Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по бюджет и финанси
Kомисия по бюджет и финанси
07/12/2004 второ гласуване

  ДОКЛАД ВТОРО ЧЕТЕНЕ
  ЗАКОН
  за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2005 г.
  ДОКЛАД ВТОРО ЧЕТЕНЕ
  ЗАКОН
  за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2005 г.
  Комисията подкрепя наименованието на закона
  Чл. 1. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите на обща сума 3 382 162,3 хил. лв., както следва:

  По чл. 1
  Предложение на н.п. Георги Пирински:
  В чл. 1, ал. 1 числото “3 382 1 62,3” се заменя с “3 397 852,7”.
  В чл. 1 ал. 3, раздел “трансфери”, числото “1 081 597,4” се заменя със “1 097 287,8” а в раздела “получени допълнителни субсидии от ЦРБ за покриване на недостига от средства ” числото “15 690,4” се заменя с “31 380,8”.
  Комисията не подкрепя предложението
  Предложение на н.п.,н.п. Емилия Масларова и Димитър Димитров:
  В чл. 1, ал. 1 числото “3 382 162,3” да се замени с “3 645 162,3”.
  В чл. 1, ал. 3, раздел “трансфери”, числото “1 081 597,4” да се замени със “1 344 597,4”, а в раздела “получени допълнителни субсидии от ЦРБ за покриване на недостига от средства” - числото “623 896” да се замени с “886 896”.
  Комисията не подкрепя предложението Предложение на н.п. Росица Тоткова:
  В чл. 1, ал. 1 числата “3 382 162,3” и “3 311 507,2” се заменят съответно с “4 227 702,8” и “4139 384”.
  Комисията не подкрепя предложението
  4  Предложение на н.п. Валентин Василев:
  В ЧЛ.1, ал. 1 сумата на осигурителните вноски по бюджета на ДОО за 2005 г. се намалява с 1 033 000,0 хил. лв. и става 2 078 507,2 хил. лв.
  В чл. 1, ал. 2 разходите по консолидирания бюджет се увеличават от 4 461 768,2 хил. лв. на 4 650 000,0хш. лв. или със 188 231,8хил. лв.
  Комисията не подкрепя предложението
  Предложение на н.п. Нина Радева
  1. В ЧЛ.1, ал. 1 “Приходи от глоби, санкции и наказателни лихви” общата сума да се увеличи с 6173,8 хил. лв. и да стане 70 263,8 хил. лв.
  2. В чл. 1, ал. 2 - група Б - Парични обезщетения за гледане на малко дете до 2-годишна възраст ” общата сума да се увеличи с 6173,8 хил. лв.
  Комисията подкрепя предложението
  Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция
  за чл. 1:
  Чл. 1. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване  По чл. 2
  Предложение на н.п.,н.п. Емилия Масларова и Димитър Димитров:
  В чл. 2, ал. 2, Раздел II “Разходи”, Група А - дейности 501: “Пенсии”, числото на тирето “пенсии за осигурителен стаж и възраст, пенсии за инвалидност поради общо заболяване и за индексиране и компенсиране на пенсиите и добавките към тях в размер на 3 142 313,6 хил. лева” да се замени с “3 342 313,6”.
  В чл. 2, ал. 4 числото “-772 493,9” да се замени с “-972 493,9”.
  Комисията не подкрепя предложението
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 2
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 3


  По чл. 5
  Предложение на н.п.,н.п. Емилия Масларова и Димитър Димитров:
  В чл. 5, ал. 2 числото “272 571,8” да се замени с “285 571,8” и числото “73 010,1 за парични обезщетения за отглеждане на малко дете ” -с “86 010,1 В чл. 5, ал. 4 числото “-20 730,2” да се замени с “-33 730,2”.
  Комисията не подкрепя предложението
  Предложение на н.п. Нина Радева
  В чл. 5, ал. 2 “Парични обезщетения за гледане на малко дете до 2-годишна възраст ” общата сума да се увеличи с 6173,8 хил. лв.
  В чл. 5, ал. 4, дефицитът да се увеличи с горната сума.
  Комисията подкрепя предложението
  Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция
  на чл. 5:

  По чл. 6
  Предложение на н.п.,н.п. Емилия Масларова и Димитър Димитров:
  В чл. 6, ал. 2 числото “129 868,6” да се замени със “179 868,6”, а числото “121 407,8” да се замени със “171 407,8”.
  В чл. 6, ал. 4 числото “157 328,1” да се замени със “107 328,1”.
  Комисията не подкрепя предложението Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 6

  (5) Погасяването на получените външни заеми се извършва чрез бюджета на Националния осигурителен институт.
  По чл. 7
  Предложение на н.п. Нина Радева
  В чл. 7, ал. 1 “Приходи от глоби, санкции и наказателни лихви” общата сума да се увеличи с 6173,8 хил. лв.
  В чл. 7, ал. 4 излишъкът на бюджета на Националния осигурителен институт да се увеличи със сумата 6173,8 хил. лв.
  Комисията подкрепя предложението

  (5) Погасяването на получените външни заеми се извършва чрез бюджета на Националния осигурителен институт.
