Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по бюджет и финанси
Kомисия по бюджет и финанси
19/11/2001 първо гласуване

  ДОКЛАД
  По законопроект № 102-01-26 за бюджета на държавното обществено
  осигуряване за 2002 г., внесен от Министерския съвет на
  13.11.2001година
  ДОКЛАД
  По законопроект № 102-01-26 за бюджета на държавното обществено
  осигуряване за 2002 г., внесен от Министерския съвет на
  13.11.2001година
  На заседание, проведено на 15 ноември 2001 г., Комисията по
  бюджет и финанси обсъди внесения от Министерския съвет законопроект
  за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2002 г.
  От името на вносителя на заседанието присъстваха Йордан
  Христосков - управител на Националния осигурителен институт и
  Христина Митрева - главен директор в НОИ.
  В мотивите към законопроекта и в експозето на г-н Христосков
  беше почертано, че консолидираният проекто-бюджет на ДОО е
  разработен в съответствие с изискванията на Решение No 162 от 2001 г. за
  откриване на бюджетната процедура за 2002 г., последвалите ги бюджетни
  насоки на Министерство на финансите и прогнозата за основните
  макроикономически показатели.
  Вариантът е разработен в условията на действащото социално
  осигурително законодателство и запазени нормативи на осигурителните
  вноски, възприетата социална политика на доходите за 2002 г.
  Отчетено е стартирането на допълнителното задължително
  пенсионно осигуряване за родените след 31.12.1959 г. лица, като за 2002 г.
  е предвидено осигурителната вноска за универсалните фондове да бъде
  2%. Също така е отчетена и промяната в съотношението на вноската между
  работодател и осигурено лице от 80:20 през 2001 г. на 75:25 през 2002 г. В
  проекто-бюджета за 2002 г. за пенсиите е предвидено увеличение на
  основните им размери от 1 юни 2002 г. с 6%.
  Средномесечният осигурителен доход през 2002 г. се предвижда да
  бъде 259,58 лв. (докато през 2001 г. е бил 243,17 лв.). Средномесечната
  работна заплата през 2002 г. ще бъде 293,00 лв. (при очаквана за 2001 г.
  275,0 лв.). Взето е предвид и нормативното задължение за осигуряване  върху всички доходи по трудова дейност, доколкото това може да се оцени
  експертно.
  За 2002 г. се предвижда да постъпят приходи в размер на 2 491
  356.3 хил.лв., формирани основно от осигурителни вноски на работодатели
  за работници и служители в размер на 1 677 258.2 хил.лв.(67,3%) ,
  следвани от личните осигурителни вноски от работници и служители в
  размер 450 005.1 хил.лв. (18,1%) и от осигурителните вноски от
  самонаетите лица в размер на 163 576.3 хил.лв. (6,6%). За 2001 г. по план
  общите приходи са заложени да бъдат 2 547 278,6 хил. лв., но спрямо
  очакваното изпълнение ще постъпят с 246 048,7 хил. лв. по-малко, или
  изпълнението на приходите в бюджета на ДОО за 2001г. е 90,34 на сто.
  Основните фактори, които водят до повишаване на приходите от
  осигурителните вноски през 2002 г., са:
  • Разширяване на обхвата на осигурените лица - с около 96 хил.
  души спрямо очакваното изпълнение за 2001 г.;
  • Нарастване на средния осигурителен доход - с 6,7 на сто;
  • Увеличаване на постъпленията в ДОО на сумите по актове за
  начет - с 10,6 на сто;
  • Годишно изравняване на дохода като възможност за акумулиране
  на приходи.
  По разходите за 2002 г. се предвижда средствата да бъдат 3 176
  807.6 хил.лв. (при 2 895 108,8 хил. лв. по очакваното изпълнение за 2001 г.) или нарастване с 9,7 на сто.
  Най-голям относителен дял от всички разходи имат разходите за
  пенсии - 2 939 903.8 хил.лв. (92,5%) в т.ч. 60 000.0 хил.лв. под формата на
  трансфер от републиканския бюджет за реформата в социалното
  осигуряване. Разходът за пенсии през 2001 г. се очаква да възлезе на 2 669
  421.3 хил. лв. (вкл. 60 000 хил. лв. трансфер за реформата). В разходите за
  пенсии са включени средствата от бюджета на ДОО и републиканския
  бюджет, включително пощенска такса и ДДС, добавки към пенсиите на
  участниците във войните, както и пенсиите по международни спогодби.
  Очаква се средният брой на пенсионерите за 2001 г. да бъде
  2 370 797, а за 2002 г. - 2 377 959, т.е. очаква се нарастване с 0,3 %.
  Предвижда се средният месечен размер на пенсията на един
  пенсионер за 2002 г. да достигне 100,62 лв. Номиналният ръст на пенсията
  на един пенсионер е 10,3 %, а реалният 2,8 % при очаквана средна годишна инфлация за 2001 г. 7,3 %. Реалният ръст на пенсиите ще бъде 5,9 % при прогнозирана средногодишна инфлация за 2002 г. 4,2 %. Средната пенсия на пенсионер ще бъде 49,0 % от прогнозирания нетен осигурителен доход за 2002 г. (205,26 лв.) и 34,3 % от прогнозираната средна работна заплата за 2002 г.(293,00 лв.)
  2  Втората по значимост група разходи са помощите и обезщетенията
  по Кодекса за задължително обществено осигуряване, които се предвижда
  за 2002 г. да бъдат в размер на 191 434.6 хил.лв. или 6 % от всички
  разходи.
  Външното финансиране по заем 4081 от Световната банка е в
  размер на 1 709.4 хил.лв. От юни 2001 г. започна погасяването на лихвата
  по заема, а от началото на 2002 г. и погасяването на главницата по заема
  (лихва - 2 224,5 хил.лв. и главница 1 855,8 хил.лв.)
  Разходите за службите по социално осигуряване съставляват 1,43%
  от общите разходи на ДОО за 2002 г.
  В бюджета на държавното обществено осигуряване за 2002 г. са
  предвидени трансфери от Централния републикански бюджет в размер на
  476 834,0 хил. лв. Те включват средствата, необходими за изплащане на:
  - социални пенсии, персонални пенсии, пенсии за особени заслуги
  към държавата и нацията и др. - 98 424,5 хил. лв.
  - добавки към пенсиите на участниците във войните - 17 532,4 хил.
  лв.
  - средства по Указа за насърчаване на раждаемостта - 136 532,0
  хил. лв.
  - месечни добавки за деца-инвалиди съгласно чл.40 от Закона за
  защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите - 3 569,1
  хил. лв.
  - трансфер за здравно осигуряване на пенсионерите - 160 752,5 хил.
  лв.
  - трансфер за отбранително-мобилизационна подготовка - 23,5 хил.
  лв.
  - трансфер за реформата в социалното осигуряване - 60 000,0 хил.
  лв.
  От държавното обществено осигуряване се превеждат трансфери за
  фонд “Условия на труд” в размер на 3 000,0 хил. лв. и трансфер за фонд
  “Рехабилитация и социална интеграция на инвалидите” в размер на 3 500,0
  хил. лв.
  Предвижда се консолидирания проекто-бюджет на ДОО за 2002 г.
  да приключи с дефицит в размер на 516 117,3 хил.лв., който ще бъде
  покрит от Централния републикански бюджет под формата на субсидия.
  Финансовите резултати по бюджетите на отделните фондове се
  разчитат, както следва:
  • Фонд “Пенсии” - с недостиг от 795 938,6 хил.лв.
  з  • Фонд “Трудова злополука и професионална болест” - с остатък от
  9 977,8 хил.лв.
  • Фонд “Общо заболяване и майчинство” - с остатък от 4 670,7
  хил.лв.
  • Бюджетът на Националния осигурителен институт, като общ
  административен фонд - с остатък от 781 290.1 хил.лв.
  Общият финансов резултат по консолидирания бюджет на ДОО за
  2002 г.е балансиран.
  За 2001 г. в държавния бюджет е предвидена субсидия за бюджета
  на ДОО в размер 190 573,9 хил. лв. От направеното очаквано изпълнение
  на приходите за 2001 г. се установява, че те няма да бъдат изпълнени с 246
  048,7 хил. лв., което неизпълнение ще трябва да се покрие с допълнителна
  субсидия от държавния бюджет в размер до 230 000,0 хил. лв., или общо
  субсидията от ЦРБ за 2001 г. ще възлезе на около 420 573,9 хил. лв.
  Очакваната субсидия от държавния бюджет за 2001 г. (420 573,9 хил. лв.)
  представлява 81,5 на сто от заложената в Закона за бюджета на държавното
  обществено осигуряване субсидия за 2002 г. (516 117,3 хил. лв.).
  След приключване на дискусиите законопроектът беше предложен
  за гласуване. Получиха се следните резултати: “ЗА” - 8 гласа, “Против” и
  “Въздържали се” няма.
  Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването
  Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да
  обсъди проекта на Закон за бюджета на Държавното обществено
  осигуряване за 2002 г.и да го приеме на първо четене.
  София,19.11.2001 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума