Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по бюджет и финанси
Kомисия по бюджет и финанси
19/11/2001 първо гласуване

  ДОКЛАД
  по законопроект № 102-01-10 за държавния бюджет на
  Република България за 2002 г., внесен от Министерския
  съвет на 31.10.2001година
  ДОКЛАД
  по законопроект № 102-01-10 за държавния бюджет на
  Република България за 2002 г., внесен от Министерския
  съвет на 31.10.2001година
  На заседание, проведено на 14 ноември 2001 г., Комисията по
  бюджет и финанси обсъди внесения от Министерския съвет законопроект
  за държавния бюджет на Република България за 2002 г.
  От името на вносителя на заседанието присъстваха министърът на
  финансите Милен Велчев, заместник-министрите на финансите Кирил
  Ананиев и Атанас Кацарчев, директори на дирекции в Министерството на
  финансите и Цветан Манчев - изпълнителен директор на Агенцията за
  икономически анализи и прогнози към министерството.
  Законопроектът бе представен от Министъра на финансите Милен
  Велчев, които изложи пред членовете на комисията основните показатели
  на икономическата рамка, целите на фискалната политика, бюджетните
  приходи, политиката на бюджетните разходи, бюджетния баланс и
  финансирането му.
  Проектът на Закон за държавния бюджет за 2002 г. е изготвен в
  съответствие с програмата на правителството и отразява намеренията му
  за провеждане на комплексна реформа във всички сфери на обществения
  живот.
  Правителството си поставя за цел подържане на успешна политика
  за икономическа стабилизация при едноцифрена инфлация, стабилен
  валутен курс, управляем дефицит по текущата сметка на платежния баланс
  и намаляващо съотношение на държавния дълг към брутния вътрешен
  продукт.
  Стратегическите цели на фискалната политика през 2002 г. са
  насочени към преструктуриране и оптимизиране на публичния сектор,
  модернизиране на публичните услуги и чрез стабилни финанси постигане
  на устойчив икономически растеж.  Рамката, върху която е конструирана фискалната стратегия
  представлява комбинация от петте класически принципа на фискалния
  мениджмънт - прозрачност, стабилност, отговорност, справедливост и
  ефективност.
  По отношение на държавните приходи правителството цели
  провеждане на данъчна политика, насочена към намаляване на преките
  данъци и преместване на относителната данъчна тежест от преките към
  косвените данъци, облекчаване на данъчните процедури, с цел привличане
  на инвестиции и постигане на икономически растеж.
  В областта на държавните разходи ще бъде провеждана политика на
  ограничаване на бюджетния сектор с оглед постигане на оптималния за
  икономиката размер.
  Стратегията на правителството предвижда активно управление на
  държавния дълг, стабилизация и намаляване на плащанията по външния
  дълг посредством неговата оптимизация и замяна на част от
  инструментите с нови.
  С оглед постигането и запазването на фискална стабилност
  правителството извежда следните основни приоритети на фискалната
  стратегия:
  1. Залагане на дефицит от 0.8 на сто от БВП за 2002 г. като стъпка
  към постигане на балансиран бюджет;
  2.Оптимизиране и ограничаване на бюджетните разходи при
  запазване на строга финансова дисциплина;
  3.Постигане на оптимален размер на публичния сектор чрез
  намаляване и последващо прекратяване на бюджетните субсидии
  посредством ефективна приватизация и засилване на частната инициатива;
  4.Членството ни в Европейския съюз като основен фактор при
  формулиране насоките на фискалната политика.
  В проведената дискусия основно внимание бе отделено на следните
  въпроси: растежа на брутния вътрешен продукт и неговата структура;
  дефицита по текущата сметка; размера на данъчните постъпления в
  бюджета във връзка с предложените изменения и допълнения на данъчните
  закони; увеличаване приходната част, съответно общата субсидия за
  общините с размера на необвръзката на разходите за делегираните им
  държавни дейности; по предвиденото в § 24 , ал. 3 от преходните и
  заключителни разпоредби на законопроекта, изземване на
  преизпълнението на плана за данъците върху доходите на физическите
  лица и данъка върху печалбата за общините за 2002 г.; по осигуряването в
  бюджетите на общините на необходимите им средства за социално
  2  подпомагане; по трансфера за общините, включително ползваната
  методика за определяне на бюджетните взаимоотношения на
  републиканския бюджет с бюджетите на общините за 2002 г., очакваните
  не разплатени разходи на общините за 2001 г. и тяхната структура;
  критериите за определяне размерите на капиталовите разходи и нуждите от
  инвестиции на населените места в страната и др.