  Чл. 8. Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2005 г.:
  1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии, съгласно Приложение № 1.
  2. минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица - 220 лв.
  3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски роизводители и тютюнопроизводители -110 лв.
  4. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски
  производители и тютюнопроизводители, които упражняват само земеделска дейност - 55 лв.
  5. максимален месечен размер на осигурителния доход - 1 300 лв.
  По чл. 8
  Предложение на н.п.,н.п. Емилия Масларова и Димитър Димитров:
  В чл. 8, т. 5 да отпадне.
  В чл. 8 да се създаде нова точка 6 със следния текст:
  “6. минималната пенсия за изслужено време и старост да бъде не по-малка от 105 лв. месечно. ” Комисията не подкрепя предложението Комисията подкрепя текста на вносителя по чл. 8
  Чл. 9. Определя се за 2005 г. минимален размер на обезщетението за безработица - 80 лв. и максимален размер -140 лв.
  По чл. 9
  Предложение на н.п.,н.п. Емилия Масларова и Димитър Димитров:
  В чл. 9 числата “80” и “140” да се заменят съответно със “100” и “170”.
  Комисията не подкрепя предложението Предложение на н.п. Мирослав Севлиевски:
  В чл. 9 числото “80” се заменя с “90” и числото “140” се заменя със “150”.
  Комисията не подкрепя предложението Предложение на н.п. Росица Тоткова:
  В чл. 9 числата “80” и “140” се заменят съответно със “100” и “170”.
  Комисията не подкрепя предложението Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 9
  Чл. 10. Определя се за 2005 г. размер на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване -120 лв.
  По чл. 10
  Предложение на н.п.,н.п. Емилия Масларова и Димитър Димитров:
  В чл. 10 числото “120” да се замени със “150”.
  Комисията не подкрепя предложението
  Предложение на н.п. Мирослав Севлиевски:
  В чл. 10 числото “120” се заменя със “130”.
  Комисията подкрепя предложението

  Предложение на н.п. Росица Тоткова:
  В чл. 10 числото “120” се заменя с числото “150”.
  Комисията не подкрепя предложението
  Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция на чл. 10:
  Чл. 10. Определя се за 2005 г. размер на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване - 130 лв.
  Чл. 11. (1) Разпределението на осигурителните вноски, определени в чл. 6, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, по фондове на държавното обществено осигуряване е както следва:
  1. за фонд “Пенсии”;
  а) за лицата, родени преди 1 януари 1960 г. - 29 на сто;
  б) за лицата, родени след 31 декември 1959 г. - 26 на сто;
  в) за лицата, работещи при условията на I и II категория труд - осигурителната вноска по буква “а” или “б”, и за сметка на осигурителя - 3 на сто;
  г) за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване - осигурителната вноска по буква “а” или “б”, увеличена с 3 пункта.
  2. за фонд "Общо заболяване и майчинство" - 3 на сто.
  3. за фонд "Трудова злополука и професионална болест" по групи основни икономически дейности съгласно Приложение № 2; осигурителната вноска е за сметка на осигурителя.
  4. за фонд "Безработица" - 3,5 на сто.
  (2) Осигурителната вноска за Учителския пенсионен фонд е в размер 4,3 на сто за сметка на осигурителя.
  (3) Осигурителните вноски върху социалните разходи се внасят в размерите по ал. 1, т. 1 и за допълнително задължително пенсионно осигуряване.
  По чл. 11
  Предложение на н.п. Росица Тоткова:
  В чл.11, ал. 1, т. 4 “3,5” се заменя с “2”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 11
  Чл. 12. Определя за приход по бюджета на Националния осигурителен институт:
  1. 0,8 на сто от приходите от осигурителни вноски и лихвите върху тях за допълнително задължително пенсионно осигуряване.
  2. 0,2 на сто от приходите от здравноосигурителни вноски и лихвите върху тях.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 12
  Чл. 13. При временен недостиг на средства във фондовете на държавното обществено осигуряване могат да се ползват временни безлихвени заеми от централния бюджет или от други сметки и фондове
  със социално предназначение, до размера на едномесечните осигурителни разходи. Заемите са отпускат с разрешение на министъра на финансите.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 13
  Чл. 14. Резервът за реформата в социалното осигуряване по чл. 1, ал. 3, Раздел III се използва в зависимост от хода на реформата е разрешение на министъра на финансите.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 14
  Чл. 15. Паричните помощи за профилактика и рехабилитация се разходват по ред, определен с инструкция на Надзорният съвет на Националния осигурителен институт. Инструкцията се обнародва в "Държавен вестник".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 15
  Чл. 16. (1) Приема план-сметка на фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите”, съгласно Приложение № 3.
  (2) Определя вноската за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” в размер 0,5 на сто.
  (3) За 2005 г. се определя максимален размер на гарантираните вземания по чл. 22, ал. 2 и чл. 23, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя - 450 лв.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 16
  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  § 1. Надзорният съвет по предложение на управителя на Националния осигурителен институт одобрява необходимите промени по отделни параграфи на разходите, без да се превишава общият им размер, одобрен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2005 г., като това не се отнася за сумите за сметка на републиканския бюджет.
