Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по правни въпроси
Kомисия по правни въпроси
03/11/2004

  Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 454-01-79, внесен от Стоян Кушлев и група народни представители-първо четене.
  На заседание, проведено на 3.11.2004 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 454-01-79, внесен от Стоян Кушлев и група народни представители.
  На заседанието присъства г-н Никола Манев, представител на Главна прокуратура.
  С проекта на ЗИД на НК се изпълнява поетия от българската страна ангажимент да хармонизира националното законодателство с Конвенцията за защита финансовите интереси на Европейските общности от 1995 г. и Рамковото решение на Съвета на Европейския съюз от 2000 г. относно засилване защитата чрез наказателни и други санкции срещу фалшифицирането на парични знаци във връзка с въвеждането на еврото. Тази част от елементите на понятието за измама, засягаща финансовите интереси на европейските общности, които към момента не са обхванати от действащите разпоредби на НК, се въвеждат с предлаганото допълнение по чл. 254 от НК и създаването на чл. 254б. Така се постига пълнота в законовата уредба и се гарантира възможността за наказателно преследване в случаите на злоупотреби със средства от фондовете на ЕС. Във връзка със защитата на единната европейска валута от фалшифициране, се предвижда включване на две нови форми на изпълнителното деяние по чл. 244, предвижда се създаване на нов чл. 244а и промени в текста на чл. 246.
  Комисията по правни въпроси с девет гласа “за”, 0 “против“ и 0 “въздържали се” реши да предложи на народните представители да приемат на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 454-01-79, внесен от Стоян Кушлев и група народни представители.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА:
  /проф.д-р Анелия Мингова/
  Форма за търсене
  Ключова дума