  Положително се оценява продължилата и през настоящата година
  практика за внасяне на държавния бюджет в Народното събрание не по-
  късно от два месеца преди началото на бюджетната 2002 година,
  независимо от твърде кратките срокове поради забавянето на бюджетната
  процедура с един месец от предишното правителство. Спазени са и
  другите изисквания на Закона за устройството на държавния бюджет за
  съставяне на три годишна бюджетна прогноза за периода 2002 - 2004 г. на
  основата на която е разработен и внесения Законопроект за държавния
  бюджет на Република България за 2002 г. и за придружаването му с
  консолидирани разчети, включващи допълнителна информация за
  финансовото състояние на общините, социалните фондове и
  извънбюджетните средства.В съответствие с изискванията на същия закон,
  правителството е разработило и приело основни макроикономически
  показатели и бюджетна прогноза за следващите три години.
  В тригодишната прогноза е предвидено през 2002 г. да се постигнат
  следните икономически и финансови параметри:
  I. Основни макроикономически показатели:
  1. Брутният вътрешен продукт да достигне 30 783 млн.лв. или 4.0 %
  темп на реален растеж спрямо оценката за 2001 г.
  1.1 .Структура на БВП:
  дял на инвестициите 19.0 % ;
  дял на потреблението 87.7%
  в т.ч. чист износ (6.7) %
  2. Средногодишна инфлация 4.2 %
  2.1 .Инфлация в края на периода 3.5%
  3. Валутен курс (лв.: щ.долар) 2.10
  4. Платежен баланс:
  4.1 Текуща сметка към БВП 5.7 %
  з  4.2 .Търговски баланс към БВП 11.0%
  През 2002 г. се очаква реалния растеж на БВП да бъде 4 на сто .
  При подходяща настройка на инструментите на икономическата
  политика основен двигател на растежа ще продължи да бъде
  инвестиционното търсене. Очакваният темп на реално нарастване на бруто
  образуването в основен капитал е 8,6 на сто, като в края на годината този
  компонент от крайно използвания БВП ще формира около 18,0 на сто от
  БВП (16,9 на сто през 2001 г. и 16,2 на сто през 2000 г.).
  При оптимизиране на относителния дял на инвестициите се очаква
  забавяне на темповете на растеж на крайното потребление. През 2002 г. се
  предвижда то да бъде 2,3 на сто, след отбелязаното реално нарастване на
  потреблението от 4,5 на сто за 2000 г. и 3,2 на сто за 2001 г.
  В реално изражение се очаква износът на стоки и услуги да нарасне
  с 5,5 на сто спрямо разчетените нива през 2001 г. Очакванията за растеж в
  реално изражение на вноса са за около 5,3 на сто, при условие, че бъдат
  осъществени набелязаните от правителството реформи в митническата
  политика и администрация.
  Въпреки изпреварващите темпове на растеж на износа на стоки над
  вноса, търговското салдо ще остане отрицателно - около 1,6 млрд. щ. д.
  Активното салдо на услугите, дохода и трансферите ще намали размера на
  този дефицит, като в крайна сметка, дефицитът по текущата сметка на
  платежния баланс ще възлезе на 809 млн. долара или 5,7 на сто от БВП.
  Прогнозата за общия платежен баланс показва че дефицитът по
  текущата сметка ще се финансира до голяма степен от капиталовата и
  финансовата сметка на платежния баланс. Очаква се преките
  чуждестранни инвестиции (нето) през 2002 г. да бъдат над 851 млн. долара.
  След агрегиране на текущата, капиталовата и финансовата сметки
  на платежния баланс (без измененията в резервите на БНБ) се очаква
  дефицит в размер на около 200 млн. щ. долара. Той вероятно ще бъде
  финансиран чрез ново едногодишно стенд-бай споразумение с МВФ. Това
  ще отмени необходимостта БНБ да финансира дефицита чрез намаляване
  на резервите си, или да се търси финансиране от международните пазари
  при по-неблагоприятни условия.
  Очакваният растеж на икономиката ще доведе до реално нарастване
  на доходите на населението с около 4 на сто, а изменението на заетостта
  през 2002 г. ще бъде незначително и броя на безработните се очаква да
  бъде около 635 хил. души.
