Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по правни въпроси
Kомисия по правни въпроси
14/02/2002 второ гласуване

  ДОКЛАД
  на
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
  ОТНОСНО: Законопроект за изменение на Закона за административните нарушения и наказания, № 102-01-43, внесен от Министерски съвет.
  ПРОЕКТ
  ВТОРО ЧЕТЕНЕ
  ДОКЛАД
  на
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
  ОТНОСНО: Законопроект за изменение на Закона за административните нарушения и наказания, № 102-01-43, внесен от Министерски съвет.
  ПРОЕКТ
  ВТОРО ЧЕТЕНЕ

  ЗАКОН
  за изменение на Закона за административните нарушения и наказания
  (Обн., ДВ, бр. 92 от 1969 г.; изм. и доп., бр. 54 от 1978 г., бр. 28 от 1982 г., бр. 28 и
  101 от 1983 г., бр. 89 от 1986 г., бр. 24 от 1987 г.,
  бр. 94 от 1990 г., бр. 105 от 1991 г., бр. 59 от 1992 г., бр. 102 от
  1995 г., бр. 12 и 110 от 1996 г., бр. 11,15,59,85 и 89 от 1998 г.,
  бр. 51,67 и 114 от 1999 г. и бр. 92 от 2000 г.)
  § 1. В чл. 32 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите “от 10 до 150” се заменят с “от 100 до 2000”.
  2. В ал. 2 думите “от 40 до 300” се заменят с “от 400 до 3000”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 1.
  § 2. В чл. 39 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 цифрата “1” се заменя с “10”.
  2. В ал. 2 думите “от 1 до 5” се заменят с “от 10 до 50”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 2.
  § 3. Навсякъде в закона думата “указ” се заличава.
  Комисията предлага § 3 да отпадне.
  Комисията предлага да се създаде § 3 със следното съдържание:
  “§ 3. В чл. 59, ал. 3 цифрата “5” да се замени с числото “10”.
  § 4. В чл. 80 думите “кмета на съответната община” се заменят с “Агенцията за държавни вземания”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 4.
  Форма за търсене
  Ключова дума