Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по правни въпроси
Kомисия по правни въпроси
21/10/2004

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 402-01-18, внесен от Министерски съвет.


  На редовно заседание, проведено на 21.10.2004 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 402-01-18, внесен от Министерски съвет.

  Председателят на комисията проф. д-р АНЕЛИЯ МИНГОВА посочи, че съгласно разпоредбите на ПОДНС, Комисията по правни въпроси следва да даде специално становище по тази част от законопроекта, която се отнася до преходна уредба за измененията в Наказателния кодекс – параграф 24.
  От името на вносителя Министерски съвет зам.министърът на вътрешните работи г-н ТОНЬО ЖЕЛЕЗЧЕВ изложи мотивите за приемане на параграф 24.
  Г-н Железчев посочи, че с този текст се предлага да бъде декриминализирано деянието по чл. 343 б от Наказателния кодекс. Мотивите за това предложение са следните. Ежегодно в МВР се водят между 6 и 7 хиляди полицейски производства по чл. 343 б НК. Практиката показва, че след като органите на Пътна полиция са констатирали нарушението със съответното техническо средство, този ред е еднакъв и вместо да се финализира процедурата с наказателно постановление, се пристъпва към друга процедура - полицейско производство. Провежда се разследване, разпитват се свидетели. Задължително се назначава експертиза, задължително се изисква свидетелство за съдимост, характеристика и т.н. Оттам делото отива в прокуратурата, оттам – в съда и съдът задължително, по силата на чл. 78а налага глоба от 500 до 1000 лева. Той няма никаква друга възможност, както и лишаване от правоуправление до три години. Следват три инстанции съдебен контрол. Това е глоба, налагана по административен ред.
  С предлаганото изменение на НК, този резултат – глобата от 500 до 1000 лева и лишаването от правоуправление, следва да става по административен ред, както е при нарушение, когато се управлява моторно превозно средство с алкохол до 1,2 промила. Проблемите, които възникват в практиката от съществуването на този текст, освен практически са и юридически.
  Деянието по 343б НК е умишлено. Прокурорът трябва да докаже, че деецът при констатиране на извършването на това деяние е съзнавал и този елемент от състава, т.е. че съдържанието на алкохол в кръвта му е над 1,2 промила, което практически е невъзможно. Ето защо съществуването на този текст, според вносителя, е в разрез с всякакви правни принципи.
  След като бяха изложени мотивите на вносителя за направеното законодателно предложение, председателят на Комисията по правни въпроси проф.д-р Анелия Мингова даде думата на членовете на комисията.
  Народният представител ТАТЯНА ДОНЧЕВА посочи, че тя не подкрепя така направените законодателни предложения, които тя оцени като крайно неудачни. Г-жа Дончева посочи, че визираният престъпен състав е формален. Т.е. НК предвижда наказание за самото каране в пияно състояние, без при това да е настъпило пътно-транспортно произшествие, когато съдържанието на алкохол е над 1,2. Ако въпреки наложена присъда и наложеното по присъдата на алинея 1 наказание, лицето продължи да кара в пияно състояние, вече не се изисква наличие на алкохолно съдържание от над 1,2. Тоест, налице е класическа повторност, а дори при каране с над 0,5 той ще отговаря наказателно по-тежко – до две години лишаване от свобода и глоба.
  Според г-жа Дончева на практика, с направените предложения се декриминализира самото деяние «управление на МПС в пияно състояние», с цел да се разтовари дознателския апарат на МВР, което не може да бъде подкрепено.
  Народният представител ЙОРДАН СОКОЛОВ също не подкрепи направеното предложение, като посочи, че то съдържа много сериозни юридически недостатъци.
  С него, всъщност се предлага, няколко поредни административни нарушения да бъдат превръщани в престъпление. Т.е. ако са налице само две, те си остават административни нарушения. При осъществяване на трето, което по същество и по големина е също административно, деянието се квалифицира като престъпление, и то престъпление, за което се предвижда наказание лишаване от свобода до три години. Такова законодателно предложение не би могло да бъде прието.
  След проведените разисквания, председателят на Комисията по правни въпроси проф.д-р Анелия Мингова подложи на гласуване предложения законопроект в частта, за която комисията е сезирана.
  След проведеното гласуване Комисията по правни въпроси не подкрепи параграф 24 от Преходните разпоредби на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 402-01-18, внесен от Министерски съвет.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА:
  /проф. д-р Анелия Мингова/


  Форма за търсене
  Ключова дума