Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по правни въпроси
Kомисия по правни въпроси
25/01/2002 първо гласуване

  ДОКЛАД
  на Комисията по правни въпроси
  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за
  изпълнение на наказанията, № 202-01-3/8.01.02, внесен от Министерския съвет.
  ДОКЛАД
  на Комисията по правни въпроси
  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за
  изпълнение на наказанията, № 202-01-3/8.01.02, внесен от Министерския съвет.
  На редовно заседание, проведено на 24.01.2002 г.. Комисията по
  правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за
  изпълнение на наказанията, № 202-01-3/8.01.02, внесен от Министерския съвет.
  На заседанието присъстваха г-н Марио Димитров, зам.-министър на
  правосъдието и г-н Петър Василев, директор на Главна дирекция “Главно
  управление на местата за лишаване от свобода”.
  Законопроектът бе представен от господин Марио Димитров, зам.-
  министър на правосъдието от името на вносителя Министерски съвет. Той
  изложи накратко съображенията и мотивите за внасяне на законопроекта, като
  изтъкна, че много от нормите от Закона за изпълнение на наказанията са
  отживели времето си, тъй като е 1969 г. Той посочи, че освен това промените
  се налагат и поради отварянето на Глава 24 за присъединяването към
  Европейския съюз по въпросите на правораздавателната дейност, както и
  направените критични бележки от Комитета против изтезанията по изпълнение

  на Конвенцията за предотвратяване на изтезанията и спазване на европейските
  правила за затворите и Конвенцията за защита правата на човека.
  Господин Димитров заяви, че ангажиментът ни, отнасящ се до
  реформа на съдебната система, се отнася и до реформа на пенетенциарната
  система. Виждането на Министерството на правосъдието за нов Закон за
  изпълнение на наказанията е, такъв да бъде внесен, когато има нова
  наказателна политика, нов Наказателен кодекс и нов Наказателно-процесуален
  кодекс.
  Промените са наложителни и поради възникналите през август 2001 г.
  бунтове и протести в местата за лишаване от свобода. Лишените от свобода са
  поставили искания, отнасящи се до правната регламентация на техните права в
  местата за лишаване от свобода.
  Много важна необходимост за изменението на закона е преселеността на
  местата за лишаване от свобода. С измененията съществуващите досега 4 типа
  места за изтърпяване на наказанията се намаляват на три броя: закрит,
  преходен и открит тип. С измененията се разширяват категориите лишени от
  свобода в затворнически общежития от открит и преходен тип, като това ще
  спомогне да се ограничи преселеността в затворите и затворническите
  общежития от закрит тип и косвено ще доведе до подобряване на битовите
  условия в тях, както и осъществяване на мероприятията по ресоциализация и
  полагането на обществено-полезен труд.
  Като нов момент беше посочен, че в законопроекта се урежда статута на
  обвиняемите и подсъдимите, които са с мярка за неотклонение “задържане под
  стража” и се легитимира съществуването на следствените арести, като места за
  лишаване от свобода, което е в съответствие с Конституцията, тъй като до този
  момент регламентацията е уредена в подзаконови нормативни актове.
  Друг съществен момент, който се урежда със законопроекта е новите
  мерки за по-успешно противодействие на лишените от свобода с деструктивно
  поведение и с висока степен на риск за реда и сигурността в затворите. Тези
  мерки се отнасят до употребата на физическа сила, помощни средства и
  оръжия, в случаи на протести, бунтове и природни бедствия в местата за
  лишаване от свобода, съобразени е правата на лишените от свобода.
  Други съществени промени са свързани със социалната и възпитателната
  дейност в местата за лишаване от свобода, като най-същественото е, че
  упражняването на труд от лишените от свобода в тях не е задължение на
  затворническата администрация, а само правна възможност.
  Народните представители Константин Пенчев, Четин Казак, Бойко Рашков,
  Елиана Масева и Борислав Ралчев се изказа в подкрепа на законопроекта по
  принцип, като обърнаха внимание върху редакцията на § 80, чл.132б, ал. 1, според
  който обвиняемите и подсъдимите имат право на среща със своя защитник
  незабавно след задържането им. Срещите се провеждат в рамките на работното
  време. Всички народни представители обърнаха внимание върху противоречието
  между първо и второ изречение от текста, тъй като смятат, че по този начин се
  нарушава право на защита на обвиняемите и подсъдимите, ако срещите се налагат
  извън рамките на работното време и предложиха да се помисли върху редакцията
  при второто четене.
  Народният представител Михаил Миков обърна внимание върху
  обстоятелството, че с § 2, чл. 2, ал. 1 се прави препращане към целите, които се
  преследват с изпълнението на наказанието, предвидени в Наказателния кодекс.
  Според г-н Миков целите в Наказателния кодекс са от 1968 г. и в тях не са
  отразени обществените трансформации през последните 12 години, с което
  обоснова и необходимостта, че промените в ЗИН следва да се предшестват от
  промени в Наказателния кодекс.
  Народният представител Бойко Рашко също направи конкретни бележки
  по законопроекта, които се отнасят в най-общ смисъл до въвеждането на
  ограничения за органите, които по силата на НПК трябва да извършват
  процесуално-следствени действия със задържаните лица, като по този начин се
  облекчава режима на работа на администрацията в местата за лишаване от
  свобода. В редица случаи ще се засегнат правата и интересите на задържаните
  обвиняеми и подсъдими лица.
  Принципна позиция в подкрепа на законопроекта изрази народният
  Представител Елиана Масева, като изтъкна, че конкретни предложения ще
  направи по някои несъвършени текстове и терминологични пропуски при второто
  четене на законопроекта.
  Народният представител Борислав Ралчев в своето изказване
  определи законопроекта като крайно необходим и принципно подкрепи
  направените предложения в него, като анализира конкретни текстове, които се
  нуждаят от прецизиране. Според него в § 3, чл. 8, ал. 2 дефиницията за
  “поправително въздействие” не е на систематичното си място, а именно в Глава
  първа “Места и органи за изпълнение на наказанието лишаване от свобода”. В
  този смисъл беше изказана и резерва относно разпоредбата на параграф 4, чл.8а, ал. 3, в който също е употребено понятието “поправителното въздействие”
  и че то се осъществява диференцирано по отношение на лишените от свобода.
  Това е терминология, която би могла много трудно да бъде дефинирана.
  Според г-н Ралчев не може “поправителното въздействие” да се осъществява
  диференцирано към различните категории лишени от свобода, тъй като това не
  е мярка на въздействие. От прецизиране се нуждае според г-н Ралчев и
  дефиницията, че следствените арести са места за лишаване от свобода -
  параграф 6, чл. 10, ал. 2, като се има предвид статуса на лицата, които попадат
  в тези арести - обвиняеми и подсъдими с мярка за неотклонение “задържане
  под стража”. По отношение параграф 8, чл. 12а, ал. 4 от законопроекта той
  счита, че се прави опит с подзаконов нормативен акт /Наредба на министъра на
  правосъдието/ да се дерогира законов текст, което е недопустимо. Друг
  неприемлив според него момент е разпоредбата на § 39, чл. 58 от
  законопроекта, с който се предвижда решение на особена юрисдикция
  /Комисията по чл. 17/ да се постави под контрола на административен орган
  /министъра на правосъдието/. Господин Ралчев посочи и необходимостта от
  прецизиране на § 76, чл. 130г по отношение режима на държане в постоянно
  заключени помещения, без право на участие в колективни мероприятия.
  В заключение на задълбочената дискусия председателят на
  Комисията доц. д-р Анелия Мингова посочи като позитивен момент наличието
  на допълнителна глава, която регламентира използването на специални
  средства при потушаване на определени негативни събития — бунтове и
  природни бедствия.
  След проведеното гласуване Комисията единодушно реши да предложи на
  народните представители да приемат на първо гласуване Законопроекта за
  изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията, № 202-01-
  3/8.01.02, внесен от Министерския съвет.
  Форма за търсене
  Ключова дума