Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по правни въпроси
Kомисия по правни въпроси
11/02/2003 второ гласуване

  ДОКЛАД
  на Комисията по правни въпроси
  ОТНОСНО: Законопроектите за изменение и допълнение на Закона за
  нотариусите и нотариалната дейност, № 202-01-34, внесен от Министерския
  съвет и № 254-01-55, внесен от Любен Корнезов.
  Общ проект
  Второ четене
  ДОКЛАД
  на Комисията по правни въпроси
  ОТНОСНО: Законопроектите за изменение и допълнение на Закона за
  нотариусите и нотариалната дейност, № 202-01-34, внесен от Министерския
  съвет и № 254-01-55, внесен от Любен Корнезов.
  Общ проект
  Второ четене


  ЗАКОН
  за изменение и допълнение на
  Закона за нотариусите и нотариалната дейност
  (Обн., ДВ, бр. 104 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 117,118 и 123 от 1997 г., бр. 24 от 1998
  г. и бр. 69 от 1999 г.)
  § 1. В чл. 2 ал. 1 се изменя така:
  “(1) Нотариусът е юрист, на когото държавата възлага извършване на
  предвидените в закон нотариални действия. Нотариусът може да извършва и други
  предвидени в закон действия.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АНЕЛИЯ МИНГОВА И КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ:
  По § 1: В чл. 2, ал. 1, изречение първо се изменя така:
  “Нотариусът е лице, което отговаря на условията по чл. 8 и на когото
  държавата възлага извършване на предвидените в закон нотариални
  действия.”
  Комисията не приема предложението.
  Комисията предлага следната редакция за § 1:

  2
  § 1. В чл. 2, ал. 1, изречение второ се отменя.
  § 2. В чл. 4 се създават ал. 3 и 4;
  „(3) За подпомагане дейността на Нотариалната камара и на нотариусите в
  съдебния район на всеки апелативен съд се създават регионални колегии. За София-
  град се създава отделна колегия.
  (4) Статутът и функциите на регионалните колегии се определят в устава на
  Нотариалната камара.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АНЕЛИЯ МИНГОВА И КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ:
  По § 2:
  а/ В ал. 3 думата “регионални” се заменя с “нотариални”, а в ал. 4 думата
  “регионалните” се заменя с “нотариалните”.
  б/ В ал. 4 на чл. 4 се създава изречение първо:
  “Нотариалните колегии са юридически лица.”
  Комисията приема предложението по буква “а”, а по буква “б” беше
  оттеглено.
  Комисията предлага следната редакция за § 2;
  §2. В чл. 4 се създават ал. 3 и 4:
  “(3) За подпомагане дейността на Нотариалната камара и на нотариусите
  в съдебния район на всеки апелативен съд се създават нотариални колегии. За
  София-град се създава отделна колегия.
  (4) Статутът и функциите на нотариалните колегии се определят в устава
  на Нотариалната камара.”
  §3. Създава се чл. 7а:
  ‘Принципи на нотариалната дейност
  Чл. 7а. Нотариалната дейност се осъществява въз основа на принципите за
  законност, независимост, самостоятелност, безпристрастност, конфиденциалност,
  неприкосновеност на служебния архив, имуществена отговорност за виновно
  причинени вреди, професионална етика и контрол над дейността на нотариуса.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АНЕЛИЯ МИНГОВА И КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ:
  По § 3: В чл.7а думата “конфиденциалност” се заменя с “довереност”, а
  думите “ имуществена отговорност за виновно причинени вреди” се заменят с
  “юридическа отговорност за неправомерни действия”.
  Комисията подкрепя предложението и предлага следната редакция за § 3:
  § 3. Създава се чл. 7а:
  “Принципи на нотариалната дейност
  Чл. 7а. Нотариалната дейност се осъществява въз основа на принципите за
  законност, независимост, самостоятелност, безпристрастност, довереност,
  неприкосновеност на служебния архив, юридическа отговорност за
  неправомерни действия, професионална етика и контрол над дейността на
  нотариуса.”
  2

  3
  4. в чл. 8, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точки 2 и 3 се изменят така:
  “2. придобило е юридическа правоспособност по Закона за съдебната власт;
  3. има 5-годишен стаж;”.
  2. Създава се нова т. 8:
  “8. не се води на отчет в психо-неврологичен диспансер.”
  3. Създава се т. 9:
  “9. не е освободено от длъжност съдия, прокурор ИЛИ следовател по чл. 131,
  ал. 1, т. 5 и 6 от Закона за съдебната власт;”.
  4. Досегашната т. 8 стават. 10.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АНЕЛИЯ МИНГОВА И КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ:
  Но § 4:
  а/ По т. 1: в т. 3 цифрата “5” се заменя с
  в/ Точки 2,3 и 4 да отпаднат.
  Комисията подкрепя предложението.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЕМЗИ ОСМАН
  В § 4, т. 3 цифрата да се замени с цифрата „3”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната редакция за § 4:
  § 4. В чл. 8, ал. 1, т. 2 и 3 се изменят така:
  “2. придобило е юридическа правоспособност по Закона за съдебната
  власт;
  3. има тригодишен стаж;”.
  § .5. Заглавието на чл. 10 се изменя така:
  “Откриване на места за нотариуси. Насрочване на конкурс”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АНЕЛИЯ МИНГОВА И КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ:
  Параграфи 5 и 6 да се обединят.
  Комисията подкрепя предложението.
  § 6. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения;
  1. В ал. 1, изречение второ числото “10 000” се заменя с “20 000”.
  2. В ал. 2:
  а) в изречение първо думите “Откриването на местата и насрочването” се
  замен5Т с "Насрочването”;
  б) в изречение второ думите “7-дневен” се заменят с “14-дневен”;
  в) създава се изречение трето;
  ”Министърът на правосъдието може да насрочи конкурс и по предложение на
  Съвета на нотариусите”.
  3. В ал. 4 накрая се поставя запетая и се добавя “но не повече от едно място на
  10 000 жители,”
  3  4
  4. Създава се ал. 5;
  “(5) Необходимостта по ал. 4 се преценява с оглед на икономическото
  състояние на съдебния район и осигуряването на населението с нотариални услуги.”
  5. Създава се ал. 6:
  “(б) При условията на предходната алинея министърът на правосъдието
  разрешава преместване на вписан в регистъра на Нотариалната камара нотариус в
  друг съдебен район.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОСТА КОСТОВ:
  § 6, т. 1 се отменя.
  Комисията подкрепя предложението.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЕМЗИ ОСМАН:
  В § 6, т. 1 и 3 да отпаднат.
  Комисията подкрепя предложението.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АНЕЛИЯ МИНГОВА И КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ:
  По § 6:
  1. В Т.2, в ал.| 2 се създава изречение първо: ‘‘Заемането на вакантните
  места за нотариуси се извършва въз основа на конкурс.”
  2. В т. 2 да отпадне буква “в”.
  3. По т. 4, в ал. 5 думите “на икономическото състояние на съдебния район
  н” да отпаднат.
  Комисията подкрепя предложението по точки 1 и 3. и не подкрепя
  предложението по т. 2.
  Комисията предлага следната окончателна редакция за § 5, който
  обединява предложенията на вносителите за § 5 и 6:
  § 5. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В заглавието се създава изречение второ: “Насрочване на конкурс”.
  2. В ал. 2:
  а) изречение първо се изменя така: “Вакантните места за нотариуси се
  заемат въз основа на конкурс.”;
  б) в изречение второ думите “7-дневен” се заменят с “14-дневен”;
  в) създава се изречение трето: ”Министърът на правосъдието може да
  насрочи конкурс и по предложение на Съвета на нотариусите.”
  3. Създава се ал. 5:
  “(5) Министърът на правосъдието разрешава преместване на вписан в
  регистъра на Нотариалната камара нотариус в друг съдебен район.”
  § 7. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) В едномесечен срок от обнародването на заповедта по чл. 10, ал. 2
  кандидатите подават писмено заявление до министъра на правосъдието за участие в
  конкурса. Заявлението съдържа името, единния граждански номер, адреса и
  упражняваната професия, както и поредността на съдебните райони, за които
  кандидатства. В един конкурс кандидатът може да посочва до три съдебни района.”
  4

  5
  2. В ал. 2 след думите ”и медицинско удостоверение” се поставя запетая и се
  добавя ‘както и медицинско удостоверение от психо-неврологичен диспансер по
  местоживеене”.
  3. В ат. 3, изречение първо думата “открити” се заличава.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АНЕЛИЯ МИНГОВА И КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ:
  В § 7, т. 2 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението и предлага следната редакция за § 7,
  който става § 6;
  § 6. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) В едномесечен срок от обнародването на заповедта по чл. 10, ал. 2
  кандидатите подават писмено заявление до министъра на правосъдието за
  участие в конкурса. Заявлението съдържа името, единния граждански номер,
  адреса и упражняваната професия, както и поредността на съдебните райони, за
  които кандидатства. В един конкурс кандидатът може да посочва до три съдебни
  района.”
  2. В ал. 3, изречение първо думата “открити” се заличава.
  § 8. В чл. 12 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите “министъра на правосъдието и правната евроинтеграция” се
  заменят с ''министъра на правосъдието след съгласуване със Съвета на нотариусите”.
  2, /Алинеи 2, 3 и 4 се изменят така:
  “(2) Конкурсът се провежда от комисия в състав: председател - представител на
  Министерството на правосъдието, определен от министъра на правосъдието, и
  членове; съдия от Върховния касационен съд, определен от председателя на
  Върховния касационен съд, двама нотариуси, определени от Съвета на нотариусите, и
  преподавател по гражданскоправни науки, определен от министъра на правосъдието.
  (3) Комисията по ал. 2 изпраща протокола с резултатите от конкурса на
  министъра на правосъдието, който в 14-дневен срок издава заповед за вписване в
  регистъра на Нотариалната камара на класиралия се в съответния район кандидат.
  14) Заповедта по ал. 3 се обявява на кандидатите за съответния район и на
  Съвета на нотариусите и може да се обжалва по реда на Закона за Върховния
  административен съд.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АНЕЛИЯ МИНГОВА И КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ:
  В § 8, т. 2, ал. 2 пред думата “преподавател” да се добави “хабилитиран”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната редакция за § 8. който става § 7:
  § 7. В чл. 12 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите “министъра на правосъдието и правната
  евроинтеграция” се заменят с ”министъра на правосъдието след съгласуване със
  Съвети на нотариусите”.
  2. Алинеи 2,3 и 4 се изменят така:
  “(2) Конкурсът се провежда от комисия в състав: председател -
  представител на Министерството на правосъдието, определен от министъра на
  5

  6
  правосъдието, и членове: съдия от Върховния касационен СЪД, определен
  от председателя на Върховния касационен съд, двама нотариуси, определени от
  Съвета на нотариусите, и хабилитиран преподавател по гражданскоправни
  науки, определен от министъра на правосъдието.
  (3) Комисията по ал. 2 изпраща протокола с резултатите от конкурса на
  министъра на правосъдието, който в 14-дневен срок издава заповед за вписване в
  регист1.ра на Нотариалната камара на класиралия се в съответния район
  кандидат.
  (4) Заповедта по ал. 3 се обявява на кандидатите за съответния район и на
  Съвета на нотариусите и може да се обжалва по реда на Закона за Върховния
  административен съд.”
  § 9. В чл. 13 ал. 2 и 3 се изменят така;
  „(2) Нотариалната кантора представлява две или повече функционално
  свързани помещения, в които задължително се помещават канцеларията на нотариуса
  и служебният му архив.
  (3) Нотариусът може да има само една нотариална кантора в своя район на
  действие. Кантората трябва да отговаря на условия, които гарантират съхраняването
  на архива и точното изпълнение на професионалните задължения на нотариуса.”
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 9, който става § 8.
  10. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 т. 3 се изменя така:
  „3. да се посочи адресът на нотариалната кантора и да са изпълнени
  изискванията на чл. 13, ал. 2 и 3;”.
  2. В ал. 4, изречение първо думата “едномесечен” се заменя с “двумесечен” и
  изречение трето се отменя.
  3. Създава се ал. 5:
  „(5) В едномесечен срок от постъпване на искането за вписване в регистъра
  Съветът на нотариусите извършва проверка на нотариалната кантора на кандидата с
  оглед спазване изискванията на чл. 13, ал. 2 и 3. За констатациите от проверката се
  съставя протокол, който се прилага служебно към искането.”
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 10, който става § 9.
  § 11. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 5 след думата "застрахователя” се поставя запетая и се добавя “както и
  размера на застрахователната сума”.
  б) създава се т. 6;
  обстоятелствата по чл. 41, 42 и 46”.
  2. В ал. 2 след думите “длъжни” се добавят “в 7-дневен срок”.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 11. който става § 10.
  § 12. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  6  7
  “(2) При задържане на нотариус или при възбуждане на наказателно
  преследване срещу нотариус незабавно се уведомява министърът на правосъдието.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АНЕЛИЯ МИНГОВА И КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ:
  В § 12, т. 2, ал. 2 да има следното съдържание:
  /2/ При задържане на нотариус или при привличането му като обвиняем за
  престъпление от общ характер се уведомяват министъра на правосъдието и
  Съвета на нотариусите.”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната редакция на § 12. който става § 11:
  § 11. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  (2) При задържане на нотариус или при привличането му като обвиняем за
  престъпление от общ характер се уведомяват министъра на правосъдието и
  Съвета на нотариусите.”
  § 13. В чл. 19 думите “както и да иска преписи от книжа и да получава сведения
  с предимство” се заменят с ”както и да иска копия, преписи и документи и да
  получава сведения и удостоверения е предимство”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13. който става § 12.
  § 14. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения;
  1. Алинея 2 се изменя така;
  “(2) При извършване на подлежащите на вписване актове сумата, дължима на
  продавача или заменителя, задължително се депозира в банковата сметка на
  нотариуса, който представя документ за това пред съдията по вписванията. Когато
  страни по акта са съпрузи и роднини по права линия, депозирането на сумата се
  извършва по искане на страните.”
  2. Създава се нова ал. 3:
  “(3) Условията и редът за депозирането на сумите по ал. 2 се определят с
  наредба, издадена от министъра на правосъдието, след съгласуване със Съвета на
  нотариусите и с Централното управление на Българската народна банка.”
  3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
  4. Създава се ал. 5;
  “(5) Актовете, подлежащи на вписване в друг съдебен район, се изпращат в
  службите по вписванията служебно от съдията по вписванията. Разходите по
  изпращането им са за сметка на страните.”
  5 Досегашната ал. 4 става ал. 6.
  6 Създава се ал. 7:
  “/7) При извършване на разпоредителни сделки страните са длъжни да
  представят пред нотариуса декларация за гражданство и гражданско състояние по
  образец, утвърден от министъра на правосъдието.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АНЕЛИЯ МИНГОВА И КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ;
  Е' § 14 точки 1 и 2 се отменят, като другите алинеи се преномерират.
  7

  8
  Ко мисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната редакция за § 14. който става § 13;
  § 13. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:
  1.Създава се нова ял. 4:
  ‘‘(4) Актовете, подлежащи на вписване в друг съдебен район, се изпращат в
  службите по вписванията служебно от съдията по вписванията. Разходите по
  изпращането им са за сметка на страните.”
  2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
  3. Създава се ал. 6:
  “(6) При извършване на разпоредителни сделки страните ся длъжни да
  предст!1вят пред нотариуса декларация за гражданство и гражданско състояние
  по образец, утвърден от министъра на правосъдието.”
  § 15. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, изречение второ думите “министъра на правосъдието и правната
  евроинтеграция” се заменят с “министъра на правосъдието след съгласуване със
  Съвета на нотариусите”.
  2. Създава се нова ал. 2;
  “(2) Служебният архив съдържа;
  1. нотариални регистри и книги;
  2. нотариални дела;
  3. други документи;
  4. печат на нотариуса.”
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
  “(3) Изнасянето на дела и документи от служебния архив на нотариуса извън
  нотариалната кантора и запечатването на нотариалната кантора се извършват само въз
  основа на писмено разпореждане (определение, разпореждане, заповед) на съдия,
  прокурор или на министъра на правосъдието. Преписите се предават срещу подпис на
  изрично и поименно посочено в разпореждането длъжностно лице.”
  4. Създават се ал. 4 и 5:
  “(4) Оригиналите на съхраняваните в служебния архив документи могат да се
  изнасят извън нотариалната кантора в случаите на изрично разпореждане по ал, 3
  лично от нотариуса, като експертиза може да се извършва само в негово присъствие.
  (4) Печатът на нотариуса може да бъде изземван само ако нотариусът е загубил
  или е бил лишен от правоспособност,”
  Комисията предлага следната редакция за § 15. който става § 14;
  § 14. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, изречение второ думите “министъра на правосъдието и правната
  евроинтеграция” се заменят с ”министъра на правосъдието след съгласуване със
  Съвета ма нотариусите”.
  2. Създава се нова ал. 2:
  “(2) Служебният архив съдържа:
  1. нотариални регистри и книги;
  2. нотариални дела;
  3. други документи;
  8  9
  4. печат на нотариуса.”
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
  “(3) Изнасянето на дела и документи от служебния архив на нотариуса
  извън нотариалната кантора се извършват само въз основа на писмено
  разпореждане (определение, разпореждане, заповед) на съдия или прокурор.
  Преписите се предявят срещу подпис на изрично и поименно посочено в
  разпореждането длъжностно лице.”
  4. Създават се ал. 4 и 5:
  “(4) Оригиналите на съхраняваните в служебния архив документи могат да
  се изнасят извън нотариалната кантора в случаите на изрично разпореждане по
  ял. 3 лично от нотариуса, като експертиза може да се извършва само в негово
  присъствие.
  (5| Печатът на нотариуса може да бъде изземван, или запечатване на
  кантората може да се извърши само яко нотариусът е загубил правоспособност.”
  § 16. Създава се чл. 28а:
  “Нотариални регистри и книги.
  Чл. 28а. (1) Всеки нотариус води:
  1. общ регистър;
  2. азбучен указател;
  3. регистър за вписване на предаването за пазене, връщането и обявяването на
  саморъчните завещания, както и приемането и връщането на предадени за
  съхраняване документи и книжа;
  4. книга, образувана от нотариалните и други актове и документи, конто
  подлежат на вписване;
  5. книга, образувана от нотариални завещания и актове за отмяна на завещания;
  6. книга за нотариалните покани, протестите, констативните протоколи и
  преписите от документи с удостоверено съдържание;
  7. разносна книга.
  (2) Общият регистър по ал. 1, т. 1 и книгите по ал. 1, т. 6 и 7 се пазят 10 години,
  като три изтичането на срока подлежат на унищожаване след съгласуване със
  съответния държавен архив.
  (3) Азбучният указател по ал. 1, т. 2, регистърът по ал. 1, т. 3 и книгите по ал. 1,
  т. 4 и 5 се пазят 100 години, като при изтичането на срока подлежат на предаване за
  постоянно съхраняване в съответния държавен архив.
  (4) Справки по нотариалните дела се дават само на страните, на техните
  правоприемници, както и на представителите им по закон или по упълномощаване.
  Пълномощник, който не е адвокат, трябва да е упълномощен изрично с нотариално
  заверено пълномощно.
  (5) Създават се застрахователни копия от следните видове документи: азбучен
  указател по ал. 1, т. 2, регистър по ал. 1, т. 3 и книги по ал. 1, т. 4 и 5.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АНЕЛИЯ МИНГОВА И КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ:
  По § 16:
  а/ в чл. 28а, ал. 2 думите ‘40 години” се заменят е “25 години”.
  б/ в ал. 5 думата “застрахователни” се заменя с “резервни”.
  Предложението се оттегля.
  9  10
  Комисията предлага следната редакция на § 16. който става § 15:
  § 15). Създава се чл. 28а:
  ‘‘Нотариални регистри и книги.
  Чл. 28а. (1) Всеки нотариус води:
  1. общ регистър;
  2. азбучен указател;
  3. регистър за вписване на предаването за пазене, връщането и обявяването
  на саморъчните завещания, както и приемането и връщането на предадени за
  съхраняване документи и книжа;
  4. книга, образувана от нотариалните и други актове и документи, които
  подлежат на вписване;
  5. книга, образувана от нотариални завещания и актове за отмяна на
  завещания;
  6. книга зя нотариалните покани, протестите, констативните протоколи и
  преписите от документи с удостоверено съдържание;
  7. разносна книга.
  (2) Общият регистър по ал. 1, т. 1 и книгите по ал. 1, т. 6 и 7 се пазят 10
  години, като при изтичането на срока подлежат на унищожаване след
  съгласуване със съответния държавен архив.
  (3) Азбучният указател по ал. 1, т. 2, регистърът по ял. 1, т. 3 и книгите по
  ал. 1, т 4 и 5 се пазят 100 години, като при изтичането на срока подлежат на
  предаване за постоянно съхраняване в съответния държавен архив.
  (4) Справки по нотариалните дела се дават само на страните, на техните
  правоприемници, както и на представителите им по закон или по
  упълномощаване. Пълномощник, който не е адвокат, трябва да е упълномощен
  изрично с нотариално заверено пълномощно.”
  § 17. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал, 2:
  “(2) Нотариусът е длъжен в 7-дневен срок от сключването на договора по ал. 1 да
  представи в Нотариалната камара копие от застрахователната полица.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17, който става § 16.
  § 18. Заглавието на чл. 34 се изменя така;
  “Професионална етика и квалификация”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18, който се обединява е § 19 и
  стават § 18.
  § 19. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 накрая се добавя "съгласно устава на Нотариалната камара.”
  2. Създава се нова ал. 2;
  “(2) Нотариусът е задължен постоянно да повишава професионалната си
  квалификация.”
  10  11
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите “стажант-нотариуса и служителите”
  се заменят е “както и служителите“.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АНЕЛИЯ МИНГОВА И КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ;
  В § 19 новата ал. 2 на чл. 34 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението и предлага следната редакция на § 19,
  който става § 18:
  § 18. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Заглавието се изменя така:
  “Професионална етика и квалификация”
  2. В ал. 1 накрая се добавя "съгласно устава на Нотариалната камара.”
  3. В ал. 2 думите “стажант-нотариуса” се заменят с “както“.
  § 21. В чл. 34а изречение второ се изменя така:
  “В :ези случаи нотариусите водят самостоятелен архив.”
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 20. който става § 19.
  § 21. (въздава се чл. 34б:
  “Преместване на нотариус
  Чл. 34б. (1) Нотариус може да бъде преместен поради важни причини в друг
  район на действие въз основа на негово мотивирано заявление ДО министъра на
  правосъдието при открито място по чл. 10.
  (2) Министърът на правосъдието се произнася в 14-дневен срок от постъпване на
  заявлението по ал. 1. Заповедта се съобщава на нотариуса и на Съвета на нотариусите
  и може да се обжалва по реда на Закона за Върховния административен СЪД.
  (3) При преместването на нотариус се прилагат чл. 13, 14,16, 36 и 38.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АНЕЛИЯ МИНГОВА И КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ:
  По § 21:
  а/ В ал. 2 на чл. 34б изречение второ да се измени така: “Заповедта се
  съобщава на нотариуса и на Съвета на нотариусите по реда на ГПК.”
  б) създава се нова ал. 3:
  “(3) Заповедта за преместване може да се обжалва от Съвета на нотариусите
  по реда на Закона за Върховния административен съд, ако преместването е
  стана. 10 в нарушение на законовите изисквания. Отказът за преместване може да
  се обжалва от нотариуса по реда на Закона за Върховния административен съд.”
  в/ Алинея 3 става ал. 4.
  Комисията подкрепя предложението.
  11  12
  Комисията предлага следната редакция за § 21, който става § 20;
  § 20. Създава се чл. 34б:
  “Преместване на нотариус
  Чл. 34б. (1) Нотариус може да бъде преместен поради важни причини в друг
  район К1а действие въз основа на негово мотивирано заявление до министъра на
  правосъдието при открито място по чл. 10.
  (2) Министърът на правосъдието се произнася в 14-дневен срок от постъпване
  на заявлението по ал. 1. Заповедта се съобщава на нотариуса и на Съвета на
  нотариусите по реда на Гражданския процесуален кодекс.
  (3) Заповедта за преместване може да се обжалва от Съвета на нотариусите по
  реда на Закона за Върховния административен съд, ако преместването е станало
  в нарушение на законовите изисквания. Отказът за преместване може да се
  обжалва от нотариуса по реда на Закона за Върховния административен съд.
  (4) Шри преместването на нотариус се прилагат чл. 13,14,16,36 и 38.”
  § 22. В чл. 35 се създава т. 4;
  “4. при налагане на дисциплинарно наказание по чл. 75, ал. 1, т. 3
  и 4.”
  Комисията предлага следната редакция за § 22, който става § 21:
  § 21. В чл. 35 се създава т. 4:
  “4. при налагане на дисциплинарно наказание по чл. 75, ал. 1, т. 4.”
  § 33. В чл. 36, ал. 3 думите “министъра на правосъдието и правната
  евроинтеграция” се заменят с “министъра на правосъдието след съгласуване със
  Съвета на нотариусите”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23. който става § 22.
  § 24. В чл. 37 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1, т. 1 думата “прекратяване” се заменя със “загубване”.
  2. Алинея 3 се изменя така:
  “(3) Съветът на нотариусите в 3-дневен срок от заличаването уведомява министъра
  на правосъдието, който може да насрочи конкурс, ако са налице предпоставките по
  чл. 10.’
  ПР ЕДЛОЖЕНИЕ НА АНЕЛИЯ МИНГОВА И КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ:
  В § 24 да отпадне т. 1.
  Предложението беше оттеглено.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 24. който става § 23.
  12  13
  § 25. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Помощник-нотариусът може да извършва съгласно указанията на нотариуса
  всички действия от неговата компетентност, с изключение на:
  1. актовете, с които се учредяват или прехвърлят права върху недвижими имоти;
  2. актовете, с които се признава правото на собственост или ограничени вещни
  права върху недвижими имоти;
  3. актовете за нотариално завещание и за отмяна на нотариално завещание;
  4. актовете, е които се учредяват или заличават ипотеки.”
  2. Създава се ал. 5:
  “(5) Отношенията между нотариуса и помощник-нотариуса се уреждат с договор.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АНЕЛИЯ МИНГОВА И КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ;
  В § 25, т. 1, в ал. 1, т. 1 накрая да се добави „както и актовете за отказ от
  вещни правя върху недвижими имоти”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната редакция за § 25. който става § 24;
  § 24. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Помощник-нотариусът може да извършва съгласно указанията на
  нотариуса всички действия от неговата компетентност, с изключение на:
  1. актовете, с които се учредяват, прехвърлят, изменят или прекратяват
  вещни права върху недвижими имоти;
  2. актовете, е които се признава правото на собственост или ограничени
  вещни права върху недвижими имоти;
  3. актовете за нотариално завещание и за отмяна на нотариално завещание;
  4. актовете, е които се учредяват или заличават ипотеки.”
  2. Създава се ал. 5:
  ‘‘(•0 Отношенията между нотариуса и помощник-нотариуса се уреждат е
  договор.”
  § 26. В чл. 41 се правят следните изменения:
  1. В ал:. 1 думите “или повече помощник-нотариуси” се заменят с “помощник-
  нотариус”.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Министърът на правосъдието издава заповед за вписване на помощник-
  нотариуса в регистъра на Нотариалната камара въз основа на писмено заявление от
  нотариуса, приподписано от кандидата. Към заявлението се прилагат документите по
  чл. 11, ал. 2. В заявлението може да се посочи и срок.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26. който става § 25.
  § 7,1. В глава втора “Нотариус” раздел V “Стажант нотариус” се отменя.
  13  14
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АНЕЛИЯ МИНГОВА И КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ;
  Параграфи 27 и 28 да се обединят.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Ком1дсията подкрепя текста на вносителя за § 27. който става § 26 със
  следната редакция;
  § 26, В глава втора “Нотариус” раздел V “Стажант нотариус” и чл. 43-45 се
  отменят.
  § 28. Заглавието на чл. 46 се изменя така:
  “Заместване на нотариус от помощник-нотариус. Придобиване на
  правоспособност за заместване.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 28, който се обединява с § 29 и
  стават 27.
  § 291 В чл. 46 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, изречение първо думите ”по чл. 8, ал. 2” се заменят с “по чл. 8, ал. 1, т. 3
  и е положил атестационен изпит”.
  2. Създава се нова ал. 2:
  “(2) Нотариусът и кандидатът за помощник-нотариус по заместване подават
  писмено заявление до министъра на правосъдието като прилагат документите по чл.
  11, ал. 2. В заявлението се посочва срокът на заместването, който не може да бъде по-
  дълъг от 2 години, считано от вписването в регистъра.”
  3. Създават се ал. 3,4, 5 и 6:
  “(3) Кандидатът за помощник-нотариус по заместване полага атестационен изпит
  при условия и по ред, определени с наредба на министъра на правосъдието след
  съгласуване със Съвета на нотариусите.
  (4) Изпитът по ал. 3 се провежда от атестационна комисия в състав: двама
  представители на Министерството на правосъдието, определени от министъра на
  правосъдието, и един инспектор-нотариус, определен от Съвета на нотариусите.
  (5) Комисията по ал. 4 представя протокола с резултата от атестационния изпит на
  министъра на правосъдието, който в 7-дневен срок издава заповед за вписване в
  регистъра на Нотариалната камара.
  (6) Заповедта по ал. 5 се обявява на кандидата и на Съвета на нотариусите и може
  да се обжалва по реда на Закона за Върховния административен съд.”
  4. Досегашната ал. 2 става ал. 7.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АНЕЛИЯ МИНГОВА И КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ:
  По § 29:
  а/т. 1 да отпадне думата “атестационен”.
  б/ В т. 2 на ал. 2 да отпадне изречение второ.
  Комисията подкрепя предложението по буква “а”, а по буква “б” беше
  оттеглено.
  14  15
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §_29, който се_обединява_с_§_28_и стават 27 със следната редакция:
  § 27. В чл. 46 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В 1аглавието се създава изречение второ:
  “Придобиване на правоспособност за заместване”
  2. В ал. 1, изречение първо думите ”по чл. 8, ал. 2” се заменят е ‘‘по чл. 8, ал. 1,
  т. 3 и е положил изпит”.
  3. Създава се нова ал. 2:
  “(2) Нотариусът и кандидатът за помощник-нотариус по заместване подават
  писмено заявление до министъра на правосъдието като прилагат документите по
  ЧЛ. 11, ал. 2. В заявлението се посочва срокът на заместването, който не може да
  бъде по-дълъг от 2 години, считано от вписването в регистъра.”
  4. Създават се ал. 3, 4, 5 и 6:
  “(3) Кандидатът за помощник-нотариус по заместване поляга изпит при
  условия и по ред, определени с наредба на министъра на правосъдието след
  съгласуване със Съвета на нотариусите.
  (4) Изпитът по ал. 3 се провежда от комисия в състав; представител на
  Министерството на правосъдието, определен от министъра на правосъдието,
  един нотариус и един инспектор-нотариус, определени от Съвета на нотариусите.
  (5) Комисията по ал. 4 представя протокола с резултата от изпит на
  министъра на правосъдието, който в 7-дневен срок издава заповед за вписване в
  регистъра на Нотариалната камара.
  (6) Заповедта по ал. § се обявява на кандидата и на Съвета на нотариусите и
  може да се обжалва по реда на Закона за Върховния административен съд.”
  4. Досегашната ал. 2 става ал. 7.
  § 30, В чл. 47 се създава ал. 4;
  “(4) Срокът на заместването по ал. 1 не може да бъде по-дълъг от
  2 години, считано от сключването на договора.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 30. който става § 28.
  § 31. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 3 думите “по чл. 30” се заменят с “по чл. 30, ал. 1”.
  2. Създава се нова т. 10:
  “10. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни
  права върху тях;”.
  3. Досегашната т. 10 става т. 11.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 31. който става § 29.
  §32. В чл. 58 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  “(2) Когато при избор по чл. 57, т. 2 се премине към следващо гласуване, за
  избрани се считат кандидатите, които са получили най-много гласове. При равенство
  15  16
  на гласовете за избран се счита кандидатът с по-голям юридически стаж по чл. 8,
  ал. 2.”
  2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 32. който става § 30.
  § 33, В чл. 62 ал. 3 се изменя така:
  “(3) За член на Съвета на нотариусите може да бъде избиран член на Нотариалната
  камара, който:
  1. има най-малко 2-годишен стаж като нотариус;
  2. не е бил избиран за член на този орган повече от два последователни мандата.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 33, който става § 31.
  § 34. В чл. 65 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея т. 7 се отменя, а в т. 9 думите “стажанти и
  служители” се заменят с “ както и служители”.
  2. Създава се ал. 2:
  “(2) Съветът на нотариусите уведомява министъра на правосъдието за резултатите
  от проверките по ал. 1, т. 8.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 34. който става § 32.
  § 35. В чл. 67, ал. 2, т. 2 думите “стопанисва и се разпорежда с” се заменят с “и
  стопанисва.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 35. който става § 33.
  § 36. В чл. 69 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея изречение второ се отменя.
  2. Създава се ал. 2:
  “(2; За член на Контролния съвет може да бъде избиран член на Нотариалната
  камара, който:
  1. има най-малко 2-годишен стаж като нотариус;
  2. не 6 бил избиран за член на този орган повече от два последователни мандата.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 36. който става § 34.
  § 37. В чл. 71 ал. 2 се изменя така:
  “(2) За член на Дисциплинарната комисия може да бъде избиран член на
  Нотариалната камара, който:
  1. има най-малко 2-годишен стаж като нотариус;
  2. не е бил избиран за член на този орган повече от два последователни мандата.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 37. който става § 35.
  16

  17
  § 38. В чл. 74 ал, 2 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 38. който става § 36.
  § 35. Член 75 се изменя така:
  “Дисциплинарни наказания
  Чл.75. (1) Дисциплинарните наказания са:
  1. порицание;
  2. глоба от 100 до 1000 лв.;
  3. лишаване от правоспособност за срок от 3 месеца до 5 години;
  4. лишаване от правоспособност завинаги.
  (2) Наказанието по ал. 1, т. 4 може да бъде наложено, когато нотариусът е бил
  наказван два или повече пъти по ал. 1, т. 3 и не са изтекли 5 години от влизането в
  сила на решението за налагане на последното по ред дисциплинарно наказание.
  (3) Глобата по ал. 1, т. 2 се събира в полза на Нотариалната камара.”
  ПР ЕДЛОЖЕНИЕ НА АНЕЛИЯ МИНГОВА И КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ:
  По § 39:
  а/ В ал. 1, точки 2 и 4 се отменят.
  б/Алинеи 2 и 3 се отменят.
  Комисията приема предложението за отпадането на т. 4 и на ал. 2.
  Комисията предлага следната редакция за § 39. който става § 37:
  § 37. Член 73 се изменя така:
  “Дисциплинарни наказания
  Чл. 75. (1) Дисциплинарните наказания са:
  1. порицание;
  2. глоба от 100 до 1000 лв.;
  3. предупреждение за лишаване от правоспособност;
  4. лишаване от правоспособност за срок от 3 месеца до 5 години.
  (2) Глобата по ал. 1, т. 2 се събира в полза на Нотариалната камара.”
  § 40. В чл. 76 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думите “не по-късно от една година” се
  заменят с “не по-късно от 2 години”.
  2. Създава се ал. 2:
  “(2) Дисциплинарното нарушение са счита за открито от момента, в който органът
  по чл. 77, ал. 1 е узнал за нарушението. В случай че узнаването е станало по повод на
  подадена жалба или сигнал, органът по чл. 77, ал. 1 е длъжен в 3-месечен срок да
  образува дисциплинарно производство, ако прецени, че е налице дисциплинарно
  нарушение.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 40. който става § 38.
  17  18
  §41.В чл. 77 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите “по искане” се заменят с “по предложение”.
  2. Създава се ал. 5:
  “(5) В случаите по чл. 75, ал. 2 председателят на дисциплинарната комисия възлага
  разглеждането на дисциплинарното дело на целия състав на дисциплинарната
  комисия.”
  Комисията предлага следната редакция за § 41, който става § 39;
  § 39. В чл. 77, ал. 1 думите “по искане” се заменят с “по предложение”.
  § 42. В чл. 79 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 3:
  “(3) Решението за налагане на дисциплинарно наказание по чл. 75, ал. 1, т. 4 се
  взема с мнозинство от 2/3 от членовете на Дисциплинарната комисия. При липса на
  квалифицирано мнозинство решението се взема по реда на ал. 2.”
  2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите “Дисциплинарният състав” се
  заменят с “Дисциплинарната комисия”.
  3. Създава се ал. 5:
  “(5) Решението по ал. 2 се съобщава на нотариуса, на Съвета на нотариусите и на
  министъра на правосъдието по реда на Гражданския процесуален кодекс. Министърът
  на правосъдието определя със заповед служебното лице, което да удостоверява
  връчването или получаването на съобщението.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 42. който става § 40.
  § 43. Член 80 се изменя така;
  “Обжалване и влизане в сила на решението
  Чл. 80. (1) Решението на Дисциплинарната комисия може да се обжалва от
  нотариуса, от Съвета на нотариусите и от министъра на правосъдието пред Върховния
  касационен съд в 14-дневен срок от съобщението.
  (2) Министърът на правосъдието може да обжалва решението на Дисциплинарната
  комисия и когато дисциплинарното производство е образувано служебно по решение
  на Съвета на нотариусите.
  (3) Върховният касационен съд разглежда жалбата в състав трима съдии.
  Решението подлежи на касационно обжалване пред 5-членен състав.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АНЕЛИЯ МИНГОВА И КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ:
  В § 43 ал. 3, изречение първо се изменя така:
  “Върховният касационен съд разглежда жалбата по същество в състав от
  трима съдии.”
  Комисията приема предложението.
  Комисията предлага следната редакция на § 43. който става § 41:
  § 41. Член 80 се изменя така:
  “Обжалване и влизане в сила на решението
  18  19
  Чл. 80. (1) Решението на Дисциплинарната комисия може да се
  обжалва от нотариуса, от Съвета на нотариусите и от министъра на
  правосъдието пред Върховния касационен съд в 14-дневен срок от съобщението.
  (2) Министърът на правосъдието може да обжалва решението на
  Дисциплинарната комисия и когато дисциплинарното производство е
  образувано служебно по решение на Съвета на нотариусите.
  (3) Върховният касационен съд разглежда жалбата по същество в състав от
  трима съдии. Решението подлежи на касационно обжалване пред 6-членен
  състав. ’
  § 44, Създава се чл. 80а:
  “Заличаване на дисциплинарното наказание
  Чл. 80а. Дисциплинарното наказание се заличава, ако от налагането му са изтекли:
  1. на година — за наказанието по чл. 75, ал. 1, т. 1;
  2. две години, считано от плащането или принудителното събиране на глобата по
  чл. 75, ал. 1, т. 2;
  3. три години, считано от изтичането на срока на наказанието по
  чл. 75, гл. 1, т. 3;
  4. пет години, считано от налагането на всяко следващо наказание по чл. 75, ал. 1,
  т. 3 .”
  Комисията предлага следната редакция за § 44, който става § 42;
  § 42. Създава се чл. 80а:
  “Заличаване на дисциплинарното наказание
  Чл. 80а. Дисциплинарното наказание се заличава, ако от налагането му са
  изтекли:
  1. една година - за наказанието по чл. 75, ал. 1, т. 1;
  2. две години, считано от плащането или принудителното събиране на
  глобата по чл. 75, ал. 1, т. 2;
  3. три години, считано от налагане на наказанието по чл. 75, ал. 1, т. 3;
  4. пет години, считано от изтичане на срока на наказанието по чл. 75, ал. 1,
  г. 4.”
  § 45. Създава се глава пета “а” "Контрол върху дейността на нотариуса”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 45, който се обединява с § 46 и
  стават § 43.
  § 46. Създават се чл. 80б и 80в:
  “Форма на контрол
  Чл. 80б. (1) Министърът на правосъдието упражнява контрол върху дейността на
  всеки нотариус за изпълнение на закона и устава на Нотариалната камара.
  (2) Проверка на дейността по ал. 1 се назначава със заповед на министъра на
  правос1.дието по служебен почин, по повод на сигнал или жалба на заинтересувано
  19  20
  лице, както и по предложение на Съвета на нотариусите. Заповедта не подлежи на
  обжалване.
  (3) За констатациите от проверките по ал. 2 се съставя протокол, като копие от
  него се изпраща и на Съвета на нотариусите.
  Статут на инспектор-нотариусите
  Чл. 80в.(1) За осъществяване на своите правомощия по чл. 80б министърът на
  правосъдието се подпомага от инспектор-нотариуси по списък, предложен от
  регионалните нотариални колегии и утвърден от Съвета на нотариусите.
  (2) За инспектор-нотариуси се предлагат членове на Нотариалната камара с
  повече от 10 години общ юридически стаж, от който 3 години като нотариус.
  (3) Инспектор-нотариусите по ал. 2 се избират от общото събрание на
  регионалната нотариална колегия за срок 3 години. Решението се взема е мнозинство
  от повече от половината от присъстващите членове. Общият брой на инспектор-
  нотариусите не може да бъде по-малък от 10.
  (4) След избора по ал. 3 Съветът на нотариусите изготвя списъка на инспектор-
  нотариусите и го представя на министъра на правосъдието.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 46, който се обединява с § 45 и
  стават § 43 със следната редакция:
  § 43. Създава се Глава пета “а” със заглавие ^Контрол върху дейността на
  нотариуса” и чл. 80б и 80в:
  ”Форма на контрол
  Чл. 80б. (1) Министърът на правосъдието упражнява контрол върху
  дейността на всеки нотариус за изпълнение на закона и устава на Нотариалната
  камара.
  (2) Проверка на дейността по ал. 1 се назначава със заповед на министъра на
  правосъдието по служебен почин, по повод на сигнал или жалба на
  заинтересувано лице, както и по предложение на Съвета на нотариусите.
  Заповедта не подлежи на обжалване.
  (3) За констатациите от проверките по ал. 2 се съставя протокол, като копие
  от него се изпраща и на Съвета на нотариусите.
  Статут на инспектор-нотариусите
  Чл. 80в.(1) За осъществяване на своите правомощия по чл. 80б министърът на
  правосъдието се подпомага от инспектор-нотариуси по списък, предложен от
  регионалните нотариални колегии и утвърден от Съвета на нотариусите.
  (2) За инспектор-нотариуси се предлагат членове на Нотариалната камара е
  повече от 10 години общ юридически стаж, от който 3 години като нотариус.
  (3) Инспектор-нотариусите по ал. 2 се избират от общото събрание на
  регионалната нотариална колегия за срок 3 години. Решението се взема с
  мнозинство от повече от половината от присъстващите членове. Общият брой на
  инспектор-нотариусите не може да бъде по-малък от 10.
  (4) След избора по ал. 3 Съветът на нотариусите изготвя списъка на
  инспектор-нотариусите и го представя на министъра на правосъдието.”
  § 41. Член 83 се изменя така:
  “Органи на местната администрация
  20  21
  Чл. 83. Когато в населеното място няма нотариус или районен съд, кметът на
  населеното място, което не е общински център, а ако е общински център - кметът,
  заместник-кметът, секретарят на общината, както и кметският наместник
  удостоверяват подписите на частни документи, които са едностранни актове и не
  подлежат на вписване.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 47. който става § 44.
  § 48. В чл. 84 се създава изречение второ:
  ”По,Ц1Исите на чужди граждани се заверяват само ако документът е предназначен
  да произведе действието си в Република България.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 48, който става § 45.
  § 49. В чл. 89 се създава ал. 4:
  “(4) При погрешно определен материален интерес и събрани такси действително
  дължимите такси се събират на основание на подписана от нотариуса сметка,
  изготвена в срок 7 дни от откриването на грешката.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 49, който става § 46.
  § 51. В чл. 96, ал. 1 след думата “прехвърляне” се добавя “и удостоверяване на”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 50, който става § 47.
  § 51. В § 2 изречение второ от Допълнителните разпоредби се изменя така:
  “Удостоверяваният материален интерес при сделки и удостоверявания на вещни
  права върху недвижими имоти и при сделки с превозни средства се определя по реда
  на чл. 3 3 от Закона за местните данъци и такси.”
  Комисията предлага § 51 да отпадне.
  § 52. Навсякъде в закона думите “министърът на правосъдието и правната
  евроинтеграция”, “министъра на правосъдието и правната евроинтеграция” и
  “Министерството на правосъдието и правната евроинтеграция” се заменят съответно е
  “министърът на правосъдието”, “министъра на правосъдието” и “Министерството на
  правосъдието”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 52. който става § 48.
  § 53. Навсякъде в закона думите “стажант-нотариус”, “стажант-нотариуса”,
  ”стажант-нотариусите” и “и на стажант-нотариусите” се заличават.
  21  22
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 53, който става § 49 със
  следната редакция;
  § 49. Навсякъде в закона думите “стажант-нотариус”, “или стажант-
  нотариус”, “стажант-нотариуса”, "стажант-нотариусите”, “и на стажант-
  нотариусите” и “и на стажант-нотариуса” се заличават.
  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  § 54. Органите на Нотариалната камара извършват дейността си до следващото
  редовно изборно Общо събрание.
  Ком1исията подкрепя текста на вносителя за § 54. който става § 50.
  § 55. Заварените стажант-нотариуси довършват стажа си и полагат теоретико-
  практически изпит по досегашния ред, като при прослужени 3 месеца имат право да
  се явят на теоретико-практически изпит.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 55. който става § 51.
  § 56. Места за нотариуси, които са били заети до влизането в сила на закона, се
  считат открити при условията на чл. 10, ал. 4.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЕМЗИ ОСМАН:
  § 56 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението и предлага § 56 да отпадне.
  § 57. (1) В 6-месечен срок от влизането в сила на закона нотариусите са длъжни да
  изпълнят изискването на чл. 41, ал. 1, като прекратяват договорните отношение с
  помощник-нотариусите с предизвестие в сроковете по чл. 326, ал. 2 от Кодекса на
  труда.
  (2) В случаите по ал. 1 нотариусът уведомява Съвета на нотариусите. За
  заличаването на помощник-нотариусите се прилага съответно чл. 42, ал. 2.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АНЕЛИЯ МИНГОВА И КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ:
  В § 57, в ал. 1 след думата “помощник-нотариусите” се добавя “е З0-дневно
  предизвестие” като думите до края на изречението се заличават.
  Комисията подкрепя предложението и предлага следната редакция за § 57,
  който става § 52:
  § 52. (1) В 6-месечен срок от влизането в сила на закона нотариусите са
  длъжни да изпълнят изискването на чл. 41, ал. 1, като прекратяват договорните
  отношение с помощник-нотариусите с 30-дневно предизвестие.
  (2) В случаите по ал. 1 нотариусът уведомява Съвета на нотариусите. За
  заличаването на помощник-нотариусите се прилага съответно чл. 42, ал. 2.
  22  23
  § 58. В 6-месечен срок от влизането в сила на закона нотариусите са длъжни да
  приведат нотариалните си кантори в съответствие с изискванията на чл. 13.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 58. който става § 53.
  § 59. Разпоредбите на § 14, т. 1 и 2 влизат в сила в едногодишен срок от
  обнародването на закона.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АНЕЛИЯ МИНГОВА И КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ;
  § 59 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението и предлага § 59 да отпадне.
  Форма за търсене
  Ключова дума