Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по правни въпроси
Kомисия по правни въпроси
08/02/2002 второ гласуване

  ДОКЛАД
  на
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
  ОТНОСНО: Законопроект за изменение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, № 154-01-87, внесен от Мустафа Зинал Хасан и група народни представители.
  ДОКЛАД
  на
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
  ОТНОСНО: Законопроект за изменение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, № 154-01-87, внесен от Мустафа Зинал Хасан и група народни представители.
  (Обн., ДВ, бр. 81 от 6.10.2000 г., в сила от 1.01.2001 г., изм. и доп., бр. 41 от 24.04.2001 г., изм., бр. 98 от 16.11.2001 г., в сила от 1.01.2001 г.)
  Проект Второ четене
  ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА
  ЗАКОНА ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
  (Обн., ДВ, бр. 81 от 6.10.2000 г., в сила от 1.01.2001 г., изм. и доп., бр. 41 от 24.04.2001 г., изм., бр. 98 от 16.11.2001 г., в сила от 1.01.2001 г.)
  Параграф единствен:
  § 1, ал. 4 от Преходните и заключителни разпоредби се изменя така:
  “(4) Заварените към датата на влизане на закона в сила сдружения и фондации са длъжни в двугодишен срок от влизането на закона в сила да приведат уставите или учредителните си актове в съответствие със закона.
  Комисията предлага следната подобрена редакция:
  В § 1, ал. 4 от Преходните и заключителни разпоредби се изменя така:
  “(4) Заварените към датата на влизане на закона в сила сдружения и фондации са длъжни в срок до 31.12.2002 г. да приведат уставите или учредителните си актове в съответствие със закона.
  Форма за търсене
  Ключова дума