Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по правни въпроси
Kомисия по правни въпроси
11/09/2002 второ гласуване

  Доклад
  ОТНОСНО: Законопроектите за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 154-01-24, внесен от Михаил Миков, № 154-01-64, внесен от Димитър Абаджиев, № 254-01-2, внесен от Валери Димитров и Иван Искров, № 254-01-27, внесен от Гергана Грънчарова, Димитър Абаджиев, Ирина Бокова и Четин Казак, № 202-01-22, внесен от Министерския съвет и № 254-01-47, внесен от Валери Димитров и Петя Гегова.
  ОБЩ ПРОЕКТ ВТОРО ЧЕТЕНЕ ЧАСТ ПЪРВА
  ОТНОСНО: Законопроектите за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 154-01-24, внесен от Михаил Миков, № 154-01-64, внесен от Димитър Абаджиев, № 254-01-2, внесен от Валери Димитров и Иван Искров, № 254-01-27, внесен от Гергана Грънчарова, Димитър Абаджиев, Ирина Бокова и Четин Казак, № 202-01-22, внесен от Министерския съвет и № 254-01-47, внесен от Валери Димитров и Петя Гегова.
  ОБЩ ПРОЕКТ ВТОРО ЧЕТЕНЕ ЧАСТ ПЪРВА
  ЗАКОН
  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ
  НА НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА НАИМЕНОВАНИЕТО НА ЗАКОНА.
  (Обн., ДВ, бр. 26 от 1968 г., попр., бр. 29 от 1968 г., изм. и доп., бр. 92 от 1969 г., бр. 26 и бр. 27 от 1973 г., бр. 89 от 1974 г., бр. 95 от 1975 г., бр. 3 от 11.01.1977 г., бр. 54 от 1978 г., бр. 89 от 1979 г., бр. 28 и 31 от 1982 г., бр. 44 от 1984 г., бр. 41, бр. 79 и 80 от 1985 г., бр. 89 и 90 от 1986 г., бр. 37, 91 и 99 от 1989 г.,, бр. 10, 31 и 81 от 1990 г., бр. 1, 86, 90 и 105 от 1991 г., бр. 54 от 3.07.1992 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 50, 97 и 102 от 1995 г., бр. 107 от 1996 г., бр. 62, 85 и 120 от 1997 г.; бр. 83, 85, 132, 133 бр. 153 от 1998 г., бр. 7, 51,и 81 от 1999 г., бр. 21, 51 и 98 от 2000 г., бр. 41 и 101 от 2001г.)

  КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА ДА СЕ СЪЗДАДЕ НОВ § 1 СЪС СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ:
  § 1. В чл. 23, ал. 2 се изменя така:
  “(2) Наложените наказания пробация, общественото порицание и лишаване от права по чл. 37, точки 6, 7 и 9 се присъединяват към определеното най-тежко наказание. Ако е постановено лишаване от еднакви права, налага се онова от тях, което е за най-дълъг срок.”
  § 1. Член 26 се изменя така:
  “Чл. 26. (1) Разпоредбите на чл. 23 - 25 не се прилагат в случаите на продължавано престъпление - когато две или повече деяния, които осъществяват поотделно един или различни състави на едно и също престъпление, са извършени през непродължителни периоди от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите.
  (2) При продължаваното престъпление деецът се наказва съобразно включените в него деяния, взети в тяхната съвкупност, и с причинения от тях общ престъпен резултат.
  (3) Когато отделните деяния осъществяват различни състави, продължаваното престъпление се наказва по по-тежкия от тях, като се вземат предвид значението на деянията, извършени при квалифициращи обстоятелства, и на самите квалифициращи обстоятелства за цялостната престъпна дейност.
  (4) Когато квалифициращите обстоятелства не се отразяват значително върху тежестта на цялостната престъпна дейност, последната се подвежда по по-лекия състав, като квалифициращите обстоятелства се вземат пред вид при определяне на наказанието.
  (5) Когато някои от деянията са довършени, а други представляват опит и довършените деяния не се отразяват значително върху характера на цялостната престъпна дейност, на дееца се налага наказание като за опит.
  (6) Разпоредбите на този член не се прилагат по отношение на престъпления против личността на различни граждани и за престъпления, извършени след предявяване на обвинението, както и за престъпления, извършени преди предявявяне на обвинението, но невключени в него.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЙОРДАН СОКОЛОВ:
  § 1. В чл. 26, ал. 4 и 5 да отпаднат.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 1, КОЙТО СТАВА § 2 СЪС СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ:
  § 2. Член 26 се изменя така:
  “Чл. 26. (1) Разпоредбите на чл. 23 - 25 не се прилагат в случаите на продължавано престъпление - когато две или повече деяния, които осъществяват поотделно един или различни състави на едно и също престъпление, са извършени през непродължителни периоди от време, при една и съща обстановка и при

  еднородност на вината, при което последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите.
  (2) При продължаваното престъпление деецът се наказва съобразно включените в него деяния, взети в тяхната съвкупност, и с причинения от тях общ престъпен резултат.
  (3) Когато отделните деяния осъществяват различни състави, продължаваното престъпление се наказва по по-тежкия от тях, като се вземат предвид значението на деянията, извършени при квалифициращи обстоятелства, и на самите квалифициращи обстоятелства за цялостната престъпна дейност.
  (4) Когато квалифициращите обстоятелства не се отразяват значително върху тежестта на цялостната престъпна дейност, последната се подвежда по по- лекия състав, като квалифициращите обстоятелства се вземат пред вид при определяне на наказанието.
  (5) Когато някои от деянията са довършени, а други представляват опит и довършените деяния не се отразяват значително върху характера на цялостната престъпна дейност, на дееца се налага наказание като за опит.
  (6) Разпоредбите на този член не се прилагат по отношение на престъпления против личността на различни граждани и за престъпления, извършени след внасянето на обвинителния акт за тях в съда, както и за престъпления, извършени преди внасянето на обвинителния акт, но невключени в него.”
  § 2. В чл. 29, ал. 1, буква “а” думата “тежко” се заличава, а думите “не по-малко” се заменят с “повече”.
  КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА § 2 ДА ОТПАДНЕ.
  § 3. В чл. 37, ал. 1 се изменя така:
  1. Създава се точка 2а със следното съдържание:
  “2а. пробация;”
  2. Точки 5 и 8 се заличават.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 3 КАТО ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ:
  § 3. В чл. 37, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова точка 2:
  “2. пробация;”
  2. Досегашната точка 2 става точка 2а.
  3. Точки 5 и 8 се отменят.
  § 4. В чл. 40 ал. 2 се отменя.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 4.
  § 5. В чл. 43 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите “една година” се заменят с “две години”.

  2. Алинея 2 се изменя така:
  “Наказанието поправителен труд се изпълнява по местоработата на осъдения.”
  3. Алинея 4 се изменя така:
  “Присъдата,с която се налага наказание поправителен труд, се довежда до знанието на колектива по местоработата на осъдения.”
  4. Алинеи 5 и 6 се отменят.
  5. Алинея 7 се изменя така:
  “Ако по време на изтърпяване на наказанието осъденият на поправителен труд бъде уволнен от работа, за размера на остатъка съдът постановява пробация."
  6. В ал. 8 на края думите “или не поиска от него да определи къде да изтърпи останалата част от наказанието” се заличават.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 5, КОЙТО СТАВА § 6.
  § 6. Създава се чл. 43а:
  “Чл. 43а. (1) Пробация е наказание без лишаване от свобода и представлява: а ) мерки за надзор и подкрепа;
  б) безвъзмезден труд в полза на обществото.
  (2) Пробационните мерки за надзор и подкрепа се налагат на лица, навършили 16 години. Те са с продължи -телност от 6 месеца до 3 години и включват:
  а) задължителна регистрация по местоживеене;
  б) периодични срещи с пробационен служител;
  в) включване в програми за обществено въздействие на пробационен център;
  г) настаняване в пробационни общежития.
  (3) Безвъзмездният труд в полза на обществото е за срок от сто до четиристотин часа годишно, налага се за не повече от три поредни години и се съпровожда с мерки за обществено въздействие.
  (4) Съдът може да наложи на осъдения заедно с наказанието по ал. 1 и една или няколко от следните мерки за обществено въздействие, които не са наказания по смисъла на този кодекс:
  1. да възстанови щетите от престъплението в срока на наложеното му наказание;
  2. да проведе лечение в съответствие с медицински предписания;
  3. да не посещава за определен срок посочени в присъдата места,райони или заведения;
  4. да посещава квалификационни курсове.
  (5) При неизпълнение без основателна причина на задълженията по ал. 2 - 4 съдът заменя изцяло или отчасти пробацията с лишаване от свобода.
  (6) В случаите на ал. 5 за три дни пробационни мерки се определя един ден лишаване от свобода. В тези случаи срокът на лишаване от свобода може да бъде и под минимума на чл. 39, ал.1.
  (7) Пробацията се изпълнява по ред, определен със закон.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ:
  § 6, чл. 43а:
  1. Навсякъде в чл. 43а чуждицата “пробация” да се замени с “изпитание”.
  2. Точки 3 и 4 на ал. 4 да станат точки 5 и 6 на ал. 2.

  3. В ал. 5 означението “-4” да отпадне.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ОТТЕГЛЯ.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПО ПРИНЦИП ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 6, КОЙТО СТАВА § 5, КАТО ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ:
  § 5. Създава се чл. 42а:
  Чл. 42а. II/ Пробацията е съвкупност от ограничителни мерки за контрол и въздействие без лишаване от свобода, които се налагат заедно или поотделно.
  /2/ Ограничителните мерки включват:
  1. задължителна регистрация по местоживеене;
  2. периодични срещи с пробационен служител;
  3. включване в квалификационни курсове и програми за обществено въздействие;
  4. забрана за посещаване на посочени в присъдата места, райони и заведения;
  5. безвъзмезден труд в полза на обществото.
  13/ Ограничителните мерки се налагат на лица, навършили 16-годишна възраст, и са с продължителност от 6 месеца до три години.
  /4/ Безвъзмездният труд в полза на обществото е за срок от 100 до 400 часа годишно и се налага за не повече от три поредни години.
  /5/ Пробацията се изпълнява по ред, определен със закон.”
  § 7. В чл. 47, ал. 1 думите “от 0.50 лева” се заменят с “от сто лева”.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 7.
  § 8. Чл. 48 се отменя.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 8.
  § 9. В чл. 49, ал. 1 думите “от права по чл. 37 , точки 6 - 8” се заменят с думите “от права по чл. 37, ал. 1, точки 6 и 7”.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 9.
  § 10. В чл. 50 ал. 2 се отменя.

  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 10.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РУМЯНА ГЕОРГИЕВА:
  Да се създаде § 10а:
  § 10а. В чл. 53 се правят следните изменения и допълнения:
  1 . В ал. 1 навсякъде думата "виновния" се заменя с думата "дееца".
  2.Създават се нови точки "б”, "в" и "г" на ал. 2:
  б) имуществото, придобито чрез или по повод на престъпление, независимо чия собственост е, освен ако не подлежи на връщане или възстановяване. Когато придобитото липсва или подлежи на връщане или възстановяване, присъжда се неговата равностойност.
  в) имуществото, получено при отчуждаване на имущество, придобито чрез или по повод на престъпление.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ:
  Да се създаде § 10а:
  § 10а. В чл. 53, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения: 1. В буква “a” в края запетаята се заменя с точка и запетая, а съюзът “и” се заличава.
  2. Буква “б” се изменя така:
  “б/ имуществото, придобито чрез или по повод на престъпление, независимо чия собственост е, освен ако не подлежи на връщане или възстановяване, присъжда се неговата равностойност;’’
  3. Създава се буква “в”:
  “в/ имуществото, получено при отчуждаване на имущество, придобито чрез или по повод на престъпление.”
  КОМИСИЯТА НЕ ОБСЪЖДА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 71, АЛ. 2 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.
  § 11. В чл. 55, ал.1, т. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В б. ”б” след думите “с поправителен труд” се поставя запетая и се добавя думата “пробация", думата “петдесет” се заменят със “сто”, а след думите “а за непълнолетните - с” се добавя - “пробационни мерки за надзор и подкрепа или с”.
  2. В б ”в” думите “и задължителното заселване “ се заличават, а думата “петдесет” се заменя със “сто”.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 11.

  § 12. Чл. 59, ал. 1 се изменя така:
  “(1) Времето, през което спрямо осъдения е била взета мярка за неотклонение задържане под стража или домашен арест, се приспада при изпълнение на наказанието лишаване от свобода, поправителен труд или пробация. Когато наложеното наказание е поправителен труд или пробация, един ден задържане под стража или домашен арест се зачитат за три дни”.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 12.
  § 13. В чл. 62 се създава т. 1а:
  “1а. пробационни мерки за надзор и подкрепа на навършили шестнадесет години”.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 13.
  § 14. В чл. 63, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 5 думите “поправителният труд, глобата, задължителното заселване” се заменят с “поправителният труд и глобата”. Точката накрая се заменя с точка и запетая.
  2. Създава се точка 6:
  “6. пробационните мерки за надзор и подкрепа за ненавър- шилите шестнадесет годишна възраст непълнолетни - с обществено порицание.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 14.
  § 15. В чл. 66 се правят следните изменения:
  1. В ал.1 думите “задължително заселване или лишаване от право на местоживеене в определено населено място заедно или поотделно” се заличават.
  2. В ал.2 думите “или поправителен труд” се заличават.
  3. Алинея 3 се отменя.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 15.
  § 16. В чл. 67 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 3:
  “(3) Когато отложеното наказание лишаване от свобода е не по-малко от шест месеца, съдът може да постанови изпълнението на пробационна мярка през изпитателния срок.”
  2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
  3. Досегашната ал. 4 се отменя.

  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 16.
  § 17. В чл.68, алинея 3 се изменя така:
  “(3) Ако условно осъденият не изпълнява определените му пробационни мерки по реда на чл. 67, ал. 3 без основателна причина, съдът постановява да изтърпи изцяло или отчасти отложеното наказание лишаване от свобода.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 17.
  § 18. В чл. 70 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Разпоредбата на ал.1 се прилага и по отношение на лица, осъдени за престъпление, представляващо опасен рецидив, ако е изтърпяно фактически не по- малко от две трети от наложеното наказание и неизтърпяната част от наказанието не е повече от три години”.
  2. В ал. 4 думите “чл. 37, точки 6 - 8” се заменят с ‘Чл. 37, ал. 1, точки 6 и 7”.
  3. В ал. 5 думите “чл. 37, точки 6, 7 или 8” се заменят с “чл. 37, ал. 1, точки 6 или 7”, а думите “както и отчасти или изцяло от изтърпяване на наказанието задължително заселване” се заличават.
  4. В ал. 6 накрая се поставя запетая и се добавя “за което време съдът може да постанови пробационна мярка”.
  5. В ал. 7 в изречение първо накрая се добавят думите “или не изпълнява постановената пробационна мярка.”.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 18.
  КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА ДА СЕ СЪЗДАДАТ § 18а, 186 и 18 в:
  § 18а. Чл. 72 се отменя.
  § 186. В чл. 86, ал. 1, т. 2 думите “задължително заселване” се заменят с “пробация”.
  § 18в. В чл. 87, ал. 3 думите “точки 6-8” се заменят с “точки 6 и 7”, а думите “задължително заселване” се заменят с “пробация”.
  § 19. В чл. 93 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 2 след думите “държавна власт” съюзат “и” се заменя със запетая, а думите “съдилищата и прокуратурата” се заменят с “органите на съдебната власт”.
  2. В т. 15, буква “в” точката накрая се поставя запетая и се добавя “както и служба в международно парламентарно събрание или международен съд.”.
  3. В т. 17 накрая се добавя “и всяко химическо вещество по смисъла на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори”.
  4. В т. 18 накрая се поставя запетая и се добавя “с биологични, химически и радиационни оръжия, с взривни вещества, радиоактивни материали, токсични химически вещества и техните прекурсори, с биологични агенти и токсини.”

  5. Създават се точки 20, 21, 22, 23, 24 и 25:
  “20. “Организирана престъпна група” е структурирано трайно сдружение на три или повече лица с цел да вършат съгласувано в страната или чужбина престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години, и чрез които се цели да се набави имотна облага или да се упражни противозаконно влияние върху дейността на орган на власт или на местно самоуправление. Сдружението е структурирано и без наличие на формално разпределение на функциите между участниците, продължителност на участието или развита структура.
  21. “Компютърна информационна система” е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява или един от елементите на което осигурява автоматична обработка на данни.
  22. “Компютърни информационни данни” е всяко представяне на факти, информации или понятия във форма, поддаваща се на автоматична обработка, включително такава програма, която е в състояние да направи така, че дадена компютърна система да изпълни определена функция.
  23. “Доставчик на компютърно-информационни услуги” е всяко юридическо или физическо лице, което предлага възможността за комуникация чрез компютърна система или което обработва или съхранява компютърни данни за тази комуникационна услуга или за нейните ползватели.
  24. “Данни за трафика” са всички данни, свързани със съобщение, преминаващо през компютърна система, произведени от нея като елемент от комуникационна верига, с посочване на сведенията за произход, местоназначение, маршрут, час, дата, размер и продължителност на връзката или на основната услуга.
  25. “Платежен инструмент” е веществено средство, различно от законно платежно средство (банкнота или монета), позволяващо, поради специфичната си природа самостоятелно или във връзка с друго средство, на държателя да прехвърля пари или парична стойност, като например дебитна карта, кредитна карта, електронно портмоне или друга карта, издадена от финансова институция, чек или пътнически чек.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ:
  В § 19, т. 5, т. 20 в края на първото изречение да се добави “на религиозни и други масови организации, както и на други физически и юридически лица”.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ОТТЕГЛЯ.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ:
  В § 19 към чл. 93 да се създаде т. 26:
  “26. “Придобито чрез или по повод на престъпление” е всяко имущество, което произтича непосредствено или опосредено от извършено престъпление или е получено заради извършено престъпление.”
  КОМИСИЯТА НЕ ОБСЪЖДА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 71, АЛ. 2 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ДИМИТЪР ПЕЙЧЕВ:
  По § 19:
  В чл. 93 да се добавят следните определения на:
  "водовземни съоръжения за подземни, в т.ч. и минерални води" са каптирани естествени извори, дренажи, сондажни и шахтови кладенци, кладенци с хоризонтални филтри, открити и подземни минни изработки и др., предназначени за добив на определено водно количество за конкретни водоснабдителни или отводнителни цели."
  "опасни вещества" са органохалогенни съединения и вещества, които могат да формират подобни във водните части от околната среда; органофосфорни съединения; органокалаени съединения; вещества, притежаващи канцерогенни, мутагенни или тератогенни свойства в или посредством водните части на околната среда; живак и неговите съединения; кадмий и неговите съединения; минерални масла и въглеводороди и цианиди."
  КОМИСИЯТА НЕ ОБСЪЖДА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 71, АЛ. 2 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 19 КАТО ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ:
  § 19. В чл. 93 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 2 след думите “държавна власт" съюзат “и” се заменя със запетая, а думите “съдилищата и прокуратурата” се заменят с “органите на съдебната власт”.
  2. В т. 15, буква “в” накрая се поставя запетая и се добавя “както и служба в международно парламентарно събрание или международен съд.”.
  3. В т. 17 накрая се добавя “и всяко химическо вещество по смисъла на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори”.
  4. В т. 18 накрая се поставя запетая и се добавя “с биологични, химически и радиационни оръжия, с взривни вещества, радиоактивни материали, токсични химически вещества и техните прекурсори, с биологични агенти и токсини.”
  5. Създават се точки 20, 21,22,23,24 и 25:
  “20. “Организирана престъпна група” е структурирано сдружение на три или повече лица с цел да вършат съгласувано в страната или чужбина престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години, и чрез които се цели да се набави имотна облага и/или да се упражни противозаконно влияние върху дейността на орган на власт или на местно самоуправление. Сдружението е структурирано и без наличие на формално разпределение на функциите между участниците, продължителност на участието или развита структура.
  21. “Компютърна информационна система” е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на

  определена програма осигурява или един от елементите на което осигурява автоматична обработка на данни.
  22. ‘‘Компютърни информационни данни” е всяко представяне на факти, информации или понятия във форма, поддаваща се на автоматична обработка, включително такава програма, която е в състояние да направи така, че дадена компютърна система да изпълни определена функция.
  23. “Доставчик на компютърно-информационни услуги” е всяко юридическо или физическо лице, което предлага възможността за комуникация чрез компютърна система или което обработва или съхранява компютърни данни за тази комуникационна услуга или за нейните ползватели.
  24. “Данни за трафика” са всички данни, свързани със съобщение, преминаващо през компютърна система, произведени от нея като елемент от комуникационна верига, е посочване на сведенията за произход, местоназначение, маршрут, час, дата, размер и продължителност на връзката или на основната услуга.
  25. “Платежен инструмент” е веществено средство, различно от законно платежно средство (банкнота или монета), позволяващо, поради специфичната си природа самостоятелно или във връзка с друго средство, на държателя да прехвърля пари или парична стойност, като например дебитна карта, кредитна карта, електронно портмоне или друга карта, издадена от финансова институция, чек или пътнически чек.”
  § 20. Създава се член 108а:
  “Чл. 108а. (1) Който с цел да създаде смут и страх в населението, или да заплаши, или да принуди орган на властта, представител на обществеността или представител на чужда държава или международна организация да извърши или пропусне нещо в кръга на неговите функции, извърши престъпление по чл.115, 128, 142, ал.1, 216, ал.1, 326, 330, ал.1, 333, 334, ал.1, 337, ал.1, 339, ал.1, 340, ал.1 и 2, 341а, ал.1-3, 3416, ал.1, 344, 347, ал.1, 348, 349, ал.1 и 3, 350, ал.1, 352, ал.1, 354, ал.1, 356е, ал.1, 356з, се наказва за тероризъм с лишаване от свобода от пет до петнадесет години, а когато е причинена смърт - с лишаване от свобода от петнадесет до тридесет години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.
  (2) Който по какъвто и да е начин, пряко или косвено, събира или предоставя средства за осъществяване на деянието по ал.1 като знае или предполага, че те ще бъдат използвани с такава цел, се наказва с лишаване от свобода от три до петнадесет години и глоба до тридесет хиляди лева.
  (3) Предметът на престъплението по ал. 2, се отнема в полза на държавата, а ако липсва или е отчужден, присъжда се неговата равностойност.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ:
  § 20. В чл. 108а, ал. 1 думата “обществеността” да се замени с “обществена организация”.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ОТТЕГЛЯ.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 20.
  § 21. В чл. 109 се правят следните изменения:

  1. В ал. 1 думите “организация или” се заменят с “организирана престъпна”, а думите “против Републиката” се заменят с “по тази глава”.
  2. В ал. 2 думите “организация или” се заличават.
  3. Алинея 3 се изменя така:
  “(3) Участник в групата, който доброволно се предаде на органите на властта, разкрие всичко, което му е известно за групата и по този начин съществено улесни разкриването и доказването на извършени от нея престъпления, се наказва при условията на чл. 55.”
  4. В ал.4 думите “организацията или” се заличават.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 21.
  § 22. Член 110 се изменя така:
  “Чл. 110. За приготовление към престъпление по чл.95, 96, 99, 106, 107 и 108а, ал.1 наказанието е лишаване от свобода до шест години.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 22.
  § 23. В чл. 114, ал. 2 след думите “по чл. 95 -107” се поставя запетая и се добавя “108а”.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 23.
  § 24. В чл. 116, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  I. Създава се нова точка 10:
  “10. извършено от лице, което действа по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група;”.
  2. Досегашните точки 10 и 11 стават съответно 11 и 12.
  3. В изречение последно думите “ точки 10 и 11” се заменят с “точки 10 - 12”.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 24.
  § 25. В чл. 131, ал. 1 се създават точки 8-12:
  “8. от лице, което действа по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група;
  9. по начин или със средства, опасни за живота на мнозина или с особена жестокост;
  10. с користна цел;
  II. с цел да бъде улеснено или прикрито друго престъпление;
  12. по хулигански подбуди,”.

  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 25.
  § 26. В чл. 142 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал.1 съюзът “и” се заменя с думите “с цел”, а след думата “противозаконно” се добавя думата “да”.
  2. В ал. 2:
  а) в т. 7 след думите “отвличането е” се добавя “с користна цел или”.
  б) точка 8 се изменя така:
  “8. деянието е извършено от лице, което действа по поръчение или в изпълнение на решение на организация или група по чл. 321а или организирана престъпна група.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 26.
  Следва продължение.
  Форма за търсене
  Ключова дума