  В края на 2002 г., БВП на човек от населението се очаква да възлезе
  на 3 857,18 лв., което представлява номинален растеж от 8,8 на сто спрямо
  4  равнището на 2001 г. и 22 на сто спрямо 2000 г. Динамиката на курса на
  лева спрямо щатския долар ще оказва влияние върху тези темпове само до
  известна степен.
  Инфлацията в края на декември 2002 г. ще бъде около 3,5 на сто
  спрямо същия месец на предходната година, а средно годишната -4,2 на
  сто, спрямо оценката за 2001 г., която е 7,3 на сто.
  Основен източник на инфлация през 2002 г. се очаква да бъде
  нарастването на административните цени. Едновременно с това очаквания
  спад на международните цени на петрола ще оказва натиск в посока на
  намаляване на ценовите равнища в страната.
  През 2002 г. се предвижда да бъдат раздържавени основната част от
  оставащите държавни предприятия - монополисти, в това число БТК,
  Булгартабак Холдинг и др. В платежния баланс на страната се предвиждат
  да постъпят около 300 - 350 млн. долара от приватизация.
  II. Консолидирана програма - в млн. лева (брутна база)  Консолидираната фискална програма е съставена при подържане
  на първичния излишък в рамките на 2.4 на сто от БВП и дефицит от 0.8 на
  сто от БВП.
  6  Приходите по консолидирания бюджет общо се увеличават с 9.1
  на сто, в т.ч.: данъчните - 4.8 на сто, не данъчните - 27.6 на сто. В тях
  намира израз и провежданата политика за намаляване на данъчната тежест
  чрез понижаване на ставките, както и новата скала за облагане с данък
  върху общия доход, разширяването на данъчната основа и повишаването
  на събираемостта на данъците.
  Предлага се общото увеличение на не лихвените разходи за 2002
  г. спрямо Консолидираната програма за 2001 г., на брутна основа да
  възлезе на 1 256.0 млн.лв., което представлява ръст от 12 на сто.
  Разпределението на този ръст следва да се оценява в контекста на
  основните структурни реформи, които протичат в бюджетната сфера. От
  анализа на общия размер на разходите се вижда, че техният ръст
  значително надхвърля предвидената средногодишна инфлация от 4,2 на
  сто.
  По функционален признак най-значителен ръст на разходите се
  предвижда за следните сфери:
   Култура - ръст от 35.0 на сто
   Образование - ръст от 17.7 на сто
   Социални разходи - ръст от 14.3 на сто
   Здравеопазване - ръст от 10.7 на сто
  В областта на образованието са предвидени средства в размер на
  1271.3 млн.лв., което представлява 4,13 на сто от БВП, 10 на сто от общия
  обем на разходите, и 10.85 на сто от нелихвените разходи. С
  проектобюджета са предвидени необходимите средства за въвеждането на
  12-ти клас съгласно новия учебен план.
  Във връзка с реформата в средното образование и в изпълнение
  на приетите от правителството мерки е предвидена оптимизация на
  структурите и пропорционално съкращение на броя на заетите в системата
  на средното образование, считано от 1 юли 2002 г. Тази мярка е следствие
  от настъпилите демографски промени и силно намалелия брой ученици.
  Предвидени са необходимите средства в размер на 6.3 млн.лв. за
  целеви възнаграждения на заетите в средното образование, финансирани
  от републиканския бюджет.
  За здравеопазването са разчетени 1 320.9 млн.лв. или около 4.3 на
  сто от БВП, 10.38 на сто от общия размер на разходите и 11,28 на сто от
  нелихвените разходи, което ще осигури функционирането на системата в
  условията на преход. Здравеопазването ще бъде финансирано от три
  основни направления:
   Републикански бюджет - 529.3 млн.лв.
  7   Национална здравно -осигурителна каса - 517.5 млн.лв.
   Бюджети на общините - 274.1 млн.лв.
  През 2002 г. следва да се премине към годишно финасиране и на
  болничната помощ чрез НЗОК, с което ще бъде осъществен вторият етап
  от реформата.
  Извършващата се структурна и финасова реформа на
  здравеопазването ще бъде подпомогната през 2002 г. и следващите години
  със средства от получения през 2000 г. заем от Световната банка “Проект
  за реформа в здравния сектор” в размер на 63 млн.щ.д.
  И през 2002 г. Републиканския бюджет ще предоставя средства на
  болниците, които са преобразувани в търговски дружества под формата на
  субсидия за осъществяване на здравна дейност въз основа на едногодишен
  договор с финансиращият орган.
  Чрез бюджета на Министерството на здравеопазването ще бъдат
  осигурявани скъпо струващи, животоспасяващи и животоподържащи
  медикаменти и консумативи и ще се финансират приоритетни национални
  здравни програми.
  В бюджета на Министерство на здравеопазването са предвидени 18
  млн. лева целеви средства за транспортни разходи на хемодиализирани
  болни.
  В проектобюджетите на Министерство на здравеопазването и НЗОК
  са предвидени средства за компенсиране на увеличението на цените на
  лекарствата, вследствие въвеждането на ДДС, както върху вносните така и
  върху българските лекарства.
  За функцията “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” са
  предвидени 4 398.6 млн. лева, което представлява 14,3 на сто от БВП.
  Спрямо програмата за 2001 г., номиналното увеличение на средствата е в
  размер на 11,7 на сто. Относителния дял на функцията е 37,6 на сто от
  нелихвените разходи. Най-висок е относителния дял на разходите за
  пенсии, следван от разходите за социални помощи и обезщетения.
  По отношение на пенсиите е планирано увеличение на основните
  им размери от първи юни с 6 на сто. При тези разчети социалната пенсия
  от първи юни става 46,60 лв. Размерът на средната пенсия на един
  пенсионер ще достигне 100,62 лв., при 91,24 лв. за 2001 г. Паричните
  помощи за отглеждане на малко дете са планирани на база 100,0 лв.
  минимална работна заплата.
  За подфункция “Социални помощи и обезщетения” са разчетени
  1320,9 млн. лева което спрямо програмата за 2001 г. е номинално
  нарастване на средствата с 15,1 на сто.
  8  Разходите в размер на 391,2 млн. лв. за пасивни и активни мерки на
  пазара на труда са разчетени за 635000 души средно годишен брой
  регистрирани безработни. Средно годишния размер на паричната помощ е
  разчетена да бъде 51,0 лева, а средно годишният размер на обезщетението
  97,8 лева.
  Функцията “Отбрана и сигурност” включва разходите за отбрана,
  сигурност и издръжка на съдебната власт. За 2002 г. те са в размер на
  1573,2 млн. лева или около 5,15 на сто от БВП. Най-висок и през
  следващата година се запазва относителния дял за разходите за отбрана
  следван от разходите за сигурност.
  През 2002 г. за културни дейности ще бъдат изразходвани 211,1
  млн. лева срещу 156,3 през 2001 г. Това е най-голямото номинално
  увеличение спрямо всички останали функции, като достига 34.8 на сто. От
  тази сума чрез Републиканския бюджет ще се разходват около 119,8 млн.
  лева от които за бюджетите на Министерство на културата - 38,5 млн.
  лева, БНТ - 40,8 млн. лева, БНР - 31,9 млн. лева и от общинските бюджети
  - 60,7 млн. лева, от които 20 млн.лв. за народните читалища.
  Очакваният размер на дълга в края на 2002 г. е :
  - външен дълг - 8 630 млн. щ.д.
  - вътрешен дълг - 1 850 млн. щ.д.
  Прогнозният размер на плащанията по външния дълг е около 1 170
  млн. щ.д. в т.ч. :
  - главници - 680,0
  - лихви - 490,0
  Прогнозния размер на плащанията по вътрешния дълг е около 853,5
  млн. щ.д. в т.ч. :
  - главници - 725,0
  - лихви - 128,5
  От приватизация на държавни предприятия се предвижда през 2002
  г. да постъпят 618,5 млн. лева. От тях в централния републикански бюджет
  ще постъпят 556,7 млн. лева, които ще са източник за финансиране на
  бюджетния дефицит.
  III. Проект на държавния бюджет за 2002 година.
  Проекто-бюджетът за 2002 г. е разработен в съответствие с
  приетата от правителството тригодишна бюджетна прогноза при
  финансова стабилизация и действие на валутния борд. Осигуряват се
  9  достатъчно постъпления както от данъчните, така и от неданъчните
  приходи. Това дава възможност за оптимално разгъната разходна част,
  както по видове разходи, така и по отделните бюджети, ведомства и сфери.
  РЕПУБЛИКАНСКИ БЮДЖЕТ
  1. Предвидените приходи се характеризират от следните данни
  в млн.лв.:


  В приходната част са взети предвид внесените в парламента
  промени в данъчното законодателство:
  намаляване на данъчната ставка по ЗКПО от 20 на сто на 15
  на сто за всички данъчно задължени лица, формиращи данъчна основа по
  реда на ЗКПО.
  Освобождават се от облагане доходите от сделки с публично
  предлагани корпоративни акции и търгуеми права с тях на българския
  официален фондов пазар.
  Намалява се финансовият резултат със сумите за трудово
  възнаграждение и дължимите вноски за сметка на работодателите за
  фондовете на ДОО и НЗОК за всяко наето лице по трудово
  правоотношение за не по-малко от три месеца, което към момента на
  наемането му е регистрирано като безработно за повече от две години и
  получава помощи по закона за социално подпомагане. Облекчението се
  ползва в срок до една година от наемането.
  Освобождават се от облагане с окончателен данък вноските за
  доброволно здравно осигуряване и застраховане, правени от работодателя.
  Увеличава се необлагаемия минимум с 10 лв. в месечен
  размер, намаляват се данъчните ставки на 18%, 24%, 28%, 29%.
  Предлаганата промяна води до намаляване на данъчната тежест - за
  средната заплата в страната намалението е 2,4 процентни пункта. В
  държавния бюджет това ще доведе до загуба около 130 млн.лв.
  10  Основен момент в ЗДДС е намаляването на срока за
  прихващане, приспадане и възстановяване на данъчен кредит от 4 на 3
  поредни едномесечни данъчни периоди. От тази промяна се получава
  еднократна загуба за бюджета в размер на 32,0 млн. лева и други промени.
  Актуализация на окончателния годишен (патентен) данък
  като се добавят критерии относно площ, работно място, местонахождение
  на обекта.
  Увеличение на размера на авансовите вноски на свободните
  професии и едноличните търговци от 15% на 20%, което ще доведе до
  допълнителни приходи от около 27 млн.лв.
  Увеличава се размерът на отстъпката от 2 на 5 %, която има за
  цел да стимулира по-ранното заплащане на данъка които остава за
  довнасяне по годишната данъчна декларация.
  Актуализиране размера на таксите по Закона за местните
  данъци и такси като са съобразени с инфлацията за периода 1998 - 2001 г.;
  увеличава се данъчната оценка на жилищните имоти и се променя начина
  за определяне Данъка върху пътните превозни средства.
  Най-висок относителен дял в приходите на републиканския бюджет
  заемат постъпленията от ДДС - 39.8%. Предвижда се абсолютната сума за
  ДДС да възлезе на 2 779.8 млн.лв. или увеличение от около 10 на сто
  спрямо предвиденото в закона за 2001 г.
  2. Предвидени са разходи по републиканския бюджет в следните
  размери:


  В нелихвените разходи са включени капиталови разходи в размер
  на 545.7 млн.лв., резерв за непредвидени и неотложни разходи по
  структурната реформа 89.4 млн.лв. и за ликвидиране последиците от
  11  стихийни бедствия и производствени аварии - 50 млн.лв. Субсидиите за
  нефинансови предприятия са общо в размер на 225.00 млн.лв. срещу 198.2
  млн.лв. за 2001 г. От общата сума на субсидиите за енергийния сектор се
  предвиждат 40 млн.лв., от които 37.0 млн.лв. за топлофикационните
  дружества и 3.0 млн.лв. за въгледобива; за НК “БДЖ” - 70 млн.лв.; за
  вътрешноградския транспорт- 21.5 млн.лв.
  Предвидена е и субсидия за осъществяване на здравната дейност и
  медицинска помощ в размер на 233.2 млн.лв.
  От разходите на републиканския бюджет се заделят нетни
  трансфери в размер на 2 252.4 млн.лв. срещу 1464.5 млн.лв. за 2001 г.
  Трансферите се насочват, както следва: за общините - 728.7 млн.лв.; за
  ДОО - 993.0 млн.лв.; за бюджета на съдебната власт - 82.9 млн.лв.; за
  държавните висши училища 192.6 млн.лв.; за БАН - 46.8 млн.лв.; за фонд
  “Професионална квалификация и безработица” - 153.8 млн.лв.; за
  Националния фонд към Министерство на финансите - 100.0 млн.лв. и
  Държавен фонд “Земеделие” - 47.0 млн.лв.
