Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по правни въпроси
Kомисия по правни въпроси
21/10/2004

  Законопроект за амнистия, № 254-01-52, внесен от Нонка Матова.
  На заседания, проведени на 28.11.02 г. и 21.10.2004 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за амнистия, № 254-01-52, внесен от народния представител г-жа Нонка Матова.
  На заседанието присъства г-жа Нонка Матова, народен представител, която представи законопроекта.
  Председателят на Комисията проф.д-р Анелия Мингова разясни, че по повод разглеждането на Законопроекта за амнистия, внесен от г-жа Нонка Матова, Комисията по правни въпроси е поискала становища от министерствата, които имат отношение към законопроекта. В тази връзка в комисията са постъпили три подкрепящи законопроекта – становища: от Министерство на правосъдието, Министерство на отбраната и Министерство на вътрешните работи, които почти единодушно предлагат конкретни текстове по законопроекта.
  Те визират един основен параграф, един заключителен и един преходен, като уточняват, че става дума само за чл. 39, ал. 1, а в едно от предложенията се предлага амнистията да засегне и деяния по чл. 339, ал.5 НК.
  В тази връзка, председателят на Комисията даде възможност на представителя на МВР в лицето на зам.министър ТОНЬО ЖЕЛЕЗЧЕВ, да изложи становището на МВР. По същество в своето изказване г-н Железчев дезавуира предварителното становище на МВР, тъй като изложи твърде сериозни резерви относно юридическите качества и практическото приложение на законопроекта.
  Той бе подкрепен и от членовете на Комисията по правни въпроси. В този смисъл народният представител г-жа Т.Дончева посочи, че класическата амнистия, която е основен институт на наказателното право драстично се разминава с предложения законопроект. По същество с него се обявява, че се извършва действие, което в заканопроекта е дефинирано като амнистия и че ако в определен период от време лицата, притежаващи оръжие, което е придобито по неясен начин, го върнат, те няма да носят наказателна отговорност. Класическата амнистия изисква амнистиране на всички извършени престъпни деяния до момента, което означава: преследване във висяща фаза, приключени присъди, в осъдени лица и т.н. Това са последиците на амнистията.
  Г-жа Дончева категорично не подкрепи и текста на § 1 от законопроекта. Тя посочи, че при тази материя, която е наказателноправна по своя характер правен спор и разрешаването му чрез арбитраж са изключени.
  Разбира се, идеята да се намали количеството свободно оръжие в гражданите би трябвало да бъде подкрепена, но тя не следва да се реализира като се задължи Министерство на вътрешните работи да узаконява неузаконими неща, а като се даде възможност да се изземе част от това оръжие и бъде търсена форма, да не бъдат наказвани лица, притежаващи посоченото оръжие.
  Народният представител г-н Йордан Соколов също не подкрепи предложения законопроект. Той посочи, че той влиза в разрез с основни институти и понятия на наказателното право.Така чл. 2 от законопроекта влиза в противоречие с чл. 1. Ако той визира амнистия излишно е да се регламентира, че тези лица се освобождават от наказателна отговорност, или ако идеята на законопроекта е те да не се амнистират, това ще означава лицата да бъдат освободени от наказателна отговорност. Но това е съвсем друга правна фигура.
  Г-н Соколов не подкрепи и законодателното предложение за тримесечния срок, в който лицата следва да предадат незаконно притежаваното оръжие. Този срок следва да бъде далеч по-къс. Като цяло той изтъкна, че законопроекта страда от тежки юридически дефекти, които изначално не могат да бъдат поправени.
  След проведеното гласуване Комисията реши с 10 гласа “въздържали се”, 0 гласа “против” и 0 гласа “за” да предложи на народните представители да не приемат на първо гласуване Законопроект за амнистия, № 254-01-52, внесен от Нонка Матова.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА:
  /проф. д-р Анелия Мингова/

  Форма за търсене
  Ключова дума