната окончателна редакция на § 1:
  § 1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създават се ал. 2 и 3:
  “(2) Презастраховането е дейност по прехвърляне на рискове,
  поети от застраховател, срещу заплащане на презастрахователна
  премия. В този случай в отношенията със застрахованите лица

  отговорността за изплащане на обезщетения и суми се носи от
  застрахователя. За застрахователите, чийто предмет на дейност
  включва само презастраховане (презастрахователи) глави шеста,
  седма, осма, девета, единадесета и дванадесета не се прилагат,
  доколкото със закон не е предвидено друго.
  (3) Когато по застраховката е сключен презастрахователен
  договор и със съгласието на застрахования и на презастрахователя,
  презастрахователят може да заплати обезщетението на застрахования
  при настъпване на застрахователно събитие. Застрахователят
  отговаря солидарно.
  § 2. Създават се чл. 2а и 2б:
  “Чл. 2а. (1) Застрахователите, получили разрешение по раздел II,
  буква “А”, т. 18 от приложение № 1 към чл. 6, ал. 2, могат да предоставят
  на лицата, в полза на които е сключена застраховката за помощ при
  пътуване, непосредствена помощ в натура заедно със или вместо парично
  обезщетение при условията, посочени в застрахователния договор.
  (2) Помощта в натура може да се предоставя чрез оборудване на
  застрахователя или от персонал, нает от него за тази цел.
  (3) Помощта при пътуване не покрива поправка, ремонт,
  гаранционно обслужване след продажба или обикновеното
  посредничество за намиране и предоставяне на помощ.
  Чл. 26. (1) Не подлежи на държавен надзор върху застраховането
  дейността по предоставяне на помощ при пътуване, която не се
  осъществява от застрахователи и която се състои в предоставяне на
  следните услуги от физически или юридически лица при
  пътнотранспортно произшествие или авария на моторно превозно
  средство на територията на Република България:
  1. поправка на моторно превозно средство на място с персонал и
  екипировка на лицето, което предоставя услугата;
  2. транспортиране на моторното превозно средство до най-
  близкото или най-подходящото място за поправка със или без
  транспортиране на шофьора и пътниците до най-близкото място, откъдето
  те да продължат пътуването си с друг превоз, или
  3. транспортиране на моторното превозно средство със или без
  шофьора и пътниците до дома им, до точката на отпътуване или до
  предвиденото местоназначение в границите на Република България.
  (2) Не подлежи на държавен надзор върху застраховането
  предоставянето на услугите по ал. 1, т. 1 и 2 от Съюза на българските
  автомобилисти, когато произшествието или аварията на моторното
  превозно средство са настъпили в чужбина и услугите се предоставят от
  подобна чуждестранна организация при представяне на членска карта и
  без заплащане на специално възнаграждение.”
  2

  Предложение на н.п. Мариана Костадинова:
  В чл. 2б, ал. 2 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на Комисията за окончателна редакция на $ 2;
  § 2. Създават се чл. 2а и 26:
  “Чл. 2а. (1) Застрахователите, получили разрешение по
  раздел II* буква “А”, т. 18 от приложение № 1 към чл. 6, ал. 2, могат да
  предоставят на лицата* в полза на които е сключена застраховката за
  помощ при пътуване* непосредствена помощ в натура заедно със или
  вместо парично обезщетение при условията* посочени в
  застрахователния договор.
  (2) Помощта в натура може да се предоставя чрез оборудване
  на застрахователя или от персонал, нает от него за тази цел.
  (3) Помощта при пътуване не покрива поправка, ремонт,
  гаранционно обслужване след продажба или обикновеното
  посредничество за намиране и предоставяне на помощ.
  Чл. 2б (1) Не подлежи на държавен надзор върху
  застраховането дейността по предоставяне на помощ при пътуване,
  която не се осъществява от застрахователи и която се състои в
  предоставяне на следните услуги от физически или юридически лица
  при пътнотранспортно произшествие или авария на моторно
  превозно средство на територията на Република България:
  1. поправка на моторно превозно средство на място с
  персонал и екипировка на лицето* което предоставя услугата;
  2. транспортиране на моторното превозно средство до най-
  близкото или най-подходящото място за поправка със или без
  транспортиране на шофьора и пътниците до най-близкото място*
  откъдето те да продължат пътуването си с друг превоз, или
  3. транспортиране на моторното превозно средство със или
  без шофьора и пътниците до дома им, до точката на отпътуване или
  до предвиденото местоназначение в границите на Република
  България.
  (2) Не подлежи на държавен надзор върху застраховането
  предоставянето на услугите по ал. 1, т. 1 и 2 от организация с
  нестопанска цел на автомобилисти, в която членува лицето, което
  получава услугата, когато произшествието или аварията на
  моторното превозно средство са настъпили в чужбина и услугите се
  предоставят от подобна чуждестранна организация при представяне
  на членска карта и без специално възнаграждение.”
  3

  Предложение на н.п. Мариана Костадинова за нов § 2а:
  В чл. 1 се създава ал. 5:
  “(5) Съгласието по ал. 2 за разкриват на сведения по
  застрахователно правоотношение се счита за дадено от момента на
  подписване от негова страна на застрахователния договор. ”
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение на Комисията за нови § 2а и 2б:
  § 2а. Член 7 се изменя така:
  “Чл. 7. (1) Застрахователят, както и всяко лице, което работи
  за застраховател, в това число застрахователните брокери и агенти и
  техните служители, са длъжни да пазят в тайна сведенията, които са
  им станали известни във връзка със сключването и изпълнението на
  застрахователното правоотношение и да не се ползват от тези
  сведения за други цели освен за упражняване на правата и за
  изпълнение на задълженията по това правоотношение.
  (2) Членовете на управителните и на надзорните органи на
  застрахователя и неговите служители се запознават писмено и срещу
  подпис със задълженията по ал. 1 при постъпване на съответната
  длъжност или служба. Изречение първо се прилага и за членовете на
  управителните, надзорните органи, неограничено отговорните
  съдружници и служителите на застрахователните брокери, както и за
  застрахователните брокери-еднолични търговци. Застрахователните
  агенти и другите лица, които застрахователят наема във връзка с
  осъществяването на дейността си, се запознават писмено и срещу
  подпис със задълженията по ал. 1 при сключване на договора, с който
  се уреждат отношенията им със застрахователя. Застрахователните
  агенти-юридически лица и еднолични търговци, са длъжни да
  запознаят писмено и срещу подпис своите служители със
  задълженията по ал. 1.
  (3) Разпоредбата по ал. 1 се прилага и след като лицата са
  прекратили връзката си със застрахователя или служебното или
  търговското качество, по силата на което е възникнало задължението
  за опазване на застрахователната тайна.
  (4) Сведения, представляващи застрахователна тайна по
  смисъла на ал. 1, могат да се разкриват:
  1. пред лицето, което е страна по застрахователното
  правоотношение или ползва права по това правоотношение по силата
  на закон или договор; пред третите ползващи лица, както и пред
  увредените лица, ползващи права по застраховка “Гражданска
  отговорност” се разкриват само сведенията, необходими за защита на
  4

  техните права, както и сведенията, от които застрахователят черпи
  основание за възраженията си;
  2. пред всяко трето лице, с изричното писмено съгласие на
  лицето по т. 1; лицето по т. 1 не може да разреши достъп до сведения,
  които не могат да бъдат разкрити пред него;
  3. пред Комисията за финансов надзор, пред нейни органи,
  пред служители от администрацията на Комисията за финансов
  надзор, или пред други лица, овластени от Комисията за финансов
  надзор или от нейни органи, във връзка с осъществявания държавен
  надзор върху застраховането;
  4. пред органите на съда, прокуратурата, следствието и
  полицията във връзка с разследването на престъпления и след
  представяне на определение на съда или на постановление на
  компетентен орган на досъдебното производство, както и в случаите,
  когато застрахователят подава сигнал за извършено престъпление;
  5. по разпореждане на съда на основание чл. 153 от
  Гражданския процесуален кодекс, когато сведението е необходимо
  като доказателство;
  6. пред Агенцията за финансово разузнаване, при условията
  и по реда на Закона за мерките срещу изпирането на пари;
  7. пред Гаранционния фонд във връзка с дейността му по
  този закон;
  8. за целите на създаването на информационни системи за
  предотвратяване на застрахователни измами или за подобряване на
  обслужването на застраховани лица или трети пострадали лица,
  ползващи права по задължителна застраховка “Гражданска
  отговорност” на собствениците, ползвателите, държателите и
  водачите на моторни превозни средства;
  9. пред презастраховател.
  (5) Органите и лицата по ал. 4, т. 3 опазват получените
  сведения като професионална тайна по смисъла на чл. 24 от Закона за
  Комисията за финансов надзор. Органите по ал. 4, т. 4, 6, 7, както и
  администраторите на информационните системи по ал. 4, т. 8, опазват
  получените сведения като служебна тайна. За презастрахователите се
  прилагат ал. 1,2,3 и 4.
  (6) Когато пред органите и лицата по ал. 4, т. 3, 4, 6, 7 и 8 са
  били разкрити сведения, които представляват лични данни по
  смисъла на чл. 21, ал. 1 от Закона за защита на личните данни, срокът
  по чл. 25, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор, съответно
  по чл. 34, ал. 1, т. 4 от Закона за класифицираната информация,
  започва да тече от датата на смъртта на физическото лице, за което
  сведенията се отнасят.
  § 2б. Създава се чл. 7а:
  5

  § 2б. Създава се чл. 7а:
  “Чл. 7а. (1) За нуждите на установяването на
  застрахователното събитие и на вредите, причинени от него,
  застрахователят, лицето, което търси обезщетение, или
  Гаранционният фонд има право да получи необходимата
  информация, съхранявана от органите на Министерството на
  вътрешните работи, следствието, другите държавни органи и лицата,
  които имат право да удостоверяват настъпването на обстоятелства,
  както и заверени преписи от документи. Когато исканата
  информация е част от материалите по предварителното производство,
  прокурорът разрешава достъпа до нея.
  (2) Органите на Министерството на вътрешните работи
  предоставят на пострадалите от пътнотранспортни произшествия
  необходимата информация, съхранявана при тях, за установяване на
  застрахователя по задължителната застраховка "Гражданска
  отговорност" на виновния водач и по задължителната застраховка
  “Злополука”, както и за установяване на застрахователната полица.
  (3) Когато информацията по ал. 1 и 2 представлява защитена
  от закона тайна, при предоставянето й на лицата писмено и срещу
  подпис се разясняват задължението им да не я разгласяват, както и
  последиците от нейното нерегламентирано разгласяване.
  § 3. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 7 думите “съответно - “Централен депозитар” АД,
  София,” се заличават и се създава изречение второ:
  “Централен депозитар” АД — София, е длъжен в тридневен срок
  от регистрирането на сделка по ал. 3 или 6 да уведомява Комисията за
  финансов надзор.”
  2. В ал. 8 накрая се добавя “с декларация по образец, подадена в
  срок 14 дни след придобиването, съответно увеличаването, на
  акционерното участие”.
  3. Създава се ал. 10:
  “(10) Когато придобиването по ал. 3 става при публично
  предлагане на акции на фондовата борса или на друг регулиран пазар на
  ценни книжа, предизвестието се прави след сключването на сделката.
  Приобретателите не могат да упражняват правата си на глас, преди да е
  изтекъл срокът на предизвестието, освен ако органът по ал. 5 разпореди
  вписването на промяната на акционерното участие в регистрите на
  Комисията за финансов надзор по-рано. Когато предизвестието не е било
  подадено в едномесечен срок от сключването на сделката, както и при
  издаване на забрана по ал. 5, може да се приложи мярката по чл. 226, ал. 2,
  т. 10. Преди да е изтекъл срокът на предизвестието, акциите, придобити
  по реда на тази алинея, не се вземат предвид при определяне на кворума
  6

  на общото събрание на акционерите, освен ако е налице обстоятелството
  по изречение второ.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя като предлага
  следната окончателна редакция:
  § 3. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения;
  1. В ал. 4, т. 3 думите “т. 5” се заменят с “т. 10”.
  2. В ал. 7 думите “съответно - “Централен депозитар” АД,
  София,” се заличават и се създава изречение второ;
  “Централен депозитар” АД - София, е длъжен в тридневен
  срок от регистрирането на сделка по ал. 3 или ал. 6 да уведомява
  Комисията за финансов надзор.”
  3. В ал. 8 накрая се добавя “с декларация по образец,
  подадена в срок 14 дни след придобиването, съответно увеличаването,
  на акционерното участие”.
  4. Създава се ал. 10:
  “(10) Когато придобиването по ал. 3 става при публично
  предлагане на акции на фондовата борса или на друг регулиран пазар
  на ценни книжа, предизвестието се прави след сключването на
  сделката. Приобретателите не могат да упражняват правото си на
  глас, преди да е изтекъл срокът на предизвестието, освен ако органът
  по ал. 5 разпореди вписването на промяната на акционерното участие
  в регистрите на Комисията за финансов надзор по-рано. Когато
  предизвестието не е било подадено в едномесечен срок от
  сключването на сделката, както и при издаване на забрана по ал. 5,
  може да се приложи мярката по чл. 22б, ал. 2, т. 10. Преди да е
  изтекъл срокът на предизвестието, акциите, придобити по реда на
  тази алинея, не се вземат предвид при определяне на кворума на
  общото събрание на акционерите, освен ако е налице обстоятелството
  по изречение второ.”
  § 4. В чл. 10 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 т. 1 се изменя така:
  “1. има постоянен адрес или разрешение за продължително
  пребиваване в страната;”.
  2. Създава се ал. 7:
  “(7) При констатирани непълноти и противоречия със
  законовите изисквания в документите към заявлението по ал. 6 заместник-
  председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление
  “Застрахователен надзор”, изисква от заявителя отстраняването на
  нередностите в едномесечен срок. Срокът за произнасянето по ал. 6 спира
  да тече за периода от изпращане на искането за отстраняване на
  нередностите до получаването на допълнителните документи.”
  7

  Комисията подкрепя текста на вносителя като предлага
  следната окончателна редакция:
  § 4. В чл. 10 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 т. 1 се изменя така:
  “1. има постоянен адрес или разрешение за продължително
  пребиваване в страната;”.
  2. Създава се ал. 7:
  “(7) При констатирани непълноти и противоречия със
  законовите изисквания в документите към заявлението по ал. 6
  заместник-председателят на Комисията за финансов надзор,
  ръководещ управление “Застрахователен надзор”, изисква от
  заявителя отстраняването на нередовностите в едномесечен срок.
  Срокът за произнасянето по ал. б спира да тече за периода от
  изпращане на съобщението за отстраняване на нередовностите до
  получаването на допълнителните документи.”
  § 5. В чл. 13 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 т. 1 се изменя така:
  “1. има постоянен адрес или разрешение за продължително
  пребиваване в страната;”.
  2. Създава се ал. 6:
  “ (6) При констатирани непълноти и противоречия със
  законовите изисквания в документите към заявлението по ал. 5 заместник-
  председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление
  “Застрахователен надзор”, изисква от заявителя отстраняването на
  нередностите в едномесечен срок. Срокът за произнасянето по ал. 5 спира
  да тече за периода от изпращане на искането за отстраняване на
  нередностите до получаването на допълнителните документи.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя като предлага
  следната окончателна редакция:
  § 5. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 т. 1 се изменя така:
  “1. има постоянен адрес или разрешение за продължително
  пребиваване в страната;”.
  2. Създава се ал. 6:
  “ (6) При констатирани непълноти и противоречия със
  законовите изисквания в документите към заявлението по ал. 5
  заместник-председателят на Комисията за финансов надзор,
  ръководещ управление “Застрахователен надзор”, изисква от
  заявителя отстраняването на нередовностите в едномесечен срок.
  Срокът за произнасянето по ал. 5 спира да тече за периода от
  изпращане на съобщението за отстраняване на нередовностите до
  получаването на допълнителните документи.”
  8

  § 6. Създава се нов чл. 18:
  “Чл. 18. (1) Заместник-председателят на Комисията за финансов
  надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор", се произнася по
  искания за издаване на разрешения и одобрения в едномесечен срок от
  представяне на заявлението, освен когато със закон е определен друг срок.
  Срокът за произнасянето спира да тече за периода от изпращане на
  искането за отстраняване на нередностите в приложените към него
  документи до получаването на допълнителните документи.
  (2) В зависимост от срока за произнасяне на органа по ал. 1 и ако
  със закон не е установено друго, срокът за отстраняване на нередностите в
  заявлението и в приложените към него документи и за подаване на
  допълнителни документи е, както следва:
  1. седем дни - при срокове за произнасяне по-кратки от един
  месец;
  2. петнадесет дни - при едномесечен срок;
  3. един месец - при двумесечен срок.
  (3) Срокът по ал. 2 тече от датата на получаване на съобщението
  за отстраняване на допуснати нередности или за представяне на
  допълнителни документи.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя като предлага
  следната окончателна редакция:
  § 6. Създава се нов чл. 18:
  “Чл. 18. (1) Заместник-председателят на Комисията за
  финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор",
  се произнася по искания за издаване на разрешения и одобрения в
  едномесечен срок от представяне на заявлението, освен когато със
  закон е определен друг срок. Срокът за произнасянето спира да тече
  за периода от изпращане на съобщението за отстраняване на
  нередовностите в приложените към него документи до получаването
  на допълнителните документи.
  (2) В зависимост от срока за произнасяне на органа по ал. 1 и
  ако със закон не е предвидено друго, срокът за отстраняване на
  нередовностите в заявлението и в приложените към него документи и
  за подаване на допълнителни документи е:
  1. седем дни - при срокове за произнасяне по-кратки от един
  месец;
  2. петнадесет дни - при едномесечен срок;
  3. един месец — при двумесечен срок.
  (3) Срокът по ал. 2 тече от датата на получаване на
  съобщението за отстраняване на допуснати нередовности или за
  представяне на допълнителни документи."
  9

  § 7. Създава се нов чл. 22:
  “Чл. 22. Комисията за финансов надзор издава наредба за
  разрешенията и текущия надзор по този закон.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  § 8. В чл. 226, ал. 1 т. 1 се изменя така:
  “1. нарушаване разпоредбите на този закон, на подзаконовите
  актове по прилагането му, на Закона за Комисията за финансов надзор, на
  актове на Комисията за финансов надзор и на заместник-председателя на
  Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен
  надзор”, както и предлагане на общи условия и клаузи, по отношение на
  които не са изпълнени разпоредени от заместник-председателя на
  Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен
  надзор”, промени по реда на чл. 23, ал. 3.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя,
  § 9. Създава се нов чл. 23:
  “Чл. 23. (1) Общите условия, тарифите и застрахователно-
  техническите планове по застраховките и промените в тях не подлежат на
  предварително одобряване, доколкото със закон не е предвидено друго.
  (2) Общите условия, тарифите и застрахователно-техническите
  планове и промените в тях по застраховките по раздел I и раздел II, буква
  “А”, т, 1, 2, 10 и 13 от приложение № 1 към чл. 6, ал. 2, както и по
  застраховките по раздел II, буква “А” т. 3, 8, 9 и 18 от същото
  приложение, които се прилагат по отношение на физически лица, се
  представят в Комисията за финансов надзор в 7-дневен срок от
  приемането им от компетентните органи на застрахователите.
  (3) Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор,
  ръководещ управление “Застрахователен надзор”, може да разпореди
  промяна на общите условия, когато те нарушават императивни
  разпоредби на закона или нарушават защитени от Закона за защита на
  потребителите и правилата за търговия права на потребителите.
  Правомощието по тази алинея се упражнява в едномесечен срок от
  представянето на общите условия по ал. 2. Извършените промени в
  общите условия имат сила занапред освен в случаите на нарушаване на
  императивни разпоредби на закона.
  (4) Тарифите и застрахователно-техническите планове по
  задължителните застраховки по чл. 77, ал. 1, т. 1 и 2 и измененията в тях
  се придружават от актюерска обосновка. Заместник-председателят на
  Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен
  надзор”, може да поиска актюерска обосновка на тарифите и
  застрахователно-техническите планове и по други застраховки, както и по
  10

  застраховки извън обхвата на ал. 2. Заместник-председателят на
  Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен
  надзор”, може да разпореди корекция на тарифи или на застрахователно-
  технически планове, когато те не гарантират в достатъчна степен
  изпълнението на задълженията по застрахователните договори.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя като предлага
  следната окончателна редакция:
  § 9. Създава се нов чл. 23:
  “Чл. 23. (1) Общите условия, тарифите и застрахователно-
  техническите планове по застраховките и промените в тях не
  подлежат на предварително одобряване, доколкото със закон не е
  предвидено друго.
  (2) Общите условия, тарифите и застрахователно-
  техническите планове и промените в тях по застраховките по раздел I
  и раздел II, буква “А”, т, 1,2,10 и 13 от приложение № 1 към чл. 6, ал.
  2, както и по застраховките по раздел II, буква “А” т. 3, 8, 9 и 18 от
  същото приложение, които се прилагат по отношение на физически
  лица, се представят в Комисията за финансов надзор в 7-дневен срок
  от приемането им от компетентните органи на застрахователите.
  (3) Заместник-председателят на Комисията за финансов
  надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор”, разпорежда
  промяна на общите условия, когато те нарушават повелителни
  разпоредби на закона или нарушават защитени от Закона за защита
  на потребителите и правилата за търговия права на потребителите.
  Правомощието по тази алинея се упражнява в едномесечен срок от
  представянето на общите условия по ал. 2. Извършените промени в
  общите условия имат сила занапред освен в случаите на нарушаване
  на повелителните разпоредби на закона.
  (4) Тарифите и застрахователно-техническите планове по
  задължителните застраховки по чл. 77, ал. 1, т. 1 и 2 и измененията в
  тях се придружават от актюерска обосновка. Заместник-
  председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ
  управление “Застрахователен надзор”, може да поиска актюерска
  обосновка на тарифите и застрахователно-техническите планове и по
  други застраховки, както и по застраховки извън обхвата на ал. 2.
  Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор,
  ръководещ управление “Застрахователен надзор”, разпорежда
  корекция на тарифи или на застрахователно-технически планове,
  когато те не гарантират в достатъчна степен изпълнението на
  задълженията по застрахователните договори.”
  § 10. В чл. 25, ал. 1 се създава изречение второ:
  11

  “За извършване на дейност по презастраховане от застраховател
  се издава допълнително разрешение от Комисията за финансов надзор.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  § 11. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създават се ал. 2 и 3:
  “(2) Застраховател, който иска да получи разрешение по раздел
  II, буква “А”, т. 18 от приложение № 1 към чл. 6, ал. 2, посочва в
  прогнозата по
  ал. 1, т. 3:
  1. формите и начина на предоставяне на помощ в натура;
  2. броя, териториалното разположение и професионалната
  квалификация на персонала, с който разполага за предоставяне на
  помощта, и
  3. броя, териториалното разпределение и техническите
  характеристики на оборудването, с което възнамерява да предоставя
  помощта.
  (3) При преценка на изпълнимостта на прогнозата в частта й по
  ал. 2 заместник-председателят на Комисията за финансов надзор,
  ръководещ управление “Застрахователен надзор”, може да поиска
  становище от министъра на здравеопазването, от министъра на транспорта
  или от други компетентни държавни органи съобразно естеството на
  помощта.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  § 12. В чл. 31, ал. 1 се правят следните изменения:
  1. В т. 2 думата “финансов” се заменя с “план за достигане на
  границата на платежоспособност”.
  2. Точка 4 се изменя така:
  “4. е налице основанието за прекратяване на акционерното
  дружество по чл. 252, ал. 1, т. 5 от Търговския закон.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  § 13. В глава трета след чл. 33 се създава раздел IV:
  “Раздел IV
  Допълнителен надзор върху застрахователи, които участват в
  застрахователна група
  Чл. 34. (1) На допълнителен надзор подлежат застрахователите,
  които са:
  12

  1. възходящо свързани дружества на застраховател,
  презастраховател или чуждестранен застраховател;
  2. дъщерни дружества на застрахователен холдинг, на
  презастраховател или на чуждестранен застраховател, или
  3. дъщерни дружества на застрахователен холдинг със смесена
  дейност.
  (2) Целта на допълнителния надзор по този раздел е да се
  установи платежоспособността на застрахователя с оглед връзките му с
  други търговски дружества и да се предвидят мерки за нейното
  гарантиране. Допълнителният надзор по този раздел не представлява
  застрахователен надзор върху чуждестранния застраховател,
  застрахователния холдинг, застрахователния холдинг със смесена дейност
  или върху презастраховател поотделно.
  (3) При допълнителния надзор се вземат предвид:
  1. низходящо свързаните дружества на застрахователя;
  2. възходящо свързаните дружества на застрахователя, и
  3. низходящо свързаните дружества на лицата по т. 2, доколкото
  това изрично е предвидено в този закон.
  (4) Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор,
  ръководещ управление “Застрахователен надзор”, може да не вземе
  предвид информацията за лицата по ал. 1 или 3 със седалище извън
  Република България при осъществяване на допълнителния надзор, ако
  съществуват юридически пречки за получаването й.
  (5) Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор,
  ръководещ управление “Застрахователен надзор”, може в конкретен
  случай да не вземе предвид определено лице по ал. 1 или 3 при
  осъществяване на допълнителен надзор, когато:
  1. лицето представлява незначителен интерес с оглед целите на
  допълнителния надзор върху застрахователя, или
  2. отразяването на финансовото състояние на лицето е неуместно
  или заблуждаващо с оглед целите на допълнителния надзор върху
  застрахователя.
  Чл. 35. (1) Информацията за целите на допълнителния надзор се
  предоставя от застрахователя, подлежащ на допълнителен надзор. Когато
  информацията не е била предоставена от застрахователя, заместник-
  председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление
  “Застрахователен надзор”, може да я поиска от всяко от лицата по чл. 34,
  ал. 3.
  (2) При условията на чл. 22а от този закон и на чл. 19 от Закона
  за Комисията за финансов надзор може да се извършват проверки на
  предоставената информация на място в застрахователя, в неговите
  дъщерни дружества, дружество-майка, както и в другите дъщерни
  дружества на дружеството-майка на застрахователя, които се намират на
  територията на Република България. С оглед извършването на такива
  13

  проверки зад граница председателят на Комисията за финансов надзор
  може да сключва международни договори за взаимодействие с местните
  органи за осъществяване на финансов надзор.
  (3) Когато български застраховател и чуждестранен
  застраховател са низходящо или възходящо свързани помежду си или
  имат общо възходящо свързано с тях дружество, Комисията за финансов
  надзор обменя необходимата информация за нуждите на допълнителния
  надзор по тази глава с компетентните чуждестранни надзорни органи.
  Обменът на информация се осъществява на основата на международни
  договори, сключени с тези органи.
  (4) Когато застраховател и банка са низходящо или възходящо
  свързани или имат общо възходящо свързано дружество, управление
  “Застрахователен надзор” на Комисията за финансов надзор и управление
  “Банков надзор” на Българската народна банка обменят информация за
  нуждите на допълнителния надзор по тази глава. Обменът на информация
  се осъществява на основата на спогодба.
  (5) Информацията, получена по реда на ал. 3 и 4, представлява
  професионална тайна по смисъла на чл. 24, ал. 1 от Закона за Комисията
  за финансов надзор.
  Чл. 35а. (1) На надзор подлежат сделки на застрахователя с
  лицата по чл. 34, ал. 3, както и с физически лица, които имат участие в
  застрахователя или в лица по чл. 34, ал. 3, включително:
  1. заеми и други форми на кредитиране;
  2. гаранции и задбалансови операции;
  3. сделки с елементи, които се включват при изчисляване на
  собствените средства;
  4. инвестиции;
  5. презастрахователни операции;
  6. договори за подялба на разходи.
  (2) Застрахователите декларират сделките по ал. 1 заедно с
  представянето на тримесечните справки по чл. 65, ал. 1, т. 3. Това
  задължение не освобождава застрахователя от задължението да декларира
  факти и обстоятелства, когато сделки по ал. 1 са обект на разрешителен
  или уведомителен режим.
  (3) Ако вследствие разкриването на информация за сделките по
  ал. 1 Комисията за финансов надзор прецени, че покритието на границата
  на платежоспособност или на гаранционния капитал със собствени
  средства е застрашено, тя разпорежда изготвянето на план по чл. 50, ал. 1
  или 2 и/или прилага мярка по чл. 22б, ал. 2.
  Чл. 35б. (1) Границата на платежоспособност и собствените
  средства на застрахователите по чл. 34, ал. 1, т. 1 се изчисляват по метод,
  определен с наредбата по чл. 49.
  (2) При изчисленията по ал. 1 се включват всички лица по чл. 34,
  ал. 3.
  14

  (3) Ако в резултат на изчисленията по ал. 1 се установи недостиг
  на собствени средства за покритието на границата на платежоспособност
  или на гаранционния капитал, се прилагат мерките по чл. 35а, ал. 3.
  Чл. 35в. (1) По отношение на застрахователите по чл. 34, ал. 1, т.
  2 се прилага метод за допълнителен надзор, определен с наредбата по чл.
  49.
  (2) При прилагането на метода по ал. 1 се включват всички
  низходящо свързани на застрахователния холдинг, на презастрахователя
  или на чуждестранния застраховател, чието дъщерно дружество е
  застрахователят.
  (3) Когато в резултат на изчисленията по ал. 1 Комисията за
  финансов надзор прецени, че платежоспособността на застрахователя е
  застрашена, тя налага подходяща принудителна мярка по чл. 22б, ал. 2
  и/или разпорежда представянето на план по чл. 50, ал. 1 или 2.”
  Предложение на н.п. Мариана Костадинова:
  1. Раздел IV да отпадне.
  2. В случай, че Раздел IV не отпадне в чл. 35, ал. 2 текстът да се
  измени, като проверки на място да се извършват само при субекти,
  подлежащи на надзор по този закон: застрахователи - акционерни
  дружества или кооперации и клонове на чуждестранни застрахователи
  или презастрахователна дейност. По отношение на други търговски
  дружества, които попадат в обсега на допълнителния надзор, да се
  запази възможнастта само за изискване на насрещна информация.
  3. В чл. 35а, an. 1 да отпаднат хипотезите на сделки с
  физически лица, като се запази надзорът само по отношение на лицата,
  посочени в чл. 34, ал. 1 и ал. 3.
  (В тази връзка следва да отпадне и т. 5 от §1 на Допълнителните
  разпоредби (§45 от ЗИДЗЗ) относно дефиниция за “участие ”, тъй като
  допълнителната разпоредба се отнася единствено към понятието
  употребено в чл.35а ал.1 във връзка с хипотезата на сделки е физически
  лица.)
  Комисията не подкрепя предложенията по т. 1 и 2 и
  подкрепя по ПРИНЦИП предложението по т. 3.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя по § 13.
  като предлага следната окончателна редакция;
  § 13. В глава трета след чл. 33 се създава раздел IV с нови чл.
  34 и 35 и чл. 35а - 35в:
  “Раздел IV
  Допълнителен надзор върху застрахователи, които участват в
  застрахователна група
  15

  Чл. 34. (1) На допълнителен надзор подлежат
  застрахователите, които са:
  1. възходящо свързани дружества на застраховател,
  презастраховател или чуждестранен застраховател;
  2. дъщерни дружества на застрахователен холдинг, на
  презастраховател или на чуждестранен застраховател, или
  3. дъщерни дружества на застрахователен холдинг със
  смесена дейност.
  (2) Целта на допълнителния надзор по този раздел е да се
  установи платежоспособността на застрахователя с оглед връзките му
  С други търговски дружества и да се предвидят мерки за нейното
  гарантиране. Допълнителният надзор по този раздел не представлява
  застрахователен надзор върху чуждестранния застраховател,
  застрахователния холдинг, застрахователния холдинг със смесена
  дейност или върху презастраховател поотделно.
  (3) При допълнителния надзор се вземат предвид:
  1. низходящо свързаните дружества на застрахователя;
  2. възходящо свързаните дружества на застрахователя, и
  3. низходящо свързаните дружества на лицата по т. 2,
  доколкото това изрично е предвидено в този закон.
  (4) Заместник-председателят на Комисията за финансов
  надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор”, може да не
  вземе предвид свързаността на лицата по ал. 1 или 3 със седалище
  извън Република България при осъществяване на допълнителния
  надзор, ако съществуват юридически пречки за получаването на
  информация.
  (5) Заместник-председателят на Комисията за финансов
  надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор”, може в
  конкретен случай да не вземе предвид определено лице по ал. 1 или 3
  при осъществяване на допълнителен надзор, когато:
  1. лицето представлява незначителен интерес е оглед целите
  на допълнителния надзор върху застрахователя, или
  2. отразяването на финансовото състояние на лицето е
  неуместно или заблуждаващо с оглед целите на допълнителния
  надзор върху застрахователя.
  Чл. 35. (1) Информацията за целите на допълнителния
  надзор се предоставя от застрахователя, подлежащ на допълнителен
  надзор. Когато информацията не е била предоставена от
  застрахователя, заместник-председателят на Комисията за финансов
  надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор”, може да я
  поиска от всяко от лицата по чл. 34, ал. 3.
  (2) При условията на чл. 22а от този закон и на чл. 19 от
  Закона за Комисията за финансов надзор може да се извършват
  проверки на предоставената информация на място в застрахователя,
  16

  в неговите дъщерни дружества, дружеството-майка, както и в другите
  дъщерни дружества на дружеството-майка на застрахователя, които
  се намират на територията на Република България. С оглед
  извършването на такива проверки зад граница председателят на
  Комисията за финансов надзор може да сключва международни
  договори за взаимодействие с местните органи за осъществяване на
  финансов надзор.
  (3) Когато български застраховател и чуждестранен
  застраховател са низходящо или възходящо свързани помежду си или
  имат общо възходящо свързано с тях дружество, Комисията за
  финансов надзор обменя необходимата информация за нуждите на
  допълнителния надзор по тази глава с компетентните чуждестранни
  надзорни органи. Обменът на информация се осъществява на
  основата на международни договори, сключени с тези органи.
  (4) Когато застраховател и банка са низходящо или
  възходящо свързани или имат общо възходящо свързано дружество,
  управление “Застрахователен надзор” на Комисията за финансов
  надзор и управление “Банков надзор” на Българската народна банка
  обменят информация за нуждите на допълнителния надзор по тази
  глава. Обменът на информация ее осъществява на основата на
  съвместна инструкция.
  (5) Информацията, получена по реда на ал. 3 и 4,
  представлява професионална тайна по смисъла на чл. 24, ал. 1 от
  Закона за Комисията за финансов надзор.
  Чл. 35а. (1) На надзор подлежат сделки на застрахователя с
  лицата по чл. 34, ал. 3, както и с физически лица, които имат участие
  в застрахователя, или в лица по чл. 34, ал. 3, в това число:
  1. заеми и други форми на кредитиране;
  2. гаранции и задбалансови операции;
  3. сделки със собствени средства по смисъла на наредбата по
  чл. 49, т. 1;
  4. инвестиции;
  5. презастрахователни операции;
  6. споразумения за разделяне на разходи.
  (2) Застрахователите декларират сделките по ал. 1 заедно с
  представянето на тримесечните справки по чл. 65, ал. 1, т. 3. Това
  задължение не освобождава застрахователя от задължението да
  декларира факти и обстоятелства, когато сделки по ал. 1 са обект на
  разрешителен или уведомителен режим.
  (3) Ако вследствие разкриването на информация за сделките
  по ал. 1 Комисията за финансов надзор прецени, че покритието на
  границата на платежоспособност или на гаранционния капитал със
  собствени средства е застрашено, тя:
  1. разпорежда изготвянето на план по чл. 50, ал. 1 или 2
  17

