Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по правни въпроси
Kомисия по правни въпроси
06/03/2003 второ гласуване

  ДОКЛАД
  На Комисията по правни въпроси

  ОТНОСНО: Законопроектите за изменение и допълнение на Закона за
  българските документи за самоличност и № 154-01-79, внесен от Ремзи Осман и
  № 202-01-82, внесен от Министерския съвет.
  ОБЩ ПРОЕКТ
  ВТОРО ЧЕТЕНЕ
  5.03.03 г.
  ДОКЛАД
  На Комисията по правни въпроси

  ОТНОСНО: Законопроектите за изменение и допълнение на Закона за
  българските документи за самоличност и № 154-01-79, внесен от Ремзи Осман и
  № 202-01-82, внесен от Министерския съвет.
  ОБЩ ПРОЕКТ
  ВТОРО ЧЕТЕНЕ
  5.03.03 г.
  ЗАКОН
  3а изменение и допълнение на
  Закона за българските документи за самоличност
  (обн., ДВ., бр. 93 от 1998 г.; изм., бр. 53,67,70 и 113 от 1999 г.,
  бр. 108 от 2000 г., бр| 42 от 2001 г. и бр. 46 и 64 от 2002 г.)


  § 1. В чл. 13, ал. 1, т. 2 след думите "дипломатически паспорт" се
  поставя запетая и се добавя "служебен паспорт".
  § 2. В чл. 14 се създава т. 13:
  "13. карта на чужденец, акредитиран като служител в дипломатическо
  или консулско представителство или в международна организация със седалище на
  територията на Република България."
  § 3. В чл. 35 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите “т. 2” се заменят с “т. 3”.
  2. Алинеи 2 и 3 се отменят.
  § 4. В чл. 38 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се нова т. 2:


  "2. служебен паспорт - издава се от Министерството на външните
  работи на лица, определени с акт на Министерския съвет;"
  3. Досегашните т. 2 и 3 стават съответно т. 3 и 4;
  4. Създава се ал. 2:
  "(2) Лицата по ал. 1, т. 2 и 4 имат право само на един паспорт от
  съответния вид."
  § 5. В чл. 40, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова т. 2:
  "2. служебен паспорт - масленозелен;"
  2. Досегашните т. 2 и 3 стават съответно т. 3 и 4.
  § 6. Създава се чл. 47а:
  "Чл. 47а. Условията и редът за издаване на служебни паспорти се
  определят с акт на Министерския съвет."
  § 7. В чл. 49 се създава ал. 3:
  "(3) Лицата, за които е отпаднало основанието за издаване на
  дипломатически, служебен или моряшки паспорт, са длъжни да го върнат на
  органа, който го е издал. Невалидността на паспортите се обявява по реда на
  ал. 2."
  § 8. В чл. 59 се правят следните изменения и допълнения;
  1. В ал. 1 се създават т. 12 и 13:
  "12. временно удостоверение за напускане на Република България -
  издава се от Министерството на външните работи;
  13. карта на чужденец, акредитиран като служител в дипломатическо
  или консулско представителство или в международна организация със с.ще на
  територията на Република България - издава се от Министерството на външните
  работи със срок на валидност - срокът на акредитация.”
  2. В ал. 2, изречение първо след думите "се издава” се добавя "от
  дипломатическите и консулските представителства".
  § 9. В чл. 61 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  "(2) Българските документи за самоличност на чужденци по чл. 14, т. 13
  освен данните по чл. 16, ал. 1, т. 1,2,4 и 5 съдържат и данни за:
  1. дипломатическото или консулското представителство или
  международната организация, към която е акредитиран чужденецът;
  2. дипломатическия ранг и/или длъжност."
  2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.
  § 10. В чл. 75 т. 5 се изменя така:
  “5. данъчно задължени лица, за които е поискана забрана по реда на чл.
  145, ал. 8, т. 2, букви “а” и “б” от Данъчния процесуален кодекс.”

  § 11. В чл. 76 се правят следните изменения;
  1. Точки 5 и 6 се изменят така;
  “5. лица, които по време на пребиваването си в друга държава са
  извършили нарушения на нейното законодателство - за срок две години от
  получаване на официално писмо от Министерството на външните работи или на
  документите за принудително извеждане или експулсиране, посочващи
  извършеното нарушение, от компетентните органи на съответната държава;
  6. лица, принудително изведени или експулсирани от друга държава за
  нарушения на режима за влизане и пребиваване - за срок две години от получаване
  на официално писмо от Министерството на външните работи за извършеното
  нарушение или от датата на получаване от компетентните органи на документите за
  принудително извеждане или експулсиране, посочващи извършеното нарушение.”
  § 12. В чл. 79 се правят следните изменения и допълнения;
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Издаването на заповедите по чл. 78 и тяхното обжалване се
  извършва по реда на Закона за административното производство.”
  2. В ал. 4 думите "ал. 2" се заменят с “ал. 1”.
  § 13. В чл. 81, ал. 1, т. 5 накрая се добавя “или след отпадане на
  основанието за издаването му”.
  § 14. В Преходните и заключителните разпоредби се правят следните
  допълнения:
  1. В § 4 накрая се добавя "и на министъра на външните работи".
  2. В § 19 след думата "дипломатически" се добавя "и служебен".
  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  § 15. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен
  вестник”, с изключение на § 1, § 4, т. 2, § 5, 6 и 15, които влизат в сила 6 месеца
  след обнародването му.
  § 16. Министерският съвет приема актовете по чл. 38, ал. 1, т. 2 и по чл.
  47а и утвърждава образците на служебен паспорт и на заявление по § 3 и 4 от
  Преходните и заключителните разпоредби в срок 6 месеца от обнародването на
  закона.
  Форма за търсене
  Ключова дума