  В републиканския бюджет е предвидено да постъпят вноски от
  общините (нето) в размер -161.8 млн.лв.  Намаляването на абсолютната сума на Първичния баланс се
  дължи на по-голямото увеличаване на разходите за нелихвени плащания, а
  намаляването на относителния му дял спрямо БВП е резултат и от
  увеличаването на БВП.


  От представените данни се вижда, че по републиканския бюджет за
  следващата година се предлага бюджетен дефицит в размер на 547.5
  млн.лв., който ще се финансира с приходи от приватизацията в размер на
  12  556.7 млн.лв. и от нетно външно и вътрешно финансиране в размер на 9.1
  млн.лв. Тази структура на финансиране на дефицита е в съответствие с
  действащото законодателство.
  За бюджетите на държавните органи, министерствата и
  ведомствата за 2002 г. са разчетени разходи в размер на 3 608.2 млн.лв.;
  трансфери нето за 370.3 млн.лв.; суми за погасяване на заеми към външни
  институции в размер на 175.2 млн.лв. или общо в размер на 4 153.7 млн.лв.
  Тези разходи ще се осигурят с финансиране от:
  >субсидия от ЦРБ - 2 863.5 млн.лв.
  >собствени приходи - 1 290.2 млн.лв.
  ПО БЮДЖЕТИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ И СМЕТНАТА
  ПАЛАТА
  Със законопроекта за държавния бюджет се предлага да се приемат
  и бюджетите на съдебната власт и на Сметната власт.
  В проекта на Републиканския бюджет Министерският съвет
  предлага субсидия за бюджета на Съдебната власт в размер на 82.9 млн.лв.,
  а във варианта на Висшия съдебен съвет се иска субсидия от
  Републиканския бюджет в размер на 190.5 млн.лв. или е налице разлика
  от 107.6 млн.лв. Различието се дължи на разчетените в по-малко разходи в
  сравнение с предложените от Висшия съдебен съвет - 107.6 млн.лв. Тази
  сума е в резултат от заявени допълнителни разходи за текущи нужди - 77.5
  млн.лв.и капитални разходи - 30.1 млн.лв. При текущите разходи най-
  големи различия има по перо “Заплати и възнаграждения за персонала нает
  по трудови и служебни правоотношения” с 40.4 млн.лв. и по перо
  “Издръжка” с 19.2 млн.лв.
  За разлика от 2001 г., когато преизпълнението на приходите от
  такси от дейността на органите на съдебната власт се изземваше от
  Републиканския бюджет, сега Министерският съвет е приел
  предложението преизпълнението на тези приходи да се разпределят от
  Висшия съдебен съвет, а неизпълнението им да бъде за сметка на
  Републиканския бюджет.
  Предложените средства за разходи на Сметната палата са в размер
  на 6 928.7 хил.лв. и са в повече от 2001 г. със 184 хил.лв.
  13  ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТИ
  Проектобюджетът на общините за 2002 г. е разработен въз основа
  на приетата от правителството обща икономическа рамка, отчитане
  промените на данъчните закони, увеличаване доходите на работещите в
  бюджетната сфера и предлаганата нова схема за изплащане на помощите
  в размер на 75 на сто с източник Републиканския бюджет и 25 на сто с
  източник собствени средства на общините. Общата сума на разходите на
  общинските бюджети възлиза на 1.904,6 млн.лв., което е с 345,4 млн.лв.
  или 22,2 на сто в повече спрямо съпоставимите разходи за 2001 г.
  намалени с посочените по-долу суми, свързани със структурни промени.
  Сумата на разходите по общинските бюджети към БВП за 2002г.
  представлява6.19 наето
  В сравнение с 2001 г. основните промени в разходите се дължат
  на:
  структурни изменения, водещи до оптимизиране на
  числеността на персонала и свързаните с това разходи общо за -52,7
  млн.лв.;
  отпадане като задължение на общините да изплащат
  транспортни разходи за хемодиализирани в размер на 16 млн.лв. и
  частично реимбурсиране на лекарствените средства на ветераните от
  войните - 4.0 млн.лв.;
  разходи за допълнителни възнаграждения на работещите в
  общинското образование по реда на параграф 35 от Закона за изменение и
  допълнение на Закона за народната просвета, в размер на 27.7 млн.лв.
  Финансирането на разходите на общинските бюджети се осигурява
  от:
  - собствени приходи в размер на 1337.7 млн.лв., които
  осигуряват 70.2 на сто от разходите;
  субсидии / нето/ от държавния бюджет в размер на 432.6
  млн.лв.;
  - трансфери от министерствата в размер на 134.3 млн.лв.;
  В сравнение с 2001 г. делът на собствените приходи спрямо общия
  размер на разходите намалява от 70,8 на сто на 70,2 на сто, а делът на
  субсидиите се увеличава от 29,2 на сто на 29,8 на сто .
  Сумата на данъчните приходи възлиза на 1025.0 млн.лв., а на
  неданъчните - 312.6 млн.лв.
  Размерът на бюджетните взаимоотношения на национално равнище
  на общините възлиза на 432.6 млн.лв., в това число:
  - целеви субсидии за капиталови разходи - 135.0 млн.лв.
  14  - целеви субсидии за социални помощи -153.4 млн.лв.
  - общи субсидии - 366.6 млн.лв.
  - вноски - 222.4 млн.лв.
  В републиканския бюджет за 2002 г. е предвидена
  субсидия/трансфер/ за общините в размер на 594.4 млн.лв. при одобрена
  със закона за 2001 г- 537.9 млн.лв. Съпоставяйки размера на субсидиите за
  двете години на съпоставима база, т.е. приспадайки разходите, които от
  1.01.2002 г. отпадат от бюджетите на общините в размер на 89.4 млн.лв. се
  вижда, че субсидията за 2001 г. на съпоставима база става 448.5 млн.лв..
  Следователно субсидията за 2002 г. нараства от 448.5 млн.лв. на 594.4
  млн.лв., или с 145.9 млн.лв., което в процент представлява ръст от 32.5 на
  сто.
  От бюджетите на министерствата и ведомствата ще се предоставят
  трансфери общо в размер на 134.3 млн.лв., от които 30 млн.лв.по чл.48 от
  Закона за пътищата; 14.3.млн.лв. по чл.15 от Закона за социално
  подпомагане за помощно технически средства на инвалидите и 90 млн.лв.
  за енергозащита на социално слабите граждани.
  В методиката за определяне на бюджетните взаимоотношения на
  общините с Републиканския бюджет са внесени изменения само в
  показателите “ брой читалища” и “брой население”, в които теглото на
  първия е увеличен с 0.8, а на втория е намален в същия размер.
  Усъвършенстването на процеса на управление на разходите и на
  паричните ресурси на държавата е един от определящите акценти на
  провежданата реформа в публичния сектор. Изграждането на
  информационната система за финансово управление на бюджетния сектор
  е в съответствие със съвременните тенденции в страните от Европейския
  съюз. Основните специфични задачи на системата са:
  • да се създаде интегрирана система за финансово управление за
  всички бюджетни организации;
  • да се осигури безпроблемна интеграция и комуникация с други
  важни информационни системи;
  • да се регистрира и съхранява своевременно и точно информация
  за всички бюджетни и счетоводни операции на бюджетните организации;
  • да се улесни анализът и оптимизира процесът на вземане на
  бюджетни решения.
  От 2001 г. стартира включването в системата на “Единната сметка”
  на разпоредителите на министерствата и ведомствата, обслужвани от
  търговските банки. Очаква се до края на тази година да бъдат обхванати от
  15  системата бюджетните средства и плащания в лева на всички министерства
  и ведомства.
  За 2002 г. се предвижда включването в системата на органите на
  съдебната власт, Българска национална телевизия, Българско национално
  радио, Националната здравноосигурителна каса, както и да се пристъпи
  към поетапно консолидиране на средствата и плащанията на
  набирателните сметки в лева и на главните разпоредители с кредите.
  Предложеният проект на държавен бюджет за 2002 г. осигурява
  необходимите източници и средства за изпълнение на правителствената
  програма за значителен ръст на брутния вътрешен продукт и подобряване
  на жизнения стандарт на населението.
  След приключване на дискусиите законопроектът беше предложен
  за гласуване. Получиха се следните резултати: “За” - 8, “Против” - 1 и
  “Въздържали се” - 2 народни представители.
  От представените в Комисията по бюджет и финанси становища на
  постоянните комисии на Народното събрание се вижда, че законопроекта
  за държавния бюджет на Република България за 2002 г. се подкрепя от
  всички комисии.
  Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването
  Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да
  обсъди законопроекта за държавния бюджет на Република България за
  2002 г. и да го приеме на първо четене.
  София, 19 ноември 2001 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума