Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по бюджет и финанси
Kомисия по бюджет и финанси
17/11/2004 първо гласуване

  ДОКЛАД
  по законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2005 г. № 402-01-62, внесен от Министерския съвет на 9.11.2004 г.
  ДОКЛАД
  по законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2005 г. № 402-01-62, внесен от Министерския съвет на 9.11.2004 г.
  Комисията по бюджет и финанси на заседание, проведено на 11 ноември 2004 г. обсъди внесения от Министерския съвет законопроект за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2005 г.
  От името на вносителя на заседанието присъстваха Христина Христова - министърът на труда и социалната политика, Валери Апостолов - зам. министър на труда и социалната политика, Йордан Христосков - управител на Националния осигурителен институт, Христина Митрева - главен директор в Националния осигурителен институт и Владимир Петров - директор на Дирекция “Държавни разходи” в Министерство на финансите.
  В мотивите към законопроекта и в експозето на г-н Христосков се изтъква, че консолидираният проектобюджет на Държавното обществено осигуряване за 2005 г. е разработен на основата на:
  1. Очакваното изпълнение на бюджета за 2004 г. При одобрени със закона за бюджета на ДОО приходи 3 140 млн. лв. се очаква да постъпят 3 220 млн. лв. или повече от разчетените с 80 млн. лв. Тези очаквани постъпления осигуряват извършването на всички предвидени със закона разходи от 4 122 млн. лв. плюс една допълнителна сума от 16 млн. лв. /поради по-високия коефициент, с който се извърши осъвременяването на пенсиите от 1 юни 2004 г./
  2. Приетите от правителството основни макроикономически показатели по които е подготвен и внесен в Народното събрание проекта на Консолидирания държавен бюджет за 2005 г. От тях най-важни за проектобюджета на държавното обществено осигуряване са;
  - брутния вътрешен продукт - 41 343,0 млн. лв.;
  - средногодишната инфлация за периода - 3,6 на сто;
  - средна брутна месечна работна заплата - 344,09 лв.;
  - средния месечен осигурителен доход - 330,16 лв.;
  - минималната месечна работна заплата за страната - 150 лв. и  2
  - индексирането на бюджетните заплати е до 5 на сто от 1 юли 2005 г. съгласно политиката по доходите за 2005 г.
  Спрямо действащото законодателство и Закона за бюджета на ДОО за 2004 г. в проекта за 2005 г. се предлагат следните изменения:
  - Повишаване на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица от 200 на 220 лв.;
  - Повишаване на максималния доход за всички осигурени лица от 1200 лв. на 1300 лв.;
  - Запазване общия размер на осигурителните вноски от 2004 г. с отразяване на промяната в съотношението работодател/осигурено лице от 75:25 на 70:30;
  - Намаляване на осигурителната вноска за фонд “Безработица” от 4 на 3,5 на сто поради въвеждането на 0,5 на сто вноска за Фонда за гарантирани вземания на работниците и служителите;
  - Отпадане на приходите от вноски за сметка на работодателя за фонд “Пенсии” върху обезщетенията за временна неработоспособност и бременност и раждане;
  - Увеличаване от 1 юни 2005 г. на социалната пенсия за старост от 53,00 на 60,00 лв. и на всички свързани с нея минимални пенсии по действащите нормативи;
  - Индексиране на пенсиите със 7 на сто от 1 юни 2005 г.;
  - Намаляване броя на новите пенсионери за осигурителен стаж и възраст с около 37 500 души в сравнение с 2004 г. поради по-трудното достигане на сумарното изискване (възраст и осигурителен стаж) за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.
  - В изпълнение на Закона за гарантиране вземания на работници и служители при несъстоятелност на работодателя за 2005 г. за първи път се внася в Народното събрание предложение за приемане на План-сметка на фонд “Гарантирани вземания на работници и служители”; за определяне размера на вноската за фонда и за определяне на максимален размер на гарантираните вземания.
  - Предлагат се изменения и допълнения на Кодекса за социално осигуряване в някои от следните насоки:
  1. Промени в текстовете за отпускане на пенсии за инвалидност;
  2. С изменението на чл. 84 се регламентира добавката от пенсията на починалия съпруг (съпруга) да се изчислява съобразно вида на получаваната пенсия.  3
  3. C изменението на чл. 100 се регламентира постоянна формула за осъвременяване на пенсиите с оглед реалното индексиране на всички видове пенсии, като се отчита нарастването на осигурителния доход и индекса на потребителските цени.
  4. В чл. 6, ал. 1 и чл. 157, ал. 1 се определят размерите на осигурителните вноски за ДОО и допълнителното задължително пенсионно осигуряване. В Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване ще се урежда само разпределението на вноската по фондове на ДОО. По този начин се създава стабилност в размерите им и възможност бизнесът в страната да планира разходите си за по-дълги периоди.
  5. С измененията на чл. 64 се регламентира определянето на диференцирана вноска за трудова злополука и професионална болест въз основа на групи основни икономически дейности, тъй като при наличната информация това е единственият начин да се диференцира вноската.
  6. Промяната в § 6, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване ограничава нарастването на максималната пенсия, тъй като ще се взема предвид максималният осигурителен доход за предходната календарна година.
  I. По приходите
  В проектобюджета се предвижда да постъпят общо приходи 3 382 млн. лв. срещу 3 140 млн. лв. за 2004 г. Увеличението на приходите в сума е 242 млн. лв., а в проценти 107.7 на сто.
  От общата сума на приходите с най-голям относителен дял са приходите от осигурителни вноски 3 312 млн. лв. срещу 3083 млн. лв. за 2004 г. Тук нарастването е с 228 млн. лв. или 107.4 %,
  Втората по големина група са приходите от глоби , санкции и наказателни лихви, други неданъчни приходи и приходи от чуждестранни осигурителни институции за пенсии по международни спогодби общо 70 млн. лв. Тази сума е по-голяма от сумата за 2004 г. с 14 млн. лв. или е нараснала на 124.6 процента.
  От всички осигурителни вноски най-голям е относителния дял на тези от работодатели за работници и служители - 2 249 млн. лв. ( 66.5%). Тази сума е по-голяма от закона за бюджета за 2004 г. с 25 млн. лв. и е по-малка от очакваното изпълнение за 2004 г. с 52 млн. лв. поради промененото през 2005 г. съотношение във вноската между работодателя и осигуреното лице/70:30/;

  4
  Ha второ място са личните осигурителни вноски от работници и служители - 776 млн. лв. (относителен дял 21,9 на сто). Тук нарастването спрямо закона за 2004 г. е със 186 млн. лв., а спрямо очакваното изпълнение за 2004 г. - 158 млн. лв.
  Не на последно място са и вноските от самонаетите лица, които се предвиждат в размер на 158 млн. лв. Тази сума нараства спрямо закона за 2004 г. с 15 млн. лв. и спрямо очакваното изпълнение на бюджета за 2004 г. с 10 млн. лв.
  Събраните суми по актове за начет от контролните органи на НОИ за 2005 г. се очаква да бъдат в размер 97 млн. лв., от които главница
  - 75 млн. лв., и лихви - 22 млн. лв., а от Агенцията за държавни вземания - 90 млн. лв.,съответно 50 млн. лв. главница и 40 млн. лв. лихви.
  Общата сума на приходите за 2005 г. е по-голяма от приходите по закона за 2004 г. с 242 млн. лв., а от очакваното изпълнение с 162 млн. лв. В нарастването на общите приходи най-голям дял се пада на вноските от работници и служители (лична вноска), която за 2005 г. нараства с 186 млн. лв. спрямо закона за 2004 г., а спрямо очакваното за 2004 г. с 158 млн. лв. Причина за това е новото съотношение в осигурителната вноска, където нараства делът на личната осигурителна вноска от 25 на 30 на сто. Поради това през 2005 г. Намаляват приходите от вноски за сметка на работодателите, които в очакваното изпълнение за 2004 г. растът с 77 млн. лв., в проекта за 2005 г. намаляват спрямо очакваното изпълнение за 2004 г. с 52 млн. лв.
  II.По разходите
  Предлага се да се извършат разходи на обща сума 4 462 млн. лв. срещу 4 122 млн. лв. за 2004 г. Ръстът в сума е 340 млн. лв., а в процент
  - 108.2 на сто. От общата сума на разходите за пенсии са предвидени 3 665 млн. лв. или в повече от 2004 г. с 320 млн. лв. От общата сумата за пенсиите 3 451 млн. лв. са за пенсии, изплащани за сметка на държавното обществено осигуряване; 176 млн. лв. за пенсии за сметка на републиканския бюджет и 38 млн. лв. за пенсии по международни спогодби. За пощенска такса и ДДС са предвидени 32 млн. лв.
  Предвижда се средният брой на пенсионерите за 2005 г. да бъде 2 306 975 човека, т.е. да намалее с около 20 000 спрямо 2004 г., а средният брой на пенсиите да бъде около 2 755 000 при очакван брой за
  2004 г. - 2 722 126.
  Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер през
  2005 г. ще бъде 133,14 лв. Номиналното нарастване е 9,6 на сто, а

  5
  реалното - 5,8 на сто при очаквана средногодишна инфлация за 2004 г. - 6,3 на сто.
  Втората по големина група разходи са разходите за социални помощи и обезщетения за която се предвиждат общо разходи от 632 млн. лв. От тази сума за изплащане на парични обещетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване са 401 млн. лв. и за здравноосигурителни вноски за пенсионери, безработни и лица до 18 годишна възраст или до завършване на средно образование общо 231 млн. лв.
  В проектобюджета на държавното обществено осигуряване през 2005 г. са предвидени трансфери от централния републикански бюджет в размер 462 801 хил. лв. Те включват средствата, необходими за изплащане на;
  - пенсии за военна инвалидност, гражданска инвалидност, социални пенсии, персонални пенсии и др. в размер 159 729 хил. лв.;
  - добавки към пенсиите на участниците и пострадалите във войните, както и на наследниците, пол)шаващи наследствена пенсия за загиналите в Отечествената война, в размер 15 690 хил. лв. (включително пощенска такса и ДДС);
  - добавки към пенсиите на репресираните лица по чл. 9 от Закона за политическата и гражданска реабилитация на репресирани лица (включително пощенска такса и ДДС) в размер 2 203 хил. лв. Средствата са предвидени за 4000 души със среден размер на добавката 45,50 лв.;
  - здравноосигурителни вноски за пенсионерите в размер 204 653 хил. лв.;
  - трансфер за здравноосигурителни вноски за лицата до 18-годишна възраст и след навършването й, ако учат редовно - до завършване на средно образование - 18 000 хил. лв.;
  - вноски за фонд “Пенсии” за осигурителен стаж, зачетен при пенсиониране по чл. 9, ал. 3, т. 3 и ал. 6 и 7 от Кодекса за социално осигуряване - 1200 хил. лв.;
  - трансфер за отбранително-мобилизационна подготовка в размер 1 026 хил. лв.;
  - трансфер за обезщетенията по чл. 233, ал. 1-4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България - 300,0 хил. лв.;
  - трансфер за резерва за реформата - 60 000 хил. лв.  6
  Консолидираният проектобюджет на държавното обществено осигуряване за 2005 г. е разчетен да приключи с недостиг в размер 624 млн. лв. За балансирането на недостига се предлага централния бюджет да предостави допълнителна субсидия.
  По отделните фондове общите резултати са следните:
  Бюджетът на фонд “ Пенсии” се предлага за одобряване в общ размер на приходите - 2 714 млн. лв.; на трансфер от централния бюджет - 266 млн.лв.; на разходите - 3 752 млн. лв.; и дефицит 772 млн. лв.;
  Бюджетът на фонд “ Пенсии, несвързани с трудова дейност”
  се предлага за одобряване в общ размер на разходите - 178 млн. лв. и на трансфер от централния бюджет -178 млн. лв.;
  Бюджетът на фонд “ Трудова злополука и професионална болест” се предлага за одобряване в общ размер на приходите - 58 млн. лв.; на разходи и трансфери - 41 млн. лв. и излишък 17 млн. лв.;
  Бюджетът на фонд “ Общо заболяване и майчинство” се
  предлага за одобряване в общ размер на приходите - 255 млн. лв.; на разходи и трансфери към републиканския бюджет - 276 млн. лв.; и дефицит 21 млн. лв.;
  Бюджетът на фонд “ Безработица ” се предлага за одобряване в общ размер на приходите - 287 млн. лв.; на разходи и трансфери към републиканския бюджет - 130 млн. лв. и излишък 157 млн. лв.;
  Бюджетът на Националния осигурителен институт се
  предлага за одобряване в общ размер на приходите - 67 млн. лв. на разходите - 91 млн. лв. субсидия и трансфер от централния бюджет - 643 млн. лв.; трансфер от НЗОК по чл.110, ал.11 от Кодекса за социално осигуряване -1 млн. лв. и излишък 620 млн. лв.;
  Излишъците от фонд “Трудова злополука и професионална болест”, фонд “Безработица” и бюджета на Националния осигурителен институт отиват за покриване на дефицита на фонд “Пенсии”.
  В следващите 4-5 години се очаква бюджетът на фонд “Пенсии”, който формира най-големия недостиг в консолидирания бюджет на ДОО, да преодолее дисбаланса между приходите и разходите си и да започне да натрупва излишък.
  По законопроекта се проведе дискусия с изказвания и въпроси, на които задълбочено и изчерпателно отговори г-н Христосков.

  7
  След приключване обсъждането на законопроекта се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: “За” - 10 народни представители, “Против” - 4 народни представители и “Въздържали се “ - 2 народни представители.
  На основание на гореизложеното и резултатите от гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да обсъди и приеме на първо гласуване законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2005 г.
  София,
  17 ноември 2004 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума