Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по правни въпроси
Kомисия по правни въпроси
28/10/2004

  Общ проект № 453-03-67/6.10.04 г. на Законопроектите за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 402-01-34, внесен от Министерски съвет; № 454-01-22, внесен от Румяна Георгиева и група народни представители и № 454-01-41, внесен от Наско Рафайлов.
  На заседания, проведени на 21.10.04 г. и 28.10.2004 г., Комисията по правни въпроси обсъди на второ четене общия проект № 453-03-67/6.10.04 г. на Законопроектите за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 402-01-34, внесен от Министерски съвет; № 454-01-22, внесен от Румяна Георгиева и група народни представители и № 454-01-41, внесен от Наско Рафайлов.


  ОБЩ ПРОЕКТ
  ВТОРО ЧЕТЕНЕ


  З А К О Н

  за изменение и допълнение на Наказателния кодекс
  (Обн., ДВ, бр. 26 от 1968 г.; попр., бр. 29 от 1968 г.; изм. и доп., бр. 92 от 1969 г., бр. 26 и 27 от 1973 г., бр. 89 от 1974 г., бр. 95 от 1975 г., бр. 3 от 1977 г., бр. 54 от 1978 г., бр. 89 от 1979 г., бр. 28 от 1982 г.; попр., бр. 31 от 1982 г.; изм. и доп., бр. 44 от 1984 г., бр. 41 и 79 от 1985 г.; попр., бр. 80 от 1985 г.; изм. и доп., бр. 89 от 1986 г.; попр., бр. 90 от 1986 г.; изм. и доп., бр. 37, 91 и 99 от 1989 г., бр. 10, 31 и 81 от 1990 г., бр. 1 и 86 от 1991 г.; попр., бр. 90 от 1991 г., изм. и доп., бр. 105 от 1991 г., бр. 54 от 1992 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 50 от 1995 г.; Решение № 19 на Конституционния съд от 1995 г. - бр. 97 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 102 от 1995 г., бр. 107 от 1996 г., бр. 62 от 1997 г., бр. 85 от 1997 г.; Решение № 19 на Конституционния съд от 1997 г. - бр. 120 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 83, 85, 132, 133 и 153 от 1998 г., бр. 7, 51 и 81 от 1999 г., бр. 21 и 51 от 2000 г.; Решение № 14 на Конституционния съд от 2000 г. - бр. 98 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 41 и 101 от 2001 г., бр. 45 и 92 от 2002 г. и бр. 26 от 2004 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 23, ал. 2, изречение първо думата “пробация” и запетаята след нея се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §1.

  § 2. В чл. 25 ал. 3 се изменя така:
  “(3) Изтърпяното наказание пробация се приспада изцяло от лишаването от свобода и обратно, като два дни пробация се зачитат за един ден лишаване от свобода.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §2.

  § 3. В чл. 37, ал. 1 т. 2а се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §3.

  § 4. В чл. 42а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думата “ограничителни” се заличава.
  2. Алинеи 2, 3 и 4 се изменят така:
  “(2) Пробационните мерки са:
  1. задължителна регистрация по настоящ адрес;
  2. задължителни периодични срещи с пробационен служител;
  3. ограничения в свободното придвижване;
  4. включване в курсове за професионална квалификация и програми за обществено въздействие;
  5. поправителен труд;
  6. безвъзмезден труд в полза на обществото.
  (3) Пробационните мерки са с продължителност:
  1. от шест месеца до три години - за мерките по ал. 2, т. 1–4;
  2. от три месеца до две години - за поправителния труд по ал. 2, т. 5;
  3. от 100 до 400 часа годишно за не повече от три поредни години – за безвъзмездния труд в полза на обществото по ал. 2, т. 6.
  (4) Мерките по ал. 2, т. 1 и 2 се налагат задължително на всички осъдени на пробация.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на §4:
  § 4. В чл. 42а се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думата “ограничителни” се заличава.
  2. Алинеи 2, 3 и 4 се изменят така:
  “(2) Пробационните мерки са:
  1. задължителна регистрация по настоящ адрес;
  2. задължителни периодични срещи с пробационен служител;
  3. ограничения в свободното придвижване;
  4. включване в курсове за професионална квалификация и/или програми за обществено въздействие;
  5. поправителен труд;
  6. безвъзмезден труд в полза на обществото.
  (3) Пробационните мерки са с продължителност:
  1. от шест месеца до три години - за мерките по ал. 2, т. 1–4;
  2. от три месеца до две години - за поправителния труд;
  3. от 100 до 320 часа годишно за не повече от три поредни години – за безвъзмездния труд в полза на обществото.
  (4) Мерките по ал. 2, т. 1 и 2 се налагат задължително на всички осъдени на пробация, а тези по ал.2, т.5 и 6 не се налагат на непълнолетни лица, ненавършили 16-годишна възраст.”

  § 5. Създава се чл. 42б:
  “Чл. 42б. (1) Пробационната мярка задължителна регистрация по настоящ адрес се изпълнява чрез явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице.
  (2) Пробационната мярка периодични срещи с пробационния служител се провежда по настоящия адрес на осъдения или на друго място, определено от пробационния служител, и срещите са планирани, извънредни или по искане на осъдения.
  (3) Пробационната мярка ограничения в свободното придвижване може да включва:
  1. забрана за посещаване на определени в присъдата места, райони и заведения;
  2. забрана за напускане на населеното място за повече от 24 часа без разрешение;
  3. забрана за напускане на жилището, което обитава, за определен период от денонощието.
  (4) Пробационната мярка включване в курсове за професионална квалификация и в програми за обществено въздействие се организира от пробационните служби.
  (5) Пробационната мярка безвъзмезден труд в полза на обществото се организира от пробационния служител съвместно с длъжностно лице, упълномощено от кмета на съответната община или кметство.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на §5:
  § 5. Създава се чл. 42б:
  “Чл. 42б. (1) Пробационната мярка задължителна регистрация по настоящ адрес е явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице.
  (2) Пробационната мярка периодични срещи с пробационния служител се провеждат в пробационната служба, на чиято територия е настоящия адрес на осъдения. По изключение може да се проведат на друго подходящо място, определено от пробационния служител, ако важни причини налагат това. Срещите са планирани или извънредни по искане на пробационния служител или осъдения.
  (3) Пробационната мярка ограничения в свободното придвижване е налагане на една или няколко от следните забрани за:
  1. посещаване на точно определени в присъдата места, райони и заведения;
  2. напускане на населеното място за повече от 24 часа без разрешение от пробационния служител или прокурора;
  3. напускане на жилището, което обитава, за определен период от денонощието.
  (4) Пробационната мярка включване в курсове за професионална квалификация и/или в програми за обществено въздействие е насочена към трудова интеграция на осъдения и/или изграждане на социални навици и умения за законосъобразно поведение.
  (5) Пробационната мярка безвъзмезден труд е труд, който се полага в полза на обществото без ограничаване на свободата на осъдения.”

  § 6. Член 43 се изменя така:
  “Чл. 43. (1) Пробационната мярка поправителен труд се изпълнява по местоработата на осъдения и включва удръжки върху възнаграждението му от десет до двадесет и пет на сто в полза на държавата.
  (2) Когато осъденият остане без работа, съдът заменя остатъка от поправителния труд с безвъзмезден труд в полза на обществото, като за един ден от остатъка се определя един час безвъзмезден труд.
  (3) Разпоредбата на ал. 2 може да се приложи и когато осъденият напусне местоработата, където изтърпява наказанието, и в едномесечен срок не уведоми пробационния служител за новата си месторабота.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на §6:
  § 6. Член 43 се изменя така:
  “Чл. 43. (1) Пробационната мярка поправителен труд се изпълнява по местоработата на осъдения и включва удръжки върху възнаграждението му от десет до двадесет и пет на сто в полза на държавата. Времето, през което се изтърпява мярката, не се зачита за трудов стаж.
  (2) Когато осъденият остане без работа, съдът заменя остатъка от поправителния труд с безвъзмезден труд в полза на обществото, като за един ден от остатъка се определя един час безвъзмезден труд. В този случай срокът на безвъзмездния труд може да бъде и под минимума по чл.42а, ал.3, т.3.
  (3) Разпоредбата на ал. 2 се прилага и когато осъденият напусне местоработата, където изтърпява наказанието, и в едномесечен срок не уведоми пробационния служител за новата си месторабота.
  (4) Времето, през което не се внасят удръжките по ал. 1, не се зачита за изпълнение на пробационната мярка поправителен труд.”

  § 7. Създава се чл. 43а:
  “Чл. 43а. (1) Изпълнението на пробационните мерки се организира от пробационни служби и пробационни съвети.
  (2) Ако осъденият без основателна причина не изпълнява наложена пробационна мярка, по предложение на съответния пробационен съвет съдът може:
  1. да наложи друга пробационна мярка;
  2. да замени изцяло или отчасти пробацията с лишаване от свобода; в тези случаи срокът на лишаването от свобода може да бъде и под минимума по чл. 39, ал. 1.
  (3) След изтърпяване на половината от размера на постановените мерки за показано примерно поведение пробационният съвет може да направи предложение съдът да освободи предсрочно осъдения от изтърпяване на остатъка на наложената пробационна мярка.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на §7:
  § 7 Създава се чл. 43а:
  “Чл. 43а. Ако осъденият без основателна причина не изпълнява наложената пробационна мярка, по предложение на съответния пробационен съвет съдът може:
  1. да наложи друга пробационна мярка;
  2. да замени изцяло или отчасти пробацията с лишаване от свобода; в тези случаи срокът на лишаването от свобода може да бъде и под минимума по чл. 39, ал. 1. “

  § 8. В чл. 55, ал. 1, т. 2 се правят следните изменения:
  1. В буква “б” думите “поправителен труд” и запетаята след тях се заличават.
  2. В буква “в” думите “поправителния труд” се заменят с “пробацията”.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на §8:
  §8. В чл.55, ал.1, т.2 се правят следните изменения:
  1. Буква “б” се изменя така:
  “б. Лишаването от свобода, когато не е предвиден най-ниския предел – с пробация, а за непълнолетните – с пробация или обществено порицание;”
  2. В буква “в” думите “поправителния труд” се заменят с “пробацията”.
  § 9. В чл. 59 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в изречение първо думите “поправителен труд” се заличават;
  б) в изречение второ думите “поправителен труд” се заличават, а думата “три“ се заменя с “два”.
  2. Създава се нова ал. 3:
  “(3) Времето, през което не се внасят удръжките по чл. 43, ал. 1, не се зачита за изпълнение на пробационната мярка поправителен труд.”
  2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите “чл. 37, т. 6 и 7” се заменят с “чл. 37, ал. 1, т. 6 и 7”.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на §9:
  § 9. В чл. 59 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в изречение първо след думите “лишаване от свобода” запетаята и думите “поправителен труд” се заличават;
  б) в изречение второ думите “поправителен труд или” се заличават, а думата “три“ се заменя с “два”.
  2. В ал. 3 думите “чл. 37, точки 6 и 7” се заменят с “чл. 37, ал. 1, т. 6 и 7”.

  § 10. В чл. 62 се правят следните изменения:
  1. Точка 1а се заличава.
  3. В т. 3 думите “чл. 37, т. 7” се заменят с “чл. 37, ал. 1, т. 7”.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на §10:
  1. В точка 1а думите “ за навършили 16 години” се заличават.
  2. В т. 3 думите “чл. 37, точка 7” се заменят с “чл. 37, ал. 1, т. 7”.

  § 11. В чл. 63, ал. 1 се правят следните изменения:
  1. В т. 5 думите “поправителният труд” се заменят с “пробацията”.
  2. Точка 6 се отменя.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на §11:
  § 11. В чл. 63, ал.1, т.5 думите “поправителният труд” се заменят с “пробацията”

  § 12. В чл. 68 ал. 3 се изменя така:
  “(3) Ако условно осъденият не изпълнява без основателна причина някоя от определените му по реда на чл. 67, ал. 3 пробационни мерки, съдът може да я замени с друга или да постанови да изтърпи изцяло или отчасти отложеното наказание лишаване от свобода.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на §12:
  § 12. В чл. 68 ал. 3 се изменя така:
  “(3) Ако условно осъденият не изпълнява без основателна причина някоя от определените му по реда на чл. 67, ал. 3 пробационни мерки, съдът може по предложение на пробационния съвет да я замени с друга или да постанови да изтърпи изцяло или отчасти отложеното наказание лишаване от свобода.”


  § 13. В чл. 69а думите “продължава да не работи и да не учи без основателна причина” се заменят с “продължава да не изпълнява без основателна причина някоя от определените му по реда на чл. 67, ал. 3 пробационни мерки”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §13
  § 14. В чл. 70, ал. 6 след думата “пробация” се поставя запетая и се добавя “като взема предвид доклад от пробационния служител”.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на §14:
  §14 В чл.70 се правят следните допълнения:
  1. В ал.1 след думите “лишаване от свобода” се добавя “или пробация”.
  2. В ал. 6 накрая се добавя “като взема предвид доклад от пробационния служител”.

  § 15. В чл. 86, ал. 1, т. 2 думите “на поправителен труд” се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §15.

  § 16. В чл. 87, ал. 3 думите “или поправителен труд” се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §16.

  § 17. В чл. 114, ал. 1 думите “пробация, както и” се заличават.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на §17:
  § 17. В чл. 114, ал. 1 думите “пробация, както и” се заличават , а думите “чл.37, точки 6 – 10” се заменят с “чл.37, ал.1, т.6-10”.

  § 18. В чл. 116 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 12 изречение второ се заличава.
  2. В ал. 2 думите “или на” се заличават и след думите “лице от състава на Министерство на вътрешните работи” се поставя запетая и се добавят думите “на митнически служител или на служител от данъчната администрация”.

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЧЕТИН КАЗАК:
  В § 18, т. 2 текстът след израза “се поставя запетая и се добавят думите“ придобива следния вид:
  “на митнически служител, на служител от данъчната администрация, на служител от Националното управление по горите или на служител на Министерството на околната среда и водите”.

  Комсията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на §18:
  § 18. В чл. 116 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 в текста след т. 12 изречение второ се заличава.
  2. В ал. 2 думите “или на” се заличават и след думите “лице от състава на Министерство на вътрешните работи” се поставя запетая и се добавят думите “на митнически служител или на служител от данъчната администрация”.


  § 19. В чл. 124, ал. 3 след думите “десет години” се поставя точка и текстът до края се заличава.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §19

  § 19а. В чл. 131, ал. 2 думата “или” се заличава и след думите “лице от състава на Министерство на вътрешните работи” се поставя запетая и се добавят думите “на митнически служител или на служител от данъчната администрация”.

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЧЕТИН КАЗАК:
  В § 19а текстът след израза “се поставя запетая и се добавят думите“ придобива следния вид:
  “на митнически служител, на служител от данъчната администрация, на служител от Националното управление по горите или на служител на Министерството на околната среда и водите”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на §19а:
  § 19а. В чл. 131, ал. 2 думите “или на” се заличава и след думите “лице от състава на Министерство на вътрешните работи” се поставя запетая и се добавят думите “на митнически служител или на служител от данъчната администрация”.


  § 20. В чл. 131а изречение второ се заличава.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за §20.

  § 20а. В чл. 143, ал. 3 думата “или” се заличава и след думите “лице от състава на Министерство на вътрешните работи” се поставят запетая и се добавят думите “на митнически служител или на служител от данъчната администрация”.

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЧЕТИН КАЗАК:
  В § 20а текстът след израза “се поставя запетая и се добавят думите“ придобива следния вид:
  “на митнически служител, на служител от данъчната администрация, на служител от Националното управление по горите или на служител на Министерството на околната среда и водите”.

  Комисията не подкрепя предложинието.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за §20а.


  § 21. В чл. 155 ал. 7 се отменя.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за §21.

  § 22. В чл. 157, ал. 5 след думата “лева” се поставя точка и текстът до края се заличава.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за §22.

  § 23. В чл. 162 ал. 5 се отменя.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за §23.

  § 24. В чл. 166 след думата “наказание” се поставя точка и текстът до края се заличава.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за §24.

  § 25. В чл. 183, ал. 1 думите “или с пробация” се заличават.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за §25.

  § 26. В чл. 195, ал. 2 думите “и пробация” се заличават.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за §26.

  § 27. В чл. 196, ал. 2 след думата “виновния” се поставя точка и текстът до края се заличава.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за §27.

  § 28. В чл. 199, ал. 1 след думата “виновния” се поставя точка и текстът до края се заличава.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на §28:
  § 28. В чл. 199, ал. 1 в текста след т.5 след думата “виновния” се поставя точка и текстът до края се заличава.

  § 29. В чл. 202, ал. 3 след думата “виновния” се поставя точка и текстът до края се заличава.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на §29:
  § 29. В чл. 202, ал. 3 думите “чл.37, точки 6 и 7” се заменят с “чл.37, ал.1, т.6 и 7”, а в изречение второ след думата “виновния” се поставя точка и текстът до края се заличава.

  § 30. В чл. 211 думите “и пробация” се заличават.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за §30.

  § 31. В чл. 226, ал. 4 и 5 след думата “години” се поставя точка и текстът до края се заличава.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за §31.

  § 32. В чл. 242, ал. 5 след думата “виновния” се поставя точка и текстът до края се заличава.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за §32.

  § 33. В чл. 272, ал. 1 думите “и пробация” се заменят с
  “или пробация”.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за §33.

  § 34. В чл. 279, ал. 1 и 2 изречение второ се заличава.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за §34.

  § 35. Член 300 се отменя.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за §35.


  § 36. В чл. 320а изречение второ се заличава.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за §36.

  § 37. В чл. 325 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите “както и с обществено порицание” се поставя запетая и се добавя “а когато деянието е извършено при спортни мероприятия и е непосредствено свързано с тях, наказанието е лишаване от свобода до три години и обществено порицание, като съдът може да постанови и пробация”.
  2. Вариант І: В ал. 3 изречение второ се заличава.
  Вариант ІІ: Алинея 3 придобива следната редакция: “(3)Когато деянието по предходните алинеи е извършено повторно, наказанието е: по ал. 1, предложение първо – лишаване от свобода до три години; по ал. 1, предложение второ – лишаване от свобода до четири години; по ал. 2 – лишаване от свобода от една до пет години. Съдът може да постанови и пробация”.
  3. В ал. 4 след думата “години” се поставя точка и текстът до края се заличава.

  Комисията не подкрепя предложенията за точка 1 и точка втора, вариант 2.
  Комисията предлага следната редакция на §37:
  §37. В чл.325 се правят следните изменения:
  1. В ал. 3 изречение второ се заличава.
  2. В ал. 4 след думата “години” се поставя точка и текстът до края се заличава.

  § 38. В чл. 326 след думата “години” се поставя точка и текстът до края се заличава.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за §38.

  § 39. В чл. 328, ал. 2 думите “и с пробация” се заменят с “или с пробация”.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за §39.

  § 40. В чл. 329, ал. 1 думите “и пробация” се заменят с “или с пробация” и думите “или с поправителен труд” се заличават.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за §40.

  § 41. Навсякъде в Особената част думите “поправителен труд” се заменят с “пробация”.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за §41.
  Комисията предлага да се създаде §41а:
  § 41а . В § 90 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (ДВ, бр. 92 от 2002 г.) се добавя изречение второ:
  “Наказанието се определя по реда на чл. 304 от Наказателно-процесуалния кодекс.”

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за заглавието на подразделението.
  § 42. (1) Наказанието задължително заселване, наложено заедно с наказанието лишаване от свобода преди влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (ДВ, бр. 92 от 2002 г.), не се изпълнява.
  (2) След влизането на този закон в сила остатъкът от наказанието поправителен труд без лишаване от свобода се заменя изцяло с пробация и се изпълнява по реда на Закона за изпълнение на наказанията.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя за §42 и предлага той да отпадне, като намери систематичното си място в преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията.
  § 43. В § 90 от Закона за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (ДВ, бр. 92 от 2002 г.) се добавя изречение второ:
  “Наказанието се определя по реда на чл. 304 от НПК.”
  Комисията предлага §43 да отпадне, тъй като е инкорпориран в §41а.
  Комисията предлага да се създаде нов §43:
  § 43а В Наказателно-процесуалния кодекс се правят следните изменения:
  1.Чл.373, ал.1, т.2 се изменя така:
  “2. Замяната на пробацията с лишаване от свобода и отменяването на прилагането на чл.66 от Наказателния кодекс;”
  2. В текста на чл.374 думите “поправителен труд без лишаване от свобода, задължително заселване или лишаване от право на местоживеене в определено населено място” се заменят с “или пробация”.
  3. В чл.415, ал.3 думите “ал.3” се заличават.

  § 44. Този закон влиза в сила от 1 януари 2005 г., а § 43 - от деня на обнародването му в “Държавен вестник”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §44.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА:
  /проф.д-р Анелия Мингова/
  Форма за търсене
  Ключова дума