  2. прилага мярка по чл. 22б, или
  3. разпорежда изготвянето на план по чл. 50, ал. 1 или 2 и
  прилага мярка по чл. 22б.
  Чл. 35б. (1) Границата на платежоспособност и собствените
  средства на застрахователите по чл. 34, ал. 1, т. 1 се изчисляват по
  метод, определен с наредбата по чл. 49.
  (2) При изчисленията по ал. 1 се включват всички лица по
  чл. 34, ал. 3.
  (3) Ако в резултат на изчисленията по ал. 1 се установи
  недостиг на собствени средства за покритието на границата на
  платежоспособност или на гаранционния капитал, се прилагат
  мерките по чл. 35а, ал. 3.
  Чл. 35в. (1) По отношение на застрахователите по чл. 34, ал.
  1, т. 2 се прилага метод за допълнителен надзор, определен с
  наредбата по чл. 49.
  (2) При прилагането на метода по ал. 1 се включват всички
  низходящо свързани на застрахователния холдинг, на
  презастрахователя или на чуждестранния застраховател, чието
  дъщерно дружество е заетрахователят.
  (3) Когато в резултат на изчисленията по ал. 1 Комисията за
  финансов надзор прецени, че платежоспособността на застрахователя
  е застрашена, тя прилага мерките по чл. 35а, ал. 3”
  § 14. В чл. 36 се създава изречение второ:
  “Комисията за финансов надзор се произнася в двумесечен срок
  от предложението на заместник-председателя, ръководещ управление
  “Застрахователен надзор”.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  § 15. В чл. 37 ал. 2 се изменя така:
  “(2) Клонът по ал. 1 трябва да бъде вписан по реда на
  Търговския закон и да разполага в страната със собствени средства, равни
  на границата на платежоспособност, но не по-малко от минималния
  размер по чл. 8, ал. 2.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя като предлага
  следната окончателна редакция:
  § 15. В чл. 37 ал. 2 се изменя така;
  “(2) Клонът по ал. 1 се вписва по реда на Търговския закон и
  разполага в страната със собствени средства, равни на границата на
  платежоспособност, но не по-малко от минималния размер по чл. 8,
  ал. 2.”
  18

  § 16. В чл. 38 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1, т. 5 цифрата “2” се заменя с “1”.
  2. В ал. 2 думите “местожителство или дългосрочно пребиваване
  в страната” се заменят с “постоянен адрес или разрешение за
  продължително пребиваване в страната”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  § 17. Създава се чл. 38а:
  “Чл. 38а. (1) Чуждестранен застраховател, който е поискал или е
  получил разрешение за извършване на застрахователна дейност в две или
  повече държави - членки на Европейския съюз, може да получи
  разрешение при следните условия:
  1. границата му на платежоспособност се изчислява към целия
  обем на дейността, осъществявана в държавите - членки на Европейския
  съюз;
  2. депозитът се намира само в една от държавите - членки на
  Европейския съюз, в които чуждестранният застраховател осъществява
  дейност, и
  3. собствените му средства в размер, равен на гаранционния
  капитал, се намират в някоя от държавите - членки на Европейския съюз,
  в която чуждестранният застраховател осъществява дейност.
  (2) В заявлението за издаване на разрешение по ал. 1 се посочва
  компетентният орган на коя държава членка ще осъществява надзор върху
  чуждестранния застраховател за платежоспособността и дейността му в
  рамките на целия Европейски съюз и се излагат мотивите за избора на
  надзорен орган.
  (3) Разрешението по ал. 1 се издава след получаване на
  съгласието на компетентните органи на останалите държави - членки на
  Европейския съюз, пред които такова искане е било отправено.
  (4) Разрешението по ал. 1 се отнема едновременно с отнемането
  от държавите - членки на Европейския съюз, които са дали съгласие за
  неговото издаване, по предложение на всяка от тях.
  (5) За целите на надзора върху границата на платежоспособност,
  гаранционния капитал, застрахователните резерви и тяхното инвестиране,
  както и във връзка с предприемането на принудителни мерки, органът по
  ал. 2 осъществява надзор върху дейността на чуждестранния
  застраховател в рамките на целия Европейски съюз по начина, по който
  осъществява надзора върху застрахователите, чието седалище е в
  границите на неговата национална юрисдикция.”
  Комисията подкрепя предложението на вносителя и
  предлага следната окончателна редакция:
  § 17. Създава се чл. 38а;
  19

  “Чл. 38а. (1) Чуждестранен застраховател, който е поискал
  или е получил разрешение за извършване на застрахователна дейност
  в две или повече държави членки на Европейския съюз, може да
  поиска разрешение да се ползва от следните права, които може да му
  сс предоставят само съвместно;
  1. границата му на платежоспособност да се изчислява
  спрямо целия обем на дейността, осъществявана в държавите членки
  на Европейския съюз;
  2. депозитът да се намира в само една от държавите членки
  на Европейския съюз, в които чуждестранният застраховател
  осъществява дейност, и
  3. собствените му средства в размер, равен на гаранционния
  капитал, да се намират в която и да било от държавите членки на
  Европейския съюз, в която чуждестранният застраховател
  осъществява дейност.
  (2) В заявлението за издаване на разрешение по ал. 1 се
  посочва компетентният орган на коя държава членка ще
  осъществява надзор върху чуждестранния застраховател за
  платежоспособността и дейността му в рамките на целия Европейски
  съюз и се излагат мотивите за избора на надзорен орган.
  (3) Разрешението по ал. 1 се издава след получаване на
  съгласието на компетентните органи на останалите държави членки
  на Европейския съюз пред които такова искане е било отправено.”
  (4) Разрешението по ал. 1 се отнема едновременно с
  държавите членки на Европейския съюз, които са дали съгласие за
  неговото издаване, по предложение на всяка една от тях.
  (5) За целите на надзора върху границата на
  платежоспособност, гаранционния капитал, застрахователните
  резерви и тяхното инвестиране, както и във връзка с предприемането
  на принудителни мерки, органът по ал. 2 осъществява надзор върху
  дейността на чуждестранния застраховател в рамките на целия
  Европейски съюз по начина, по който осъществява надзора върху
  застрахователите, чието седалище е в границите на неговата
  национална юрисдикция.”
  § 18. В чл. 43б, ал. 1 се създава изречение второ:
  “Срокът за произнасянето по предходното изречение спира да
  тече за периода от изпращане на искането за отстраняване на
  нередностите в заявлението и приложените към него документи до
  получаването на допълнителните документи.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя като предлага
  следната окончателна редакция:
  § 18. В чл. 43б, ал. 1 се създава изречение второ:
  20

  “Срокът за произнасянето по изречение първо спира да тече
  за периода от изпращане на искането за отстраняване на
  нередовностите в заявлението и приложените към него документи до
  получаването на допълнителните документи.”
  § 19. Член 47а се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  § 20. В чл. 48 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2, изречение първо накрая се добавя “освен в случаите по ал. 3”.
  2. Създава се нова ал. 3:
  (3) Гаранционният капитал на застрахователното дружество не
  може да бъде по малък от 2 700 000 лв., когато са налице следните
  условия:
  1. дружеството е получило разрешение по раздел II, буква “А”, т.
  14 от приложение № 1 към чл. 6, ал. 2, и
  2. размерът на записаните премии по застраховка на кредити за
  всяка от предходните 3 финансови години надхвърля 4 900 000 лв., или 4
  на сто от брутния размер на записаните премии.”.
  3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  § 21. В чл. 51 се създават ал. 5 и 6:
  "(5) В случаите, предвидени в наредбата по ал. 4, където е
  необходимо предварително съгласуване на обстоятелства, заместник-
  председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление
  “Застрахователен надзор”, се произнася в едномесечен срок от датата на
  представяне на всички изискуеми документи.
  (6) В случаите на съзастраховане в рамките на Европейския съюз
  резервът за предстоящи плащания се определя според нормите и
  установените практики в страната по седалището на водещия
  съзастраховател.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  § 22. В чл. 52, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Думата “инвестира” се заменя с “покрие”, а предлогът “в” се
  заменя със “със”.
  2. Създават се т. 8, 9 и 10:
  “8. заеми срещу застраховки “Живот”- до размера на откупните
  стойности по тези застраховки;
  21

  9. включените в образувания пренос-премиен и/или
  математически резерв отсрочени аквизационни разходи, намалени със
  свързаните презастрахователни комисиони, отсрочени за следващ период;
  10. включените при образуването на пренос-премийния резерв
  вземания по застрахователни договори, при условие че не са просрочени с
  90 или повече дни, намалени с частта на презастрахователите в тези
  вземания.”
  Предложение на н.п. Мариана Костадинова:
  В чл. 52, ал. 1 новата т. 8 да влезе в сила от 01. 01. 2006 год.
  Комисията подкрепя предложението по ПРИНЦИП като нов
  параграф в преходни и заключителни разпоредби.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 22
  като предлага следната окончателна редакция:
  § 22. В чл. 52, ал. 1 се правят следните изменения и
  допълнения:
  1. В текста преди т. 1 думата “инвестира” се заменя с
  “покрие”, а думите “в следните” се заменят със “със следните”.
  2. Създават се т. 8, 9 и 10:
  “8. заеми срещу застраховки “Живот”- до размера на
  откупните стойности по тези застраховки;
  9. включените в образувания пренос-премиен или
  математически резерв отсрочени аквизационни разходи, намалени
  със свързаните презастрахователни комисиони, отсрочени за следващ
  период;
  10. включените при образуването на пренос-премийния
  резерв вземания по застрахователни договори, при условие че не са
  просрочени с 90 или повече дни, намалени с частта на
  презастрахователите в тези вземания.”
  § 23. В чл. 53, ал. 2 думите “заместник-председателят на
  Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен
  надзор” се заменят с “Комисията за финансов надзор” и се създава
  изречение второ:
  “В двуседмичен срок от подаване на заявлението заместник-
  председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление
  “Застрахователен надзор”, изготвя предложение за издаване или отказ за
  издаване на разрешение и го внася за разглеждане в Комисията за
  финансов надзор. Комисията се произнася в едномесечен срок.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  22

  § 24. В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се ал. 1:
  “(1) Собствените средства и застрахователните резерви на
  застрахователя се инвестират в Република България.”
  2. Досегашният текст става ал. 2 и в нея се създава изречение
  второ:
  “Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор,
  ръководещ управление “Застрахователен надзор”, се произнася с решение
  в двуседмичен срок от датата на представяне на всички изискуеми
  документи.”
  3. Създава се ал. 3:
  “(3) В случаите на съзастраховане в рамките на Европейския
  съюз застрахователят може да инвестира застрахователните резерви,
  създадени по съзастрахователните договори, в активи по чл. 52, ал. 1 в
  Република България или в страната по седалището на водещия
  съзастраховател.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  § 25. Създава се нов чл. 55а:
  “Чл. 55а. (1) Застраховател, който е приключил годината със
  загуба, е длъжен да я покрие в рамките на следващата година.
  (2) Застраховател - акционерно дружество или клон на
  чуждестранен застраховател, може да вземе решение за намаляване на
  капитала, съответно на депозита, с размера на натрупаната загуба, при
  условие че не се нарушава чл. 8, ал. 2.
  (3) Застрахователят уведомява Комисията за финансов надзор за
  решенията на общото събрание по ал. 1 или 2 до 31 май на годината,
  следваща годината, приключила със загуба. Във взетото решение за
  покриване на загубата се посочват начинът за компенсиране и планът за
  набиране на средства.
  (4) Когато решение по ал. 3 не е било взето или по други
  причини загубата не е била покрита в срока по ал. 1, Комисията за
  финансов надзор налага принудителни мерки по чл. 226.”
  Предложение на н.п. Мариана Костадинова:
  Член 55а да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението за отпадане на § 25.
  § 26. В чл. 59 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се ал. 1 :
  “(1) Застрахователите се преобразуват по реда на Търговския
  закон, съответно на Закона за кооперациите. Застрахователите не могат да
  23

  се преобразуват чрез промяна на правната форма. Застрахователите -
  акционерни дружества, не могат да се преобразуват чрез прехвърляне на
  цялото си имущество на едноличен собственик - физическо лице.”
  2. Досегашният текст става ал. 2 и в нея след думата “отделяне”
  се поставя запетая и се добавя “както и чрез отделяне на еднолично
  търговско дружество”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  § 27. В чл. 60 се създават ал. 3 и 4:
  “(3) При подаване на заявление за преобразуване на
  застраховател чрез сливане, разделяне или отделяне Комисията за
  финансов надзор се произнася по предложението на заместник-
  председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление
  “Застрахователен надзор”, в едномесечен срок.
  (4) При подаване на заявление за преобразуване на
  застрахователи чрез вливане заместник-председателят на Комисията за
  финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор”, се
  произнася с решение в двумесечен срок от датата на представяне на
  всички изискуеми документи.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  § 28. В чл. 62, ал. 1 се създава изречение второ:
  “Застрахованите лица в чужбина се ползват с еднакви права като
  застрахованите в страната.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя като предлага
  следната окончателна редакция:
  § 28. В чл. 62, ал. 1 се създава изречение второ:
  “Застрахованите в чужбина лица се ползват с правата на
  застрахованите в страната.”
  § 29. В чл. 63 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се ал. 1:
  “(1) Когато застрахователят в ликвидация е представил
  доказателства за ликвидацията на застрахователния портфейл, заместник-
  председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление
  “Застрахователен надзор”, издава решение за прекратяване на
  ликвидацията.”
  2. Досегашният текст става ал. 2.
  3. Създава се ал. 3:
  “(3) След издаване на решението по ал. 1 застрахователят в
  ликвидация може да продължи дейността си с предмет, различен от
  24

  застраховането. След продължаване на дейността дружеството или
  кооперацията носи пълна отговорност за новооткрити задължения на
  застрахователя.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  § 30. В чл. 65 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 3 думите “до края” се заменят с “до 20-о число”;
  б) създава се т. 4:
  “4. месечни справки по образец, утвърден от заместник-
  председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление
  “Застрахователен надзор” - до 20-о число на следващия месец.”
  2. В ал. 4 се създава изречение второ:
  “Останалите годишни и периодични доклади, справки и
  приложения се подписват от представляващия застрахователя.”
  3. Създава се ал. 5:
  “(5) Комисията за финансов надзор издава наредба за формата и
  съдържанието на годишния финансов отчет на застрахователите.”
  Предложение на н.п. Мариана Костадинова:
  В чл. 65:
  Да отпадне промяната в чл. 65, ал. 1, т. 3 от 33, изразяваща се в
  замяна на думите “до края ” с “до тридесето число ”.
  Същевременно считам създаването със същата тази т. 1 на §
  27 от проекта на нова т. 4 към ал. 1 на чл. 65 за неприемливо и предлагам
  този нова т. 4 да не бъде създавана.
  В случай, че все пак тази т. 4 остане, то било разумно срокът в
  нея за представяне на месечни справки вместо до двадесето число на
  следващия месец, да бъде до края на следващия месец. В тази връзка в т.
  4 думите “до двадесето число ” следва да се заменят с думите “до края ”.
  Предлагам да има преходен период до евентуалното влизане в
  сила на тази нова т. 4, например от 01. Об. 2006 год.
  Предлагам още образците за месечни справки, предвидени в
  новата т. 4, преди да бъдат одобрени от заместник-председателя на
  Комисията по финансов надзор, ръководещ управление
  “Застрахователен надзор”, да бъдат съгласувани с Асоциацията на
  българските застрахователи. Това би могло да стане като в текста на
  т. 4 след думата “образец ” и преди думата “утвърден " се вмъкне израза
  “, съгласуван предварително по обем на информацията с Асоциацията на
  българските застрахователи и ”
  25

  “4. месечни справки за премийния приход и изплатените
  обезщетения по видовете застраховки съгласно Приложение 1 към чл.6,
  ал.2 — до края на следващия месец. ”
  Комисията подкрепя предложението по принцип и предлага
  следната окончателна редакция на § 30;
  § 30. В чл. 65 се правят следните допълнения:
  1. В алинея 1, се създава т. 4:
  “4. месечни справки по образец и съдържание, съгласувани
  предварително с Асоциацията на българските застрахователи и
  утвърден от заместник - председателя на Комисията за финансов
  надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор” - до края на
  следващия месец.”
  2. В алинея 4 се създава изречение второ: “Останалите
  годишни и периодични доклади, справки и приложения се подписват
  от представляващия застрахователя.”
  3. Създават се ал. 5 и 6:
  “(5) Комисията за финансов надзор издава наредба за
  формата и съдържанието на годишния финансов отчет на
  застрахователите.
  (6) Асоциацията на българските застрахователи дава
  становище относно образеца и съдържанието на справките по ал. 1. т.
  4 най-късно в 15-дневен срок от писменото запитване.”
  § 31. Създава се чл. 66а:
  “Чл. 66а. Заявление за утвърждаване на одитор се подава от
  заинтересувания одитор - физическо лице или специализирано одиторско
  предприятие, вписани в специалния регистър на Института на
  дипломираните експерт-счетоводители съгласно Закона за независимия
  финансов одит, които имат професионален опит в одитирането на
  застрахователи или са работили като счетоводители, ревизори или в
  управителните или контролните органи на застрахователи; или имат опит
  в одитирането на банки или други финансови институции; или са били
  преподаватели или научни работници по счетоводни науки. Заместник-
  председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление
  “Застрахователен надзор”, се произнася в
  15-дневен срок от представянето на всички изискуеми документи.
  Утвърдените одитори се включват в списък.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  § 32. Навсякъде в чл. 67, ал. 3 и 4, чл. 68, 69 и 69а думите
  “заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ
  26

  управление “Застрахователен надзор” се заменят с “Комисията за
  финансов надзор”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя като предлага
  следната окончателна редакция (в съответствие със Закона за
  нормативните актове се разделя на четири параграфа 32, 32а, 32б и
  32в:
  § 32. В чл. 67, ал. 3 и 4, думите “заместник-председателя на
  Комисията за финансов надзор, ръководещ управление
  “Застрахователен надзор” се заменят с “Комисията за финансов
  надзор”.
  § 32а. В чл. 68 думите “заместник-председателя на
  Комисията за финансов надзор, ръководещ управление
  “Застрахователен надзор” се заменят с “Комисията за финансов
  надзор”.
  § 32б. В чл. 69 думите “заместник-председателя на
  Комисията за финансов надзор, ръководещ управление
  “Застрахователен надзор” се заменят с “Комисията за финансов
  надзор”.
  § 32в. В чл. 69а думите “заместник-председателя на
  Комисията за финансов надзор, ръководещ управление
  “Застрахователен надзор” се заменят с “Комисията за финансов
  надзор”.
  § 33. В чл. 73а, ал. 3 думите “по ал. 1” се заменят с “по ал. 2”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  § 34. В чл. 74 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  “(2) В производството по несъстоятелност кредиторите в
  чужбина се ползват с еднакви права като кредиторите в страната.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя като предлага
  следната окончателна редакция:
  § 34. В чл. 74 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  “(2) В производството по несъстоятелност кредиторите в
  чужбина се ползват с правата на кредиторите в страната.”
  § 35. В чл. 77 се правят следните изменения и допълнения:
  27

  1. В ал. 1:
  а) създава се т. 3:
  “3. застраховка “Гражданска отговорност” на служителите на
  юридически лица и на физически лица, които осъществяват охранителна
  дейност с ползване на огнестрелно оръжие;”
  б) досегашната т. 3 става т. 4.
  2. В ал. 4 думите “т. 1 и 2” се заменят с “т. 1, 2 и 3”.
  Предложение на н.п. Мариана Костадинова:
  В чл. 11:
  1. Ал. 2 се изменя така:
  “(2) Договор за задължителните застраховки “Гражданска
  отговорност ” и “Злополука ” се сключва от датата на възникване на
  застрахователния интерес ”.
  2. Предлагам ал.4 на чл.77 да се измени, както следва:
  “(4) Срокът на застраховките по чл.77, ал.1 т.1. и т.2 не може
  да бъде по-кратък от един месец. Размерът на застрахователната
  премия за срок по-кратък от три месеца не може да бъде по-малък от 25
  на сто от размера на годишната премия по представената в Комисията
  за финансов надзор тарифа съгласно чл.25, ал.2.
  Комисията подкрепя предложението и предлага следната
  окончателна редакция на § 35:
  § 35. В чл. 77 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) създава се нова т. 3:
  “3. застраховка “Г ражда иска отговорност” на служителите
  на юридически лица и на физически лица, които осъществяват
  охранителна дейност с ползване на огнестрелно оръжие;”
  б) досегашната точка 3 става т. 4.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  (2) Договор за задължителните застраховки “Гражданска
  отговорност” по ал. 1, т. 1 и “Злополука” се сключва при възникване
  на застрахователния интерес.
  3. Създава се нова ал. 4:
  “(4) Срокът на застраховките по ал. 1, т. 1 и 2 не може да бъде
  по-кратък от един месец. Размерът на застрахователната премия за
  срок по-кратък от три месеца не може да бъде по-малък от 25 на сто
  от размера на годишната премия по представената в Комисията за
  финансов надзор тарифа съгласно чл.23, ал.2.”
  4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:
  “(5) Комисията за финансов надзор издава наредба за общите
  условия, минималната застрахователна сума, минималната
  задължителна рискова премия, реда и срока за извършване на
  28

  задължителното застраховане по ал. 1, т.1, 2 и 3, както и за реда на
  неговото отчитане. С наредбата се въвежда единна номерация на
  полиците по задължителните застраховки по ал. 1, т. 1,2 и 3.”
  Предложение на Комисията за нов § 35а:
  § 35а Заглавието на раздел II от глава дванадесета се изменя
  така
  “Задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на
  собствениците, ползвателите, държателите и водачите на моторни
  превозни средства”
  (посоченото изменение се налага от обстоятелството, че
  след предвижданото изменение Глава XII - Задължително
  застраховане урежда две задължителни застраховки “Гражданска
  отговорност” и следва да се уточни, че раздел II се отнася до
  застраховка “Гражданска отговорност ” на автомобилистите.)
  § 36. В чл. 81 думите “по чл. 33, т. 2” се заменят с “по чл. 5, ал. 2,
  т. 3”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  § 37. В чл. 82, ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя “като
  урежда претенциите за вреди, причинени на територията на Република
  България от моторни превозни средства с чуждестранна регистрация,
  чиито водачи притежават сертификат “Зелена карта”, издаден от
  чуждестранен застраховател, включително като изплаща застрахователни
  обезщетения за сметка на чуждестранния застраховател”.
  Предложение на н.п. Мариана Костадинова:
  Промяната в чл. 82 ал.2 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  § 38. Създава се чл. 83а:
  “Чл. 83а. (1) Националното бюро на българските автомобилни
  застрахователи възлага дейности по чл. 82, ал. 2 само на своите членове.
  (2) Член на Националното бюро на българските автомобилни
  застрахователи по възлагане от бюрото извършва дейност по ликвидация
  на щети по застраховки “Гражданска отговорност” на собствениците,
  ползвателите, държателите и водачите на моторни превозни средства,
  сключени в чужбина от чуждестранен застраховател и валидни за
  територията на Република България.
  29

  (3) Клон на чуждестранен застраховател, който осъществява
  дейност в Република България и е член на Националното бюро на
  българските автомобилни застрахователи, по възлагане от бюрото
  извършва дейност по ликвидация на щети по застраховки “Гражданска
  отговорност” на собствениците, ползвателите, държателите и водачите на
  моторни превозни средства, сключени от съответния чуждестранен
  застраховател в чужбина и валидни за територията на Република
  България.
  (4) Член на Националното бюро на българските автомобилни
  застрахователи, който е дъщерно дружество на чуждестранен
  застраховател или застрахователен холдинг, по възлагане от бюрото
  извършва дейност по ликвидация на щети по застраховки “Гражданска
  отговорност” на собствениците, ползвателите, държателите и водачите на
  моторни превозни средства, сключени от дружеството-майка или от друг
  застраховател, който е дъщерно дружество на дружеството-майка или на
  застрахователния холдинг в чужбина, и валидни за територията на
  Република България.”
  Предложение на н.п. Мариана Костадинова:
  Новосъздадения чл.83а да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение на н.п. Нина Радева:
  Член 83а се изменя така:
  “Чл. 83а. (1) Националното бюро на българските автомобилни
  застрахователи възлага дейности по чл. 82, ал. 2 на свои членове и на
  други лица в съответствие с международните договори, по които е
  страна.
  (2) Когато международните договори по ал. 1 предвиждат
  това Национално бюро на българските автомобилни застрахователи
  може за възлага дейности на лица, които не са застрахователи.
  (3) Националното бюро на българските автомобилни
  застрахователи не може да възлага дейности на застрахователи, които
  нямат разрешение да извършват застрахователна дейност по т. 10 от
  раздел II на Приложение № 1 към чл. 6, ал. 2 или на които това
  разрешение и било отнето. ”
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Комисията предлага следната окончателна редакция на §
  38:
  § 38. Създава се чл. 83а
  30

  Чл. 83а (1) Националното бюро на българските автомобилни
  застрахователи възлага дейности по чл. 82, ал. 2 на свои членове и на
  други лица в съответствие с международните договори, по които е
  страна.
  (2) Националното бюро на българските автомобилни
  застрахователи може да възлага дейности на лица, които не са
  застрахователи, когато международните договори по ал. 1 предвиждат
  това.
  Предложение на Комисията за нов § 38а:
  § 38а. В чл. 87 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2”
  “(2) Средствата на Гаранционния фонд, намалени с резерва
  за предстоящи плащания, не могат да бъдат по-малко от 3 000 000 лв.
  Когато средствата на Гаранционния фонд спаднат под установения
  минимален размер за повече от един месец, недостигът се попълва със
  средства на застрахователите, които извършват задължителни
  застраховки по чл. 77, ал. 1, т. 1 и 2, пропорционално на усреднения
  им пазарен дял по тези застраховки за последните три години считано
  от датата на възникване на недостига. Предоставените средства не
  подлежат на връщане.”
  § 39. В чл. 88 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създават се ал. 2, 3,4 и 5:
  “(2) Общият размер на обезщетенията по ал. 1 не може да
  надхвърля размера на минималната застрахователна сума по
  задължителните застраховки, определена по реда на чл. 77, ал. 4 за
  годината, в която е настъпило пътнотранспортното произшествие.
  Лихвите за забава по ал. 4, изречение първо се изчисляват отделно.
  (3) При спазване на ал. 2 Гаранционният фонд обезщетява
  действителния размер на вредите по ал. 1, т. 1 и изплаща обезщетения по
  ал. 1, т. 2 в съответствие с приета от него методика.
  (4) Гаранционният фонд изплаща обезщетения по ред и в
  срокове, уредени с правилника по чл. 93, и дължи лихва за забава от
  датата, на която изтича срокът за произнасяне по претенция, предявена от
  пострадалото лице. Разноските за вещи лица са за сметка на лицето,
  причинило пътнотранспортното произшествие, съответно за сметка на
  превозвача, който не е сключил задължителна застраховка “Злополука”,
  или за сметка на Гаранционния фонд в случаите по ал. 1, т. 1, буква “а”.
  (5) За изплащане на обезщетение по ал. 1 пострадалите лица
  трябва да са предявили претенцията си пред Гаранционния фонд с
  писмена молба, придружена с всички доказателства относно
  31

  застрахователното събитие, правото на пострадалия да получи
  обезщетение във връзка със събитието и размера на причинените вреди. В
  противен случай Гаранционният фонд не дължи разноски по делото, както
  и лихви за забава до датата на предявяване на исковата молба в съда.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя като предлага
  следната окончателна редакция;
  § 39. В чл. 88 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създават се ал. 2,3, 4 и 5:
  “(2) Общият размер на обезщетенията по ал. 1 не може да
  надхвърля размера на минималната застрахователна сума по
  задължителните застраховки, определена по реда на чл. 77, ал. 4 за
  годината, в която е настъпило пътнотранспортното произшествие.
  Лихвите за забава по ал. 4, изречение първо се изчисляват отделно.
  (3) В съответствие е ал. 2 Гаранционният фонд обезщетява
  действителния размер на вредите по ал. 1, т. 1 и изплаща обезщетения
  по ал. 1, т. 2 в съответствие с приета от него методика.
  (4) Гаранционният фонд изплаща обезщетения по ред и в
  срокове, уредени е правилника по чл. 93, и дължи лихва за забава от
  датата, на която изтича срокът за произнасяне по претенция,
  предявена от пострадалото лице. Срокът за произнасяне не може да
  бъде по дълъг от 30 дни от датата на завеждане на
  претенцията. Разноските за вещи лица са за сметка на лицето,
  причинило пътнотранспортното произшествие, съответно за сметка
  на превозвача, който не е сключил задължителна застраховка
  “Злополука”, или за сметка на Гаранционния фонд в случаите по ал.
  1, т. 1, буква “а”.
  (5) За изплащане на обезщетение по ал. 1 пострадалото лице
  предявява претенцията си пред Гаранционния фонд с писмена молба,
  придружена с доказателства относно застрахователното събитие,
  правото на пострадалия да получи обезщетение във връзка със
  събитието и размера на причинените вреди. В противен случай
  Гаранционният фонд не дължи разноски по делото, както и лихви за
  забава до датата на предявяване на исковата молба в съда.”
  Предложение на Комисията за § 39а:
  § 39а. В чл. 89, ал. 1 се изменя така:
  “(1) Гаранционният фонд се управлява от управителен съвет
  в състав: председател и четирима членове, избрани от управителния
  съвет на Асоциацията на българските застрахователи измежду
  представителите на застрахователите, които извършват
  задължителни застраховки по чл. 77, ал. 1, т. 1 и 2. По отношение на
  32

  председателя и членовете на управителния съвет на Гаранционния
  фонд се прилага съответно чл. 10. Точка 8 на ал. 1 на чл. 10 не се
  прилага.”
  § 40. В чл. 90 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 1 думите “в процент от събираните застрахователни
  премии по задължителното застраховане” се заменят е “в процент от
  събираните брутни премии по застраховки по чл. 77, ал. 1, т. 1 и 2”.
  2. В ал. 2 думите “заместник-председателят на Комисията за
  финансов надзор, ръководещ управление ’’Застрахователен надзор” се
  заменят с “Комисията за финансов надзор”.
  3. Алинея 4 се изменя така:
  “(4) Застрахователите, които не са платили вноските по ал. 1, т. 1
  в сроковете по ал. 2, дължат законната лихва за срока на забавата.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя като предлага
  следната окончателна редакция:
  § 40. В чл. 90 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 1 думите “в процент от събираните
  застрахователни премии по задължителното застраховане” се заменят
  с “в процент от събираните брутни премии по застраховки по чл. 77,
  ал. 1, т. 1 и 2”.
  2. В ал. 2 думите “Заместник-председателят на Комисията за
  финансов надзор, ръководещ управление ’’Застрахователен надзор” се
  заменят с “Комисията за финансов надзор”.
  3. Създава се нова ал. 4:
  “(4) Застрахователите, които не са платили вноските по ал. 1,
  т. 1 в сроковете по ал. 2, дължат законната лихва за срока на
  забавата.”
  § 41. В чл. 91 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите “чл. 88, т. 1” се заменят с “чл. 88, ал. 1, т. 1” и
  се създават изречения второ и трето:
  “Когато увреденото лице разполага с изпълнителен лист срещу
  причинителя на пътнотранспортното произшествие, Гаранционният фонд
  може да се ползва от правата по него въз основа на документите и
  извлеченията от сметките, с които се установяват неговите вземания.
  Когато Гаранционният фонд е определил и изплатил обезщетение, което е
  по-малко от размера по изпълнителния лист, в изпълнителното
  производство увреденото лице се удовлетворява първо до размера на
  разликата.”
  2. В ал. 2 думите “чл. 88, т. 2” се заменят с “чл. 88, ал. 1, т. 2”.
  3. Създава се ал. 3:
  33

  “(3) За вземанията си по ал. 1 и 2 Гаранционният фонд може да
  се снабди с изпълнителен лист въз основа на документите и извлеченията
  от сметките, с които те се установяват, ако задължението не е било
  изплатено в едномесечен срок от получаване на писмена покана.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 41.
  Предложение на Комисията за нов § 41а:
  § 41а. В чл. 93 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея се създава изречение
  второ: “Правилникът се обнародва в “Държавен вестник”.
  2. Създава се ал. 2:
  “(2) Комисията за финансов надзор осъществява текущ
  надзор за законосъобразност върху дейността на Гаранционния фонд.
  Прилагат се съответно чл. 18 и 19 от Закона за Комисията за
  финансов надзор и чл. 226, чл. 65 и 66 от този закон.”
  § 42. В чл. 94б се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите “общи условия, тарифи, застрахователно-
  технически планове или” се заличават.
  2. В ал. 2 думите “ал. 3” се заменят с “ал. 4”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  § 43. В чл. 94в се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите “или застрахователен брокер, ликвидатор или
  синдик”, както и думите “1. Физическо лице - с глоба от 1000 до 10 000
  лв.;
  2. Юридическото лице“ се заличават.
  2. Създава се нова ал. 2:
  “(2) Застрахователен брокер, ликвидатор или синдик, който не
  изпълни или наруши законно разпореждане или заповед на Комисията за
  финансов надзор, на нейния председател или на заместник-председателя,
  ръководещ управление “Застрахователен надзор”, се наказва:
  1. физическо лице - с глоба от 200 до 500 лв.;
  2. юридическо лице - с имуществена санкция от 500 до 2000 лв.”
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
  Комисията подкрепя текста на вносителя като предлага
  следната окончателна редакция:
  § 43. В чл. 94в се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Застраховател, който не изпълни или наруши законно
  разпореждане или заповед на Комисията за финансов надзор, на
  34

