Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по правни въпроси
Kомисия по правни въпроси
03/11/2004

  Проект за бюджет на съдебната власт за 2005 г., изготвен от ВСС.
  На заседание, проведено на 3 ноември 2004 г., Комисията по правни въпроси обсъди Проект за бюджет на съдебната власт за 2005 г., изготвен от ВСС.
  На заседанието присъстваха от името на Министерски съвет г-н Владимир Петров, директор на дирекция “Държавни разходи” в Мнистерство на финансите и г-жа Стела Бояджиева – старши експерт, от Висшия съдебен съвет – г-н Андрей Икономов, председател на Комисията по бюджет и финанси, г-н Митьо Марков, Ангел Александров, Бойка Попова, Владимир Иванчев, Янко Янчев, Лилия Симеонова, от ВКП доц.д-р Никола Манев, и г-н Константин Пенчев, председател на Върховния административен съд.
  Председателят на Комисията по правни въпроси проф.д-р Анелия Мингова даде думата на представителя на ВСС г-н Андрей Икономов да изложи основните пунктове в проекта за бюджет на съдебната власт, изготвен от ВСС и становището на МС по него.
  Г-н Икономов от името на ВСС, изложи подробно множеството резерви, спрямо становището на МС по проекта за бюджет на съдебната власт на Република България. Според него най-сериозните различия касаят разходите за възнаграждения на магистратите, както и размера на предвижданите суми за капиталови разходи в системата на съдебната власт. Той подробно се аргументира, че така заложените средства са крайно недостатъчни и по същество този финансов недостатък може да торпилира съдебната реформа.
  От името на МС, г-н Владимир Петров, директор на дирекция “Държавни разходи” в Министерството на финансите посочи, че при изготвяне на становище за бюджет за съдебната власт, вносителят е спазил процедурата съгласно чл. 196 на Закона за съдебната власт. В този смисъл в НС са внесени два проекта: проектът на ВСС, разработен и приет от ВСС със съответните параметри и разчети съгл. чл.196 на Закона за съдебната власт и становище на правителството по проекта на закон на ВСС.
  Г-н Петров посочи, че при изготвяне макрорамката на бюджета са предвидени както вътрешните, така и външните икономически условия, в които следва да се изпълнява този бюджет. В този смисъл ресурсите за растеж са около 5 % годишен икономически ръст, което предопределя размера на предвижданите разходи за съдебната власт. Той подробно се аргументира относно конкретните бюджетни средства, които са предвидени за възнаграждения и за капиталови разходи в системата на съдебната власт, като подчерта, че така предвижданите средства са реалните за тази бюджетна година.
  Специално по отношение на предвижданите трудови възнаграждения, г-н Петров посочи, че увеличенията на заплатите сочи ръст, в сравнение с текущата година. За бюджетната сфера увеличението е от 01.07.2005 г. с 3.6 на средствата за работна заплата, докато на ВСС при запазена численост от 2004 г., т.е. ненамалена с Агенцията за вписванията, предвижданата средна работна заплата от 01.01.2005 г. е 760 лв., а от 01.07.2005 г., както е за другата бюджетна сфера, става 787.36 лв. Това е един значителен ръст, който представлява 14.32 при 3.6 за другата бюджетна сфера. Правителството е отчело ролята на съдебната власт като отделна независима институция и като предпоставка и условие с тези параметри, които са заложени в становището на МС, да може той да осъществи своята политика така, както счита и в съответствие с функциите, които са определени с Конституцията за дадените съдебни органи.
  В последвалата дискусия активно участие взеха народните представители Я.Стоилов, Йордан Соколов, Мл.Червеняков, Е.Масева, Христо Кирчев. Като цяло те подкрепиха проекта за бюджет на съдебната власт, изготвен от ВСС, но същевременно бяха направени много сериозни констатации и бележки, относно формите и начините за раходване на средствата в системата на съдебната власт, незаемането на разкрити и обезпечени финансово щатни бройки и същевременно с това увеличаване на възнагражденията на съществуващия магистратски състав. Критични бележки бяха направени и по отношение на усвояване на капиталовите средства от страна на съдебната власт.
  След проведената дискусия Комисията по правни въпроси реши с осем гласа “за” и два гласа “въздържали се”, да приеме по принцип на първо четене бюджета на съдебната власт, предложен от Висшия съдебен съвет, с уговорките, че се възприемат по принцип корекциите, които Министерският съвет е изложил в своето становище, препоръчвайки на водещата комисия, изготвяйки окончателните текстове на този бюджет при второ четене да ги съобрази максимално, за да не се повлияе на общата рамка на консолидирания държавен бюджет.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА:
  /проф. д-р Анелия Мингова/


  Форма за търсене
  Ключова дума