  Комисията подкрепя наименованието “Преходни и заключителни разпоредби” и текста
  на вносителя за § 1
  § 2. За 2005 г. не се отчислява общ резерв на фондовете по чл. 18 от Кодекса за социално осигуряване, а главниците по актовете за начет постъпват като приход в бюджета на фонд "Пенсии".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2
  § 3. До 30 юни 2005 г. осигурителите могат да подадат искане до териториалните поделения на Националния осигурителен институт за възстановяване на изплатените за тяхна сметка семейни помощи за деца и еднократни помощи за раждане на дете по Закона за семейните помощи за деца, през периода от 1 април 2002 г. до 31 декември 2003 г. Сумите се възстановяват до 31 декември 2005 г. по ред, определен от управителя на Националния осигурителен институт.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §3
  § 4. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. - бр. 55 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, бр. 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г. и бр. 12,21, 38, 52, 53, 69 и 70 от 2004 г.) се правят следните изменения и допълнения;
  1. В чл. 6, ал. 1 се изменя така:
  “(1) Размерите на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване са, както следва;
  1. 35,5 на сто и вноската по т. 8 за лицата, работещи при условията на III категория труд, които са осигурени за всички осигурени социални рискове;
  2. 38,5 на сто и вноската по т. 8 за лицата, работещи при условията на I и II категория труд, които осигурени за всички осигурени социални рискове;
  3. 38,5 на сто и вноската по т. 8 за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 4, които са осигурени за всички осигурени социални рискове;
  4. 32 на сто и вноската по т. 8 за лицата осигурени за всички осигурени социални рискове без безработица. Ако тези лица работят при условията на I и II категория труд, осигурителната вноска е 35 на сто и вноската по т. 8;
  5. 29 на сто и вноската по т. 8 за лицата осигурени за инвалидност, старост и смърт и за трудова злополука и професионална болест. Ако тези лица работят при условията на I и II категория труд, осигурителната вноска е 32 на сто и вноската по т. 8;
  6. 32 на сто за лицата осигурени за всички осигурени социални рискове, без трудова злополука и професионална болест и безработица;
  7. 29 на ето за лицата осигурени за инвалидност, старост и смърт;
  8. от 0,4 до 1,1 на сто за трудова злополука и професионална болест, определени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година по групи основни икономически дейности.”.
  2. В чл. 18:
  а) досегашният текст става ал. 1;
  б) създава се ал. 2:
  “(2) Разпределението на осигурителните вноски по фондове се определя със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.”.
  3. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
  а) в ал. 1 думите “приходните и разходните” се заличават;
  б) в ал. 2:
  аа) думата “Приходите” се заменят със “Средствата”, а думата “като”се заменя с “от”;
  бб) създава се т. 8:
  “8. субсидии (трансфери) от републиканския бюджет.”;
  в) в ал. 3 се създава т. 4:
  “4. здравноосигурителни вноски за лицата до 18-годишна възраст и след навършване на тази възраст, ако учат редовно — до завършване на средно образование.”.
  4. В чл. 21:
  а) думите “Приходите” се заменят със “Средствата”;
  б) в т. 4:
  аа) думата “суми” се заменя с “трансфери”;
  бб) в буква “б” думите “държавния бюджет за текущата финансова година” се заменят с “бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година”;

  в) т. 5 се отменя.
  5. В чл. 22а:
  а) думата “Приходите” се заменя със “Средствата”;
  б) в т. 1 думата “суми” се заменя с “трансфери”;
  в) т. 2 се отменя.
  6. В чл. 23, т. 4 се отменя.
  7. В чл. 25, т. 4 и 5 се отменят.
  8. В чл. 26, т. 6, 7 и 8 се отменят.
  9. В чл. 64:
  а) алинеи 2 и 3 се изменят така:
  “(2) Със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване се определя размерът на осигурителната вноска за трудова злополука и професионална болест по групи основни икономически дейности.
  (3) Размерът на осигурителната вноска се определя от Националния осигурителен институт по методика и ред, определени с акт на Министерския съвет.”;
  б) алинея 4 се отменя.
  10. В чл. 74 се създава ал. 3:
  “(3) Пенсия за инвалидност поради общо заболяване не се отпуска на лица, на които е отпусната лична пенсия за осигурителен етаж и възраст.”
  _ 11. В чл. 83 се създава ал. 6:
  “(6) При смърт на пенсионер, който е получавал лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване или лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, наследствената пенсия се отпуска в процентите по чл. 81, съобразно вида на получаваната пенсия.”.
  12. Член 84 се изменя така:
  “Чл. 84. (1) Пенсионерът има право на добавка в размер 20 на сто от пенсията или сбора от пенсиите, които е получавал починалият съпруг (съпруга).
  (2) Когато починалият съпруг (съпруга) не е пол)^авал пенсия, добавката по ал. 1 се определя от пенсията или от сбора от пенсиите, на които починалият е имал право по реда на чл. 83.
  (3) Добавката не може да се получава заедно с наследствена пенсия от същия наследодател.”.