  нейния председател или на заместник-председателя на Комисията за
  финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор“,
  се наказва с имуществена санкция от 5 000 до 20 000 лв.”
  2. Създава се нова ал. 2:
  “(2) Застрахователен брокер, ликвидатор или синдик, който
  не изпълни или наруши законно разпореждане или заповед на
  Комисията за финансов надзор, на нейния председател или на
  заместник-председателя, ръководещ управление “Застрахователен
  надзор“, се наказва:
  1. физическо лице - с глоба от 200 до 500 лв.;
  2. юридическо лице - с имуществена санкция от 500 до 2000
  лв.“
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
  §44. В чл. 100 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  “(2) За нарушение на чл. 90, ал. 5 председателят на управителния
  съвет на Гаранционния фонд се наказва с глоба от 500 до 1000 лв. Когато
  нарушението е било извършено в изпълнение на решение на управителния
  съвет, наказанието се налага и на членовете на управителния съвет, които
  са подкрепили решението.”
  Комисията предлага следната окончателна редакция на §
  44:
  § 44. В чл. 100 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  “(2) За нарушение на чл. 90, ал. 5 председателят на
  управителния съвет на Гаранционния фонд се наказва с глоба от 500
  до 1000 лв.”
  Предложение на н.п. Мариана Костадинова за нов § 44а:
  В чл. 103:
  Предлагам да бъдат намалени минималния и максималния
  размер на глобата, предвиждана в чл. 103. Считам, че съответстващ на
  тежестта на административното нарушение би бил размер от 100 до
  5000 лева, а не досегашния прекомерно висок размер от 2000 до 10000
  лева.
  Комисията подкрепя предложението по ПРИНЦИП И предлага
  следната окончателна редакция на нов § 44а:
  § 44а. В чл. 103 думите “от 2 000 до 10 000 лв.“ се заменят с
  “от 500 до 2 000 лв.“.
  35

  § 45. В § 1 от Допълнителните разпоредби се правят следните
  изменения и допълнения:
  1. Създават се нови т. 3, 4, 5, 6 и 7:
  “3. “Дружество-майка” е търговец, който упражнява върху друго
  дружество контрол по смисъла на § 1, т. 4 от Допълнителната разпоредба
  на Закона за Комисията за финансов надзор.
  4. “Дъщерно дружество” е дружество, върху което се упражнява
  контрол по смисъла на т. 3. Всички дъщерни дружества на дъщерно
  дружество се считат за дъщерни дружества на дружеството - майка, което
  ги оглавява.
  5. “Участие” по смисъла на глава трета, раздел IV е
  притежаването на 20 на сто или повече от капитала на друго дружество.
  Участие е налице и когато делът от притежавания капитал е по-малък от
  20 на сто, но е създадена трайна връзка с цел осъществяване на
  сътрудничество.
  6. “Възходящо свързано дружество” е дружеството-майка по т. 3
  или дружеството, което притежава участие по т. 5.
  7. “Низходящо свързано дружество” е дъщерно дружество по т. 4
  или дружество, в което се притежава участие по т. 5.”
  2. Досегашните т. 3 и 4 стават съответно т. 8 и 9 и се изменят
  така:
  “8. “Застрахователен холдинг” е дружество-майка с основен
  предмет на дейност придобиване и притежаване на участия в
  застрахователни или презастрахователни дружества в страната или в
  чужбина и най-малко едно от тези дружества е застраховател.
  9. “Застрахователен холдинг със смесена дейност” е дружество-
  майка, което не е застраховател и има поне едно дъщерно дружество,
  което е застраховател.”
  3. Досегашните т. 5-11 стават съответно т. 10-16.
  4. Създава се т. 17:
  “17. “Съзастраховане в рамките на Европейския съюз” е
  сключване на съзастрахователни договори относно рискове по раздел II,
  буква “А”, т. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 и 16 от приложение № 1 към чл. 6, ал. 2,
  както и относно рисковете по т. 13 без отговорност за ядрена вреда и
  отговорност за вреда, произтекла от медицински продукти, когато са
  налице следните допълнителни условия:
  а) размерът на риска - предмет на застраховката, налага
  участието на повече от един застраховател за неговото покриване;
  б) рискът - предмет на застраховката, се покрива на основание на
  един договор и при една премия за един и същ период от двама или
  повече застрахователи (съзастрахователи), като всеки носи част от
  задължението за плащане на обезщетение;
  36

  в) един от съзастрахователите има качеството на водещ
  съзастраховател и определя сроковете и условията на застраховката, както
  и размера на премийните ставки;
  г) рискът, подлежащ на покриване, се намира в Европейския
  съюз;
  д) за целите на застраховката се приема, че водещият
  съзастраховател носи целия риск, и
  е) поне един от участниците в съзастрахователния договор има
  седалище в държава - членка на Европейския съюз, различна от държавата
  на водещия съзастраховател, или участва в договора чрез клон, който има
  седалище в такава страна членка.”
  Предложение на н.п. Мариана Костадинова:
  Дефинициите в т. 3, 4, 5, 6 и 7 да отпаднат. (Предложението е
  във връзка с предложението по § 13 за отпадането на Раздел IV).
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  § 46. В § 15 от Преходните и заключителните разпоредби думите
  “министъра на финансите” се заменят с “Комисията за финансов надзор и
  на заместник-председателя, ръководещ управление “Застрахователен
  надзор”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  § 47. В § 67 от Закона за изменение и допълнение на Закона за
  застраховането (ДВ, бр. 96 от 2002 г.) се правят следните изменения и
  допълнения:
  1. В ал. 1 думите “автомобилно застраховане и за уреждане на
  висящите регресни претенции между застрахователите” се заменят със
  “застраховка “Гражданска отговорност” на собствениците, ползвателите,
  държателите и водачите на моторни превозни средства”.
  2. В ал. 2 думите “Агенцията за застрахователен надзор” се
  заменят със “Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор,
  ръководещ управление “Застрахователен надзор”.
  3. В ал. 3 думите “Агенцията за застрахователен надзор” се
  заменят със “Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор,
  ръководещ управление “Застрахователен надзор” и думата “нея” се заменя
  с “него”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя като предлага § 47
  да стане § 49.
  37

  § 48. Параграф 68 от Закона за изменение и допълнение на
  Закона за застраховането (ДВ, бр. 96 от 2002 г.) се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя като предлага § 48
  да стане § 50.
  § 49. Точка 18 от раздел II, буква “А” от приложение № 1 към чл.
  6, ал. 2 се изменя така:
  ”1. Помощ при пътуване (асистанс).
  Помощ за лица, които попадат в затруднения при пътуване,
  когато са далеч от дома или от постоянното си местоживеене.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя като предлага § 49
  да стане § 47 със следната окончателна редакция:
  § 47. В приложение № 1 към чл. 6, ал. 2, в раздел II, буква
  “А”, т. 18 се изменя така:
  “18. Помощ при пътуване (асистанс).
  Помощ за лица, които попадат в затруднения при пътуване,
  когато са далеч от дома или от постоянното си местоживеене.**
  § 50. В приложение № 2.1 към чл. 48, ал. 2 се правят следните
  изменения:
  1. В т. 1 числото “600” се заменя с “1200”.
  2. В т. 2.1 думите “10, 11, 13, 14 и 15” се заменят с “10, 11, 12,
  13, 14 и 15” и числото “400” се заменя с “800”.
  3. В т. 2.2 думите “16, 17 и 18” се заменят с “16 и 18” и числото
  “300” се заменя с “600”.
  4. В т. 2.3 думите “9 и 12” се заменят с “9 и 17” и числото “200”
  се заменя с “400”.
  5. Точка 3 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя като предлага § 50
  да стане § 48 със следната окончателна редакция:
  § 48. В приложение № 2.1 към чл. 48, ал. 2 се правят следните
  изменения:
  1. В т. 1 числото “600** се заменя с “1200”.
  2. В т. 2.1 думите “по т. 10,11,13,14 и 15” се заменят с “по т.
  10,11,12,13,14 и 15” и числото “400” се заменя с “800”.
  3. В т. 2.2 думите “16, 17 и 18” се заменят с “16 и 18” и
  числото “300” се заменя с “600”.
  4. В т. 2.3 думите “по т. 9 и 12” се заменят с “по т. 9 и 17” и
  числото “200” се заменя с “400”.
  5. Точка 3 се отменя.
  36

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  § 51. Заварените при влизането в сила на този закон общи
  условия не подлежат на промяна по реда на чл. 23, ал. 3 освен в случаите
  на констатирани нарушения на повелителни разпоредби на закона.
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  § 52. (1) Застрахователите, които са получили разрешение по
  раздел II, буква “А”, т. 18 от приложение № 1 към чл. 6, ал. 2 преди
  влизането в сила на този закон и искат да предлагат помощ при пътуване в
  натура, представят прогноза по чл. 26, ал. 2 заедно с изменението на
  общите условия, тарифите и застрахователно-техническите планове. Такса
  за допълнителното разрешение не се дължи.
  (2) В заварените производства по издаване на разрешение за
  извършване на застрахователна дейност или по издаване на допълнително
  разрешение по раздел II, буква “А”, т. 18 от приложение № 1 към чл. 6, ал.
  2 застрахователят допълва прогнозата с обстоятелствата по чл. 26, ал. 2.
  От допълването на прогнозата тече нов двумесечен срок за изготвяне на
  предложение, съответно за вземане на решение от заместник-председателя
  на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление
  “Застрахователен надзор”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  § 53. Разпоредбите на чл. 38а, чл. 51, ал. 6, чл. 54, ал. 3 и § 1, т.
  17 от Допълнителните разпоредби влизат в сила от датата на приемането
  на Република България в Европейския съюз.
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  § 54. (1) Разпоредбата на чл. 48, ал. 3 влиза в сила на 1 януари
  2007 г.
  (2) Размерът на минималния гаранционен капитал на
  застрахователите по чл. 48, ал. 3 е, както следва:
  1. от влизането в сила на закона - 800 000 лв.;
  2. от 1 януари 2005 г. - 2 000 000 лв., и
  3. от 1 януари 2006 г. - 2 300 000 лв.
  Комисията подкрепя текста на вносителя като предлага
  следната окончателна редакция;
  § 54. Размерът на минималния гаранционен капитал по чл.
  48, ал. 3 се достига поетапно до 1 януари 2007 г., както следва;
  39

  1. от влизането в сила на закона - 800 000 лв.;
  2. от 1 януари 2005 г. - 2 000 000 лв., и
  3. от 1 януари 2006 г. - 2 300 000 ЛВ.
  § 55. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8
  от 2003 г.; изм. и доп., бр. 31 и 67 от 2003 г.) се правят следните
  изменения и допълнения:
  1. В чл. 7 се създават ал. 4 и 5:
  “(4) Членовете на комисията получават допълнително
  възнаграждение към основното месечно възнаграждение за изпълнение на
  специфичните им функции по този закон и в зависимост от
  индивидуалното им трудово изпълнение при условия и по ред, определени
  с вътрешните правила за работната заплата, приети от комисията.
  (5) Средствата по ал. 4 се определят в размер до 25 на сто от
  брутния годишен размер на средствата за работна заплата на членовете на
  комисията и се включват в бюджета на комисията.”
  2. В чл. 13, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  а) създават се нови т. 12,13, 14,15 и 16:
  “12. преценява дали за застрахователна група е застрашено
  покритието на границата на платежоспособност или на гаранционния
  капитал със собствени средства и съответно налага мерките по чл. 35а, ал.
  3 от Закона за застраховането;
  13. преценява дали е застрашена платежоспособността на
  дъщерни дружества на застрахователен холдинг, на презастраховател или
  на чуждестранен застраховател и съответно налага мерките по чл. 35в, ал.
  3 от Закона за застраховането;
  14. по предложение на съответния ресорен заместник-
  председател разрешава или отказва да разреши инвестирането на
  собствени средства на застраховател в дялове и акции на друго търговско
  дружество, когато размерът на инвестицията надвишава 10 на сто от
  размера на собствените средства на застрахователя;
  15. налага мерките по чл. 226 от Закона за застраховането в
  случаите, когато общото събрание на застраховател не е взело решение за
  покриване на загубата от предходната година или когато по други
  причини загубата не е била покрита;
  16. определя размера на процента по чл. 90, ал. 1, т. 1 от Закона
  за застраховането;”
  б) досегашните т. 12, 13, 14и 15 стават съответно т. 17, 18, 19 и
  20.
  3. В чл. 15, ал. 2, буква ”б” след думата “посредник” думата
  “публично” се заличава.
  4. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
  а) в ал. 1 т. 9,10 и 11 се отменят;
  б) в ал. 1, т. 20 думите “и несъстоятелност” се заличават;
  40

  в) в ал. 4 думите “9 и” се заличават;
  г) алинея 6 се отменя.
  5. В чл. 21 ал. 2 се изменя така:
  “(2) Служителите на комисията получават допълнително
  материално стимулиране към основното месечно възнаграждение,
  определено въз основа на периодична оценка на индивидуалното им
  трудово изпълнение, при условия и по ред, определени с вътрешните
  правила за работната заплата, приети от комисията.”
  6. В чл. 27, ал. 1 се създава т. 8:
  “8. извършване на други действия.”
  7. В приложението към чл. 27, ал. 2 се правят следните
  изменения и допълнения:
  а) в т. 4.1 и 4.3 думите “се събират следните такси” се заличават;
  б) в т. 4.6 се създава буква “г”:
  “г) на фондове за допълнително доброволно осигуряване за
  безработица или професионална квалификация 2 500 лв.”
  в) създава се т. 5:
  “5. За предоставяне на информация от публичните регистри на
  комисията:
  1. справка от картотеката на регистрираните лица и копиране на
  хартиен носител:
  а) за първата страница - 0,50 лв.;
  б) за всяка следваща страница - 0,20 лв.;
  2. справка от електронната база данни и запис на електронен
  носител:
  а) за актуална справка - 0,30 лв. + 1,30 лв. за запис на дискета
  или + 0,80 лв. за запис на компактдиск;
  б) за историческа справка - 0,60 лв.+ 1,30 лв. за запис на дискета
  или + 0,80 лв. за запис на компактдиск.”
  8. Отмяната на чл. 16, ал. 1, т. 9 влиза в сила от 1 януари 2005 г.
  Предложение на н.п. Мариана Костадинова:
  По § 55 (относно промяната в ЗКФН)
  1. В чл. 7, ал. 4 и 5 да отпаднат.
  2. В чл. 13, ал. 1, т. 4 думите “дава писмени указания” се
  заменят с “приема наредби ”.
  3. В чл. 21, ал. 2 да отпадне.
  4. В т. 6 относно чл. 27, ал. 1 предлаганата нова т. 8 да
  отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението по т. 1 и 3 и подкрепя
  по принцип по т. 2 и 4.
  41

  Предложение на Комисията за окончателна редакция на §
  55:
  § 55. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр.
  8 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 31 и 67 от 2003 г.) се правят следните
  изменения и допълнения:
  1. В чл. 4:
  а. Алинея 3 се изменя така:
  “(3) Председателят и заместник председателите на
  комисията не могат да извършват друга платена дейност освен
  преподавателска или научна или като членове на международни
  организации във връзка с дейността на комисията.’
  б. Създава се нова ал. 4:
  “(4) Останалите членове на комисията не могат да работят в
  изпълнителната власт или за поднадзорно по смисъла на този закон
  лице.”
  в. Алинея 5 се изменя така:
  “(5) Обстоятелствата по ал. 2, т. 2 - 6 ал. 3 и ал. 4 се
  декларират от всеки член на комисията пред председателя на
  Народното събрание при встъпване в длъжност.”
  2. В чл. 7 се създават ал. 4 и 5:
  “(4) Членовете на комисията получават допълнително
  възнаграждение към основното месечно възнаграждение за
  изпълнение на специфичните им функции по този закон и в
  зависимост от индивидуалното им трудово изпълнение при условия и
  по ред, определени с вътрешните правила за работната заплата,
  приети от комисията.
  (5) Средствата по ал. 4 се определят в размер до 25 на сто от
  брутния годишен размер на средствата за работна заплата на
  членовете на комисията и се включват в бюджета на комисията.”
  3. В чл. 13:
  а) в ал. 1:
  аа) създават се нови т. 12,13,14,15 и т. 16:
  “12. преценява дали за застрахователна група е застрашено
  покритието на границата на платежоспособност или на гаранционния
  капитал със собствени средства и съответно налага мерките по чл.
  35а, ал. 3 от Закона за застраховането;
  13. преценява дали е застрашена платежоспособността на
  дъщерни дружества на застрахователен холдинг, на презастраховател
  или на чуждестранен застраховател и съответно налага мерките по
  чл. 35в, ал. 3 от Закона за застраховането;
  14. по предложение на съответния ресорен заместник-
  председател разрешава или отказва да разреши инвестирането на
  собствени средства на застраховател в дялове и акции на друго
  42

  търговско дружество, когато размерът на инвестицията надвишава
  10 на сто от размера на собствените средства на застрахователя;
  15. налага мерките по чл. 226 от Закона за застраховането в
  случаите, когато общото събрание на застраховател не е взело
  решение за покриване на загубата от предходната година или когато
  по други причини загубата не е била покрита;
  16. определя размера на процента по чл. 90, ал. 1, т. 1 от
  Закона за застраховането;”
  бб) досегашните т. 12,13,14 и 15 стават съответно т. 17,18,19
  и 20.
  б) В ал. 7 се създава изречение второ: “Указанията по ал. 1, т.
  4 се публикуват в бюлетина на комисията и на нейната страница в
  Интернет.”
  4. В чл. 15, ал. 2, буква ”б” след думата “посредник” думата
  “публично” се заличава.
  5. В чл. 16:
  а) в ал. 1:
  аа) в т. 9,10 и 11 се отменят;
  бб) в т. 20 думите “и несъстоятелност” се заличават;
  б) в ал. 4 думите “9 и” се заличават;
  в) алинея 6 се отменя.
  6. В чл. 21:
  а. Ал. 2 се изменя така:
  “(2) Служителите на комисията получават допълнително
  материално стимулиране към основното месечно възнаграждение,
  определено въз основа на периодична оценка на индивидуалното им
  трудово изпълнение, при условия и по ред, определени с вътрешните
  правила за работната заплата, приети от комисията.”
  б. Създава се ал. 4:
  “(4) Когато длъжност в администрацията на комисията се
  заема от служител с виеше юридическо образование придобитият
  трудов етаж се признава за юридически стаж.”
  § 56. В Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 1998
  г.; изм. и доп., бр. 93 и 153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999
  г., бр. 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119 и 120 от
  2002 г. и бр. 8 и 50 от 2003 г.) се правят следните изменения и
  допълнения:
  1. В чл. 95, ал. 2, т. 6 думите “§ 1, т. 5” се заменят с “§ 1, т. 10”.
  2. В чл. 996, ал. 1, т. 7 думите “финансов план за оздравяване” се
  заменят с “план за достигане на границата на платежоспособност”.
  43

  3. В чл. 99к, ал. 3 думите “правилника за устройството и
  дейността на Комисията за финансов надзор” се заменят с “наредба на
  Комисията за финансов надзор за разрешенията и текущия надзор по този
  закон”.
  4. В чл. 99м:
  а) в ал. 1, т. 4 думите “до края” се заменят с “до 20-о число”;
  б) в ал. 1 се създава т. 5:
  “5. месечни справки по образец, утвърден от заместник-
  председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление
  “Застрахователен надзор” - до 20-о число на следващия месец.”
  в) създава се ал. 3:
  “(3) Комисията за финансов надзор издава наредба за формата и
  съдържанието на годишния финансов отчет на здравноосигурителните
  дружества.”
  Предложение на Комисията за окончателна редакция на §
  56:
  § 56. В Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от
  1998 г.; изм. и доп., бр. 93 и 153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69,110 и 113 от
  1999 г., бр. 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119 и
  120 от 2002 г. и бр. 8 и 50 от 2003 г.) се правят следните изменения и
  допълнения:
  1. В чл. 95, ал. 2, т. 6 думите “§ 1, т. 5” се заменят с “§ 1, т. 10”.
  2. В чл. 99б, ал. 1, т. 7 думите “финансов план за
  оздравяване” се заменят с “план за достигане на границата на
  платежоспособност”.
  3. В чл. 99к, ал. 3 думите “правилника за устройството и
  дейността на Комисията за финансов надзор” се заменят с “наредба
  на Комисията за финансов надзор за разрешенията и текущия надзор
  по този закон”.
  4. В чл. 99м:
  а) в ал. 1 се създава т. 5:
  “5. месечни справки по образец, утвърден от заместник-
  председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ
  управление “Застрахователен надзор” - до края на следващия месец.”
  б) създава се ал. 3:
  “(3) Комисията за финансов надзор издава наредба за
  формата и съдържанието на годишния финансов отчет на
  здравноосигурителните дружества.”
  Предложение на н.п. Мариана Костадинова за нови
  Нов §...:
  (По отношение § 67 от ПЗР на ЗИДЗЗ (Обн. “ДВ”, бр. 96/2002
  год.)
  44

  §... Параграф 67 от ПЗР на ЗЩЗЗ (обн. "ДВ", бр. 96 от 2002
  год.) се отменя.
  В чл. 310 от Гражданско-процесуалния кодекс (Обн., ДВ,...) се
  създава нова ал. 5:
  “(5) Обезпечение на искове срещу застрахователни или
  презастрахователни дружества се допуска само след предварително
  разрешение от заместник-председателя на Комисията за финансов
  надзор, ръководещ Управление “Застрахователен надзор” и след
  представяне на парична гаранция в определен от съда размер, не по-
  малък от размера на иска, чието обезпечаване се иска. Не се допуска
  обезпечение върху активи по чл.52 от Закона за застраховането. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  §... В Търговския закон (Обн., ДВ, .) се правят следните
  изменения и допълнения:
  1. В чл. 389 се създава нова ал. 4:
  “(4) Неизпълнението от страна на застрахования на
  задълженията му по предходните алинеи освобождава застрахователя
  от задължението му да заплати застрахователно обезщетение. ”
  2. В чл. 390 се създава нова ал. 6:
  “(6) Застрахователят дължи лихва за забава считано от
  датата, на която изтича срока за произнасяне по претенцията за
  заплащане на застрахователно обезщетение. ”
  3. В чл. 406 се създава нова ал. 3:
  “(3) Неизпълнението от страна на застрахования на
  задълженията му по ал. 1 или по ал. 2 освобождава застрахователя от
  задължението му да покрие отговорността на застрахования за
  причинените от него имуществени и неимуществени вреди. ”
  4. В чл. 407:
  а) В ал. 3 думите “с изключение на възраженията по чл. 389. ” да
  отпаднат.
  б) Създава се нова ал. 4:
  “(4) Увреденият е длъжен преди да заведе своя иск срещу
  застрахователя да поиска писмено от него доброволно заплащане на
  обезщетението. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  45

  В Закона за здравното осигуряване (Обн. ДВ, .), чл. 82, ал.
  4, т. 1 думите “с изключение на покриването като основни на рисковете
  по раздел I, буква “А ”, т. 4 “Постоянна здравна застраховка ” и по
  раздел II, буква “А", т. 2 застраховка “Заболяване” на същото
  приложение ” да отпаднат.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Форма за търсене
  Ключова дума