Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по бюджет и финанси
Kомисия по бюджет и финанси
12/12/2001 второ гласуване

  Доклад
  Проектозакон за държавния бюджет на Република България
  Второ четене
  ЗАКОН
  за държавния бюджет на Република България за 2002 г.
  Доклад
  Проектозакон за държавния бюджет на Република България
  Второ четене
  ЗАКОН
  за държавния бюджет на Република България за 2002 г.


  ТЕКСТ
  ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ЗАЛА
  В чл.2, проект на Министерския съвет, да се създаде нова ал.3 със следното
  съдържание:
  “(3) При изпълнението на бюджета на Съдебната власт, Висшият съдебен
  съвет при необходимост може да прави изменения в бюджетните разходи на
  органите на съдебната власт, които не водят до промени на параметрите,
  одобрени с бюджета.”
  Досегашните алинеи 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 стават съответно алинеи
  4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10.

  Проект
  Второ четене

  ЗАКОН
  за държавния бюджет на Република България за 2002 г.
  Комисията подкрепя заглавието на закона
  СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА
  (по членове, параграфи и народни представители)
  ПО ЧЛ. 1. АЛ. 1
  Предложение на н.п. Елка Анастасова
  В чл. 1, ал. 1 -1 Приходи:
  В т. 1.6 - Мита и митнически такси числото “100 000.0” хил.лв. да се замени с числото “105 000.0” хил. лв.
  Предложението кореспондира с чл. 4 - увеличение на средствата за БАН.
  Комисията не подкрепя предложението  Предложение на н.п. Петър Димитров и група народни представители от 3-ти Варненски многомандатен избирателен район
  В чл. 1, ал. 1 да се направят следните изменения:
  в заглавието на алинеята числото “6 981 918.7” да се замени с числото “6 995 690.7”;
  в раздел I Приходи - числото “6 981 918.7” да се замени с числото “6 995 690.7”;
  - в т. 1 - данъчни приходи - числото “5 450 463.1” да се замени с числото “5 464 235.1”;
  - в т. 1.6 - мита и митнически такси - числото “100 000.0” да се замени с числото “113 772”.
  Предложението кореспондира с чл. 1, ал. 2 за общините.
  Комисията не подкрепя предложението
  Предложение на н.п. Панайот Ляков
  В чл. 1, ал. 1 числото “6 981 918.7 хил. лв.” се променя на “6 986 918.7 хил. лв.” като в I. Приходи, т. 1.6 Мита и митнически такси
  числото “100 000 хил. лв.” се променя на “105 000 хил. лв.”
  Предложението кореспондира с чл. 1 ал. 2 и чл. 9.
  Комисията не подкрепя предложението
  Предложение на н.п. Емилия Масларова, Асен Гагаузов и Георги Анастасов
  В чл. 1 ал.1:
  - т. 1.1 да стане “535 400 хил.лв.”, вт.ч. 1.1.1-“460 633 хил.лв.” и т. 1.1.2 - “56 287 хил.лв.”;
  т. 1.3 да стане “634 790 хил.лв.”
  - завишенията на средствата по горните точки следва да бъдат преразпределени в разходната част на Републиканския бюджет с приоритет
  в науката и новите технологии, образованието, общините и здравеопазването.
  Комисията не подкрепя предложението

  Предложение на н.п. Емилия Масларова, Йордан Димов и Димитър Димитров
  В чл. 1, ал. 1, т. 1.4 да се замени числото “2 779 816.0” се заменя с “2 788 807.5”.
  Предложението кореспондира с чл. 9, ал. 1 за област с административен център гр. Стара Загора.
  Комисията не подкрепя ппелложението
  Предложение на н.п. Михаил Миков
  В чл. 1, ал. 11 Приходи
  - т. 2.3 “Глоби, санкции и наказателни лихви”, числото “128 790.1” се заменя с числото “200 000.0”.
  - т. 2.4 “Други неданъчни приходи”, числото “63 382.8” се заменя с числото “263 362.8”.
  Кореспондира с чл. 1, ал. 2 и чл. 9, ал. 1.
  Комисията не подкрепя ппелложението
  Предложение на н.п. Любомир Пантелеев
  В чл. 1, ал. 1-1. Приходи, т. 1.6:
  1. числото “100 000.0” се заменя с числото “110 000.0”
  2. числото “6 981 918.7” се заменя с числото “7 081 918.7”
  Комисията не подкрепя предложението
  Предложение на н.п. Анели Чобанова и д-р Ботьо Ботев
  В чл. 1, ал. 1 - Приходи :
  I. Числото “6 981 918.7” да бъде заменено с числото “6 991 918.7”
  - в т. 1 “Данъчни приходи”, числото “5 450 463.1” да бъде заменено с числото ” 5 460 463.1”, а в т. 1.6. “Мита и митнически такси”,
  числото “100 000.0” да бъде заменено с числото “110 000.0”;
  - в т. 4 - Трансфери (нето) в т. 4.1.1, числото “594 405.4” да бъде заменено с числото “604 405.4”


  ІІ. В частта Приходи, числото “6 981 918.7” да бъде заменено с числото “7 063 918.7”, в т.ч. — в т. 1 “Данъчни приходи”, числото
  “5 450 463.1” да бъде заменено с числото “5 532 463.1”, а в т. 1.5 “Акцизи и пътни такси”, числото “1 379 721.8” да бъде заменено с
  числото “1 461 721.8”.
  Допълнителните средства са за сметка на намаляване издръжката на органите на изпълнителната власт.
  Комисията не подкрепя предложението
  ПО ЧЛ. 1. АЛ. 2
  Предложение на н.п. Петър Димитров и група народни представители от 3-ти Варненски многомандатен избирателен район
  В чл. 1 ,ал. 2 да се направят следните изменения:
  - в заглавието на алинеята числото “7 529 463.8” да се замени с числото “7 643 235.8”;
  - в раздел П. Разходи - числото “7 529 463.8” да се замени с числото “7 643 235.8”;
  - в т. 4 - трансфери (нето) - числото “2 252 397.5” да се замени с числото “2 266 169.5”;
  - в т. 4.1 - Предоставени за: - числото “2 422 765.2” да се замени с числото “2 429 .2”;
  - в т. 4.1.1 - Общините - числото “728 672.9” да се замени с числото “735 482.9”;
  - в т. 4.1.1 - от централния бюджет - числото “594 405.4” да се замени с числото “601 215.4”;
  - в т. 4.2 - Получени от: - числото “(170 367.7)” да се замени с числото “(163 405.7)”;
  - в т. 4.2.1 - Вноски от общините (нето) - числото “(161 817.7)” да се замени с числото “(154 855.7)”.
  Предложението кореспондира с чл. 9.
  Комисията не подкрепя предложението
  Предложение на н.п. Владислав Костов
  1. По чл. 1, ал. 2, т. 4.1.11 да бъде увеличен предоставения трансфер за фонд Земеделие от 47 000 хил.лв. на 70 000 хил.лв. или
  увеличение с 23 000 хил.лв.
  2. Предложените увеличения на средствата да се компенсират с увеличение на дефицита на републиканския бюджет по чл.1, ал. 3.
  Комисията не подкрепя предложението

  Предложение на н.п. Панайот Ляков
  В чл. 1, ал. 2 числото “7 529 463.8 хил. лв.” се променя на “7 634 463.8”, като в II. Разходи, т. 4.1.1 - общините, числата “728 672.9 хил.
  лв.” и “594 405.4 хил.лв.” се променят на “733 672.9 хил.лв.” и “599 405.4 хил.лв.”
  Предложението кореспондира с чл. 1 ал. 1 и чл. 9, ал. 1.
  Комисията не подкрепя предложението
  Предложение на н.п. Бвдокия Манева
  По чл. 1, ал. 2, т. 2 :
  В консолидирания държавен бюджет в т. 6 “Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”
  - т. 1.2 Капиталови разходи - придобиване на дълготрайни материални активи - да се отрази увеличението на разходите за дълготрайни
  материални активи на Националния фонд за опазване на околната среда от 20 млн.лв.
  Комисията не подкрепя предложението
  Предложение на н.п. Михаил Миков
  В чл. 1, ал. 2, т. 4.1.1 “Трансфери за общините от централния бюджет”, числото “594 405.4” се заменя с числото “684 405.4”.
  Комисията не подкрепя предложението
  Предложение на н.п. Лъчезар Тошев
  В чл. 1, ал. 2 - II Разходи:
  - т. 4.1.11 — Национален фонд към Министерство на финансите, числото “100 000.0” се заменя с “99 878.2”.

  - т. 4.1.1 - Общините от централния бюджет - числото “594 405.4” се замества с “594 328.2” в полза на увеличението на графата
  “Социални помощи” - община Свищов.
  Комисията не подкрепя предложението
  Предложение на н.п. Анели Чобанова и д-р Ботьо Ботев
  I. В т. 4 - Трансфери (нето) в т. 4.1.1, числото “594 405.4” да бъде заменено с числото “604 405.4”.
  Предложението кореспондира с чл. 1, ал. 1, т. 1.6. Мита и митнически такси.
  II. В чл. 1, ал. 2, т. 4 “Трансфери” в т. 4.1.1 числото “594 405.4” да бъде заменено с числото “676 405.4” като разликата от 82 млн. лв.,
  която представлява недостиг от неосигурени средства за покриване на държавни дейности, да бъде разпределена по някои от
  обективните критерии (брой на населението, територия или др.). Допълнително необходимите средства се осигуряват за сметка на
  увеличаване данъчните приходи от акцизи, пътни такси и др.
  Комисията не подкрепя предложението
  Предложение на Комисията
  В чл. 1, ал. 2 числото “7 529 463.8 хиллв.” се заменя с числото “7 528 130.9 хил.лв.”
  В т. II “РАЗХОДИ” числото “7 529 463.8 хиллв.” се заменя с числото “7 528 130.9 хиллв.”;
  В т. 4 - “Трансфери (нето)” числото “2 252 397.5 хиллв.” се заменя с числото “2 251064.7 хиллв.”;
  В т. 4.1 - “Предоставени за :” числото “2 422 765.2 хиллв.” се заменя с числото “2 421 432.4 хиллв.”;
  В т. 4.1.2 Държавно обществено осигуряване числото “992 951.3 хил. лв.” се заменя с числото “991 618.5хил. лв.”;
  Промяната произтича от увеличаване на прихода на Държавното обществено осигуряване с 1 332.8 хил.лв.. с която СУМЯ се намалява
  трансфера за Държавното обществено осигуряване, срещу извършваните на Националната здравноосигурителна каса УСЛУГИ ПО
  събиране на здравноосигурителните вноски.

  ПО ЧЛ. 1. АЛ. 3
  Предложение на н.п. Евдокия Манева
  Преходния остатък на Националния фонд за опазване на околната среда да се намали с 20 млн.лв. и със същата сума да се увеличи
  разходната му част. Необходимите средства за целта да се компенсират чрез увеличаване на дефицита на Републиканския бюджет с 20
  млн.лв. като се направят съответните корекции в чл. 1, ал. 3.
  Комисията не подкрепя предложението
  Предложение на н.п. Димитър Камбуров
  По чл.1, ал.3:
  1. Увеличението на дефицита с 800 хил.лв. е за увеличаване на целевата субсидия за капиталови разходи за община Генерал Тошево, по
  Приложение № 6 към чл. 11;
  2. Увеличението на дефицита с 500 хил.лв. е за увеличаване на целевата субсидия за капиталови разходи за община Тервел по
  Приложение № 6 към чл. 11.
  Комисията не подкрепя предложението
  Предложение на н.п. Борислав Китов
  По чл. 1, ал.3 - увеличението на дефицита с 650 хиллв. е за увеличаване на целевата субсидия за община Родопи - гр. Пловдив по
  Приложение № 6 към чл.11.
  Комисията не подкрепя предложението
  Предложение на н.п. Борислав Китов и Васил Паница
  По чл. 1, ал. 3 -Увеличава се дефицита с 36 153.4 хил.лв., с каквато сума е предложено да се увеличи субсидията за община Пловдив.

  Предложението кореспондира с чл. 9, ал. 1.
  Комисията не подкрепя предложението
  Предложение на н.п. Теодора Константинова, Иво Цанев и Димитър Абаджиев
  По чл. 1, ал. 3 -Увеличава се дефицита с 8 206.4 хил.лв., с каквато сума е предложено да се увеличи целевата субсидия за социални
  помощи за гр. Русе по чл.9, ал.1
  Комисията не подкрепя предложението
  Предложение на н.п. Муравей Радев
  В чл.1, ал. 3 - увеличава се дефицита с 59 млн.лв. като източник за финансиране увеличението на субсидия от Републиканския
  бюджет за бюджета на съдебната власт по проекта на Министерски съвет.
  Комисията не подкрепя предложението
  Предложение на н.п. Росица Тоткова и Елиана Масева
  В чл. 1, ал. 3 - увеличава се дефицита с 130 хил.лв., която сума се насочва за увеличение на разходите по чл.9, ал.1 за област
  Благоевград.
  Предложението кореспондира с чл. 9, ал. 1.
  Комисията не подкрепя предложението

  Предложение на Комисията
  В чл. 1, ал. 3 числото “547 545.0 хиллв.” става “546 212.2 хил.лв.” и в т. III. “Дефицит” числото “(547 545) хиллв.” става
  “(546 212.2) хиллв.”
  Промяната произтича от увеличаване на прихода на Държавното обществено осигуряване с 1 332.8 хил.лв., с която сума се намалява
  трансфера за Държавното обществено осигуряване, срещу извършваните на Националната здравноосигурителна каса УСЛУГИ ПО
  събиране на здравноосигурителните вноски.
  ЧЛ. 1. АЛ. 4
  Предложение на н.п. Михаил Миков
  В чл. 1, ал. 4, т. 2 “Приходи от приватизация” - числото “556 670.7” се заменя с “656 670.7”.
  Комисията не подкрепя предложението
  Предложение на Комисията
  В чл. 1, ал. 4 числото “547 545.0 хиллв.” става “546 212.2 хиллв.” и в т. 1 “Външно и вътрешно финансиране (нето)” числото
  “(9 125 .7) хил. лв.” става “(10 458.5) хиллв.”
  Промяната произтича от увеличаване на прихода на Държавното обществено осигуряване с 1332.8 хил.лв.. с която сума се нама лява
  трансфера за Държавното обществено осигуряване, срещу извършваните на Националната здравноосигурителна каса УСЛУГИ по
  събиране на здравноосигурителните вноски.

  ПО ЧЛ. 2. АЛ. 1
  Предложение на н.п. Муравей Радев
  В чл. 2, ал. 1 от Проекта на Министерски съвет да се извършат следните промени:
  1. В раздел I. Приходи - сумата по т.З “Субсидия от Републиканския бюджет“ да се завиши с 59 млн.лв.;
  2. В раздел П. Разходи - сумата по т.1 “Текущи разходи” да се завиши с 39 млн.лв., в т.ч. т. 1.1 - с 18 млн.лв., т. 1.2 - с 5 млн.лв., т. 1.3 - със
  6 млн.лв. и т. 1.4 - с 10 млн.лв.
  3. В раздел П. Разходи - сумата по т. 2 “Капиталови разходи” да се завиши с 20 млн.лв.
  За източник на горното увеличение се посочва увеличение на дефицита на Републиканския бюджет.
  Предложението кореспондира с чл. 1, ал. 3 — увеличение на дефицита.
  Комисията не подкрепя предложението
  ПО ЧЛ. 2. АЛ. 2 - НОВА
  Предложение на н.п. Иван Искров
  Към чл. 2, в проекта предложен от Министерския съвет да се създаде нова алинея със следното съдържание:
  “Чл. 2 (2) Определя бюджетните разходи на органите на Съдебната власт за 2002 г., както следва:

  Органи на съдебната власт: Сума
  (млн. лв.)
  1 2
  1. Висш съдебен съвет [ 0,9]
  2. Върховен касационен съд [10,0]
  3. Върховен административен съд [ 4,0]
  4. Прокуратура на Република България [30,0]
  5. Съдилища на Република България [54,0]
  6. Следствени служби [23,0]
  Всичко: 121,9
  Комисията подкрепя предложението
  ПО ЧЛ. 2. АЛ. 4
  Предложение на н.п. Иван Искров
  В чл. 2, ал. 4 изразът “от такси” се заличава.
  Комисията подкрепя предложението
  власт се разпределя по ред, определен от Висшия съдебен съвет.
  (6) Неизпълнението на приходите от такси от дейността на органите на съдебната власт
  е за сметка на републиканския бюджет.
  (7) В приходите от дейността на органите на съдебната власт по ал. 1 се
  включват и приходите от нотариални такси, събирани по реда на чл. 86, т. 3 от Закона за
  нотариусите и нотариалната дейност, какго и вземанията по изпълнителните листове,
  издавани в полза на органите на съдебната власт и събирани от Агенцията за държавни
  вземания по реда на Данъчния процесуален кодекс.
  (8) В едномесечен срок от обнародването на постановление за изпълнението на
  държавния бюджет по реда на чл. 23, ал.1 и 2 от Закона за устройството на държавния бюджет,
  Висшият съдебен съвет представя в Министерския съвет, Сметната палата и Министерството
  на финансите утвърдените бюджетни сметки на органите на съдебната власт.
  (9) В случаите, когато органи на съдебната власт са настанени в сгради,
  собственост на общините или държавата, те не заплащат наеми.


  ПО ЧЛ. 4, АЛ. 1
  Предложение на н.п. Димитър Абаджиев и Димитър Йорданов
  В чл. 4, ал. 1, т. 3 (колона 3 и 4) се предлага намаление на разходите и субсидиите от централния бюджет за Министерски съвет на
  сума 9090.0 хил.лв., която да послужи като източник за увеличение на чл. 9, ал. 1 - област с административен център гр. Велико
  Търново.
  Комисията не подкрепя предложението
  Предложение на н.п. Елка Анастасова
  1. В чл. 4, ал. 1 числото на разходите “3 608 215.8” да се замени с числото “3 613 215.8”; числото на трансферите (нето) “370 281.9” да
  се замени с числото “375 281.9”; а числото на субсидиите от централния бюджет “2 863 544.6” да се замени с числото “2 868 544.6”.
  Горните изменения се отнасят за разходите, трансферите и субсидиите от централния бюджет за Министерството на образованието и
  науката, които следва да бъдат увеличени с 5 млн. лв.
  2. В чл. 4, ал. 1, т. 12 числото “182 447.2” да се замени с числото “187 447.2” (за трансфер от бюджета на Министерството на
  образованието и науката за БАН в размер на 5 млн. лв.)
  Предложението кореспондира с чл. 1, ал. 1.
  Комисията не подкрепя предложението
  Предложение на н.п. Кина Андреева и Георги Панев
  В чл. 4, ал. 1, т. 13 - “Министерството на културата”, колона 5 (графа Субсидия) сумата “42 879.7 хиллв.” се увеличава с 5 млн.лв. и
  става “47 879.7 хиллв.”
  Предвиденото увеличение да се компенсира чрез намаляване на разходите (респективно субсидията) на Народното събрание - чл.4,
  ал. 1, т. 1 със същата сума.
  Комисията не подкрепя предложението
  Предложение на н.п. Владимир Дончев
  В чл*4’ ал. 1, т. 8 “Министерство на вътрешните работи” в графа 3 “Разходи”, числото “624 770.0” да се замени с числото “643 770.0”.
  и в графа 5 “Субсидии”, числото “516 773.3” да се замени с числото “535 733.3”.
  Комисията не подкрепя предложението
  Предложение на н.п. Иван Искров
  В чл. 4, т. 24 и в т. 4 от Приложение № 8 към законопроекта, Националният съвет за радио и телевизия се преименува в Съвет за
  електронни медии.
  Горната промяна произтича от изменението на чл. 8, ал. 2 от Закона за радиото и телевизията (ДВ, бр. 96 от 09.11.2001г.), Националният
  съвет за радио и телевизия се преименува в Съвет за електронни медии.
  Комисията подкрепя предложението
  Предложение на н.п. Станимир Илчев
  В чл. 4, ал. 1, т. 6 “Министерство на външните работи”:
  1. Да се увеличи сумата с 1 140 200 лв. за мероприятия по осигуряване на връзката с НАТО и страните - членки, както и нейната
  сигурност”;
  2. Увеличението по т.6 да се компенсира с намаление на средствата по т. 25 “Комисия за разкриване на документи и установяване на
  принадлежност към бившата Държавна сигурност или бившето разузнавателно управление на Генералния щаб”
  Комисията подкрепя предложението по т. 1 по принцип, тъй като средствата за тази цел са предвидени в централния бюджет
  Комисията не подкрепя предложението по т. 2.

  Предложение на н.п. Димитър Камбуров
  В чл. 4, ал. 1 се прави намаление на бюджета на администрацията на Министерски съвет:
  1. С 2,5 млн.лв., като източник на увеличение на разходи по чл. 9, ал. 1 за община Добрич, с. Богдан за изграждане на обект “Депо за
  твърди битови отпадъци”.
  2. В т.З се прави намаление на бюджета на Министерски съвет със 600 хил.лв. като източник за увеличение на разходите по чл.11,
  ал.1, приложение № 6 за община Каварна.
  Комисията не подкрепя предложението
  Предложение на н.п. Стойчо Кацаров
  В чл. 4, ал. 1 се правят следните изменения:
  В т. 3 Министерски съвет, в колонка 3 - “Разходи”, числото “92 245.2” се изменя на “88 866.6”. В колонка 5 - “Субсидия”, числото
  “72 735.1” се изменя на “69 356.5”.
  Предложението кореспондира с чл. 9, ал. 1 — за общини в област с административен център гр. Кюстендил.
  Комисията не подкрепя предложението
  Предложение на н.п. Борислав Китов и Йордан Бакалов
  В чл. 4, ал. 1, т. 3 се прави намаление на бюджета на Министерски съвет със 750 хил.лв. като източник за увеличение на разходите по
  чл. 11, ал. 1, приложение № 6 за община Асеновград.
  Комисията не подкрепя предложението
  Предложение на н.п. Евдокия Манева
  В чл. 4, ал. 1, т. 14 - Министерство на околната среда и водите - да се приспаднат както приходите, така и разходите на
  Националния фонд за опазване на околната среда за 2002 г. и се нанесат съответните корекции в колони 2, 3, 4, 6 и 7. Да се запази
  статута на Националния фонд за опазване на околната среда.  Комисията не подкрепя предложението
  Предложение на н.п. Емилия Масларова, Асен Гагаузов и Георги Анастасов
  В чл. 4, ал. 1 в таблицата т. 25 “Комисия за разкриване на документи и установяване на принадлежност към бившата Държавна
  сигурност или бившето разузнавателно управление на Генералния щаб” числото “1 140.2 хил.лв.” става “570.0 хил.лв.”.
  Предложението кореспондира с чл. 9, ал. 1.
  Комисията не подкрепя предложението
  Предложение на н.п. Иван Павлов
  В чл. 4, ал. 1:
  1. В т. 24 сумата “105 хил.лв.”, фигурираща в колона “Трансфери” се заличава и се вписва в колона “Приходи”;
  2. В т. 23, вписаната сума в колона “Приходи” се намалява със сумата от 105 хил.лв. и съответно със същата сума се коригира
  сумата, вписана в колона “Трансфери”.
  Комисията подкрепя предложението
  Предложение на н.п. Сергей Станишев
  Необходимите средства да бъдат взети от чл.4, ал. 1, графата, касаеща разходите на Министерството на финансите.
  Предложението е свързано с предложението за увеличения на средствата по чл. 9 ал. 1
  Комисията не подкрепя предложението
  Предложение на н.п. Росица Тоткова и Елиана Масева
  В чл. 4, ал. 1:
  - се намаляват разходи от бюджета на Администрацията на Президента - 440 хил.лв.


  - се намаляват разходи от бюджета на Министерски съвет - 450 хил.лв.
  С горните две суми се предлагат увеличения на разходи по чл. 9, ал. 1 за област Благоевград.
  Комисията не подкрепя предложението
  Предложение на н.п. Джевдет Чакъров и група народни представители
  В чл. 4, ал. 1 в т. 14, в колони 2,3,4,5,6 и 7 да се увеличат разходите на Министерство на околната среда и водите с 15 млн.лв. за
  сметка на преходния остатък.
  Комисията не подкрепя предложението
  Предложение на н.п. Ахмед Юсеин
  В чл. 4, ал. 1, т. 3 да се увеличат средствата за религиозно дело от “1 035.0” на “1 235.0”.
  Комисията не подкрепя предложението
  ПО ЧЛ. 4. АЛ. 2
  Предложение на н.п. Елка Анастасова
  1. В чл. 4, ал. 2 числото “244 564.5” да се замени с числото “249 564.5”
  2. В приложение № 1 към чл. 4, ал. 2, т. 1 - Българска академия на науките числото “46 780.5” да се замени с числото “51 780.5”.
  Комисията не подкрепя предложението

  ПОЧЛ.4.АЛ.4
  Предложение на н.п. Ахмед Юсеин
  Чл. 4, ал. 4 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението
  ЧЛ. 4. АЛ. 9 - НОВА
  Предложение на н.п. Иван Павлов
  Създава се нова ал. 9 със следното съдържание:
  “(9) Постъпилите по сметки на Държавната комисия по далекосъобщенията, до влизане в сила на този закон лицензни такси,
  съгласно чл. 102 на Закона за радио и телевизия се превеждат по сметки на Съвета за електронни медии в срок от 14 дни.”
  Комисията не подкрепя предложението  ПО ЧЛ.5
  Предложение на н.п. Иван Искров
  В чл. 5 се правят следните допълнения:
  1. По ал. 1 - след думите “министърът на финансите” да се добави:
  “в срок до края на месец юни”.
  2. По ал. 2 - в края на алинеята да се добави: “след 30 септември 2002 г.”
  Комисията подкрепя предложението
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН ТЕКСТ НА ЧЛ. 5
  Чл. 5. (1) Въз основа на поименните списъци на обектите за строителство и основен ремонт и за придобиване на нематериални
  дълготрайни активи, спесификациите за безобектовите машини и съоръжения и списъците за проучвателните и проектните работи
  министърът на финансите, в срок до края на месец юни,утвърждава разчетите за финансиране на капиталовите разходи на държавните
  органи, министерствата, ведомствата, Държавното обществено осигуряване, Съдебната власт, Сметната палата, Националната
  здравноосигурителна каса, Българската национална телевизия, Българското национално радио и другите бюджетни организации, без
  общините, както и на предприятията и юридическите лица с нестопанска цел, които получават капиталови трансфери от държавния бюджет.
  (2) В рамките на определените капиталови разходи, съгласувано с Министерството на финансите, се допуска извършването на
  вътрешни компенсирани промени между разходните параграфи, функциите, групите и дейностите, както и между отделните обекти и
  другите видове разходи с инвестиционно предназначение, след 30 септември 2002 г.

  ЧЛ. 6. АЛ. 3 - НОВА
  Предложение на н.п. Ахмед Юсеин
  В чл. 6 да се създаде нова ал. 3 със следното съдържание:
  “(3) Десет процента от определената субсидия от Републиканския бюджет за Българското национално радио и Българската
  национална телевизия да се използва за предаване на проблемите, бита и културата на малцинствата.”
  Комисията не подкрепя предложението
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН ТЕКСТ НА ЧЛ. 6
  Чл. 6 (1) Определя субсидиите от републиканския бюджет за Българското национално радио и Българската национална телевизия,
  както следва:
  Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Българско национално радио 31 888,4
  в т.ч.
  - за капиталови разходи 400,0
  2. Българска национална телевизия 40 826,0
  (2) Утвърждава субсидиите на Българското национално радио и Българската национална телевизия в размер 90 на сто от
  определените им суми по ал. 1, като останалите 10 на сто се предоставят само в случай, че не се превиши утвърдения с чл. 1, ал. 3 бюджетен
  дефицит.

  ПО ЧЛ. 7. АЛ. 1
  Предложение на н.п. Гиньо Ганев и група народни представители
  По чл. 7, ал. 1, в приложение 2 - “Субсидии за юридическите лица с нестопанска цел от централния бюджет за 2002 г.” да се
  предвиди за Съюза на народните читалища субсидия в размер на 20 000 лв., която е за честване 90-годишнината от създаването на
  съюза и за техническото му осигуряване.
  Комисията подкрепя предложението, като предлага да се създаде нова т. 22 “Съюз на народните читалища” в приложение № 2 към
  4jb_7j_ajb2.
  За източник предлага да се намалят субсидиите на Съюза на българските автомобилисти с 15 000 лв. и на Българския туристически
  съюз с 5 000 лв.
  Предложение на н.п. Стефан Данаилов, Коста Цонев, Даринка Станчева и Андрей Пантев
  По чл. 7, ал. 1, в приложение 2 - “Субсидии за юридическите лица с нестопанска цел от централния бюджет за 2002 г.” да се
  предвиди за Съюза на народните читалища субсидия в размер на 20 000 лв., която е за честване 90-годишнината от създаването на
  съюза и за техническото му осигуряване.
  Комисията подкрепя предложението, като предлага да се създаде нова т. 22 “Съюз на народните читалища” в приложение № 2 към
  чл. 7, ал. 1.
  За източник предлага да се намалят субсидиите на Съюза на българските автомобилисти с 15 000 лв. и на Българския туристически
  съюз с 5 000 лв.
  Предложение на н.п. Емилия Масларова, Асен Гагаузов и Георги Анастасов
  В чл. 7, ал. 1 - В Консолидирания държавен бюджет в раздел 3 “Образование”, т. 1.1.8 - Субсидии за юридически лица с нестопанска
  цел - да се предвидят 500.00 хил.лв.
  Комисията не подкрепя предложението

  Предложение на н.п. Ахмед Юсеин
  В чл. 7, ал. 1, приложение № 2 “Субсидии за юридическите лица с нестопанска цел от централния бюджет за 2002 г.”:
  - Субсидията за Българския червен кръст - Национален комитет да се намали от “1 168.6” на “1140.6”;
  - Субсидията за Съюза на ветераните от войните в България да се увеличи от “12.0” на “20.0”;
  - Да се отпусне субсидия на Съюза на репресираните - “20 хиллв.”;
  Комисията не подкрепя предложението
  ЧЛ. 7. АЛ. 3 - НОВА
  Предложение на н.п. Емил Кошлуков и група народни представители
  В чл. 7 да се създаде нова ал. 3 със следното съдържание:
  “(3) Субсидиите по ал. 1 и 2 се предоставят само на юридическите лица с нестопанска цел, съгласно приложение № 2, които са
  определени за осъществяване на дейност в обществена полза и са вписани в Централния регистър за организациите в обществена
  полза при Министерството на правосъдието. Определянето в обществена полза и вписването в Централния регистър за
  организациите в обществена полза при Министерството на правосъдието не се изисква при предоставянето на субсидията за
  Българския червен кръст и Рилската света обител - Рилски манастир.”
  Комисията не подкрепя предложението
  ЧЛ. 7. АЛ. 4-НОВА
  Предложение на н.п. Емил Кошлуков и група народни представители
  “В чл. 7 да се създаде нова ал. 4 със следното съдържание:
  (4) Субсидиите по ал. 1 и 2 могат да се разходват единствено за дейности с предназначение, утвърдено от Министерски съвет в
  изпълнение на Закона за държавния бюджет.”
  Комисията не подкрепя предложението

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН ТЕКСТ НА ЧЛ. 7
  Чл. 7. (1) Приема субсидиите от централния бюджет за юридическите лица с
  нестопанска цел за 2002 г., съгласно Приложение № 2 на обща сума 2 966,0 хил. лв.
  (2) Утвърждава субсидиите на юридическите лица с нестопанска цел в размер 90 на сто
  от определените им суми по Приложение № 2, като останалите 10 на сто се предоставят само в случай,
  че не се превиши утвърдения с чл. 1, ал. 3 бюджетен дефицит.
  Чл. 8. (1) На основание чл. 6, ал. 3 от Закона за общинските бюджети
  установява разпределение на приходите от данъка върху доходите на физическите
  лица в размер 50 на сто за бюджетите на общините и 50 на сто за централния бюджет.
  (2) Данъкът по Закона за облагане доходите на физическите лица върху
  еднократните парични обезщетения по чл. 237 от Закона за отбраната и въоръжените сили
  на Република България и по чл. 261 от Закона за Министерството на вътрешните работи
  постъпва изцяло в централния бюджет по ред, определен от министъра на финансите.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ПО ЧЛ. 8


  ПО ЧЛ. 9. АЛ. 1
  Предложение на н.п. Димитър Абаджиев и Димитър Йорданов
  В чл.9, ал.1:
  I. Област с административен център град Велико Търново се правят следните изменения и допълнения:
  1. Община Велико Търново, втора колонка - “Бюджетни взаимоотношения” числото “3 802.4” се изменя на “9 252.4”. В колонка 5 -
  “Обща субсидия”, числото “1 637.3” се изменя на “6 637.3”. В колонка 7 - числото “1 217.1” да се измени на “1 517.1”. В колонка 8-
  числото “948.0” се изменя на “1 098.0”. В колонка 3 -“Субсидии (+)”, числото “3 802.4” се изменя на “9 252.4”.
  2. Община Елена, втора колонка - “Бюджетни взаимоотношения” числото “2 902.4” се изменя на “3 532.4”. В колонка 5 - “Обща
  субсидия”, числото “1 776.5” се изменя на “2 026.5”. В колонка 7 - числото “605.9” да се измени на “905.9”. В колонка 8 - числото
  “520.0” се изменя на “600.0”. В колонка 3 -“Субсидии (+)”, числото “2 902.4” се изменя на “3 532.4”.
  3. Община Лясковец, втора колонка - “Бюджетни взаимоотношения” числото “2 257.1” се изменя на “3 637.1”. В колонка 5 - “Обща
  субсидия”, числото “1 398.3” се изменя на “1 998.3”. В колонка 7 - числото “319.8” да се измени на “649.8”. В колонка 8 - числото
  “539.0” се изменя на “989.0”. В колонка 3 -“Субсидии (+)”, числото “2 257.1” се изменя на “3 637.1”.
  4. Община Полски Тръмбеш, втора колонка - “Бюджетни взаимоотношения” числото “2 727.1” се изменя на “3 377.1”. В колонка 5 -
  “Обща субсидия”, числото “1 729.4” се изменя на “2 179.4”. В колонка 7 - числото “749.7” да се измени на “949.7”. В колонка 3 -
  “Субсидии (+)”, числото “2 727.1” се изменя на “3 377.1”.
  5. Община Свищов, втора колонка - “Бюджетни взаимоотношения” числото “3 105.4” се изменя на “4 085.4”. В колонка 5 - “Обща
  субсидия”, числото “2 219.2” се изменя на “2 719.2”. В колонка 7 - числото “449.2” да се измени на “579.2”. В колонка 8 - числото
  “437.0” се изменя на “787.0”. В колонка 3 -“Субсидии (+)”, числото “3 105.4” се изменя на “4 085.4”.
  ІІ. С общата сума от 9 090.0 хил.лв. да се завишат бюджетните субсидии за общините по чл. 9, ал. 1 в т.ч. общата субсидия с
  6 800.0 хил.лв., целевата субсидия за социални помощи с 1 260.0 хил.лв. и целевата субсидия за капиталови разходи с
  1 030.0 хил.лв.
  Предложените увеличения на средства в общ размер 9 090.0 хил.лв. да се компенсират чрез намаление на разходите,
  респективно субсидиите от централния бюджет на Министерски съвет по чл. 4, ал. 1, т. 3 (колона 3 и колона 5).
  Предложението кореспондира с чл. 4, ал. 1, т. 3 - намаление разходите на МС.
  Комисията не подкрепя предложението

  Предложение на н.п. Веселин Близнаков, Тошо Пейков, Лиляна Кръстева и Марина Василева
  В чл. 9, ал. 1 за община Козлодуй да се увеличат капиталовите разходи от 211 хил.лв. на 358 хил.лв.
  Комисията не подкрепя предложението
  Предложение на н.п. Георги Божинов
  В чл. 9, ал. 1 за област с административен център гр. Враца, за община Козлодуй да се завиши целевата субсидия за
  капиталови разходи от 211 хиллв. на 358 хил.лв. или увеличение от 147 хил.лв.
  Комисията не подкрепя предложението
  Предложение на н.п. Гиньо Ганев и група народни представители
  По чл. 9, ал. 1
  1. Предложената субсидия за читалищата в раздел “Бюджетни взаимоотношения на общините с републиканския бюджет” в
  размер на 20 млн. лв. да бъде вписана на отделен ред за всяка една община за да се постави на контрол и да не се допускат
  нарушения.
  2. В случай, че не се приеме предложението в т. 1, предлагаме в законопроекта да се включи текст, съгласно който да се
  възложи на Министерски съвет в постановлението за изпълнението на държавния бюджет за 2002 г. да регламентира
  субсидията за народните читалища като целева субсидия в общинските бюджети.
  Комисията не подкрепя предложението по т. 1
  Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 2 и предлага то да бъде отразено в преходните и заключителните
  разпоредби като нов § 51.


  Предложение на н.п. Стефан Данаилов, Коста Цонев, Даринка Станчева и Андрей Пантев
  По чл. 9, ал. 1
  1. Предложената субсидия за читалищата в раздел “Бюджетни взаимоотношения на общините с републиканския бюджет” в
  размер на 20 млн. лв. да бъде разписана на отделен ред за всяка една община.
  2. В случай, че не се приеме предложението в т. 1, предлагаме в законопроекта да се включи текст, съгласно който да се
  възложи на Министерски съвет в постановлението за изпълнението на държавния бюджет за 2002 г. да регламентира
  субсидията за народните читалища като целева субсидия в общинските бюджети.
  Комисията не подкрепя предложението по т. 1
  Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 2 и предлага то да бъде отразено в преходните и заключителните
  разпоредби като нов § 51.
  Предложение на н.п. Весела Драганова
  В чл. 9, ал. 1, при изготвяне бюджета за 2002 г. да не бъде залагано 10% съкращение в числения персонал на общинските
  служби за социално подпомагане.
  Комисията не подкрепя предложението
  Предложение на н.п. Иван Искров
  В наименованието на Методиката по Приложение № 3 “републиканския” се заменя с “централния”.
  Комисията подкрепя предложението и предлага промяната да се отрази в целия текст на Методиката.


  Предложение на н.п. Петър Димитров и група народни представители от 3-ти Варненски многомандатен избирателен район
  В чл. 9, ал. 1 за област с административен център Варна:
  1. Намаляване на вноската (нето) със 6 962.0 хил.лв. (графа 2 и 4);
  2. Увеличаване на субсидията от Републиканския бюджет за община Варна със 6 810.0 хил.лв. (графа 3 и 5);
  3. Намаляване на вноската (графа 6) с 13 772.0 хил.лв.;
  - В реда Обща сума:
  - числото “432 857.7” да се замени с числото “446 359.7”
  - числото “594 405.4” да се замени с числото “601 215.4”
  - числото “(161 817.7)” да се замени с числото “(154 885.7)”
  - числото “366 562.4” да се замени с числото “373 372.4”
  - числото “(222 374.5)” да се замени с числото “(208 602.5)”
  Комисията не подкрепя предложението
  Предложение на н.п. Димитър Дъбов и Георги Анастасов
  В чл. 9, ал. 1 за област с административен център град Шумен.
  Община Велики Преслав
  - да се завиши общата субсидия с 400 хил.лв. (за да се покрие издръжката на общинската болница), т.е. от “1 603 000” тя да
  стане “2 003 000”.
  - Субсидия за социални помощи - да бъде завишена от “444 100 лв.” на “536 100 лв.” Това се налага от обстоятелството, че
  очакваният размер на средствата, необходими за социални помощи през текущата 2001 г. е около 700 хил.лв.
  Комисията не подкрепя предложението

  Предложение на н.п. Иван Искров
  В чл. 9, ал. 1, област с административен център град Добрич, числата за общините Добрич и Добрич-селска, съответно в
  колони 2,3 и 8 стават както следва:
  БИЛО
  Колона 2 Колона 3 Колона 8
  Добрич 5440,5 5440,5 777,0
  Добрич-селска 4845,8 4845,8 982,0
  СТАВА
  Колона 2 Колона 3 Колона 8
  Добрич 5729,5 5729,5 1066,0
  Добрич-селска 4556,8 4556,8 693,0
  Промяната е компенсирана и се налага поради допусната неточност при отразяването на данните за броя на населението на двете
  общини.
  Комисията подкрепя предложението
  Предложение на н.п. Стойчо Кацаров
  В чл. 9, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения в област с административен център град Кюстендил:
  1. Община Трекляно - втора колонка -“Бюджетни взаимоотношения” числото “373.2” се изменя на “423.2”. В колонка 5 - “Обща
  субсидия”, числото “241.0” се изменя на “291.0”. В колонка 3 - “Субсидии (+)” числото “373.2” се изменя на “423.2”.


  2. Община Невестино- втора колонка -“Бюджетни взаимоотношения”, числото “710.8” се изменя на “770.8”. В колонка 5 - “Обща
  субсидия”, числото “440.6” се изменя на “500.6”. В колонка 3 - “Субсидии (+)” числото “710.8” се изменя на “770.8”.
  3. Община Рила - втора колонка -“Бюджетни взаимоотношения”, числото “766.4” се изменя на “809.4”. В колонка 5 - “Обща
  субсидия , числото 518.4 се изменя на “561.4”. В колонка 3 — “Субсидии (+)”, числото “766.4” се изменя на “809.4”.
  4. Община Кюстендил - втора колонка -“Бюджетни взаимоотношения” числото “6 023.3” се изменя на “6 707.3”. В колонка 3 -
  Субсидии (+)” числото “6 023.3” се изменя на “6 707.3”. В колонка 5 - “Обща субсидия”, числото 3 341.5 се изменя на “3 741.5”. В
  колонка 7 - “Целеви субсидии за социални помощи”, числото “1 911.8” се изменя на “2 205.8”.
  5. Община Кочериново - в колонка 2 -“Бюджетни взаимоотношения” числото “1 007.3” се изменя на “2 007.3”. В колонка 3 -
  “Субсидии (+)” числото “1 007.3” се изменя на “2 007.3”. В колонка 8 - “Целеви субсидии за капиталови разходи”, числото “104.0”
  се изменя на “1 104.0”.
  6. Община Дупница - в колонка 2 -“Бюджетни взаимоотношения” числото “483.2” се изменя на “1 524.8”. В колонка 3 - “Субсидии
  (+)” числото “483.2” се изменя на “1 524.8”. В колонка 6 - “Вноски”, числото “1 041.6” се заличава.
  7. Община Бобовдол - в колонка 2 -“Бюджетни взаимоотношения” числото “(551.3)” се изменя със “(51.3)”. В колонка - “Вноски
  (нето) (-)” - числото “(551.3)” се заменя с “(51.3)”. В колонка 6 - “Вноски” - числото “(937.2)” се заменя с “(437.2)”
  Комисията не подкрепя предложението
  Предложение на н.п. Пламен Кенаров
  В чл. 9, ал. 1:
  1. Да се завиши общата субсидия за област с административен център гр. Ямбол с 2 %.
  2. Да се завиши целевата субсидия за социални помощи за област с административен център гр. Ямбол с 1,5 %.
  Комисията не подкрепя предложението
  Предложение на н.п. Борислав Китов и Васил Паница
  В чл. 9, ал.1 - да се завиши сумата за община Пловдив с 36 153.4 хил.лв., както следва:
  1. бюджетно взаимоотношение “1 915.7 хил.лв.” се увеличава на “38 069.1 хил.лв.”


  в т.ч. по видове (в хил. лв.):
  - “обща субсидия” от “0.0” става на “22 861.6”
  - “вноска” от “(8 344.0)” става на “0.0”
  - “целева субсидия за социални помощи” от “4 005.7” става на “5 230.5”
  - “целева субсидия за капиталови разходи” от “6 254.0” става на “9 977.0”
  2. Допълнителните средства да се компенсират чрез увеличение на дефицита по Републиканския бюджет — чл. 1, ал.4 със
  сумата 36 153.40 хил.лв.
  Комисията не подкрепя предложението
  Предложение на н.п. Теодора Константинова, Иво Цанев и Димитър Абаджиев
  В чл. 9, ал. 1 - по отношение на община Русе:
  - В колонка 6 да отпадне вноската към Републиканския бюджет от 1 065.4 хил.лв.
  - В колонка 5 “Обща субсидия” да се промени на “7 000 хил.лв.”
  - В колонка 7 “Целевата субсидия за социални помощи” да се увеличи от “3 053.6” на “4 260.0”, т.е. с 1 206.4 хил.лв.
  Горното увеличение да се компенсира чрез увеличение на дефицита в републиканския бюджет по чл. 1, ал. 4
  Комисията не подкрепя предложението
  *
  Предложение на н.п. Владислав Костов
  В чл. 9, ал. 1 да бъдат увеличени бюджетните субсидии на общините от Ловешка област:
  1. Община Тетевен - да се увеличи общата субсидия с 900 хил. лв., да се увеличат целевите субсидии за социалните помощи
  с 340 хил.лв.;
  2. Община Луковит - да се увеличи общата субсидия с 1450 хил. лв., да се увеличат целевите субсидии за социалните помощи със
  100 хил.лв. и целевите субсидии за капиталови разходи с 1200 хил. лв.;

  3. С общата сума от 2350 хил.лв. да се завишат и бюджетните субсидии за общините по чл. 9, ал. 1
  Предложението кореспондира с чл. 1, ал. 3.
  Комисията не подкрепя предложението
  Предложение на н.п. Панайот Дяков
  В чл. 9, ал. 1 числото “594 405.4 хил.лв.” се променя на “599 405.4 хил.лв”, числото “366 562.4 хил.лв.” се променя на
  371 112.4 хил.лв. , а числото “153 399.8 хиллв.” се променя на ”153 849.8 хил.лв.” като в област с административен център
  Пазарджик, общините:
  3- ти ред Брацигово - числата “1 279.0 хил.лв.” и “972.5 хил.лв.” се променят на “1 319.0 хил. лв.” и “1 012.5 хил.лв.”
  4- ти ред Велинград - числата “45 068.1 хил.лв.” и “3 633.5 хил.лв.” се променят на “5 668.1 хил.лв.” и “4 233.5 хил.лв.”
  6-ти ред Пазарджик - числата “8 572.1 хил.лв.” и “3 935.9 хил.лв.” се променят на “12 672.1” и “7 585.9 хил.лв.”, а числото “2 187.2” се
  променя на “2 637.2 хил.лв.”
  9-ти ред Ракитово - числата “1 889.1 хил.лв.” и “1 273.0 хил.лв.” се променят на “2 149.1 хил.лв.” и “1 522.0 хил.лв.”
  Предложението кореспондира с чл. 1, ал. 1 и 2
  Комисията не подкрепя предложението
  Предложение на н.п. Емилия Масларова, Асен Гагаузов и Георги Анастасов
  В чл. 9, ал. 1 за област с административен център:
  1. Сливен
  - община Сливен - завишение с 2 600 хил.лв.
  - община Нова Загора - завишение с 1 180 хил.лв.
  - община Котел - завишение с 420 хил.лв.
  - община Твърдица - завишение с 430 хил.лв.

  2. Враца
  - община Враца - завишение с 2 258 хил.лв
  - община Борован - завишение с 138 хил.лв.
  - община Бяла Слатине - завишение с 543 хил.лв.
  - община Криводол - завишение с 162 хил.лв.
  - община Мездра - завишение с 315 хил.лв.
  - община Мизия - завишение с 182 хил.лв.
  - община Оряхово - завишение с 401 хил.лв.
  - община Роман - завишение с 171 хил.лв.
  - община Хайредин - завишение с 163 хил.лв.
  3. София - област
  - община Пирдоп - завишение с 112 хил.лв.
  - община Правец - завишение с 84 хил.лв.
  - община Сливница - завишение с 86 хил.лв.
  - община Самоков - завишение с 350 хил.лв.
  4. Пазарджик
  - община Пазарджик - завишение с 849 хил.лв.
  - община Батак - завишение с 11 хил.лв.
  .- община Брацигово - завишение с 124 хил.лв.
  - община Велинград - завишение с 496 хил.лв.
  - община Лесичево - завишение с 121 хил.лв.
  - община Панагюрище - завишение с 109 хил.лв.
  - община Пещера - завишение с 154 хил.лв.
  - община Ракитово - завишение с 169 хил.лв.
  - община Септември - завишение с 316 хил.лв.
  - община Стрелча - завишение с 68 хил.лв.
  Комисията не подкрепя предложението
  Предложение на н.п. Емилия Масларова, Йордан Димов и Димитър Димитров
  В чл. 9, ал. 1 за област с административен център град Стара Загора:
  а) община Братя Даскалови - завишаване на общата субсидия на 1 147.4, завишаване на целевата субсидия за социални помощи на
  500.8;
  б) община Гурково - завишаване на общата субсидия на 804.5;
  в) община Казанлък - завишаване на общата субсидия на 4 902.4, завишаване на целевата субсидия за социални помощи на 1 566.9,
  завишаване на целевата субсидия за капиталови разходи на 750.0;
  д) община Николаево - завишаване на общата субсидия на 1 099.3, завишаване на целевата субсидия за социални помощи на 441.8,
  завишаване на целевата субсидия за капиталови разходи на 209.0;
  е) община Павел баня - завишаване на общата субсидия на 2 068.2, завишаване на целевата субсидия за социални помощи на 798.9;
  ж) община Раднево - намаление на вноската на 8 961.8;
  з) община Стара Загора — вноската от (245.5) да стане обща субсидия 1 000.0, завишаване на целевата субсидия за социални помощи
  на 4 504.4;
  и) община Чирпан — завишаване на общата субсидия на 2 448.3, завишаване на целевата субсидия за капиталови разходи на 517.0.
  Комисията не подкрепя предложението
  Предложение на н.п. Михаил Миков
  В чл. 9, ал. 1 - числото “594 404.4” се заменя с числото “684 405.4”.
  За област с административен център град Видин:
  - Белоградчик - числото “2 044.6” се заменя с “2 074.6”, а в колона “Обща субсидия” числото “1 245.1” се заменя “1 275.1”;
  - Бойница - числото “639.8” се заменя с “659.8”, а в колона “Целева субсидия за капиталови разходи” числото “75.0” се заменя с
  числото“95.0”;
  - Видин- числото “7 142.0” се увеличава на “7 542.0”, съответно общата субсидия се увеличава от “3 730.8” на ”3 830.8“, а числото
  “703.0“ става “1 003.0” - за капиталови разходи;
  - Кула - числото “1 191.5” се заменя с числото “1 245.5”, общата субсидия от “ 879.6” става “899.6”, а числото “134.0” за капиталови
  разходи става “164.0”;


  - Макреш - числото “624.1” се заменя с “644.1”като числото “479.4” за обща субсидия се заменя с числото “499.4”, а числото “89.0” за
  капиталови разходи се заменя с “109.0”;
  - Чупрене - числото “602.4” обща субсидия се заменя с числото 4642.4”, а числото “359.6” за обща субсидия се заменя с числото
  “379.6”, а числото “120.0” за капиталови разходи се заменя със “140.0”.
  Комисията не подкрепя предложението
  Предложение на н.п. Любомир Пантелеев
  В чл. 9, ал. 1:
  1. Област с административен център Бургас съответно:
  - за община Бургас - във втора колонка числото “(5 611.1)” се заличава; в четвърта колонка “(5 611.1)” се заличава; шеста колонка
  числото “(9 947.1)” се заменя с числото “4 336.0”;
  - за община Камено - във втора колонка числото “(3 595.7)” се заменя с числото “(2 095.4)”; в четвърта колонка “(3 595.7)” се заменя с
  числото “(2 095.4)”; шеста колонка числото “(4 235.6)” се заменя с числото “(2735.6)”;
  - за община Карнобат - във втора колонка числото “3 886.9” се заменя с числото “4 186.9”; в трета колонка числото “3 886.9” се заменя
  с числото “4 186.9”;в пета колонка “2 327.4” се заменя с числото “2 627.4”;
  - за община Малко Търново - във втора колонка числото “654.7” се заменя с числото “854.7”; в трета колонка числото “654.7” се
  заменя с числото “854.7”; в пета колонка “289.3” се заменя с числото “389.3”; в осма колонка числото “274.0” се заменя с числото
  “374.0”;
  - за община Созопол - във втора колонка числото “477.8” се заменя с числото “577.8”; в трета колонка числото “654.7” се заменя с
  числото “854.7”; в пета колонка “289.3” се заменя с числото “389.3”; в осма колонка числото “251.0” се заменя с числото “351.0”;
  - за община Сунгурларе - във втора колонка числото “2 575.7” се заменя с числото “3 075.7”; в трета колонка числото “2 575.7” се
  заменя с числото “3 075.7”; в пета колонка “1 546.4” се заменя с числото “2 046.4”;
  - за община Царево - във втора колонка числото “2 752.4” се заменя с числото “2 852.4”; в трета колонка числото “2 752.4” се заменя с
  числото “2 852.4”; в пета колонка “627.5” се заменя с числото “727.5”;
  - за община Айтос - във втора колонка числото “3 302.3” се заменя с числото “3 502.3”; в трета колонка числото “3 302.3” се заменя с
  числото “3 502.3”; в пета колонка “2 309.7” се заменя с числото “2 509.7”;

  - за община Средец - във втора колонка числото “2 678.6” се заменя с числото “2 878.6”; в трета колонка числото “2 678.6” се заменя с
  числото “2 878.6”; в пета колонка “1 500.5” се заменя с числото “1 700.5”;
  2. Втори ред, числото “594 405.4” се заменя с числото “604 405.4” и т.н.
  Предложението кореспондира с чл. 1, ал. 1, т. 1.6 “Мита и митнически такси”.
  Комисията не подкрепя предложението
  Предложение на н.п. Сергей Станишев
  1. В чл. 9 за област с административен център град Русе :
  Община Бяла
  Завишаване на субсидията с 607.3 съответно:
  Числото “2 249.9” (субсидия) да стане “2 857.2”
  Числото “1 544.7” (обща субсидия) да стане “2 044.7”
  Числото “505.2” (целеви субсидии за социални помощи) да стане “612.5”
  Община Сливо Поле
  Завишаване на субсидията с 212.7 съответно:
  Числото “2 384.4” (субсидия) да стане “2 597.1”
  Числото “1 584.1 ” (обща субсидия) да стане “1 799.8”
  Община Иваново
  Завишаване на субсидията с 266.7 съответно:
  Числото “1 236.5” (субсидия) да стане “1 503.2”
  Общата субсидия да стане “1 155.8”


  Община Ценово
  Завишаване на субсидията с 289.9 съответно:
  Числото “1 094.6” (субсидия) да стане “1 384.5”
  Числото “749.6” (обща субсидия) да стане “974.4”
  Числото “217.0” (целеви субсидии за социални помощи) да стане “282.1”
  Община Русе
  Завишаване на субсидията с 9 065.4 съответно:
  Числото “3 523.2” (субсидия) да стане “12 588.6”
  Числото “(1 065.4)” (вноски) да отпадне
  Да се впише числото “8 000.0” (обща субсидия)
  Числото “3 053.6” (целеви субсидии за социални помощи) да стане “4 053.6”
  Община Ветово
  Завишаване на субсидията с 507.6 съответно:
  Числото “2 774.4” (субсидия) да стане “3 282”
  Числото “1 640.2” (обща субсидия) да стане “1 968.2”
  Числото “898.2” (целеви субсидии за социални помощи) да стане “1 077.8”
  Община Две могили
  Завишаване на субсидията с 321.3 съответно:
  Числото “1 698.0” (субсидия) да стане “2 019.3”
  Числото “1 166.4” (обща субсидия) да стане “1 399.6”
  Числото “352.6” (целеви субсидии за социални помощи) да стане “400.7”
  - В чл. 9 съответно общото завишение на субсидията за изброените общини да бъде 11 537.8 и да бъде отразено в таблицата по
  чл. 9.
  - Необходимите средства да бъдат взети от чл. 4, ал. 1, графата, касаеща разходите на Министерството на финансите.
  Комисията не подкрепя предложението


  Предложение на н.п. Лъчезар Тошев
  В чл. 9, ал.1 в таблицата:
  Община Свищов, графа 7 - целеви субсидии за социални помощи, числото “449,2” се заменя с “572” - останалите графи за
  община Свищов се променят съответно и общата сума в графата “Социални помощи” се завишава съответно
  Предложението кореспондира с чл. 1, ал. 2, т. 4.1.11 “Национален фонд към МФ”
  Комисията не подкрепя предложението
  Предложение на н.п. Росица Тоткова и Елиана Масева
  Субсидиите по чл. 9, ал. 1 да се увеличат както следва за област Благоевград:
  - община Белица - със 100 хил.лв.
  - община Кресна - с 50 хил.лв.
  - община Разлог - със 100 хил.лв.
  - община Струмяни - с 50 хил.лв.
  - община Якоруда - със 100 хил.лв.
  - община Симитли - с 50 хил.лв.
  Тези средства са за сметка на бюджета на администрацията на Министерски съвет
  Комисията не подкрепя предложението


  Предложение на н.п. Анели Чобанова и д-р Ботьо Ботев
  В чл. 9, ал. 1 за “област с административен център град Русе”, в колона 2 числото “3 523.2” да бъде заменено с числото
  “13 523.2”, а в колона 6, числото (1 065.4) да бъде заменено с числото “8 934.6”
  Предложението кореспондира с чл. 1, ал. 1, т. 1.6 “Мита и митнически такси”.
  Комисията не подкрепя предложението
  ПО ЧЛ. 9. АЛ. 2
  Предложение на н.п. Емилия Масларова, Асен Гагаузов и Георги Анастасов
  В чл. 9, ал. 2 се добавя изречението:
  “Трансферът на Министерство на регионалното развитие и благоустройството по чл. 43 и чл. 46 от Закона за пътищата се
  определя по общини с решение на Министерски съвет, съгласувано с Националното сдружение на общините в Република
  България.”
  Комисията не подкрепя предложението
  ЧЛ. 9. АЛ. 7 - НОВА
  Предложение на н.п. Георги Божинов
  В чл. 9 се създава нова ал. 7 със следното съдържание:
  “Чл. 9 (7) Здравноосигурителните вноски за лицата по чл. 40, ал. 1, т.т. 9,10 и 11 от Закона за здравното осигуряване в размер
  на 75% са за сметка на Републиканския бюджет.”
  Комисията не подкрепя предложението
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН ТЕКСТ НА ЧЛ. 9
  Чл. 9 (1) Определя по методика съгласно Приложение № 3 бюджетните взаимоотношения на общините
  с централния бюджет за 2002 г. на обща сума 432 587.7 хил. лв., от които под формата на субсидии 594 405,4 хил. лв. и
  вноски (нето) в централния бюджет 161817,7 хил. лв. и по видове , както следва: обща субсидия
  366 562.4 хил. лв., целева субсидия за социални помощи 153 399.8 хил. лв., целева субсидия
  за капиталови разходи 135 000.0 хил. лв. и вноски в централния бюджет в размер на 222 374.5 хил. лв.,
  разпределени по общини, както следва:  (2) Определя трансферите за общинските бюджети в размер до 134 267.5 хил.лв. , от които от бюджета на
  Министерството на регионалното развитие и благоустройството в размер до 30 000 хил.лв. по чл.43 и 46
  от Закона за пътищата, от Фонд "Рехабилитация и социална интеграция" към Министерство на труда и
  социалната политика в размер до 14 267.5 хил.лв., съгласно чл. 40 и 42 от Закона за
  защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите и до 90 000.0 хил.лв.
  от Министерството на труда и социалната политика за целеви парични помощи по чл. 15 от Правилника
  за прилагане на Закона за социално подпомагане.
  (3) Утвърждава субсидиите на общините в размер 90 на сто от определените им суми
  по ал. 1, без целевите субсидии за социални помощи, като останалите 10 на сто се предоставят
  само в случай, че не се превиши утвърдения с чл. 1, ал. 3 бюджетен дефицит.
  (4) Ограниченията по ал. 2 не се отнасят за случаите, когато в изпълнение на нормативни актове
  през течение на годината се изменя размерът на бюджетните взаимоотношения за сметка на
  републиканския бюджет.
  (5) Средствата за целевите субсидии за социални помощи по ал. 1 представляват 75 на сто от
  разчетените за целта с този закон.
  (6) Неусвоените целеви субсидии за социални помощи към 31 декември 2002 г.
  се възстановяват в приход на републиканския бюджет.

  Чл. 10(1) При съставянето на общинските бюджети за 2002 г. размерът на средствата за
  социални помощи по Закона за социално подпомагане и Указа за насърчаване на раждаемостта
  не могат да бъдат по-малко от размера на предвидените с чл. 9, ал. 1 целеви субсидии
  за социални помощи, увеличен с една трета.
  (2) Преведените целеви субсидии за помощи на общините се предоставят на общинските
  служби за социално подпомагане в срок от два дни от датата на постъпването им по сметката
  в банката.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ПО ЧЛ. 10.


  ПО ЧЛ. 11. АЛ. 1
  Предложение на н.п. Янаки Стоилов, Стела Банкова, Даринка Станчева и Димитър Димитров
  В чл. 11, ал. 1, приложение № 5 “Списък на екологичните обекти, предвидени за строителство през 2002 г.”, в раздел за област
  Ловеч, община Ловеч - Депо за твърди битови отпадъци - Ловеч, в колона № 3 числото “1 900.0” да се замени с числото
  “1 000”.
  Предложението кореспондира с чл. 9, ал. 1
  Комисията подкрепя предложението
  Предложение на н.п. Иван Искров
  След думите “министърът на финансите” да се добави:
  “в срок до края на месец юни”.
  Комисията подкрепя предложението
  ПОЧЛ. 11.АЛ.2
  Предложение на н.п. Димитър Камбуров
  В чл. 11, приложение № 6 да се добави следния текст “ Изграждане на обект “Депо за твърди битови отпадъци” - с. Богдан,
  община Добрич, изискващо допълнителни средства в размер на 2,5 млн.лв.”
  Тези средства са за сметка на бюджета на администрацията на Министерски съвет.
  Комисията не подкрепя предложението


  Предложение на н.п. Димитър Камбуров
  В чл. 11, приложение №6 да се прибави следните текстове:
  1. “За община Каварна да се увеличи общата субсидия със 600 хил.лв.”;
  2. “За община Генерал Тошево - допълнителна субсидия в размер на 800 хил.лв.”;
  3. “За община Тервел - допълнителна субсидия в размер на 500 хиллв.”
  Комисията не подкрепя предложението
  Предложение на н.п. Иван Искров
  В края на алинеята да се добави: “след 30 септември 2002г.”.
  Комисията подкрепя предложението
  Предложение на н.п. Стойчо Кацаров
  В приложение №6 - Списък на обектите с регионално и местно значение, предвидени за строителство през 2002 г. се прави
  следното допълнение: Към област Кюстендил се добавя:
  Община Кочериново
  Водопровод Рила - Кочериново
  Години за строителство 2002/2002 г.
  В колонка Разходи се добавя числото “1 000.0”
  Комисията не подкрепя предложението

  Предложение на н.п. Христо Кирчев
  В чл. 11, ал. 2, в приложение №6 да се добави следния текст:
  1. “Строеж на водопровод в квартал Галата - община Варна, необходима допълнителна субсидия в размер на 2,5 млн.лв.”
  2. “Изграждане на довеждащ колектор в кв. Акациите - град Белослав, необходимата допълнителна субсидия е в размер на
  0,8 млн.лв.”
  Средствата са за сметка намаление на бюджета на Министерски съвет
  Комисията не подкрепя предложението
  Предложение на н.п. Борислав Китов
  В чл. 11 към Приложение № 6 да се добави следния текст:
  За община “Родопи” - гр. Пловдив
  Обща субсидия в размер на 650 хил. лв.
  Увеличението се предлага за сметка на увеличение на дефицита по Консолидирания държавен бюджет за 2002 г.
  Комисията не подкрепя предложението
  Предложение на н.п. Борислав Китов и Йордан Бакалов
  В чл. 11, приложение №6 да се прибави следния текст:
  “За община Асеновград да се увеличи общата субсидия със 750 хил.лв.”
  Предложението кореспондира с чл. 4, ал. 1, т. 3 “Министерски съвет”, откъдето се намаляват средствата.
  Комисията не подкрепя предложението


  Предложение на н.п. Росица Тоткова и Елиана Масева
  В чл. 11, Приложение № 6 да се добавят следните текстове:
  1. За област Благоевград,
  - Община Петрич:
  “Ремонт на основно училище в с. Самуилово, необходими допълнителни средства 220 хил.лв.”
  - Община Симитли :
  “Доизграждане на детска градина с. Долно Осеново, необходими допълнителни средства 200 хил.лв.”
  Тези средства да бъдат осигурени от бюджета на Администрацията на Президента.
  2. За област Благоевград,
  - Община Благоевград
  “Изграждане канализация в с. Церово, необходими допълнителни средства в размер на 50 хил.лв.”
  “Изграждане на язовир “Ракочевица”, необходими средства 10 млн.лв.”
  - Община Якоруда
  “Изграждане на път в с. Бунцерово, необходими допълнителни средства в размер на 70 хил.лв.”.
  Тези средства са за сметка на дефицита на държавния бюджет.
  Комисията не подкрепя предложението
  Предложение на Комисията
  Комисията предлага:
  1. В приложение № 6 към чл. 11, ал. 1 за област Пазарджик, община Пазарджик, обект “Изграждане на мост - р. Марица” на
  сума 2 000 хил.лв. отпада. На негово място и в размер на същата сума се включват следните обекти:
  Обекти Години на строителство Сума
  - Бизнесинкубатор 2002/2002 г. 200,0
  - Техническа инфраструктура по
  пилотен проект за интеграция


  на ромите 2002/2002 г. 500,0
  - Разширяване и модернизация
  на общински център за услуги и
  информация на гражданите 2002/2002 г. 186,0
  - Ремонт на улици в общината 2002/2002 г. 300,0
  - Енергоспестяващо улично
  осветление - гр. Пазарджик -
  втори етап 2002/2002 г. 340,0
  - Инфраструктура на кв. 84 -
  гр. Пазарджик 2002/2002 г. 200,0
  - Газификация на общински
  обекти 2002/2002 г. 120,0
  - Доизграждане на главен
  водопроводен клон П 2002/2002 г. 54,0
  - Основен ремонт на бул.
  България” - гр. Пазарджик 2002/2002 г. 100,0
  Предложението следва да се отрази в приложение № 6.


  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН ТЕКСТ НА ЧЛ. 11.
  Чл. 11 (1) Въз основа на поименните списъци на обектите за строителство,
  основен ремонт и за придобиване на нематериални дълготрайни активи, спецификациите за
  безобектовите машини и съоръжения и списъците за проучвателните и проектните работи
  министърът на финансите в срок до края на месец юни, утвърждава разчетите за финансиране
  на капиталовите разходи на общините, финансирани със средства от целевата субсидия по чл. 9,
  ал. 1 в рамките на които задължително се осигуряват поименно указаните екологични обекти в
  приложение № 5 и обектите с регионално и местно значение в приложение № 6.
  (2) В рамките на определените капиталови разходи, финансирани със средства от
  целевата субсидия, се допуска съгласувано с Министерството на финансите извършването на
  вътрешни компенсирани промени между разходните параграфи, функциите, групите и дейностите,
  както и между отделните обекти и другите видове разходи с инвестиционно предназначение,
  с изключение на целевите субсидии за обектите по приложение № 5 и приложение № 6,
  след 30 септември 2002 г.
  (3) След осигуряване на обектите по приложение № 5 и приложение № 6 средствата
  за капиталови разходи по чл. 9, ал. 1 се разпределят по решение на общинските съвети,
  като с предимство се осигуряват разходите в областта на питейното водоснабдяване,
  здравеопазването и социалните грижи, образованието и екологията, съчетани с изискването
  обектите да са с близък срок на въвеждане в действие.


  Чл. 12 От общинските бюджети могат да се извършват разходи за придобиване
  на дълготрайни активи над определените с този закон с източник на финансиране до 25 на сто
  от размера на местните данъци и неданъчните приходи.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ПО ЧЛ. 12.
  Чл. 13. Общинският съвет Белослав при приемане на бюджета на общината за 2002 г.
  да предвиди средства за издръжка на ферибота не по-малко от 700 000 лв., които са отразени в размера на
  бюджетните взаимоотношения по чл. 9, ал. 1 на закона.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ПО ЧЛ. 13.


  Чл. 14. Министърът на образованието и науката съобразно преструктурирането на отрасъла до 30 април уведомява общините за
  извършваното намаление на числеността на персонала, считано от 1 юли 2002 г.
  Предложение на н.п. Елка Анастасова
  Чл. 14 да се измени, както следва:
  1. Сегашният текст на чл. 14 да стане ал. 1
  2. Създава се нова ал. 2 със следния текст:
  “(2) Министерство на финансите да извърши съответните корекции на бюджетните взаимоотношения по бюджетите на
  общините за настъпилите промени в числеността на педагогическия и непедагогическия персонал.”
  3. Създава се нова ал. 3 със следния текст:
  “(3) Разходите за работни заплати и социално осигурителни плащания и на педагогическия, и на непедагогическия персонал
  от общинските детски градини, общинските училища и общинските обслужващи звена да се извършва също централизирано
  чрез бюджета на Министерство на образованието и науката.”
  Комисията не подкрепя предложението
  Комисията подкрепя текста на вносителя по чл. 14.
  ПО ЧЛ. 15
  Предложение на н.п. Иван Искров
  В чл. 15, ал. 5 да отпаднат думите “органите на Съдебната власт”.
  Договорено е с Висшия Съдебен съвет да не се прилага ограничителното условие за утвърждаване на субсидията по бюджета
  на Съдебната власт в размер на 90 на сто от общия размер на субсидията, поради извършващата се реформа в системата на
  Съдебната власт, която изисква ритмично финансиране на разходите.
  Комисията подкрепя предложението
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН ТЕКСТ НА ЧЛ. 15.
  Чл. 15. (1) Разходите по републиканския бюджет се извършват до размера на
  постъпилите приходи по сметката в банката (в касата).
  (2) Министерството на финансите периодично разпределя постъпилите средства,
  като спазва следните приоритети:
  1. плащания по обслужване на държавния дълг;
  2. трансфери за осигурителните фондове и за общините;
  3. субсидии за бюджета на съдебната власт.
  4. разходи за министерствата, ведомствата и другите бюджетни
  организации;
  5. субсидии за нефинансови предприятия.
  (3) Министерствата, ведомствата и организациите им изразходват бюджетните
  средства при съблюдаване на следните приоритети:
  1. плащания по обслужване на държавния дълг;
  2. заплати, вноски за осигурителни плащания, медикаменти, включително
  за извънстационарно безплатно лекарствено снабдяване, обезщетения и помощи и стипендии;
  3. храна, отопление, осветление, както и издръжка на социалните, здравните
  и образователните заведения;
  4. капиталови разходи за обектите, включително за финансираните от предприсъединителните
  фондове, държавните инвестиционни кредити и националното им съфинансиране, както и обектите
  по Приложения No 5 и No 6.
  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  § 1. Държавните органи и бюджетните организации са администратори на приходите, планирани да постъпят по
  собствените им бюджети, освен ако със закон е предвидено друго.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.
  § 2. Законната лихва за неплатените в сроковете за доброволно плащане, неудържаните или удържаните, но
  невнесени в срок държавни вземания постъпва в приход на съответния бюджет, извънбюджетна сметка или фонд, където
  следва да постъпи невнесеното държавно вземане.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.
  § 3. Определя коригиращ коефициент 1,1 съгласно чл. 56, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.
  § 4. Средствата за структурни реформи по чл. 1, ал. 2, т. 3 се разходват по ред, определен от Министерския съвет,
  във връзка с изпълнението на програмите за приватизация и преструктуриране, както и за реформите в публичния
  сектор, приоритетно за българската армия и съдебната система.
  Предложение на н.п. Йордан Соколов и Димитър Абаджиев
  В §4 от преходните и заключителните разпоредби, накрая се добавя ново второ изречение:
  “Средствата за съдебната система не могат да бъдат по-малко от 10% от всички набрани средства по чл.1,
  ал.2, т..З. ”
  Комисията подкрепя предложението по ПРИНЦИП и предлага слепната редакция на § 4:


  § 4. Средствата за структурни реформи по чл. 1, ал. 2, т. 3 се разходват по ред, определен от Министерския
  съвет, във връзка с изпълнението на програмите за приватизация и преструктуриране, както и за реформите в
  публичния сектор, приоритетно за българската армия и за съдебната система. Средствата за съдебната система не
  могат да бъдат по-малко от 15 на сто от средствата за структурни реформи по чл. 1, ал. 2, т. 3.
  § 5. Постъпленията от приватизация на държавни предприятия по реда на Закона за преобразуване и приватизация
  на държавни и общински предприятия се използват за финансиране на бюджетния дефицит и за операции по
  реструктуриране и управление на дълга.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.
  § 6. (1) Изменението на бюджетните взаимоотношения на бюджетните организации с републиканския бюджет в
  изпълнение на нормативни актове влиза в сила от датата, посочена в писменото уведомление на министъра на
  финансите.
  (2) За общинските бюджети промяната се извършва служебно без решение на общинския съвет.
  (3) С получените като трансфер бюджетни и извънбюджетни средства служебно се увеличава размерът на
  общинските бюджети по приходната и разходната част. За тази промяна не е необходимо решение на общинския съвет.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6.
  § 7. Размерът на основната заплата по чл. 67, ал. 1 от Закона за държавния служител за най-ниската длъжност,
  предвидена за заемане от държавен служител, от 1 януари 2002 г. е 187 лв., а от 1 юли 2002 г. - 196 лв.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7.
  § 8 Определя извънбюджетните сметки и фондове за 2002 г., съгласно приложение № 4.
  Предложение на н.п. Лъчезар Тошев
  1. По § 8, в приложение № 4 се създават т.11. 12. 12. 14 и15:

  “11. Национален фонд за опазване на околната среда към Министерството на околната среда и водите - Закон за
  опазване на околната среда ”
  12. Фонд “Безопасност и съхраняване на радиоактивни отпадъци” към Министерството на регионалното
  развитие и благоустройството - Закон за използване на атомната енергия за мирни цели. ”
  13. Фонд “Извеждане на ядрени съоръжения от експлоатация ” към Министерството на регионалното развитие и
  благоустройството 9 Закон за използване на атомната енергия за мирни цели. ”
  14. Фонд за опазване на околната среда към общините - Закон за опазване на околната среда. ”
  15. Общински фондове “Българска гора ” - Закон за горите ”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Иван Искров
  От Приложение № 4 към § 8 да отпадне т. 1 “Фонд Професионална квалификация и безработица”.
  Промяната се извършва въз основа на Закона за задължителното социално осигуряване.
  Предложението беше оттеглено в Комисията.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.
  § 9 (1) Преобразува, считано от 1 януари 2002 г., извънбюджетните сметки и фондове съгласно приложение № 7 във
  второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към съответните държавни органи, при запазване специфичния
  характер на организация и използване на предвидените за тях средства.
  (2) В срок до 31 март 2002 г. Министерският съвет да внесе в Народното събрание законопроекти за изменения в
  съответните закони, произтичащи от разпоредбата на ал. 1.
  (3) В срок до 31 януари 2002 г. наличните остатъци по извънбюджетните сметки и фондове по ал. 1 се превеждат по
  съответните бюджети.
  Предложение на н.п. Евдокия Манева  Да се запази съществуващия статут на Националния фонд за опазване на околната среда. За целта в Приложение
  №7 текстът на т. 1 “Национален фонд за опазване на околната среда към Министерство на околната среда и водите
  - Закон за опазване на околната среда ” да се заличи.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията по околната среда и водите предлага да се запази досегашния статут на Националния и
  Общинския фонд за опазване на околната среда и водите и от друга страна да се увеличат разходите на
  Министерството на околната среда и водите в размер на 15 млн.лв., които да се насочат като кредитен ресурс за
  подпомагане на бизнеса с екологична насоченост.
  Предложение на н.п. Михаил Миков
  В §9, ал.З, думата “януари ” да се замени с “юли
  Комисията не подкрепя предложението
  Предложение на н.п. Лъчезар Тошев
  По § 9, в приложение № 7, т. 1 “Национален фонд за опазване на околната среда към Министерството на
  околната среда и водите - Закон за опазване на околната среда ” се заличава.
  Комисията не подкрепя предложението
  Предложение на н.п. Джевдет Чакъров и гр. н.п.
  В приложение № 7 да отпадне т..1 “Национален фонд за опазване на околната среда към Министерство на
  околната среда и водите - Закон за опазване на околната среда ”
  Комисията не подкрепя предложението
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9.


  § 10 (1) Считано от 1 януари 2002 г. се закриват извънбюджетните сметки и фондове съгласно приложение № 8.
  (2) В срок до 31 март 2002 г. Министерският съвет да внесе в Народното събрание законопроекти за изменения в
  съответните закони, произтичащи от разпоредбата на ал. 1.
  (3) В срок до 31 януари 2002 г. наличните остатъци на закритите извънбюджетни сметки и фондове, без тези по ал.
  4, се превеждат по съответните бюджети, от които се финансират разходите по осъществяваните дейности.
  (4) В срока по ал. 3 наличните остатъци към на закритите извънбюджетни фондове по т. 6 от приложение № 8 се
  превеждат в приход на централния бюджет.
  (5) Общинските съвети при приемането на самостоятелните общински бюджети за 2002 г. отразяват настъпилите
  промени в резултат на прилагането на ал. 1.
  (6) Средствата на закритата извънбюджетна сметка към общините за обезщетяване на бивши собственици и
  ползватели по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи се отнасят, съхраняват и отчитат по отделна
  набирателна сметка.
  Предложение на н.п. Евдокия Манева
  Да се запази статута на фондовете за опазване на околната среда на общините. За целта текста на т.7 от
  Приложение №8 “Фонд за опазване на околната среда към общините - Закон за опазване на околната среда ” да се
  заличи.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н. п. Михаил Миков
  1. В § 10:
  2. В ал. 1, “януари ” да се замени с “юни ”.
  3. В ал. 3, “януари ” да се замени с “юли ”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Лъчезар Тошев

  По § 10, в приложение № 8, т.т. 1,2, 7 и 9 се заличават.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Джевдет Чакъров и гр. н.п.
  В приложение № 8 да отпадне т. 7”Фонд за опазване на околната среда към общините - Закон за опазване на
  околната среда
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10 със слелнята редакция:
  § 10 (1) Считано от 1 януари 2002 г. се закриват извънбюджетните сметки и фондове съгласно приложение №
  8.
  (2) В срок до 31 март 2002 г. Министерският съвет да внесе в Народното събрание законопроекти за
  изменения в съответните закони, произтичащи от разпоредбата на ал. 1.
  (3) В срок до 31 януари 2002 г. наличните остатъци към 31 декември 2001 г. на закритите извънбюджетни
  сметки и фондове, без тези по ал. 4, се превеждат по съответните бюджети, от които се финансират разходите по
  осъществяваните дейности.
  (4) В срока по ал. 3 наличните остатъци към 31 декември 2001 г. на закритите извънбюджетни фондове по т. 6
  от приложение № 8 се превеждат в приход на централния бюджет.
  (5) Общинските съвети при приемането на самостоятелните общински бюджети за 2002 г. отразяват
  настъпилите промени в резултат на прилагането на ал. 1.
  (6) Средствата на закритата извънбюджетна сметка към общините за обезщетяване на бивши собственици и
  ползватели по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи се отнасят, съхраняват и отчитат по
  отделна набирателна сметка.
  § 11. Акумулираните средства за безопасност и съхраняване на радиоактивни отпадъци и за извеждане на ядрени
  съоръжения от експлоатация по чл. 6 от Закона за използване на атомната енергия за мирни цели, включително и от
  предходни години, са неделима част от единната сметка и се разходват в съответствие с разпоредбите на Закона за
  използване на атомната енергия за мирни цели и Закона за енергетиката и енергийната ефективност чрез бюджета на
  Министерството на регионалното развитие и благоустройство.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11.
  § 12. Наличните остатъци по извънбюджетните сметки и фондове с отпаднало нормативно основание на държавните
  органи и бюджетните организации се превеждат в централния бюджет, а за общините - в общинския.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12.
  § 13. За оптимизиране обслужването на държавния дълг Министерският съвет може да емитира нов дълг за обратно
  изкупуване на вътрешни и външни задължения на страната, при условие че не се увеличава държавният дълг към края на
  годината.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13.
  § 14. Министерският съвет може да емитира облигации с целево предназначение за инвеститори - физически лица,
  при доходност до 1 пункт над доходността, формирана на редовните аукциони на държавни ценни книжа, и в обеми до
  10 на сто от общия размер на емисиите на държавни ценни книжа за бюджетната година.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14.
  § 15. Освен за целите по § 13, Министерският съвет може да емитира облигации на външните капиталови пазари в
  размер до 700 млн. евро.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15.
  § 16. В рамките на бюджетната година се предлагат за утвърждаване по законоустановения ред държавни гаранции
  по външни кредитни споразумения на базата на списък от одобрени от Министерския съвет проекти.
  Предложение на н.п. Михаил Миков
  В § 16, изразът “Министерски съвет ” да се замени с “Народно събрание”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16.
  § 17. (1) Вземанията на държавата, произтичащи от отпуснати временни финансови помощи, от активирани
  държавни гаранции, от предоставени кредити от закритите Държавен фонд за реконструкция и развитие и Държавен
  фонд “Енергийни ресурси”, както и вземанията на държавата по Закона за уреждане на необслужваните кредити,
  договорени до 31 декември 1990 г., и тези, придобити по реда на § 46 от преходните и заключителните разпоредби на
  Закона за изменение и допълнение на Закона за банките (обн., ДВ, бр. 54 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 103 от 1999 г.) се
  установяват и събират от Агенцията за държавни вземания по реда, предвиден в Закона за събиране на държавните
  вземания.
  (2) Агенцията за държавни вземания представлява държавата в производството по несъстоятелност и отправя
  искане до съответния окръжен съд за откриване на производство по несъстоятелност, когато държавата е кредитор с
  вземанията по ал. 1.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17.
  § 18. Министърът на финансите чрез органите на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол може да
  извършва проверки на действията на синдиците по управлението на имуществото на обявени в несъстоятелност банки,
  по отношение на които държавата е встъпила в правата на вложителите по силата на отменения Закон за държавна
  защита на влогове и сметки в търговски банки, за които Българската народна банка е поискала откриване на
  производство по несъстоятелност, включително да проверява търговските книги и съдържанието на касата. При
  установяване на нарушение министърът на финансите уведомява Българската народна банка и съда по
  несъстоятелността.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18.  § 19. (1) Средствата по бюджетните, извънбюджетните, набирателните и депозитните сметки в левове и във валута в
  Българската народна банка на централния бюджет, министерствата, ведомствата, Сметната палата, Българската
  национална телевизия, Българското национално радио, Българската академия на науките, държавните висши училища,
  органите на съдебната власт, Националния осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса и
  Националната служба по заетостта се организират и обслужват в единна система на събиране, съхраняване, разплащане
  и отчитане, наричана по-нататък “единна сметка”.
  (2) Средствата в Българската народна банка на Българската национална телевизия, Българското национално радио,
  Българската академия на науките, държавните висши училища, органите на съдебната власт, Националния осигурителен
  институт, Националната здравноосигурителна каса и Националната служба по заетостта се включват в единната сметка
  при запазване на тяхната финансова автономност при управлението на паричните средства.
  (3) Средства от международни програми и споразумения се включват в единната сметка при съобразяване с
  клаузите на договорите, въз основа на които са предоставени тези средства.
  (4) Всички бюджетни плащания на второстепенните и от по-ниска степен разпоредители с бюджетни кредити на
  министерствата и ведомствата, Сметната палата, Българската национална телевизия, Българското национално радио,
  Българската академия на науките, органите на съдебната власт, Националната здравноосигурителна каса и Националната
  служба по заетостта се извършват чрез сметките на съответните първостепенни разпоредители в Българската народна
  банка, включени в единната сметка. Министърът на финансите определя реда, начина и сроковете за поетапно
  включване на разпоредителите с бюджетни кредити в системата за електронни бюджетни разплащания.
  (5) Бюджетните приходи и възстановените разходи в левове на бюджетните организации по ал. 4 се централизират в
  единната сметка чрез използването на транзитни сметки. За банковото обслужване на транзитните сметки не се прилагат
  чл. 29, ал. 3 от Закона за устройството на държавния бюджет и чл. 43, ал. 2 от Закона за Българската народна банка.
  (6) Обслужването от търговските банки в страната на транзитните сметки и плащанията по ал. 4 и 5 се извършва въз
  основа на сключени договори между Министерството на финансите и търговските банки. Договорите съдържат едни и
  същи клаузи и цени, приложими за всички банки.
  (7) Обслужването и програмното осигуряване на системата за електронни бюджетни разплащания се извършват от
  националния оператор на банковата интегрирана система за електронни разплащания въз основа на сключен договор с
  Министерството на финансите.
  (8) Министерството на финансите заплаща на Българската народна банка на договорна основа обслужването на
  единната сметка и услугите, свързани с информационното обслужване на държавния бюджет, като в този случай не се
  прилага чл. 43, ал. 2 от Закона за Българската народна банка.  (9) Министерството на финансите определя и актуализира периодично лимити за плащания по бюджетните сметки
  и по извънбюджетните сметки и фондове по чл. 45, ал. 1 от Закона за устройството на държавния бюджет на
  министерствата и другите ведомства.
  (10) За бюджетните и извънбюджетните средства по ал. 2 и 3 съответните разпоредители определят и актуализират
  лимити за плащане след съгласуване с Министерството на финансите.
  (11) Бюджетните взаимоотношения с централния бюджет по чл. 4, ал. 1 могат да се коригират с нетния ефект от
  финансирането и операциите по чл. 39, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет, при условие, че не се
  влошава балансът на държавния бюджет и не се намалява размерът на предвидените по съответните бюджети разходи и
  трансфери.
  (12) Министърът на финансите може да определи по реда на ал. 4 и 5 да се включат в единната сметка бюджетните
  приходи и плащания на други бюджетни организации, както и средствата и плащанията на извънбюджетни и
  набирателни сметки на бюджетните организации, обслужвани от търговските банки.
  (13) Министърът на финансите може да определи за бюджетните организации, включени в системата на единна
  сметка да преминат към безкасово изплащане на заплати и възнаграждения на персонала, стипендии и други разходи.
  (14) Министърът на финансите упражнява общ контрол и управление на ликвидността на средствата в единната
  сметка.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19.
  § 20. (1) Банковото обслужване на сметките и плащанията на бюджетните организации се осъществява от
  Българската народна банка и от търговските банки.
  (2) Наличностите по всички сметки и депозити в левове и във валута на бюджетните организации, включително на
  общините, в търговските банки се обезпечават чрез блокиране на държавни ценни книжа на българското правителство от
  обслужващите банки в полза на Министерството на финансите. Блокирането на държавните ценни книжа се извършва
  при Българската народна банка и има действие на учреден особен залог върху тях.
  (3) При обявяване в несъстоятелност на търговска банка, обслужваща бюджетни организации, включително и
  общините, блокираните като обезпечение държавни ценни книжа по реда на ал. 2 не се включват в масата на
  несъстоятелността и преминават в разпореждане на министъра на финансите.
  (4) Министърът на финансите и управителят на Българската народна банка определят реда и начина на прилагане на
  алинеи 1, 2 и 3.  Предложение на н.п. Михаил Миков
  § 20-да отпадне
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20.
  § 21. (1) Бюджетните, извънбюджетните, набирателните и депозитните сметки в левове и във валута на
  министерствата и ведомствата - първостепенни разпоредители, държавните висши училища от град София, Българската
  академия на науките, Българската национална телевизия, Българското национално радио, Националния осигурителен
  институт, Националната здравноосигурителна каса и Националната служба по заетостта се обслужват от Българската
  народна банка. Водените към 31 декември 2001 г. бюджетни, извънбюджетни, набирателни и депозитни сметки в левове
  и във валута в Българската народна банка на техни второстепенни разпоредители и други техни структурни единици не
  може да се прехвърлят за обслужване в други банки.
  (2) Министърът на финансите може да разреши на организациите по ал. 1 временно да откриват сметки в други
  банки, когато това е необходимо за осъществяване на картови разплащания във валута и други банкови операции,
  неизвършвани от Българската народна банка. След приключването на операциите тези сметки се закриват, като
  наличните салда по тях се възстановяват по съответните сметки в Българската народна банка.
  (3) Средствата от заеми и помощи на бюджетните организации по ал. 1 се обслужват в Българската народна банка,
  доколкото в клаузите на договорите по международни програми и споразумения изрично не е определено друго.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21.
  § 22. В случаите, когато бюджетните учреждения, финансирани от държавния бюджет, от бюджетите на общините
  или по реда на извънбюджетните средства, са настанени в сгради - собственост на държавата или на общините, те не
  заплащат наеми.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22.

  § 23. (1) Държавните и общинските предприятия и едноличните търговски дружества с държавно, съответно с
  общинско имущество, отдали под наем предоставените им застроени или незастроени недвижими имоти, внасят 50 на
  сто от получения наем в републиканския бюджет, а общинските - в общинския бюджет.
  (2) За имоти, отдадени под наем от смесени дружества с държавно или общинско участие, в съответния бюджет се
  внасят 50 на сто от наема, съответстващ на държавното или на общинското участие.
  (3) Недвижимите имоти по ал. 1 и 2 се отдават под наем по цени не по-ниски от определените от Министерския
  съвет или от общинските съвети.
  (4) Алинеи 1, 2 и 3 не се прилагат за юридически лица, когато при тяхното образуване или преобразуване
  имуществото, което те отдават под наем, е предоставено за извършване на дейности, свързани с отдаването под наем,
  или изпълняват програми за финансово оздравяване при условия и по ред, определени от Министерския съвет.
  (5) Държавните или общинските лечебни заведения - еднолични търговски дружества, прилагат чл. 105 от Закона за
  лечебните заведения.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23.
  § 24. (1) В едномесечен срок от обнародването на постановлението за изпълнението на държавния бюджет по реда
  на чл. 23 от Закона за устройството на държавния бюджет общинските съвети приемат бюджетите на общините за
  2002г., които представят в Министерството на финансите и в Сметната палата.
  (2) Бюджетът на общината се съставя на основата на бюджетната прогноза на Главната данъчна дирекция за
  данъчните приходи по бюджетите на общините за 2002 г., коригирана с подлежащите на възстановяване суми от
  надвнесени данъци за общините за минал период, субсидията, утвърдена с този закон, и прогнозата на общината за
  постъпленията от местни такси, операции с общинско имущество, глоби, лихви и други неданъчни приходи.
  (3) Преизпълнението/неизпълнението на плана за данъците върху доходите на физически лица и данъка върху
  печалбата за общините за 2002 г. е за сметка на републиканския бюджет чрез намаляване/увеличаване на субсидията със
  същата сума или, съответно, увеличаване/намаляване на вноската.
  (4) Преизпълнението/неизпълнението на плана за другите данъци и неданъчните приходи за 2002 г. е за сметка на
  съответния общински бюджет.
  (5) В случай, че към края на годината се констатира компенсирано преизпълнение на приходите по ал. 3 в
  общинските бюджети, положителната разлика се преразпределя между общините по ред, определен от Министерския
  съвет.  (6) Преизпълнението на данъчните приходи по ал. 3 не може да се ползва за актуализация на общинския бюджет за
  2002 г.
  (7) Ако в срока по ал. 1 общинският бюджет не бъде приет от общинския съвет и представен на съответните органи,
  внесеният от кмета на общината бюджет се счита за служебно приет и в срок от един месец след изтичане на
  определения срок той го представя в Сметната палата и в Министерството на финансите.
  Предложение на н.п. Иван Искров
  В cm. 1 да се определи срок за представяне на приетите общински бюджети в Министерството на финансите и в
  Сметната палата.
  В ал. 2 да се определи срок за предоставяне от Главна данъчна дирекция на прогнозата за данъчните приходи на
  общините, въз основа на която се съставят техните бюджети.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение на н.п. Емилия Масларова, Асен Гагаузов и Георги Анастасов
  1. В § 24, ал. 5 - текстът става:
  “В случай, че в края на годината се констатира компенсирано преизпълнение на приходите в ал. 3 в общинските
  бюджети, положителната разлика се разпределя в пропорция до 20 % за общините, в които е реализирана и 80 % за
  преразпределение от МС за останалите общини ”
  2. § 24, ал. 7 се променя както следва:
  “Ако в срока по ал. 1 общинският бюджет не бъде приет от общинския съвет, дължимата сума се превежда
  като безлихвен заем до приемането на бюджета. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Михаил Миков
  1. В § 24-се създава нова ал. 4, със следното съдържание:
  “(4) Разпоредбата на предходната алинея не се прилага, когато преизпълнението е в общини, в които
  безработицата за последните 2 години е над 1,5 пъти по-висока от средната за страната. В тези случаи
  преизпълнението е за сметка на съответния общински бюджет. ”

  2. АЛ. 4, 5, 6 и 7 стават съответно - 5, 6, 7 и 8.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Нина Радева
  § 24, ал. 7- Тази разпоредба да не се приема като противоконституционна и в подобни случаи да се прилага чл. 16
  от Закона за общинските бюджети (Трансферите да се превеждат под формата на безлихвени заеми до приемането
  на местния бюджет от общинския съвет.)
  Комисията не подкрепя предложението.
  Окончателен текст на § 24:
  § 24. (1) В едномесечен срок от обнародването на постановлението за изпълнението на държавния бюджет, по
  реда на чл. 23 от Закона за устройството на държавния бюджет, общинските съвети приемат бюджетите на
  общините за 2002 г., които в 10-дневен срок се представят в Министерството на финансите и в Сметната палата.
  (2) Бюджетът на общината се съставя на основата на:
  1. Бюджетната прогноза на Главната данъчна дирекция за данъчните приходи по бюджетите на
  общините за 2002 г., предоставена на общините в 10-дневен срок от обнародването на Закона за държавния
  бюджет на Република България за 2002 г. и коригирана с подлежащите на възстановяване суми от надвнесени
  данъци за общините за минал период;
  2. Субсидията, утвърдена с този закон и
  3. Прогнозата на общината за постъпленията от местни такси, операции с общинско имущество, глоби,
  лихви и други неданъчни приходи.
  (3) Преизпълнението/неизпълнението на плана за данъците върху доходите на физически лица и данъка
  върху печалбата за общините за 2002 г. е за сметка на републиканския бюджет чрез намаляване/увеличаване на
  субсидията със същата сума или, съответно, увеличаване/намаляване на вноската.
  (4) Преизпълнението/неизпълнението на плана за другите данъци и неданъчните приходи за 2002 г. е за
  сметка на съответния общински бюджет.  (5) В случай, че към края на годината се констатира компенсирано преизпълнение на приходите по ал. 3 в
  общинските бюджети, положителната разлика се преразпределя между общините по ред, определен от
  Министерския съвет.
  (6) Преизпълнението на данъчните приходи по ал. 3 не може да се ползва за актуализация на общинския
  бюджет за 2002 г.
  (7) Ако в срока по ал. 1 общинският бюджет не бъде приет от общинския съвет и представен на съответните
  органи, внесеният от кмета на общината бюджет се счита за служебно приет и в срок от един месец след изтичане
  на определения срок той го представя в Сметната палата и в Министерството на финансите.
  § 25. (1) По решение на общинския съвет от общинските бюджети за 2002 г. се осигуряват средства за издръжка,
  включително за заплати и социални осигуровки на държавните драматични и куклени театри, филхармонии, опери и
  други културни институти, въз основа на сключените договори между Министерството на културата и общините
  съгласно чл. 5, ал. 2 от Закона за закрила и развитие на културата.
  (2) На основата на договорите по ал. 1 министърът на културата утвърждава допълнителна численост на персонала
  при спазване на утвърдената от министъра на културата средна месечна брутна работна заплата и размера на средствата
  за издръжка за всеки културен институт.
  (3) Освободените средства за работни заплати по ал. 2 могат да се ползват за творчески проекти, целеви програми и
  за финансово подпомагане на дейността на културните институти.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 25.
  § 26. Средствата, необходими за издръжката на новосъздадените общини, общински съвети и общински
  администрации по Закона за административно-териториалното устройство на Република България, предвидени в
  разходната част на републиканския бюджет за 2002 г., се уточняват и предоставят по ред, определен от министъра на
  финансите.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26.  § 27. За общинските училища и обслужващите звена в системата на народната просвета, прилагащи системата на
  "делегирани бюджети", и за дейностите в системата на културата по решение на общинските съвети може да се
  предостави правото на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити със самостоятелни бюджети.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27.
  § 28. Относителният дял на направената вноска от общините по чл. 9, ал. 1 към всеки отчетен период на годината не
  може да бъде по-нисък от относителния размер на извършените бюджетни разходи към бюджетните кредити за същия
  период на годината и не по-висок от утвърдената вноска.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 28.
  § 29 Определя срок за възстановяване на отпуснатите безлихвени заеми на общините от републиканския бюджет за
  2001 г. - 31 януари 2003 г.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 29.
  § 30 Отписва като задължения към републиканския бюджет отпуснатите на общините през 2000 г. временни
  безлихвени заеми в размер 12 025 000 лв. съгласно приложение № 9.
  Предложение на н.п. Стойчо Кацаров
  В § 30 се добавя второ изречение със следния текст - “Отписва като задължения на общините към
  Републиканския бюджет остатъка от невнесените суми към 31.12.2001 г., в резултат прилагането на § 22, ал.3 от
  Закона за държавния бюджет на Република България за 2001 г., ако към тази дата са налице неразплатени сметки от
  общинските бюджети.
  Комисията подкрепя предложението по ПРИНЦИП, НО текстът е записан в нов § 50.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 30.  § 31. (1) На общините, чиито бюджетни взаимоотношения с републиканския бюджет за 2002 г. са вноска, се
  одобряват допълнителни целеви средства, ако направената от общината вноска към републиканския бюджет е в размер,
  съответстващ на дължимата за съответния период част.
  (2) Ресурсното осигуряване на допълнителните целеви средства се осъществява чрез възстановяване на част от
  направената вноска в изпълнение на ал. 1.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 31.
  § 32. (1) Отписва като задължение към централния бюджет непогасената към 31 декември 2001 г. временна
  финансова помощ в размер 1 119 140,87 лв. на Центъра за масова приватизация.
  (2) Неизплатените задължения на въгледобивни и топлофикационни дружества със сто процента държавно или
  общинско имущество към 31 декември 2001 г. съгласно приложение № 10, по получени временни финансови помощи от
  Държавен фонд “Енергийни ресурси” и заеми от Държавния фонд за реконструкция и развитие се отписват, като с
  отписаните суми се увеличава техният капитал.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 32.
  § 33. Дейността на здравните кабинети в детските заведения и училищата на републиканско и общинско
  финансиране за 2002 г. се финансира от общинските бюджети.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 33.
  § 34. (1) Всички лечебни заведения за болнична помощ, които са били субсидирани от бюджета на Министерството
  на здравеопазването и общините до 31 декември 2001 г., се субсидират от съответните бюджети и през 2002 г. въз основа
  на договор.
  (2) Лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения се финансират по досегашния ред.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 34.
  § 35. Централизираните доставки за здравни и лечебни заведения на лекарства, медицинска апаратура и техника,
  инструментариум и консумативи, предвидени в закон или произтичащи от приетите от Министерския съвет национални
  програми и проекти, се осъществяват от Министерството на здравеопазването.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 35.
  § 36. Националната здравноосигурителна каса заплаща за лечебна дейност на базата на договори с лечебните
  заведения по критерии, утвърдени в Националния рамков договор 2002 и в съответствие със Закона за бюджета на
  Националната здравноосигурителна каса за 2002 г.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 36.
  § 37. (1) Наличните средства по фонд "Жилищно строителство" на общините, които не са ангажирани за
  извършването на присъщи на фонда разходи съгласно нормативната уредба, могат да се ползват по решение на
  общинските съвети.
  (2) Разпоредбата на ал. 1 не се отнася за случаите, когато общините имат задължения по обезщетяването на
  собственици на отчуждени недвижими имоти и на младежи, работили в строителството по реда на отмененото
  Постановление № 70 на Министерския съвет от 1980 г. за подобряване условията за подготовка и реализация на
  младежта.
  Предложение на н.п. Емилия Масларова, Асен Гагаузов и Георги Анастасов
  В § 37 се създава нова ал. 3 със следното съдържание:
  “(3) Средствата от продажби на общински терени, като “Право на собственост ” постъпват по Партида 1 на
  фонд “Жилищно строителство ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносиеля за § 37.
  § 38. Одобрените със закона средства за придобиване на дълготрайни материални активи и основен ремонт на
  местните общински пътища в размер на 5 000 хил. лв. се разпределят по общини в срок до 31 март 2002 г. по ред,
  определен от Министерския съвет.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 38.
  § 39. Държавните приходи от продажби на природен газ, доставен срещу дялово участие по Ямбургската спогодба,
  и приходите от транзитиране на природен газ през територията на страната, намалени с признатите от Министерския
  съвет разходи за тези доставки, включително погашенията по инвестиционни кредити, ползвани за изграждане на
  транзитната газопреносна мрежа, дължимите мита, такси, данъци и нормативно определена надценка, се внасят от
  “Булгаргаз” ЕАД, в централния бюджет.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 39.
  § 40. За неизплатените в срок задължения от предприятия по смисъла на Закона за счетоводството към
  електропроизводствените търговски дружества, "Национална електрическа компания" ЕАД, електроразпределителните
  търговски дружества, "Булгаргаз" ЕАД, топлофикационните дружества и ВиК дружествата, произтичащи от доставката
  на природен газ, електрическа и топлинна енергия и вода, кредиторът може да се снабди с изпълнителен лист по чл. 237,
  буква "з" от Гражданския процесуален кодекс въз основа на документите и извлеченията от сметките, с които се
  установяват вземанията му, ако задължението не е изплатено след писмена покана в 7-дневен срок. В производството
  пред съда кредиторът и длъжникът се освобождават от държавни такси.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 40.
  § 41. (1) За направените през 2002 г. погашения от търговските дружества на задължения по Закона за уреждане на
  необслужваните кредити, договорени до 31 декември 1990 г., които съгласно сключените тристранни договори е
  определено да бъдат изплатени след 1 януари 2003 г., министърът на финансите може да сконтира задълженията на
  търговските дружества със сконтов процент 12 на сто.
  (2) Операциите по ал. 1 се осъществяват при условия и по ред, определени от министъра на финансите.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 41.
  § 42. Преведените по този закон субсидии за общините не могат да се ползват като източник на средства за
  възстановяване на суми на фирми от надвнесени данъци за общините за минал период.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 42
  Предложение на н.п. Емилия Масларова, Асен Гагаузов и Георги Анастасов за нов § 42а:
  Създава се нов § 42а със следното съдържание:
  “§ 42а. Недостигът в размер на 82 млн.лв. за бюджета на общините се покрива в срок до 31.08.2002 г. от
  превишаването на данъчните приходи в републиканския бюджет. ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  § 43. Необходимите разходи за превоз на хемодиализирани, бъбречно трансплантирани и клапно-протезирани лица
  се осигуряват със средства от бюджета на Министерството на здравеопазването.
  Поради техническа грешка, допусната при внасяне на законопроекта от Министерски съвет. Комисията
  предлага следната редакция на § 43;
  § 43. Необходимите разходи за превоз на хемодиализирани лица се осигуряват със средства от бюджета на
  Министерството на здравеопазването.
  § 44. (1) Министърът на финансите по предложение на министъра на здравеопазването и директора на
  Националната здравноосигурителна каса извършва по реда на чл. 34 от Закона за устройството на държавния бюджет
  промени по бюджетите на Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса във връзка с
  изпълнението на проект “Реформа в здравния сектор”, финансиран със Заемно споразумение 4565-БУЛ от 23 юни 2000 г.
  между Международната банка за възстановяване и развитие и Република България.
  (2) Министърът на финансите по предложение на министъра на здравеопазването извършва промени по реда на
  чл.34 от Закона за устройството на държавния бюджет във връзка с изпълнението на проект “Преструктуриране на  болничния сектор”, финансиран със Заемно споразумение от Фонда за сътрудничество в икономическото развитие на
  Република Корея.
  (3) Министърът на финансите в срок до 30 юни 2002 г. да извърши компенсирани промени по съответните бюджети
  в зависимост от хода на структурната реформа в болничната помощ.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 44.
  § 45. В случаите, в които министърът на образованието и науката, министърът на здравеопазването и министърът на
  труда и социалната политика не извършат в определените срокове преструктурирането на системите, за които отговарят,
  допълнително необходимите средства, включително и полагащите се на лицата обезщетения, се осигуряват от
  бюджетите на Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването и Министерството на
  труда и социалната политика.
  Предложение на н.п. Михаил Миков
  § 45 -да отпадне
  Комисията не подкрепя предложението
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 45
  § 46. По предложение на председателя на Сметната палата със Закона за държавния бюджет на Република България
  за 2003 г. да бъдат отписани като задължения към републиканския бюджет невнесените вноски, дължими от бюджетите
  на общините за 2000 г.
  Предложение на н.п. Иван Искров
  § 46 се изменя така:
  “§ 46. Отписва като задължения към републиканския бюджет невнесените вноски, дължими от бюджетите на
  общините за 2000 г. В размер на 6 888 385 лева, съгласно приложение №11.”
  Комисията подкрепя предложението  Предложение на н.п. Михаил Миков
  § 46-да отпадне
  Комисията не подкрепя предложението.
  Окончателен текст на § 46:
  § 46. Отписва като задължения към републиканския бюджет невнесените вноски, дължими от бюджетите на
  общините за 2000 г. размер на 6 888 385 лв., съгласно приложение № 11.
  § 47. (1) Определените от Министерството на финансите първостепенни разпоредители и второстепенни
  разпоредители с бюджетни кредити използват за отчитане и консолидиране на счетоводните и бюджетните операции
  през 2002 г. изградената от Министерството на финансите Информационна система за финансово управление в
  бюджетния сектор (ИСФУ).
  (2) Включването и използването на ИСФУ от разпоредителите по ал. 1 за отчитане и консолидиране на
  счетоводните и бюджетните операции, както и на касовото изпълнение на централния бюджет, се извършват по ред и
  начин, определени от министъра на финансите.
  (3) Министърът на финансите може да сключи договор за втория етап на изграждане и внедряване на ИСФУ.
  Предложение на н.п. Михаил Миков
  В §47, ал.3 - да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Окончателен текст на § 47;
  § 47 (1) Определените от Министерството на финансите първостепенни разпоредители и второстепенни
  разпоредители с бюджетни кредити използват за отчитане и консолидиране на счетоводните и бюджетните
  операции през 2002 г. изградената от Министерството на финансите Информационна система за финансово
  управление в бюджетния сектор (ИСФУ).
  (2) Включването и използването на ИСФУ от разпоредителите по ал. 1 за отчитане и консолидиране на
  счетоводните и бюджетните операции, както и на касовото изпълнение на централния бюджет, се извършват по
  ред и начин, определени от министъра на финансите.
  (3) Договорът за втория етап на изграждане и внедряване на ИСФУ се сключва от министъра на финансите.
  § 48. (1) Редът, начинът и сроковете за изготвяне и представяне на годишните счетоводни отчети за 2001 г. на
  бюджетните предприятия се определят от министъра на финансите.
  (2) По въпроси, нерегламентирани в сметкоплана и счетоводните стандарти за бюджетните предприятия, се
  прилагат националните счетоводни стандарти по ред и начин, определени от министъра на финансите.
  Предложение на н.п. Михаил Миков
  В § 48, cm. 1 да се допълни с израза “министъра на финансите ”, да се допълни “в срок до 15 януари 2002 г. ”
  Комисията по принцип подкрепя предложението, но срока да бъде до 30 януари 2002 г.
  Окончателен текст на § 48:
  § 48. (1) Редът, начинът и сроковете за изготвяне и представяне на годишните счетоводни отчети за 2001 г. на
  бюджетните предприятия се определят от министъра на финансите в срок до 30 януари 2002 г.
  (2) По въпроси, нерегламентирани в сметкоплана и счетоводните стандарти за бюджетните предприятия, се
  прилагат националните счетоводни стандарти по ред и начин, определени от министъра на финансите.
  Предложение на н.п. Иван Искров за нов § 48а:
  “§ 48а (1) Столичният общински съвет при приемането на бюджета на Столична община за 2002 г. да одобри
  средства в размер на 97 млн. лева за погасяване на ползвания през 1999 г. Еврооблигационен заем.
  (2) За източник на необходимите средства, да се ползва под формата на преходен остатък полученият през 2001
  г. от Банковата консолидационна компания данък за общините, който не е отразен в данъчната прогноза за 2001 г. на
  Главна данъчна дирекция при Министерството на финансите.  (3) Столична община инвестира в ценни книжа с нулево рисково тегло средства в размер на получените през 2001
  г. данък за общините и дивидента от Банковата консолидационна компания до настъпването на падежа по
  обслужване на Еврооблигационния заем.
  Комисията подкрепя предложението като § 49
  Предложение на н.п. Иван Искров
  Да се създаде нов параграф 486 със следното съдържание:
  “§ 486. Отписва като задължения към републиканския бюджет невъзстановените суми, явили се като надвзети
  субсидии в резултат на приложението на § 22, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2001
  г."
  Комисията подкрепя предложението като § 50 със следната редакция:
  § 50. Отписват се като задължения към републиканския бюджет невъзстановените суми, явили се като
  надвзети субсидии в резултат на приложението на § 22, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република
  България за 2001 г.
  § 49. В § 6 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за професионалното образование и обучение
  (обн., ДВ., бр. 68 от 1999 г.; изм., бр. 1 и 108 от 2000 г.) думите “2002/2003” се заменят с “2003/2004”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 49. който става § 51.
  § 50. Чл. 90 от Закона за събиране на държавни вземания (обн., ДВ, бр. 26 от 1996 г.; изм., бр. 104 от 1996 г., бр. 51
  от 1997 г., бр. 59 от 1998 г., бр. 103 от 1999 г., бр. 29 от 2000 г. - Решение № 2 на Конституционния съд от 2000 г.; изм.,
  бр. 63 от 2000 г.) се изменя така:
  “Чл. 90 (1) По бюджета на агенцията постъпват приходи от:
  1. такси за оценяване и съхраняване на продаваните вещи и права;
  2. комисионни върху цената на продадените вещи и права.
  (2) Таксите и комисионните по ал. 1 се определят с тарифа, утвърдена от министъра на финансите.  (3) По бюджета на агенцията се предвиждат средства за развитие на материалната база, за повишаване
  квалификацията и за стимулиране на служителите от Агенцията за държавни вземания по ред, определен с наредба на
  министъра на финансите.
  (4) Събраните държавни и общински частни вземания и сумите от продажба на отнети в полза на държавата права и
  вещи се превеждат по съответните сметки на централния бюджет, общините и други бюджетни организации след
  приспадане на разходите по издирването, превозването, съхраняването и оценяването на стоките и извършването на
  продажбата им.”
  Предложение на н.п. Михаил Миков
  § 50-да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 50. който става § 52.
  § 51. Член 48, ал. 2 от Закона за пътищата (обн., ДВ, бр. 26 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 88 от 2000 г.) се отменят.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 51, който става § 53.
  § 52. В чл. 115 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанища на Република България
  (ДВ, бр. 12 от 2000 г.) ал. 6 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 52, който става § 54.
  § 53. В чл. 122в от Закона за гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр. 94 от 1972 г.; изм. и доп., бр. 30 от 1990 г.,
  бр. 16 от 1997 г., бр. 85 от 1998 г., бр. 12 от 2000 г. и бр. 34 от 2001 г.) ал. 4 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 53, който става § 55.
  § 54. Член 17 от Закона за туризма (ДВ, бр. 71 от 1998 г.) се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 54, който става § 56.
  § 55. В чл. 93 от Закона за местните данъци и такси (обн., ДВ, бр. 117 от 1997 г., изм. и доп. бр. 71, 83,105 и 153 от
  1998 г., бр. 103 от 1999 г., бр. 34 и 102 от 2000 г.) ал. 2 се отменя.
  Комисията не подкрепя предложението и предлага § 55 да отпадне
  § 56. Член 212 от Закона за устройство на територията (ДВ, бр. 1 от 2001 г.) се отменя.
  Комисията предлага следната редакция на § 56, който става § 57;
  “§ 57. Глава осемнадесета от Закона за устройство на територията (ДВ, бр. 1 от 2001 г.) се отменя.”
  § 57. В § 3 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за здравословни и безопасни условия на труд
  (обн., ДВ, бр. 124 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 86 от 1999 г., бр. 64 и 92 от 2000 г. и бр. 25 от 2001 г.), цифрата “3” се заменя
  с “6”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 57. който става § 58.
  § 58.. Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 58. който става § 59.
  София, 12 декември 2001 г.
  Приложение N 3
  Към чл. 9. ал.1
  МЕТОДИКА
  за определяне на бюджетните взаимоотношения на централния
  бюджет с бюджетите на общините за 2002 г.
  Взаимоотношенията между централния бюджет и бюджетите на
  общините се осъществяват в съответствие с чл. 141, ал. 3 от Конституцията на
  Република България, чл. 42 от Закона за устройството на държавния бюджет и
  чл. 35, ал. 2 от Закона за общинските бюджети.
  Механизмът за определяне размера на субсидиите и вноските от и за
  централния бюджет е изграден на основата на следните показатели:
  1. Р - Показател за осигуреност със собствени средства на
  задължителни бюджетни разходи.
  Този показател се изчислява по следната формула:
  Р = С1 + С2 - СЗ, където
  С1 са задължителните бюджетни разходи (заплати, осигурителни
  плащания и здравноосигурителни вноски за социално слаби граждани и
  други, стипендии);
  С2 е размерът на социалните помощи;
  СЗ са прогнозните собствени приходи по бюджета на общината
  за 2002 г., намалени с размера на неданъчните приходи;
  2. С е размерът на бюджетното взаимоотношение
  Изчислява се по следната формула:
  С = Р + С4 + С5 + С6, където

  C4 е частта от трансфера от централния бюджет за общината,
  определен по обективни критерии. Конкретният размер на субсидията за
  всяка община се получава, като се използват следните обективни критерии и относителни тегла в разпределяемата сума :
  относително
  тегло. %
  1. Брой преминали болни в
  общинска болница 10,0
  2. Брой преминали болни в
  А Г болница, очна и белодробна болница и
  в центрове за психично здраве 1,0
  3. Брой преминали болни в онкологичен
  диспансер, кожно-венеричен диспансер,
  психодиспансер 2,0
  4. Брой преминали болни в
  пневмофтизиатричен диспансер 0,5
  5. Места в заведения за социални услуги 10,0
  6. Места в домашен социален патронаж 0,5
  7. Брой читалища 1,5

  8. Брой музеи, художествени галерии и библиотеки
  с регионално значение 0,3
  9. Брой учащи се в общообразователни
  училища 13,6
  10. Брой паралелки в общообразователни
  училища 5,0
  11. Брой ученици в общежитие 1,1
  12. Брой население 32,3
  13. Брой населени места на територията
  на общината 11,4
  14. Размер на територията на общината в
  квадратни километри 8,7
  15. Брой жилища на територията на общината 2,1
  Конкретният размер на субсидията по обективни критерии за всяка
  община се получава чрез отнасяне на обективните критерии (натури) към
  относителното тегло на всеки един от посочените критерии на национално
  равнище.

  C5 - частта на средствата от централния бюджет за гарантиране
  на минимална долна граница на издръжката, изчислена по метода на
  неалгебричните средни (медиана);
  С6 -субсидия за капиталови разходи, имаща целеви характер.
  Осигурява средства от държавния бюджет за държавни задачи в областта
  на инвестициите, развитието на инфраструктурата, изпълнението на
  целеви регионални програми и други.
  Прогнозният бюджет (ПБ) на всяка община се получава, както следва:
  ПБ = С + ПСП,
  ьсьдето:
  - ПБ е прогнозният бюджет на съответната община;
  - ПСП е размерът на прогнозните собствени приходи за
  2002г.

  Приложение No 4
  към § 8 от ПЗР
  Списък на извънбюджетните сметки и фондове, които ще функционират през 2002 г.
  1. Фонд "Професионална квалификация и безработица" - Закон за закрила при безработица и
  насърчаване на заетостта
  2. Фонд за покриване на разходите за приватизиране на държавните предприятия към
  Агенцията за приватизация - Закон за преобразуване и приватизация на държавни и
  общински предприятия
  3. Държавен фонд "Земеделие" - Закон за подпомагане на земеделските производители
  4. Национален фонд към Министерството на финансите - Закон за ратифициране на
  Меморандума за разбирателство за създаване на Национален фонд между правителството
  на Република България и Европейската комисия
  5. Фонд "Жилищно строителство" към общините и Министерство на вътрешните работи
  6. Специална сметка към общинските съвети за приходите от приватизация на общински
  предприятия - Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия
  7. Фонд за покриване на разходите от приватизиране на общински предприятия - Закон за
  преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия
  8. Специален фонд към съответните общински съвети за инвестиции и дълготрайни активи -
  Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия
  9. Извънбюджетна сметка към общинската служба за социално подпомагане - Закон за
  социалното подпомагане.
  10. Учителски пенсионен фонд - Кодекс за задължителното обществено осигуряване


  Приложение No 7
  към § 9 от ПЗР
  Списък на извънбюджетните фондове и сметки, които се преобразуват като второстепенни
  разпоредители, считано от 01.01.2002 г.
  1. Национален фонд за опазване на околната среда към Министерството на околната среда и водите -
  Закон за опазване на околната среда
  2. Фонд "Рехабилитация и социална интеграция" към Министерството на труда и социалната политика -
  Закон за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите
  3. Национален компенсационен жилищен фонд към Министерския съвет - Закон за уреждане жилищните
  въпроси на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове
  4. Извънбюджетна сметка на Народното събрание за "Държавен вестник" - Закон за "Държавен вестник"

  Приложение No 8
  към § 10 от ПЗР
  Списък на извънбюджетните фондове, които се закриват, считано от 01.01.2002 г.
  1. Фонд "Безопасност и съхраняване на радиоактивни отпадъци" към Министерството на
  регионалното развитие и благоустройството - Закон за използване на атомната енергия за мирни
  цели
  2. Фонд "Извеждане на ядрени съоръжения от експлоатация" към Министерството на регионалното
  развитие и благоустройството - Закон за използване на атомната енергия за мирни цели
  3. Фонд "Покриване на разходите по концесиите" към Министерството на финансите - Закон за
  концесиите
  4. Фонд "Радио и телевизия" към Съвета за електронни медии - Закон за радио и телевизия
  5. Фонд 'Жилищно строителство" към министерства и ведомства (без Министерство на вътрешните
  работи)
  6. Фондове за покриване на разходите за приватизиране на държавните предприятия към
  министерствата (без Агенцията за приватизация) - Закон за преобразуване и приватизация на
  държавни и общински предприятия
  7. Фонд за опазване на околната среда към общините - Закон за опазване на околната среда
  8. Извънбюджетна сметка към общините за обезщетяване на бивши собственици и ползватели -
  Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи
  9. Общински фондове "Българска гора" - Закон за горите
  10. Общински фондове за развитие на туризма - Закон за туризма
  11. Фонд "Благоустройство на територията" към общините - Закон за устройство на територията
  Форма за търсене
  Ключова дума