  13. В чл. 98 се създава ал. 4, 5, 6 и 7:
  “(4) Разпорежданията по ал. 1 за пенсиите за инвалидност и за добавката за чужда помощ се издават въз основа на решение на медицинска комисия към териториалното поделение на Националния осигурителен институт. Медицинската комисия се състои от председател и двама членове, които се определят от ръководителя на териториалното поделение на Националния осигурителен институт.
  (5) Решенията на медицинската комисия се издават в 30-дневен срок от подаване на заявлението "за отпускане на пенсията след разглеждане на медицинската документация, удостоверяваща настоящето здравно състояние на лицето, решенията на ТЕЛК и НЕЛК за определяне на размера на намалена работоспособност, датата на инвалидизиране и срока на инвалидността.
  (6) В случай, че медицинската комисия реши, че експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК са неправилно издадени, председателят й подава жалба срещу решенията на органите на медицинската експертиза в 14-дневен срок от деня на заседанието, на което е прието решението на комисията. Жалбата срещу решенията на ТЕЛК се подава пред НЕЛК, а срещу решенията на НЕЛК пред Софийски градски съд.
  (7) Ако решението на ТЕЛК или НЕЛК е обжалвано от председателя на медицинската комисия, не се издава разпореждане по ал. 1 до влизането в сила на решението на НЕЛК, съответно на съда по обжалваното решение на органите на медицинската експертиза.”
  14. Член 100 се изменя така:
  “Чл. 100. Пенсиите отпуснати до 31 декември на предходната година се осъвременяват ежегодно от 1 юни с решение на Надзорния съвет с процент равен на сбора от 25 на сто от нарастване на осигурителния доход и 75 на сто от индекса на потребителските цени, през предходната календарна година.”.
  _ 15. В чл. 110, ал. 11, изречение първо след думата “приходи” се добавя “и трансфери от
  Националната здравноосигурителна каса”.
  16. В чл. 157 се правят следните изменения и допълнения:
  а) алинея 1 се изменя така;
  “(1) Размерът на осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване е:
  _ 1. за универсален пенсионен фонд:
  а) за 2005 г. - 3 на сто;
  б) за 2006 г. - 4 на сто;
  в) от 2007 г. - 5 на сто.
  2. за професионален пенсионен фонд:
  а) 12 на сто за лицата, работещи при условията на I категория труд;
  б) 7 на сто за лицата, работещи при условията на II категория труд.”.
  б) създава се нова ал. 2:
  “(2) С размера на осигурителните вноски по ал. 1, т. 1 се намаляват осигурителните вноски по чл. 6, ал. 1 за лицата родени след 31 декември 1959 г.”;
  в) досегашните ал. 2 - 6 стават съответно ал. 3 - 7.
  17. В от Преходните и заключителни разпоредби се правят следните изменения:
  а) в §5:
  аа) в ал. 2 числото “0,3” се заменя с “0,2”; бб) в ал. 3 числото “0,1” се заменя с “0,2”.
  б) в § 6, ал. 1 думата “всяка” се заменя с “предходната”;
  в) в § 11а се създава изречение второ:
  _ “За тези лица срокът по чл. 171, ал. 1 започва да тече от 1 януари 2004 г.”;
  г) в § 22 се създава ал. 7:
  “(7) Осигурителната вноска за Учителския пенсионен фонд е в размер 4,3 на сто.”
  Предложение на н.п.,н.п. Емилия Масларова и Димитър Димитров:
  В § 1 на преходните и заключителни разпоредби се правят следните промени:
  - т. 10 да отпадне;
  - създава се нова т. 12а със следното съдържание:
  “12а. Текстът на чл. 94 става ал. 1 и се създава нова ал. 2 със следното съдържание:
  “(2) б-месечният период за придобиване на правото започва да тече от датата на връчването на изискуемия по този закон документ за случаите, когато е необходимо изричното становище на трето лице /ТЕЛК, експертиза, и т.н./. ”
  Комисията не подкрепя предложението за отпадане на т.10 и подкрепя по принцип пред- ложението за т. 12а / за ал. 2 на чл. 94 от КСО/
  Предложение на н.п. Мирослав Севлиевски:
  В § 4, т. 14 от Преходните и заключителните разпоредби числото “25” се заменя с “50” и числото “75” се заменя с “50”.
  Комисията не подкрепя предложението
  Предложение на н.п. Хасан Адемов:
  1. В § 4 да се създаде нова т. 1:
  “1. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
  а) алинея 4 се изменя така:
  “(4) Осигурителите периодично представят в Националния осигурителен институт данни за:
  1. осигурителния доход, осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, _ здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, вноските за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите”, осигурителните плащания, осигурителния стаж и облагаемия доход по ЗОДФЛ - поотделно за всяко лице, подлежащо на
  осигуряване;
  2. декларация за сумите за дължими осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, вноските за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите ” и данък по ЗОДФЛ- общо за всички лица, подлежащи на осигуряване.
  б) в ал. 5 думите “по ал. 4 ” се заменят с “по ал. 4, т. 1 В § 4, т. 15 от законопроекта да се измени така:
  “15. В чл. 110 се правят следните изменения и допълнения: а) алинея 4 се изменя така:
  “(4) Разпорежданията, актовете за начет и задължителните предписания се връчват лично срещу подпис на отговорните лица ши по пощата с обратна разписка. Ако лицето не бъде намерено на адреса по съдебна регистрация, на постоянния му адрес, на друг адрес деклариран в НОИ ши по месторабота, връчването се извършва чрез поставяне на съобщение за съставянето на документа, подлежащ на връчване на определено за целта място в териториалното поделение на НОИ, интернет страницата на НОИ ши в общината ши в кметството. В този случай разпорежданията, актовете за начет и задължителните предписания се считат за връчени след изтичане на 7-дневен срок от поставянето на съобщението.
  б) в ал. 5 след думата “разпореждания” се добавя “и декларации за дължими осигурителни вноски по чл. 5, ал. 4, т. 2” и се създава т. 4:
  “4. Агенцията за държавни вземания - за лицата, които имат задължения само по чл. 40, ал. 4 от Закона за здравното осигуряване.
  в) в ал. 11, изречение първо след думата “приходи” се добавя “и трансфери от Националната здравноосигурителна каса ”.
  Комисията подкрепя предложенията
  Предложение на н.п. Росица Тоткова:
  В §4 от ПЗР се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 1 се заличава.
  2. Създава се нова т. 1а със следното съдържание:
  “В чл. 6, ал. 3 изразът “по чл. 4, ал. 1, т. 5, 7 и 8” се заменя с “по чл. 4, ал. 1, т. 2, 3, 4, 5, 7 и 8”.
  3. Създава се нова т. 16 със следното съдържание:
  “В чл. 6, ал. 5 след “осигурителен доход” се поставя точка и изразът “и са за сметка на държавния бюджет, съответно бюджета на съдебната власт ” се заличават. ”
  4. Създава се нова т. 1в със следното съдържание:
  “В чл. 6, ал. 5 се създава изречение второ: “За лицата, ползващи права за по-ранно пенсиониране по чл. 69, се дължат допълнителни осигурителни вноски в размер, съответстващ на вноските за първа категория труд и увеличен пропорционално на годините на по-ранно пенсиониране на тези лица спрямо годините на по-ранно пенсиониране на лицата от първа категория труд. Размерът на тези допълнителни осигурителни вноски се определя по методика, утвърдена от Надзорния съвет на Националния осигурителен институт. ”
  5. Създава се нова т. 1г със следното съдържание:
  “В чл. 9, ал. 1 след думите “се начислява в ” се добавя думата “часове ”.
  6. Създава се нова т. 8а със следното съдържание:
  В чл. 33, ал. 3 се създават т. 12 и 13:
  “12. обработва и потвърждава индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване
  13. приема, обработва и потвърждава заявленията за промяна на участието и за прехвърляне на суми по индивидуалната партида в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване. ”
  7. В т. 14 се правят следните изменения:
  В чл. 100 числата “25” и “75” се заменят с числото “50” и думата “индекс” се заменя със “средногодишния индекс ”.

  8. Създава се нова т. 15 а със следното съдържание:
  В чл. 113 след думите “държавното обществено осигуряване” се поставя запетая и се добавя “за допълнително задължително пенсионно осигуряване
  9. В чл. 168 се правят следните изменения и допълнения:
  В чл. 168, ал. 1, т. 1 думата “работа” се заменя с “осигурителен стаж” и думите “част първа” се заменят с “по чл. 68, ал. 1-3 ”.
  В чл. 168, ал. 1, т. 2 думата “работа” се заменя с “осигурителен стаж” и думите “част първа” се заменят с “по чл. 68, ал. 1-3
  10. В чл. 213, ал. 3 се изменя така:
  “(3) В пенсионния резерв се прехвърлят натрупаните средства по индивидуалната партида на осигурените лица при отпускане на лична пожизнена пенсия за старост и от него се изплащат пенсиите на тези лица ”.
  11. В чл. 234, ал. 12 се заличава.
  12. В чл. 251 се създават ал. 5 и 6 със следното съдържание:
  “(5) Пенсионноосигурителното дружество, което управлява доброволен пенсионен фонд може да създава повече от един инвестиционен портфейл/решение в рамките на фонда, при спазване на изискванията за видовете инвестиционни инструменти и за размерите на инвестираните в тях средства, предвидени в този дял.
  (6) Осигурените лица могат в осигурителния договор да изберат инвестиционния портфейл, в който да бъдат инвестирани срествата по индивидуалната им партида. ”
  13. В § 1, ал. 1, т. 3 думата “консолидираният” се заличава. Накрая се добавя второ изречение със следното съдържание: “Средствата фондовете на държавното обществено осигуряване се използват само по предназначение по този кодекс. ”
  14. В ал. 2 от Допълнителната разпоредба да се създаде т. 14:
  “14. Инвестиционен портфейл/решение със сбор от инвестиционни инструменти, отразяващи дадена инвестиционна стратегия и/ши подобни инвестиционни цели и ограничения на дадена група осигурени лица. ”
  Комисията не подкрепя предложенията по т. 1-4, 6,7,10-14 и подкрепя предложенията по т. 5 /относно чл. 9. ал. 1 от КСО/ и по т. 8 и 9 /относно чл. 113 и чл. 168. ал. 1 от КСО/
  Предложение на н.п. Валентин Василев:
  В § 4 от Преходните и заключителни разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1) т.1 става 1.1.
  2) създава се т. 1.2. със следния текст:
  “1.2. В чл. 6, ал. 3 след думите ’’Осигурителните вноски” се добавя: “без тези за фонд “Пенсии”;
  3) създава се т. 1.3. със следния текст:
  “1.3. изречение второ се отменя и се създават букви “а” и “б” със следния текст:
  “а/ Осигурителните вноски за фонд “Пенсии” за лицата по чл. 4, ал 1 и 2 и ал. 3, т. 5 и 6 се разпределят между държавата, осигурителя и осигуреното лице в съотношение 40:40:20; б/ осигурителните вноски за фонд “Пенсии ” за лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 и 4 се разпределят вежду държавата и самоосигуряващите се лица в съотношение 40:60; ”
  4) създава се т. 1.4. със следния текст:
  “1.4. Чл. 6, ал. 7 се изменя така:
  “(7) Осигурителните вноски за лицата по чл. 4, ал. 3, т.1, 2 и 4, дължими от тях се внасят авансово. ”
  5) създава се т. 1.5 със следния текст:
  “ 1.5. В чл. 6, ал. 8 последното изречение се изменя така: “Осигурителните вноски се внасят от осигурените лица и държавата в съотношението по чл. 6, ал. 3, буква “б” и в размерите, определени за фонд “Пенсии ”.
  6) създава се т. 1.6 със следния текст:
  “1.6. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3, след думите “вноски за ” се добавя “сметка на ”;

  2. В ал. 4 след думата “дължимите” се добавя “от тях”.
  3. Ал. 5 се изменя както следва:
  _ “(5) Частта от осигурителните вноски, дължими от осигурителя и лицата, които работят без
  трудово правоотношение, се внася от осигурителя до 10-то число на месеца, следващ месеца, за който се дължат
  4. Създава се нова ал. 6 със следното съдържание:
  “(6) Частта от осигурителните вноски във фонд “Пенсии”, дължими от държавата са за сметка на Републиканския бюджет и се внасят по ред и начин, определяни ежегодно със Закона за държавния бюджет. ”
  7) Номерацията на ал. 6 до 10 вкл. се увеличава с единица.
  Комисията не подкрепя предложението
  Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция за § 4:
  § 4. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. - бр. 55 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, бр. 35 и 41 от 2001 г., бр. 1,10, 45, 74,112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8,42,67, 95,112 и 114 от 2003 г. и бр. 12,21,38, 53, 69 и 70 от 2004 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 5:
  а) алинея 4 се изменя така:
  “(4) Осигурителите периодично представят в Националния осигурителен институт данни за:
  1. осигурителния доход, осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, вноските за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите”, осигурителните плащания, осигурителния стаж и облагаемия доход по ЗОДФЛ - поотделно за всяко лице, подлежащо на осигуряване;
  2. декларация за сумите за дължими осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, вноските за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” и данък по ЗОДФЛ - общо за всички лица, подлежащи на осигуряване.”;
  б) в ал. 5 думите “по ал. 4” се заменят с “но ал. 4, т. 1”.
  2. В чл. 6, ал. 1 се изменя така:
  “(1) Размерите на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване са, както
  следва:
  1. 35,5 на сто и вноската по т. 8 - за лицата, работещи при условията на 111 категория труд, които са осигурени за всички осигурени социални рискове;
  2.38,5 на сто и вноската по т. 8- за лицата, работещи при условията на 1 и II категория труд, които са осигурени за всички осигурени социални рискове;
  3. 38,5 на сто и вноската по т. 8 -за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 4, които са осигурени за всички осигурени социални рискове;
  4. 32 на сто и вноската по т. 8- за лицата осигурени за всички осигурени социални рискове без безработица. Ако тези лица работят при условията на I и II категория труд, осигурителната вноска е 35 на сто и вноската по т. 8-;
  5. 29 на сто и вноската по т. 8- за лицата осигурени за инвалидност, старост и смърт и за трудова злополука и професионална болест. Ако тези лица работят при условията на I и П категория труд, осигурителната вноска е 32 на сто и вноската по т. 8;
  6. 32 на сто -за лицата осигурени за всички осигурени социални рискове, без трудова злополука и професионална болест и безработица;
  7.29 на сто- за лицата осигурени за инвалидност, старост и смърт;
  8. от 0,4 до 1,1 на сто за трудова злополука и професионална болест, определени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година по групи основни
  икономически дейности.”
  3. В чл. 9, ал. 1 след думите “изчислява в” се добавя “часове,”
  4. В чл. 18:
  а) досегашният текст става ал. 1;
  б) създава се ал. 2:
  “(2) Разпределението на осигурителните вноски по фондове се определя със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.”
  5. В чл. 20:
  а) в ал. 1 думите “приходните и разходните” се заличават;
  б) в ал. 2:
  аа) думата “Приходите” се заменя със “Средствата”, а думата “като” се заменя с “от”; бб) създава се т. 8:
  “8. субсидии (трансфери) от републиканския бюджет.”;
  в) в ал. 3 се създава т. 4:
  “4. здравноосигурителни вноски за лицата до 18-годишна възраст и след навършване на тази възраст, ако учат редовно - до завършване на средно образование.”
  -- 6. В чл. 21:
  а) думите “Приходите” се заменят със “Средствата”;
  б) в т. 4:
  аа) думата “суми” се заменя с “трансфери”;
  бб) в буква “б” думите “държавния бюджет за текущата финансова година” се заменят с “бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година”;
  в) т. 5 се отменя.
  7. В чл. 22а:
  а) думата “Приходите” се заменя със “Средствата”;
  б) в т. 1 думата “суми” се заменя с “трансфери”;
  в) т. 2 се отменя.
  8. В чл. 23 т. 4 се отменя.
  9. В чл. 25, т. 4 и 5 се отменят.
  10. В чл. 26 т. 6,7 и 8 се отменят.
  11. В чл. 64:
  а) алинеи 2 и 3 се изменят така:
  “(2) Със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване се определя размерът на осигурителната вноска за трудова злополука и професионална болест по групи основни икономически дейности.
  (3) Размерът на осигурителната вноска се определя от Националния осигурителен институт по методика и ред, определени с акт на Министерския съвет.”;
  б) алинея 4 се отменя.
  12. В чл. 74 се създава ал. 3:
  “(3) Пенсия за инвалидност поради общо заболяване не се отпуска на лица, на които е отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст.”
  13. В чл. 83 се създава ал. 6:
  “(6) При смърт на пенсионер, който е получавал лична пенсия за инвалидност поради общо Заболяване или лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, наследствената пенсия се отпуска в процентите по чл. 81, съобразно вида на получаваната пенсия.”.
  14. Член 84 се изменя така:
  ^ “Добавка от пенсията на починал съпруг
  Чл. 84. (1) Пенсионерът има право на добавка в размер 20 на сто от пенсията или сбора от пенсиите, които е получавал починалият съпруг (съпруга).
  (2) Когато починалият съпруг (съпруга) не е получавал пенсия, добавката по ал. 1 се определя от пенсията или от сбора от пенсиите, на които починалият е имал право по реда на чл. 83.
  (3) Добавката не може да се получава заедно с наследствена пенсия от същия наследодател.”.
  15. В чл. 94:
  а/ досегашния текст става ал. 1;
  б/ създава се ал. 2:
  Ал. 2. Пенсия за инвалидност поради общо заболяване се отпуска от датата на заявлението за освидетелстване от ТЕЛК /НЕЛК/, ако необходимите документи за пенсиониране са подадени в териториалното поделение на НОИ в едномесечен срок от влизането в сила на експертното решение на ТЕЛК / НЕЛК/ за отпускане на пенсията.
  16. В чл. 98 се създават ал. 4,5,6 и 7:
  “(4) Разпорежданията по ал. 1 за пенсиите за инвалидност и за добавката за чужда помощ се издават въз основа на решение на медицинска комисия към териториалното поделение на Националния осигурителен институт. Медицинската комисия се състои от председател и двама членове, които се определят от ръководителя на териториалното поделение на Националния осигурителен институт.
  (5) Решенията на медицинската комисия се издават в 30-дневен срок от подаване на заявлението за отпускане на пенсията след разглеждане на медицинската документация, удостоверяваща настоящото здравно състояние на лицето, решенията на ТЕЛК и НЕЛК за определяне на размера на намалена работоспособност, датата на инвалидизиране и срока на инвалидността.
  (6) В случай че медицинската комисия реши, че експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК са неправилно издадени, председателят й подава жалба срещу решенията на органите на медицинската експертиза в 14-дневен срок от деня на заседанието, на което е прието решението на комисията. Жалбата срещу решенията на ТЕЛК се подава пред НЕЛК, а срещу решенията на НЕЛК пред Софийски градски иск.
  (7) Ако решението на ТЕЛК или НЕЛК е обжалвано от председателя на медицинската -комисия, не се издава разпореждане по ал. 1 до влизането в сила на решението на НЕЛК,
  съответно на съда, по обжалваното решение на органите на медицинската експертиза.”
  17. Член 100 се изменя така:
  “Осъвременяване на пенсиите
  Чл. 100. Пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната година, се осъвременяват ежегодно от 1 юни с решение на Надзорния съвет на НОИ с процент равен на сбора от 25 на сто от нарастване на осигурителния доход и 75 на сто от индекса на потребителските цени през предходната календарна година.”.
  18. В чл. 110 се правят следните изменения и допълнения:
  а) алинея 4 се изменя така:
  “(4) Разпорежданията, актовете за начет и задължителните предписания се връчват лично срещу подпис на отговорните лица или по пощата с обратна разписка. Ако лицето не бъде намерено на адреса по съдебна регистрация, на постоянния му адрес, на друг адрес, деклариран в НОИ, или по месторабота, връчването се извършва чрез поставяне на съобщение за съставянето а документа, подлежащ на връчване, на определено за целта място в териториалното поделение "на НОИ, Интернет страницата на НОИ или в общината или кметството. В този случай разпорежданията, актовете за начет и задължителните предписания се смятат за връчени след
  изтичане на 7-дневен срок от поставянето на съобщението.”;
  б) в ал. 5 след думата “разпореждания” се добавя “и декларации за дължими осигурителни вноски по чл. 5, ал. 4, т. 2” и се създава т. 4;
  “4. Агенцията за държавни вземания - за лицата, които имат задължения само по чл. 40, ал. 4 от Закона за здравното осигуряване.”;
  в) в ал. 11, изречение първо след думата “приходи” се добавя “и трансфери от Националната здравноосигурителна каса”.
  19. В чл. 113
  а/ Заглавието се изменя така “Лихви по вземания на Националния осигурителен институт и Допълнителното задължително пенсионно осигуряване”;
  б/ след думите “държавното обществено осигуряване” се поставя запетая и се добавя “за допълнителното задължително пенсионно осигуряване”.
  20. В чл. 157:
  а) алинея 1 се изменя така:
  “(1) Размерът на осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване е:
  1. за универсален пенсионен фонд:
  а) за 2005 г. - 3 на сто;
  б) за 2006 г. - 4 на сто;
  в) от 2007 г. - 5 на сто;
  2. за професионален пенсионен фонд:
  а) 12 на сто- за лицата, работещи при условията на I категория труд;
  б) 7 на сто- за лицата, работещи при условията на П категория труд.”.
  б) създава се нова ал. 2:
  “(2) С размера на осигурителните вноски по ал. 1, т. 1 се намаляват осигурителните вноски по чл. 6, ал. 1 за лицата родени след 31 декември 1959 г.”;
  в) досегашните ал. 2 ,3,4,5 и6 стават съответно ал. 3,4,5,6 и 7.
  21. В чл. 168, ал. 1:
  а) в т. 1 думата “работа” се заменя с “осигурителен стаж” и думите “част първа” се заменят
  с “по чл. 68, ал. 1-3”.
  б) в т. 2 думата “работа” се заменя с “осигурителен стаж” , а думите “част първа” се заменят с “по чл. 68, ал. 1-3”.
  “ 22. В § 5 от Преходните и заключителни разпоредби:
  а) в ал. 2 числото “0,3” се заменя с “0,2”;
  б) в ал. 3 числото “0,1” се заменя с “0,2”.
  23. В § 6, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби думата “всяка” се заменя с “предходната”;
  24. В § 11а от Преходните и заключителни разпоредби се създава изречение второ:
  “За тези лица срокът по чл. 171, ал. 1 започва да тече от 1 януари 2004 г.”;
  25. В § 22 от Преходните и заключителни разпоредби се създава ал. 7:
  “(7) Осигурителната вноска за Учителския пенсионен фонд е в размер 4,3 на сто.”
  § 5. Пенсиите на учителите, изплащани от Учителския пенсионен фонд, отпуснати до 31 декември

  2004 г., се преизчисляват от 1 януари 2005 г. по реда на § 5, ал. 2 и 3 от Преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване.
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 5
  § 6. В чл. 10 от Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм. и доп., бр.
  31, 67 и 112 от 2003 г. и бр. 85 от 2004 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 4:
  “(4) При предсрочно прекратяване на мандата на заместник-председател комисията определя друг член за негов заместник, който изпълнява правомощията му до встъпване в длъжност на новия заместник-председател.”
  2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 6
  § 7. Изпълнението на закона се възлага на Националния осигурителен институт.
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 7
  I Предложение на н.п. Георги Пирински:
  Създава се нов § 8 със следното съдържание:
  “§8. В §3 на Преходните и заключителните разпоредби от Закона за ветераните от войната, числото “50” става “100”, а досегашният §8 става §9. ”
  Комисията не подкрепя предложението
  §8. Законът влиза в сила от 1 януари 2005 г., с изключение на § 4, т. 10 (относно чл. 33, ал. 3, т. 12 и 13 от КСО), която влиза в сила от 1 юли 2005 г.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8
  Забележки;
  1. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които съгласно условията на трудовия договор работят при непълно работно време или непълен месец, се определя пропорционално на законоустановеното работно време, съответно на пълния брой на работните дни през месеца.
  2. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които работят в специализирани предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания, съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания, се определя в размер 50 на сто от минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професия.
  3. Осигурителят определя основната икономическа дейност съобразно преобладаващия брой заети лица по трудови правоотношения. Определянето на групата професии се извършва по Националната класификация на професиите, утвърдена със Заповед № 54 на министъра на труда и социалните грижи от 1996 г.
  Когато осигурителят осъществява две или повече икономически дейности, основната му икономическа дейност се определя от дейността, в която са заети най-голям брой лица, работещи по трудово правоотношение. В този случай при определянето й не се вземат предвид работниците и служителите, които са общофункционално свързани с всички дейности на осигурителя.
  При равен брой работещи по трудови правоотношения в отделните дейности основната икономическа дейност на осигурителя се определя по негов избор.
  Форма за търсене
  Ключова дума