Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по бюджет и финанси
Kомисия по бюджет и финанси
13/07/2004 първо гласуване

  ДОКЛАД
  по законопроект № 402-01-30 за изменение и допълнение на Закона
  за Българската народна банка, внесен от Министерския съвет на
  29.06.2004 г.
  ДОКЛАД
  по законопроект № 402-01-30 за изменение и допълнение на Закона
  за Българската народна банка, внесен от Министерския съвет на
  29.06.2004 г.
  На заседание, проведено на 8 юли 2004 г,. Комисията по
  бюджет и финанси разгледа законопроекта за изменение и допълнение
  на Закона за Българската народна банка.
  На заседанието присъстваха управителят на Българската
  народна банка г-н Иван Искров и подуправителите г-жа Емилия
  Миланова, г-н Цветан Манчев и г-н Божидар Кабакчиев.
  В мотивите към законопроекта и в експозето си г-н Искров
  изтъкна, че основната цел на законопроекта е да се отразят
  изискванията на законодателството на Европейския съюз (ЕС) към
  регулативната рамка за централната банка.
  Конкретните изменения в законопроекта са:
  I. Промени във връзка с ангажиментите, поети от
  Република България в процеса на преговорите за присъединяване
  към ЕС и за хармонизиране на българското законодателство с
  acquis communautaire:
  1. Формулиране на основната цел на Българската народна
  банка. При предлаганата редакция на чл. 2, ал. 1 от ЗБНБ като основна
  цел на БНБ се определя поддържането на ценовата стабилност чрез
  осигуряване стабилността на националната парична единица;

  2. Промени, свързани със създаване на допълнителни
  гаранции за независимост на централната банка:
  A) Институционална и функционална независимост.
  С промяната на чл. 44 от законопроекта се разширява
  обхватът на “другите органи и институции”, които не могат да
  упражняват влияние върху процеса на вземане на решения в БНБ -
  сред тях вече фигурират не само националните (както държавни, така и
  общински), но и международните институции. Промяната е в
  съответствие с чл. 7 от Устава на Европейския съюз на централните
  банки (ЕСЦБ) и ЕЦБ, третиращ независимостта на националните
  централни банки, участващи в ЕСЦБ.
  С промяната на чл. 45 от ЗБНБ, се предвижда, Българската
  народна банка да не може да предоставя кредити и гаранции под
  каквато и да е форма, включително чрез придобиване на дългови
  инструменти, на правителството, общините, на държавни, общински
  или други обществени институции и предприятия (изключение са само
  кредитите за сметка на покупки на специални права на тираж от
  Международния валутен фонд).
  Б) Финансова независимост.
  Предлага се приемането на годишния бюджет на БНБ да се
  предостави на нейния управителен съвет. Сега “разходите на
  Българската народна банка се извършват съобразно годишния бюджет,
  приет от Народното събрание” (чл. 48, ал. 1 от ЗБНБ), което не
  осигурява нейната финансова независимост. Промяната е съобразена с
  изисквания на Устава на ЕСЦБ.
  B) Персонална независимост.
  Предлагат се промени, свързани с мандата на членовете на
  управителния съвет, като се ограничават основанията за предсрочно
  прекратяване на правомощията и се осигурява съответствие на
  българския закон с основанията за предсрочно освобождаване,
  предвидени в чл. 14.2 от Устава на ЕСЦБ. Предлага се и възможност за
  съдебно обжалване на решение за предсрочно прекратяване на мандата
  на управителя на БНБ.

  3. Промени, свързани със забрана за пряко финансиране
  от БНБ на публичния сектор.
  В съответствие с изискванията на Европейската комисия (ЕК)
  в законопроекта се предлага да се разшири обхватът на публичните
  субекти, за които се отнася забраната за пряко финансиране от страна
  на централната банка, както и се изброяват по-изчерпателно различните
  форми на финансиране, върху които се простира забраната.
  II. Промени, свързани с правомощия на централната
  банка в борбата срещу фалшифициране на банкноти и монети.
  Предложените изменения и допълнения на чл. 27 от ЗБНБ
  целят да изградят конкретен механизъм за взаимодействие между
  централната банка и другите финансови институции във връзка с
  изтегляне от обръщение на всички получени от тях банкноти и монети,
  за чиято автентичност са възникнали достатъчни основания за
  съмнение.
  Според предложените промени, търговските банки,
  финансовите къщи и обменните бюра ще бъдат задължени да задържат
  за проверка всички попаднали при тях български или чуждестранни
  банкноти и монети, за които има съмнения, че са неистински или
  преправени, като проверката и експертната им оценка ще се извършват
  от Българската народна банка.
  III. Промени, наложени от практиката:
  1. Във връзка с въвеждането на еврото се преформулира
  задължението на БНБ по чл. 30 - при поискване да продава и да купува
  без ограничения на територията на страната срещу левове евро, а не
  излезлите от обращение германски марки.
  2. Открояват се функциите на БНБ по осъществяването на
  надзор върху платежните системи (чл. 2, ал. 3), надзор върху дейността
  на другите банки в страната (чл. 2, ал. 5), фискален агент и депозитар на
  държавата (чл. 43, ал. 1) и др.
  3. Въвежда се понятието за вътрешен одит на БНБ и се
  определят правомощията на главния одитор в съответствие с
  последните тенденции в одитната практика (чл. 22). В чл. 16 се включва
  ново правомощие на управителния съвет на БНБ - да отговаря за
  създаването и поддържането на ефективна система за вътрешен контрол

  в БНБ и нейните дъщерни дружества, съобразена с присъщите рискове
  за дейността й.
  4. Предлага се изменение и на чл. 61 от глава десета
  “Административнонаказателна отговорност”. Предвижда се
  отговорност не само за извършване на нарушение на ЗБНБ, а и при
  нарушение на подзаконовите актове по прилагането му. Диференцира
  се глобата за физическите лица от имуществената санкция за
  юридическите лица и едноличните търговци.
  По законопроекта се проведе дискусия, при която се
  поставиха следните въпроси:
  1. Доколко е необходима промяната в чл.2, ал. 1 от
  законопроекта и дали с нея не се абсолютизира целта на Българска
  народна банка, която се ограничава до поддържане на ценовата
  стабилност;
  2. Какъв е мотива и доколко е законосъобразна промяната в
  чл. 48, ал. 1 от законопроекта, която предвижда приемането на
  годишния бюджет на Българска народна банка да става от нейния
  управителен съвет, а не от Народното събрание;
  3. Как във времето ще се осъществи приобщаването на
  страната ни към еврозоната.
  На поставените въпроси изчерпателни отговори дадоха
  представителите на Българската народна банка. Дискусията приключи с
  гласуване, при следните резултати: “За”- 18 народни представители,
  “Въздържали се”- 1 народен представител, без “Против”.
  Въз основа на гореизложеното, Комисията по бюджет и
  финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване
  законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Българската
  народна банка, внесен от Министерския съвет.
  София, 12 юли 2004 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума