Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по правни въпроси
Kомисия по правни въпроси
12/09/2002 второ гласуване

  ОТНОСНО: Законопроектите за изменение и допълнение на
  Наказателния кодекс, № 154-01-24, внесен от Михаил Миков, № 154-01-64, внесен от Димитър Абаджиев, № 254-01-2, внесен от Валери Димитров и Иван Искров, № 254-01-27, внесен от Гергана Грънчарова, Димитър Абаджиев, Ирина Бокова и Четин Казак, № 202-01-22, внесен от Министерския съвет и № 254- 01-47, внесен от Валери Димитров и Петя Гегова.
  ОБЩ ПРОЕКТ
  ВТОРО ЧЕТЕНЕ
  ЧАСТ ВТОРА
  ОТНОСНО: Законопроектите за изменение и допълнение на
  Наказателния кодекс, № 154-01-24, внесен от Михаил Миков, № 154-01-64, внесен от Димитър Абаджиев, № 254-01-2, внесен от Валери Димитров и Иван Искров, № 254-01-27, внесен от Гергана Грънчарова, Димитър Абаджиев, Ирина Бокова и Четин Казак, № 202-01-22, внесен от Министерския съвет и № 254- 01-47, внесен от Валери Димитров и Петя Гегова.
  ОБЩ ПРОЕКТ
  вТОРО ЧЕТЕНЕ
  ЧАСТ ВТОРА

  ЗАКОН
  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ
  НА НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЙОРДАН ПАМУКОВ:
  Да се създадат § 26а, § 266 и § 26в:
  “26а. В чл. 149 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите “14-годишна възраст” се заменят с “16-годишна възраст”.
  2. В ал. 5, т. 1 думите “малолетни лица” се заменят с “лица, ненавършили 16-годишна възраст”.
  § 266. В чл. 150 думите “14-годишна възраст” се заменят с “16- годишна възраст”.
  § 26в. В чл. 151 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите “14-годишна възраст” се заменят с “18-годишна възраст”.
  2. В ал. 2 думите “14-годишна възраст” се заменят с “18-годишна възраст”.”
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  § 27. В чл. 152, се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2, т.1 думата “шестнадесет” се заменя с “осемнадесет”.
  2. В ал. 3:
  а) създава се нова точка 4:
  “4. ако е извършено с цел въвличане в последващи развратни действия или проституция;”
  б) досегашната точка 4 става точка 5.
  3. Алинея 4 се изменя така:
  “(4) За изнасилване наказанието е лишаване от свобода от десет до двадесет години:
  1. ако изнасилената не е навършила четиринадесет години;
  2. ако е причинена тежка телесна повреда;
  3. ако е последвало самоубийство;
  4. ако представлява особено тежък случай."
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЙОРДАН ПАМУКОВ:
  § 27, т. 3, в предложения текст на чл. 152, ал. 4, т. 1 думите “четиринадесет години” се заменят с “шестнадесет години”.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 27.
  § 28. В чл. 155 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите “лице от женски пол” се заменят с думата “другиго”.
  2. Алинея 3 се изменя така:
  “(3) Когато деянията по ал. 1 и ал. 2 са извършени с користна цел, наказанието е лишаване от свобода от една до шест години и глоба от петстотин до хиляда лева.”
  3. В ал. 5, точка 1 се изменя така:
  “1. от лице, което действа по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група;”


  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 28.

  § 29. В чл. 157 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 думите “16-годишна” се заменят с “14-годишна”.
  2. Алинея 4 се отменя.
  3. Алинея 5 се изменя така:
  “(5) Който с цел да си набави имотна облага свожда другиго към хомосексуални действия, както и този, който чрез даване или обещаване на облага склони другиго към такива действия, се наказва с лишаване от свобода до три години и с глоба до хиляда лева, като съдът може да постанови и пробационна мярка за определен срок да не посещава определено място, район или заведение.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ:
  § 29 да отпадне.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ИВАН КОЗОВСКИ:
  Чл. 155 ал.1. Да се промени както следва: Който склонява към проституция, блудствени действия или съвкупление се наказва с лишаване от свобода до три години и глоба от 300 до 600 лева.
  Чл. 157 ал.2. Същото наказание са налага и на лице, което извърши хомосексуални действия с дете, ненавършило 16-годишна възраст.
  Чл. 157 ал.4. Който извърши хомосексуални действия открито, по скандален начин или по начин да подтикне друг към такива действия се наказва с поправителен труд, обществено порицание и глоба от 100 до 300 лева.
  Чл.157 ал.5. Който извърши хомосексуални дейстия с цел да си набави облага или със същата цел, както и с обещания или даване на облага склони друг към хомосексуални действия се наказва с лишаване от свобода до две години, обществено порицание и глоба от 600 до 1000 лева.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЙОРДАН ПАМУКОВ:
  § 29, т. 1 в чл. 157, ал. 2, думите “16-годишна възраст” се заменят с “18-годишна възраст”.
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 29 КАТО ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ:
  § 29. В чл. 157 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите “от една до пет години” се заменят с “от две до осем години”.
  2. В ал. 2 думите “16-годишна” се заменят с “14-годишна”.

  3. Алинея 4 се отменя.
  4. Алинея § се изменя така:
  “(5) Който с цел да си набави имотна облага свожда другиго към хомосексуални действия, както и този, който чрез даване или обещаване на облага склони другиго към такива действия, се наказва с лишаване от свобода до три години и с глоба до хиляда лева, като съдът може да постанови и пробационна мярка за определен срок да не посещава определено място, район или заведение.”
  § 30. Член 159 се изменя така:
  “Чл. 159. (1) Който създава, излага, представя, излъчва, предлага, продава, дава под наем или по друг начин разпространява произведения с порнографско съдържание, се наказва с лишаване от свобода до една година и глоба от хиляда до три хиляди лева.
  (2) Който излага, представя, предлага, продава, или дава под наем произведения с порнографско съдържание на лице, ненавършило 16-годишна възраст, се наказва с лишаване от свобода до три години и глоба до пет хиляди лева
  (3) За деяния по предходните алинеи наказанието е лишаване от свобода до пет години и глоба до осем хиляди лева, ако за създаването на произведението е използуван малолетен, непълнолетен или лице, което изглежда като такова.
  (4) Когато деянието по ал. 1 - 3 е извършено по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група, наказанието е лишаване от свобода от две до осем години и глоба до десет хиляди лева, като съдът може да постанови и конфискация на част или на цялото имущество на дееца.
  (5) Който държи порнографско произведение, за създаването на което е използван малолетен, непълнолетен или лице, което изглежда като малолетен или непълнолетен, се наказва с лишаване от свобода до една година или глоба до две хиляди лева.
  (6) Предметът на престъплението се отнема в полза на държавата, а ако липсва или е отчужден, се присъжда неговата равностойност.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 30.
  § 31. В Глава втора Престъпления против личността се създава Раздел IX:
  “Раздел IX
  Трафик на хора
  Чл. 159а. (1) Който набира, транспортира, укрива или приема отделни лица или групи от хора с цел да бъдат използвани за развратни действия, за принудителен труд, за отнемане на телесни органи, или за да бъдат държани в принудително подчинение, се наказва с лишаване от свобода от една до осем години и глоба до осем хиляди лева.
  2) Когато деянието по ал. 1 е извършено:
  1. спрямо лице, ненавършило осемнадесет години;
  2. чрез използване на принуда или чрез въвеждане на лицето в заблуждение;
  3. чрез отвличане или противозаконно лишаване от свобода;
  4. чрез използване състояние на зависимост;
  5. чрез злоупотреба с власт;
  6. чрез обещаване, даване или получаване на облаги,
  наказанието е лишаване от свобода от две до десет години и глоба до десет хиляди лева.
  Чл. 1596. (1) Който набира, транспортира, укрива или приема отделни лица или групи от хора и ги преведе през границата на страната с целта по чл. 159а, ал.1, се наказва с лишаване от свобода от три до осем години и глоба до десет хиляди лева.
  (2) Ако деянието по ал. 1 е извършено при условията на чл. 159а, ал.2, наказанието е лишаване от свобода от пет до десет години и глоба до петнадесет хиляди лева.
  Чл. 159в. Когато деянието по чл. 159а и 1596 представлява опасен рецидив или е извършено по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група, наказанието е лишаване от свобода от пет до петнадесет години и глоба до двадесет хиляди лева, като съдът може да постанови и конфискация на част или на цялото имущество на дееца.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 31.
  § 32. В чл. 161 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  "(2) За престъпления по чл. 133, 135, ал.1, 3 и 4 и чл. 139 - 141 наказателното преследване от общ характер се възбужда по тъжба на пострадалия до прокуратурата и не може да се прекрати по негово искане."
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 32.
  § 33. В чл.171 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава точка 3:
  “3. противозаконно узнае неадресирано до него съобщение, изпратено по електронен път, или отклони от адресата му такова съобщение,”.
  2. В ал. 3 след думата “телеграф” се поставя запетая и се добавят думите “чрез компютърна мрежа”.


  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 33.

  § 34. В чл. 172, ал. 1 след думите "нечленуване в се добавят думите "синдикална или друга организация" се поставя запетая, а думите "тридесет лева" се заменят с думите "пет хиляди лева".
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 34.
  § 35. Член 175 се изменя така:
  "Чл. 175. (1) За престъпления по чл. 170, ал. 1 и 4, чл. 171, ал.1, чл. 172, ал. 2 и чл. 173 наказателното преследване от общ характер се възбужда по тъжба на пострадалия.
  (2) За престъпления по чл. 167, чл. 169а - 169в, чл. 172, ал.1 и чл. 174 наказателното преследване от общ характер се възбужда по тъжба на пострадалия до прокуратурата и не може да се прекрати по негово искане."
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 35.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ:
  Да се създаде § 35а:
  § 35а. Създават се чл. 182а и чл. 182 б:
  “Чл. 182а. (1) Който с цел извличане на имотна облага подбуди родител чрез дарение, обещание, заплаха или слоупотреба със служебно положение да изостави свое дете или да даде съгласие за осиновяването му, се наказва с лишаване от свобода до един месец и глоба до две хиляди лева.
  (2) При условията и с наказанието по ал. 1 се наказва и лице, което подбужда непълнолетен да даде съгласие за осиновяването си, когато законът го изисква.
  (3) Който с цел извличане на имотна облага посредничи, без да има право за това, между лице или семейство, желаещо да осинови дете, и родител, желаещ да изостави свое дете, или жена, приемаща да износи в утробата си дете с цел да го предаде за осиновяване, се наказва с лишаване от свобода до две години и глоба до три хиляди лева.
  (4) Ако деянието по ал. 3 е извършено повторно, наказанието е лишаване от свобода до три години и глоба до четири хиляди лева.
  Чл. 1826. Който по какъвто и да е начин разпространява информация за деца, които могат да бъдат осиновени или са осиновени без съгласието на техните родители или законните им представители, или без съгласието на съответните компетентни органи, се наказва с лишаване от свобода до шест месеца и глоба до хиляда лева.”

  КОМИСИЯТА НЕ ОБСЪЖДА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 71, АЛ. 2 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.
  § 36. В чл. 193 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите “със спиртни” се заменят с думите “с алкохолни”; думите "16-годишна" се заменят с "18-годишна", а думите "до пет лева" се заменят с "до петстотин лева".
  2. Алинея 2 се изменя така:
  "(2) Който продаде алкохолна напитка на лице, ненавършило 18- годишна възраст, или невменяем за лична употреба, се наказва с глоба до петстотин лева и поправителен труд, а ако върши това системно - с лишаване от свобода до една година и глоба до две хиляди лева."
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 36.
  § 37. Член 193а се изменя така:
  "Чл. 193а. За престъпления по чл. 182 и чл. 183 наказателното преследване от общ характер се възбужда по тъжба на пострадалия."
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 37.
  § 38. В чл. 199, ал.1 се създава точка 5:
  “5. извършен от лице, което действа по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група,”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 38.
  § 39. В чл. 202, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 думата “или” се заменя със запетая.
  2. В т. 2 точката се заменя с думата “или”.
  3. Създава се точка 3:
  “3. ако присвоените средства са от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 39 КАТО ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ:
  § 39. В чл. 202, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 думата “или” се заменя със запетая.
  2. В т. 2 точката се заменя с думата “или”.
  3. Създава се точка 3:
  “3. ако присвоените средства са от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава.
  4. В ал. 3 думите “и може да го лиши от правото по чл. 37, точка 8” се заличават.
  КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА ДА СЕ СЪЗДАДЕ § 39а:
  § 39а. В чл. 203, ал. 2 думите “чл. 37, точки 6, 7 и 8” се заменят с “чл. 37, ал. 1, точки 6 и 7”.
  § 40. В чл. 206, ал. 2 след думите “принадлежи на дееца” се поставя запетая и се добавя “както и когато вещта принадлежи на дееца, но е обременена със залог и деецът се разпореди с нея неправомерно, без да запази правата на заложния кредитор, или когато деецът заложи чужда вещ, с което се затруднява удовлетворяването на кредитора”.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 40.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА НОНКА МАТОВА, ОГНЯН САПАРЕВ, ТЕОДОРА ЛИТРОВА И НИКОЛАЙ ЧУКАНОВ:
  Да се създаде § 40а:
  § 40а. В чл. 208 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думата "наказва" се добавят думите "с лишаване от свобода до две години" , а думите "от два до двадесет" се заменят с думите " от две хиляди до двадесет хиляди"
  2. Алинея 2 и 3 се изменят така :
  "(2) Който открие колективна находка от движими паметници на културата или съкровище, съдържащо движими паметници на културата или предмети с културно - историческа стойност и в продължение на две седмици не съобщи за това на компетентните власти, се наказва с лишаване от свобода до две години или с глоба от пет хиляди до петдесет хиляди лева. Предметът на престъплението се отнема в полза на държавата по чл.53, ал.2.
  (3) Ако съкровището или колективната находка е в особено големи размери, наказанието е: по ал.1 - лишаване от свобода от една до три години или глоба от пет хиляди до петдесет хиляди лева, а по ал.2 - лишаване от свобода от две до пет години или глоба от петдесет хиляди до двеста хиляди лева."
  КОМИСИЯТА НЕ ОБСЪЖДА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 71, АЛ. 2 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.
  § 41. В чл. 212 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава нова ал. 3:
  “(3) Когато имуществото е от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставено от тях на българската държава, наказанието е лишаване от свобода от три до десет години.”
  2. Алинеи 3,4,5 и 6 стават съответно 4,5,6 и 7.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 41.
  § 42. Създава се нов член 212а:
  “Чл. 212а (1) Който с цел да набави за себе си или за другиго облага възбуди или поддържа заблуждение у някого като внесе, измени, изтрие или заличи компютърни информационни данни или използва чужд електронен подпис и с това причини на него или на другиго вреда, се наказва за компютърна измама с лишаване от свобода от една до шест години и глоба до шест хиляди лева.
  (2) Същото наказание се налага и на този, който, без да има право, внесе, измени, изтрие или заличи компютърни информационни данни, за да получи нещо, което не му се следва.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 42.
  § 43. Досегашният член 212а става член 212б.


  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 43.

  § 44. В чл. 216 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създават се нови ал. 2 и 3:
  “(2) Който унищожи, разруши или повреди свое ипотекирано или заложено имущество, се наказва с лишаване от свобода до пет години и глоба до две хиляди.”
  (3) Който, като осъществи нерегламентиран достъп до компютър от значение за предприятие, учреждение, юридическо или физическо лице, и по този начин унищожи или повреди чуждо имущество, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години и глоба до десет хиляди лева.”
  2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 4 и 5
  3. Досегашната ал. 4 става ал. 6, като в нея думите “по ал. 1 и 3” се заменят с “по ал. 1,2,3 и 5”.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 44.
  § 45. В чл. 217 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 3:
  “(3) С наказанието по ал. 1 се наказва и този, който се разпореди със запорирана или заложена вещ, оставена му за пазене.”
  2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 45.
  § 46. Член 218в се изменя така:
  "Чл. 218в. За престъпления по чл. 216, ал. 1, 4 и 6, чл. 217, ал. 1 и 2, както и за кражба, обсебване, измама и изнудване, когато предмет на престъплението е частно имущество, наказателното преследване се възбужда по тъжба на пострадалия, ако той е съпруг, възходящ, низходящ или роднина по съребрена линия до втора степен на виновния или живее с него в едно общо домакинство, или ако пострадалият е настойник или попечител на виновния."
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 46.
  §47. Създава се член 225в:
  “Чл. 225в. (1) Длъжностно лице, което, като развива частна стопанска (търговска) дейност, поиска или приеме дар или каквато и да е облага, която не му се следва, или приеме предложение или обещание за дар или облага, за да извърши или да не извърши действие в нарушение на задълженията си, се наказва с лишаване от свобода до пет години или с глоба до двадесет хиляди лева.

  (2) Който предложи, обещае или даде дар или каквато и да е облага на длъжностно лице, което развива частна стопанска (търговска) дейност, за да извърши или да не извърши действие в нарушение на неговите задължения, се наказва с лишаване от свобода до три години или с глоба до петнадесет хиляди лева.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ:
  § 47 да се измени така:
  § 47. Член 225в се изменя така:
  “Чл. 225в. (1) Който, като изпълнява работа в частно юридическо лице или при едноличен търговец, поиска или приеме дар или каквато и да е облага, която не му се следва, или приеме предложение или обещание за дар или облага, за да извърши или да не извърши действие в нарушение на задълженията си при осъществяване на търговска дейност, се наказва с лишаване от свобода до пет години или с глоба до двадесет хиляди лева.
  (2) Който при осъществяване на търговска дейност предложи, обещае или даде дар или каквато и да е облага на лице, което изпълнява работа в частно юридическо лице или при едноличен търговец, за да извърши или да не извърши действие в нарушение на неговите задължения, се наказва с лишаване от свобода до три години или с глоба до петнадесет хиляди лева.
  (3) Наказанията по предходните алинеи се налагат и когато със съгласие на лицето по ал. 1 дарът или облагата са предложени, обещани или дадени другиму.
  (4) Който посредничи да се извърши някое от деянията по предходните алинеи, ако извършеното не представлява по-тежко престъпление, се наказва с лишаване от свобода до една година и глоба до пет хиляди лева.
  (5) Предметът на престъплението се отнема в полза на държавата, а ако липсва или е отчужден се присъжда неговата равностойност.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО И ПРЕДЛАГА § 47 СЪС СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ:
  § 47. Член 225в се изменя така:
  “Чл. 225в. (1) Който, като изпълнява работа в юридическо лице или при едноличен търговец, поиска или приеме дар или каквато и да е облага, която не му се следва, или приеме предложение или обещание за дар или облага, за да извърши или да не извърши действие в нарушение на задълженията си при осъществяване на търговска дейност, се наказва с лишаване от свобода до пет години или с глоба до двадесет хиляди лева.
  (2) Който при осъществяване на търговска дейност предложи, обещае или даде дар или каквато и да е облага на лице, което изпълнява работа в юридическо лице или при едноличен търговец, за да извърши или да не извърши действие в нарушение на неговите задължения, се наказва с лишаване от свобода до три години или с глоба до петнадесет хиляди лева.
  (3) Наказанията по предходните алинеи се налагат и когато със съгласие на лицето по ал. 1 дарът или облагата са предложени, обещани или дадени другиму.
  (4) Който посредничи да се извърши някое от деянията по предходните алинеи, ако извършеното не представлява по-тежко престъпление, се наказва с лишаване от свобода до една година и глоба до пет хиляди лева.
  (5) Предметът на престъплението се отнема в полза на държавата, а ако липсва или е отчужден се присъжда неговата равностойност.”
  § 48. В чл. 233 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думата “дейност” се добавят думите “с оръжие и”, а думите “до 500 лв.” се заменят с “до двеста хиляди лева.”.
  2. В ал. 2 думите “до 1000 лева” се заменят с думите “до петстотин хиляди лева.”.
  3. В ал. 3 думите “до 50 лв.” се заменят с думите “до двадесет хиляди
  лева.”.
  4. В ал. 4 думата “Стоките” се заменя с “Оръжието и стоките”.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 48.
  § 49. В чл. 234 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите “до една година” се заменят с думите “до три години”.
  2. В ал. 2 думите “три години” се заменят с думите “пет години”.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 49.
  § 50. Създава се чл. 2346:
  “Чл. 2346. (1) Който изкупува или извършва търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали без разрешение, което се изисква по нормативен акт, или в негово нарушение, се наказва с лишаване от свобода до три години и глоба от хиляда до двадесет хиляди лева.
  (2) Отпадъците, предмет на деянието по ал. 1, се отнемат в полза на държавата, а ако липсват или са отчуждени, се присъжда тяхната равностойност.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 50.
  § 51. В чл. 242, ал.1 се правят следните допълнения:
  1. В буква “г” след думата “боеприпаси” се поставя запетая и се добавят думите “ядрен материал, ядрени съоръжения или други източници на йонизиращи лъчения”.
  2. Създава буква “ж”:
  “ж) от лице, което действа по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група,”.


  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 51.
  § 52. Член 249 се изменя така:
  “Чл. 249. (1) Който използва платежен инструмент, независимо от неговия вид, издател, носител на информация, способ за авторизация и плащане, терминално устройство, връзка на платежния инструмент с банкова сметка, издаден в Република България или в чужбина, или данни от платежен инструмент, като номер на инструмента, персонален идентификационен номер на държателя и други, без съгласието на държателя, се наказва с лишаване от свобода до пет години и с глоба до двойния размер на получената сума.
  (2) Който използва платежен инструмент или данни от платежен инструмент, издаден в Република България или в чужбина, без да има покритие за сумата, за която е използван инструментът, се наказва с лишаване от свобода до две години и с глоба до двойния размер на получената сума.
  (3) Когато с действията по ал. 1 и 2 са причинени другиму значителни вреди или са получени значителни неправомерни доходи, наказанието е лишаване от свобода от пет до десет години и глоба до петдесет хиляди лева, като съдът може да постанови и конфискация на част или на цялото имущество на дееца.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 52 КАТО ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ:
  § 52. Член 249 се изменя така:
  “Чл. 249. (1) Който използва платежен инструмент, независимо от неговия вид, издател, носител на информация, способ за авторизация и плащане, терминално устройство, връзка на платежния инструмент с банкова сметка, издаден в Република България или в чужбина, или данни от платежен инструмент, като номер на инструмента, персонален идентификационен номер на държателя и други, без съгласието на титуляра, се наказва с лишаване от свобода до пет години и с глоба до двойния размер на получената сума.
  (2) Който използва платежен инструмент или данни от платежен инструмент, издаден в Република България или в чужбина, без да има покритие за сумата, за която е използван инструментът, се наказва с лишаване от свобода до две години и с глоба до двойния размер на получената сума.
  (3) Когато с действията по ал. 1 и 2 са причинени другиму значителни вреди или са получени значителни неправомерни доходи, наказанието е лишаване от свобода от пет до десет години и глоба до петдесет хиляди лева, като съдът може да постанови и конфискация на част или на цялото имущество на дееца.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РУМЯНА ГЕОРГИЕВА:
  Да се създадат § 52а, 526,52в и 52г:
  § 52а.Чл. 253 се изменя така:
  1. Ал.1 се изменя така :
  “(1) Който извърши финансова операция или сделка с имущество или прикрива произхода, местонахождението, движението или

  действителните права, свързани с имущество, за което знае или предполага, че е придобито чрез или по повод на престъпление или друго обществено опасно деяние, се наказва за изпиране на пари с лишаване от свобода от една до пет години и глоба от сто и петдесет хиляди до двеста хиляди лева."
  2. Ал.2 се изменя така:
  “(2) С наказанието по предходната алинея се наказва и този, който придобие, държи или използва по какъвто и да е начин имущество, ако знае или предполага в момента на получаването му, че то е придобито чрез или по повод на престъпление или друго обществено опасно деяние."
  3. Сегашната ал.2 става ал. 3 като думите "от пет до двадесет хиляди лева" се заменят с думите "от двеста хиляди до триста хиляди лева".
  4. Сегашната ал. 4 става ал. 3 като думите "от десет до тридесет хиляди лева" се заменят с думите "от двеста хиляди до триста хиляди лева".
  5. Сегашната ал. 3 става ал. 6 като думите "а ако липсва или е отчужден,
  присъжда се неговата равностойност" се заменят с думите “независимо чия собственост е, по реда и при условията на чл.53".
  6. Създава се нова ал. 7:
  “(7) Горните разпоредби се прилагат и когато престъплението, чрез или по повод на което е придобито имуществото, не попада под наказателната юрисдикция на Република България.
  § 52б.Член 253а се изменя така:
  “Чл.253а.(1) Приготовлението за изпиране на пари по чл.253 се наказва с лишаване от свобода до три години и глоба от десет хиляди до сто хиляди лева.
  (2) Същото наказание се налага и на онзи, който подбужда другиго към изпиране на пари по чл.253.
  (3) Имуществото, предназначено за извършване на изпиране на пари, се отнема в полза на държавата."
  § 52в.Създава се нов член 2536:
  ”Чл. .2536.(1) Който извърши изпиране на пари по непредпазливост се наказва с лишаване от свобода до три години и глоба от десет хиляди до сто хиляди лева.
  (2) Предметът на престъплението се отнема в полза на държавата независимо чия собственост е по реда и при условията на чл. 53.”
  § 52г. "Създава се нов чл. 253в:
  “Чл. 253в. (досегашен чл.253а) Длъжностно лице, което наруши или не изпълни разпоредбите на Закона за мерките срещу изпирането на пари, ако извършеното не съставлява по-тежко престъпление, се наказва в немаловажни случаи с лишаване от свобода до една година и с глоба от хиляда до три хиляди лева."

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ:
  Да се създадат § 52а, 526,52в и 52г:
  § 52а. В чл. 253 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така :
  “(1) Който извърши финансова операция или сделка с имущество или прикрива произхода, местонахождението, движението или действителните права, свързани с имущество, за което знае или предполага, че е придобито чрез или по повод на престъпление, се наказва за изпиране на пари с лишаване от свобода от една до пет години и глоба от три хиляди до пет хиляди лева/'
  2. Създава се нова ал.2:
  “(2) С наказанието по предходната алинея се наказва и този, който придобие, държи или използва по какъвто и да е начин имущество, като знае или предполага в момента на получаването му, че то е придобито чрез или по повод на престъпление."
  3. Досегашните ал.2,3 и 4 стават ал. 3,4 и 5.
  4. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:
  “(6) Предметът на престъплението се отнема в полза на държавата."
  “§ 526. Създава се нов чл. 253а:
  “Чл.253а.(1) Приготовлението за изпиране на пари се наказва глоба от пет хиляди до десет хиляди лева.
  (2) Същото наказание се налага и на онзи, който подбужда другиго към изпиране на пари.
  (3) Имуществото, предназначено за извършване на изпиране на пари, се отнема в полза на държавата.
  § 52в.Създава се нов чл. 2536:
  "Чл. .2536.(1) Който извърши изпиране на пари по непредпазливост, се наказва с лишаване от свобода до три години и глоба от пет до десет хиляди лева.
  (2) Предметът на престъплението се отнема в полза на държавата.
  § 52г. Досегашният чл. 253а става чл. 253в.
  КОМИСИЯТА НЕ ОБСЪЖДА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 71, АЛ. 2 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.

  9 53. Създава се чл. 2/4а:
  “Чл. 274а. (1) Който държи или носи формено облекло, служебни знаци или надписи в нарушение на Закона за Министерство на вътрешните работи, се наказва с лишаване от свобода до две години и с глоба до петстотин лева.
  (2) Ако деянието по ал. 1 е осъществено с цел извършване на друго престъпление, наказанието е лишаване от свобода до пет години и глоба до две хиляди лева.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 53.
  § 54. В чл. 277 ал. 2 се изменя така:
  “(2) Същото наказание се налага и на онзи, който се разпорежда с вещ, поставена под запор и оставена му за пазене.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 54.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА НОНКА МАТОВА, ОГНЯН САПАРЕВ, ТЕОДОРА ЛИТРОВА И НИКОЛАЙ ЧУКАНОВ:
  Да се създадат § 54а, § 546 и § 54в:
  § 54а. В чл.278, ал.1 след думата "тридесет” се добавя думата "хиляди".
  В чл.278, ал.2 след думата "видоизменение” се добавят думите "или за износ", а след думата "петдесет " се добавя думата "хиляди".
  § 546. Текстът на чл.278б става ал.3 на чл. 278, като думите "като за тази цел използва технически средства" се заличават ; думата "шест" се заменя се заменя с думата "две", а думите " и с глоба от тридесет" се заменя с думите " или с глоба до десет хиляди".
  Досегашните алинеи 3,4 и 5 стават съответно 4,5 и 6.
  В новата ал.4 след думата "петдесет" се добавя думата "хиляди".
  В новата ал.3 след думата "двадесет" се добавя думата "хиляди".
  Новата ал.6 се изменя така :
  "(6) В особено тежки случаи наказанието е: по ал.1 - лишаване от свобода от една до пет години и глоба до петдесет хиляди лева по ал.2, 3 и 4- лишаване от свобода от две до шест години и глоба до петдесет хиляди лева по ал.5 лишаване от свобода от една до три години и глоба до петдесет хиляди лева. Съдът може да постанови и лишаване от права по чл. 37, т. б и
  т.7. Предметът на престъплението се отнема в полза на държавата по чл.53."
  Чл.278б се изменя така :
  "Чл. 2786. (1) Който в нарушение на закона извършва или нареди да бъдат извършени изкопни работи или дълбока оран /риголване/ в територията на археологическите паметници на културата, се наказва с лишаване от свобода от една до три години или с глоба от десет хиляди до петдесет хиляди лева.
  (2) Ако при извършването на действията по предходната алинея се използват детектори за метал, скенери и/или друга геофизическа техника, наказанието е лишаване от свобода от една до пет години или глоба от двадесет хиляди до сто хиляди лева
  (3) Ако при извършването на действията по алинея 1 и 2 се използва земекопна или механизирана техника, наказанието е лишаване от свобода от три до шест години и глоба от петдесет хиляди до сто хиляди лева.
  (4) Придобитите движими находки, както и инструменти, апаратура, техника и машини, използвани за извършване на действията по предходните алинеи, се отнемат в полза на държавата по чл.53."
  § 54в. Чл. 278в се изменя така :
  "Чл. 278в. Който в нарушение на закона продаде или предлага да бъдат продадени движими паметници на културата, придобити от незаконни разкопки или незаконно придобити от разрешени теренни археологически проучвания, се наказва с лишаване от свобода до три години или с глоба от десет хиляди до сто хиляди лева. Предметът на престъплението се отнема в полза на държавата по чл. 53, ал.2.”
  КОМИСИЯТА НЕ ОБСЪЖДА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 71, АЛ. 2 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.
  § 55. В чл. 2836 след думите “земеделските земи” се добавя “и Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти, Закона за приватизация и следприватизационен контрол.”

  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 55.

  § 56. Член 296 се изменя така:
  "(1) Който попречи или осуети по какъвто и да е начин изпълнението на съдебно решение, се наказва с лишаване от свобода до три години или глоба до пет хиляди лева."
  (2) Който с цел да попречи или да осуети изпълнението на съдебно решение, унищожи, повреди, укрие или отчужди вещ, за която се отнася това решение, се наказва с лишаване от свобода до три години или глоба от хиляда до десет хиляди лева, ако извършеното не съставлява по-тежко престъпление.".
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 56.
  57. В чл. 301 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинеи 1,2 и 3 се изменят така:
  “(1) Длъжностно лице, което поиска или приеме дар или каквато и да е облага, която не му се следва, или приеме предложение или обещание за дар или облага, за да извърши или да не извърши действие по служба или загдето е извършило или не е извършило такова действие, се наказва за подкуп с лишаване от свобода до шест години и глоба до пет хиляди лева.
  (2) Ако длъжностното лице е извършило някое от деянията по ал.1, за да наруши или загдето е нарушило службата си, когато това нарушение не съставлява престъпление, наказанието е лишаване от свобода до осем години и глоба до десет хиляди лева.
  (3) Ако длъжностното лице е извършило някое от деянията по ал.1, за да извърши или загдето е извършило друго престъпление във връзка със службата, наказанието е лишаване от свобода до десет години и глоба до петнадесет хиляди лева. “
  2. Създава се алинея 5:
  “(5) Наказанието по ал.1 се налага и на чуждо длъжностно лице, което поиска или приеме подкуп, или приеме предложение или обещание за подкуп.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 57.
  § 58. В член 302 се правят следните допълнения:
  1. В т. 1 след думите “отговорно служебно положение” се поставя запетая и се добавя “включително съдия, съдебен заседател, прокурор или следовател”.
  2. В т. 4, буква “а” след думата “години” се поставя запетая и се добавят думите “глоба до двадесет хиляди лева,”.
  3. В т. 4, буква “б” след думата “години” се поставя запетая и се добавя “глоба до двадесет и пет хиляди лева,”.


  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 58.

  § 59. В член 302а след думата “години” и запетаята след нея се добавя “глоба до тридесет хиляди лева,”.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 59.
  § 60. Член 303 се изменя така:
  “Чл. 303. Съобразно различията по предходните членове длъжностното лице и чуждото длъжностно лице се наказват и когато с тяхно съгласие дарът или облагата са предложени, обещани или дадени другиму.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 60.
  § 61. Член 304 се изменя така:
  “Чл. 304. (1) Който предложи, обещае или даде дар или каквато и да е облага на длъжностно лице, за да извърши или да не извърши действие по служба, или загдето е извършило или не е извършило такова действие, се наказва с лишаване от свобода до шест години и глоба до пет хиляди лева.
  (2) Ако във връзка с подкупа длъжностното лице е нарушило служебните си задължения, наказанието е лишаване от свобода до осем години и глоба до седем хиляди лева.
  (3) Наказанието по ал.1 се налага и на онзи, който предложи, обещае или даде подкуп на чуждо длъжностно лице.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ:
  В § 61, чл. 304 в края на ал. 2 да се постави запетая и да се добавят думите “когато това нарушение не представлява по-тежко наказуемо престъпление”.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 61 КАТО ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ:
  § 61. Член 304 се изменя така:
  “Чл. 304. (1) Който предложи, обещае или даде дар или каквато и да е облага на длъжностно лице, за да извърши или да не извърши действие по служба, или загдето е извършило или не е извършило такова действие, се наказва с лишаване от свобода до шест години и глоба до пет хиляди лева.
  (2) Ако във връзка с подкупа длъжностното лице е нарушило служебните си задължения, наказанието е лишаване от свобода до осем години и глоба до седем хиляди лева, когато това нарушение не съставлява по-тежко наказуемо престъпление.
  (3) Наказанието по ал.1 се налага и на онзи, който предложи, обещае или даде подкуп на чуждо длъжностно лице.”
  § 62. Член 304а се изменя така:
  “Чл.304а. Който предложи, обещае или даде подкуп на длъжностно лице, което заема отговорно служебно положение, включително съдия, съдебен заседател, прокурор или следовател, се наказва с лишаване от свобода до десет години и глоба до петнадесет хиляди лева.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 62.
  § 63. Създава се чл. 304б:
  “Чл. 3046. (1) Който поиска, приеме или се съгласи да получи дар или каквато и да е неследваща се облага, за да упражни влияние при вземане на решение от длъжностно лице или чуждо длъжностно лице, се наказва с лишаване от свобода до шест години или глоба до пет хиляди лева.
  (2) Който предложи, обещае или даде дар или каквато и да е неследваща се облага на лице, което твърди, че може да упражни влияние по предходната алинея, се наказва с лишаване от свобода до три години или глоба до три хиляди лева.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ:
  В § 63, чл. 304б, в ал. 1 след думите “чуждо длъжностно лице” да се добави “във връзка със службата му”.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 63 КАТО ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ:
  § 63. Създава се член 304б:
  “Чл. 3046. (1) Който поиска или приеме дар или каквато и да е облага, която не му се следва, или приеме предложение или обещание за дар или облага, за да упражни влияние при вземане на решение от длъжностно лице или чуждо длъжностно лице във връзка със службата му, се наказва с лишаване от свобода до шест години или глоба до пет хиляди лева.
  (2) Който предложи, обещае или даде дар или каквато и да е неследваща се облага на лице, което твърди, че може да упражни влияние по предходната алинея, се наказва с лишаване от свобода до три години или глоба до три хиляди лева.”
  § 64. Член 305 се изменя така:
  “Чл.305. (1) Наказанията за подкуп по предходните членове се налагат и на арбитър или вещо лице, назначено от съд, учреждение, предприятие или организация, когато те извършат такива деяния във връзка с тяхната дейност, както и на този, който предложи, обещае или даде такъв подкуп.”

  (2) Наказанията за подкуп по предходните членове се налагат и на защитник или повереник, когато те извършат такива деяния, за да помогнат да се реши в полза на противната страна или във вреда на доверителя наказателно или гражданско дело, както и на този, който предложи, обещае или даде такъв подкуп.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 64.
  §65. Член 305а се изменя така:
  “Чл. 305а. Който посредничи да се извърши някое от деянията по предходните членове, ако това не представлява по-тежко престъпление, се наказва с лишаване от свобода до три години и глоба до пет хиляди лева.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 65.
  § 66. Член 306 се изменя така:
  “Чл.306. Не се наказва онзи, който е предложил, обещал или дал подкуп, ако е бил изнуден от длъжностното лице, арбитъра или вещото лице да стори това и ако незабавно и доброволно е съобщил на властта.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 66.
  § 67. В член 307а думите “престъплението по чл. 301-307” се заменят е “престъпленията по този раздел”.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 67.
  § 68. В чл. 313 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите “писмена декларация” се добавя “или съобщение, изпратено по електронен път”, думата “която” се заменя с думата “които”, а думата “дава” се заменя с “дават”.
  2. В ал. 3 след думите “частен документ” се добавя “или съобщение, изпратено по електронен път”, а думата “който” се заменя с думата “които”.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 68.
  § 69. Създава се Глава ДЕВЕТА А:
  “ГЛАВА ДЕВЕТА А

  КОМПЮТЪРНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
  Чл. 319а (1) Който осъществи нерегламентиран достъп до ресурсите на компютър, копира или използва компютърни данни, без разрешение, когато се изисква такова се наказва с глоба до три хиляди лева.
  (2) Ако деянието по алинея е извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за извършване на такова деяние, наказанието е лишаване от свобода до една година или глоба до три хиляди лева.
  (3) Ако деянието по ал. 1 е извършено повторно, наказанието е лишаване от свобода до три години или глоба до пет хиляди лева.
  (4) Ако деянията по предходните алинея са извършени по отношение на сведения, представляваща държавна тайна, наказанието е от една до три години лишаване от свобода, ако не подлежи на по-тежко наказание.
  (5) Ако от деянието по ал. 4 са настъпили тежки последици, наказанието е от една до осем години.
  Чл. 3196 (1) Който без разрешение на лицето, което администрира или ползва компютър, добави, промени, изтрие или унищожи компютърна програма или данни, в немаловажни случаи, се наказва с лишаване от свобода до една година или глоба до две хиляди лева.
  (2) Ако с деянието по предходната алинея са причинени значителни вреди или са настъпили други тежки последици, наказанието е лишаване от свобода до две години и глоба до три хиляди лева.
  (3) Ако деянието по ал. 1 е извършено с цел имотна облага, наказанието е лишаване от свобода от една до три години и глоба до пет хиляди лева.
  Чл. 319в (1) Който извърши деяние по предходния член по отношение на данни, които се дават по силата на закон, по електронен път или на магнитен носител, се наказва с лишаване от свобода до две години и с глоба до три хиляди лева.
  (2) Ако деянието по предходната алинея е с цел да се осуети изпълнение на задължение, наказанието е лишаване от свобода до три години и с глоба до пет хиляди лева.
  Чл. 319г (1) Който въведе компютърен вирус в компютър или информационна мрежа, се наказва с глоба до три хиляди лева.
  (2) Ако от деянието по предходната алинея са настъпили значителни вреди или е извършено повторно наказанието с лишаване от свобода до три години и глоба до хиляди лева.
  Чл. 319д (1) Който разпространи компютърни или системни пароли и от това последва разкриване на лични данни или държавна тайна, се наказва с лишаване от свобода до една година.
  (2) За деяния по предходната алинея, извършено с користна цел, или ако с него са причинени значителни вреди, наказанието е лишаване от свобода до три години.
  Чл. 319е. Доставящ информационни услуги, който наруши разпоредбите на чл. 6, ал. 2, т. 5 от Закона за електронния документ и електронния подпис, се наказва с глоба до пет хиляди лева, ако не подлежи на по-тежко наказание.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 69.
  § 70. В чл. 320 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се алинея 2:
  “(2) Наказанието за явно подбуждане към извършване на престъпление по чл. 108а, ал. 1 е лишаване от свобода до шест години.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 70.
  § 71. В чл. 320а след думите “престъпление по” се добавя “чл.108а, ал. 1” и се поставя запетая.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 71.
  § 72. Член 321 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Който образува или ръководи организирана престъпна група, се наказва с лишаване от свобода от три до десет години.”
  2. В ал. 2 думите “до три” се заменят с “от една до шест”.
  3. Алинея 3 се изменя така:
  “(3) Когато групата е въоръжена или създадена с цел да върши престъпления по чл. 243, 244, 253, 280, 280а, 337, 339, ал.1-4, 354а, ал.1 и 2, 3546, ал.1-4 и 354в, ал.1, или в нея участва длъжностно лице, наказанието е:
  1. по ал. 1 - лишаване от свобода от пет до петнадесет години;
  2. по ал.2 - лишаване от свобода от три до десет години.”
  4. Създава се ал. 6:
  “(6) Който се сговори с едно или повече лица да върши в страната или чужбина престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години и чрез които се цели да се набави имотна облага или да се упражни противозаконно влияние върху дейността на орган на властта или местното самоуправление, се наказва с лишаване от свобода до шест години.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 72.
  § 73. В чл. 325, ал. 4 думите “по ал. 2” се заменя с “по ал. 1 и 2”.


  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 73.

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ДИМИТЪР ПЕЙЧЕВ:
  § 73а. В глава единадесета от специалната част на НК, в наименованието на Раздел I "Престъпления, извършени по общоопасен начин или с общоопасни средства" да се добави изречението: "Престъпления против околната среда".
  КОМИСИЯТА НЕ ОБСЪВДА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 71, АЛ. 2 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.
  § 74. В чл. 330, ал. 2 се създава т. 4:
  “4. Ако палежът е извършен от лице, което действа по поръчение или в изпълнение на решение на организация или група по чл. 321а или организирана престъпна група.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ДИМИТЪР ПЕЙЧЕВ:
  По § 74:
  В чл. 330 да се създаде нова алинея 4 със следното съдържание:
  "(4) Ако запалената гора или друго имущество със значителна стойност са в защитена територия, наказанието е лишаване от свобода от пет до петнадесет години"
  КОМИСИЯТА НЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 74.
  § 75. В чл. 331 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  “(2) Който запали стърнище, вследствие на което предизвика пожар в горския фонд, се наказва с лишаване от свобода до три години и глоба от петстотин до пет хиляди лева.
  2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.


  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 75.

  § 76. В чл. 337, ал. 1 след думата “поправя,” се добавят думите “разработва, съхранява,”, след думата “огнестрелни” се добавят думите “химически, биологични или ядрени”, а думите “до шест години” се заменят с думите “от една до шест години” .
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 76.
  § 77. В чл. 339 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 и 2 след думата “огнестрелни” се поставя запетая и се добавят думите “химически, биологични или ядрени”.
  2. В ал. 3 и 5 след думата “огнестрелно” се поставя запетая и се добавят думите “химическо, биологично или ядрено”.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 77.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ДИМИТЪР ПЕЙЧЕВ:
  Да се създаде § 78:
  Създават се чл. 3396,339в, 339г, 339г, 339д, 339е:
  "Чл.3396. Който изгради водовземно съоръжение за подземни, в това число и минерални води, без да има право за това по закон или разрешение на надлежния орган на властта, или извърши това не съгласно с даденото му разрешение, след като е наказан по чл.200, ал.4 от Закона за водите, се наказва с лишаване от свобода до две години и глоба от десет до петдесет хиляди лева.
  Чл.339в. Които използва минерална вода за стопански цели или лични нужди, без да има право за това по закон или разрешение на надлежния орган на властта, или извърши това не съгласно с даденото му разрешение, след като е наказан по чл.200, ал.4 от Закона за водите, се наказва с лишаване от свобода до две години и глоба от десет до петдесет хиляди лева.
  Чл.339г. Който отвежда опасни вещества в подземните води без да има право по закон или разрешение на надлежния орган на властта, или извърши това не съгласно с даденото му разрешение и в резултат на това създаде опасност за живота на другиго или са последвали
  значителни вреди за околната среда, се наказва с лишаване от свобода до 5 години и глоба до петдесет хиляди лева, ако извършеното не съставлява по-тежко престъпление.
  Чл.339д. Който ползва воден обект с цел отдих или спорт, когато целта се осъществява чрез плавателно средство, без да има право за това по закон или разрешение на надлежния орган на властта, или извърши това не съгласно даденото му разрешение, след като е наказан по чл.200, ал.4 от Закона за водите се наказва с глоба от пет до петдесет хиляди лева.
  Чл.339е. За приготовление към престъпление по чл.3396, 339в,
  339г и 339д наказанието е лишаване от свобода до три години и глоба до десет хиляди лева."
  КОМИСИЯТА НЕ ОБСЪЖДА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 71, АЛ. 2 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.
  § 78. В чл. 343 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  " (2) За престъпления по ал. 1, б. "а" и "б" деецът не се наказва, ако пострадалият поиска това."
  2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 78.
  § 79. В чл. 343а се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става алинея 1.
  2. Създава се алинея 2:
  " (2) За престъпление по ал. 1, б. "а" деецът не се наказва, ако пострадалият поиска това."
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 79.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ:
  Да се създаде § 79а:

  “§ 79а. В чл. 346 се правят следните изменение и допълнения:
  1. Създават се нови ал. 2,3,4 и 5:
  “(2) Когато деянието е извършено с намерение за последващо искане на имотна облага като откуп, за да бъде върнато отнетото моторно превозно средство, наказанието е лишаване от свобода от две до осем години.
  (3) Със същото наказание се наказва и този, който посредничи при искането на откупа.
  (4) Наказанието е лишаване от свобода от две до десет години и глоба до три хиляди лева, когато е получена имотна облага като откуп.
  (5) В случаите по ал. 2 деецът се наказва при условията на чл. 55, ако доброволно върне противозаконно отнетото моторно превозно средство преди да е поискан откуп.”
  2. Досегашните ал. 2,3,4 и 5 стават съответно 5,6,7,8 и 9.
  КОМИСИЯТА НЕ ОБСЪЖДА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 71, АЛ. 2 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.


  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ДИМИТЪР ПЕЙЧЕВ:
  Да се създаде § 796:
  § 796. Ал. 1 на Чл.349 да се измени, както следва:
  "Чл.349. (1) Който умишлено замърси с вещества опасни за живота и здравето вода, която се използва за пиене, се наказва с лишаване от свобода от две до осем години и глоба от пет до десет хиляди лева, ако извършеното не съставлява по-тежко престъпление"
  КОМИСИЯТА НЕ ОБСЪЖДА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА
  ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 71, АЛ. 2 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.
  § 80. В чл. 3536 след думата “отпадъци” се поставя запетая и се добавят думите “токсични химически вещества, биологически агенти, токсини и радиоактивни вещества”.

  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 80.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ:
  Да се създаде § 80а:
  “§ 80а. В чл. 3546, ал. 6 думите “до три години” се заменят с “от една до шест години, глоба до пет хиляди лева”.
  КОМИСИЯТА НЕ ОБСЪЖДА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 71, АЛ. 2 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.
  § 81. В чл. 415, ал. 1 след думата “ядрено” съюзът “или” се заменя със запетая, а след думата “химическо” се поставя запетая и се добавят думите “бактериологическо, биологично или токсично”.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 81.
  § 82. Създава се член 415а:
  “Чл. 415а. Който предприема военни приготовления за използване на ядрено, химическо, бактериологическо, биологично или токсично оръжие като метод за водене на война, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години.”
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 82.
  Допълнителни разпоредби
  § 83. Навсякъде в Особената част на Наказателния кодекс предвиденото наказание глоба в размер до 100 лева се заменя с наказание глоба в размер “от 100 до 300 лева”.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 83 КАТО ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ:
  § 83. Навсякъде в Особената част думите “глоба до 100 лева” се заменят с “глоба от 100 до 300 лева”.
  § 84. Навсякъде в Общата част на Наказателния кодекс думите “задължително заселване” и “лишаване от право на местоживеене в определено населено място” се заличават, а в Особената част - се заменят с “пробация”.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 84 КАТО ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ:
  § 84. Навсякъде в Общата част думите “задължително заселване”, “задължителното заселване”, “лишаване от право на местоживеене в определено населено място” и “лишаване от правото на местоживеене в определено населено място” се заличават, а в Особената част думите “задължително заселване” и “задължителното заселване” се заменят с “пробация”, “пробацията”.
  Преходни разпоредби
  § 85. Параграфи 3, 6, 8 - 17, точки 2 -5 на § 18 и § 84 влизат в сила едновременно с измененията и допълненията на съответния закон.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 85 КАТО ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ:
  § 85. Параграфи 1,3,5,8,9,10,11,12 - по отношение на наказанието пробация, 13 - 17, точки 2-5 на § 18, 18а, 186, 18в, § 39, т. 4, § 39а и § 84 влизат в сила от 1 януари 2004 г.
  § 86. Рецидивистите, осъдени с влезли в сила присъди при условията на действащия до влизането на този закон в сила член 26 (в сила от 8 август 1997 г.), изтърпяват наказание за всяко осъждане, но не повече от предвидения от закона максимален размер за най-тежкото от престъпленията, за които са осъдени.
  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 86.
  § 87. Висящите производства към деня на влизане на закона в сила за престъпления по чл. 172, ал.2, чл. 182, ал. 1, 3 и 4 и чл. 183 се довършват по досегашния ред, ако в тримесечен срок от влизане на закона в сила пострадалият поиска това.


  КОМИСИЯТА ПОДКРЕПЯ ТЕКСТА НА ВНОСИТЕЛЯ ЗА § 87.

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ:
  Да се създаде § 88:
  “§ 88. Член 43а влиза в сила след приемането на предвидения в неговата ал. 7 закон и след създаването на необходимите условия за полезното му прилагане. Наличието на такива условия се констатира с решение на МС.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ОТТЕГЛЯ.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РУМЯНА ГЕОРГИЕВА:
  Да се създаде § 88а:
  § 88а. В Наказателно-процесуалния кодекс:
  1. В чл. 28, ал. 1 след числото "253” се добавят числата “253а, 2536,”.
  2. Заглавието на чл. 156а да се промени както следва: "Мерки за обезпечаване на глобата, конфискацията н отнемането вещи и имущество в полза на държавата".
  КОМИСИЯТА НЕ ОБСЪЖДА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 71, АЛ. 2 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.
  Форма за търсене
  Ключова дума